E Charakteristika studijního předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E Charakteristika studijního předmětu"

Transkript

1 Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. Obecná anatomie obsahuje obecné názvosloví, směry a místa v lidském těle a stručný přehled obecné stavby jednotlivých tkání, vzniklých z vnitřního, středního a vnějšího zárodečného listu (tj. embryonální entoblast, mesoblast a ektoblast). Speciální anatomie potom studuje stavbu a názvy součástí jednotlivých orgánových systémů. Jednotlivé systémy jsou: kosti (nauka o kostech je osteologie), klouby (artrologie), jednotlivé součásti pohybového aparátu (horní a dolní končetina, pletence, páteř a lebka), svaly (myologie), endokrinní žlázy, pohlavní žlázy, srdce a oběhový systém (tepny, žíly a mízní soustava), nervový systém periferní a centrální, smyslové ústrojí, kůže a mléčná žláza. Vymezení pojmu kineziologie jako nauky o pohybu těla. Biomechanické vlastnosti tkání, tvořící pohybové ústrojí. Vnitřní orgány, proudění krve. Biomechanika dýchání a funkce kosterních svalů mimo pohybové ústrojí. Kineziologie stoje, chůze, jednotlivých tělních částí. : 1. týden Úvod do histologie a embryologie 2. týden Tkáň svalová 3. týden Úvod do anatomie 4. týden Pojiva vazivová, chrupavčitá, kostní, svalová, nervová 5. týden Obecná osteologie, vývoj a růst kostí 6. týden Obecná arthrologie, myologie 7. týden Kostra, klouby a svaly horní končetiny 8. týden Kostra, klouby a svaly dolní končetiny 9. týden Topografie horní a dolní končetiny 10. týden Páteř, spojení na páteři 11. týden Svaly hlavy, krku a hrudníku 12. týden Svaly zad, břicha a pánve 13. týden Lebka 14. týden Přehled topografických krajin Cvičení: 4.týden (4hod) Procvičení rovin a směrů, demonstrace histologických preparátů 6.týden (4hod) Demonstrace koubních modelů 7.týden (4hod) Skelet, spoje a svaly HK 8.týden (4 hod) Skelet, spoje a svaly DK 12. týden (4hod) Osový systém 14.týden (4hod) Topografické demonstrace Semináře: týden Základy histologie týden Pohybový systém HK, DK týden Pohybový aparát trupu a pánevního dna týden Topografická anatomie Dylevský, I.: Anatomie a fyziologie člověka, Epava 2000 Dylevský, I.: Základy funkční anatomie člověka, Manus 2008 Dylevský, I.: Obecná kineziologie, Grada 2007 Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Grada Trojan, S.; Druga, R.; Pfeiffer, J.; Votava, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha, Grada

2 15

3 Zdravotnická biofyzika Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 14P/14C hod. za týden 2 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 28 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů, vliv fyzikálních sil na organismus. Jednotlivé fyzikální léčebné metody, jejich in dikce a kontraindikace, fyziologická podstata účinku jednotlivých metod, zásady proskripce, právní problematika spojená s fyzikální terapií, úloha fyzioterapeuta při aplikaci jednotlivých procedur. 1. týden Optické záření a jeho využití v rehabilitačním lékařství 2. týden Elektrický proud, aktivní a pasivní vlastnosti organizmu 3. týden Biofyzikální základy biomechaniky 4. týden Ionizující záření radiační ochrana 5. týden Základy přístrojové techniky 6. týden Mechanoterapie 7. týden Nízkofrekvenční proudy, středněfrekvenční proudy, vysokofrekvenční proudy Magnetoterapie 8. týden Ultrazvuková terapie 9. týden Fototerapie 10. týden Termoterapie. Kryoterapie. 11. týden Vodoléčba. Peloidy. Uhličitá terapie. Minerální vody. 12. týden Radioterapie 13. týden Klimatoterapie 14. týden Balneoterapie Cvičení jsou zaměřena na osvojení pracovních postupů při aplikaci všech forem fyzikální terapie v ambulantní praxi 1. týden Mikroskop 2. týden Polarimetrie 3. týden Vektor síly 4. týden Kinetická energie 5. týden Bezpečnost a práce s přístroji 6. týden Mechanoterapie 7. týden Aplikace elektrické energie 8. týden Akční potenciál 9. týden Magnetické pole 10. týden Laser 11. týden Tepelná energie 12. týden Mechanické principy energie 13. týden Kontaktní radioterapie 14. týden Přírodní zdroje Rosina, J.: Učebnice Biofyzika I., II. Scientia Medica, Praha, 1995 Navrátil, L., Rosina, J.: Biofyzika Manus, Praha, 2000 Navrátil, L., Rosina, J.: Biofyzika v medicíně učebnice pro lékařské fakulty Manus, Praha, 2003 Poděbradský, J., Vařeka, J.: Fyzikální terapie I. a II.. Grada Publishing, Praha, 1998 Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Grada Publishing, Praha, 1998 Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany. SÚJB, Praha,

