VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ"

Transkript

1 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011

2 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační sloţka státu Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Označení organizace: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Sídlo: Horní 21, Brno PSČ: IZO: Identifikátor organizační sloţky státu: IČ: IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax:: Internetová adresa školy do Internetová adresa školy od Internetové stránky 2

3 2. ZPŮSOB ZŘÍZENÍ - Opatřením Ministerstva vnitra ze dne O ZMĚNĚ ZŘIZOVACÍ LISTINY organizační sloţky státu (dále jen OSS), se dodatkem č. 7 mění název, který zní: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně. - Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (č. j / ; Spis. zn. M / ) bylo vyhověno ţádosti Ministerstva vnitra ve věci zápisu Vyšší odborné školy do školského rejstříku (IZO: ) s účinností od Její činnost bude vykonávat Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně. Obory vzdělání a Akreditované vzdělávací programy: N/.. Bezpečnostně právní činnost N/04 Bezpečnostně právní činnost denní forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky) N/04 Bezpečnostně právní činnost dálková forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky, 6 měsícŧ) N/04 Bezpečnostně právní činnost kombinovaná forma vzdělávání (délka vzdělávání: 3 roky) 3. ÚČEL ZŘÍZENÍ Poskytovat vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání N Bezpečnostně právní činnost. - Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (č. j / ) byla škole udělena akreditace do pro vzdělávací program: N/04 Bezpečnostně právní činnost obor vzdělání: N/.. Bezpečnostně právní činnost forma vzdělávání: denní, dálková, kombinovaná. 3

4 Provádět odbornou bezpečnostní přípravu, poskytovat podle potřeby jazykové vzdělávání pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra, podílet se na prevenci kriminality. Realizovat přípravné kurzy pro občany národnostních menšin zaměřené na přípravu do sluţebního poměru k Policii ČR. Poskytovat Policii ČR součinnost v souvislosti s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu. Zajišťovat sluţby na úseku ubytování a stravování, sluţby při získávání a zdokonalování odborné zpŧsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, školní knihovny, sportovních a kulturních zařízení, redakce a tisku studijních materiálŧ, autodopravy a autoopravárenství. Tyto sluţby mŧţe poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních sloţek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v pŧsobnosti Ministerstva vnitra. Poskytovat vzdělávání a sluţby jiným orgánŧm a organizacím mŧţe na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým je rozsah poskytované sluţby vymezen. Poskytovat vzdělávání a sluţby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. 4

5 4. PŘEDMĚT ČINNOSTI Poskytování vyššího odborného vzdělání ukončeného absolutoriem, poskytování jazykového vzdělávání a vzdělávání zaměstnancŧ. Zabezpečování a provádění odborné bezpečnostní přípravy, programŧ prevence kriminality. Zabezpečování součinnosti k akcím zajišťujícím bezpečnost státu. Zabezpečování ubytovacích a stravovacích sluţeb, sluţeb při získávání a zdokonalování odborné zpŧsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, školní knihovny, redakce a tisku studijních materiálŧ, autodopravy a autoopravárenství. Poskytování vzdělávání a sluţeb jiným orgánŧm a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném. Poskytování vzdělávání a sluţeb s tím souvisejících v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. Hospodaření s movitým a nemovitým majetkem. 5

6 5. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY DO ŘEDITEL ŠKOLY zástupce ředitele pro vzdělávání zástupce ředitele pro ekonomické zabezpečení administrativní úsek ředitele školy referent státní správy a samosprávy organizační pracovník právník oddělení zabezpečení výuky finanční oddělení interní auditor oddělení služebních činností oddělení správy majetku bezpečnostní referent oddělení metodiky a integrace výuky materiální oddělení psycholog předmětové oddělení služby pořádkové policie oddělení spojovací a výpočetní techniky referent majetkové správy předmětové oddělení práva automobilní oddělení oddělení ochrany a krizového řízení předmětové oddělení kriminalistiky, policejní psychologie a etiky proviantní oddělení oddělení personální práce předmětové oddělení tělesné a speciální přípravy předmětové oddělení služby dopravní policie předmětové oddělení informatiky a techniky administrativy předmětové oddělení jazykového vzdělávání 6

