Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD."

Transkript

1 Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění Ing. M. Hluchý, PhD.

2 Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? Půda je produkt života Život = půdní edafon = hlavní činitel půdotvorného procesu podmiňující úrodnost

3 Bez života půda neexistuje Pak jde jen o mrtvý substrát, ve kterém ani réva není schopna růst

4 Půdní složení V celém půdním profilu dosahuje zásoba humusu hodnot od 50 do 800 t/ha, nejčastěji od 100 do 200 t/ha. Zvýšeným přísunem organických hnojiv lze upravit obsah humusu (zhruba za 50 let se zvýší obsah organických látek v půdě o 0,2 0,5 %).

5 hornina období epocha spraš, sediment (usazená hornina) čtvrtohory vápenec, slínovec rendzina pestrý slín lasturový vápenec barevný pískovec rhyolit křemenec, břidlice prvohory druhohory třetihory křída jura trias perm karbon devon silur ordovik kambrium Miliony let

6 Půdní složení V celém půdním profilu dosahuje zásoba humusu hodnot od 50 do 800 t/ha, nejčastěji od 100 do 200 t/ha. Zvýšeným přísunem organických hnojiv lze upravit obsah humusu (zhruba za 50 let se zvýší obsah organických látek v půdě o 0,2 0,5 %).

7 Aktinomycety Bakterie Houby

8 Mnoţs tví a hmotnost půdního edafonu Mikroedafon Bakterie Plísně, aktinomycety Řasy Prvoci Počet v 1 g půdy Hmotnost (kg/ha)

9 Schématický průřez kořenovou kůrou - mykorhiza Am vnější mycelium Ar Rh rhizodermis Vk - Ap - apresorium Im vnitřní mycelium Ve - Wh -

10 Hlavní skupiny půdních ţivo čichů

11 Děkujeme - za chléb náš vezdejší - za to, že nás netrávíte

12 Mnoţs tví a hmotnost půdního edafonu Mezoedafon Háďátka Členovci Měkkýši Ţíţaly Počet v 1 dm Hmotnost (kg/ha)

13

14 Hustota ţíţa l na ozeleněné a rotovátorované ploše 40 vzorků / plochu počet mulčované + rotavátorované plochy = 100 % Populační hustota (%) jaro mulč rotavátor celková plocha podzim meziřadí podzim

15 Hmotnost biomasy ţíţa l na ozeleněné a rotovátorované ploše (BRD, Keiserstuhl, 1995) 40 vzorků / plochu počet mulčované + rotavátorované plochy = 100 % Živá hmotnost (%) mulč rotavátor celková plocha jaro podzim meziřadí podzim

16 Průměrná biomasa ţíţa l (g/m2) ve třech typech vinic, V. Piţl, Studie biodiverzity vinic, Biocont Lab., MZe ČR Step Bio IP Konv Pouzdřansko Mikulovsko Znojemsko

17 Obsah ţivin a aktivita enzymů v exkrementech ţíţa l v půdě a obohacení exkrementů v porovnání s půdou (podle Sharpley et al., 1992) Ţivina Exkrementy Půda Obohacení Celkový obsah C v g.kg ,5 2,0 krát Celkový obsah N v g.kg -1 3,5 2,5 1,2 1,7 krát C:N zanedbatelné Přístupný P v mg.kg krát Dusičnanový N v mg.kg krát Vápník v g.kg -1 2, krát Fosfatáza v mg. P. g -1.h krát Ureáza v mg P. g -1.h krát

18 Význam půdních organizmů Rozkládají organickou hmotu, tvoří nové sloučeniny, zpřístupňují ţiviny, fixují dusík, působí příznivě v rhizosféře, chrání kořeny před patogeny a parazity, rozkládají toxiny a cizorodé látky Tvoří z půdy autotransformační systém schopný se svou energií racionálně hospodařit a tím se vyrovnávat s negativními vlivy. Jsou rozhodujícím faktorem přeměny organických látek mineralizací, humifikací či rašeliněním.

19 Význam půdních organizmů Nově syntetizované látky tvořící součást ţivý ch těl organismů jsou po jejich odumření odbourávány a mohou slouţit buď jako substrát pro další skupiny organismů, nebo mohou být syntetizovány do humusových látek. Stejně tak je tomu i v případě vylučovaných produktů metabolismu.