4 Biomechanika a biomateriály Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: prof. Ing. Jan Čulík, DrSc. Předmět biomechaniky, metody a fyzikální modely biomechaniky (rozměrová analýza, tuhé těleso, reologické modely, proudění, numerické metody). Biomechanika systémů člověka: anatomie, funkce, mechanismy (nervový s., pohybový s. opěrná a pohybová soustava, srdeční a cévní s.). Pomůcky, náhrady, léčba biomateriály a biokompatibilita Základní anatomické informace. Kost, vazy, svaly, šlachy mechanické působení. Implantáty, bandáže, ortézy a jejich mechanické působení. Mechanika ruky, silový stisk. Mechanika dolní končetiny, varozita a valgozita, léčení ortézami. Řešení napjatosti kostí metodou konečných prvků. Skolióza páteře, léčení ortézami, stav napětí a deformace v páteři, biomechanika cév, hlasivek a srdce. 1. týden - Možnosti a limity biomechaniky, modely amodelování, model lidského těla 2. týden - Metody analýzy pohybu 3. týden - Reologie, reologické modely 4. týden - Reologie tkání, tkáňové inženýrství 5. týden - Obecná biomechanika pohybového systému, těžiště těla a tělních segmentů 6. týden - Biomechanika axiálního systému 7. týden - Biomechanika končetin 8. týden - Biomechanika úchopu a chůze 9. týden - Biomateriály a biokompatibilita 10. týden - Implantáty, ortézy 11. týden - Implantáty, ortézy 12. týden - Biomechanika oběhového systému 13. týden - Biomechanika srdce 14. týden - Biomechanika hrtanu 15. týden - Hodnocení prototypových funkcí: stoj, držení těla, chůze, běh Cvičení 1., 2. týden Fyzikální principy biomechaniky 3., 4. týden Biomechanika páteře 5., 6. týden - Biomechanika končetin 7., 8. týden - Biomechanika úchopu a chůze 9., 10. týden - Biomechanika oběhového systému 11., 12. týden Biomechanika dýchaní 13., 14. týden Biomechanika GIT 17

5 Kučera,M., Dylevský, I. a kol. Pohybový systém a zátěž, Grada kompendium 2000 (její stáří je dáno reálnou situací v tomto segmentu učebních textů) Valenta, J. a kol.: Biomechanika. Praha, Academia 1985 Valenta, J.; Konvičková, S.: Biomechanika srdečně cévního systému člověka. Praha, Vydavatelství ČVUT 2006 Valenta, J.; Konvičková, S.: Biomechanika člověka 1. - svalově kosterní systém. Praha, Vydavatelství ČVUT 1997 Valenta, J.; Konvičková, S.; Valerián, D.: Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka. Praha, Vydavatelství ČVUT 2008 Valenta, J.: Biomechanika kloubů člověka. Praha, Vydavatelství ČVUT 1999 Beznoska, S.; Čech, O.; Lobl, K.: Umělé náhrady lidských kloubů. Praha, SNTL 1987 Silver F. H.: Biomaterials, Medical Devices and Tissue Engineering. London, Chapman &Hall 1994 Filip, P.: Progresivní typy biomateriálů, učební texty VŠB Ostrava. Ostrava