7 6. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY OD ŘEDITEL ŠKOLY ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO VZDĚLÁVÁNÍ administrativní úsek ředitele školy ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ oddělení zabezpečení výuky právník finanční oddělení oddělení metodiky a integrace výuky interní auditor oddělení správy majetku předmětové oddělení sluţby pořádkové policie bezpečnostní referent materiální oddělení předmětové oddělení práva psycholog oddělení spojovací a výpočetní techniky předmětové oddělení tělesné a speciální přípravy referent majetkové správy automobilní oddělení předmětové oddělení kriminalistiky, policejní psychologie a etiky oddělení ochrany a krizového řízení proviantní oddělení předmětové oddělení sluţby dopravní policie oddělení personální práce předmětové oddělení informatiky a techniky administrativy předmětové oddělení jazykového vzdělávání oddělení sluţebních činností 7

8 II. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1. PŘEHLED POSKYTOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ UVEDENO V PŘEHLEDU VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH A VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MINISTERSTVA VNITRA A POLICEJNÍHO PREZIDIA ČR ZÁKLADNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Základní odborná příprava pro 3. a 4. tarifní třídu sluţba pořádkové, dopravní a ţelezniční policie 6 měsícŧ (1+2 řízená odborná praxe), denní studium, kódové označení: P1/0025 Základní odborná příprava pro vysokoškoláky právní obor SPP, SDP a SŢP 10 týdnŧ, kombinovaná forma studia, kódové označení: P1/0024 Základní odborná příprava společné minimum bez specializace (univerzální ZOP) 4 týdny, kombinovaná forma studia, kódové označení: P1/0026 STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ: Studijní obor N/04 Bezpečnostně právní činnost 3leté, kombinovaná, dálková, denní forma studia, kódové označení: E8 SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ PČR: Specializační kurz SKPV profesní specializace Operativně pátrací činnost 13 týdnŧ, kódové označení: P2/0197 Specializační kurz SKPV profesní specializace Trestní řízení 13 týdnŧ, kódové označení: P2/0198 Extremismus a právo 5 dnŧ, kódové označení P2/ SLUŢBA POŘÁDKOVÉ POLICIE PČR: Příprava členŧ antikonfliktních týmŧ PČR 5 dnŧ, denní studium, kódové označení: P2/0170 Kurz další odborné přípravy členŧ antikonfliktních týmŧ PČR 3 dny, kódové označení P3/0045 8

9 Kvalifikační kurz pro policisty územních odborŧ sluţby pořádkové policie 38 dnŧ, kódové označení: P2/0210 Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných organizačních článkŧ sluţby pořádkové policie 15 dnŧ, kódové označení: P2/0220 SLUŢBA DOPRAVNÍ POLICIE PČR: Specializační kurz Přeprava nebezpečných věcí a sociální předpisy v silniční dopravě 4 dny, kódové označení: P2/0206 Kurz obsluhy radarŧ řady RAMER a příslušného software 3 dny, kódové označení: P3/0006 Kontrola dodrţování sociálních předpisŧ v dopravě (AETR) 4 dny, kódové označení: P2/0226 Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR 4 dny, kódové označení P2/0227 SLUŢEBNÍ PŘÍPRAVA PŘÍSLUŠNÍKŮ PČR: Specializační kurz pro instruktory sluţební přípravy 8 týdnŧ, denní studium, kódové označení: P2/0019 Přijímací zkouška specializační kurz pro instruktory sluţební přípravy 1 den, kódové označení: P2/0110 OBLAST PEDAGOGIKY: Základní kurz lektorských dovedností 1 týden, kódové označení: R2/0006 Nadstavbový kurz lektorských dovedností 1 týden, kódové označení: R2/0056 OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ: Assessment Centre posuzovatel 40 hodin, kódové označení: P2/0194 Assessment Centre lektor 45 hodin, kódové označení: P2/0199 9