20 V celém půdním profilu dosahuje zásoba humusu hodnot od 50 do 800 t/ha, nejčastěji od 100 do 200 t/ha. Obsah humusu je v půdním systému většinou v rovnováze. Tento stav lze zvýšeným přísunem organických hnojiv upravit (zhruba za 50 let se zvýší obsah organických látek v půdě o 0,2 0,5 %). Pro posouzení humusu se nejčastěji pouţ ívá poměru zastoupení podílu huminových kyselin k fulvokyselinám (HK : FH). Zvyšováním obsahu huminových kyselin vzrůstá kvalita humusu. Podle obsahu humusu rozlišujeme půdy: Půdy Obsah humusu v půdě Obsah humusu v půdách ( % hmotností) lehkých středních a těžkých Bezhumózní 0 0 Slabě humózní pod 1 pod 2 Středně humózní Silně humózní nad 2 nad 5

21 Proč je humus tak významný? Humínové kyseliny mají porézní stavbu a vyznačují se vysokou sorpční schopností. Fulvokyseliny Vodní roztoky fulvokyselin jsou silně kyselé (ph 2,6 2,8). Fulvokyseliny v důsledku silně kyselé reakce a dobré rozpustnosti ve vodě intenzivně rozrušují minerální část půdy, kterou zároveň ochuzují o ţi viny a koloidní látky.

22 Proč je humus tak významný? - organické koloidy, které jsou zastoupeny hl. HK, FK a jejich solemi, které mají vysoký stupeň disperzity a spolu s minerálními koloidy vytvářejí organominerální koloidní komplex (z hlediska fyzikálních a chemických vlastností půdy mají největší význam jemnozrnné částice - půdní koloidy, jejichţ velikost je od 1 nm do 1 µm, tj aţ 10-3 mm) (obvykle: do 0,002 mm).

23 Proč je humus tak významný?

24 Půdní složení V celém půdním profilu dosahuje zásoba humusu hodnot od 50 do 800 t/ha, nejčastěji od 100 do 200 t/ha. Zvýšeným přísunem organických hnojiv lze upravit obsah humusu (zhruba za 50 let se zvýší obsah organických látek v půdě o 0,2 0,5 %).

25 Funkce organických látek v půdě 1.Organické látky uvolňují při své mineralizaci nepřetrţitě do půdy značná mnoţství asimilovatelných rostlinných živin. Např. při dávce 20t chlévského hnoje na 1 ha dodáváme do půdy aţ 10 0kg N, 120kg K 2 O a aţ 40 kg P 2 O 5. Organická hmota v půdě tedy působí jako zásobárna rostlinných ţivin, které jsou plynule uvolňovány pro potřebu rostlin. 2. Humus se svými sloţkam i aktivně spoluúčastní na stavbě půdního sorpčního komplexu. Zvýšení sorpční schopnosti půd se příznivě projevuje v moţno sti vytváření větší zásoby ţivin v půdě a v omezení jejich ztrát vyplavením.

26 Funkce organických látek v půdě 3. Humínové látky podstatně ovlivňují agregační schopnost půd, čímţ přímo ovlivňují jejich strukturní stav. To se projevuje v příznivějším vzdušném a vodním reţim u, zvýšením vododrţnos ti u lehkých a zlepšením provětrávání a vedením vody u těţkých půd. Vytvořením drobtové struktury se zmenší neproduktivní výpar a tím zvýší zásoba vody v půdním profilu. 4. Při rozkladu půdní organické hmoty se do půdního prostředí uvolňuje značné mnoţství CO 2, organických kyselin a jiných látek, které urychlují a zintenzivňují zvětrávání minerální složky půdy - půda je tak obohacována o zásobu asimilovatelných ţivin.

27 Funkce organických látek v půdě 5. Některé látkové skupiny humusu slouţí jako energetický zdroj půdním mikroorganismům. Mnoţství m a kvalitou těchto látek je značně ovlivňováno sloţe ní půdní mikroflóry, rozvoj a působení biochemických procesů, zejména translokace a transformace ţivi n, které jsou velmi důleţité pro úrodnost půdy. 6. Některé huminové látky mají stimulační vliv na rozvoj kořenového systému rostlin i na růst celé rostliny.

28 Akumulace organických látek Kaţdý typ vegetace je charakterizován určitou nadzemní a podzemní biomasou, čistou primární produkcí a ročním opadem, určujícím přívod organických látek do půdy. V travinných a bylinných fytocenózách obsah celkové fytomasy (i čisté primární produkce) stoupá: od tropických pouští < 2,5 t/ha, polární pouště, subpolární fytocenózy halofytů ( 2,5 5 t/ha), cenózy stepí, savany, horské louky, travní tundry xerofilní lesy (25 75 t/ha) aţ po hydrofytní společenstva (150 t/ha). Réva = středoevropský les (prim. produkce) = 15 t/ha/rok mnoţ ství N réví = N listí = N hroznů = 66 % org. hm. zůstává (réví + listí) + 30 % org. hm. hroznů (matoliny) 96 % org. hm. zůstává + 4 % (mošt) 14,4 t prim. roční produkce révy, které zůstává ve vinici + 2,5 t prim. roční produkce stepi 16,9 t/ha/rok

