Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín"

Transkript

1 Ochrana půdy Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Obsah přednášky Vlastnosti půdy Změna kvality půdy Ochrana před chemickou degradací - sanace 2

3 1) Vlastnosti půdy 3

4 Legislativa V ČR - sektorový přístup k ochraně půd Speciálními zákony jsou chráněny půdy zemědělské a lesní, půdy ostatní jsou chráněny zprostředkovaně jinými zákony. Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí - specifikuje v půdu jako jednu ze složek životního prostředí. Zákon č. 334/l992 Sb. o ochraně ZPF a - a jeho prováděcí vyhláška č. 13/1994 Sb. - povinnosti vlastníků a nájemníků půdy: Zákon č. 289/l995 Sb. o lesích - upravuje ochranu lesních pozemků před zábory a omezením jejich funkcí. 4

5 Vlastnosti půdy Půda Nejsvrchnější část zemského povrchu (pedosféra) Rozhraní atmosféry, litosféry a hydrosféry - ovlivňuje chemickou, vlhkostní a teplotní bilanci atmosféry - reguluje hydrologické toky v krajině, chemické složení vod Zóna s intenzivní interakcí mezi biosférou a geosférou - určuje řadu biologických i nebiologických koloběhů a toků látek a energie Nenahraditelný přírodní zdroj Nejstabilnější složka ekosystému - v potravním řetězci první článek Schopnost odolávat antropogennímu působení 5

6 Vlastnosti půdy je dynamický, stále se vyvíjející živý systém Funkce - životní prostředí půdních organismů - stanovištěm planě rostoucí vegetace - slouží k pěstování kulturních rostlin - regulátor koloběhu látek - může fungovat jako úložiště, ale i zdroj potenciálně rizikových látek 6

7 Vlastnosti půdy Složení Systém - otevřený, relativně samostatný, trojfázový Složky půd - Minerální-anorganická 35-45% - Organická hmota 5-15% - Voda (půdní roztok) 15-35% - Plyny % - Živé organismy - červi, hmyz, bakterie, - prvoci, háďátka, houby, řasy Organická hmota Humus Anorganický horizont Podloží 7

8 Vlastnosti půdy Chemické složení Prvek O Si Al Fe Ca Na Mg K Ti P Mn S C N % 49,0 33,0 6,7 3,2 2,0 1,1 0,8 1,8 0,5 0,08 0,08 0,04 1,4 0,2 Poměr anorganická : organická hmota cca 10 : 1 Tuhá fáze Minerální podíl Organický podíl Jílové Oxidy, Primární Organické látky Organické látky Organické látky minerály hydroxidy minerály nehumifikované přechodné humifikované 8

9 Vlastnosti půdy Chemické složení Organický podíl Jílové minerály % z celkové hmotnosti půdy - převážně Si, Al, O, H menší množství Ca, Mg, Fe, K, Zn aj. - montmorillonit - M x+y (R 3+ 2-y, R 2+y )(Si 4-x Al x )O 10 (OH) 2.nH 2 O Oxidy a hydroxidy %, hydratované oxidy železa, hliníku, křemíku nebo manganu. - vysoká sorpční kapacita zejména pro těžké kovy (Co, Ni, Pb, Cr, Zn). Primární minerály %; postupné zvětrávání křemenu, živce, slídy, pyroxémy aj. - uvolňování některých iontů K +, Na +, Ca 2+, Mg 2+, Cl -, SO 2- aj. 9

10 Vlastnosti půdy Chemické složení Organický podíl Jílové minerály % z celkové hmotnosti půdy - převážně Si, Al, O, H menší množství Ca, Mg, Fe, K, Zn aj. - montmorillonit - M x+y (R 3+ 2-y, R 2+y )(Si 4-x Al x )O 10 (OH) 2.nH 2 O Oxidy a hydroxidy %, hydratované oxidy železa, hliníku, křemíku nebo manganu. - vysoká sorpční kapacita zejména pro těžké kovy (Co, Ni, Pb, Cr, Zn). Primární minerály %; postupné zvětrávání křemenu, živce, slídy, pyroxémy aj. - uvolňování některých iontů K +, Na +, Ca 2+, Mg 2+, Cl -, SO 2- aj. 10