6 Základy lékařské chemie a biochemie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/14C hod. za týden 3 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 42 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Struktura a funkce buněčných kompartmentů. Struktura a funkce proteinů. Enzymy jako katalyzátory. Bioenergetika. Biologické oxidace. Biogenní aminy. Biochemie hormonů a cytokinů, hormonální regulace. Biologicky významné radikály. Metabolismus sacharidů, lipidů a lipoproteinů, aminokyselin, proteinů, nukleotidů a nukleových kyselin. Regulace metabolismu na buněčné a orgánové úrovni. Biochemie zažívacího traktu, slinivky, biochemie jater a metabolismus xenobiotik. Biochemie ledvin. Biochemie tetrapyrrolů a porfyrinů. Biochemie svalů, kostí. Biochemie nervového systému. Biochemie krve, proces srážení a fibrinolýzy. Metabolismus tělesných tekutin a iontů, acidobazická rovnováha týden Význam biochemie v lékařských oborech týden Biochemie tělních tekutin týden Organické sloučeniny týden Sacharidy struktura, vlastnosti a význam týden Lipidy struktura, vlastnosti klasifikace a význam týden Aminokyseliny, peptidy a proteiny význam a klasifikace týden Biochemie svalové práce Cvičení týden Základy laboratorní medicíny týden Přístrojová technika týden Organické sloučeniny týden Sacharidy týden Lipidy týden Aminokyseliny, peptidy a proteiny týden Vnitřní rovnováha Štern, P. a kol: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Praha, Karolinum 2005 Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT 2004 CD ROM Encyklopedie - Biochemie (dostupná ve 20 kusech ve FK FBMI) Murray, R.K. et al.: Harperova biochemie. Praha, Nakladatelství a vydavatelství 1998 Vodrážka, Z.: Biochemie. Praha, Academia 1992 Voet, D.; Voet, J.: Biochemie. Praha, Victoria Publishing,

7 Biologie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/0C hod. za týden 2 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 28 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky : Mgr. Veronika Vymětalová 1. týden Úvod do obecné biologie 2. týden Molekulové základy cytologie 3. týden Stavba a funkce prokaryotní a eukaryotní buňky 4. týden Buňka jako otevřený termodynamický systém 5. týden Organizace genetické paměti 6. týden Buněčný cyklus 7. týden Úvod do genetiky. Genová vazba. Genové interakce. 8. týden Dědičnost a pohlaví 9. týden Imunogenetika. Genetika populací. 10. týden Metageneze. Karcinogeneze. Teratogeneze. 11. týden Genetická prognoza 13. týden Obecná ekologie 14. týden Fylogeneze motoriky člověka Nečas, O. a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. Praha, H + H, 2000 Vymětalová, V.: Laboratorní cvičení z biologie. Praha, VŠCHT 2001 Vymětalová, V.: Biologie pro biomedicíncké inženýrství. I. díl, FBMI 2008 Reischig, J.; Korabečná, M.; Kufner, P.; Hatina, J.: Obecná biologie. Praktická cvičení. Praha, Karolinum stránka věnovaná snímání a zpracování obrazu v mikroskopii stránka věnovaná všem aspektům mikroskopie (uděleno svolení k používání pro výuku) 20

8 Rehabilitační propedeutika Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 14P/28C hod. za týden 3 kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 42 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: Mgr. Simona Hájková Podání přehledu o komplexu ucelené rehabilitace a postupů užívaných v rámci léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace. Základní terminologie užívaná v rehabilitačním procesu. Praktická cvičení jsou zaměřena na základy některých postupů vyšetření ve fyzioterapii (orientace na lidském těle, aspekte a palpace, vyšetření aktivního a pasovního pohybu, kondice, dechu, mobility na lůžku, schopnosti vertikalizace a chůze) a na základní fyzioterapeutické úkony (polohování, pasivní a aktivní cvičení, kondiční cvičení, dechová gymnastika, mobilita na lůžku, vertikalizace, manipulace s pacientem, chůze). 1. týden Organizace řízení zdravotní péče 2. týden Komprehensivní rehabilitace a její složky 3. týden Historie, obsah a cíle léčebné rehabilitace 4. týden Přehled zdravotnické dokumentace, orientace ve zdravotnicé dokumentaci 5. týden Zásady vedení dokumentace fyzioterapeuta, elektronické zpracování dokumentace 6. týden Anamnéza 7. týden Zásady přístupu k pacientovi 8. týden Rehabilitační tým, rehabilitační plán 9. týden Vzdělání a výzkum (EBP) ve fyzioterapii 10.týden Kompenzační a jiné pomůcky 11.týden Komunitní rehabilitace 12.týden ICFDH 13.týden Základní fyzioterapeutické úkony 14.týden Profesní, odborné a jiné organizace Cvičení týden Organizace oboru, vedení dokumentace,, rehabilitační protokol, kazuistický rozbor týden Odběr anamnézy, přístup a jednání s pacientem, psychologický přístup k různým věkovým kategoriím týden Vyšetření nemocného, nácvik vyšetřovacích postupů, rekurz vedení, rozbor, polymorbidita týden Demonstrace a nácvik základních fyzioterapeutických úkonů Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha 2003 Gross, J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006 Tichý, M.: Dysfunkce kloubů, Praha

