VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ"

Transkript

1 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011

2 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační sloţka státu Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Označení organizace: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Sídlo: Horní 21, Brno PSČ: IZO: Identifikátor organizační sloţky státu: IČ: IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax:: Internetová adresa školy do Internetová adresa školy od Internetové stránky 2

3 2. ZPŮSOB ZŘÍZENÍ - Opatřením Ministerstva vnitra ze dne O ZMĚNĚ ZŘIZOVACÍ LISTINY organizační sloţky státu (dále jen OSS), se dodatkem č. 7 mění název, který zní: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně. - Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (č. j / ; Spis. zn. M / ) bylo vyhověno ţádosti Ministerstva vnitra ve věci zápisu Vyšší odborné školy do školského rejstříku (IZO: ) s účinností od Její činnost bude vykonávat Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně. Obory vzdělání a Akreditované vzdělávací programy: N/.. Bezpečnostně právní činnost N/04 Bezpečnostně právní činnost denní forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky) N/04 Bezpečnostně právní činnost dálková forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky, 6 měsícŧ) N/04 Bezpečnostně právní činnost kombinovaná forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky) 3. ÚČEL ZŘÍZENÍ Poskytovat vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání N Bezpečnostně právní činnost. - Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (č. j / ) byla škole udělena akreditace do pro vzdělávací program: N/04 Bezpečnostně právní činnost obor vzdělání: N/.. Bezpečnostně právní činnost forma vzdělávání: denní, dálková, kombinovaná. 3

4 Provádět odbornou bezpečnostní přípravu, poskytovat podle potřeby jazykové vzdělávání pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra, podílet se na prevenci kriminality. Realizovat přípravné kurzy pro občany národnostních menšin zaměřené na přípravu do sluţebního poměru k Policii ČR. Poskytovat Policii ČR součinnost v souvislosti s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu. Zajišťovat sluţby na úseku ubytování a stravování, sluţby při získávání a zdokonalování odborné zpŧsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, školní knihovny, sportovních a kulturních zařízení, redakce a tisku studijních materiálŧ, autodopravy a autoopravárenství. Tyto sluţby mŧţe poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních sloţek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v pŧsobnosti Ministerstva vnitra. Poskytovat vzdělávání a sluţby jiným orgánŧm a organizacím mŧţe na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým je rozsah poskytované sluţby vymezen. Poskytovat vzdělávání a sluţby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. 4

5 4. PŘEDMĚT ČINNOSTI Poskytování vyššího odborného vzdělání ukončeného absolutoriem, poskytování jazykového vzdělávání a vzdělávání zaměstnancŧ. Zabezpečování a provádění odborné bezpečnostní přípravy, programŧ prevence kriminality. Zabezpečování součinnosti k akcím zajišťujícím bezpečnost státu. Zabezpečování ubytovacích a stravovacích sluţeb, sluţeb při získávání a zdokonalování odborné zpŧsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, školní knihovny, redakce a tisku studijních materiálŧ, autodopravy a autoopravárenství. Poskytování vzdělávání a sluţeb jiným orgánŧm a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném. Poskytování vzdělávání a sluţeb s tím souvisejících v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. Hospodaření s movitým a nemovitým majetkem. 5

6 5. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY DO ŘEDITEL ŠKOLY zástupce ředitele pro vzdělávání zástupce ředitele pro ekonomické zabezpečení administrativní úsek ředitele školy referent státní správy a samosprávy organizační pracovník právník oddělení zabezpečení výuky finanční oddělení interní auditor oddělení služebních činností oddělení správy majetku bezpečnostní referent oddělení metodiky a integrace výuky materiální oddělení psycholog předmětové oddělení služby pořádkové policie oddělení spojovací a výpočetní techniky referent majetkové správy předmětové oddělení práva automobilní oddělení oddělení ochrany a krizového řízení předmětové oddělení kriminalistiky, policejní psychologie a etiky proviantní oddělení oddělení personální práce předmětové oddělení tělesné a speciální přípravy předmětové oddělení služby dopravní policie předmětové oddělení informatiky a techniky administrativy předmětové oddělení jazykového vzdělávání 6

