Domovní řád. Článek I. Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovní řád. Článek I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Domovní řád Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání rodinných domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu ve vlastnictví obce Výškov, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi obcí a nájemníkem je stanovena občanským zákoníkem a nájemní smlouvou. Článek II. Základní pojmy Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské, společenské či zájmové činnosti, garáže, ateliéry apod.). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory a části domu. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklep, spížní komora, venkovní dvůr apod.). Společnými částmi domu (chráněné byty pro seniory) jsou části domu určené pro společné užívání, např.základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, elektřiny, společné antény, dále se za společné části domu považuji příslušenství domu (např. oploceni) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství. Společné prostory domu jsou vchody, schodiště, chodby, prádelny, sušárny atd. Článek III. Nájemní smlouva Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou obec přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. Obec je oprávněna při sjednání nájemní smlouvy požadovat, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem. Obec uloží složené peněžní prostředky na svůj zvláštní účet u peněžního ústavu, společný pro všechny nájemce. Výše složených peněžních prostředků nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Obec je oprávněna tyto prostředky použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo nájemcem písemně uznaných. Uvedené pohledávky má obec právo započíst proti pohledávce na vrácení úhrady. Po skončení nájmu je obec povinna vrátit nájemci nebo jeho právnímu nástupci složené peněžní prostředky s příslušenstvím, pokud nebyly oprávněně čerpány a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal obci. 1

2 Nájemce je povinen písemně oznámit obci veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Článek IV. Ukončení nájmu bytu Ukončení nájmu bytu je upraveno v občanském zákoníku. Nájem bytu může skončit těmito způsoby: Uplynutím stanovené doby v případě, že nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou. V tomto případě nemá nájemce nárok na náhradní byt ani na náhradní ubytování. Na základě dohody mezi obcí a nájemcem. Dohoda by měla být uzavřena písemně. V dohodě by mělo být uvedeno datum ukončení nájemní smlouvy a termín předání bytu. Na základě písemné výpovědi nájemní smlouvy ze strany nájemce nebo obce. Nájemce může nájemní smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí v ní být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, která je podle zákona minimálně 3 měsíce. Obec může nájemní smlouvu vypovědět pouze ze zákonem stanovených důvodů a k výpovědi musí přivolit soud. Těmito důvody jsou zejména: neplacení nájemného, opakované porušování soužití v domě, neužívání bytu bez závažných důvodů atp. V určitých případech stanovených zákonem má v případě skončení nájmu výpovědí pronajímatele nájemce nárok na náhradní byt či náhradní ubytování. Pokud je výpověď dána z důvodů nezaviněných nájemcem, musí být zajištěn náhradní byt. V takovém případě nájemce může dále bydlet v bytě, z kterého má výpověď, až do doby, než mu obec zajistí náhradí byt. Nájem bytu končí například smrtí nájemce (pokud nájem nepřechází na jiného člena jeho rodiny, domácnosti) a také při zániku bytu. Vždy při ukončení nájmu a předání bytu je vhodné sepsat Protokol o předání bytu, kde obě strany potvrdí předání bytu a jeho stav. Do protokolu je také třeba zapsat stav měřidel tepla a vody, pokud jsou v bytě instalována, vyúčtování a případné dluhy. Kdy nájem nekončí Nájem nekončí opuštěním bytu. Když se nájemce chce z bytu odstěhovat dříve, než skončí platnost nájemní smlouvy, musí nájem ukončit podle výše uvedených pravidel, nejlépe dohodou s majitelem. Pokud to neudělá, je nájemní smlouva stále platná. Nájem nekončí, když se změní majitel bytu. Nový majitel přebírá právní postavení původního majitele a nemůže nájemní smlouvu sám změnit nebo zrušit Výměna bytu Nájemce může svůj byt vyměnit za jiný byt s jiným nájemcem. V obou bytech by měly být zachovány stejné podmínky nájmu. Je nutné, aby s výměnou bytů obec písemně souhlasila. Přechod nájmu bytu Když nájemce bytu zemře nebo trvale opustí společnou domácnost, nájem bytu za určitých podmínek přechází na zákonem stanovené osoby. V takových případech není třeba uzavírat novou nájemní smlouvu. Tyto osoby jsou: manžel nebo manželka, děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, pokud prokáží, že žili s nájemcem ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Další osoby (nepříbuzné), pokud prokáží, že pečovaly o společnou domácnost nájemce a žily s ním ve společné domácnosti nejméně 3 roky a nemají vlastní byt. 2

