Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD."

Transkript

1 Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění Ing. M. Hluchý, PhD.

2 Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? Půda je produkt života Život = půdní edafon = hlavní činitel půdotvorného procesu podmiňující úrodnost

3 Bez života půda neexistuje Pak jde jen o mrtvý substrát, ve kterém ani réva není schopna růst

4 Půdní složení V celém půdním profilu dosahuje zásoba humusu hodnot od 50 do 800 t/ha, nejčastěji od 100 do 200 t/ha. Zvýšeným přísunem organických hnojiv lze upravit obsah humusu (zhruba za 50 let se zvýší obsah organických látek v půdě o 0,2 0,5 %).

5 hornina období epocha spraš, sediment (usazená hornina) čtvrtohory vápenec, slínovec rendzina pestrý slín lasturový vápenec barevný pískovec rhyolit křemenec, břidlice prvohory druhohory třetihory křída jura trias perm karbon devon silur ordovik kambrium Miliony let

6 Půdní složení V celém půdním profilu dosahuje zásoba humusu hodnot od 50 do 800 t/ha, nejčastěji od 100 do 200 t/ha. Zvýšeným přísunem organických hnojiv lze upravit obsah humusu (zhruba za 50 let se zvýší obsah organických látek v půdě o 0,2 0,5 %).

7 Aktinomycety Bakterie Houby

8 Mnoţs tví a hmotnost půdního edafonu Mikroedafon Bakterie Plísně, aktinomycety Řasy Prvoci Počet v 1 g půdy Hmotnost (kg/ha)

9 Schématický průřez kořenovou kůrou - mykorhiza Am vnější mycelium Ar Rh rhizodermis Vk - Ap - apresorium Im vnitřní mycelium Ve - Wh -

10 Hlavní skupiny půdních ţivo čichů

11 Děkujeme - za chléb náš vezdejší - za to, že nás netrávíte

12 Mnoţs tví a hmotnost půdního edafonu Mezoedafon Háďátka Členovci Měkkýši Ţíţaly Počet v 1 dm Hmotnost (kg/ha)

13

14 Hustota ţíţa l na ozeleněné a rotovátorované ploše 40 vzorků / plochu počet mulčované + rotavátorované plochy = 100 % Populační hustota (%) jaro mulč rotavátor celková plocha podzim meziřadí podzim

15 Hmotnost biomasy ţíţa l na ozeleněné a rotovátorované ploše (BRD, Keiserstuhl, 1995) 40 vzorků / plochu počet mulčované + rotavátorované plochy = 100 % Živá hmotnost (%) mulč rotavátor celková plocha jaro podzim meziřadí podzim

16 Průměrná biomasa ţíţa l (g/m2) ve třech typech vinic, V. Piţl, Studie biodiverzity vinic, Biocont Lab., MZe ČR Step Bio IP Konv Pouzdřansko Mikulovsko Znojemsko

17 Obsah ţivin a aktivita enzymů v exkrementech ţíţa l v půdě a obohacení exkrementů v porovnání s půdou (podle Sharpley et al., 1992) Ţivina Exkrementy Půda Obohacení Celkový obsah C v g.kg ,5 2,0 krát Celkový obsah N v g.kg -1 3,5 2,5 1,2 1,7 krát C:N zanedbatelné Přístupný P v mg.kg krát Dusičnanový N v mg.kg krát Vápník v g.kg -1 2, krát Fosfatáza v mg. P. g -1.h krát Ureáza v mg P. g -1.h krát

18 Význam půdních organizmů Rozkládají organickou hmotu, tvoří nové sloučeniny, zpřístupňují ţiviny, fixují dusík, působí příznivě v rhizosféře, chrání kořeny před patogeny a parazity, rozkládají toxiny a cizorodé látky Tvoří z půdy autotransformační systém schopný se svou energií racionálně hospodařit a tím se vyrovnávat s negativními vlivy. Jsou rozhodujícím faktorem přeměny organických látek mineralizací, humifikací či rašeliněním.

19 Význam půdních organizmů Nově syntetizované látky tvořící součást ţivý ch těl organismů jsou po jejich odumření odbourávány a mohou slouţit buď jako substrát pro další skupiny organismů, nebo mohou být syntetizovány do humusových látek. Stejně tak je tomu i v případě vylučovaných produktů metabolismu.

20 V celém půdním profilu dosahuje zásoba humusu hodnot od 50 do 800 t/ha, nejčastěji od 100 do 200 t/ha. Obsah humusu je v půdním systému většinou v rovnováze. Tento stav lze zvýšeným přísunem organických hnojiv upravit (zhruba za 50 let se zvýší obsah organických látek v půdě o 0,2 0,5 %). Pro posouzení humusu se nejčastěji pouţ ívá poměru zastoupení podílu huminových kyselin k fulvokyselinám (HK : FH). Zvyšováním obsahu huminových kyselin vzrůstá kvalita humusu. Podle obsahu humusu rozlišujeme půdy: Půdy Obsah humusu v půdě Obsah humusu v půdách ( % hmotností) lehkých středních a těžkých Bezhumózní 0 0 Slabě humózní pod 1 pod 2 Středně humózní Silně humózní nad 2 nad 5

21 Proč je humus tak významný? Humínové kyseliny mají porézní stavbu a vyznačují se vysokou sorpční schopností. Fulvokyseliny Vodní roztoky fulvokyselin jsou silně kyselé (ph 2,6 2,8). Fulvokyseliny v důsledku silně kyselé reakce a dobré rozpustnosti ve vodě intenzivně rozrušují minerální část půdy, kterou zároveň ochuzují o ţi viny a koloidní látky.

