8 Návrat Ježíše Krista

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8 Návrat Ježíše Krista"

Transkript

1 NÁVRAT JEžÍŠ ÍŠE KRISTA Událost, která vše změní 1 Dnes budeme přemýšlet o tom, co říká Bible o návratu Ježíše Krista na naší zem. Patříme ke křesťanské kultuře a společnosti, která o vánocích velkoryse slaví první příchod Krista. Jak rozumíme biblickému poselství o tom, že Kristus přijde podruhé? Žena jmenovala se Marie - byla jednou unavená. Měla za sebou náročný týden. Její život jí připadal jako jeden velký kolotoč. Když jela autem domů z obchodu, odbočila z dálnice na úzkou venkovskou cestu, která vedla k jejímu domku. 2 Náhle se na obloze objevil déšť meteoritů. Padající hvězdy nádherně ozářily oblohu. 3 4 Jelikož to pro ní bylo něco nevídaného, úzkostlivě šlápla na plyn. Okamžitě jí napadlo: To je snad konec světa! Nastal příchod Krista, jak o tom vyprávěla moje babička? Vše, co v tu chvíli chtěla udělat, bylo dostat se co nejrychleji domů a být se svým synem. Později řekla, že když viděla tak rozzářenou oblohu, tak si skutečně myslela, že nastal druhý příchod Krista, jak se o tom píše v Bibli. 5 Co říká Bible o druhém příchodu Krista? Je to jedno z centrálních biblických témat. Je však také pravda, že kolem tohoto tématu se šíří řada nejrůznějších spekulací. Ty pak, žel, umožňují i zneužití biblické naděje k šíření strachu či jiné manipulaci. (Video: 8 sekund) Mnoho lidí, zvláště ve Spojených státech, se domnívá, že Ježíš přijde na Zem v nějaké finální světové krizi, kdy svět skončí třeba nukleární válkou, kdy lidé zničí sami sebe a všechno živé na zemi. 6 1

2 Jiní se domnívají, že světová populace bude růst do bodu, kdy už země nebude schopna uživit tolik lidí a následně přijde masové vymření populace hlady. 7 Řada filmových scenáristů se zaměřila na fantastické náměty hvězdných válek nebo rozhodující bitvy Armagedon. O této bitvě se zmiňují starozákonní proroci. Byla to bitva mezi Božím lidem a jeho nepřáteli a používá se jako předobraz posledního kosmického zápasu mezi reprezentanty dobra a zla. 8 9 (Video: 8 sekund) Biblické pasáže se velmi podrobně věnují vyvrcholením dějin našeho světa. Přátele, dobrou zprávou je, že podle biblických proroctví lidská rasa nemá vymřít kvůli nějaké válce, hladu nebo kvůli střetu s vesmírným tělesem. Naopak, Bible říká, že světová historie vyvrcholí triumfálním návratem Ježíše Krista jak vítěze vesmírného sporu na tuto zem! Tím je završena celá linie biblického proroctví od stvoření, pád do hříchu, přes první příchod Krista až po finální vyřešení dějinného konfliktu. 10 Kdybyste se zeptali lidí, co si myslí o slibovaném návratu Krista, bylo by zajímavé sledovat jejich odpovědi. Je to mýtus, utkvělá představa křesťanů? 11 Vliv učení o blízkém Božím soudu v české reformaci 12 Protože žijeme v Čechách, víte, že víra a naděje na Kristův druhý příchod byly tím nejsilnějším motivem české reformace? Svědčí o tom knihy Mistra Jana Husa, jeho předchůdců a nakonec i Jana Amose Komenského a Jana Želivského. Vize Kristova návratu byla motorem pro osobní duchovní přípravu, která podnítila také rozsáhlou sociální a pedagogickou reformu, jejíž výdobytky užíváme dodnes. 2

3 8 Návrat Ježíše Krista 13 Titovi 2, 13 blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. 14 Všichni reformátoři přirozeně vycházeli z Nového zákona. Např. čerpali v krizích svého života z textů apoštola Pavla, které psal v temném římském vězení. Čekal už jen na popravu, a přesto žil z přesvědčení, že jeho utrpení má smysl, protože se setkal se vzkříšeným Kristem a spolehl se na jeho slib, že přijde znovu a přinese věčnou odměnu jemu a všem jeho trpícím přátelům. Z vězení napsal, že očekává: (Text: Titovi 2,13) blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Pavel napsal tento povzbuzující dopis Titovi, svému pravému synovi ve víře, aby mu připomněl, jak píše, slavný příchod Ježíše Krista. Druhý příchod Krista to je pro Nový zákon centrální událost. Přibližně každý 25. verš se vztahuje na tuto kosmickou událost. Ježíš strávil tímto tématem víc času než kterýmkoliv jiným. V Novém zákoně jsou dva texty, které bychom si měli v této souvislosti zapamatovat. Centrální téma Bible 15 Jan 3, 16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 16 (Text: Jan 3,16) Ten nejznámější je Jan 3,16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Druhým textem je krásný slib, který nám dal Ježíš krátce před svým ukřižováním a nanebevstoupením: (Text: Jan 14,1) Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14, 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne 17 (Text: Jan 14,2) V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Jan 14, 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. 18 3

