Základy laboratorní techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy laboratorní techniky"

Transkript

1 Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek: automatické mikropipety různých objemů, Eppendorfky, PCR mikrozkumavky, centrifuga, elektroforéza, příslušenství na elektroforézu, agaróza, pufr, potravinová barviva, glycerol nebo nasycený roztok cukru Stručná anotace V tomto laboratorním cvičení jde především o to, naučit studenty pracovat s pomůckami a přístroji, které jsou běžnou součástí každé mikrobiologické nebo genetické laboratoře. Na základě nacvičených postupů pak budou provádět praktická cvičení s bakteriemi a vzorky DNA. 1

2 Přípravy pro učitele Motivace Naučit studenty základní metody a způsoby práce používané v mikrobiologické či genetické laboratoři. Teorie 1. Měření objemů pomocí mikropipet Mikropipety jsou přístroje určené k pipetování malého objemu roztoků. Na spodním konci mají odnímatelnou špičku a na horním konci dvoupolohový ovladač (určený k nasávání a vypouštění roztoků) a držák usnadňující manipulaci. Jsou založeny na podobném principu jako injekční stříkačka pro velmi malé objemy. Pro snadnější manipulaci je objem nastavován pomocí mikrometrického šroubu a celá stříkačka je uzavřena do plastového pouzdra o velikosti vhodné k ruční manipulaci (obr. č. 1, obr. č. 2). Obr. č. 1 Obr. č. 2 Zdroj: Gymnázium Nad Alejí, 2

3 2. Centrifugace Odstřeďování (centrifugace) je jednoduchá základní laboratorní metoda sloužící zejména k oddělování pevných částic z roztoku. Přirozená sedimentace pevných částic způsobená gravitací je urychlena použitím centrifugy, ve které se zkumavky pohybují v tzv. rotoru po kruhové dráze (obr. č. 3). Působí tak na ně odstředivá síla, která je tím větší, čím větší rychlostí a po delší dráze se zkumavky pohybují. Tato síla tedy závisí na poloměru rotoru a na rychlosti, se kterou se rotor otáčí. Odstředivá síla se vyjadřuje v jednotkách g, které vyjadřují, kolikrát se při odstřeďování znásobí hmotnost částic. Vzhledem k velkým silám, které nastávají, je třeba, aby rotor centrifugy byl vždy vyvážen!! obr. č. 3 Zdroj: Gymnázium Nad Alejí, 3. Elektroforéza nukleových kyselin Úseky DNA, produkty PCR reakce nebo štěpy DNA lze dělit pomocí elektroforézy. Provádí se zpravidla v gelu, a to buď agarózovém, nebo polyakrylamidovém. V obou případech se molekuly, které v zásaditém prostředí nesou záporný náboj, pohybují v elektrickém poli od katody k anodě. Gely tvoří poměrně hustou síť, kterou větší molekuly procházejí pomaleji než menší molekuly mluví se proto o technice molekulového síta. Elektroforetická aparatura je zařízení na dělení DNA fragmentů, které se skládá ze zdroje napětí, elektroforetické vany, nosítek na gel a hřebene (obr. č. 4). 3

4 obr. č. 4 Zdroj: Gymnázium Nad Alejí, Elektroforetická vana je nádoba s vyvýšeným středem pro uložení gelu a dvěma komorami pro elektroforetický pufr po stranách. V nejvzdálenějším místě každé komory je vždy podélně uložená elektroda v podobě tenkého platinového drátku. Ten je propojen s vnějšími konektory, kterými lze elektrody propojit se zdrojem napětí (obr. č. 5). Obr. č. 5 Zdroj: Gymnázium Nad Alejí, Elektroforéza v agarózovém gelu Agaróza je polysacharid tvořený D-galaktózou a anhydro-l-galaktózou, který produkují některé mořské řasy a pod názvem agar se používá k výrobě gelů v potravinářství, mikrobiologii, imunologii či biochemii. Pro elektroforézu nukleových kyselin se používají gely obsahující 0,5 až 4 % agarózy. Čím je obsah polysacharidu vyšší, tím je lepší rozlišovací schopnost gelu, ale tím je také průběh elektroforézy pomalejší. 4