22 Proč je humus tak významný? - organické koloidy, které jsou zastoupeny hl. HK, FK a jejich solemi, které mají vysoký stupeň disperzity a spolu s minerálními koloidy vytvářejí organominerální koloidní komplex (z hlediska fyzikálních a chemických vlastností půdy mají největší význam jemnozrnné částice - půdní koloidy, jejichţ velikost je od 1 nm do 1 µm, tj aţ 10-3 mm) (obvykle: do 0,002 mm).

23 Proč je humus tak významný?

24 Půdní složení V celém půdním profilu dosahuje zásoba humusu hodnot od 50 do 800 t/ha, nejčastěji od 100 do 200 t/ha. Zvýšeným přísunem organických hnojiv lze upravit obsah humusu (zhruba za 50 let se zvýší obsah organických látek v půdě o 0,2 0,5 %).

25 Funkce organických látek v půdě 1.Organické látky uvolňují při své mineralizaci nepřetrţitě do půdy značná mnoţství asimilovatelných rostlinných živin. Např. při dávce 20t chlévského hnoje na 1 ha dodáváme do půdy aţ 10 0kg N, 120kg K 2 O a aţ 40 kg P 2 O 5. Organická hmota v půdě tedy působí jako zásobárna rostlinných ţivin, které jsou plynule uvolňovány pro potřebu rostlin. 2. Humus se svými sloţkam i aktivně spoluúčastní na stavbě půdního sorpčního komplexu. Zvýšení sorpční schopnosti půd se příznivě projevuje v moţno sti vytváření větší zásoby ţivin v půdě a v omezení jejich ztrát vyplavením.

26 Funkce organických látek v půdě 3. Humínové látky podstatně ovlivňují agregační schopnost půd, čímţ přímo ovlivňují jejich strukturní stav. To se projevuje v příznivějším vzdušném a vodním reţim u, zvýšením vododrţnos ti u lehkých a zlepšením provětrávání a vedením vody u těţkých půd. Vytvořením drobtové struktury se zmenší neproduktivní výpar a tím zvýší zásoba vody v půdním profilu. 4. Při rozkladu půdní organické hmoty se do půdního prostředí uvolňuje značné mnoţství CO 2, organických kyselin a jiných látek, které urychlují a zintenzivňují zvětrávání minerální složky půdy - půda je tak obohacována o zásobu asimilovatelných ţivin.

27 Funkce organických látek v půdě 5. Některé látkové skupiny humusu slouţí jako energetický zdroj půdním mikroorganismům. Mnoţství m a kvalitou těchto látek je značně ovlivňováno sloţe ní půdní mikroflóry, rozvoj a působení biochemických procesů, zejména translokace a transformace ţivi n, které jsou velmi důleţité pro úrodnost půdy. 6. Některé huminové látky mají stimulační vliv na rozvoj kořenového systému rostlin i na růst celé rostliny.

28 Akumulace organických látek Kaţdý typ vegetace je charakterizován určitou nadzemní a podzemní biomasou, čistou primární produkcí a ročním opadem, určujícím přívod organických látek do půdy. V travinných a bylinných fytocenózách obsah celkové fytomasy (i čisté primární produkce) stoupá: od tropických pouští < 2,5 t/ha, polární pouště, subpolární fytocenózy halofytů ( 2,5 5 t/ha), cenózy stepí, savany, horské louky, travní tundry xerofilní lesy (25 75 t/ha) aţ po hydrofytní společenstva (150 t/ha). Réva = středoevropský les (prim. produkce) = 15 t/ha/rok mnoţ ství N réví = N listí = N hroznů = 66 % org. hm. zůstává (réví + listí) + 30 % org. hm. hroznů (matoliny) 96 % org. hm. zůstává + 4 % (mošt) 14,4 t prim. roční produkce révy, které zůstává ve vinici + 2,5 t prim. roční produkce stepi 16,9 t/ha/rok

29 Podíl fytomasy kořání k celkové fytomase činí %, v tropech < 20 % Roční opad se pohybuje: u travinných společenstev 1 12 t/ha/rok - u lesních společenstev 3 25 t/ha/rok Z poměru mezi akumulací humusu v půdě a ročním opadem můţeme u suzovat na relativní rychlost rozkladu a rychlost biologického koloběhu látek. Tento poměr činí: v baţin ných fytocenózách >350, v tundře > 100, v jehličnatých lesích 15 20, v listnatých 3 4, v subtropických lesích kolem 0,7 ve vlhkých tropických lesích < 0,1

30 podíl N % 90 % (cca kg/ha) organická hmota 5 % fixovaný NH 4 3,5 % rostlinná biomasa 0,8 % sláma 0,4 % N min 0,3 % mikrob. biomasa 0,01 % ţi vočišná biomasa

31 Optimální parametry úrodné půdy Obsah humusu 1 3 % Kvalita humusu (HK/FK) 1 3 C /N 10 Minerální dusík mg/kg Fosfor přístupný mg/kg Draslík přístupný mg/kg Vápník přístupný mg/kg Hořčík přístupný mg/kg Výměnná reakce (ph/kcl) Objemová hmotnost 1.2 1,45 g/cm3 Minimální vzdušnost nad 10 % (opt. 17 %) Pórovitost %