29 Podíl fytomasy kořání k celkové fytomase činí %, v tropech < 20 % Roční opad se pohybuje: u travinných společenstev 1 12 t/ha/rok - u lesních společenstev 3 25 t/ha/rok Z poměru mezi akumulací humusu v půdě a ročním opadem můţeme u suzovat na relativní rychlost rozkladu a rychlost biologického koloběhu látek. Tento poměr činí: v baţin ných fytocenózách >350, v tundře > 100, v jehličnatých lesích 15 20, v listnatých 3 4, v subtropických lesích kolem 0,7 ve vlhkých tropických lesích < 0,1

30 podíl N % 90 % (cca kg/ha) organická hmota 5 % fixovaný NH 4 3,5 % rostlinná biomasa 0,8 % sláma 0,4 % N min 0,3 % mikrob. biomasa 0,01 % ţi vočišná biomasa

31 Optimální parametry úrodné půdy Obsah humusu 1 3 % Kvalita humusu (HK/FK) 1 3 C /N 10 Minerální dusík mg/kg Fosfor přístupný mg/kg Draslík přístupný mg/kg Vápník přístupný mg/kg Hořčík přístupný mg/kg Výměnná reakce (ph/kcl) Objemová hmotnost 1.2 1,45 g/cm3 Minimální vzdušnost nad 10 % (opt. 17 %) Pórovitost %

32 Půda jako základ ekologického vinařství - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění

33 Tokaj VI. 2007

34 Důsledky jen 30 let eroze

35 Odnos půdy vlivem eroze ,08 7, ,15 4,62 černý úhor obdělaná půda ozeleněno neobdělaná t / ha

36 1968 moderní systém ochrany révy Doporučené Spotřeba na 1 ha přípravky a postřik. přípravku Termín ošetření Škodlivý činitel koncentrace jíchy v l v kg Po jarním řezu, kadeřavost a plstnatost Polybarit 3-5% před rašením Sulka 4-5% Při délce letorostů peronospora Novozir N 50 0,5% 700 3, cm při současném výskytu Novozir N 50 0,5% 3,5 700 padlí a peronospory Sulikol K 0,3% 2,1 před květem peronospora Kuprikol 0,6 % ,0 při současném výskytu Kuprikol 0,6 % 6,0 peronospory, padlí a Sulikol K 0,4 % ,0 obalečů Dykol 0,4 % 4,0 hned po odkvětu peronospora Kuprikol 0,8 % ,6 při současném výskytu Kuprikol 0,8 % 9,6 peronospory, padlí a Sulikol K 0,5 % ,0 obalečů Dykol 0,4 % 4,8 mladé bobule peronospora Kuprikol 1,0 % ,0 při současném výskytu peronospory a obalečů Kuprikol 1,0 % Dykol 0,4 % 2000 padlí Sfinx síra - 20,0 Kuprikol suma 71,2 kg / rok Dykol suma 16,8 kg / rok 20,0 8,0

37 Obsahy Cu v půdě -jižní Morava mg/kg -Jižní Tyroly až 2000 mg/kg

38 Půda - rezidua DDT 1993 Děvín - vinice Pavlov

39

40 Poškození populace chvostoskoků DDT

41 konvenční vinice Velké Pavlovice ekologická vinice 3 4 x ročně ošetřeno herbicidem min 10 let neošetřeno herbicidem

42 Od Biocont Laboratory

43 Od Biocont Laboratory

44 Vliv pesticidů na úrodnost půdy Pesticidy, insekticidy, fungicidy: - nepřímý vliv (likvidace plevelů a méně potravy pro edafon, herbicidní minimalizace a zvýšení mnoţství ţíţ al, zásahy do sloţitého potravního řetězce, likvidace predátorů patogenů atd.), - změny přímé (likvidace ţíţa l, omezení či likvidace populací necílových organismů aţ 99 % dávek pesticidů, inhibice syntézy DNA, sníţe ní tvorby a aktivity enzymů). (Nejtoxičtější pro půd. org. jsou nematocidy).

45 Vliv systému ochrany a ozelenění na půdní faunu roztoči skupiny GAMASINA - cca 90 druhů v půdách vinic Bádenska (SRN) - aplikace fungicidů redukují výrazně počet zjišťovaných druhů (o cca 30 %) - aplikace fungicidů a insekticidů výrazně redukují rovněţ abundanci (počet kusů) i velmi odolných druhů (o cca 25 %) - zvýšení podílu organických látek v půdě v důsledku ozelenění meziřadí omezovalo výše uvedené efekty fungicidů a insekticidů - vliv herbicidů však nebyl zjištěn Zdroj: V. Joergel, Univerzita Bonn, 1989

46 Rezidua triazinových herbicidů jeden z faktorů vyvolávajících choroby dřeva révy vinné

47 Utužení půdního profilu pojezdem traktorů Rotavátorovaný profil řádek kolej meziřadí kolej řádek Mulčovaný profil řádek kolej meziřadí kolej řádek