4 Jan 14, 3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. (Text: Jan 14,3) A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. 19 V mnoha zemích světa ještě vládne režim, který pronásleduje jinak přemýšlející či věřící. Kdykoli v historii prožívali Kristovi následovníci pronásledování, znovu museli promýšlet smysl svého postoje. I když nenašli zázemí během celého svého života, 20 jiskra naděje slib, že se Bůh jednou vrátí jim dodávala odvahu a sílu vydržet. Vždy se křesťané těšili na naplnění spravedlivého Božího soudu a odměny Timoteovi 4, 7-8 Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce (Text: 2. list Timoteovi 4,7-8) Např. apoštol Pavel těsně před popravou triumfálně prohlásil: Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce 22 2 Timoteovi 4, 8 A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. (Text: 2. list Timoteovi 4,8) A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod To je fenomenální síla víry a moc naděje, která dokázala posilovat věrné muže a ženy i v těch nejtěžších chvílích. V každém národě se vyskytují hrdinové víry, kteří se stali příkladem věrnosti. Jenže pozor. Každá dobrá myšlenka bývá zneužita. Když se učedníci ptali, jaká budou znamení jeho příchodu a vrcholu dějin, Ježíš jim odpověděl především tím, že upozornil na náboženské svody využívající apokalyptické nálady. 4

5 Matouš 24, 4 Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. (Text: Matouš 24,4) Přečtěme si o tom: Ježíš řekl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 25 Matouš 24, 5 Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat já jsem Mesiáš a svedou mnohé. (Text: Matouš 24,5) Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat `já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Ve 24. verši Ježíš rozebírá tuto problematiku dále. 26 Matouš 24, 24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. (Text: Matouš 24,24) Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 27 Tajné spisy Pokud nevíme jak rozlišit a odhalit podvrh, může se stát, že pod vlivem různým marketingových vlivů přistoupíme na falešné mesiáše! Ježíš varoval, že se to bude stávat! Nemyslíme tím jen nějaké zanedbatelné triky Ježíš zjevně hovořil o neuvěřitelných imitacích, které budou připraveny velmi pečlivě. (Jen si vzpomeňme na rozruch kolem tzv. Šifry mistra Leonarda!) Je mnoho různých teorií a falešných mesiášů. V náboženských kruzích se také prosazují určitými zázraky. Populární je uzdravovat nemocné. Zkusme se nad tím zamyslet, když uvidíme masové probuzenecké skupiny. Satelitní televize jich nabízí celou řadu! 2 Korinstkým 11, 13 falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. (Text: 2. list Korintským 11,13) Ježíš sám upozorňoval, že v církevních kruzích povstanou také různí falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. 30 5

6 A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; 2 Korinstkým 11, (Text: 2. list Korintským 11,14) A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; Je psáno, že dokonce sám ďábel se proměňuje a pokusí se zinscenovat falešný druhý příchod Krista. Nezažili jsme snad už několik osobností, které se chorobně vžili do jakési role spasitele světa? 32 (Video: 13 sekund) Tu a tam se někdo objeví na scéně a tvrdí o sobě, že je Božím prorokem či vyslancem. Známe je z různých politických a hlavně náboženských kruhů a sekt. Mohou promlouvat vemlouvavým, klidným a melodickým hlasem. Často citují z Bible a další duchovní literatury, kterou společnost respektuje jako autoritu. Zdá se, že jsou velmi moudří a vzdělaní. Mohou mít za sebou řadu vlivných osobností. Ve věcech víry je jediným spolehlivým průvodce Bible a její pečlivé studium, systematické přemýšlení a spolehlivé závěry, které nejsou založené na chvilkových emocích či tlaku masové hysterie. 33 Znaky Kristova příchodu Všichni ho uvidí Zvažme tedy několik znamení, které charakterizují podle Bible Kristův příchod. Kristův druhý příchod bude viditelný. 34 Matouš 24, 27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. (Text: Matouš 24,27) Toto kritérium máme doloženo v evangeliu: Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. 35 Ve Zjevení Jana 1,7 dokonce čteme: Zjevení 1, 7 Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko... (Text: Zjevení Janovo 1,7) Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko... (Obraz je pokusem malíře znázornit něco, co si ani nedovedeme představit ) 36 6