11 Vlastnosti půdy Jílové minerály - montmorillonit - M x+y (R 3+ 2-y, R 2+y )(Si 4-x Al x )O 10 (OH) 2.nH 2 O 11

12 Vlastnosti půdy Chemické složení Organický podíl Nehumifikované látky % z celkového organického podílu půdy - zbytky rostlin, organických hnojiv, zooedafonem a mikroedafonem - mineralizace, humifikace Humifikované látky - tvorba stabilnějších organických látek většinou aromatické povahy - Humínové kyseliny, Fulvokyseliny - vysoké poutání živin v půdě (6-7x vyšší než u jílových minerálů), - drobtovitá struktura - příznivý vodní, vzdušný a tepelný režim půdy, - kladně ovlivňují pufrační schopnost půd, - detoxikují škodlivé sloučeniny a částečně váží i těžké kovy, 12

13 Vlastnosti půdy 13

14 Vlastnosti půdy Půdotvorní činitelé Matečná hornina - ovlivňuje zásobu živin, základní chemismus, zrnitost a barvu Klima: - teplota a srážky ovlivňují chemické reakce v půdě Organismy - tzv. půdní edafon - bakteriální edafon - hlízkové, choroboplodné bakterie, - fytoedafon plísně, houby, řasy, kořenové systémy, - zooedafon prvoci, nálevníci, roztoči, korýši, hmyz, atd. Charakter reliéfu - sklon a orientace ke světovým stranám Čas - vývoj v čase v důsledku fyz., chem. a biol. jevů, včetně antropogenních Podzemní vlivy - podzemní voda 14

15 Vlastnosti půdy 1. ph ovlivňuje rozpustnost látek v půdě obsažených (jejich využitelnost organismy) Rozdělení - zásadité (ph vyšší než 7,5) Nejúrodnější v nížnách - neutrální (ph 6,5-7,4) - slabě kyselé (ph 5,3-6,4) - kyselé (ph 4,6-5,2) - silně kyselé (ph 4,1-4,5) - velmi silně kyselé (ph menší než 4) Zvýšená kyselost snižuje rozpustnost látek a tím i jejich využitelnost hlavně rostlinami 15

16 Vlastnosti půdy 1. ph Nejúrodnější v nížnách 16

17 Vlastnosti půdy 2. Sorpční komplex Schopnost poutat různé látky z disperzního prostředí - důležité pro půdotvorný proces i výživu rostlin. Malé půdní částice, koloidní povahy, - organické i anorganické látky. aktivní část (anionty) - vlastní komplex, vyvolává sorpční procesy pasivní část (kationty) - sorbovány aktivní částí poutány různou silou v pořadí: Na < K < NH4 < H < Ca < Mg< Al <Fe Tvořen minerálními koloidy (jílové minerály) a organickými sloučeninami (humus). Organický 10 x silnější než anorganický 17

18 Vlastnosti půdy 3. Fyzikální a biologické vlastnosti - Struktura - Teplota - Živé organismy (edafon) - Půdní mikroorganismy - Odumřelé zbytky rostlinných a živočišných těl 18

19 Vlastnosti půdy 3. Fyzikální a biologické vlastnosti Struktura Určena: velikostí půdních částic (zrn) - zrnitost - optimální je rovnoměrné zastoupení různých velikostí - ovlivňuje pohyb vody v půdě velikostí půdních pórů - celkový objem půdních pórů v určitém objemu půdy - rychlost průniku vody půdou - permeabilitu (propustnost) půdy - vyšší permeabilita zlepšuje provzdušněnost půdy mineralizaci látek. - Nízká permeabilita převaha anaerobních procesů 19

20 Vlastnosti půdy 3. Fyzikální a biologické vlastnosti Živé organismy (edafon) - Makroorganismy červi, hmyz, hlodavci (podporují aeraci půdy) Půdní mikroorganismy - podílí se na rozkladných procesech v půdě, nejvíce v horní vrstvě, s hloubkou převažují anaerobní druhy Odumřelé zbytky rostlinných a živočišných těl - základem pro tvorbu půdního humusu Humus - huminové kyseliny, fulvokyseliny a další. - zlepšuje kvalitu půdy, zvyšuje využitelnost živin rostlinami upravuje sorpční vlastnosti, ph půdy 20