5 Volba koncentrace agarózového gelu pro elektroforézu DNA Obsah agarózy v gelu Délka fragmentů DNA 0,5 % 1 30 kpb 0,7 % 0,8 12 kpb 1,0 % 0,5 10 kpb 1,2 % 0,4 7 kpb 1,5 % 0,2 3 kpb 2,0 % 50 bp 2 kpb 3 4 % 10 bp 1 kpb Tab. č. 1 Příprava gelu je poměrně jednoduchá. Spočívá v rozpuštění a následném roztavení agarózy v pufru a nalití do elektroforetických nosítek s umístěným hřebenem pro nanášení vzorků. Ten je po utuhnutí gelu vyjmut a do jamek jsou naneseny vzorky (obr. č. 6). Gel je umístěn v elektroforetické vaně a zcela ponořen v pufru. Do jamek se vždy nanáší vzorek s tzv. nanášecím pufrem. Ten obsahuje glycerol, aby vzorek sedl ke dnu jamky a barvu, která působí jako marker, tzn. putuje stejně rychle jako nejmenší fragmenty DNA. Tak je možno včas rozpoznat konec elektroforézy. Společně se vzorky je do gelu nanášen i velikostní standard, který je tvořen směsí fragmentů DNA o přesně definovaných délkách. Obr. č. 6 Zdroj: Gymnázium Nad Alejí, 5

6 Pomůcky a vybavení Automatické mikropipety s objemem 2-20 mikrolitrů, mikrolitrů, mikrolitrů, špičky na příslušnou velikost mikropipet, PCR mikrozkumavky, Eppendorfky o objemu 2mililitry, centrifuga, elektroforéza, agaróza, pufr, voda obarvená potravinovým barvivem, glycerol nebo nasycený roztok cukru Bezpečnost Centrifuga i elektroforéza musí být obsluhována pod přímým dozorem vyučujícího! Především při neopatrné manipulaci s elektroforézou by mohlo dojít ke zranění elektrickým proudem. Při vaření agarózového gelu je nutné používat plášť, rukavice a ochranné brýle. 6

7 Pracovní list pro studenty V mikrobiologické či genetické laboratoři se pracuje většinou s nepatrným množstvím vzorků. Proto jsou nezbytnou součástí laboratoře automatické mikropipety o různých objemech, které zaručí, že laborant nabere přesně požadované množství daného vzorku či dalších chemikálií, které se ke vzorku přidávají. Centrifugace pak slouží zejména k oddělování pevných částic z roztoku. Upravené vzorky (DNA, proteinu) se oddělují pomocí elektroforézy na agarózové nebo polyakrylamidovém gelu. Gely tvoří hustou síť, kterou větší molekuly procházejí pomaleji než menší molekuly, tím dochází k jejich oddělení. V následujících úkolech si osvojíme práci s těmito pomůckami, které jsou dnes nezbytnou součástí každé laboratoře. Pomůcky Automatické mikropipety s objemem 2-20 mikrolitrů, mikrolitrů, mikrolitrů, špičky na příslušnou velikost mikropipet, PCR mikrozkumavky, Eppendorfky o objemu 2mililitry, centrifuga, elektroforéza, agaróza, pufr, voda obarvená potravinovým barvivem, glycerol nebo nasycený roztok cukru Úkol 1 Osvojení si práce s automatickou mikropipetou. Postup/návod 1. Do pěti kádinek s vodou rozpustíme přiměřené množství potravinového barviva různých barev a smícháme s roztokem glycerolu nebo nasyceného roztoku cukru. 2. Na mikropipetu nasadíme odnímatelnou špičku. 3. Mikropipetu uchopíme tak, abychom si o ukazováček podepřeli držák a palcem jsme mohli pracovat s dvoupolohovým ovladačem. 7

8 4. Nasátí provedeme takto: ovladač stlačíme do polohy 1 (špička je ve vzduchu), ponoříme do roztoku a pomalu pustíme. Po vyjmutí z roztoku špičku otřeme, abychom odstranili kapky, které ulpěly na vnější straně špičky. 5. Potom mikropipetu ponoříme do roztoku, kam chceme pipetovanou látku přidat. Vypustíme roztok stlačením ovladače do polohy 1 (několikrát stlačíme do polohy 1 a pomalu pustíme, přičemž špička je stále ponořená. Tím se důkladně promyje špička). Vypuštění dokončíme stlačením do polohy 2 a vyjmutím špičky z roztoku (stále v poloze 2 ). 6. Pokud opakovaně pipetujeme tentýž roztok, ponecháme na pipetě po celou dobu práce tutéž špičku. V přestávkách mezi pipetováním mikropipetu věšíme na speciální stojan nebo pokládáme vodorovně. Špička se nesmí ničeho dotýkat (nebezpečí znečištění špičky, pracovních roztoků, stolu, oblečení, ). Pokud pipetujeme roztok jiný, odhazujeme použitou špičku do odpadu a nasazujeme špičku novou. Úkol 2 Měření objemů pomocí automatických mikropipet. Postup/návod 1. Napipetujte 1000 mikrolitrů roztoku (s červeným potravinovým barvivem) do 1,5 ml Eppendorfky a označte výšku hladiny fixem. 2. Do 5 připravených PCR mikrozkumavek příslušnými pipetami napipetujte zadané objemy: a) 5 mikrolitrů b) 10 mikrolitrů c) 125 mikrolitrů d) 200 mikrolitrů e) 660 mikrolitrů 3. Nepipetované objemy z pěti PCR mikrozkumavek obdobným způsobem vraťte do původní Eppendorfky. 4. Sloučené objemy tekutin by měly opět sahat k rysce. 8