7 6. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY OD ŘEDITEL ŠKOLY ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO VZDĚLÁVÁNÍ administrativní úsek ředitele školy ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ oddělení zabezpečení výuky právník finanční oddělení oddělení metodiky a integrace výuky interní auditor oddělení správy majetku předmětové oddělení sluţby pořádkové policie bezpečnostní referent materiální oddělení předmětové oddělení práva psycholog oddělení spojovací a výpočetní techniky předmětové oddělení tělesné a speciální přípravy referent majetkové správy automobilní oddělení předmětové oddělení kriminalistiky, policejní psychologie a etiky oddělení ochrany a krizového řízení proviantní oddělení předmětové oddělení sluţby dopravní policie oddělení personální práce předmětové oddělení informatiky a techniky administrativy předmětové oddělení jazykového vzdělávání oddělení sluţebních činností 7

8 II. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1. PŘEHLED POSKYTOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ UVEDENO V PŘEHLEDU VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH A VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MINISTERSTVA VNITRA A POLICEJNÍHO PREZIDIA ČR ZÁKLADNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Základní odborná příprava pro 3. a 4. tarifní třídu sluţba pořádkové, dopravní a ţelezniční policie 6 měsícŧ (1+2 řízená odborná praxe), denní studium, kódové označení: P1/0025 Základní odborná příprava pro vysokoškoláky právní obor SPP, SDP a SŢP 10 týdnŧ, kombinovaná forma studia, kódové označení: P1/0024 Základní odborná příprava společné minimum bez specializace (univerzální ZOP) 4 týdny, kombinovaná forma studia, kódové označení: P1/0026 STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ: Studijní obor N/04 Bezpečnostně právní činnost 3leté, kombinovaná, dálková, denní forma studia, kódové označení: E8 SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ PČR: Specializační kurz SKPV profesní specializace Operativně pátrací činnost 13 týdnŧ, kódové označení: P2/0197 Specializační kurz SKPV profesní specializace Trestní řízení 13 týdnŧ, kódové označení: P2/0198 Extremismus a právo 5 dnŧ, kódové označení P2/ SLUŢBA POŘÁDKOVÉ POLICIE PČR: Příprava členŧ antikonfliktních týmŧ PČR 5 dnŧ, denní studium, kódové označení: P2/0170 Kurz další odborné přípravy členŧ antikonfliktních týmŧ PČR 3 dny, kódové označení P3/0045 8

9 Kvalifikační kurz pro policisty územních odborŧ sluţby pořádkové policie 38 dnŧ, kódové označení: P2/0210 Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných organizačních článkŧ sluţby pořádkové policie 15 dnŧ, kódové označení: P2/0220 SLUŢBA DOPRAVNÍ POLICIE PČR: Specializační kurz Přeprava nebezpečných věcí a sociální předpisy v silniční dopravě 4 dny, kódové označení: P2/0206 Kurz obsluhy radarŧ řady RAMER a příslušného software 3 dny, kódové označení: P3/0006 Kontrola dodrţování sociálních předpisŧ v dopravě (AETR) 4 dny, kódové označení: P2/0226 Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR 4 dny, kódové označení P2/0227 SLUŢEBNÍ PŘÍPRAVA PŘÍSLUŠNÍKŮ PČR: Specializační kurz pro instruktory sluţební přípravy 8 týdnŧ, denní studium, kódové označení: P2/0019 Přijímací zkouška specializační kurz pro instruktory sluţební přípravy 1 den, kódové označení: P2/0110 OBLAST PEDAGOGIKY: Základní kurz lektorských dovedností 1 týden, kódové označení: R2/0006 Nadstavbový kurz lektorských dovedností 1 týden, kódové označení: R2/0056 OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ: Assessment Centre posuzovatel 40 hodin, kódové označení: P2/0194 Assessment Centre lektor 45 hodin, kódové označení: P2/0199 9

10 OBLAST SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÁ: Metoda řešení konfliktŧ pomocí analýzy transakcí 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/0011 Metoda řešení konfliktŧ pomocí analýzy transakcí výcvik lektorŧ 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/0012 Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí TA základní kurz 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/0027 Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí TA lektorský kurz 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/0028 OBLAST ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL: Řidičské oprávnění skupiny B 6 týdnŧ, kódové označení: R2/0005 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na D 5 týdnŧ, kódové označení: R2/0017 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny C, C1 a D1 na skupinu,,d 4 týdny, kódové označení: R2/0018 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupin B na skupinu C1 4 týdny, kódové označení: R2/0019 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupin B, C, D na skupinu A do 25 kw 2 týdny, kódové označení: R2/0031 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupin B na skupinu,,an pro OOD SKVP a ÚZČ SK 15 dnŧ, kódové označení: R2/0039 PRÁCE S MÉDII: Specializační kurz pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředkŧ 3 týdny, kombinovaná forma studia, kódové označení: R2/0033 JAZYKOVÉ KURZY: Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0001 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/