3 Společný nájem bytu Ze zákona vzniká společný nájem bytu manželům (není přitom podstatné, kdy byla uzavřena nájemní smlouva a kdy byl uzavřen sňatek). U ostatních osob může vzniknout společný nájem bytu dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a obcí. Článek V. Nájemné a poplatky s ním spojené Regulované nájemné Je stanovena pevná výše nájemného za metr čtvereční podle velikosti obce a kategorie bytu. Používá se u nájemních smluv u bytů v domech obcí i v domech jiných majitelů. Nájemné je sestaveno tak, že zahrnuje skutečné náklady na byt a dům. Jde tedy o věcně usměrněné nájemné. Kromě nájemného za byt upravuje Cenový výměr Ministerstva financí také nájemné za předměty vybavení bytu a ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu. Regulované nájemné se může zvyšovat pouze způsobem stanoveným právními předpisy. Kromě samotného základního nájemného platí nájemce ještě nájemné za vybavení bytu (např. sporák, kuchyňská linka, bojler na vodu, plynové topení). Pravidla pro platby za vybavení bytu jsou uvedena ve výměru o regulovaném nájemném. Dále nájemce platí služby, které mu pronajímatel spolu s užíváním bytu poskytuje: topení, voda, odvod odpadní vody, odvoz odpadků, výtah, úklid a osvětlení společných prostor. Na tyto služby nájemce platí každý měsíc zálohu. V některých domech jsou instalována měřidla spotřeby vody a spotřeby tepelné energie v každém bytě. V domech, kde jsou pouze společná měřidla (společné prostory a chodby), se výše úhrady za služby stanoví rozpočítáním nákladů celého domu podle počtu osob žijících v bytě nebo podle podlahové plochy bytu. Jednou za rok pronajímatel tyto platby vyúčtuje podle skutečných nákladů, případný přeplatek nájemci vrátí nebo od něj vyžádá nedoplatek. Pravidla pro platby za poskytované služby jsou uvedena ve výměru o regulovaném nájemném. Úhradu za elektřinu a vodu samostatného bytu (rodinného domu) platí nájemce zpravidla přímo dodavatelské organizaci, poté co se sám u této organizace registroval. Může být také dohodnuto, že jako spotřebitel elektřiny a vody bude registrován majitel bytu a nájemce bude spotřebu platit majiteli. Článek VI. Práva a povinnosti z nájmu bytu Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje hlava sedmá občanského zákoníku. Obec je povinna zajistit nájemci obecního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Obec má povinnost předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání Obec má právo provádět stavební úpravy v bytě a to se souhlasem nájemce Obec je oprávněna po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištěni technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života, zdraví a majetku osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku obce) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí obec neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol. Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 3

4 Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Nájemce má povinnost pečovat o to, aby v bytě, domě a společných prostorách nevznikla žádná škoda. Nájemce má povinnost platit v dohodnuté výši a dohodnutém termínu nájemné Nájemce má povinnost bez odkladu oznámit obci závady v bytě a potřebné opravy a snášet omezení v užívání bytu při provádění oprav. Nájemce nemá právo na jakékoli stavební opravy a úpravy v bytě a domě bez souhlasu obce V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. se doporučuje v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit obci místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu. Nájemci bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinnosti vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Nesplní-li obec svoji povinnost odstranit závady a zajistit opravy bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění obce závady odstranit v nezbytné míře a na obci požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u obce bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců. Nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud obec přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na slevu z nájemného zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. článek VII. Opravy a stavební úpravy bytu Drobné opravy bytu 1. Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví obce a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu. 2. Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, b) opravy jednotlivých částí oken, dveří a jejich součástí, výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech d) opravy uzavíracích ventilů e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody 3. Za drobné opravy se dále považují opravy a výměny součástí vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení, nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění. 4. Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci 3 4