48 Narušená ekologická rovnováha Výrazné narušenie ekologickej rovnováhy nastalo v 20.storočí, najmä dvomi smermi: 1. znečistenie ovzdušia, a následne pôdy priemyselnými imisiami 2. hnojenie priemyselnými hnojivami čo prebieha uţ vyše polstoročia nekontrolovane takmer vţ dy len paušálne

49 Priemyselné imisie Retrospektívny pohľad na zmenu ovzdušia (údaje sú získané analýzou letokruhov 110 ročného smreku z oblasti Popradu) Zaťaţ enie prostredia od začiatku minulého storočia exponenciálne narastá. Nárast: S, K, P, Ni, Cu, Fe... Pokles: Ca, Mg, Al, Zn... Poznáme: kyslé imisné typy, Zásadité imisné typy Zmena ovzdušia sa radikálne menila od 50.tych rokov minulého storočia

50 Vplyv továrenských exhalátov - imisií - na škodlivosť patogéna (údaje zo slivky domácej, napadnutej vírusom šárky) 4, ,3 4,5 4,4 3,8 3,6 3,5 Infekčný index 3 2,5 2 1,5 2 1,8 1,8 2,2 2,4 1,9 2,3 1 0,5 Infekčný index: 0-0 % 1 - < 5 % % % % % 6 - > 76 % A1-I B2 B2 B2 A3 A3 A1-III A2 A4 B1 Imisný typ kyslý: A1-I - S + popolček II III A2 - zlúčeniny F, Ci A3 - hutný prach A4 - organické látky 0,8 Imisné typy Imisný typ zásaditý: B1 - magnezitový B2 cementárenský Plody Listy

51 Ekologická rovnováha = zdravé plody slivky domácej Narušená ekologická rovnováha = silné poškodenie plodov, úplne znehodnotená úroda (údaje sú z lokality Bošáca ) Pri ekologickej rovnováhe plody sú bez príznakov, úroda mnoţstvom i akosťou dobrá Pri narušenej ekologickej rovnováhe plody majú silné príznaky vírusovej šárky, padajú, sú nehodnotné

52 Ekologická rovnováha smektitové ílové minerály Koncentrácia vírusu Plum pox - šárka + K 0,33 + Ca 0,15 Škodlivosť vírusu plody 0,0 1,47 plody listy 0,0 2,71 listy 0,57 - K 0,73 - Ca Narušená ekologická rovnováha illitové ílové minerály Obsah ţ ivín v pôde P mg/kg 5,0 v listoch P % 0,14 v pôde K mg/kg 139 listoch K % 3,0 v pôde Ca mg/kg 2200 v listoch Ca % 2,12 v pôde Mg mg/kg 559 v listoch Mg % 0,26 55,0 mg/kg P 0,14 % P 172 mg/kg K 1,1 % K1323 mg/kg Ca 1,74 % Ca 170 mg/kg Mg 0,40 % Mg (Analýza pôd: podľa Mehlicha - neutr.výluh) Zdravá pôda Devastovaná pôda Röntgenodifraktogram s veľkým množstvom expandujúcich minerálov - smektitov (montmorillonit, vermikulit a i.) - veľa minerálov neexpandujúcich - illit (prebehla illitizácia vplyvom antropogénnej činnosti) Röntgenodifraktogram

53 Vývoj múčnatky na viniči pri rôznych výživných defektoch (nádobový hydroponický pokus, odroda Cabernet Sauvignon, napadnutý múčnatkou viniča) - škodlivosť - pokrytie listov mycéliami a konídiami je oproti optimálnej výţ ive vyššia najmä vo variante s nedostatkom vápnika, nadbytkom dusíka a i. V tom prípade sa vytvára málo kleistotécii - naopak, škodlivosť je niţ šia pri nadbytku vápnika, pokrytie listov mycéliami a konídiami bola minimálna, ale na nich sa vytvorilo mimoriadne veľa kleistotécií 4 3,5 3 2,5 2 Tvorba kleistotécií Tvorba konídií 1,5 1 0,5 0 + Ca - Mg Optimum + N - K - P - Ca