11 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0005 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0012 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0014 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0016 Anglický jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, sluţby ţelezniční policie a sluţby dopravní policie, 180 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0024 Německý jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, sluţby ţelezniční policie a sluţby dopravní policie, 180 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0023 Anglický jazyk odborná jazyková příprava pro příslušníky PČR SPP, SŢP, SDP, 60 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0025 Německý jazyk odborná jazyková příprava pro příslušníky PČR SPP, SŢP, SDP, 60 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0026 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA (denní forma studia): MS WORD základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0162 MS EXCEL základní kurz - 2 dny, kódové označení: P2/0159 MS WORD pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0158 MS EXCEL pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0157 MS POWER POINT základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0154 MS POWER POINT pokročilé techniky 2 dny, kódové označení:p2/0184 Automatizovaný systém právních informací (ASPI) základní 1 den, kódové označení: P2/0182 Výkon spisové sluţby v informačním systému ETŘ pro zpracovatele 2 dny, kódové označení: P2/0218 INTERNET základní kurz 1 den, kódové označení: P2/

12 MANAŢERSKÉ KURZY: Měkké manaţerské dovednosti pro zaměstnance vedoucí 15 dnŧ, kódové označení: P6/

13 2. PŘEHLED REALIZOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Základní odborná příprava pro 3. a 4. tarifní třídu sluţba pořádkové, dopravní a ţelezniční policie 6 měsícŧ (1+2 řízená odborná praxe), denní studium, kódové označení: P1/0025 Základní odborná příprava společné minimum bez specializace (univerzální ZOP) 4 týdny, kombinovaná forma studia, kódové označení: P1/0026 STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ: Studijní obor N/04 Bezpečnostně právní činnost 3leté, kombinovaná forma studia, kódové označení: E8 SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ PČR: Specializační kurz SKPV profesní specializace Operativně pátrací činnost 13 týdnŧ, kódové označení: P2/0197 Specializační kurz SKPV profesní specializace Trestní řízení 13 týdnŧ, kódové označení: P2/0198 SLUŢBA POŘÁDKOVÉ POLICIE PČR: Příprava členŧ antikonfliktních týmŧ Policie ČR 5 dnŧ, denní studium, kódové označení: P2/0170 Kurz další odborné přípravy členŧ antikonfliktních týmŧ Policie ČR 3 dny, kódové označení: P3/0045 Specializační kurz pro 5. a vyšší tarifní třídu sluţby pořádkové policie 38 dnŧ, kódové označení: P2/0210 Kvalifikační kurz pro policisty územních odborŧ sluţby pořádkové policie 38 dnŧ, kódové označení: P2/0210, pilotní verze Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných organizačních článkŧ sluţby pořádkové policie 15 dnŧ, kódové označení: P2/

14 SLUŢBA DOPRAVNÍ POLICIE PČR: Specializační kurz Přeprava nebezpečných věcí a sociální předpisy v silniční dopravě 4 dny, kódové označení: P2/0206 Kurz obsluhy radarŧ řady RAMER a příslušného software 3 dny, kódové označení: P3/0006 SLUŢEBNÍ PŘÍPRAVA PŘÍSLUŠNÍKŮ PČR: Specializační kurz pro instruktory sluţební přípravy 8 týdnŧ, denní studium, kódové označení: P2/0019 Přijímací zkouška specializační kurz pro instruktory sluţební přípravy 1 den, kódové označení: P2/0110 OBLAST PEDAGOGIKY: Základní kurz lektorských dovedností 1 týden, kódové označení: R2/0006 Nadstavbový kurz lektorských dovedností 1 týden, kódové označení R2/0056 OBLAST ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL: Rozšíření řidičského oprávnění ze skupin B, C, D na skupinu A do 25 kw 2 týdny, kódové označení: R2/0031 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B D 5 týdnŧ, kódové označení: R2/0017 Řidičské oprávnění skupiny,,d 2 měsíce, kódové označení: R2/0003 Řidičské oprávnění skupiny,,b 6 týdnŧ, kódové označení: R2/0005 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny,,b na skupinu,,c1 4 týdny, kódové označení: R2/0031 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupin B na skupinu,,an pro OOD SKVP a ÚZČ SK 15 dnŧ, kódové označení: R2/0039 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny,,c, C1 a D1 na skupinu D 4 týdny, kódové označení: R2/