5 5. Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají. 6. Pokud má nájemník pochybnost, zda se v jeho konkrétním případě už nejedná o drobnou opravu v tomto domovním řádě blíže specifikovanou, nebo že oprava bude finančně více nákladná, požádá před samotným počátkem opravy majitele nemovitosti o přezkoumání. Majitel nemovitosti rozhodne, zda taková oprava bude či nebude nájemníkovi proplacena, nebo zda se na její opravě bude nájemník finančně spolupodílet. Bez předchozí domluvy s majitelem nemovitosti nebude na takovou opravu brán zřetel a jde k plné tíži nájemníkovi. 7. Nájemce je povinen u jím hrazených drobných oprav zajistit jejich provedení odborně a k původnímu provedení ekvivalentním způsobem tak, aby nedošlo k následnému poškození dalšího majetku obce nebo k zásadnímu snížení hodnoty pronajímaného majetku. Příklady drobných oprav a výměn drobných součástí, které hradí nájemce a součástí, které hradí pronajimatel (Zpracováno podle nařízení vlády č. 258/1995 ) Podle 687 odst. 3) občanského zákoníku nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. 1. Kamna pokojová a koupelnová a sporáky na tuhá paliva výměny plátů, ploten, vík ploten výměny roštu opravy, výměny táhla k roštu, popřípadě roštového lože či rukojeti roštu výměny a opravy šamotování vymazání topeniště kamnářskou hlínou nebo šamotem opravy, vymazání a vyhlazení topeniště opravy a výměny dvířek včetně dvířek pečící trouby a držadel či rukojetí provádění ochranných nátěrů výměny a doplňování šroubků, nýtů apod. na kostře kamen a příslušenství upevňování a opravy ochranných rámů opravy a výměny popelníků výměny kouřových rour a kolen opravy a výměny regulátorů tahu vymazání spár výměny kruhových plotýnek u pokojových kamen výměny slídy opravy pečících trub a plechů u kuchyňských kamen opravy ohřívačů vody (kamnovce) výměny vrchního krytu vymetacího otvoru, krytu dvířek popelníku, krytu dvířek topeniště výměny ohřívačů vody (kamnovců) výměny pečící trouby 5

6 2. Sporáky elektrické Drobné opravy, které hradí nájemce opravy a výměny plotýnek opravy dvířek u pečící trouby, výměny dna trouby výměny závěsů dvířek trouby, výměny skel ve dvířkách trouby výměny topných spirál v troubě výměny vařidlové desky výměny držáků horního topného tělesa výměny a doplňování knoflíků, osvětlení, šroubků, nýtků a ostatních drobných součástí opravy a výměny vypínačů elektrického proudu opravy pečící trouby výměny přívodního kabelu výměny plechů, pekáčů a roštu do pečící trouby uvedení do provozu Větší opravy, které hradí pronajímatel výměny pečící trouby 3. Sporáky plynové a kombinované Drobné opravy, které hradí nájemce : mazání kohoutů výměny kohoutů Copreci opravy a výměny uzavíracích kohoutů plynů výměny trysek (s výjimkou výměny trysek při záměně plynu) vč. výměn tělesa trysky troubového hořáku výměny regulátoru tlaku plynu opravy a výměny hořáků výměny grilovacích hořáků sestava výměny mřížek výměny knoflíků výměny vařidlové desky a vařidlové mřížky výměny termopojistky výměny termostatů trouby výměny dvířek pečící trouby výměny kouřovodů výměny lišt výměny směšovačů výměny hlav, rozdělovačů a vík litinových ( malých, středních a velkých ) výměny a doplňování šroubků, nýtů, příchytek (kapiláry, pérových), redukcí, výměny výsuvného dna trouby kolen, vařidlových kroužků, kroužků termostatů a ostatních drobných součástí opravy pečící trouby výměny plechů, pekáčů a roštu do pečící trouby pročištění plynovodních přívodek od plynoměru ke spotřebičům výměny přívodu plynu uvedení do provozu výměny pečící trouby výměny topných tyčí 6