54 Pri konvenčnom pestovaní je pôda ekologicky narušená, - už nepostačuje ochrana iba meďnatými a sírnatými prípravkami Pokus sa uskutočnil v Dvoroch n/ţ. v roku 1997 Varianty pokusu: - kontrola neošetrená - Štandard (podniková ochrana) - Bordeauxská zmiešanina + síra Postreky v rámci pokusu Varianty pokusu Dátum oš. Kontrola Bord.zm.+síra Štandard Bord.zm. Merpan + Karathane B.zm. + Thiovit Folpan + Thiovit B.zm. + Thiovit Shavit F B.zm. + Thiovit Shavit F B.zm. + Thiovit Folpan + Bumper B.zm. + Thiovit Folpan + Thiovit Bord.zm. Ronilan Bord.zm. Ronilan % napadnutia ,5 Účinok ochrany viniča (RV) Bordeauxskou zmiešaninou + Thiovit (poloprevádzkové pokusy - Dvory n/ţ., 1997) 9,9 3 5,7 0,4 1, ,5 16,2 48, ,5 52,5 16,5 Peron.listy Peron.str. Múčn.listy Múčn.str. Botrytída Biela hn. % napadnutia na variantoch pokusu Peronospóra Múčnatka Listy Strapce Listy Strapce 26,5 35 Botrytída Bord.zm+síra Štandard Kontrola Biela hn. Kontrola 20,5 9,9 47,5 72,0 52,5 35,0 Štandard 0,4 1,3 4,0 16,2 27,0 16,5 Bord.zm.+ síra 3,0 5,7 15,0 48,5 37,5 26,5

55 Informatívny pokus s vyhnojením pôdy na pôvodnú - vyrovnanú ekologickú rovnováhu 1994 Pokusný rok 1994 bol šťastne zvolený - vyznačoval sa epidemickým výskytom múčnatky viniča.

56 Vplyv reharmonizácie pôdy na napadnutie múčnatkou viniča (Uncinula necator ) graf vyjadruje % napadnutia % napadnutia PôDA pri konvenčnom pestovaní VINIČ BEZ OŠETRENIA Súčasná pôda 3 0,6 0,6 Listy 7,3 0,7 1 Strapce Kontrola Reharm.pôda Chem.ochrana Reharm.+chem. REHARMONIZOVANÁ PôDA VINIČ BEZ OŠETRENIA Reharmonizovaná pôda Varianty % nap. Listy % napadnutia Inf. index % nap. Strapce Inf. index Kontrola 2/ ,6 9 Kontrola 2/72 34,1 4 70,5 5 % napadnutých listov % napadnutých strapcov: Percentuálny podiel s príznakmi Infekčný index: rozsah infekcie Infekčný index: 0-0 % 1 - < 5 % % % % % 6 - > 76 % Kontrola 2/84 43,8 4 27,0 4 Kontrola 2/85 48,3 4 56,0 5 Kontrola priemer 40,1 4 61,0 5 Reharm.pôda 2/65 3,0 1 7,3 2 Chem.ošetr. 3/25 0,6 1 0,7 1 Reh.+chem. 2/64 0,6 1 1,0 1

57 - Pri ekologickej rovnováhe (reharmonizovaná pôda) je vyuţ itá geneticky vo viniči zakotvená indukovaná rezistencia voči chorobám (múčnatka) Potom je zaujímavé si pripomenúť odporúčania na ochranu viniča z prvej polovice min.storočia. - Pri narušenej ekologickej rovnováhe súčasná pôda vinič nedokáţ e plne vyuţ iť geneticky zakotvené vlastnosti indukovanej rezistencie, napadnutie je veľmi vysoké Napadnutie viniča múčnatkou v "súčasnej pôde" a v "reharmonizovanej" pôde % napadnutia Listy 10 0 Súčasná pôda 7,3 Reharm. pôda Strapce

58 Rozvrácený ekosystém vinice Poškozená půda - eroze - půda s minimem života a humusu - rezidua herbicidů (triaziny) - Cd, Pb, Hg z hnojiv a imisí - Cl, PCB, z imisí - Cu, DDT (pesticidy) - mechanické zhutnění - nevyrovnaná zásoba živin - špatná struktura = malá vododržnost - 0 mykorhiza, žížaly, atd. = chřadnoucí keře révy = vysoké náklady = nekvalitní hroznya vína = nerentabilní vinařství

59 Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění - organické hnojení - agrotechnika

60 Bylinná vegetace

61 Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze x niţší) moţno st kdykoli vjet do vinice bez rizika zhutnění půdy zlepšení mikroklimatu vinice - o cca 10 % vyšší intenzita fotosyntézy při teplotách nad 30 C zvýšení obsahu humusu v půdě ( po 20 letech 2-3 x ) zvýšení mnoţství a biomasy ţíţ al ( cca 4 x ) ozelení = podmínky fungování mykorrhizy vyrovnanější uvolňování ţivin ( N a další ) zvýšení biodiverzity sníţení energetické náročnosti postřiků a kultivačních prací ( o cca 20 % )

62 Od monokultury vinohradu k druhově bohatému ekosystému Druhová pestrost, kvetoucí ozelenění - zvýšení druhové rozmanitosti rostlin vede k: přítomnosti různých živočišných druhů - potrava pro užitečné organismy, kteří se živí pouze jako dravé larvy - ochrana a životní prostředí - různé formy kořenového systému a různá délka kořenů - vede k prokypření půdy - aktivace života v půdě a posílení půdního ekosystému

