PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková"

Transkript

1 PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení Vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení (SSR: 151/1988 Zb.) SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZAHRNUJE a) důchodové zabezpečení b) sociální péči c) nemocenské zabezpečení umělců, kteří svou činnost nevykonávají v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, občanů poskytujících věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru, jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících. 2) Zabezpečení léčebně preventivní péčí, nemocenské zabezpečení, zabezpečení rodiny, matek a dětí dalšími dávkami a zabezpečení některých skupin pracujících zvláštními sociálními dávkami upravují zvláštní předpisy: zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách zákon č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZAHRNUJE a) důchodové zabezpečení b) sociální péči c) nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných d) zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách nebo civilní službu a členů jejich rodin státními dávkami 3) Zabezpečení léčebně preventivní péčí, nemocenské zabezpečení, zabezpečení rodiny, matek a dětí dalšími dávkami a zabezpečení některých skupin pracujících zvláštními sociálními dávkami upravují zvláštní předpisy. 4) Za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jsou sociálního zabezpečení podle tohoto zákona účastny, spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, za něž se pro účely sociálního zabezpečení považují manželé a od skončení povinné školní docházky též děti osob samostatně výdělečně činných, jestliže se podílejí na jejich samostatné výdělečné činnosti a nejde o pracovněprávní vztah SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZAHRNUJE a) sociální péči b) nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných (2) zrušen (3) zrušen (4) zrušen

2 + Nové sociální systémy: důchodového pojištění - zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění penzijního připojištění - zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem nemocenského pojištění - zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zdravotního pojištění - zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění státní politiky zaměstnanosti - zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti úrazového pojištění - zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců ROZSAH SOCIÁLNÍ PÉČE Sociální péče zahrnuje zejména péči o a) rodinu a děti b) občany konající službu v ozbrojených silách a členy jejich rodin c) občany se změněnou pracovní schopností d) občany těžce zdravotně postižené e) staré občany f) občany, kteří potřebují zvláštní pomoc g) občany společensky nepřizpůsobené V rámci sociální péče se poskytují zejména tyto dávky a služby a) peněžité dávky b) věcné dávky c) výchovná a poradenská péče d) sociálněprávní ochrana e) pracovní rehabilitace f) ústavní sociální péče g) péče v ostatních zařízeních sociální péče h) pečovatelská služba i) stravování j) kulturní a rekreační péče k) mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených l) bezúročné půjčky ROZSAH SOCIÁLNÍ PÉČE Sociální péče zahrnuje zejména péči o občany těžce zdravotně postižené V rámci sociální péče se poskytují zejména tyto dávky a) peněžité dávky b) věcné dávky c) kulturní a rekreační péče ZÁKON Č. 108/2006 SB. VYHLÁŠKA Č. 505/2006 SB. ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2007 Zrušeny vyhlášky: o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, č. 82/1993 Sb. o stravování v zařízeních sociální péče, č. 83/1993 Sb. o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních, č. 310/1993 Sb. ZMĚNY

3 Zákon č. 108/2006 Sb. 29/2007 Sb. 213/2007 Sb. 261/2007 Sb. 124/2008 Sb. 129/2008 Sb. 274/2008 Sb. 479/2008 Sb. 108/2009 Sb. 206/2009 Sb. 223/2009 Sb. 362/2009 Sb. 227/2009 Sb. Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. 166/2007 Sb. 304/2007 Sb. OBSAH ZÁKONA Základní zásady Vymezení některých pojmů Okruh oprávněných osob Působnost v oblasti sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb Příspěvek na péči Druhy a formy sociálních služeb Podmínky poskytování sociálních služeb Inspekce poskytování sociálních služeb Správní delikty Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka Předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách Akreditace vzdělávacích zařízení a akreditace vzdělávacích programů doplněno od NOVÁ SOCIÁLNÍ DÁVKA - příspěvek na péči zcela nový nástroj financování sociálních služeb osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti ve čtyřech úrovních stupni I. až IV. vyplácen přímo osobám (v hotovosti nebo na účet u peněžního ústavu) x určen na krytí zvýšených životních nákladů vyvolaných potřebou péče o (sic!) závislou osobu Cíle zavedení příspěvku na péči (dle důvodové zprávy) zabezpečit svobodnou volbu způsobu zabezpečení služeb a reverzibilní přechod od pasivního závislého pacientství k aktivnímu klientství sjednotit podmínky pro získání veřejných prostředků všemi subjekty poskytujícími péči zvýšit prvek spoluúčasti občana při řešení jeho sociální situace zrušit paušalizaci pohledu na zdravotně postižené občany a starobní důchodce nastartovat proces deinstitucionalizace a individualizace péče

