SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj"

Transkript

1 SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj

2 .

3 Činnost Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za rok 1933

4 tvv:- \ ř iti» *. I. i. * i.

5 v Činnost SLEZSKÉ MATIC :e o s v ě t y l id o v é N A TĚŠÍNSK U A HLUČÍNSKU upravil Ant. Hořínek f. Z A R O K 1933 VE SL. OSTRAVĚ V KVĚTNU 1934 Nákladem Slezské Matice osvěty lidové ve SI. Ostravě / Vytiskla»Pressa«akcidenční a obchodní tiskárna v e S I. O s t r a v ě, B e z r u č o v a

6 C l 4083 K401/98 3,00

7 Čestní členové Slezské Matice osvěty lidové ŠIMEČEK BEDŘICH, president krajského soudu n. o. ve Slezské Ostravě f HRUBÝ VĚNCESLAV, býv. říšský a zemský poslanec, zakladatel Sl. M. O. L. f Dr. PELC FERDIN AN D, notář, dlouholetý a zasloužilý starosta Sl. M. O. L. P. FUŠEK ANT., čestný děkan a farář ve Slezské Ostravě, zakladatel Sl. M. O. L. LANDSFELD ANT., ředitel gymnasia na odpočinku v Českém Těšíně, zakladatel Sl. M. O.L. První tři zvoleni byli čestnými členy na jubilejní dvacátépáté valné hromadě Sl. M. O. L. dne 7. září 1924, konané v Novém Bohumíně; poslední dva na 34. valné hromadě, konané dne 5. června 1932 v Mor. Ostravě. Diplomy čestného uznání Sl. M. O. L obdrželi od r BU ZEK KAM IL, odborový přednosta min. školství a nár. osvěty v Praze BĚLOHRÁDEK FRANT., ředitel Ústřední Matice Školské v Praze f KLVAŇA AN TONÍN, okresní školní inspektor v Orlové PIŽL ALO IS, sekční šéf min. školství a nár. osvěty v Praze Dr. VALOUCH M IROSLAV, sekční šéf min. školství a nár. osvěty v Praze KEPL JO SE F, odborový přednosta presidia min. školství a nár. osvěty v Praze Dr. STR Á N SK Ý RU DOLF, tajemník min. školství a nár. osvěty v Praze MLČOCH FRANTIŠEK, sekční šéf min. školství a nár. osvěty v Praze Dr. H R E JSA G U STAV, ministerský tajemník min. školství a nár. osvěty v Praze Dr. HO FFM AN N STAN ISLAV, odborový rada min. školství a nár. osvěty v Praze KLIM ÁNEK FRANT., hlavní pokladník města Slezské Ostravy K ŘÍSTEK JAN, majitel realit v Lazích u Orlové SED LA ŘÍK JAN, majitel velkostatku ve Vratimově ŠRÁM EK JO SE F, bývalý zemský president slezský v Opavě Dr. H AERIN G JA R O SLA V, vrchní rada politické správy, okresní hejtman ve Fryštátě Dr. M ICHÁLEK JO SE F, vrchní rada politické správy, okresní hejtman v Opavě Dr. BAR O N JO SEF, bývalý místopředseda zemské školní rady slezské v Opavě f STYPA TOM ÁŠ, ředitel dívčí vyšší školy a starosta nár. jednoty slezské v Praze f ŠKÁBA JO SE F, vládní tajemník ministerstva vnitra v Praze Dr. STAŠEK FRANT., ministerský rada v presidiu min. rady v Praze HRUBÝ EMANUEL, senátor a starosta Svazu Národních jednot a Matic v Praze PAVELEK FERDINAND, vládní rada, bývalý zemský školní inspektor slezský, nyní v Brně JUDr. PAVELEK JAK U B, vrchní rada pol. správy, přednosta presidia zemského úřadu v Brně ROTTER KAREL, vrchní rada politické správy, přednosta zemského úřadu v Brně KUČERA O SK A R, revident Báňské a hutní společnosti v Karvinné MELICHAR AD O LF, pokladník Báňské a hutní společnosti v. v. ve Slezské Ostravě VALEČEK VAL., inspektor státních škol v Karvinné TESAŘ METODĚJ, ředitel okr. nem. pojišťovny v Opavě PAVLÁN PETR, ředitel okr. nem. pojišťovny v. v. ve Slezské Ostravě 5