21 Vlastnosti půdy Půdní voda půda se podílí na koloběhu vody v přírodě nejdůležitějším rezervoárem kvalitní pitné vody. Vrstva průchodná pro vodu - voda se zde zbavuje pevných, koloidních a rozpuštěných polutantů - obohacuje se rozpuštěnými látkami v půdě Vrstva vododárná - maximálně nasycena vodou, která se zde hromadí Vrstva vodonosná - tvoří ji hornina, pro vodu nepropustná 21

22 Vlastnosti půdy Půdní voda Výsledná filtrace závisí na - kvalitě a stupni znečištění protékající vody, - struktuře a charakteru půdních vrstev (průchodné vrstvy) - rychlosti vody protékající vrstvami půdy. 22

23 Změna kvality půdy Samočistící schopnost půdy Schopnost půdy rozkládat složité organické látky včetně odumřelých těl rostlin a živočichů, až na základní prvky, Mineralizace, Humifikací Dělíme na - Fyzikální - filtrace, sorpce - Chemické - oxidace, redukce - Biologické - anaerobní, aerobní rozklad 23

24 Změna kvality půdy Samočistící schopnost půdy Fyzikální - filtrační schopnost - zadržování pevných částic póry. - adsorpci - zachycení látek z půdního roztoku Chemické - vznik vazeb: kovalentní, iontové, srážecí reakce Biologické - rozkladu organických sloučenin za účasti mikroorganismy v půdě. - Anaerobní rozklad - metan, amoniak, a toxické zplodiny. - Aerobní rozklad - mineralizace, humifikace, nitrifikace, denitrifikace - aerace je ovlivněna strukturou půdy velikost částic a porozita 24

25 2) Změna kvality půdy 25

26 Změna kvality půdy 1) Eroze 2) Kontaminace (znečištění) 26

27 Změna kvality půdy 2. Eroze půdy Rozrušování a transport půdy vlivem přírodních faktorů - fyzikální degradace - pokles humusu Normální eroze - neustále přetváří reliéf Zrychlená eroze x vyšší intenzita Aktuální eroze množství půdy odnesené z určité plochy za rok Dělíme: Vodní - způsobena deštěm Větrná - obrus třením větrem transportovaného materiálu a větrný odnos sypkého zvětralého povrchu 27

28 Změna kvality půdy Eroze půdy zvětšování velikosti oraných pozemků rušení bývalých hydrografických prvků rozšiřování pěstování širokořádkových plodin zhutňování půdy nedostatku strojů na ochranné obdělávání půdy 28

29 Změna kvality půdy Eroze půdy Ochrana před vodní erozí Organizační opatření velikost a tvar pozemků, uspořádání Agrotechnická ochranné obdělávání půdy Technická - stavební úpravy Ochrana před větrnou větrolamy 29

30 Změna kvality půdy Znečištění kontaminace půdy Kontaminace vnesení cizorodých látek do půdy vlivem člověka Salinizace (zasolování) Acidifikace Znečištění polutanty 30

31 Změna kvality půdy Znečištění kontaminace půd Rozdělujeme Kontaminanty přírodního původu - odumřelé části rostlin a živočichů, složité organické látky celulóza, tuky, bílkoviny. - lehce rozložitelné látky, - rozklad označujeme samočisticí schopností půdy. - Biodegradace vznik jednoduchých organických a anorganických látek. Kontaminanty antropogenního původu - znečištění z činnosti člověka (doprava, průmysl), - do půdy se dostávají vysoce toxické a obtížně rozložitelné látky (těžké kovy, dusičnany, pesticidy). 31