63 Strategie ozelenění I Přirozený podrost: - vhodný pro: - strmé polohy - půdy s vysokým obsahem skeletu nebo zdravé půdy - jako provizorní řešení Přednosti: - uplatnění rostliny typické pro dané stanoviště - časově úsporné Nevýhody: -???? - většinou chybí leguminózy (přiset štírovník, Tolice srpovitá - Medicago falcata, vičenec - Onobrychis) - horší zakořeňování

64 Strategie ozelenění II Částečné ozelenění v létě ozimem - vhodný pro: - stanoviště s nepatrným letními srážkami - způsob provedení: - každou 2. řadu oset zelenou směsí - od srpna oset otevřené řady například žitem a vikví - podlom v těchto řádcích v duben/květen - výměna řádků každých 3 5 let Přednosti: v létě: vyvarování se stresu z nedostatek vody v zimě: vyvarování se vyplavování živin, asimilace dusíku, přísun organických látek, prokořenění a prokypření půdy

65 Strategie ozelenění III Alternativní ozelenění - vhodné pro: - stanoviště s nepatrným letními srážkami - způsob provedení: - například setí zelených směsí v srpnu - podlom každé 2. řady duben/květen - setí v srpnu - v následujícím roce podlom jiných řad Přednosti: kypření řádků každý 2. rok celoplošné bohaté ozelenění na jaře

66 Strategie ozelenění IV Celoplošné ozelenění - vhodné pro: stanoviště s dostatkem letních srážek a půdou s dostatkem zásobní vody - způsob provedení: - celoplošné osetí v srpnu a dubnu - v každé 2. řadě mulč - v každé 2. řadě válcování - každý 2-3 rok předorba, prokypření, nové setí Přednosti: celoroční, druhově bohatá nabídka květů dostatek organické hmoty dobrá tvorba humusu

67 Zásady tvorby směsí Kombinace více druhů z různých rostlinných řádů: - vždy přidat do směsí leguminózy - různě vysokovzrůstné druhy rostlin - směs rychle klíčícíchrostlin (např.: pohanka) a pomaluklíčících rostlin - rostliny s rozdílnou hloubkou zakořenění - rostliny s různou délkou kvetení - dbát na velikost semen, směs

68 Množství výsevu - ozelenění Čistá letní směs zimní směs Zimní směs Ozelenění úhoru Letní vikve 20 kg / ha Ozimý hrách 60 kg / ha Ozimá vikev 60 kg / ha Ozimá vikev 20 kg / ha Hrachor 20 kg / ha Ozimá vikev 30 kg / ha Inkarnát 10 kg / ha Svazenka 1 kg / ha Ozimé žito 60 kg / ha Ozimá řepka 10 kg / ha Slunečnice 10 kg / ha Pohanka 15 kg/ ha Svazenka 1 kg / ha Jetel 5 kg / ha Ředkev olejná 20 kg / ha Rostlinný druh % Jetel alexandrijský 7,5 Komonice bílá 7,5 Vičenec 20,0 Jetel ladní 5,0 Jetel inkarnát 7,5 Vojtěška 7,5 perský jetel 2,5 švédský jetel 2,5 Ozimá vikev 25,0 5,0 Směs 5,0 Rostlinný druh % Jetel luční 10,0 Jetel plazivý 13,0 Jetel perský 10,0 Vičenec 10,0 Jetel ladní 7,0 Vojtěška 10,0 Štírovník růžkatý 10,0 Lipnice luční 3,0 Bojínek luční 10,0 Jílek vytrvalý 7,0 Kostřava červená 3,0????????? 7,0

69 Složení biomasy v ozelenění Tabulka 4. Nadzemní biomasa (sušina ), celkové množství pevně vázaného N (v kg/ha, v % sušiny) Datum: varianta Sušina Celkové množství N % Celkové množství N kg / ha Svazenky, pohanka 34,4 1,8 61,9 Letní žito 12,9 2,7 34,8 Letní vikev 29,3 4,2 123,1 Kontrola ( 15,1 2,8 42,3

70 Obsah N min pod ozeleněnou plochou

71 Obsah vody pod ozeleněnou plochou 0 30 cm cm svazenka, pohanka letní vikev jarní ţito kontrola

72 Minerální živiny v ekologickém vinařství - Kalisalz - draselná sůl a Kaliumsulfát (K 2 SO 4 ) - Magnesiumsulfát Kieserit, Bittersalz hořká sůl - síran hořečnatý ( na ochrnutí třapiny) - Kalcium karbonát (Ca CO 3 uhličitan vápenatý ) a Magnesium karbonát (MgCO 3 uhličitan hořečnatý) - Měkký přírodní fosfát - Stopové prvky např.: Bór, ( Solubor, Borax) Potřeba kontrolních míst