4 TŘI TYPY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence 1) SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ = základní činnost při poskytování všech druhů sociálních služeb poskytovatelé povinni vždy zajistit Základní - poskytuje potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace Odborné - poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v poradnách občanských, manželských a rodinných, pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího násilí zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 2) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE napomáhají zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost Cíl = umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnost = zajistit důstojné prostředí a zacházení, pokud nepříznivý zdravotní stav nebo vysoký věk vylučuje zapojení do běžného života společnosti 3) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení (pro vlastní krizovou sociální situaci životní návyky způsob života, který vede ke konfliktu se společností sociálně znevýhodňující prostředí ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby) Cíl = napomáhat k překonání nepříznivé sociální situace chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů Tři základní formy sociálních služeb pobytové - spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb ambulantní - osoba za nimi dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb, součástí není ubytování terénní - poskytovány v přirozeném sociálním prostředí osoby SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE terénní Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová služba Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení

5 Odlehčovací služby ambulantní Pečovatelská služba Průvodcovské a předčitatelské služby Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře pobytové Odlehčovací služby Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE terénní Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Kontaktní centra Krizová pomoc Intervenční centra Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Terénní programy Sociální rehabilitace ambulantní Tlumočnické služby Kontaktní centra Krizová pomoc Intervenční centra Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace pobytové Azylové domy Domy na půl cesty Krizová pomoc Intervenční centra Služby následné péče Terapeutické komunity Sociální rehabilitace

6 SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE osoby již nevyžadují ústavní zdravotní péči x vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neschopny se obejít bez pomoci a proto nemohou být proto propuštěny do doby, než jim je zabezpečena pomoc nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb Základní činnosti a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) centra denních služeb b) denní stacionáře c) týdenní stacionáře d) domovy pro osoby se zdravotním postižením e) domovy pro seniory f) domovy se zvláštním režimem g) chráněné bydlení h) azylové domy i) domy na půl cesty j) zařízení pro krizovou pomoc k) nízkoprahová denní centra l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež m) noclehárny n) terapeutické komunity o) sociální poradny p) sociálně terapeutické dílny q) centra sociálně rehabilitačních služeb r) pracoviště rané péče s) intervenční centra t) zařízení následné péče ZÁKLADNÍ ČINNOSTI a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování e) pomoc při zajištění chodu domácnosti f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti g) sociální poradenství h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím i) sociálně terapeutické činnosti

7 j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí k) telefonická krizová pomoc l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností POVINNÁ REGISTRACE POSKYTOVATELŮ oprávnění k poskytování - vzniká rozhodnutím o registraci rozhoduje krajský úřad - podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu nebo sídla Nemusí mít osoba - blízká nebo jiná, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel - usazená v jiném členském státě EU poskytuje na území ČR dočasně a ojediněle + je státním příslušníkem /má sídlo v EU má oprávnění podle jiného čl. st. EU. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náležitosti: označení smluvních stran druh sociální služby rozsah poskytování sociální služby místo a čas poskytování sociální služby výše úhrady za sociální služby sjednanou v rámci stanovené výše úhrady a způsob jejího placení ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb výpovědní důvody a výpovědní lhůty doba platnosti smlouvy Poskytovatel může odmítnout a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy INSPEKCE provádí krajský úřad/ministerstvo předmět: 1. plnění povinností poskytovatelů 2. kvalita poskytovaných sociálních služeb? Kvalita pomocí standardů kvality = soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami systém bodů

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH

STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává publikace, jejímž účelem je usnadnit Vám orientaci v systému sociálních služeb, který doznal z důvodu přijetí nového

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více