15 PRÁCE S MÉDII: Specializační kurz pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředkŧ 3 týdny, kombinovaná forma studia, kódové označení: R2/0033 JAZYKOVÉ KURZY: Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0001 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0003 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0005 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0012 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0014 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0016 Německý jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, sluţby ţelezniční policie a sluţby dopravní policie, 180 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0023 Anglický jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, sluţby ţelezniční policie a sluţby dopravní policie, 180 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0024 Anglický jazyk odborná jazyková příprava pro příslušníky PČR SPP, SŢP, SDP 60 h, kódové označení: R5/0025 Německý jazyk odborná jazyková příprava pro příslušníky PČR SPP, SŢP, SDP 60 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0026 MANAŢERSKÉ KURZY: Měkké manaţerské dovednosti pro zaměstnance vedoucí 15 dnŧ, kódové označení: P6/

16 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA (denní forma studia): MS WORD základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0162 MS WORD pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0158 MS EXCEL pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0157 MS EXCEL základní kurz - 2 dny, kódové označení: P2/0159 MS POWER POINT základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0154 MS POWER POINT pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0184 INTERNET základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0156 Automatizovaný systém právních informací (ASPI) základní 1 den, kódové označení: P2/0182 Výkon spisové sluţby v informačním systému ETŘ pro zpracovatele 2 dny, kódové označení: P2/

17 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 1. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY V uplynulém školním roce 2010/2011 (od do ) byla činnost školy zajišťována v prŧměru 238 pracovníky, z toho 68 příslušníky Policie ČR zařazenými ve škole (dále jen policista ) a 170 zaměstnanci v pracovním poměru (dále jen zaměstnanec ). Z uvedených počtŧ bylo celkem 112 ţen, z toho 9 policistek a 103 zaměstnankyň, z nichţ 1 byla prŧměrně na mateřské dovolené (8 ţen bylo v prŧměru na rodičovské dovolené). Porovnání plánovaných a skutečných počtŧ je uvedeno v následující tabulce. Celkový počet Policisté Zaměstnanci plán skutek ţeny rodičovská dovolená plán skutek ţeny rodičovská dovolená plán skutek ţeny k k průměrný stav rodičovská dovolená Vzdělávací činnost byla uskutečňována ve škole v prŧměru 76 pedagogickými pracovníky, z toho prŧměrně 48 policisty a 28 učiteli (zaměstnanci). Přehled pedagogických pracovníkŧ je uveden v následující tabulce. Celkový počet Policisté Zaměstnanci plán skutek ţeny rodičovská dovolená plán skutek ţeny rodičovská dovolená plán skutek ţeny k k průměrný stav rodičovská dovolená 2. ÚDAJE O KVALIFIKACI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ POLICISTÉ Z celkového počtu 48 pedagogických pracovníkŧ má 44 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, z toho 14 s pedagogickým zaměřením; 4 pedagogičtí pracovníci mají dosaţené vysokoškolské vzdělání pouze v bakalářském studijním programu. U pedagogických pracovníkŧ s jiným neţ pedagogickým zaměřením nesplňuje v současné době 9 pedagogickou zpŧsobilost, z nichţ 2 si doplňují tuto zpŧsobilost na Univerzitě obrany v Brně. ZAMĚSTNANCI Z celkového počtu 28 učitelŧ mají v současné době všichni vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, z toho 17 s pedagogickým zaměřením. Z celkového počtu učitelŧ s jiným neţ pedagogickým zaměřením nesplňuje pouze 1 pedagogickou zpŧsobilost. 17