7 8 Návrat Ježíše Krista 37 Napodobeniny Krista se objevují a budou objevovat tu a tam, ale žádný rádoby kristus nemůže přijít na oblacích z nebe tak, aby ho mohl každý vidět. Všimněme si, co o této události říká Bible. Kristus po vzkříšení vzal své učedníky na Olivetskou horu a tam byl před jejich očima vzat vzhůru do nebe. Přesně tak to popsali očití svědkové: (Text: Skutky 1,9) Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. Skutky 1, 9 Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. 38 (Text: Skutky 1,10-11) A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli jim: Skutky 1, A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli jim: 39 (Text: Skutky 1,11)...Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Skutky 1,11 Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. S těmito výroky souvisí Ježíšova slova učedníkům: 40 (Text: Lukáš 21,27) A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Lukáš 21, 27 A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 41 Texty potvrzují Kristův slib a zároveň říkají, že Kristus se neobjeví náhle na nějakém odlehlém místě ani nevystoupí z kosmické lodi. Tak slavnou celosvětovou událost nebude moci nikdo napodobit. Ježíš se nebude vracet sám bude doprovázen nevídanou slávou! Znaky Kristova příchodu Všichni ho uvidí Nepřijde sám, ale s doprovodem 42 7

8 8 Návrat Ježíše Krista (Text: Matouš 25,31) Ježíš řekl: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy. Matouš 25, 31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; Nebeské bytosti mají přispět k zajištění dalších událostí. 43 (Text: Matouš 24,31) Proč s Ježíšem přijde plno andělů? Ježíš odpovídá: On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. Matouš 24, 31 On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. 44 Ježíšův příchod bude slyšet a všichni mrtví opět ožijí. Znaky Kristova příchodu Všichni ho uvidí Nepřijde sám, ale s doprovodem Všichni ho uslyší a spravedliví ožijí 45 (Text: 1. list Tesalonickým 4,16) Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Dokážeme si představit tu radost, když se rodiny a přátelé znovu setkají? 1 Tes 4, 16 Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; 46 Bible odhaluje ještě další události, které souvisí s Kristovým příchodem. Všimněte si, co se stane se spravedlivými věřícími během Kristova druhého příchodu: Sláva Kristova příchodu Spravedliví budou vzkříšeni 47 (Text: 1. list Tesalonickým 4,17) Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 1 Tes 4, 1 7 potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 48 8

9 Slavný příchod Krista Spravedliví budou vzkříšeni Apoštol Pavel poskytuje více detailů o tom, co se stane, až se Ježíš vrátí. Píše o tom tak, jak tomu rozuměl: Spravedliví budou proměněni 49 1 Kor 15,51-52 Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 50 (Text: 1. list Korintským 15,51-52) Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni v nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 1 Kor 15, 53 Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. (Text: 1. list Korintským 15,53) Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. Bez tohoto daru jsou všechny ostatní dary bezvýznamné. 51 Filipským 3, očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy 52 (Text: Filipským 3,20-21) Kromě nového života, mají získat ještě něco jiného. Pavel očekával příchod Krista slovy: očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy... Bude to nové stvoření našich bytostí v těle, které získal Kristus po svém vzkříšení. Myslíme tím zdravé tělo bez bolesti, zranění nebo smrtelnosti. Existuje nějaká příjemnější zpráva? Slavný příchod Krista Spravedliví budou vzkříšeni Spravedliví budou proměněni Nastane velké zemětřesení Avšak z Bible vyplývá, že tu bude i skupina lidí, pro které nebude druhý příchod dobrou zprávou. Poslouchejme další popis událostí. Pochází z knihy Zjevení Jana, která používá mnoho symbolů: 53 Zjevení 6, 14 nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. (Text: Zjevení Janovo 6,14) Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. 54 9