7 4. Elektrické a plynové vařiče opravy a výměny jednotlivé plotýnky u elektrických dvouvařičů opravy a výměny jednotlivého hořáku u plynových vařičů výměny termostatů výměny signálního světla opravy, výměny uzavíracích kohoutů plynu výměny a doplňování těsnění, šroubků, nýtů a ostatních drobných součástí opravy a výměny vypínačů elektrického proudu výměny přívodního kabelu nebo hadice pročištění plynovodních přívodek od plynoměru až ke spotřebičům výměny obou plotýnek nebo obou hořáků 5. Plynové průtokové ohřívače KARMY Drobné opravy, které hradí nájemce uvedení do provozu čištění spotřebičů a kouřovodů (podle 6 viz dále) výměny termočlánků výměny rour a kolen na odvod spalin (kouřovodů) výměny těsnění opravy a výměny membrány opravy a výměny tlakového pera, ventilů výměny páky opravy plynových a vodních dílů promazání výměny termopojistky opravy a výměny regulačního zařízení hořáku provádění ochranných nátěrů opravy topného tělesa opravy a výměny termostatu výměny a doplnění těsnění, šroubků, nýtků a dalších drobných součástí Větší opravy, které hradí pronajímatel : výměny výměníků výměny plynových a vodních dílů výměny hořáků výměny pláště karmy 6. Elektrické průtokové ohřívače a boilery uvedení do provozu výměny přívodní šňůry s vidlicí výměny těsnění a signálního světla výměny mikrospínače, držáku, páky opravy a výměny membrány opravy a výměny ventilů a páky, tlakového pera čištění ( viz 6 ) provádění ochranných nátěrů opravy topného tělesa opravy a výměny termostatu a termopojistky výměny příruby opravy a výměny stykače na noční proud 7

8 výměny vrchního krytu výměny kompletního výměníku výměny tlakové nádoby výměny topného tělesa 7. Plynová topidla uvedení do provozu čištění před topnou sezónou ( podle 6 ) opravy a výměny termočlánků výměny přívodu zapalováčku výměny hořáku zapalováčku výměny trysek výměny průhledového skla a jeho těsnění výměny příruby výměny knoflíků výměny termopojistek opravy a výměny termostatů výměny regulátoru tlaku plynu výměny přívodu vzduchu výměny odtahu spalin opravy hořáků opravy a výměny uzavíracích kohoutů plynu výměny horního a předního krytu výměny a doplňování těsnění, šroubků, nýtků a dalších drobných součástí pročištění plynovodních přípojek od plynoměru ke spotřebičům výměny výměníků výměny plynových ventilů výměny kombinace výměny hořáku topidla výměny piezozapalovače výměny termoregulátoru 8. Elektrické kotle etážového topení čištění spotřebiče před sezónou vč. kouřovodů výměny membrán, těsnění opravy termopojistky uvedení nového spotřebiče do provozu veškeré prohlídky a seřízení všech termostatů dotlakování expanzních nádrží (tlakových) výměny napouštěcích ventilů výměny regulačních ventilů výměny čerpadla výměny ohřívacího tělesa výměny hořáku výměny tlakových expanzních nádrží výměny el. panelů výměny termopojistek 8

9 výměny výměníků užitkové vody výměny pojistek vody výměny termostatů výměny trojcestného ventilu 9. Kotel etážového topení na tuhá paliva opravy a výměny napouštěcího a výpustného ventilu, přetěsnění jednotlivých přírub výměny přírub opravy a výměny odvzdušňovacího ventilu provádění ochranných nátěrů opravy dvířek výměny roštu výměny kouřových rour a jejich čištění utmelení kotle kolem dvířek a pláště vyčištění kotle od sazí a popele seřízení ventilu nebo kohoutu u topných těles 10. Infrazářiče výměny celého topného tělesa Nájemce hradí ostatní opravy a výměny jako npř. výměny přívodní šňůry opravy a výměny termostatu 11. Elektrická akumulační kamna výměny ventilátoru výměny spínače opravy termostatů výměny pojistného a prostorového termostatu výměny celého topného tělesa výměny nabíjecího termostatu 12. Kuchyňské linky, dřezy, vestavěné a přistavěné skříně drobné opravy příčlí, dvířek, příp. výměny skel atd. výměny úchytek, kování, klik výměny zásuvek opravy a obnovy nátěrů (podle 6) opravy ochranného rámu u dřezu nástřiky dřezu výměny dřezu u kuchyňské linky výměny pracovní desky (stolu) u kuchyňské linky výměny dveří nebo celých křídel u kuchyňské linky 9

