8 Návrat Ježíše Krista

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8 Návrat Ježíše Krista"

Transkript

1 NÁVRAT JEžÍŠ ÍŠE KRISTA Událost, která vše změní 1 Dnes budeme přemýšlet o tom, co říká Bible o návratu Ježíše Krista na naší zem. Patříme ke křesťanské kultuře a společnosti, která o vánocích velkoryse slaví první příchod Krista. Jak rozumíme biblickému poselství o tom, že Kristus přijde podruhé? Žena jmenovala se Marie - byla jednou unavená. Měla za sebou náročný týden. Její život jí připadal jako jeden velký kolotoč. Když jela autem domů z obchodu, odbočila z dálnice na úzkou venkovskou cestu, která vedla k jejímu domku. 2 Náhle se na obloze objevil déšť meteoritů. Padající hvězdy nádherně ozářily oblohu. 3 4 Jelikož to pro ní bylo něco nevídaného, úzkostlivě šlápla na plyn. Okamžitě jí napadlo: To je snad konec světa! Nastal příchod Krista, jak o tom vyprávěla moje babička? Vše, co v tu chvíli chtěla udělat, bylo dostat se co nejrychleji domů a být se svým synem. Později řekla, že když viděla tak rozzářenou oblohu, tak si skutečně myslela, že nastal druhý příchod Krista, jak se o tom píše v Bibli. 5 Co říká Bible o druhém příchodu Krista? Je to jedno z centrálních biblických témat. Je však také pravda, že kolem tohoto tématu se šíří řada nejrůznějších spekulací. Ty pak, žel, umožňují i zneužití biblické naděje k šíření strachu či jiné manipulaci. (Video: 8 sekund) Mnoho lidí, zvláště ve Spojených státech, se domnívá, že Ježíš přijde na Zem v nějaké finální světové krizi, kdy svět skončí třeba nukleární válkou, kdy lidé zničí sami sebe a všechno živé na zemi. 6 1

2 Jiní se domnívají, že světová populace bude růst do bodu, kdy už země nebude schopna uživit tolik lidí a následně přijde masové vymření populace hlady. 7 Řada filmových scenáristů se zaměřila na fantastické náměty hvězdných válek nebo rozhodující bitvy Armagedon. O této bitvě se zmiňují starozákonní proroci. Byla to bitva mezi Božím lidem a jeho nepřáteli a používá se jako předobraz posledního kosmického zápasu mezi reprezentanty dobra a zla. 8 9 (Video: 8 sekund) Biblické pasáže se velmi podrobně věnují vyvrcholením dějin našeho světa. Přátele, dobrou zprávou je, že podle biblických proroctví lidská rasa nemá vymřít kvůli nějaké válce, hladu nebo kvůli střetu s vesmírným tělesem. Naopak, Bible říká, že světová historie vyvrcholí triumfálním návratem Ježíše Krista jak vítěze vesmírného sporu na tuto zem! Tím je završena celá linie biblického proroctví od stvoření, pád do hříchu, přes první příchod Krista až po finální vyřešení dějinného konfliktu. 10 Kdybyste se zeptali lidí, co si myslí o slibovaném návratu Krista, bylo by zajímavé sledovat jejich odpovědi. Je to mýtus, utkvělá představa křesťanů? 11 Vliv učení o blízkém Božím soudu v české reformaci 12 Protože žijeme v Čechách, víte, že víra a naděje na Kristův druhý příchod byly tím nejsilnějším motivem české reformace? Svědčí o tom knihy Mistra Jana Husa, jeho předchůdců a nakonec i Jana Amose Komenského a Jana Želivského. Vize Kristova návratu byla motorem pro osobní duchovní přípravu, která podnítila také rozsáhlou sociální a pedagogickou reformu, jejíž výdobytky užíváme dodnes. 2