32 Půda jako základ ekologického vinařství - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění

33 Tokaj VI. 2007

34 Důsledky jen 30 let eroze

35 Odnos půdy vlivem eroze ,08 7, ,15 4,62 černý úhor obdělaná půda ozeleněno neobdělaná t / ha

36 1968 moderní systém ochrany révy Doporučené Spotřeba na 1 ha přípravky a postřik. přípravku Termín ošetření Škodlivý činitel koncentrace jíchy v l v kg Po jarním řezu, kadeřavost a plstnatost Polybarit 3-5% před rašením Sulka 4-5% Při délce letorostů peronospora Novozir N 50 0,5% 700 3, cm při současném výskytu Novozir N 50 0,5% 3,5 700 padlí a peronospory Sulikol K 0,3% 2,1 před květem peronospora Kuprikol 0,6 % ,0 při současném výskytu Kuprikol 0,6 % 6,0 peronospory, padlí a Sulikol K 0,4 % ,0 obalečů Dykol 0,4 % 4,0 hned po odkvětu peronospora Kuprikol 0,8 % ,6 při současném výskytu Kuprikol 0,8 % 9,6 peronospory, padlí a Sulikol K 0,5 % ,0 obalečů Dykol 0,4 % 4,8 mladé bobule peronospora Kuprikol 1,0 % ,0 při současném výskytu peronospory a obalečů Kuprikol 1,0 % Dykol 0,4 % 2000 padlí Sfinx síra - 20,0 Kuprikol suma 71,2 kg / rok Dykol suma 16,8 kg / rok 20,0 8,0

37 Obsahy Cu v půdě -jižní Morava mg/kg -Jižní Tyroly až 2000 mg/kg

38 Půda - rezidua DDT 1993 Děvín - vinice Pavlov

39

40 Poškození populace chvostoskoků DDT

41 konvenční vinice Velké Pavlovice ekologická vinice 3 4 x ročně ošetřeno herbicidem min 10 let neošetřeno herbicidem

42 Od Biocont Laboratory

43 Od Biocont Laboratory

44 Vliv pesticidů na úrodnost půdy Pesticidy, insekticidy, fungicidy: - nepřímý vliv (likvidace plevelů a méně potravy pro edafon, herbicidní minimalizace a zvýšení mnoţství ţíţ al, zásahy do sloţitého potravního řetězce, likvidace predátorů patogenů atd.), - změny přímé (likvidace ţíţa l, omezení či likvidace populací necílových organismů aţ 99 % dávek pesticidů, inhibice syntézy DNA, sníţe ní tvorby a aktivity enzymů). (Nejtoxičtější pro půd. org. jsou nematocidy).

45 Vliv systému ochrany a ozelenění na půdní faunu roztoči skupiny GAMASINA - cca 90 druhů v půdách vinic Bádenska (SRN) - aplikace fungicidů redukují výrazně počet zjišťovaných druhů (o cca 30 %) - aplikace fungicidů a insekticidů výrazně redukují rovněţ abundanci (počet kusů) i velmi odolných druhů (o cca 25 %) - zvýšení podílu organických látek v půdě v důsledku ozelenění meziřadí omezovalo výše uvedené efekty fungicidů a insekticidů - vliv herbicidů však nebyl zjištěn Zdroj: V. Joergel, Univerzita Bonn, 1989

46 Rezidua triazinových herbicidů jeden z faktorů vyvolávajících choroby dřeva révy vinné

47 Utužení půdního profilu pojezdem traktorů Rotavátorovaný profil řádek kolej meziřadí kolej řádek Mulčovaný profil řádek kolej meziřadí kolej řádek

48 Narušená ekologická rovnováha Výrazné narušenie ekologickej rovnováhy nastalo v 20.storočí, najmä dvomi smermi: 1. znečistenie ovzdušia, a následne pôdy priemyselnými imisiami 2. hnojenie priemyselnými hnojivami čo prebieha uţ vyše polstoročia nekontrolovane takmer vţ dy len paušálne

49 Priemyselné imisie Retrospektívny pohľad na zmenu ovzdušia (údaje sú získané analýzou letokruhov 110 ročného smreku z oblasti Popradu) Zaťaţ enie prostredia od začiatku minulého storočia exponenciálne narastá. Nárast: S, K, P, Ni, Cu, Fe... Pokles: Ca, Mg, Al, Zn... Poznáme: kyslé imisné typy, Zásadité imisné typy Zmena ovzdušia sa radikálne menila od 50.tych rokov minulého storočia

50 Vplyv továrenských exhalátov - imisií - na škodlivosť patogéna (údaje zo slivky domácej, napadnutej vírusom šárky) 4, ,3 4,5 4,4 3,8 3,6 3,5 Infekčný index 3 2,5 2 1,5 2 1,8 1,8 2,2 2,4 1,9 2,3 1 0,5 Infekčný index: 0-0 % 1 - < 5 % % % % % 6 - > 76 % A1-I B2 B2 B2 A3 A3 A1-III A2 A4 B1 Imisný typ kyslý: A1-I - S + popolček II III A2 - zlúčeniny F, Ci A3 - hutný prach A4 - organické látky 0,8 Imisné typy Imisný typ zásaditý: B1 - magnezitový B2 cementárenský Plody Listy

51 Ekologická rovnováha = zdravé plody slivky domácej Narušená ekologická rovnováha = silné poškodenie plodov, úplne znehodnotená úroda (údaje sú z lokality Bošáca ) Pri ekologickej rovnováhe plody sú bez príznakov, úroda mnoţstvom i akosťou dobrá Pri narušenej ekologickej rovnováhe plody majú silné príznaky vírusovej šárky, padajú, sú nehodnotné