32 Změna kvality půdy Znečištění kontaminace půdy Zdroje Atmosférická depozice - Spalování fosilních paliv (S,N) - Automobilová doprava (Pb, Pt, PAU) - Metalurgie (kovy) - Chemický průmysl (Hg, organické polutanty) - Spalovny odpadů (PCDD) - Radioizotopy - Požáry (popílek, PAU) Agrochemikálie - Herbicidy (2,4-D, 2,4,5-T) - Incekticidy (DDT, HCB) - Fungicidy (Cu, Zn, Hg, ) - Hnojiva (Cd, U z fosforečnanů) 32

33 Změna kvality půdy Znečištění kontaminace půdy Zdroje Likvidace odpadů - zemědělské (kovy, pesticidy) - kaly z ČOV (kovy, PAU, PCB, PCDD, Cr 6+ ) - komunální - důlní (kovy) - popílky Nehody Průmysl - chemický 33

34 Negativní vliv na ŽP Znečištění kontaminace půdy Nejvíce Znečisťující látky 1.Těžké kovy (Cd, Hg,Cu, Cr, Ni, Pb, Co, As aj.) Vlastnosti: - kumulace v rostlinách a v tělech živočichů, neodbouratelnost, obtížná sanace. Vznik: - imise, odpady z energetiky a z průmyslových provozů, komunální odpady. Cd - rozsáhlý výskyt, přechází do rostlin, vstupuje do potravního řetězce, - Zdroj: fosforečná hnojiva, ČOV, průmyslové komposty, komunální odpad. 34

35 Negativní vliv na ŽP Znečištění kontaminace půdy Nejvíce Znečisťující látky 1.Těžké kovy (Cd, Hg,Cu, Cr, Ni, Pb, Co, As aj.) Pb - kumulativní charakter, přijímám rostlinami, dobře se váže na humus a na jílovou složku pevná vazba nevyplavuje se. - Zdroj: jako Cd + doprava Hg - fenyl- metyl- sloučeniny. - zdroj: viz Cd + z moření osiv. Cr: - Cr 6+ - karcinogen, je špatně rostlinami přijímám. - Zdroj : spalování fosilních paliv, ocelářská struska ve formě vápenatého hnojiva, kaly z ČOV. 35

36 Změna kvality půdy Znečištění kontaminace půdy 2) pesticidy: podle biologického účinku degradace: fyzikálně-chemické faktory (vlhkost, ph, sluneční záření. Rezidua pesticidů: produkty a meziprodukty jejich degradace. 3) dusičnany: Eutrofizace zemědělství, průmysl (kyselé deště, spalovací procesy), doprava. Do organismu: pitnou vodou, potravou. Fyziologické působení v organismu - vazba na krevní barvivo (hemoglobin methemoglobin) - redukce na dusitany, tyto se mění na nitrosaminy (kancerogenní, mutagenní, teratogenní účinek). 36

37 Obsah přednášky 3. Ochrana před chemickou degradací 37

38 Ochrana před chemickou degradací Acidifikace Okyselení, kyselé deště - H + ionty, Snižování ph (voda,půda) Vyluhování živin hlavně hořčíku a vápníku (tzv.bazické kationty) Opatření - vápnění působení, vyrovnání nedostatku Ca a Mg Dolomitický vápanec - CaMg(CO 3 ) 2 Snížení rozpustnosti sloučenin Al a Mn Změna chemismu půd, výrazné ovlivnění půdních mikroorganismů, ovlivnění rychlosti rozkladu humusu, atd. 38

39 Ochrana před chemickou degradací Kontaminace Lokální charakter Návaznost na průmysl, zemědělství Anorganická - Malá část v půdním roztoku - Větší část vázaná na půdní složku komplexy, sorpce, adsorpce na jílové materiály Organická - Ropa a její složky - Monoaromatické uhlovodíky - PAU (PAHs) - Chlorované uhlovodíky - PCB Chlorované nejnebezpečnější Environmentální geotechnika sanace 39

40 Ochrana před chemickou degradací Sanace Dělení podle: 1. místa realizace in-situ - na místě bez těžby pevných materiálů, bez čerpání vyčerpávání podzemní vody ex-situ - vytěžení pevných materiálů nebo vyčerpání podzemní vody - přemístění z kontaminované lokality - on-site, off-site 2. dekontaminovaného media pro zeminy, sedimenty, kaly (tuhé materiály) pro podzemní vody, povrchové vody, průsaky vzdušné emise, odplyny 40