10 OBLAST SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÁ: Metoda řešení konfliktŧ pomocí analýzy transakcí 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/0011 Metoda řešení konfliktŧ pomocí analýzy transakcí výcvik lektorŧ 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/0012 Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí TA základní kurz 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/0027 Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí TA lektorský kurz 3 dny, denní studium, kódové označení: R2/0028 OBLAST ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL: Řidičské oprávnění skupiny B 6 týdnŧ, kódové označení: R2/0005 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na D 5 týdnŧ, kódové označení: R2/0017 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny C, C1 a D1 na skupinu,,d 4 týdny, kódové označení: R2/0018 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupin B na skupinu C1 4 týdny, kódové označení: R2/0019 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupin B, C, D na skupinu A do 25 kw 2 týdny, kódové označení: R2/0031 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupin B na skupinu,,an pro OOD SKVP a ÚZČ SK 15 dnŧ, kódové označení: R2/0039 PRÁCE S MÉDII: Specializační kurz pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředkŧ 3 týdny, kombinovaná forma studia, kódové označení: R2/0033 JAZYKOVÉ KURZY: Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0001 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/

11 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0005 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0012 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0014 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0016 Anglický jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, sluţby ţelezniční policie a sluţby dopravní policie, 180 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0024 Německý jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, sluţby ţelezniční policie a sluţby dopravní policie, 180 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0023 Anglický jazyk odborná jazyková příprava pro příslušníky PČR SPP, SŢP, SDP, 60 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0025 Německý jazyk odborná jazyková příprava pro příslušníky PČR SPP, SŢP, SDP, 60 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0026 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA (denní forma studia): MS WORD základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0162 MS EXCEL základní kurz - 2 dny, kódové označení: P2/0159 MS WORD pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0158 MS EXCEL pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0157 MS POWER POINT základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0154 MS POWER POINT pokročilé techniky 2 dny, kódové označení:p2/0184 Automatizovaný systém právních informací (ASPI) základní 1 den, kódové označení: P2/0182 Výkon spisové sluţby v informačním systému ETŘ pro zpracovatele 2 dny, kódové označení: P2/0218 INTERNET základní kurz 1 den, kódové označení: P2/

12 MANAŢERSKÉ KURZY: Měkké manaţerské dovednosti pro zaměstnance vedoucí 15 dnŧ, kódové označení: P6/

13 2. PŘEHLED REALIZOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Základní odborná příprava pro 3. a 4. tarifní třídu sluţba pořádkové, dopravní a ţelezniční policie 6 měsícŧ (1+2 řízená odborná praxe), denní studium, kódové označení: P1/0025 Základní odborná příprava společné minimum bez specializace (univerzální ZOP) 4 týdny, kombinovaná forma studia, kódové označení: P1/0026 STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ: Studijní obor N/04 Bezpečnostně právní činnost 3leté, kombinovaná forma studia, kódové označení: E8 SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ PČR: Specializační kurz SKPV profesní specializace Operativně pátrací činnost 13 týdnŧ, kódové označení: P2/0197 Specializační kurz SKPV profesní specializace Trestní řízení 13 týdnŧ, kódové označení: P2/0198 SLUŢBA POŘÁDKOVÉ POLICIE PČR: Příprava členŧ antikonfliktních týmŧ Policie ČR 5 dnŧ, denní studium, kódové označení: P2/0170 Kurz další odborné přípravy členŧ antikonfliktních týmŧ Policie ČR 3 dny, kódové označení: P3/0045 Specializační kurz pro 5. a vyšší tarifní třídu sluţby pořádkové policie 38 dnŧ, kódové označení: P2/0210 Kvalifikační kurz pro policisty územních odborŧ sluţby pořádkové policie 38 dnŧ, kódové označení: P2/0210, pilotní verze Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných organizačních článkŧ sluţby pořádkové policie 15 dnŧ, kódové označení: P2/

14 SLUŢBA DOPRAVNÍ POLICIE PČR: Specializační kurz Přeprava nebezpečných věcí a sociální předpisy v silniční dopravě 4 dny, kódové označení: P2/0206 Kurz obsluhy radarŧ řady RAMER a příslušného software 3 dny, kódové označení: P3/0006 SLUŢEBNÍ PŘÍPRAVA PŘÍSLUŠNÍKŮ PČR: Specializační kurz pro instruktory sluţební přípravy 8 týdnŧ, denní studium, kódové označení: P2/0019 Přijímací zkouška specializační kurz pro instruktory sluţební přípravy 1 den, kódové označení: P2/0110 OBLAST PEDAGOGIKY: Základní kurz lektorských dovedností 1 týden, kódové označení: R2/0006 Nadstavbový kurz lektorských dovedností 1 týden, kódové označení R2/0056 OBLAST ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL: Rozšíření řidičského oprávnění ze skupin B, C, D na skupinu A do 25 kw 2 týdny, kódové označení: R2/0031 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B D 5 týdnŧ, kódové označení: R2/0017 Řidičské oprávnění skupiny,,d 2 měsíce, kódové označení: R2/0003 Řidičské oprávnění skupiny,,b 6 týdnŧ, kódové označení: R2/0005 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny,,b na skupinu,,c1 4 týdny, kódové označení: R2/0031 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupin B na skupinu,,an pro OOD SKVP a ÚZČ SK 15 dnŧ, kódové označení: R2/0039 Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny,,c, C1 a D1 na skupinu D 4 týdny, kódové označení: R2/