9 Masáž a měkké techniky Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 0P/14C hod. za týden 1 kreditů 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu 14 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení Cvičení: Mgr. Vladimír Turzík Praktické zvládnutí palpačních postupů, teiretická i praktická znalost jednotlivých typů masáží a ostatních technik měkkých tkání, kontraindikace a způsoby aplikace. Demonstrace a základní nácvik. Cvičení 1. týden Historie masáže, definice pojmů 2. týden Účinky masáže, hmaty 3. týden Masážní prostředky 4. týden Psychologie dotykových povolání 5. týden Hygienické minimum maséra 6. týden První pomoc při masáži 7. týden Měkké techniky pojem 8. týden Kontraindikace masáží 9. týden Klasická masáž 10.týden Segmentová reflexní masáž 11.týden Vazivová reflexní masáž 12.týden Periostová reflexní masáž 13.týden Měkké techniky kůže, podkoží, facie, sval, periost (oblast hlavy, zad, hrudníku, končetin) 14.týden Sportovní masáž, masáž dětí Flandera, S.: Klasická masáž, Poznání 2005 Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha

10 Základy odborné terminologie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/0C hod. za týden 2 Kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 28 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky přednášky : Mgr.Jiří Šrámek Latinská abeceda, výslovnost, přízvuk - řecká abeceda. Latinská, anglická, německá a ruská slovní zásoba, kterou používá ošetřovatelský personál. Běžné výrazy pro části těla, všeobecné lékařské výrazy a popisné termíny týkající se nemocí a poranění. Termíny týkající se základního zdravotnického materiálu a vybavení. Obecné termíny vztahující se k první pomoci. Důležité informace o zdravotním stavu pacienta, zdravotnická průvodka. Termíny označující: zlomeniny, rány a poranění. Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Názvy pro různé druhy terapií. 1. týden Běžná konverzační témata 2. týden Medicínské obory, rehabilitace 3. týden Lidské tělo, jehi části a systémy 4. týden Onemocnění a poruchy 5. týden Pohybový systém 6. týden Nejčastější poruchy a onemocnění pohybového systému 7. týden Rehabilitační ošetřovatelství, péče sestry na oddělení 8. týden Tělesná cvičení, fyzioterapie 9. týden Návštěva lékaře 10. týden Komunikace s pacientem 11. týden Komunikace se zdravotním personálem 12. týden Nemocnice, lázně 13. týden První pomoc 14. týden Prezentace obsahů odborných článků Povinná a doporučená literatura bude každému studujícímu určena po zjištění aktuálních znalostí Veselá, A.: Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Karolinum, Praha 1999 Přívratská, j. a kol. English in the medical profession. Karolinum 2001 Čermáková, I. a kol. Czech for medical students. 3.lf, Praha 2001 Kozlíková, D.; Plašilová, D.: Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské fakultě. UK Praha, Karolinum 2005 Svobodová, D.: Terminologiae medicae vestibulum. Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů 1. LF UK. UK Praha, Karolinum 2004 Strakošová, S.: Jazyk latinský (Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením). Ostrava, Ostravská univerzita 2000 Bydžovský, J.: Latina pro zdravotníky. Praha, Radek Veselý 2005 Hiršová, D: Chemické názvosloví - základní pravidla českého, tradičního latinského a mezinárodního latinského lékopisného názvosloví. Praha, Karolinum

11 Metodika tělesné výchovy I Typ předmětu povinný dop. ročník/semestr 1/ ZS Rozsah studijního předmětu 0P/28C hod. za týden 2 kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 28 Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Cvičení: PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. Výuka probíhá pouze formou cvičení. Jejím cílem je především pohybová kompenzace jednostranné zátěže posluchačů fyzioterapie a jejich seznámení se základními pravidly didaktiky TV. Vzhledem k povaze předmětu, není doporučována žádná odborná literatura. 24

12 Metodika tělesné výchovy II Typ předmětu povinný dop. ročník/semestr 1/ LS Rozsah studijního předmětu 0P/20C hod. za týden 2 kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 20 Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Cvičení: PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. Výuka probíhá pouze formou cvičení, která mají povahu kompenzačních pohybových aktivit jednostranně zatěžovaných studentů. Při praktickém povádění budou fyzioterapeuti seznámeni se základními pravidly didaktiky TV. Vzhledem k charakteru předmětu, není doporučována 25