10 Zjevení 6, 15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, (Text: Zjevení Janovo 6,15) Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, 55 Zjevení 6, 16 a volali k horám a skalám: Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým! (Text: Zjevení Janovo 6,16) a volali k horám a skalám: Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým! 56 Zjevení 6, 17 (Text: Zjevení Janovo 6,17) Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát? Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát? V literatuře, která se zabývá dobou konce, jsou tyto události líčeny velmi barvitě: 57 Zjevení 16,18 A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení. (Text: Zjevení Janovo 16,18) A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení. 58 Ježíš upozorňoval na to, že jeho příchod bude pro všechny náhlou a překvapivou událostí. Tím spíše budou zaskočeni lidé, kteří dříve Boží poselství vědomě odmítali. 59 Matouš 24,30...budou lomit rukama všechny čeledi země... (Text: Matouš 24,30) Evangelista Matouš zaznamenal, že až se Ježíš vrátí, budou lomit rukama všechny čeledi země 60 10

11 8 Návrat Ježíše Krista 61 Jsou to velmi dramatické obrazy a je velmi těžké je přiblížit současné generaci jinak než v náznacích. Přesto nám může být zřejmé, že Boží návrat bude znamenat jak vysvobození, tak soud. Je důležité o těch věcech vědět a přemýšlet je už nyní. Věříme, že se zde mluví o reálných událostech, není to žádný náčrt jen nějakého filmu. Náš svět je velmi křehký, proto je Kristova výzva tak významná. (Text: Lukáš 21,36) Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. Lukáš 21,36 Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. 62 Shrňme si proto stručně to, co jsme se dozvěděli při společném studiu Bible: 63 Falešní proroci se pokusí každého oklamat. Falešní proroci se pokouší klamat 64 Ďábel se objeví jako anděl světla. Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla 65 Druhý příchod nebude tajný. Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný 66 11

12 Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný Ježíšův příchod uvidí každý Ježíšův příchod uvidí každý. 67 Falešní proroci se pokouší klamat Ďábel se objeví jako anděl světla Druhý příchod nebude tajný Ježíšův příchod uvidí každý Krista budou doprovázet bytosti Krista budou doprovázet všichni andělé. 68 Zazní pokyn archanděla Zazní pokyn archanděla a zvuk polnice. 69 Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Mrtví věřící budou vzkříšeni. 70 Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni Živí věřící budou proměněni, aniž by okusili smrt. 71 Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni Věřící získají nesmrtelnost Všem věřícím bude dána nesmrtelnost

13 Zazní pokyn archanděla Mrtví věřící budou vzkříšeni Živí věřící budou proměněni Věřící získají nesmrtelnost Živí bezbožní budou naříkat Všichni bezbožníci budou naříkat, až uvidí Ježíše. 73 Velké zemětřesení zničí zemi. Zemi zničí velké zemětřesení 74 Nastane smrt bezbožných. Zemi zničí velké zemětřesení Nastane smrt bezbožných 75 Zemi zničí velké zemětřesení Nastane smrt bezbožných Další vývoj věřících 76 A o dalším vývoji po Kristově příchodu máme v Bibli jen velmi málo informací. Je skutečně těžké si vůbec představit, co se vlastně bude dít. Jak popsat nebo dokonce umělecky ztvárnit věci, které jsme nikdy neviděli a nemáme o nich nejmenší představu? Kristův příchod bude božskou nadpřirozenou událostí. Nebe se vine jako svitky, zeměse před ním chvěje a každáhora a ostrov se pohne ze svého místa. Přesto se někteří autoři a umělci pokusili načrtnout své pochopení biblických textů o druhém příchodu Krista: Nebe se vine jako svitky, země se před ním chvěje a každá hora a ostrov se pohne ze svého místa Jak asi může vypadat obloha zářící díky milionům nebeských bytostí, které doprovázejí Krista směrem k zemi? Bude se na zem vracet Bůh Stvořitel v Ježíši Kristu, ten, který žil v Palestině, zvítězil nad zlem, obětoval se za nás na kříži a nabídl všem odpuštění a nový život. 13