10 13. Sanitární zařízení opravy a výměny výtokového ventilu kohoutku opravy a výměny dvířek u obezdění vany všechny opravy van a umyvadel vč.nástřiku vany upevnění uvolněného umyvadla, klozetové mísy, dřezu, výlevky, vany, bidetu, klozetové nádrže, konzol apod. opravy odpadního a přepadního potrubí opravy baterie, sprchy výměny těsnění, řetízků, zátek ke všem předmětům opravy a výměny podpěr, růžic, táhel opravy a výměny násosky splachovače, plovákové koule s pákou, padákového drátu a páky, zabroušení padákového sedla, výměny kuželek pro ventily, opravy tlakového splachovače s výměnou jednotlivých součástí, sedacího prkénka s poklopem, průchodního ventilu před klozetovou nádrží, klozetové manžety opravy a výměny ochranných rámů dřezů a výlevek výměny klozetové nádrže výměny mušle výměny klozetové mísy V případě vybavení bytu záchodem COMBI, jsou mísa i nádrž považovány za samostatné předměty, jejich případnou opravu hradí nájemce, ale výměnu pronajímatel. V případě vybavení bytu dálkovým ( ústředním ) vytápěním nehradí nájemce ani výměnu regulačního ventilu či termostatické hlavice, za předpokladu, že mu pronajímatel neprokáže poškození vlivem neodborného či nešetrného zacházení. Dále v 6 jsou definovány náklady spojené s běžnou údržbou bytu jako náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle po delším užívání bytu. Jsou to zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů (plynospotřebičů), malování vč. oprav omítek, tapetování a čištění podlah vč. podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke stoupačce a vnitřní nátěry oken a dveří. Reklamační řízení postup a způsob řešení větších oprav RD v majetku obce: - Nahlášení a příjem opravy - Posouzení stavu a návrh řešení - Výkon oprav - Kontrola provedení opravy - Evidence 1. Nahlášení a příjem větších oprav - Písemná žádost s popisem závady, č.p., datum vzniku od nájemníka - Zaevidování žádosti na OÚ - Předání bytovému výboru do 7-mi dnů od převzetí žádosti k posouzení a návrhu dalšího postupu 2. Posouzení stavu - Posouzení provádí výhradně bytový výbor - Na základě popisu, případně osobní prohlídky, navrhne další řešení a hrubé ocenění předpokládaných nákladů do 14-ti dnů - Předkládá starostovi návrh řešení, který zajistí provedení oprav max. do 1 měsíce (podle možností dodavatelů) 10

11 3. Výkon oprav - Opravy jsou prováděny zásadně odbornou dodavatelskou firmou až na výjimky - V případě, že nájemník bude mít požadavky na provedení opravy nadstandardním způsobem nebo dodávku dražších materiálů než bylo původně použito, bude vypočítán rozdíl mezi cenou obvyklou, prací a materiálů původně použitých a cenou požadované opravy. Rozdíl bude uhrazen nájemníkem. Nájemník nemá nárok na úhradu tohoto rozdílu v případě ukončení nájemní smlouvy. 4. Kontrola opravy - Provedenou opravu přebírá starosta, osobně s nájemníkem, za účasti členů bytového výboru. Součástí předávacího protokolu (zápisu) bude a) Rozsah prací a dodávek materiálu b) Cenu za provedené práce a dodávek materiálu c) Případný souhlas s více náklady a důvod d) Záruční doby a kontakt na vykonavatele záruky 5. Evidence - Jakékoliv větší opravy budou evidovány v evidenci bytů a později v elektronické podobě v následujícím formátu: a) č.p. b) jméno žadatele c) stručný charakter opravy d) datum podání žádosti e) celková cena oprav f) část hrazená nájemníkům g) datum ukončení oprav h) dodavatel i) záruční lhůta Náklady spojené s běžnou údržbou bytu Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů, (elektrospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry. Článek VIII. Držení domácích zvířat Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu, sousedů a byla dodržována čistota v domě. K držení a chovu domácích zvířat v domě s chráněnými byty pro seniory je třeba písemný souhlas obce. Článek IX. Užívání společných částí, prostorů a zařízeni v domě s chráněnými byty pro seniory Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno. 11