15 PRÁCE S MÉDII: Specializační kurz pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředkŧ 3 týdny, kombinovaná forma studia, kódové označení: R2/0033 JAZYKOVÉ KURZY: Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0001 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0003 Anglický jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0005 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0012 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně po samostatné přípravě, 1 den, kódové označení: R4/0014 Německý jazyk zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně, 300 hodin, kombinované studium, kódové označení: R4/0016 Německý jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, sluţby ţelezniční policie a sluţby dopravní policie, 180 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0023 Anglický jazyk policejní jazyková zkouška pro policisty pořádkové policie, sluţby ţelezniční policie a sluţby dopravní policie, 180 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0024 Anglický jazyk odborná jazyková příprava pro příslušníky PČR SPP, SŢP, SDP 60 h, kódové označení: R5/0025 Německý jazyk odborná jazyková příprava pro příslušníky PČR SPP, SŢP, SDP 60 h, kombinované studium, kódové označení: R5/0026 MANAŢERSKÉ KURZY: Měkké manaţerské dovednosti pro zaměstnance vedoucí 15 dnŧ, kódové označení: P6/

16 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA (denní forma studia): MS WORD základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0162 MS WORD pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0158 MS EXCEL pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0157 MS EXCEL základní kurz - 2 dny, kódové označení: P2/0159 MS POWER POINT základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0154 MS POWER POINT pokročilé techniky 2 dny, kódové označení: P2/0184 INTERNET základní kurz 2 dny, kódové označení: P2/0156 Automatizovaný systém právních informací (ASPI) základní 1 den, kódové označení: P2/0182 Výkon spisové sluţby v informačním systému ETŘ pro zpracovatele 2 dny, kódové označení: P2/

17 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 1. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY V uplynulém školním roce 2010/2011 (od do ) byla činnost školy zajišťována v prŧměru 238 pracovníky, z toho 68 příslušníky Policie ČR zařazenými ve škole (dále jen policista ) a 170 zaměstnanci v pracovním poměru (dále jen zaměstnanec ). Z uvedených počtŧ bylo celkem 112 ţen, z toho 9 policistek a 103 zaměstnankyň, z nichţ 1 byla prŧměrně na mateřské dovolené (8 ţen bylo v prŧměru na rodičovské dovolené). Porovnání plánovaných a skutečných počtŧ je uvedeno v následující tabulce. Celkový počet Policisté Zaměstnanci plán skutek ţeny rodičovská dovolená plán skutek ţeny rodičovská dovolená plán skutek ţeny k k průměrný stav rodičovská dovolená Vzdělávací činnost byla uskutečňována ve škole v prŧměru 76 pedagogickými pracovníky, z toho prŧměrně 48 policisty a 28 učiteli (zaměstnanci). Přehled pedagogických pracovníkŧ je uveden v následující tabulce. Celkový počet Policisté Zaměstnanci plán skutek ţeny rodičovská dovolená plán skutek ţeny rodičovská dovolená plán skutek ţeny k k průměrný stav rodičovská dovolená 2. ÚDAJE O KVALIFIKACI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ POLICISTÉ Z celkového počtu 48 pedagogických pracovníkŧ má 44 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, z toho 14 s pedagogickým zaměřením; 4 pedagogičtí pracovníci mají dosaţené vysokoškolské vzdělání pouze v bakalářském studijním programu. U pedagogických pracovníkŧ s jiným neţ pedagogickým zaměřením nesplňuje v současné době 9 pedagogickou zpŧsobilost, z nichţ 2 si doplňují tuto zpŧsobilost na Univerzitě obrany v Brně. ZAMĚSTNANCI Z celkového počtu 28 učitelŧ mají v současné době všichni vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, z toho 17 s pedagogickým zaměřením. Z celkového počtu učitelŧ s jiným neţ pedagogickým zaměřením nesplňuje pouze 1 pedagogickou zpŧsobilost. 17