3 8 Návrat Ježíše Krista 13 Titovi 2, 13 blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. 14 Všichni reformátoři přirozeně vycházeli z Nového zákona. Např. čerpali v krizích svého života z textů apoštola Pavla, které psal v temném římském vězení. Čekal už jen na popravu, a přesto žil z přesvědčení, že jeho utrpení má smysl, protože se setkal se vzkříšeným Kristem a spolehl se na jeho slib, že přijde znovu a přinese věčnou odměnu jemu a všem jeho trpícím přátelům. Z vězení napsal, že očekává: (Text: Titovi 2,13) blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Pavel napsal tento povzbuzující dopis Titovi, svému pravému synovi ve víře, aby mu připomněl, jak píše, slavný příchod Ježíše Krista. Druhý příchod Krista to je pro Nový zákon centrální událost. Přibližně každý 25. verš se vztahuje na tuto kosmickou událost. Ježíš strávil tímto tématem víc času než kterýmkoliv jiným. V Novém zákoně jsou dva texty, které bychom si měli v této souvislosti zapamatovat. Centrální téma Bible 15 Jan 3, 16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 16 (Text: Jan 3,16) Ten nejznámější je Jan 3,16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Druhým textem je krásný slib, který nám dal Ježíš krátce před svým ukřižováním a nanebevstoupením: (Text: Jan 14,1) Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14, 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne 17 (Text: Jan 14,2) V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Jan 14, 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. 18 3

4 Jan 14, 3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. (Text: Jan 14,3) A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. 19 V mnoha zemích světa ještě vládne režim, který pronásleduje jinak přemýšlející či věřící. Kdykoli v historii prožívali Kristovi následovníci pronásledování, znovu museli promýšlet smysl svého postoje. I když nenašli zázemí během celého svého života, 20 jiskra naděje slib, že se Bůh jednou vrátí jim dodávala odvahu a sílu vydržet. Vždy se křesťané těšili na naplnění spravedlivého Božího soudu a odměny Timoteovi 4, 7-8 Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce (Text: 2. list Timoteovi 4,7-8) Např. apoštol Pavel těsně před popravou triumfálně prohlásil: Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce 22 2 Timoteovi 4, 8 A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. (Text: 2. list Timoteovi 4,8) A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod To je fenomenální síla víry a moc naděje, která dokázala posilovat věrné muže a ženy i v těch nejtěžších chvílích. V každém národě se vyskytují hrdinové víry, kteří se stali příkladem věrnosti. Jenže pozor. Každá dobrá myšlenka bývá zneužita. Když se učedníci ptali, jaká budou znamení jeho příchodu a vrcholu dějin, Ježíš jim odpověděl především tím, že upozornil na náboženské svody využívající apokalyptické nálady. 4

5 Matouš 24, 4 Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. (Text: Matouš 24,4) Přečtěme si o tom: Ježíš řekl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 25 Matouš 24, 5 Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat já jsem Mesiáš a svedou mnohé. (Text: Matouš 24,5) Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat `já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Ve 24. verši Ježíš rozebírá tuto problematiku dále. 26 Matouš 24, 24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. (Text: Matouš 24,24) Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 27 Tajné spisy Pokud nevíme jak rozlišit a odhalit podvrh, může se stát, že pod vlivem různým marketingových vlivů přistoupíme na falešné mesiáše! Ježíš varoval, že se to bude stávat! Nemyslíme tím jen nějaké zanedbatelné triky Ježíš zjevně hovořil o neuvěřitelných imitacích, které budou připraveny velmi pečlivě. (Jen si vzpomeňme na rozruch kolem tzv. Šifry mistra Leonarda!) Je mnoho různých teorií a falešných mesiášů. V náboženských kruzích se také prosazují určitými zázraky. Populární je uzdravovat nemocné. Zkusme se nad tím zamyslet, když uvidíme masové probuzenecké skupiny. Satelitní televize jich nabízí celou řadu! 2 Korinstkým 11, 13 falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. (Text: 2. list Korintským 11,13) Ježíš sám upozorňoval, že v církevních kruzích povstanou také různí falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. 30 5