52 Ekologická rovnováha smektitové ílové minerály Koncentrácia vírusu Plum pox - šárka + K 0,33 + Ca 0,15 Škodlivosť vírusu plody 0,0 1,47 plody listy 0,0 2,71 listy 0,57 - K 0,73 - Ca Narušená ekologická rovnováha illitové ílové minerály Obsah ţ ivín v pôde P mg/kg 5,0 v listoch P % 0,14 v pôde K mg/kg 139 listoch K % 3,0 v pôde Ca mg/kg 2200 v listoch Ca % 2,12 v pôde Mg mg/kg 559 v listoch Mg % 0,26 55,0 mg/kg P 0,14 % P 172 mg/kg K 1,1 % K1323 mg/kg Ca 1,74 % Ca 170 mg/kg Mg 0,40 % Mg (Analýza pôd: podľa Mehlicha - neutr.výluh) Zdravá pôda Devastovaná pôda Röntgenodifraktogram s veľkým množstvom expandujúcich minerálov - smektitov (montmorillonit, vermikulit a i.) - veľa minerálov neexpandujúcich - illit (prebehla illitizácia vplyvom antropogénnej činnosti) Röntgenodifraktogram

53 Vývoj múčnatky na viniči pri rôznych výživných defektoch (nádobový hydroponický pokus, odroda Cabernet Sauvignon, napadnutý múčnatkou viniča) - škodlivosť - pokrytie listov mycéliami a konídiami je oproti optimálnej výţ ive vyššia najmä vo variante s nedostatkom vápnika, nadbytkom dusíka a i. V tom prípade sa vytvára málo kleistotécii - naopak, škodlivosť je niţ šia pri nadbytku vápnika, pokrytie listov mycéliami a konídiami bola minimálna, ale na nich sa vytvorilo mimoriadne veľa kleistotécií 4 3,5 3 2,5 2 Tvorba kleistotécií Tvorba konídií 1,5 1 0,5 0 + Ca - Mg Optimum + N - K - P - Ca

54 Pri konvenčnom pestovaní je pôda ekologicky narušená, - už nepostačuje ochrana iba meďnatými a sírnatými prípravkami Pokus sa uskutočnil v Dvoroch n/ţ. v roku 1997 Varianty pokusu: - kontrola neošetrená - Štandard (podniková ochrana) - Bordeauxská zmiešanina + síra Postreky v rámci pokusu Varianty pokusu Dátum oš. Kontrola Bord.zm.+síra Štandard Bord.zm. Merpan + Karathane B.zm. + Thiovit Folpan + Thiovit B.zm. + Thiovit Shavit F B.zm. + Thiovit Shavit F B.zm. + Thiovit Folpan + Bumper B.zm. + Thiovit Folpan + Thiovit Bord.zm. Ronilan Bord.zm. Ronilan % napadnutia ,5 Účinok ochrany viniča (RV) Bordeauxskou zmiešaninou + Thiovit (poloprevádzkové pokusy - Dvory n/ţ., 1997) 9,9 3 5,7 0,4 1, ,5 16,2 48, ,5 52,5 16,5 Peron.listy Peron.str. Múčn.listy Múčn.str. Botrytída Biela hn. % napadnutia na variantoch pokusu Peronospóra Múčnatka Listy Strapce Listy Strapce 26,5 35 Botrytída Bord.zm+síra Štandard Kontrola Biela hn. Kontrola 20,5 9,9 47,5 72,0 52,5 35,0 Štandard 0,4 1,3 4,0 16,2 27,0 16,5 Bord.zm.+ síra 3,0 5,7 15,0 48,5 37,5 26,5

55 Informatívny pokus s vyhnojením pôdy na pôvodnú - vyrovnanú ekologickú rovnováhu 1994 Pokusný rok 1994 bol šťastne zvolený - vyznačoval sa epidemickým výskytom múčnatky viniča.

56 Vplyv reharmonizácie pôdy na napadnutie múčnatkou viniča (Uncinula necator ) graf vyjadruje % napadnutia % napadnutia PôDA pri konvenčnom pestovaní VINIČ BEZ OŠETRENIA Súčasná pôda 3 0,6 0,6 Listy 7,3 0,7 1 Strapce Kontrola Reharm.pôda Chem.ochrana Reharm.+chem. REHARMONIZOVANÁ PôDA VINIČ BEZ OŠETRENIA Reharmonizovaná pôda Varianty % nap. Listy % napadnutia Inf. index % nap. Strapce Inf. index Kontrola 2/ ,6 9 Kontrola 2/72 34,1 4 70,5 5 % napadnutých listov % napadnutých strapcov: Percentuálny podiel s príznakmi Infekčný index: rozsah infekcie Infekčný index: 0-0 % 1 - < 5 % % % % % 6 - > 76 % Kontrola 2/84 43,8 4 27,0 4 Kontrola 2/85 48,3 4 56,0 5 Kontrola priemer 40,1 4 61,0 5 Reharm.pôda 2/65 3,0 1 7,3 2 Chem.ošetr. 3/25 0,6 1 0,7 1 Reh.+chem. 2/64 0,6 1 1,0 1

57 - Pri ekologickej rovnováhe (reharmonizovaná pôda) je vyuţ itá geneticky vo viniči zakotvená indukovaná rezistencia voči chorobám (múčnatka) Potom je zaujímavé si pripomenúť odporúčania na ochranu viniča z prvej polovice min.storočia. - Pri narušenej ekologickej rovnováhe súčasná pôda vinič nedokáţ e plne vyuţ iť geneticky zakotvené vlastnosti indukovanej rezistencie, napadnutie je veľmi vysoké Napadnutie viniča múčnatkou v "súčasnej pôde" a v "reharmonizovanej" pôde % napadnutia Listy 10 0 Súčasná pôda 7,3 Reharm. pôda Strapce