18 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 1. KURZY 1.1 Specializační kurz instruktorŧ sluţební tělesné a střelecké přípravy, kód P2/0019 Ředitel školy v souladu s ustanovením 13 vyhlášky číslo 2/2006 Sb., kterým se pro školy MV provádí některá ustanovení školského zákona, stanovil přijímací řízení u specializačního kurzu instruktorŧ sluţební tělesné a střelecké přípravy. Obsah přijímacích zkoušek: písemný test z právních aspektŧ sluţebních zákrokŧ, prověrkové cvičení ze střelecké přípravy a praktické přezkoušení pouţití donucovacích prostředkŧ. Podmínkou pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek je hodnocení výrokem splnil ze všech tří dílčích disciplín. Termín přijímacích zkoušek Konalo (počet uchazečŧ) Splnilo (počet uchazečŧ) Nesplnilo (počet uchazečŧ) CELKEM U přijímacích zkoušek nesplnili: Termín přijímacích zkoušek Písemný test z právních aspektŧ sluţebních zákrokŧ (počet uchazečŧ) Prověrkové cvičení ze střelecké přípravy (počet uchazečŧ) Praktické přezkoušení pouţití donucovacích prostředkŧ (počet uchazečŧ) CELKEM

19 2. VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ N/04 Bezpečnostně právní činnost, kombinovaná forma vzdělávání, kód E8 Podle oznámení ředitele Vyšší policejní školy MV v Brně ze dne 28. ledna 2011 vydaného pod č. j. VPŠB-111-1/UV-2011 přijímací řízení proběhlo bez přijímací zkoušky. V termínu stanoveném pro zaslání přihlášky bylo doručeno 57 přihlášek. Z celkového počtu 57 přihlášek bylo přijato všech 57 uchazečŧ. 27 uchazečŧ ke vzdělávání nenastoupilo. V září školního roku 2011/2012 celkově nastoupilo ke vzdělávání 30 studentŧ. 19

20 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDUJÍCÍCH PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 1. ŠKOLNÍ ROK 2010/ POLOLETÍ 1.1 Základní odborná příprava (dále jen ZOP) ZOP policistŧ sluţby pořádkové, dopravní a ţelezniční policie, šestiměsíční denní studium, kód P1/0025 P1/ základní odborná příprava policistŧ sluţby pořádkové a dopravní policie pro sluţební místa ve 3. a 4. tarifní třídě šestiměsíční denní studium: - 1, 2, 3/F65 - studium bylo zahájeno Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech Zkoušky splnilo 49 studujících, 3 nesplnili. Po opravných zkouškách dne splnilo všech 52 studujících běhu F , 2/F66 - studium bylo zahájeno Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech Zkoušky splnilo 44 studujících. Náhradní termíny a opravné zkoušky běhů, jejichţ závěrečné zkoušky proběhly ve 2. pololetí šk. r. 2009/2010: - F64 opravná zkouška ve dnech splnilo 7 studujících, 1 nesplnil ZOP policistŧ Policie ČR společné minimum bez specializace (univerzální ZOP), měsíční kombinované studium, kód P1/0026 P1/ základní odborná příprava policistŧ Policie ČR společné minimum bez specializace (univerzální ZOP) - měsíční kombinované studium: - 1/M2 - studium bylo zahájeno Závěrečné zkoušky se konaly dne Zkoušky splnilo 15 studujících. Přehled počtu absolventů ZOP Běh Počet absolventů F64 7 1,2,3/F ,2/F /M2 15 Celkem

21 1. 2 Kurzy P2/ specializační kurz pro 5. a vyšší tarifní třídu sluţby pořádkové policie: - 1/D1 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušku splnilo 12 studujících. P2/ specializační kurz pro policisty sluţby kriminální policie a vyšetřování s profesní specializací Operativně pátrací činnost : - 1/C1 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 16 studujících. P2/ specializační kurz pro policisty sluţby kriminální policie a vyšetřování s profesní specializací Trestní řízení : - 1/C2 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 16 studujících. P2/ kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných organizačních článkŧ sluţby pořádkové policie: - 1/E67 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 14 studujících. R4/ Zkouška MV - 1. stupeň - intenzivní kurz anglického jazyka: - 1/L396 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 8 studujících, 4 studující nesplnili. - 2/L396 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 5 studujících, 1 studující nekonal, 3 nesplnili. R4/ Zkouška MV - 1. stupeň - intenzivní kurz německého jazyka: - 1/L400 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 7 studujících. - 2/L400 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 6 studujících. R4/ Zkouška MV - 1. stupeň z německého jazyka po samostatné přípravě: - 1/K139-SP - zkouška se konala Zkoušku splnil 1 studující. R2/ specializační kurz pro příslušníky PČR zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředkŧ: - 1/L406 byl zahájen a zkouška se konala Zkoušku splnilo10 studujících (+ 2 studující ze třídy 1/L392). P2/ specializační kurz instruktorŧ sluţební tělesné a střelecké přípravy: - 1/L405 byl zahájen Zkoušky se konaly , ukončení Splnilo 11 studujících (+ 1 studující ze třídy 1/L391), 1 nekonal. - 1/L418 byl zahájen Zkoušky se konaly , ukončení Splnilo 12 studujících. 21