18 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 1. KURZY 1.1 Specializační kurz instruktorŧ sluţební tělesné a střelecké přípravy, kód P2/0019 Ředitel školy v souladu s ustanovením 13 vyhlášky číslo 2/2006 Sb., kterým se pro školy MV provádí některá ustanovení školského zákona, stanovil přijímací řízení u specializačního kurzu instruktorŧ sluţební tělesné a střelecké přípravy. Obsah přijímacích zkoušek: písemný test z právních aspektŧ sluţebních zákrokŧ, prověrkové cvičení ze střelecké přípravy a praktické přezkoušení pouţití donucovacích prostředkŧ. Podmínkou pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek je hodnocení výrokem splnil ze všech tří dílčích disciplín. Termín přijímacích zkoušek Konalo (počet uchazečŧ) Splnilo (počet uchazečŧ) Nesplnilo (počet uchazečŧ) CELKEM U přijímacích zkoušek nesplnili: Termín přijímacích zkoušek Písemný test z právních aspektŧ sluţebních zákrokŧ (počet uchazečŧ) Prověrkové cvičení ze střelecké přípravy (počet uchazečŧ) Praktické přezkoušení pouţití donucovacích prostředkŧ (počet uchazečŧ) CELKEM

19 2. VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ N/04 Bezpečnostně právní činnost, kombinovaná forma vzdělávání, kód E8 Podle oznámení ředitele Vyšší policejní školy MV v Brně ze dne 28. ledna 2011 vydaného pod č. j. VPŠB-111-1/UV-2011 přijímací řízení proběhlo bez přijímací zkoušky. V termínu stanoveném pro zaslání přihlášky bylo doručeno 57 přihlášek. Z celkového počtu 57 přihlášek bylo přijato všech 57 uchazečŧ. 27 uchazečŧ ke vzdělávání nenastoupilo. V září školního roku 2011/2012 celkově nastoupilo ke vzdělávání 30 studentŧ. 19

20 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDUJÍCÍCH PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 1. ŠKOLNÍ ROK 2010/ POLOLETÍ 1.1 Základní odborná příprava (dále jen ZOP) ZOP policistŧ sluţby pořádkové, dopravní a ţelezniční policie, šestiměsíční denní studium, kód P1/0025 P1/ základní odborná příprava policistŧ sluţby pořádkové a dopravní policie pro sluţební místa ve 3. a 4. tarifní třídě šestiměsíční denní studium: - 1, 2, 3/F65 - studium bylo zahájeno Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech Zkoušky splnilo 49 studujících, 3 nesplnili. Po opravných zkouškách dne splnilo všech 52 studujících běhu F , 2/F66 - studium bylo zahájeno Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech Zkoušky splnilo 44 studujících. Náhradní termíny a opravné zkoušky běhů, jejichţ závěrečné zkoušky proběhly ve 2. pololetí šk. r. 2009/2010: - F64 opravná zkouška ve dnech splnilo 7 studujících, 1 nesplnil ZOP policistŧ Policie ČR společné minimum bez specializace (univerzální ZOP), měsíční kombinované studium, kód P1/0026 P1/ základní odborná příprava policistŧ Policie ČR společné minimum bez specializace (univerzální ZOP) - měsíční kombinované studium: - 1/M2 - studium bylo zahájeno Závěrečné zkoušky se konaly dne Zkoušky splnilo 15 studujících. Přehled počtu absolventů ZOP Běh Počet absolventů F64 7 1,2,3/F ,2/F /M2 15 Celkem