58 Rozvrácený ekosystém vinice Poškozená půda - eroze - půda s minimem života a humusu - rezidua herbicidů (triaziny) - Cd, Pb, Hg z hnojiv a imisí - Cl, PCB, z imisí - Cu, DDT (pesticidy) - mechanické zhutnění - nevyrovnaná zásoba živin - špatná struktura = malá vododržnost - 0 mykorhiza, žížaly, atd. = chřadnoucí keře révy = vysoké náklady = nekvalitní hroznya vína = nerentabilní vinařství

59 Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění - organické hnojení - agrotechnika

60 Bylinná vegetace

61 Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze x niţší) moţno st kdykoli vjet do vinice bez rizika zhutnění půdy zlepšení mikroklimatu vinice - o cca 10 % vyšší intenzita fotosyntézy při teplotách nad 30 C zvýšení obsahu humusu v půdě ( po 20 letech 2-3 x ) zvýšení mnoţství a biomasy ţíţ al ( cca 4 x ) ozelení = podmínky fungování mykorrhizy vyrovnanější uvolňování ţivin ( N a další ) zvýšení biodiverzity sníţení energetické náročnosti postřiků a kultivačních prací ( o cca 20 % )

62 Od monokultury vinohradu k druhově bohatému ekosystému Druhová pestrost, kvetoucí ozelenění - zvýšení druhové rozmanitosti rostlin vede k: přítomnosti různých živočišných druhů - potrava pro užitečné organismy, kteří se živí pouze jako dravé larvy - ochrana a životní prostředí - různé formy kořenového systému a různá délka kořenů - vede k prokypření půdy - aktivace života v půdě a posílení půdního ekosystému

63 Strategie ozelenění I Přirozený podrost: - vhodný pro: - strmé polohy - půdy s vysokým obsahem skeletu nebo zdravé půdy - jako provizorní řešení Přednosti: - uplatnění rostliny typické pro dané stanoviště - časově úsporné Nevýhody: -???? - většinou chybí leguminózy (přiset štírovník, Tolice srpovitá - Medicago falcata, vičenec - Onobrychis) - horší zakořeňování

64 Strategie ozelenění II Částečné ozelenění v létě ozimem - vhodný pro: - stanoviště s nepatrným letními srážkami - způsob provedení: - každou 2. řadu oset zelenou směsí - od srpna oset otevřené řady například žitem a vikví - podlom v těchto řádcích v duben/květen - výměna řádků každých 3 5 let Přednosti: v létě: vyvarování se stresu z nedostatek vody v zimě: vyvarování se vyplavování živin, asimilace dusíku, přísun organických látek, prokořenění a prokypření půdy

65 Strategie ozelenění III Alternativní ozelenění - vhodné pro: - stanoviště s nepatrným letními srážkami - způsob provedení: - například setí zelených směsí v srpnu - podlom každé 2. řady duben/květen - setí v srpnu - v následujícím roce podlom jiných řad Přednosti: kypření řádků každý 2. rok celoplošné bohaté ozelenění na jaře

66 Strategie ozelenění IV Celoplošné ozelenění - vhodné pro: stanoviště s dostatkem letních srážek a půdou s dostatkem zásobní vody - způsob provedení: - celoplošné osetí v srpnu a dubnu - v každé 2. řadě mulč - v každé 2. řadě válcování - každý 2-3 rok předorba, prokypření, nové setí Přednosti: celoroční, druhově bohatá nabídka květů dostatek organické hmoty dobrá tvorba humusu

67 Zásady tvorby směsí Kombinace více druhů z různých rostlinných řádů: - vždy přidat do směsí leguminózy - různě vysokovzrůstné druhy rostlin - směs rychle klíčícíchrostlin (např.: pohanka) a pomaluklíčících rostlin - rostliny s rozdílnou hloubkou zakořenění - rostliny s různou délkou kvetení - dbát na velikost semen, směs

68 Množství výsevu - ozelenění Čistá letní směs zimní směs Zimní směs Ozelenění úhoru Letní vikve 20 kg / ha Ozimý hrách 60 kg / ha Ozimá vikev 60 kg / ha Ozimá vikev 20 kg / ha Hrachor 20 kg / ha Ozimá vikev 30 kg / ha Inkarnát 10 kg / ha Svazenka 1 kg / ha Ozimé žito 60 kg / ha Ozimá řepka 10 kg / ha Slunečnice 10 kg / ha Pohanka 15 kg/ ha Svazenka 1 kg / ha Jetel 5 kg / ha Ředkev olejná 20 kg / ha Rostlinný druh % Jetel alexandrijský 7,5 Komonice bílá 7,5 Vičenec 20,0 Jetel ladní 5,0 Jetel inkarnát 7,5 Vojtěška 7,5 perský jetel 2,5 švédský jetel 2,5 Ozimá vikev 25,0 5,0 Směs 5,0 Rostlinný druh % Jetel luční 10,0 Jetel plazivý 13,0 Jetel perský 10,0 Vičenec 10,0 Jetel ladní 7,0 Vojtěška 10,0 Štírovník růžkatý 10,0 Lipnice luční 3,0 Bojínek luční 10,0 Jílek vytrvalý 7,0 Kostřava červená 3,0????????? 7,0