73 Půdní profil pórovitost % pevná fáze n FK 154 ( cm hloubka ) 10 mulč pórovitost % pevná fáze

74 Srovnání potřeby energie ozeleněné meziřadí černý úhor 1) Úspora energie na pojezd při postřiku 26 % celkový příkon - černý úhor 42,4 kw - ozeleněno 31,4 kw - postřikovač: 437 kg - traktor: kg - svaţ itost: 14 % - rychlost pojezdu: 5,4 km / hod 2) Srovnání energetické náročnosti při kultivaci celkový příkon mulčovač plečka rotavátor (kw) 20,2 22,7 27,2 % 100 % 112 % 135 % rychlost pojezdu 5,4 3,8 3,8 (km / hod) Zdroj: W. Ruehlig, FA Geisenheim, 1998

75

76

77 Aktuální objem vzduchu ( obj. %) Aktuální objem vody ( obj. %) hloubka půdy ( cm ) hloubka půdy ( cm ) mulč rotavátor mulč rotavátor

78 Zasakování vodních sráţek Mulčovaný profil obsah vody ( obj. % ) Rotavátorovaný profil obsah vody ( obj. % ) hloubka půdy (cm) hloubka půdy (cm) 1 měření v suché půdě 2 měření 5 hodin po dávce vody 15 l / m 2 3 měření 5 hodin po dávce vody 25 l / m 2 Dávka vody Hranice zásaku - hloubka půdy cm mulčovaná plocha rotavátorovaná plocha 15 l cm 5 10 cm 25 l cm cm

79 Půda jako základ ekologického vinařství - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění - organické hnojení - agrotechnika

80 Odběr živin hrozny Hrozny (8.000 kg/ha) Dřevo odstr. řezem (3.000 kg/ha) Listy (6.000 kg/ha) N P2O5 K2O MgO 22,4 6,4 22,4 2 20,0 6,8 24,7 4,7 34,0 7,2 28,5 8 N odebraný kg hroznů v moštu 2 kg/ha Integrovaná produkce

81 Rozmístění ţivý ch kořenů na trvale ozeleněných plochách Průřez od řádku do středu meziřadí Hloubka půdy (cm) Vzdálenost mezi řádky ( cm )

82 Příjem ţivi n ve vinohradech Udržovací hnojení při výnosu 14 t hroznů / ha a při zásobě C v půdě 10 t/ha hroznů Živina (=75 hl/ha vína) Dusík kg / ha (N) (20 kg) kg / ha Fosforečnan (P 2 O 5 ) 6 9 kg / ha kg / ha Draslo (K 2 O ) lehká půda:40 60 kg / ha středně těžká půda: kg/ha těžká půda: kg / ha kg / ha Hořčík (MgO) 3 4 kg / ha kg / ha Vápno (CaO) 5 kg / ha Podle reakce půdy 1) Bór (B) 0,06 kg / ha 0,1 0,2 kg / ha 1) Potřeba vápna na půdy, ohrožené kyselou reakcí kg CaO/ha/ rok (= kg CaCO 3

83 Organické hnojení v ekologickém Ustanovený v dodatku II vinařství -Chlévský hnůj - Biokompost ( při dodrţen í maximální hodnoty těţkých kovů) - Sláma - Mulčovací kůra

84 Produkty ţi vočišného původu, např: - rohová, kostní a krevní moučka, srst, štětiny - sušený drůbeţí t rus ( ne z klecového chovu) Organická hnojiva - potřeba kontroly - malé mnoţství organické hmoty - snadná výtěţnost - nesnadné ošetření dusíkem Organické hnojení v ekologickém vinařství Hnůj a kompost - vysoký podíl organické hmoty - velký objem - potřeba kontroly - podle nařízení o bioodpadech (max 30 t TS/ 3 roky) Organická hnojiva Produkty rostlinného původu - ricinový a řepkový šrot, sladové klíčky

85 Pohyb dusíku v půdě Faktory ovlivňující mineralizaci dusíku Poměr C/N: úzký rychlá mineralizace široký pomalá mineralizace dobře rozložený chlévský hnůj ( C/N = 15 20) rychlá půdě vlastní mikroorganismy ( >10 ) rychlá - špatně rozložený hnůj / kompost /sláma ( ). Sláma může poutat N - UTA - Imobilizace nepřijatelného amoniaku a dusičnanů - krátce před setím může vést k nedostatku dusíku. Mikroorganismy opět odumírají v závislosti na půdní vlhkosti a teplotě půdy, uvolnění N. Provzdušnění, hodnota ph.