41 Ochrana před chemickou degradací Sanace Dělení: 3. podle používané strategie: destrukce nebo změna kontaminantu - termické, biologické a chemické extrakce nebo separace kontaminantu od media - vyžaduje následné využití - nebo zneškodnění kontaminantu - termická desorpce, praní, extrakce a odsáváním půdního vzduchu (tzv. venting) atd. imobilizace kontaminantu - stabilizace, solidifikace a tzv. contaiment technologie (např. umístění na zabezpečené skládce nebo konstrukce kalových stěn) 41

42 Ochrana před chemickou degradací Sanace Termické metody Vysokoteplotní destrukce Princip: Zemina zahřívána na teplotu, která zajistí termickou destrukci kontaminace (nad 870 C) Použitelnost: Persistentní organická kontaminace Místo realizace: Ex-situ - Rotační pece, reaktory s fluidním ložem, pyrolýza 42

43 Ochrana před chemickou degradací Biologické metody Přirozená atenuace Princip: - Soubor fyzikálních, chemických a biologických pochodů, které - probíhají samovolně v půdě a vedou ke změnám kontaminantů (snížení koncentrace, zamezení šíření nebo rozklad) - Nutno monitorovat, případně řízená atenuace - Dlouhá doba trvání Místo realizace: In-situ Použitelnost: různé organické i anorganické kontaminanty 43

44 Ochrana před chemickou degradací Sanace Biologické metody Bioremediace Princip: - spontánní destrukce kontaminantů díky přírodní biodegradaci mikroorganismy - dostatek vhodných živin, vhodná teplota, ph, vlhkost, aerobní či anaerobní podmínky. Použitelnost: - Výborně: uhlovodíky C1-C15, alkoholy, fenoly, aminy, kyseliny, estery, amidy. - Dobře - ropné C12-C20, monochlorované uhlovodíky - Těžko PAU, PCB Místo realizace: - In-situ častější. levnější, zdlouhavější, velké plochy - Ex- situ bioreaktory 44

45 Ochrana před chemickou degradací Biologické metody Bioremediace in situ Princip: - rozklad organických polutantů prostřednictvím specifických mikroorganismů - optimalizace podmínek prostředí pro působení již přítomné mikroflóry. Použitelnost: - hlavně ropné látky, fenoly, za určitých podmínek i PAU, chlorované uhlovodíky 45

46 Ochrana před chemickou degradací Biologické metody Bioventing Princip: podpora cirkulace vzduchu v nesaturované zóně dodávka kyslíku pro biodegradaci Místo realizace: In-situ 46

47 Ochrana před chemickou degradací Biologické metody Bioremediace ex-situ Princip: - biologický rozklad ve vytěžené zemině - dodávka nutrientů, vzduchu, popř. speciální bakteriální kmeny. - regulace vlhkosti, ph, teploty Použití: - ropné látky, polyaromáty 47

48 Ochrana před chemickou degradací Sanace Biologické metody Bioremediace Výhody: - v některých případech levný proces (využití přirozené půdní mikroflory) - polutanty jsou zcela mineralizovány Nevýhody: - v některých případech nutno očkovat - v některých případech je nutný náročný výzkum - v některých případech náročné provedení 48

49 Ochrana před chemickou degradací Biologické metody Fytoremediace Princip: - cílené pěstování rostlin se zvýšenou schopností extrakce škodlivin z půdy akumulace ve svých vlastních tkáních - Kumulované těžké kovy spálení rostlin, snížení objemu až o 90%, nebo kompostování Použitelnost: hlavně kovy, některá perzistentní organika Místo realizace: In-situ Výhody: - postupy obvyklé levné - použití běžných agrotechnických postupů - in situ 49

50 Ochrana před chemickou degradací Sanace Chemické metody Chemická sanace Princip: - zasakování nebo injektáž činidel, které reagují s kontaminanty za vzniku méně toxických nebo imobilních látek Použitelnost: různé kontaminanty Místo realizace: In-situ 50