21 1. 2 Kurzy P2/ specializační kurz pro 5. a vyšší tarifní třídu sluţby pořádkové policie: - 1/D1 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušku splnilo 12 studujících. P2/ specializační kurz pro policisty sluţby kriminální policie a vyšetřování s profesní specializací Operativně pátrací činnost : - 1/C1 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 16 studujících. P2/ specializační kurz pro policisty sluţby kriminální policie a vyšetřování s profesní specializací Trestní řízení : - 1/C2 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 16 studujících. P2/ kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných organizačních článkŧ sluţby pořádkové policie: - 1/E67 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 14 studujících. R4/ Zkouška MV - 1. stupeň - intenzivní kurz anglického jazyka: - 1/L396 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 8 studujících, 4 studující nesplnili. - 2/L396 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 5 studujících, 1 studující nekonal, 3 nesplnili. R4/ Zkouška MV - 1. stupeň - intenzivní kurz německého jazyka: - 1/L400 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 7 studujících. - 2/L400 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 6 studujících. R4/ Zkouška MV - 1. stupeň z německého jazyka po samostatné přípravě: - 1/K139-SP - zkouška se konala Zkoušku splnil 1 studující. R2/ specializační kurz pro příslušníky PČR zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředkŧ: - 1/L406 byl zahájen a zkouška se konala Zkoušku splnilo10 studujících (+ 2 studující ze třídy 1/L392). P2/ specializační kurz instruktorŧ sluţební tělesné a střelecké přípravy: - 1/L405 byl zahájen Zkoušky se konaly , ukončení Splnilo 11 studujících (+ 1 studující ze třídy 1/L391), 1 nekonal. - 1/L418 byl zahájen Zkoušky se konaly , ukončení Splnilo 12 studujících. 21

22 P2/ specializační kurz pro přípravu členŧ antikonfliktních týmŧ PČR: - 1/K79 se konal ve dnech , 14 absolventŧ. P3/ kurz další odborné přípravy členŧ antikonfliktních týmŧ PČR: - 1/K140 se konal ve dnech , 10 absolventŧ. R2/ kurz metody řešení konfliktŧ pomocí analýzy transakcí: - 1/K96 proběhl ve dnech , 1 absolvent, - 1/K105 proběhl ve dnech , 8 absolventŧ. R2/0028 kurz rozvoje sociálně psychologických kompetencí pomocí TA lektorský kurz: - 1/K82 proběhl ve dnech , 6 absolventŧ. R2/ základní kurz lektorských dovedností: - 1/K81 se konal ve dnech , 12 absolventŧ, - 1/K128 se konal ve dnech , 12 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS Word základní kurz: - 1/K83 se konal ve dnech , 9 absolventŧ, - 1/K92 se konal ve dnech , 7 absolventŧ, - 1/K110 se konal ve dnech , 10 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS Word pokročilé techniky: - 1/K88 se konal ve dnech , 9 absolventŧ, - 1/K94 se konal ve dnech , 9 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS Excel základní kurz: - 1/K84 se konal ve dnech , 8 absolventŧ, - 1/K87 se konal ve dnech , 9 absolventŧ, - 1/K90 se konal ve dnech , 10 absolventŧ, - 1/K95 se konal ve dnech , 9 absolventŧ, - 1/K106 se konal ve dnech , 10 absolventŧ, - 1/K111 se konal ve dnech , 10 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS Excel pokročilé techniky: - 1/K103 se konal ve dnech , 8 absolventŧ, - 1/K108 se konal ve dnech , 5 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS PowerPoint základní kurz: - 1/K102 se konal ve dnech , 10 absolventŧ, - 1/K85 se konal ve dnech , 10 absolventŧ, - 1/K89 se konal ve dnech , 10 absolventŧ, - 1/K91 se konal ve dnech , 7 absolventŧ, - 1/K93 se konal ve dnech , 7 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky MS PowerPoint pokročilé techniky: - 1/K109 se konal ve dnech , 5 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky automatizovaný systém právních informací (ASPI) základní kurz: - 1/K131 se konal dne , 9 absolventŧ. P2/ kurz výpočetní techniky informační systém ETŘ pro pracovníky podatelny: - 1/K132 se konal ve dnech , 8 absolventŧ. 22