86 Děkuji za pozornost Ing. M. Hluchý, PhD. mail:

87 půdní vlhkost (% obj.) srážky zatravněno úhor Půdní vlhkost (% obj. ) Novosedly, (RR), r srážky (mm) 30 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm

88 půdní vlhkost (obj. %) Půdní vlhkost (% obj. ) Novosedly, (RR), r srážky zatravněno úhor srážky (mm) 30 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Degradace pů. asné technologie kladní agrotechniky, změ vlastností na intenzivně využ. zemí za poslední. posledních 20 let. Ing.

Degradace pů. asné technologie kladní agrotechniky, změ vlastností na intenzivně využ. zemí za poslední. posledních 20 let. Ing. Degradace pů půd v ČR a souč současné asné technologie základní kladní agrotechniky, změ změny pů půdní dních vlastností vlastností na intenzivně intenzivně země zemědělsky využ využívané vaném území zemí

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ekovín o.s., Brno 603 543 109, info@siphv.eu VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR - problémy konvenčního vinohradnictví -

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

CZ.1.07/1.1.00/14.0143

CZ.1.07/1.1.00/14.0143 PŮDNÍ TYPY CZ.1.07/1.1.00/14.0143 TATO PREZENTACE SLOUŽÍPOUZE K PROMÍTNUTÍV HODINĚJAKO PODPORA VÝKLADU, NENÍ MOŽNÉ JI ZVEŘEJŇOVAT, ŠÍŘIT NEBO UPRAVOVAT. Mgr. Monika Hodinková KLASIFIKACE PŮDP půdní druhy

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR

Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR 2-3. září 2013, Letní škola ochrany půdy, Hotel Milovy, Českomoravská vrchovina Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR Vítejte v lese Ústav

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009 Metodika vznikla za finanční podpory

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

*Průkopníci ekologického zemědělství

*Průkopníci ekologického zemědělství * *Průkopníci ekologického zemědělství * Podněty půdní biologie * Statkář Albrecht Thaer humus je podmínkou života * Charles Darwin žížaly jsou předchůdcem pluhu * Richard Bloeck půda se činnosti mikroorganismů

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Aristoteles Výživa macešek...jako cesta ke zlepšení jejich kvality Ben Geijtenbeek September 2013 Hlavní faktory ovlivňující pěstování Pěstování rostlin

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

aktivátor vitálních Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá.

aktivátor vitálních Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá. aktivátor vitálních funkcí půdy Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá. PůDA, ZÁKLAD UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ Hlavní úlohou zemědělství je využívat půdu k výrobě dostatečného množství

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_272 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 PŘEDGEOLOGICKÉ

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Hnojiva, minerální a organická hnojiva

Hnojiva, minerální a organická hnojiva Hnojiva, minerální a organická hnojiva o Rozd lení hnojiv o Význam a rozd lení minerálních hnojiv o Jednosložková minerální hnojiva o Vícesložková minerální hnojiva o Význam a rozd lení organických hnojiv

Více

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR Ing. M. Broklová Podnik: Martin Šebesta Lokalita: Březí Liščí vrch Rozloha: 6 ha Podnik: Martin Šebesta Lokalita: Březí Ořechovka Odrůdy: Merlot, RV

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika 57 Jakostní japonské krmení pro KOI FUJIYAMA - dietní základní krmení Teplota vody od 10 C Proteiny 30,0% Tuky 5,0% Vláknina 5,6% Popeloviny 6,9% Fosfát 0,7% Vápník 0,4% Balení v kg 5 / 10 A 10,000 jednotek/kg

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Výživa a hnojení plodin

Výživa a hnojení plodin Výživa a hnojení plodin Složení rostlinné hmoty: voda, sušina Spalitelný podíl sušiny: C (45%), O (42%), H (6%), N (2%) Popeloviny: 3 5% sušiny, P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, atd Rozdělení

Více

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin Tomagel HG je vodný roztok hydrolyzovaného kolagenu, hnědožluté až hnědé barvy, alkalické reakce. Je dobře mísitelný s vodou. Účinnou složkou jsou vodorozpustné nízkomolekulární peptidy a aminokyseliny.

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ Isonet LE Isonet L plus Typhlodromus pyri Lepinox Plus NeemAzal T/S VermiFit A Hycol E víno ProKton Green Mix multi GreemMix mini GreenMix Economy Osivo zeleného hnojení Rozmetadlo

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Mechanizační prostředky ve vztahu k nežádoucímu zhutňování půdy a inovace v mechanizaci

Mechanizační prostředky ve vztahu k nežádoucímu zhutňování půdy a inovace v mechanizaci Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství Lektor: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Mechanizační prostředky ve vztahu k nežádoucímu zhutňování půdy a inovace v mechanizaci Termín 28.1

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na Vzdělávací kurz ekologického ovocnářství Celkem sedmidenní kurz se bude skládat z cyklu odborných

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více