51 Ochrana před chemickou degradací Sanace metody dekontaminační Extrakce nebo separace kontaminantu Fyzikálně-chemické Extrakční metody nejrozšířenější - Přetlak nebo podtlak extrakčního činidla - Získáme eluát či plynnou směs zneškodnění nebo druhotná surovina - Extrakční medium voda, vzduch, kyseliny, louhy, komplexní a organická rozpouštědla Promývací metody - vytěžení zeminy, mechanické praní vodou - vhodné pro TK, benzín, naftu, pesticidy rozpouštědly tekutý CO 2, propan, butan, aceton, methanol, hexan aj. 51

52 Ochrana před chemickou degradací Sanace metody dekontaminační Extrakce nebo separace kontaminantu Elektrokinetické Princip: využití elektrického proudu nízké intenzity pro extrakci kontaminantů z nízce propustných zemin. Použití: hlavně kovy Místo realizace: In-situ 52

53 Změna kvality půdy Znečištění kontaminace půdy Registr kontaminovaných ploch Podle zákona č. 156/98 Sb. o hnojivech provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení půd sledování obsahů rizikových látek a rizikových prvků v zemědělských půdách. Rozsah a způsob tohoto sledování stanovuje Ministerstvo zemědělství. ( 10 zákona). Veškeré výsledky uvedeného sledování jsou vedeny v databázi "registru kontaminovaných ploch". Staré ekologické zátěže 53

54 Změna kvality půdy Znečištění kontaminace půdy Cd Hg 54

55 Změna kvality půdy Znečištění kontaminace půdy 55

56 Děkuji Vám za pozornost Dotazy? 56

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

Pedologie. Půda je přírodní bohatství. Zákony na ochranu půdního fondu

Pedologie. Půda je přírodní bohatství. Zákony na ochranu půdního fondu Pedologie Půda je přírodní bohatství. Zákony na ochranu půdního fondu Půda nově vzniklý přírodní útvar na styku geologických útvarů s atmosférou a povrchovou vodou zvětralá povrchová část zemské kůry,

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 VYUŽITÍ BIOTRANSFORMACE PRO SNÍŽENÍ TOXICITY PCDD A PCDF Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 Inovativní

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Hlavní činnost Základním účelem veřejné výzkumné instituce VÚMOP, v.v.i. je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, pedologie a

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů Otázka: Minerální výživa rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): teriiiiis MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN - zahrnuje procesy příjmu, vedení a využití minerálních živin - nezbytná pro život rostlin Jednobuněčné

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách 10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin

Více

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 453 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 19.3.2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní obraz

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Modul 02- Přírodovědné předměty

Modul 02- Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02- Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Hana

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické

Více

Chemie životního prostředí III Pedosféra (04) Půdotvorné procesy - huminifikace

Chemie životního prostředí III Pedosféra (04) Půdotvorné procesy - huminifikace Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Pedosféra (04) Půdotvorné procesy - huminifikace Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...

...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli... Vlivy a účinky na ŽP "...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli..." ŽP (příroda)... nikdy není zakonzervovaná

Více

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Rybářství 3 Chemismus vodního prostředí Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Kyslík Významný pro: dýchání hydrobiontů aerobní rozklad organické hmoty Do vody se dostává: difúzí při styku se vzduchem

Více

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce SANACE PROSTŘED EDÍ Likvidace ekologických zátěžz ěží Biodegradce O co jde? Za starou ekologickou zátěžz považujeme závaz važnou kontaminaci horninového prostřed edí,, podzemních nebo povrchových vod,,

Více

3.5 CHEMISMUS MINAMATA 3.5.1. ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ KOLOBĚH RTUTI. Obsahy prvků v zemské kůře. Zastoupení hlavních prvků

3.5 CHEMISMUS MINAMATA 3.5.1. ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ KOLOBĚH RTUTI. Obsahy prvků v zemské kůře. Zastoupení hlavních prvků MINAMATA 3.5 CHEMISMUS člověk savci ptáci KOLOBĚH RTUTI přírodní i umělé zdroje C 2 H 6 UV 3.5.1. ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ toxické účinky Hg (CH 3 ) 2 Hg kumulace rtuť v různých formách detoxikace potravní