22 P2/ specializační kurz pro přípravu členŧ antikonfliktních týmŧ PČR: - 1/K79 se konal ve dnech , 14 absolventŧ. P3/ kurz další odborné přípravy členŧ antikonfliktních týmŧ PČR: - 1/K140 se konal ve dnech , 10 absolventŧ. R2/ kurz metody řešení konfliktŧ pomocí analýzy transakcí: - 1/K96 proběhl ve dnech , 1 absolvent, - 1/K105 proběhl ve dnech , 8 absolventŧ. R2/0028 kurz rozvoje sociálně psychologických kompetencí pomocí TA lektorský kurz: - 1/K82 proběhl ve dnech , 6 absolventŧ. R2/ základní kurz lektorských dovedností: - 1/K81 se konal ve dnech , 12 absolventŧ, - 1/K128 se konal ve dnech , 12 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS Word základní kurz: - 1/K83 se konal ve dnech , 9 absolventŧ, - 1/K92 se konal ve dnech , 7 absolventŧ, - 1/K110 se konal ve dnech , 10 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS Word pokročilé techniky: - 1/K88 se konal ve dnech , 9 absolventŧ, - 1/K94 se konal ve dnech , 9 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS Excel základní kurz: - 1/K84 se konal ve dnech , 8 absolventŧ, - 1/K87 se konal ve dnech , 9 absolventŧ, - 1/K90 se konal ve dnech , 10 absolventŧ, - 1/K95 se konal ve dnech , 9 absolventŧ, - 1/K106 se konal ve dnech , 10 absolventŧ, - 1/K111 se konal ve dnech , 10 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS Excel pokročilé techniky: - 1/K103 se konal ve dnech , 8 absolventŧ, - 1/K108 se konal ve dnech , 5 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS PowerPoint základní kurz: - 1/K102 se konal ve dnech , 10 absolventŧ, - 1/K85 se konal ve dnech , 10 absolventŧ, - 1/K89 se konal ve dnech , 10 absolventŧ, - 1/K91 se konal ve dnech , 7 absolventŧ, - 1/K93 se konal ve dnech , 7 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS PowerPoint pokročilé techniky: - 1/K109 se konal ve dnech , 5 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky automatizovaný systém právních informací (ASPI) základní kurz: - 1/K131 se konal dne , 9 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky informační systém ETŘ pro pracovníky podatelny: - 1/K132 se konal ve dnech , 8 absolventŧ. 22

23 R2/ kurz řízení motorových vozidel - sk. A bez omezení: - 1/L411 se konal od , 4 absolventi, - 1/L413 se konal od , 6 absolventŧ. R2/ kurz řízení motorových vozidel pro sk. B : - 1/L414 se konal od , 1 absolvent. R2/ kurz řízení motorových vozidel, rozšíření řidičského oprávnění ze sk. B na sk. D : - 1/L415 se konal od , 3 absolventi. R2/ kurz řízení motorových vozidel, rozšíření řidičského oprávnění ze sk. C na sk. D : - 1/L412 se konal od , 6 absolventŧ, 1 nesplnil, - 1/L409 se konal od , 4 absolventi. Přehled počtu absolventů kurzů Běh Počet absolventů Běh Počet absolventů 1/D1 12 1/K94 9 1/C1 16 1/K84 8 1/C2 16 1/K87 9 1/E /K /L /K95 9 2/L /K /L /K /L /K /K139-SP 1 1/K /L /K /L /K /L /K /K /K91 7 1/K /K93 7 1/K96 1 1/K /K /K /K82 6 1/K /K /L /K /L /K83 9 1/L /K92 7 1/L /K /L /K88 9 1/L409 4 Celkem

