ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM"

Transkript

1 ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy k partnerovi, chování a postoje vůči rodině i sobě samému. Ne vždy jsou začátky nové rodiny radostné. Radost může pokazit zjištění, že dítě vážně onemocnělo nebo bude postižené. Postižení vymezuje medicínská a psychologická literatura jako relativně trvalý stav jedince, kdy dochází k narušení ve sféře kognitivní, motorické, komunikační či emocionální. Tento stav se odráží v mnoha oblastech, například v sociálním chování a učení. Nejzákladnější a nejčastější členění zdravotního postižení je dle dominující postižené oblasti. Čili postižení: tělesné, mentální, smyslové, řečové. Navíc nelze opomenout postižení kombinované neboli souběžné postižení více vadami. V případě, že se rodičům narodí dítě, které bude v dalším životě jakkoli omezeno, jsou jejich reakce různorodé, zpravidla jsou však nejprve zaskočeni vzniklou situací. Po prvotním šoku, kdy rodiče nemohou uvěřit tomu, že jejich dítě nebude jako ostatní a kdy ještě nemají zájem o žádnou pomoc, se tento postoj postupně mění. Psychologická literatura popisuje fáze, jimiž si rodiče postupně procházejí, včetně např. fáze bezmocnosti, vzájemného obviňování, agrese, útěku od problému. Když jimi projdou, měli by rodiče dojít do stadia, kdy se s postižením dítěte smíří a zaujmou k němu realistický postoj. Ne všichni jsou toho však schopni. Na rodinu pečující o dítě s vážným postižením život klade zvýšené nároky. V prvé řadě jde o vyšší nároky finanční, též nároky časové související s náročností péče o dítě. Rodinný život bývá uspořádán tak, aby splňoval nejen potřeby dítěte s postižením, ale i celé rodiny. Problémem je sociální adaptace, zejména přijetí postiženého dítěte širší rodinou a okolím (prarodiče, sousedé, rodinní přátelé). Snahou je neumisťovat děti do institucionální péče, pokud to není nezbytně nutné, o to důležitější je podpora rodiny od specialistů, zřizování denních zařízení, možnosti krátkodobého umístění mimo rodinu a osvětová činnost ve společnosti, která stále není připravená na integraci osob se zdravotním postižením. V této rané fázi je důležitá emocionální podpora pro rodinu. Je nutné pomoct rodičům adaptovat se v této nové situaci a především podpořit upevnění vztahu k jejich dítěti. Vhodné je udržování kontaktu s rodinami,

2 které jsou v podobné situaci, s nimiž si lze navzájem vyměňovat názory, zkušenosti a setkávat se. Podpora rodin s postiženým dítětem v rané fázi Pro rodiče postiženého dítěte je důležité vědomí toho, že jsou tu odborníci, instituce a organizace, které jejich dítěti, ale i jim samotným mohou pomoci. Existuje poměrně široká škála různého poradenství, a to v oblastech zdravotnictví, sociálních věcí, místního rozvoje (např. poradenství pro řešení bezbariérovosti staveb), školství a vzdělávání (školská poradenská zařízení). Odborná pomoc rodině s postiženým dítětem v době jeho dětského věku se nazývá raná péče. Je legislativně vymezena v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 54 popisuje ranou péči jako terénní (popřípadě ambulantní) službu, která je poskytována dítěti se zdravotním postižením a jeho rodičům do 7 let věku. Služba je poskytována i dětem, jejichž vývoj je pouze ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Raná péče se přizpůsobuje specifickým potřebám dítěte a zaměřuje se především na podporu rodiny a dítěte, na jeho příznivý vývoj. Tato služba zahrnuje následující činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V České republice jsou služby rané intervence poskytovány mimo jiné prostřednictvím tzv. středisek rané péče. Střediska rané péče poskytují ranou péči klientům ve věku od narození do osmi let. Služby nejsou poskytovány pouze jedinci s postižením, ale celé jeho rodině. Základem jsou rodiče dítěte a poradenský pracovník, kteří tvoří základ týmu. Dále zde může působit sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog a další odborníci. Mezi hlavní metody podpory rodiny patří krizová intervence, poradenství, terapie a komunitní práce. Důležité je také podporování vývoje dítěte, zde jsou využívány metody stimulace, kompenzace a terapie Rodiče vnímají jako zdroj pomoci také to, pokud je dítěti poskytnuta ucelená rehabilitace. Přičemž rehabilitaci lze chápat jako souhrn všech opatření potřebných k zařazení nebo návratu postiženého člověka do společenského prostředí a do života. Jde o