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

Ochrana půdy. Michal Hejcman

Ochrana půdy. Michal Hejcman Ochrana půdy Michal Hejcman Ochrana půdy Půda je nejsvrchnější část zemského povrchu (pedosféra). Je živým tělesem, které se neustále přeměňuje a vyvíjí. Existuje zde úzké vazby mezi jejími organickými

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

AQUATEST a.s. - sanace

AQUATEST a.s. - sanace SLOVNAFT a.s. TERMINÁL KOŠICE PREZENTACE PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ APLIKACE NPAL A FENTONOVA ČINIDLA (METODA ISCO) Mgr. Richard Hampl, Mgr. Jan Patka, AQUATEST, a.s ÚVOD O AREÁLU ZÁJMU OBSAH PREZENTACE POSTUP

Více

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium)

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium) Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium) HOSPODAŘENÍ S VODOU 1. Voda a její význam jako surovina a složka ŽP, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, členění vody dle použití požadavky na

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2016 COM(2016) 157 final ANNEXES 1 to 5 Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod. Ing. Irena Šupíková

Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod. Ing. Irena Šupíková Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod Ing. Irena Šupíková Obsah práce Téma -přírodní geochemické procesy a podmínky pro čištění kyselých DV (Fe, Mn, sírany) - sanační pilotní systém

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ SYSTÉMY BILGICKÉH DSTRAŇVÁNÍ NUTRIENTŮ Degradace organických dusíkatých sloučenin Bílkoviny (-NH 2 ) hydrolýza deaminační proteázy enzymy aminokyseliny amoniakální dusík + organické látky nitrifikace ox/anox

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr

Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr Geologie 4. přednáška Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr přírodní zdroje (ve smyslu zákona 17/1991 Sb. 7 jsou definovány ): jsou ty části

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 3. PEDOLOGIE

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . 3. PEDOLOGIE "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 3. PEDOLOGIE 3.3. Pedocenóza T - 3.3.2. Ekologie půdních mikroorganismů (23) 1. Činnost a význam půdních bakterií přispívají

Více

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku Termická desorpce persistentních organických polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku Jiří Hendrych Martin Kubal Pavel Mašín Lucie Kochánková Jiří Kroužek VYSOKÁ ŠKOLA

Více

Bioremediace půd a podzemních vod

Bioremediace půd a podzemních vod Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

Abiotické faktory působící na vegetaci

Abiotické faktory působící na vegetaci Abiotické faktory působící na vegetaci Faktory ovlivňující strukturu a diverzitu rostlinných společenstev Abiotické - sluneční záření - vlhkost půdy - chemismus půdy nebo vodního prostředí (ph, obsah žvin)

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 2. LEGISLATIVA 10

ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 2. LEGISLATIVA 10 Stránka 2 OBSAH ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 1.1. Význam kompostování 7 1.2. Hlavní cíl studie 9 2. LEGISLATIVA 10 2.1. Základní pojmy ČR 10 2.2. Základní pojmy SR 14 2.3. Legislativa

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

DEFICIT ORGANICKÉ HMOTY

DEFICIT ORGANICKÉ HMOTY POTŘEBUJEME KOMPOST? aneb KOMPOST S OTAZNÍKY??????? MZe ČR, Praha 19.04.2016 DEFICIT ORGANICKÉ HMOTY Půdoznalci označují půdu, která obsahuje méně než 2 % organické hmoty jako ohroženou. Dnes máme stav

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Laboratorní ověřování mechanismů termické desorpce s mikrovlnným ohřevem Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych Doc.Dr.Ing. Martin Kubal Ing. Lucie Kochánková

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Lesní půdy Vztah lesní vegetace a lesních půd Vztah vegetace a půd je výrazně obousměrný, s řadou zpětných vazeb.

Více

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě Injektáž alkalických vod do zakyseleného pórového prostředí rozpadavých pískovců Ladislav Gombos DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu 471

Více

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, 1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární

Více

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech Spolupracovaly: Technická univerzita v Liberci, fakulta mechatroniky a mezioborových studií Masarykova univerzita, Přírodovědecká

Více

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Experimentální postupy Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Půda definice, složení Půda je heterogenní, vícefázový, polydisperzní, oživělý systém, vyznačující se určitými vlastnostmi fyzikálními,

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Termická desorpce s propařováním tuhých kontaminovaných materiálů využívající klasický a mikrovlnný ohřev Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych, PhD Ing.