23 R2/ kurz řízení motorových vozidel - sk. A bez omezení: - 1/L411 se konal od , 4 absolventi, - 1/L413 se konal od , 6 absolventŧ. R2/ kurz řízení motorových vozidel pro sk. B : - 1/L414 se konal od , 1 absolvent. R2/ kurz řízení motorových vozidel, rozšíření řidičského oprávnění ze sk. B na sk. D : - 1/L415 se konal od , 3 absolventi. R2/ kurz řízení motorových vozidel, rozšíření řidičského oprávnění ze sk. C na sk. D : - 1/L412 se konal od , 6 absolventŧ, 1 nesplnil, - 1/L409 se konal od , 4 absolventi. Přehled počtu absolventů kurzů Běh Počet absolventů Běh Počet absolventů 1/D1 12 1/K94 9 1/C1 16 1/K84 8 1/C2 16 1/K87 9 1/E /K /L /K95 9 2/L /K /L /K /L /K /K139-SP 1 1/K /L /K /L /K /L /K /K /K91 7 1/K /K93 7 1/K96 1 1/K /K /K /K82 6 1/K /K /L /K /L /K83 9 1/L /K92 7 1/L /K /L /K88 9 1/L409 4 Celkem

24 2. ŠKOLNÍ ROK 2010/ POLOLETÍ 2.1 Vyšší odborné vzdělávání (dále jen VOV) Absolutorium VOV, kód E N/04 Bezpečnostně právní činnost 3leté kombinované studium vyššího odborného vzdělávání: - 1/A1 studium bylo zahájeno Absolutorium se konalo Absolutorium konalo všech 21 studentŧ. - 2/A1 studium bylo zahájeno Absolutorium se konalo Absolutorium konalo všech 15 studentŧ. Studijní skupina Prospělo s vyznamenáním Prospělo 1/A /A1 6 9 Celkem Kurzy P2/0210 kvalifikační kurz pro policisty územních odborŧ sluţby pořádkové policie: - 1/D2 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 14 studujících, 1 nesplnil. - 1/D3 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 13 studujících. P2/0197 specializační kurz pro policisty sluţby kriminální policie a vyšetřování s profesní specializací Operativně pátrací činnost : - 1/C3 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 8 studujících. - 1/C4 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 8 studujících. - 1/C5 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 15 studujících. - 1/C7 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 12 studujících. - 1/C8 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 7 studujících. P2/ specializační kurz pro policisty sluţby kriminální policie a vyšetřování s profesní specializací Trestní řízení : 24

25 - 1/C6 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 11 studujících. - 1/C9 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 10 studujících. P2/ kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných organizačních článkŧ sluţby pořádkové policie: - 1/E68 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 14 studujících. - 1/E69 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 12 studujících, 1 nekonal. - 1/E70 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo12 studujících, 1 nesplnil. - 1/E71 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 10 studujících. - 1/E72 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 16 studujících (+ 1 studující ze třídy 1/E69). - 1/E73 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 13 studujících (+ 1 studující ze třídy 1/E70). - 1/E74 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 8 studujících. - 1/E75 byl zahájen a závěrečné zkoušky se konaly Zkoušky splnilo 7 studujících. R4/ Zkouška MV - 1. stupeň - intenzivní kurz anglického jazyka: - 1/J4 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 11 studujících, 1 studující nesplnil. R4/ Zkouška MV - 1. stupeň - intenzivní kurz německého jazyka: - 1/J5 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnilo 12 studujících. R4/ Zkouška MV - 2. stupeň - intenzivní kurz anglického jazyka: - 1/J6 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnili 4 studující, 1 nekonal, 4 nesplnili. R4/0016 Zkouška MV 2. stupeň intenzivní kurz německého jazyka: - 1/J7 byl zahájen a zkouška se konala ve dnech Zkoušku splnili 3 studující, 4 nesplnili. R4/0003 Zkouška MV 1. stupeň z anglického jazyka po samostatné přípravě: - 1/K158-SP zkouška se konala Zkoušku splnilo 8 studujících. R4/0007 Zkouška MV 2. stupeň z anglického jazyka po samostatné přípravě: - 1/K167-SP zkouška se konala Zkoušku splnili 2 studující, 1 nesplnil. R2/0033 specializační kurz pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředkŧ: - 1/L407 byl zahájen a zkouška se konala Zkoušku splnilo 10 studujících. 25

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2009/2010 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Č. j.: VPŠP-618/2011 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Na Spravedlnosti 2516 530 02 Pardubice Výroční zpráva 2010/2011 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 3 Vedení školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Předkládá: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., doc. PhDr. Marian

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Výroční zpráva 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 319/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 42 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 26 721/2007-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více