12 Nájemci jsou povinni zejména: a) umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům atd.. b) zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně. c) zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců. Článek X. Vyvěšování a vykládání věcí Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu obce umísťovat na vnější konstrukce (např. na balkony, lodžie, okna, fasádu, střechu a anténní stožár) jakákoliv zařízení a předměty. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a neobtěžovala ostatní nájemce ani nepoškozovala jejich zařízení a majetek. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu obce a stavebního úřadu. Článek XI. Klid v domě Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali hlukem a jiným konáním ostatní nájemce domu a sousedy. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu bylo zabráněno jakémukoliv hluku. Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor. Článek XII. Závěrečná ustanovení Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů. Tento domovní řád byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Výškov dne a v plném znění nahrazuje předchozí domovní řád ze dne Za Obec Výškov : Josef Chalupný starosta obce 12

Vymezení drobných oprav a běžné údržby, které provádí a hradí nájemce bytu Od 1.1.2014

Vymezení drobných oprav a běžné údržby, které provádí a hradí nájemce bytu Od 1.1.2014 Vymezení drobných oprav a běžné údržby, které provádí a hradí nájemce bytu Od 1.1.2014 Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Za

Více

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení D O M O V N Í Ř Á D pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek 1 Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových

Více

Směrnice pro drobné opravy č. 1/2016

Směrnice pro drobné opravy č. 1/2016 Směrnice pro drobné opravy č. 1/2016 Pro drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytů hrazené nájemcem bytu. Obsah: Článek 1 - Účel směrnice Článek 2 - Rozsah působnosti Článek 3 - Vyúčtování

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina

Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina Zásady pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina ( dále jen zásady ) Část I. Úvodní ustanovení Tyto zásady jsou určeny pro nájemce bytu v majetku statutárního

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád je vnitřním předpisem bytového družstva Bytové družstvo Republika (dále

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA Neratovice č. p. 985 1000 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony, Občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Republika, upravuje domovní řád

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-163-014-14 ze dne 24.6.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-163-014-14 ze dne 24.6.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-014-14 ze dne 24.6.2014 Vzorová nájemní smlouva k bytům zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Praze 4, Olbramovická č. p. 703 Rada

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov Počet stran: 5 DOMOVNÍ ŘÁD bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově 1.1 Domovní řád upravuje základní

Více

Článek 2 Vymezení některých pojmů

Článek 2 Vymezení některých pojmů Okresní stavební bytové družstvo Teplice Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, Česká republika Zápis v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem : Den zápisu : 27. února 1973, Číslo

Více

DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE

DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE ČÁST. I čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) upravuje podmínky a způsob užívání bytů, společných částí domu a nebytových prostorů v domech

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha Úvod Tato pravidla jsou součástí základních dokumentů Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha (dále jen společenství

Více

D o m o v n í ř á d Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa 2-002-0903 ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytu, společných částí domu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů a společných částí domů a pozemků Společenství

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená na základě ustanovení 2 302 a násl. odst. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Smluvní strany Článek 1 Český hydrometeorologický ústav Se sídlem

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen NOZ")

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) NÁJEMNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen NOZ") Smluvní strany Město Lázně Bělohrad se sídlem náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad 507

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů v domech ve vlastnictví Bytového

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů VZOR Domovní řád Shromáždění společenství vlastníků, jako zástupce vlastníků bytů v domě???????, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a zachování společných prostor v domě pro vlastníky bytů tento

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi: 1/ Městem Slaný, se sídlem Velvarská 136,274 53 Slaný, IČ: 00234877 zastoupeným Ing. J. R a b a s e m (dále jen pronajímatel) a 2/ panem/paní, manžely rodné číslo dosud

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Sídlo: Opava, Kateřinky, 1725/15, PSČ 747 05 IČ: 294 47 291 Statutární orgán: VOLLENDET s.r.o., předseda představenstva, zastoupena Ivanem Saranem, jednatel společnosti SB Development s.r.o.,

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009,

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009, III N á v r h ZÁKON ze dne.. 2009, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k domům a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostorů) Parlament

Více

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 Domovní řád Oblastního stavebního bytového

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Domovní řád Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu Obsah: I. Klid v domě II. Otvírání a zavírání domu III. Osvětlení domu

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) 1-001-1111 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku

Více

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Ze dne 9. Srpna 1995, kterým se provádí občanský zákoník ve znění nařízení vlády č. 174/2009 Sb. včetně změn článku II nařízení vlády č. 174/2009 Sb. nabývá