3 zdravotní, psychologickou, sociální, pedagogickou, rodinnou, pracovní a volnočasovou rehabilitaci. Mateřská škola - Pokud není dítě s postižením v předškolním věku vychováváno pouze svými rodiči v rodině, má možnost se vzdělávat ve speciální mateřské škole (např. speciální mateřské školy pro sluchově postižené děti), ale i v mateřské škole běžného typu, kam je dítě integrováno a kde mu obvykle pomáhá asistent. Mateřská škola pro postižené děti zajišťuje rozvoj jak v oblasti sociální, tak v oblasti rozvoje speciálních dovedností, které se vážou k danému postižení. To vše je zajištěno především funkcemi, které mateřská škola plní. Jsou to pedagogická, diagnostická, sociální a funkce propedeutická. Výhodou zařazení dítěte do mateřské školy je mimo jiné především jeho postupné začleňování do společnosti a současně to má kladný vliv na jeho školní úspěšnost Díky službám osobní asistence mají postižené děti možnost udržovat kontakt se zdravými vrstevníky. Úmyslem je tedy zajistit dětem rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti. Pomocí asistenčních služeb také postižené děti rozvíjejí své schopnosti a dovednosti na základě vlastních individuálních potřeb. Asistenční služby poskytuje např. Klub Hornomlýnská, působící od roku 2003 v Praze, který pomáhá rodinám zvládnout soustavnou a náročnou péči o děti s těžkým postižením a předcházet tak krizovým situacím, kdy dochází k fyzickému nebo častěji psychickému vyčerpání pečujících osob. Prostřednictvím odlehčovacích služeb se rodičům poskytuje dočasné úleva. Roli pečovatele zaujme někdo jiný, neboť je dítě na přechodnou dobu umístěno do náhradní rodiny, stacionáře či pobytového zařízení, popřípadě je pomoc poskytována přímo v rodině dítěte. Kromě výše uvedených sociálních služeb a sociálního poradenství zákon vymezuje též nárok na příspěvek na péči o postižené dítě. Postižení dítěte totiž zpravidla působí i na finanční situaci rodiny. Obvykle se matka musí plně věnovat dítěti a návrat do zaměstnání není možný (a pokud ano, tak na zkrácený úvazek). Příspěvek na péči hrazený ze státního rozpočtu se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci a často se stává jediným příjmem matky dítěte s postižením. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností a nárok na něj nemá osoba mladší jednoho roku. Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, které tyto osoby mohou v průběhu života získat, jsou uvedeny ve vyhlášce 182/1991 Sb. Patří mezi ně:

4 jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek příspěvek na úpravu bytu příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na jeho opravu nebo zvláštní úpravu příspěvek na individuální dopravu příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu příspěvek na úhradu za užívání garáže příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněž: mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) bezúročné půjčky (vymezené zákonem č. 108/2006 Sb.) Naznačili jsme, že pomoc směřující k rodinám s postiženými dětmi má různou podobu (finanční přípěvky od státu, služby pobytové, ambulantní nebo terénní). Je na každém rodiči, jakou konkrétní pomoc si vybere, a jak intenzivně ji bude využívat. Podstatné je, aby byly tyto služby pro rodiny s postiženým dítětem v případě potřeby vždy dostupné. To je také cílem vybraných projektů neziskových organizací zabývajících se péčí o potřeby samotných postižených i jejich rodin. Problémem jsou pochopitelně finance, neboť speciální služby nebo pomůcky pro postižené osoby bývají nákladné. Bez individuálních nebo firemních dárců by bylo vše mnohem obtížnější. Proto je potřeba každému člověku, který je ochoten vzdát se vlastních peněz s cílem pomoci druhému, vyjádřit úctu a vyslovit poděkování. Literatura:

5 1. VÁGNEROVÁ, Nikola. Narození dítěte s mentálním postižením do rodiny : diplomová práce. 75 s. Brno: MUNI, Pedagogická fakulta, Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D. 2.

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

SOCIÁLNÍ POMOC DĚTEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIAL SERVICES FOR HANDICCAPED CHILDREN

SOCIÁLNÍ POMOC DĚTEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIAL SERVICES FOR HANDICCAPED CHILDREN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální pracovník

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005)

Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005) Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005) OBSAH: 1. Nejdůležitější platné právní předpisy:... 1 2. Kdo, komu a co... 2 3. Péče o rodinu a děti... 3 3.1

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy 1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy Každý, kdo se chce podrobněji zabývat právy zdravotně postižených osob, musí si nejprve

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více