Více

Dusík a jeho sloučeniny

Dusík a jeho sloučeniny Dusík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

Více

III. BLOK PLENÁRNÍ DISKUZE

III. BLOK PLENÁRNÍ DISKUZE III. BLOK PLENÁRNÍ DISKUZE Management zařízení na zpracování bioodpadu Informace a vzdělávání Technika a technologie Kvalita kompostu Informace a vzdělávání Vzdělávacíkurzy, semináře a workshopy (kurz

Více

DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY. Jaké je nejnižší ph zjištěné v přírodních vodách?

DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY. Jaké je nejnižší ph zjištěné v přírodních vodách? s. l. podzemní nebo meteorická voda, která změní své fyzikálně-chemické vlastnosti v důsledku interakce s pevným důlním odpadem v místě těžby nebo během úpravy surovin Užitková voda: snížení prašnosti,

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

Z odpadu ze spalovny biopaliva? Z odpadu ze spalovny biopaliva? Výkony TERMIZO v roce 2008 Energetické využití 91 200 tun odpadu Výroba tepla pro 15 000 domácností - jedna třetina spotřeby liberecké aglomerace Výroba elektrické energie

Více

11. prosince 2009, Brno Připravil: Ing. Pavel Mach, DiS. Technika zpracování odpadů

11. prosince 2009, Brno Připravil: Ing. Pavel Mach, DiS. Technika zpracování odpadů 11. prosince 2009, Brno Připravil: Ing. Pavel Mach, DiS. Technika zpracování odpadů Technika a technologie kompostování organických odpadů strana 2 Historie kompostování jedna z nejstarších recyklačních

Více

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 920 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o omezení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 3 žákovská verze Téma: Stanovení reakce půdních výluhů pomocí ph senzoru Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student a konkurenceschopnost

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

Izolace a identifikace půdních mikroorganismů. Mgr. Petra Straková Podzim 2014

Izolace a identifikace půdních mikroorganismů. Mgr. Petra Straková Podzim 2014 Izolace a identifikace půdních mikroorganismů Mgr. Petra Straková Podzim 2014 Půdní mikroorganismy Půda - stanoviště nesmírně různorodé mikrobiální komunity Viry, bakterie, houby, řasy, protozoa Normální/extrémní

Více

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Jiří Balík, Jindřich Černý, Martin Kulhánek BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ CERTIFIKOVANÁ METODIKA Praha 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie,

Více

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE LABTECH s. r. o. je dynamická společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace,

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství

Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ekologické zemědělství je popisováno jako zvláštní druh

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH A ORGANOMINERÁLNÍCH HNOJIV (KOMPOSTŮ) VYROBENÝCH PŘI POUŽITÍ

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

Chemické metody stabilizace kalů

Chemické metody stabilizace kalů Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem

Více

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY Základní fyzikálně chemické parametry tekoucích a stojatých vod, odběr vzorků METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Odběr vzorků Při odběrech vzorků se pozoruje, měří

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

FYTOREMEDIACE LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ

FYTOREMEDIACE LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ FYTOREMEDIACE LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ Petr Soudek Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti výskytu a eliminace

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

Původ a složení. Obr. 2 Vznik bentonitu pomocí zvětrávání vulkanické horniny. Obr.1 Struktura krystalové mřížky montmorillonitu

Původ a složení. Obr. 2 Vznik bentonitu pomocí zvětrávání vulkanické horniny. Obr.1 Struktura krystalové mřížky montmorillonitu Původ a složení Výrazem bentonit, který pochází z Fort Benton, Montana (první naleziště), se označují půdní minerály, jejichž hlavní složkou je montmorillonit. U kvalitních bentonitů je obsah podílu montmorillonitu

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice CENÍK tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30. Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0024 Zanášení membrán při provozu membránových bioreaktorů Lukáš Dvořák,

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více