6 A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; 2 Korinstkým 11, (Text: 2. list Korintským 11,14) A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; Je psáno, že dokonce sám ďábel se proměňuje a pokusí se zinscenovat falešný druhý příchod Krista. Nezažili jsme snad už několik osobností, které se chorobně vžili do jakési role spasitele světa? 32 (Video: 13 sekund) Tu a tam se někdo objeví na scéně a tvrdí o sobě, že je Božím prorokem či vyslancem. Známe je z různých politických a hlavně náboženských kruhů a sekt. Mohou promlouvat vemlouvavým, klidným a melodickým hlasem. Často citují z Bible a další duchovní literatury, kterou společnost respektuje jako autoritu. Zdá se, že jsou velmi moudří a vzdělaní. Mohou mít za sebou řadu vlivných osobností. Ve věcech víry je jediným spolehlivým průvodce Bible a její pečlivé studium, systematické přemýšlení a spolehlivé závěry, které nejsou založené na chvilkových emocích či tlaku masové hysterie. 33 Znaky Kristova příchodu Všichni ho uvidí Zvažme tedy několik znamení, které charakterizují podle Bible Kristův příchod. Kristův druhý příchod bude viditelný. 34 Matouš 24, 27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. (Text: Matouš 24,27) Toto kritérium máme doloženo v evangeliu: Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. 35 Ve Zjevení Jana 1,7 dokonce čteme: Zjevení 1, 7 Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko... (Text: Zjevení Janovo 1,7) Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko... (Obraz je pokusem malíře znázornit něco, co si ani nedovedeme představit ) 36 6

7 8 Návrat Ježíše Krista 37 Napodobeniny Krista se objevují a budou objevovat tu a tam, ale žádný rádoby kristus nemůže přijít na oblacích z nebe tak, aby ho mohl každý vidět. Všimněme si, co o této události říká Bible. Kristus po vzkříšení vzal své učedníky na Olivetskou horu a tam byl před jejich očima vzat vzhůru do nebe. Přesně tak to popsali očití svědkové: (Text: Skutky 1,9) Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. Skutky 1, 9 Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. 38 (Text: Skutky 1,10-11) A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli jim: Skutky 1, A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli jim: 39 (Text: Skutky 1,11)...Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Skutky 1,11 Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. S těmito výroky souvisí Ježíšova slova učedníkům: 40 (Text: Lukáš 21,27) A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Lukáš 21, 27 A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 41 Texty potvrzují Kristův slib a zároveň říkají, že Kristus se neobjeví náhle na nějakém odlehlém místě ani nevystoupí z kosmické lodi. Tak slavnou celosvětovou událost nebude moci nikdo napodobit. Ježíš se nebude vracet sám bude doprovázen nevídanou slávou! Znaky Kristova příchodu Všichni ho uvidí Nepřijde sám, ale s doprovodem 42 7

8 8 Návrat Ježíše Krista (Text: Matouš 25,31) Ježíš řekl: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy. Matouš 25, 31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; Nebeské bytosti mají přispět k zajištění dalších událostí. 43 (Text: Matouš 24,31) Proč s Ježíšem přijde plno andělů? Ježíš odpovídá: On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. Matouš 24, 31 On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. 44 Ježíšův příchod bude slyšet a všichni mrtví opět ožijí. Znaky Kristova příchodu Všichni ho uvidí Nepřijde sám, ale s doprovodem Všichni ho uslyší a spravedliví ožijí 45 (Text: 1. list Tesalonickým 4,16) Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Dokážeme si představit tu radost, když se rodiny a přátelé znovu setkají? 1 Tes 4, 16 Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; 46 Bible odhaluje ještě další události, které souvisí s Kristovým příchodem. Všimněte si, co se stane se spravedlivými věřícími během Kristova druhého příchodu: Sláva Kristova příchodu Spravedliví budou vzkříšeni 47 (Text: 1. list Tesalonickým 4,17) Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 1 Tes 4, 1 7 potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 48 8