9 Úkol 3 Oddělování jednotlivých složek směsi. Postup/návod 1. Napipetujte 1000 mikrolitrů barevné směsi do třech Eppendorfek a promícháním obsahu mikropipetou vytvořte homogenní směs. 2. Následně oddělte jednotlivé složky směsi. Použijte centrifugu. 3. Tuhá i tekutá složka směsi se od sebe oddělí, ne dně Eppendorfky se usadí prášek pelleta. Úkol 4: Příprava agarózového gelu na elektroforézu DNA. Postup/návod Příprava 1% agarózového gelu 1 g agarózového prášku na každých 100 ml pufru TAE (Tris-Acetát-EDTA) v koncentraci 1x. Na přípravu nikdy nepoužívejte vodu! Na 1 gel je potřeba cca ml 1% agarózy. 1. Do 250 ml Erlenmeyerovy baňky nasypte požadované množství agarózového prášku a přidejte adekvátní objem pufru TAE 1x (konečný objem v 250 ml baňce by neměl přesáhnout 100 ml). 2. Popisovačem naznačte výšku hladiny pufru v baňce. Roztok zahřívejte v mikrovlnné troubě po dobu cca 3 min. Každých 30 s zahřívání přerušte a krouživými pohyby zamíchejte obsah baňky. Pozor na utajený var! 3. Opakujte, dokud není agaróza zcela rozpuštěná. Ztracený objem vzorku doplňte pufrem TAE 1x (až po vyznačenou rysku). 4. Před nalitím roztok 1% agarózy zchlaďte na C (vytemperovaná vodní lázeň, tekoucí voda). 5. Vždy používejte ochranné rukavice, brýle a laboratorní plášť! 9

10 Nalévání agarózového gelu 1. Připravte si nosítka na gel. Uzavřete oba konce nosítek pomocí lepící pásky a ujistěte se, že páska dobře přiléhá k okrajům. Nosítka umístěte na vodorovnou plochu. 2. Do nosítek umístěte příslušný elektroforetický hřeben. Je nutné, aby každý gel obsahoval alespoň 7 jamek. Podle potřeby můžete použít dva hřebeny (jeden bude na kraji nosítek, druhý uprostřed). 3. Připravte si potřebné množství 1% agarózy (viz výše) a před nalitím ji ochlaďte na C. 4. Do nosítek nalijte 1% agarózu (zuby hřebene musí být ponořené) a až do utuhnutí gelu s nosítky nepohybujte, ani je nepřemisťujte! 5. Gel nechte tuhnout při pokojové teplotě cca min (stane se neprůhledným). 6. Z utuhlého gelu vyjměte hřeben a odstraňte lepicí pásky. Ztuhlý gel umístěný v neprodyšném obalu lze před použitím uchovávat při pokojové teplotě (1 den) nebo v lednici (maximálně 1 týden). 10

11 Domácí úkol 1. Nakresli a popiš obrázek elektroforetické soupravy. 2. Na jakém principu je elektroforéza založená? 3. Jaké faktory ovlivňují rychlost elektroforézy? 4. Jak se nazývá kladná elektroda? 5. Kde po vizualizaci nacházíme nejdelší fragmenty DNA? 11

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Návod k použití. Model. Lybra

Návod k použití. Model. Lybra Návod k použití Model Lybra Obsah Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů,

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

ACARITEC. Návod k použití. ACARITEC je určen pro boj proti čmelíkovi kuřímu v chovech drůbeže. Je složen ze 2 substancí:

ACARITEC. Návod k použití. ACARITEC je určen pro boj proti čmelíkovi kuřímu v chovech drůbeže. Je složen ze 2 substancí: Pozor dřívější název BI-PROTEC bude v průběhu druhé poloviny roku 2009 nahrazen názvem ACARITEC. Jedná se o shodný výrobek, stejného výrobce. Změna se týká opravdu pouze názvu. ACARITEC Účinný prostředek

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více