69 Složení biomasy v ozelenění Tabulka 4. Nadzemní biomasa (sušina ), celkové množství pevně vázaného N (v kg/ha, v % sušiny) Datum: varianta Sušina Celkové množství N % Celkové množství N kg / ha Svazenky, pohanka 34,4 1,8 61,9 Letní žito 12,9 2,7 34,8 Letní vikev 29,3 4,2 123,1 Kontrola ( 15,1 2,8 42,3

70 Obsah N min pod ozeleněnou plochou

71 Obsah vody pod ozeleněnou plochou 0 30 cm cm svazenka, pohanka letní vikev jarní ţito kontrola

72 Minerální živiny v ekologickém vinařství - Kalisalz - draselná sůl a Kaliumsulfát (K 2 SO 4 ) - Magnesiumsulfát Kieserit, Bittersalz hořká sůl - síran hořečnatý ( na ochrnutí třapiny) - Kalcium karbonát (Ca CO 3 uhličitan vápenatý ) a Magnesium karbonát (MgCO 3 uhličitan hořečnatý) - Měkký přírodní fosfát - Stopové prvky např.: Bór, ( Solubor, Borax) Potřeba kontrolních míst

73 Půdní profil pórovitost % pevná fáze n FK 154 ( cm hloubka ) 10 mulč pórovitost % pevná fáze

74 Srovnání potřeby energie ozeleněné meziřadí černý úhor 1) Úspora energie na pojezd při postřiku 26 % celkový příkon - černý úhor 42,4 kw - ozeleněno 31,4 kw - postřikovač: 437 kg - traktor: kg - svaţ itost: 14 % - rychlost pojezdu: 5,4 km / hod 2) Srovnání energetické náročnosti při kultivaci celkový příkon mulčovač plečka rotavátor (kw) 20,2 22,7 27,2 % 100 % 112 % 135 % rychlost pojezdu 5,4 3,8 3,8 (km / hod) Zdroj: W. Ruehlig, FA Geisenheim, 1998

75

76

77 Aktuální objem vzduchu ( obj. %) Aktuální objem vody ( obj. %) hloubka půdy ( cm ) hloubka půdy ( cm ) mulč rotavátor mulč rotavátor

78 Zasakování vodních sráţek Mulčovaný profil obsah vody ( obj. % ) Rotavátorovaný profil obsah vody ( obj. % ) hloubka půdy (cm) hloubka půdy (cm) 1 měření v suché půdě 2 měření 5 hodin po dávce vody 15 l / m 2 3 měření 5 hodin po dávce vody 25 l / m 2 Dávka vody Hranice zásaku - hloubka půdy cm mulčovaná plocha rotavátorovaná plocha 15 l cm 5 10 cm 25 l cm cm

79 Půda jako základ ekologického vinařství - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění - organické hnojení - agrotechnika

80 Odběr živin hrozny Hrozny (8.000 kg/ha) Dřevo odstr. řezem (3.000 kg/ha) Listy (6.000 kg/ha) N P2O5 K2O MgO 22,4 6,4 22,4 2 20,0 6,8 24,7 4,7 34,0 7,2 28,5 8 N odebraný kg hroznů v moštu 2 kg/ha Integrovaná produkce

81 Rozmístění ţivý ch kořenů na trvale ozeleněných plochách Průřez od řádku do středu meziřadí Hloubka půdy (cm) Vzdálenost mezi řádky ( cm )

82 Příjem ţivi n ve vinohradech Udržovací hnojení při výnosu 14 t hroznů / ha a při zásobě C v půdě 10 t/ha hroznů Živina (=75 hl/ha vína) Dusík kg / ha (N) (20 kg) kg / ha Fosforečnan (P 2 O 5 ) 6 9 kg / ha kg / ha Draslo (K 2 O ) lehká půda:40 60 kg / ha středně těžká půda: kg/ha těžká půda: kg / ha kg / ha Hořčík (MgO) 3 4 kg / ha kg / ha Vápno (CaO) 5 kg / ha Podle reakce půdy 1) Bór (B) 0,06 kg / ha 0,1 0,2 kg / ha 1) Potřeba vápna na půdy, ohrožené kyselou reakcí kg CaO/ha/ rok (= kg CaCO 3

83 Organické hnojení v ekologickém Ustanovený v dodatku II vinařství -Chlévský hnůj - Biokompost ( při dodrţen í maximální hodnoty těţkých kovů) - Sláma - Mulčovací kůra

84 Produkty ţi vočišného původu, např: - rohová, kostní a krevní moučka, srst, štětiny - sušený drůbeţí t rus ( ne z klecového chovu) Organická hnojiva - potřeba kontroly - malé mnoţství organické hmoty - snadná výtěţnost - nesnadné ošetření dusíkem Organické hnojení v ekologickém vinařství Hnůj a kompost - vysoký podíl organické hmoty - velký objem - potřeba kontroly - podle nařízení o bioodpadech (max 30 t TS/ 3 roky) Organická hnojiva Produkty rostlinného původu - ricinový a řepkový šrot, sladové klíčky

85 Pohyb dusíku v půdě Faktory ovlivňující mineralizaci dusíku Poměr C/N: úzký rychlá mineralizace široký pomalá mineralizace dobře rozložený chlévský hnůj ( C/N = 15 20) rychlá půdě vlastní mikroorganismy ( >10 ) rychlá - špatně rozložený hnůj / kompost /sláma ( ). Sláma může poutat N - UTA - Imobilizace nepřijatelného amoniaku a dusičnanů - krátce před setím může vést k nedostatku dusíku. Mikroorganismy opět odumírají v závislosti na půdní vlhkosti a teplotě půdy, uvolnění N. Provzdušnění, hodnota ph.