9 Slavný příchod Krista Spravedliví budou vzkříšeni Apoštol Pavel poskytuje více detailů o tom, co se stane, až se Ježíš vrátí. Píše o tom tak, jak tomu rozuměl: Spravedliví budou proměněni 49 1 Kor 15,51-52 Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 50 (Text: 1. list Korintským 15,51-52) Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni v nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 1 Kor 15, 53 Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. (Text: 1. list Korintským 15,53) Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. Bez tohoto daru jsou všechny ostatní dary bezvýznamné. 51 Filipským 3, očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy 52 (Text: Filipským 3,20-21) Kromě nového života, mají získat ještě něco jiného. Pavel očekával příchod Krista slovy: očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy... Bude to nové stvoření našich bytostí v těle, které získal Kristus po svém vzkříšení. Myslíme tím zdravé tělo bez bolesti, zranění nebo smrtelnosti. Existuje nějaká příjemnější zpráva? Slavný příchod Krista Spravedliví budou vzkříšeni Spravedliví budou proměněni Nastane velké zemětřesení Avšak z Bible vyplývá, že tu bude i skupina lidí, pro které nebude druhý příchod dobrou zprávou. Poslouchejme další popis událostí. Pochází z knihy Zjevení Jana, která používá mnoho symbolů: 53 Zjevení 6, 14 nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. (Text: Zjevení Janovo 6,14) Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. 54 9

10 Zjevení 6, 15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, (Text: Zjevení Janovo 6,15) Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, 55 Zjevení 6, 16 a volali k horám a skalám: Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým! (Text: Zjevení Janovo 6,16) a volali k horám a skalám: Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým! 56 Zjevení 6, 17 (Text: Zjevení Janovo 6,17) Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát? Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát? V literatuře, která se zabývá dobou konce, jsou tyto události líčeny velmi barvitě: 57 Zjevení 16,18 A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení. (Text: Zjevení Janovo 16,18) A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení. 58 Ježíš upozorňoval na to, že jeho příchod bude pro všechny náhlou a překvapivou událostí. Tím spíše budou zaskočeni lidé, kteří dříve Boží poselství vědomě odmítali. 59 Matouš 24,30...budou lomit rukama všechny čeledi země... (Text: Matouš 24,30) Evangelista Matouš zaznamenal, že až se Ježíš vrátí, budou lomit rukama všechny čeledi země 60 10

11 8 Návrat Ježíše Krista 61 Jsou to velmi dramatické obrazy a je velmi těžké je přiblížit současné generaci jinak než v náznacích. Přesto nám může být zřejmé, že Boží návrat bude znamenat jak vysvobození, tak soud. Je důležité o těch věcech vědět a přemýšlet je už nyní. Věříme, že se zde mluví o reálných událostech, není to žádný náčrt jen nějakého filmu. Náš svět je velmi křehký, proto je Kristova výzva tak významná. (Text: Lukáš 21,36) Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. Lukáš 21,36 Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. 62 Shrňme si proto stručně to, co jsme se dozvěděli při společném studiu Bible: 63 Falešní proroci se pokusí každého oklamat. Falešní proroci se pokouší klamat 64 Ďábel se objeví jako anděl světla. Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla 65 Druhý příchod nebude tajný. Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný 66 11

12 Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný Ježíšův příchod uvidí každý Ježíšův příchod uvidí každý. 67 Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný Ježíšův příchod uvidí každý Krista budou doprovázet bytosti Krista budou doprovázet všichni andělé. 68 Zazní pokyn archanděla Zazní pokyn archanděla a zvuk polnice. 69 Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Mrtví věřící budou vzkříšeni. 70 Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni Živí věřící budou proměněni, aniž by okusili smrt. 71 Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni Věřící získají nesmrtelnost Všem věřícím bude dána nesmrtelnost

13 Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni Věřící získají nesmrtelnost Živí bezbožní budou naříkat Všichni bezbožníci budou naříkat, až uvidí Ježíše. 73 Velké zemětřesení zničí zemi. Zemi zničí velké zemětřesení 74 Nastane smrt bezbožných. Zemi zničí velké zemětřesení Nastane smrt bezbožných 75 Zemi zničí velké zemětřesení Nastane smrt bezbožných Další vývoj věřících 76 A o dalším vývoji po Kristově příchodu máme v Bibli jen velmi málo informací. Je skutečně těžké si vůbec představit, co se vlastně bude dít. Jak popsat nebo dokonce umělecky ztvárnit věci, které jsme nikdy neviděli a nemáme o nich nejmenší představu? Kristův příchod bude božskou nadpřirozenou událostí. Nebe se vine jako svitky, zeměse před ním chvěje a každáhora a ostrov se pohne ze svého místa. Přesto se někteří autoři a umělci pokusili načrtnout své pochopení biblických textů o druhém příchodu Krista: Nebe se vine jako svitky, země se před ním chvěje a každá hora a ostrov se pohne ze svého místa Jak asi může vypadat obloha zářící díky milionům nebeských bytostí, které doprovázejí Krista směrem k zemi? Bude se na zem vracet Bůh Stvořitel v Ježíši Kristu, ten, který žil v Palestině, zvítězil nad zlem, obětoval se za nás na kříži a nabídl všem odpuštění a nový život. 13