13 Anatomie a obecná kineziologie II. Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 20P/20C hod. za týden 4 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 40 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. Obecná anatomie obsahuje obecné názvosloví, směry a místa v lidském těle a stručný přehled obecné stavby jednotlivých tkání, vzniklých z vnitřního, středního a vnějšího zárodečného listu. Speciální anatomie potom studuje stavbu a názvy součástí jednotlivých orgánových systémů. Jednotlivé systémy jsou: kosti (nauka o kostech je osteologie), klouby (artrologie), jednotlivé součásti pohybového aparátu (horní a dolní končetina, pletence, páteř a lebka), svaly (myologie), endokrinní žlázy, pohlavní žlázy, srdce a oběhový systém (tepny, žíly a mízní soustava), nervový systém periferní a centrální, smyslové ústrojí, kůže a mléčná žláza. Vymezení pojmu kineziologie jako nauky o pohybu těla. Biomechanické vlastnosti tkání, tvořící pohybové ústrojí. Vnitřní orgány, proudění krve. Biomechanika dýchání a funkce kosterních svalů mimo pohybové ústrojí. Kineziologie stoje, chůze, jednotlivých tělních částí. 1. týden Trávicí ústrojí 2. týden Dýchací ústrojí 3. týden Oběhové ústrojí 4. týden Mízní soustava 5. týden Orgány močopohlavního ústrojí 6. týden Žlázy s vnitřní sekrecí 7. týden Nervový systém 8. týden Funkční systémy CNS nervové dráhy, řízení pohybu 9. týden Smyslové orgány 10. týden Kůže a kožní orgány Cvičení 1. týden Trávicí ústrojí 2. týden Dýchací ústrojí 3. týden Oběhové ústrojí 4. týden Mízní soustava 5. týden Orgány močopohlavního ústrojí 6. týden Žlázy s vnitřní sekrecí 7. týden Nervový systém 8. týden Funkční systémy CNS nervové dráhy, řízení pohybu 9. týden Smyslové orgány 10. týden Kůže a kožní orgány Dylevský, I.: Anatomie a fyziologie člověka, Epava 2008 Dylevský, I.: Základy funkční anatomie člověka, Manus 2008 Dylevský, I.: Obecná kineziologie, Grada 2007 Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Grada Trojan, S.; Druga, R.; Pfeiffer, J.; Votava, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha, Grada

14 Fyziologie a základy neurověd Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 20P/20C hod. za týden 4 Kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 40 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. Úvod do fyziologie, fyziologie buňky.elektrické děje na buněčné membráně. Fyziologie svalové činnosti. Tělesné tekutiny. Krev a krevní plasma.erytrocyty.krevní destičky, srážení krve. Leukocyty, imunitní systém. Srdce jako čerpadlo. Elektrické projevy srdeční činnosti. Hemodynamika, krevní tlak. Mikrocirkulace. Úprava krevního oběhu v orgánech. Fyziologie dýchání. Fyziologie vylučování. Nefron, tubulární procesy.vývodní cesty močové. Acidobazická rovnováha. Přehled funkcí trávicí soustavy, ústní dutina a jícen, Žaludek, duodenum, pankreas, funkce jater. Tenké a tlusté střevo, vstřebávání vody a živin Metabolismus, zásady správné výživy. Termoregulace, Endokrinologie: Přehled struktury a funkce periferního a centrálního nervového systému (CNS). Mícha, míšní dráhy a reflexy, mozkový kmen. Mozeček a bazální ganglia, řízení motoriky. Mozková kůra, asociační oblasti mozku, učení a paměť. Fyziologie smyslových orgánů: zrak, sluch, čich, chuť 1. týden Fyziologie krevního oběhu, fyziologie dýchání 2. týden Fyziologie vylučování 3. týden Fyziologie trávení a vstřebávání, energetický metabolismus 4. týden Termoregulace 5. týden Humorální regulace, obecná neurofyziologie 6. týden Fyziologie svalstva, fyziologie CNS 7. týden Fyziologie funkčních systémů 8. týden Fyziologie chování 9. týden Fyziologie tělesné zátěže 10. týden Fyziologie stárnutí organismu Cvičení 1. týden Fyziologie krevního oběhu 2. týden Fyziologie respiračního ústrojí 3. týden Fyziologie trávení a vstřebávání 4. týden Fyziologie vylučovacího aparátu 5. týden Humorální regulace, obecná neurofyziologie 6. týden Fyziologie svalstva 7. týden Fyziologie funkčních systémů 8. týden Fyziologie CNS 9. týden Fyziologie tělesné zátěže 10. týden Fyziologie přetížení Rokyta, R.: Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha, ISV 2000 Dylevský, I.: Anatomie a fyziologie člověka. Epava 2008 Silbernagl, S.; Despopoulos, A.: Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada 2001 Kittnar, O.: Fyziologická regulace ve schématech. Praha, Grada