86 Děkuji za pozornost Ing. M. Hluchý, PhD. mail:

87 půdní vlhkost (% obj.) srážky zatravněno úhor Půdní vlhkost (% obj. ) Novosedly, (RR), r srážky (mm) 30 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm

88 půdní vlhkost (obj. %) Půdní vlhkost (% obj. ) Novosedly, (RR), r srážky zatravněno úhor srážky (mm) 30 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

1) Faktory degradující půdu. Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN Náměšť

1) Faktory degradující půdu. Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN Náměšť Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN 2009-2012 Náměšť 21. 3. 2013 Ing. Milan Hluchý, PhD. Dr. Wilfried Hartl 1) Faktory degradující půdu vodní eroze debazifikace Ozelenění vinic

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

Ochrana půdy ve vinici

Ochrana půdy ve vinici 1 Ochrana půdy ve vinici Dr. Wilfried Hartl www.bioforschung.at Eroze ve vinici Díky erozi jsou obnaženy kořeny. Ztráta půdy více než 30cm! Stabilní dodávka organických látek (hnůj, kompost) zlepšuje

Více

Kvalita půdy v EZ (luskovinoobilní směsi)

Kvalita půdy v EZ (luskovinoobilní směsi) Kvalita půdy v EZ (luskovinoobilní směsi) Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého Olomouc Ekologické zemědělství můžeme chápat jako vyvážený agroekosystém trvalého charakteru, jehož cílem je mimo jiné snaha

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim Globální půdy 27. 11. 2014 Fyzická geografie Podzim 2014 Mgr. Ondřej Kinc kinc@mail.muni.cz půda =????? pedologie =.. předmětem pedologie je půda, resp. pedosféra =. půda vzniká působením půdotvorných.,

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

Představení nové technologie

Představení nové technologie Stimulátor biologické aktivity rhizosféry Představení nové technologie 18. červenec 2014 Co je explorer? Jedná se o granulát s biostimulačním efektem Rostlinné biostimulanty jsou výrobky, které obsahují

Více

Chraňme půdu, chraňme klima Gently with soil gently in relation to climate. Wilfried Hartl

Chraňme půdu, chraňme klima Gently with soil gently in relation to climate. Wilfried Hartl 1 Chraňme půdu, chraňme klima Gently with soil gently in relation to climate Wilfried Hartl Obrázek 1 Desetileté průměry teplot vzduchu ( C) naměřené na několika rakouských stanovištích (zdroj ZAMG) V

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III Hnojení P, K, Mg Aplikace fosforečných hnojiv bývá realizována zpravidla současně s hnojivy draselnými a hořečnatými prostřednictvím směsí jednosložkových

Více

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,

Více

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Stroje pro údržbu ozeleněných vinic doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Úvod Pěstitelské technologie s využitím zatravněného meziřadí představují jednu ze základních podmínek systému integrovaného a biologického

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009 VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009 Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ing. M. Broklová CHOROBY, PROTI NIMŽ BYLA OVĚŘOVÁNA OCHRANA padlí révy plíseň révy Pozn.: Dvě hlavní choroby

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství

Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ekologické zemědělství je popisováno jako zvláštní druh

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 1 U k á z k a k n i h

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů Otázka: Minerální výživa rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): teriiiiis MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN - zahrnuje procesy příjmu, vedení a využití minerálních živin - nezbytná pro život rostlin Jednobuněčné

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Ochrana půdy Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky Vlastnosti půdy Změna kvality půdy Ochrana před chemickou degradací -

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Půdní a zemědělské sucho

Půdní a zemědělské sucho Zlepšování základních půdních vlastností a eliminace dopadů sucha na výši produkce plodin pomocí aplikace půdních aktivátorů Půdní a zemědělské sucho Konference s mezinárodní účastí Kutná hora, 28. 29.

Více

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv Miroslav Florián Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Lidstvo, produkce potravin a půda Světová populace přes 7 miliard Produkce potravin roste Výměra

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Půda a organická hmota. Praktické zkušenosti s používáním kompostů

Půda a organická hmota. Praktické zkušenosti s používáním kompostů Půda a organická hmota Praktické zkušenosti s používáním kompostů 26.1.2016 KOMPOST KOMPOST je organické hnojivo obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny získaný řízeným biologickým

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

Chemie životního prostředí III Pedosféra (02) Půdotvorné faktory a procesy

Chemie životního prostředí III Pedosféra (02) Půdotvorné faktory a procesy Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Pedosféra (02) Půdotvorné faktory a procesy Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Změny rostlinolékařské legislativy v ES Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Nařízení EP a R 2009/1107 ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Směrnice EP a R 2009/128 ES o udržitelném používání pesticidů

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období?

Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období? Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období? Řepka ozimá je jednou z nejnáročnějších plodin na výživu dusíkem. Na začátku jarní vegetace je v půdě pod řepkou zpravidla jen nízká zásoba rostlinami

Více

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Petr Škarpa Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 9. 3. 2015 Struktura habilitační přednášky: I. Odborná část Úvod, půdní

Více

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém. Ekosystém Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Hmota Energie Otevřený systém Ekosystém Složky a procesy ekosystému Složky Anorganické látky

Více

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko e-mail: badalikova@vupt.cz Zubří 6. března 2013 V posledních dvaceti letech došlo v ČR k podstatným

Více

Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení retenční schopnosti

Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení retenční schopnosti Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení retenční schopnosti Barbora Badalíková, Jaroslava Bartlová Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko V roce 2008 byl založen poloprovozní pokus na

Více

Oceněné rostlinné hnojivo!