14 79 Bude to jistě velmi dramatická doba, když si uvědomíme, že se s vítězným Kristem setkají i ti, kteří jej vědomě zavrhli, posmívali se mu, odsoudili a vydali na smrt. A neuvědomili si, že stojí proti vládci celého vesmíru. Lidé, kteří se podíleli na jeho smrti, si jistě vzpomenou s nevýslovnou hrůzou na ony zvláštní momenty jejich vzpoury proti Bohu. Každý, kdo se provinil proti Bohu, proti životu a lidským hodnotám, prožije nevýslovný otřes. Kdo však přijal Kristovo odpuštění a změnil svůj život, bude Krista očekávat s radostí, jak o tom prorokoval již dávno prorok Izajáš: 80 Izajáš 25,9 Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil (Text: Izajáš 25,9)...Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil... K prohloubení: Ježíš se vrátí v době, kdy to nikdo nebude čekat! Tentokrát nebude mít na hlavě trnovou korunu, ale jeho čelo bude ozdobeno nádhernou zářivou korunou. Ponese jméno, Král králů a Pán pánů. Před Ježíše budou postaveni ti, kdo pronásledovali a zabíjeli Boží lid, kdo se vysmívali a zavrhli Krista jako Božího syna, kdo křičeli, Ukřižuj ho! Ukřižuj ho!. Nyní všichni uznají, že ON JE BOŽÍ SYN a PRAVÝ MESIÁŠ. I ti, kdo se vysmívali jeho výrokům, ztratí řeč. Ti, co ho soudili a ukřižovali, budou nyní zahanbeni. Izajáš 25,9 Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil (Text: Izajáš 25,9) Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Prohlédněte vy, kdo spíte v prachu a vstaňte! Přátelé, kteří byli dlouho separováni, se znovu setkávají. Všichni budou plni nevýslovné radosti. Konečně je bitva u konce. Po celé zemi bude znít jeho hlas. A celá země se rozechvěje při pochodu nesčetného zástupu vykoupených z různých kmenů a národů. Ti uslyší ta nádherná slova, která Kristus předznamenal ještě před svým ukřižováním: Matouš 25,34 Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. (Text: Matouš 25,34)...Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa

15 84 To je naše naděje. To je naše zaměření. To je naše budoucnost. Pokud by tato příležitost unikla, uniklo by nám všechno. Možná výzva: Neměli bychom být vděčni Bohu, že budeme moci jednou žít navždy na nově stvořené zemi? Jsme už dnes tomuto setkání otevřeni? Přeji nám Boží požehnání v dalším promýšlení této látky. Příští téma 15

Návrat Ježíše Krista. Přijde Král králů znovu? Radim Passer

Návrat Ježíše Krista. Přijde Král králů znovu? Radim Passer Návrat Ježíše Krista Přijde Král králů znovu? Radim Passer 3 3. Radim Passer Návrat Ježíše Krista Přijde Král králů znovu? Milost vám a pokoj od Boha našeho a Pána Ježíše Krista. V první přednášce jsme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Víte, jak žít? Víte, jak umírat? Poslední slova apoštola Pavla nás ženou k těm podstatným a vážným otázkám. Každý člověk se musí v tomto životě

Víte, jak žít? Víte, jak umírat? Poslední slova apoštola Pavla nás ženou k těm podstatným a vážným otázkám. Každý člověk se musí v tomto životě Víte, jak žít? Víte, jak umírat? Poslední slova apoštola Pavla nás ženou k těm podstatným a vážným otázkám. Každý člověk se musí v tomto životě věnovat těm otázkám. Nikdo je nemůže obejít. Jsou otázky

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

CB Kladno 19.10.2014 strana 1

CB Kladno 19.10.2014 strana 1 CB Kladno 19.10.2014 strana 1 Jan 14:1 "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Odpočívej v pokoji / Co se stane po smrti?