15 Fyzikální léčebné metody Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 10P/20C hod. za týden 3 kreditů 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu 30 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení : prof. MUDr.Leoš Navrátil, CSc. Cvičení: Mgr. Simona Hájková Základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů, vliv fyzikálních sil na organismus. Fyzikální léčebné metody, jejich in dikce a kontraindikace, fyziologická podstata účinku jednotlivých metod, zásady proskripce, právní problematika spojená s fyzikální terapií, úloha fyzioterapeuta při aplikaci jednotlivých procedur. Praktická cvičení: jsou zaměřena na osvojení pracovních postupů při aplikaci všech forem fyzikální terapie v ambulantní praxi. 1. týden Optické záření a jeho využití v rehabilitačním lékařství. Elektrický proud, aktivní a pasivní vlastnosti organizmu 2. týden Biofyzikální základy biomechaniky 3. týden Ionizující záření radiační ochrana 4. týden Základy přístrojové techniky 5. týden Mechanoterapie 6. týden Nízkofrekvenční proudy, středněfrekvenční proudy, vysokofrekvenční proudy Magnetoterapie. Ultrazvuková terapie 7. týden Fototerapie. Termoterapie. Kryoterapie. 8. týden Vodoléčba. Peloidy. Uhličitá terapie. Minerální vody. 9. týden Radioterapie. Klimatoterapie 10. týden Balneoterapie klasifikace PLZ Cvičení týden Principy práce s přístroji využívanými ve fyzioterapii týden Seznámení s pracovištěm pro fyzikální terapii týden Práce s laserem týden Práce s přístroji pro elektroterapii týden Seznámení s radioterapeutickým pracovištěm Rosina, J.; Kolářová, H.; Stanek, J.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Praha, Grada 2006 Navrátil, L.; Rosina, J.: Medicínská biofyzika. Praha, Grada 2005 Poděbradský, J., Vařeka, J.: Fyzikální terapie I. a II., Grada 1998 Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Praha, Grada

16 Fyzioterapie I vyšetřovací postupy Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 10P/40C hod. za týden 5 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu 50 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky přednášky, cvičení : Mgr. Simona Hájková Cvičení: Bc. Zdeněk Váňa Postupy vyšetření a hodnocení pohybového aparátu ve fyzioterapii/rehabilitaci. Praktická cvičení: postupy vyšetření a hodnocení praktikované na studentech, později na pacientech pod supervizí. Sběr anamnestických dat. Demonstrace postupů vyšetření a hodnocení u pacientů (typické nálezy a odchylky u nejčastějších diagnóz a forem postižení), stanovení fyzioterapeutické diagnozy.. 1. týden Úvod do problematiky vyšetření a hodnocení pacienta ve fyzioterapii, přehled vyšetřovacích postupů a metod. Orientace na lidském těle, aspekte a palpace 2. týden Funkční poruchy pohybového systému svalová dysbalance 3. týden Vyšetření svalové dysbalance svaly hypertonické, zkrácené a oslabené 4. týden Vyšetření postury 5. týden Vyšetření ROM a antropometrické vyšetření 6. týden Základní postupy vyšetření pletence ramenního, pletence pánevního a dalších kloubů končetin, vyšetření páteře 7. týden Vyšetření pohybových stereotypů 8. týden Vyšetření hypermobility 9. týden Vyšetření chůze 10.týden Základní přístrojová vyšetření. Testování ve fyzioterapii nejčastěji používané funkční testy Praktická cvičení praktický nácvik v dáné problematice 1. týden Úvod do problematiky vyšetření a hodnocení pacienta ve fyzioterapii, přehled vyšetřovacích postupů a metod. Orientace na lidském těle, aspekte a palpace 2. týden Funkční poruchy pohybového systému svalová dysbalance 3. týden Vyšetření svalové dysbalance svaly hypertonické, zkrácené a oslabené 4. týden Vyšetření postury 5. týden Vyšetření ROM a antropometrické vyšetření 6. týden Základní postupy vyšetření pletence ramenního, pletence pánevního a dalších kloubů končetin, vyšetření páteře 7. týden Vyšetření pohybových stereotypů 8. týden Vyšetření hypermobility 9. týden Vyšetření chůze 10.týden Základní přístrojová vyšetření. Testování ve fyzioterapii nejčastěji používané funkční testy Janda, V, a kol.: Svalové funkční testy, Grada 2005 Gross,J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006 Lippertová-Grünerová M.: Neurorehabilitace. Praha, Galén 2005 Kaňovský, P.; Bareš, M.; Dufek, J. a kol.: Spasticita, mechanismy,diagnostika a léčba. Praha, Maxdorf 2004 Grieve J.: Neuropsychology for Occupational Therapists Assessment of Perception & Cognition. Oxford, Blackwell Science Ltd. And BlaCKWELL Publishing Company