24 2. ŠKOLNÍ ROK 2010/ POLOLETÍ 2.1 Vyšší odborné vzdělávání (dále jen VOV) Absolutorium VOV, kód E N/04 Bezpečnostně právní činnost 3leté kombinované studium vyššího odborného vzdělávání: - 1/A1 studium bylo zahájeno Absolutorium se konalo Absolutorium konalo všech 21 studentŧ. - 2/A1 studium bylo zahájeno Absolutorium se konalo Absolutorium konalo všech 15 studentŧ. Studijní skupina Prospělo s vyznamenáním Prospělo 1/A /A1 6 9 Celkem Kurzy P2/0210 kvalifikační kurz pro policisty územních odborŧ sluţby pořádkové policie: - 1/D2 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 14 studujících, 1 nesplnil. - 1/D3 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 13 studujících. P2/0197 specializační kurz pro policisty sluţby kriminální policie a vyšetřování s profesní specializací Operativně pátrací činnost : - 1/C3 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 8 studujících. - 1/C4 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 8 studujících. - 1/C5 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 15 studujících. - 1/C7 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 12 studujících. - 1/C8 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 7 studujících. P2/ specializační kurz pro policisty sluţby kriminální policie a vyšetřování s profesní specializací Trestní řízení : 24

25 - 1/C6 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 11 studujících. - 1/C9 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 10 studujících. P2/ kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných organizačních článkŧ sluţby pořádkové policie: - 1/E68 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 14 studujících. - 1/E69 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 12 studujících, 1 nekonal. - 1/E70 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo12 studujících, 1 nesplnil. - 1/E71 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 10 studujících. - 1/E72 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 16 studujících (+ 1 studující ze třídy 1/E69). - 1/E73 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 13 studujících (+ 1 studující ze třídy 1/E70). - 1/E74 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 8 studujících. - 1/E75 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 7 studujících. R4/ Zkouška MV - 1. stupeň - intenzivní kurz anglického jazyka: - 1/J4 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 11 studujících, 1 studující nesplnil. R4/ Zkouška MV - 1. stupeň - intenzivní kurz německého jazyka: - 1/J5 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 12 studujících. R4/ Zkouška MV - 2. stupeň - intenzivní kurz anglického jazyka: - 1/J6 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnili 4 studující, 1 nekonal, 4 nesplnili. R4/0016 Zkouška MV 2. stupeň intenzivní kurz německého jazyka: - 1/J7 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnili 3 studující, 4 nesplnili. R4/0003 Zkouška MV 1. stupeň z anglického jazyka po samostatné přípravě: - 1/K158-SP zkouška se konala Zkoušku splnilo 8 studujících. R4/0007 Zkouška MV 2. stupeň z anglického jazyka po samostatné přípravě: - 1/K167-SP zkouška se konala Zkoušku splnili 2 studující, 1 nesplnil. R2/0033 specializační kurz pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředkŧ: - 1/L407 byl zahájen a zkouška se konala Zkoušku splnilo 10 studujících. 25

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2009/2010 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2007/2008 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. 1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2006/2007 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo znak Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo Vyhláška rektora Policejní akademie ČR, kterou se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2009/2010 1/21 Obsah výroční zprávy Úvod...3 Charakteristika školy...4 Vedení školy...5 Dislokace

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice. Výroční zpráva

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice. Výroční zpráva Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2007/2008 Obsah výroční zprávy Úvodem... 3 Charakteristika školy... 4 Vedení školy... 5 Výsledky

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 OBORY VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů

Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Vážená (ý) paní (pane), oddělení vzdělávání a rozvoje ve spolupráci s katedrou managementu a informatiky připravilo projekt výzkumu vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo znak Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis - instruktor Policie ČR - střelba, sebeobrana, taktika (1993-2000) - lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory PČR (2000-2004) - instruktor

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Č. j.: VPŠP-618/2011 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2010/2011 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 3 Vedení školy...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice. Výroční zpráva

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích. Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice. Výroční zpráva Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2008/2009 Obsah výroční zprávy Úvod...3 Charakteristika školy...4 Vedení školy...5 Dislokace

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIB-1217/10-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více