Odpočívej v pokoji / Co se stane po smrti? Odpočívej v pokoji / Co se stane po smrti? Smrt našich milovaných přináší zármutek, lítost, touhu po druhé šanci a často... otázky. V této bolestné, zranitelné chvíli lidského života hledá člověk odpovědi.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

14 Cesta, která končí smrtí

14 Cesta, která končí smrtí 14 Cesta, která končí smrtí CESTA, KTERÁ KTERÁ KONčÍ KON Í SMRTÍ SMRTÍ Co se děje po smrti? Možná vám ta otázka přijde poněkud nevhodná, ale zkusme se nad ní zamyslet hlouběji. Smrt je pro člověka největší

Více

Všechny evangelijní knihy

Všechny evangelijní knihy Všechny evangelijní knihy 1. O kterém výroku je na začátku evangelia podle Matouše řečeno To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka? a) A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Budeme se tedy zabývat tím, co vlastně pro nás křesťany smrt znamená, co asi bude po ní a jak to celé může formovat náš křesťanský život.

Budeme se tedy zabývat tím, co vlastně pro nás křesťany smrt znamená, co asi bude po ní a jak to celé může formovat náš křesťanský život. Život a smrt Přátelé, dnes nás čeká smrt. Tedy jako téma. Když jsem přemýšlel nad tím, jak pojmout téma život a smrt, napadali mě otázky po smyslu života a takový ten mainstream. Vlastně by stačilo říct

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Svědectví Ježíšovi. "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32;

Svědectví Ježíšovi. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Mt.10:32; Svědectví Ježíšovi Březen 2010 "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32; 1. Úvod Každoročně si připomínáme poslední večeři Páně. Ježíš ten večer

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Sedm blahoslavenství v knize Zjevení

Sedm blahoslavenství v knize Zjevení Zj.1,3; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7; 22,14 Libor Škrla Tento text pochází z archívu kázání sboru Církve adventistů s.d. ve Vyškově. S obecnými poznámkami k zápisům kázání se můžete seznámit na našich

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Invaze z vesmíru. ThDr. Jiří Moskala. 3. listopad 2004. Mošnova 1, Jihlava

Invaze z vesmíru. ThDr. Jiří Moskala. 3. listopad 2004. Mošnova 1, Jihlava Invaze z vesmíru ThDr. Jiří Moskala 3. listopad 2004 Mošnova 1, Jihlava 6. INVAZE Z VESMÍRU Bůh nás miluje a zasahuje do našich dějin. Včera večer jsme si na základě druhé kapitoly knihy Daniel ukázali,

Více

NAPLNĚNÍ BIBLICKÝCH PROROCTVÍ

NAPLNĚNÍ BIBLICKÝCH PROROCTVÍ Týden od 15. do 21. dubna 2007 NAPLNĚNÍ BIBLICKÝCH PROROCTVÍ Texty na tento týden: Iz 52,13 53,12; Da 2; Mt 24,24; J 13,19 Základní verš Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Týden od 10. do 16. února 7 Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Základní verše Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Bůh naděje. Texty na tento týden 2Pt 3,1 10; J 14,2.3; Da 2,44; Žd 9,28; Zj 6,9 11; L 12,42 48

Bůh naděje. Texty na tento týden 2Pt 3,1 10; J 14,2.3; Da 2,44; Žd 9,28; Zj 6,9 11; L 12,42 48 Týden od 25. do 31. března 13 Texty na tento týden 2Pt 3,1 10; J 14,2.3; Da 2,44; Žd 9,28; Zj 6,9 11; L 12,42 48 Základní verš Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Exodus 20,5-6 Exodus 20,3-4 Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Filmy: Satanské ovládání mysli

Filmy: Satanské ovládání mysli Filmy: Satanské ovládání mysli Bitva o lidskou duši začíná jako boj o mysl člověka. Myšlenky ovládají jeho emoce a myšlenky s pocity utváří jeho charakter. Pokud jsou myšlenky nečisté, Satan už vyhrál

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více