17 Balneoterapie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 20P/0C hod. za týden 2 kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 20 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení: MUDr. Yveta Hrubcová Základy balneologie, balneotechniky a balneohygieny, fyzikální terapie, fyziologické a fyzikální základy teorií o působení jednotlivých procedur balneoterapie, mechanismy účinku. Vhodnost lázeňské léčby u jednotlivých onemocnění. Hydroterapie, termoterapie, elektroterapie, mechanoterapie, akustoterapie, magnetorerapie. Klimatologie, dietetologie 1. týden Obecná balneologie (indikace a kontraindikacelázeňské léčby) 2. týden Léčebné metody komplexní balneoterapie 3. týden Zdravotní výchova v lázních 4. týden Balneoterapie chorob dýchacího ústrojí 5. týden Balneoterapie chorob srdečních a oběhových 6. týden Balneoterapie chorob trávicího systému 7. týden Balneoterapie chorob pohybového systému 8. týden Balneoterapie chorob močového ústrojí 9. týden Onkologická onemocnění 10. týden Balneoterapie ve stáří Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Praha, Grada 2002 Poděbradský, J.; Vařeka, J.: Fyziatrie I., II. Praha, Grada 1998 Votava, J.a kol.: Fyzikální základy rehabilitace. Praha, Karolinum

18 První pomoc Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 10P/20C hod. za týden 3 Kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 30 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. Obecné zásady první pomoci. Neodkladná resuscitace. Obnova dýchání. Hrudní masáž. Krvácení a obvazy (typy krvácení, tlakové body a jejich užití, obvazové techniky). Bezvědomí (diagnóza, stabilizovaná poloha). Mdloba. Křečové stavy. Akutní otravy. Šok. Závažná poranění (poranění hlavy, poranění hrudníku, pneumotorax, abdominální poranění). Poranění menšího rozsahu. Zlomeniny (různé typy zlomenin a obvazů, úrazy páteře a míchy). Cizí tělesa a poranění tělních kloubů. Náhlé stavy postihující oko. Náhlé psychické poruchy. Neočekávaný porod. Závažné akutní stavy u dětí. Odsun a polohování. Obvazová technika. První pomoc za ztížených podmínek (déšť, sníh, improvizace transportu apod.). První pomoc při utonutí. První pomoc při zasažení elektrickým proudem. První pomoc při silničních nehodách. První pomoc při likvidaci následků hromadného neštěstí. První pomoc při likvidaci následků živelných katastrof. První pomoc při zasažení zbraněmi hromadného ničení. 1. týden Základní životní funkce a jejich poruchy 2. týden Kardiopulmocerebrální resuscitace dýchání 3. týden Kardiopulmocerebrální resuscitace oběh 4. týden Kardiopulmocerebrální resuscitace děti 5. týden Krvácení, stavění krvácení, šok 6. týden Poranění hrudníku, břicha, pánve, sdružená poranění 7. týden Poranění hlavy, krku, páteře, oka, ucha, nosu, bezvědomí, tonutí, otravy 8. týden Zlomeniny dlouhých kostí, distorze, luxace. Imobilizace dlahy, obvazy 9. týden Činnost zdravotníka na místě nehody. Zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 10. týden Popáleniny, úraz elektrickým proudem, omrzliny, podchlazení Cvičení týden Obvazová technika týden Zástava krvácení týden Defibrilace, řízené dýchání týden Fixace a transport nemocného týden Práce s psychiatrickým nemocným Pachl, J. a kol.: Základy anesteziologie a neodkladné péče. Praha, Karolinum 2003 Zeman, M. : První pomoc. Grada 2000 Pokorný, J.: Lékařská první pomoc. Galén VHS výukové videoprogramy zaměřené na první pomoc Výukové pomůcky pro praktický nácvik 31