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT B3 SLAVONÍN OBSAH: A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) Konstrukce a povrchové úpravy základy svislé

Více

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov Vyškov, Dědice, sídliště Osvobození 620/7, PSČ 682 01, IČ: 283 05 671 Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově ust. 1140-1149 zákona č. 89/2012 Sb., oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví a dle 1166 zákona 89/2012

Více

Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti. (Domovní řád)

Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti. (Domovní řád) Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti (Domovní řád) Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 222, se sídlem Praha 9 Hrdlořezy, ul. Nad Smetankou 222/1, PSČ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků Stanovy pro Společenství vlastníků: Společenství vlastníků.., se sídlem v domě č. p..,.., k. ú.., Praha 1 STANOVY Společenství vlastníků vypracované v souladu s částí III, hlavy II, oddílu 5 zákona č.

Více

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů)

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) N á v r h ZÁKON ze dne. 2008 o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA (dle 4 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, dále jen zákon o vlastnictví bytů ) o budově : č.p. 207 v k.ú. Sněžné 8 bytových jednotek Obsah : str.č. A. Označení

Více

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava 1. Postup při provádění a financování drobných oprav zařízení v byt. jednotkách LBD Těmito

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy 2) Sídlo:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice)

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád stanovuje zásady pro řádný provoz těchto objektů a zařízení, pořádek i zachování

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen Zákon ) (dále též jako Prohlášení ) přijaté dnešního dne vlastníkem: Bytového družstva Seidlova,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 46 ze dne 8.12.2010 k Prohlášení vlastníka dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora

Více

Toto Opatření obce určuje základní uspořádaní nájemních vztahů mezi Městem Krnov, jako pronajímatelem a nájemci prostor ve vlastnictví Města Krnova.

Toto Opatření obce určuje základní uspořádaní nájemních vztahů mezi Městem Krnov, jako pronajímatelem a nájemci prostor ve vlastnictví Města Krnova. OPATŘENÍ OBCE č. 2/2014 pro pronajímání prostor sloužících k podnikání a jiných prostor ve vlastnictví Města Krnova --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu uzavřená podle ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi 1. Panem/paní. bytem:.. rodné číslo. číslo OP:. Telefon:. (dále také pronajímatel ) a 2. Panem/paní. bytem:.. rodné číslo.

Více

Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a založení Společenství vlastníků jednotek dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Bytové družstvo

Více

Domovní řád společenství vlastníků jednotek

Domovní řád společenství vlastníků jednotek Domovní řád společenství vlastníků jednotek I. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků domu čp. 347, Rožnovská ulice ve Frenšátě p.r., vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY FAVILLA, a.s. se sídlem Olomouc, Povel, Lužická 419/14, PSČ 779 00 IČ 277 10 599 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona čl. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY Alabaster group s.r.o. se sídlem Olomouc, Povel, Lužická 419/14, PSČ 779 00 IČ 483 98 462 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem IČ. 00239640 bankovní spojení: Komerční

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva)

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 A. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků Batelovská 1205 a 1206 (dále jen SV) vychází ze stanov tohoto SV schválených na shromáždění dne 12/3 2015 a zahrnuje

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ: 00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 0, Vršovická 429/68, Praha 0 IČ : 0006394 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části

Více

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ, SPOLEČNOU PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY V DOMECH VE VLASTNICTVÍ, I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu uzavřená podle ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Čl. 1 Smluvní strany 1. Město Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro dodávku tepelné energie

Více

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245461 Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

Článek I. Předmět podnájmu

Článek I. Předmět podnájmu Podnájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 666 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí Rada městyse Velké Poříčí schválila na svém zasedání dne 15.4.2013 tato pravidla užívání a udržování obecních domů

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6. PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.cz STANOVY Společenství vlastníků Na Stezce 489,Praha 10 Část

Více

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo Bulharská 21, 23,25 2) Sídlo: Prostějov, Bulharská 3239/23, PSČ 796 01 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most

Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo:

Více

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí Rok Přibližné přepočítací indexy cen stav. prací - odvětví stavební výroby celkem Přepočet na první pololetí 2009 (CÚ 09a). Index Období Rok Období Index 09a Rok Období 09a Příloha č. 1 Index 09a 1914

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více