14 79 Bude to jistě velmi dramatická doba, když si uvědomíme, že se s vítězným Kristem setkají i ti, kteří jej vědomě zavrhli, posmívali se mu, odsoudili a vydali na smrt. A neuvědomili si, že stojí proti vládci celého vesmíru. Lidé, kteří se podíleli na jeho smrti, si jistě vzpomenou s nevýslovnou hrůzou na ony zvláštní momenty jejich vzpoury proti Bohu. Každý, kdo se provinil proti Bohu, proti životu a lidským hodnotám, prožije nevýslovný otřes. Kdo však přijal Kristovo odpuštění a změnil svůj život, bude Krista očekávat s radostí, jak o tom prorokoval již dávno prorok Izajáš: 80 Izajáš 25,9 Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil (Text: Izajáš 25,9)...Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil... K prohloubení: Ježíš se vrátí v době, kdy to nikdo nebude čekat! Tentokrát nebude mít na hlavě trnovou korunu, ale jeho čelo bude ozdobeno nádhernou zářivou korunou. Ponese jméno, Král králů a Pán pánů. Před Ježíše budou postaveni ti, kdo pronásledovali a zabíjeli Boží lid, kdo se vysmívali a zavrhli Krista jako Božího syna, kdo křičeli, Ukřižuj ho! Ukřižuj ho!. Nyní všichni uznají, že ON JE BOŽÍ SYN a PRAVÝ MESIÁŠ. I ti, kdo se vysmívali jeho výrokům, ztratí řeč. Ti, co ho soudili a ukřižovali, budou nyní zahanbeni. Izajáš 25,9 Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil (Text: Izajáš 25,9) Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Prohlédněte vy, kdo spíte v prachu a vstaňte! Přátelé, kteří byli dlouho separováni, se znovu setkávají. Všichni budou plni nevýslovné radosti. Konečně je bitva u konce. Po celé zemi bude znít jeho hlas. A celá země se rozechvěje při pochodu nesčetného zástupu vykoupených z různých kmenů a národů. Ti uslyší ta nádherná slova, která Kristus předznamenal ještě před svým ukřižováním: Matouš 25,34 Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. (Text: Matouš 25,34)...Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa

15 84 To je naše naděje. To je naše zaměření. To je naše budoucnost. Pokud by tato příležitost unikla, uniklo by nám všechno. Možná výzva: Neměli bychom být vděčni Bohu, že budeme moci jednou žít navždy na nově stvořené zemi? Jsme už dnes tomuto setkání otevřeni? Přeji nám Boží požehnání v dalším promýšlení této látky. Příští téma 15

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

Hlasy ze záhrobí. Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer

Hlasy ze záhrobí. Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer Hlasy ze záhrobí Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer 15 15. Radim Passer Hlasy ze záhrobí Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Milé dámy a milí pánové, přeji vám všem dobrý večer. Věřím,

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888 VELKÝ SPOR VĚKŮ NEUPRAVOVANÉ A ÚPLNÉ VYDÁNÍ 2012 NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap...

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap... z 104 19.4.2013 19:22 Zkratky a názvy v hranatých závorkách označují česká vydání s udáním roku vydání. V knize jsou použity citace z ČEP z roku 1985. Pokud je použit jiný překlad, je to uvedeno formou

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

CB Kladno 7.9.2014 strana 1

CB Kladno 7.9.2014 strana 1 CB Kladno 7.9.2014 strana 1 Žalmy 4:1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův. 2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou,

Více

Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA?

Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA? Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA? 1. Člověk chce být šťastný. Usiluje o to různými prostředky. Především chce mít, brát, spotřebovávat: věci, vztahy, znalosti, vzdělání, zážitky. Má pocit, že štěstí záleží

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

Proč je tolik církví?

Proč je tolik církví? Proč je tolik církví? Smysl a poslání církve dnes Radim Passer 23 23. Radim Passer Proč je tolik církví? Smysl a poslání církve dnes My jsme se v naší minulé přednášce zabývali tématem, jestli Pán Bůh

Více

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz *1: Sola Scriptura - Jedind Pismo SoIo Grotio - Jedind Milosti Solus Christus - Jedind Kristus Sola Fide - Jedind Virou Soli Deo Glorio - Jedind Bohu Sldoa OBSAH Kdo je mrij bliini? Misie nebo dialog?

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Z ráje do ráje. Hledání nesmrtelné duše. j.m. ráj. Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti?

Z ráje do ráje. Hledání nesmrtelné duše. j.m. ráj. Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti? j.m. ráj č í s l o 6 2008 ISSN 1801-0059 do ráje Hledání nesmrtelné duše Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti? 1 worldsucks - photocase.com Bildeigentum: Henry Stober

Více

3. adventní neděle. VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

3. adventní neděle. VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. 3. adventní neděle VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. Uvedení do bohoslužby A Stává se v našem životě, že se cítíme bezradní, bezmocní, nemůžeme dál:

Více

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION Poutníkova cesta Dáváme na naše internetové stránky knihu Johna Bunyana Poutníkova cesta, která poprvé vyšla v roce 1678. Domníváme se, že tato Bunyanova kniha patřící mezi nejvíc ceněné křesťanské spisy,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA LEKCE 3 KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA "Je to celý táta." Užjsi někdy slyšel, jak to někdo prohlásilo malém chlapci? Někdy se tážeme sami sebe: "V čem jsou si ti dva vlastně podobni?"

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více