Oceněné rostlinné hnojivo! Oceněné rostlinné hnojivo! Powder Feeding Organická a minerální hnojiva byla v zemědělství používána po tisíce let, ovšem co se týká zemědělské techniky a zdrojů, tak ty se příliš nezměnily. Co ho dělá

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity SSOS_ZE_2.10 Degradace

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ Polní lyzimetry Praktický význam výše zmíněného spočívá zejména v tom, že: Lyzimetry poskytují detailní informace o vodním režimu včetně bilance rozpuštěných chemických látek v půdním profilu v rozdílných

Více

Zemědělská část exkurze

Zemědělská část exkurze Zemědělská část exkurze Lokalita: nad Orlicí, pokusná stanice Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Garanti: Kunzová, E., Menšík, L. Umístění: Na pokusné stanici nad Orlicí se nacházejí

Více

Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn IV. Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. Limitní hodnoty rizikových

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Primární produkce Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Nadzemní orgány procesy fotosyntetické Podzemní orgány funkce akumulátoru (z energetického hlediska) Nadzemní orgány mechanická

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

Hodina 23-24 Lesní školkařství

Hodina 23-24 Lesní školkařství Hodina 23-24 Lesní školkařství Hodina 23.-24. Opakování - lesní semenářství, stav, perspektivy a zakládání lesních školek Téma: LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ Provoz lesních školek: příprava půdy a substrátů, hnojení,

Více

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Obsah přednášky 1. Tradiční pohled na zdravou krajinu 2. mechanismy pohybu látek postupně od úrovně celé rostliny přes porosty, ekosystémy až

Více

Výživa a hnojení ovocných rostlin

Výživa a hnojení ovocných rostlin Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Výživa a hnojení ovocných rostlin Stanislav Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky Stanovení kvality humusu spektrofotometricky Definice humusu Synonymum k půdní organické hmotě Odumřelá organická hmota v různém stupni rozkladu a syntézy, jejíž část je vázána na minerální podíl Rozdělení

Více

OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ

OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ Výroční zpráva z polních zkoušek za rok 2000 Zpracoval: Dr. Ing.

Více

BIOMASA 3. - Půda a ekologie biopaliv

BIOMASA 3. - Půda a ekologie biopaliv Člověk a energie V. (Energetický potenciál obnovitelných zdrojů a možnosti využití) Jaroslav Svoboda Pardubice ------------------------------------------------ Moto: Člověče věz, že půda je směs, organismů

Více

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP Šárka Poláková Přístupné mikroelementy Co jsou mikroelementy a jaká je jejich funkce v živých organismech Makrobiogenní prvky (H, C, O, N) Mikrobiogenní

Více

Pedologie. Půda je přírodní bohatství. Zákony na ochranu půdního fondu

Pedologie. Půda je přírodní bohatství. Zákony na ochranu půdního fondu Pedologie Půda je přírodní bohatství. Zákony na ochranu půdního fondu Půda nově vzniklý přírodní útvar na styku geologických útvarů s atmosférou a povrchovou vodou zvětralá povrchová část zemské kůry,

Více

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Pavel Hartman Název konference: Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vody Třeboň, únor 2012 1. Úvod a literární přehled Mnoho generací rybníkářů

Více

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Struktura prezentace Hlavní trendy hospodaření v ČR a jejich projevy Potenciální

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

474/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. prosince 2000 o stanovení požadavků na hnojiva

474/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. prosince 2000 o stanovení požadavků na hnojiva 474/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. prosince 2000 o stanovení požadavků na hnojiva Změna: 401/2004 Sb. Změna: 209/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 3 odst. 5 a 16 písm.

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

Trvale udržitelné zemědělství. Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce

Trvale udržitelné zemědělství. Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce Trvale udržitelné zemědělství Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce Setrvalé zemědělství 2 Jde o takový vývoj zemědělství, který uspokojuje potřeby současnosti a neomezuje potřeby budoucích generací

Více

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách 10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin

Více

SSOS_ZE_2.09 Pedosféra, prezentace

SSOS_ZE_2.09 Pedosféra, prezentace Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.09

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Produkční Mimoprodukční

Produkční Mimoprodukční Produkční Mimoprodukční Produkční funkce travinných porostů Praktické důvody pro produkci krmiv na loukách a pastvinách vzrůstající nároky obyvatelstva na maso, mléko a další produkty ŽV Při minimu investované

Více

věda zkoumající vzájemné vztahy mezi organismy a vztahy organismů k prostředí základní biologická disciplína využívá poznatků dalších věd - chemie, fyzika, geografie, sociologie rozdělení ekologie podle

Více

Půda a půdní úrodnost. Roman Rozsypal

Půda a půdní úrodnost. Roman Rozsypal Půda a půdní úrodnost Roman Rozsypal Půda z pohledu farmáře Vznik půdy (historie- půdní druh a půdní typ) - nelze ovlivnit Půdní úrodnost - současnost (a budoucnost) lze řídit Délka životních cyklů

Více

Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN

Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN 2009-2012 Víno Envi 2012 Mikulov 1.- 2. 11. 2012 Ing. Milan Hluchý, PhD. Dr. Wilfried Hartl Biocont Laboratory Od Biocont Laboratory Od Biocont

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 20.3. 2013 Anotace

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více