19 Léčebná tělesná výchova Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu 0P/20C hod. za týden 2 kreditů 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu 20 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet praktický Forma výuky cvičení Cvičení: Mgr. Simona Hájková (30 %) Mgr. Marie Zmeškalová (30 %) Bc. Zdeněk Váňa (40 %) Náplní výuky jsou základní diagnostické a terapeutické postupy aplikované fyzioterapeutem,pedagogický proces v léčebné a zdravotní tělesné výchově,metodické postupy ovlivňující morfologickofunkční odchylky u různých druhů oslabení.důraz je zde kladen na praktické provedení zvolených cvičebních jednotek a postupů,s ohledem na věk a diagnozu pacientů. Praktická výuka - práce ve vodě na vlastním těle, ve dvojicích. Tématické okruhy: 1. týden Význam dechu a dcchových cvičení,metdika nácviku jednotlivých typů, dýchání, lokalizované dýchání 2.týden Dechová cvičení při lokomočních pohybech,využití dechového cvičení k rozvoji posturálního stereotypu 3.týden Výchozí cvičební polohy,význam,nácvik uvolňovacích,protahovacích a posilovacích cviků 4.týden Metodické zásady LTV vedoucí ke správnému držení těla v oblasti krční, hrudní a bederní páteře 5.týden Metodické zásady LTV vedoucí ke správnému držení pánve a DK 6.týden Relaxační cvičení,metodické postupy nácviku relaxace 7. týden Kondiční cvičení 8.týden Cvičební jednotky dle diagnostických kategorií I(dětský věk) 9.týden Cvičební jednotky dle diagnostických kategoriíii (dospělí) 10.týden Specifická stavba cvičební jednotky pro geriatrické pacieny Gúth, A.a kol.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov.bratislava:1 995, 448 s. ISBN Javůrek, J.: Léčebná tělesná výchova v pediatrii. Praha: SPN, 1982, 102 s. Hošková, B., Matoušová, M.: Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998, 134 s. Hromádková, J. a kol.: Fyzioterapie. Jinočany: HaH, 1999, 428 s. ISBN Kabelíková, K.,Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997, 239 s. ISBN Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, 260 s. 32

20 Základy patologie Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 2/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/0C hod. za týden 2 kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu 28 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, cvičení, cvičení: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. Výuka obecně patologických pojmů, výuka podstaty patologických procesů v jednotlivých tělních systémech. Vlivy jednotlivých patologických procesů na jednotlivé části pohybového aparátu i na pohybový aparát jako celek a jeho funkci. Na podstatě patologických procesů i obecné způsoby terapie ve vztahu k narušení funkce zejména pohybového aparátu. V praktických cvičeních : účast na pitvách k získání reálného pohledu na patologicjé procesy a jejich dopad na organismus a jeho funkce opět se zvláštním přihlédnutím k pohybovému systému. Praktická cvičení: demonstrace patologických preparátů, pitvy. 1. týden Poruchy růstu celkové a místní. Teratologie. 2. týden Dystrofické a progresivní změny. Zánět. 3. týden Infekce bakteriální a TBC. Infekce virové a ostatní. 4. týden Patologie imunitních reakcí. Nádory. 5. týden Patologie pohybového ústrojí nemoci svalů, kostí, kloubů a jiných synoviálních struktur. 6. týden CNS vaskulární změny, atrofie, záněty, nádory. 7. týden Krevní oběh, cévy, krev. 8. týden Dýchací systém a vylučovací systém. 9. týden Zažívací systém. 10. týden Endokrinní systém a pohlavní systém. Cvičení týden Zánět týden Virové a mikrobiální infekce týden Otok týden Nádory týden Patologie pohybového aparátu Bártová, J.: Patologie pro bakaláře. Praha, Karolinum 2004 Fakan, F.: Přehled patologie pro bakalářké zdravotnické obory, Karolinum, Praha 2000 Silbernagl, S.: Atlas patofyziologie člověka.praha, Grada 2001 Stříteský, P.: Základy patologie, Karolinum, Praha 2005 Pacovský, V.; Sucharda, P.: Úvod do medicíny. Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a sociálních oborů. Praha, Karolinum

Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium)

Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium) Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium) Garantující katedra: Katedra přírodovědných oborů - KO 17101

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: 1. Vzor informovaného souhlasu sterilizace vejcovodů..................................................

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a kondiční specialista (se specializací wellness) (SKS) Tematické

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého

Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého Vážení přátelé! Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko. I pro podzim roku 2012 je připraven rozsáhlý program seminářů. Snažili jsme se je vybrat tak, aby Vám pomohly splnit

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

Č. J.: VP/S 88/03-160 V Brně dne 1. července 2003

Č. J.: VP/S 88/03-160 V Brně dne 1. července 2003 Č. J.: VP/S 88/03-160 V Brně dne 1. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.6.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více