8 Zakládající členové Slezské Matice osvěty lidové Zakládajícím členem stane se, kdo zaplatí jednou pro vždy nejméně Kč 500'. Členům zakládajícím vydají se diplomy zakládajícího členství, znějící na složenou částku. Od svého založení roku 1898 do roku 1932 přistoupilo za zakládajícího člena Sl. M. O. L. celkem 728 osob a korporací. Od roku 1930 nabyli diplomu zakládajícího členství: f Dr. SCH EIN ER JO SE F, advokát a starosta Čsl. Obce Sokolské v Praze.. Kč 500' DOTLAČILOVÁ PAVLA, učitelka v. v. v Příbrami ' Dr. PREIS JAROSLAV, vrchní ředitel Živnostenské banky v P r a z e Ř E D ITE LSTVÍ PO M O CN ÝC H Ú ŘADŮ zemského úřadu v Brně ' B A N K A ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ v,p r a z e ' SO K O LSK Á ŽU PA M O R A V SK O SLE ZSK Á v Mor. O s tr a v ě...500' Dr. P O SP ÍŠ IL VILÉM, guvernér Národní banky v P r a z e ' ČERNÝ JAN, president země Moravskoslezské v B r n ě ' NEKVASIL V., podnikatelství staveb v P r a z e ' ČESK O SLO VEN SK Á ZBROJOVKA, akc. spol. v B r n ě f K O ZÁK OVÁ-ŠU BRTO VÁ B O Ž E N A, choť ředitele plynárny v Kolíně ' K U P K A VLAD IM ÍR, velkoobchodník hudebními nástroji v Mar. Horách.. 500' JUDr. SLÁ D EK VLAD IM ÍR, advokát v Mor. Ostravě TESAŘ ŠTĚPÁN, ředitel státní občanské školy v K a r v in n é ' V r přistoupili za zakládající členy Sl. M. O. L.: S L A V IA, vzájemně pojišťovací banka, generální zastupitelství v Brně...K č 500' M A LYPETR JA N, předseda vlády ČSR. v P ra ze ' Dr. BENEŠ ED., ministr zahraničních věcí v P r a z e ' Ú STŘEDNÍ SPO LEK ČESK ÉH O U Č IT E L STV A ve Slezsku v Orlové.. 500' Dr. ŠÁ M A L PŘ E M Y SL, kancléř presidenta republiky v P ra ze ' B U D O U C N O ST", ústřední konsumní a úsporné družstvo v Mor. Ostravě.. 500' MUDr. M ÍČEK JA R O SLA V, státní obvodní a pokladenský lékař v Bystřicí n. O. 500" STŘ E D O Č E SK Á SO K O LSK Á ŽU PA JANA PODLIPNÉHO v Praze.. 500' Ústřední výbor Sl. M. O. L. r Předsednictvo: Starosta...HOLEŠ ALO IS, vrchní knihvedoucí kamenouhelných dolů Orlová-Lazy v Doubravě I. nám. starosty.. PAVLÁN P E T R, ředitel okr. nem. pojišťovny v. v. ve Slezské Ostravě II. nám. starosty.. KLAC BOHUSLAV, ředitel městských úřadů v Českém Těšíně I. jed n a tel... ŠTĚTINA BEDŘICH, ředitel českých občanských škol v N. Bohumíně II. jed n a tel...železný JAN, ředitel české občanské školy v Bystřici n. Olz. 6

9 Pokladník...PAVLÍČEK METODĚJ, přednosta poštovního úřadu ve Slezské Ostravě Členové...HOŘÍNEK ANT., tajemník Slezské Matice osvěty lidové ve Sl. Ostravě PLACH T VÁCLAV, profesor českého stát. ref. reál. gymnasia, správce odbočky ústřední kanceláře Sl. M. O. L. v Českém Těšíně, kooptovaný člen předsednictva H R U ŠK A K A R E L, ředitel české občanské školy v Kravařích, kooptovaný člen předsednictva Členové ústředního výboru: ČÍŽEK JAR., lesní správce ve Starém Městě u Fryštátu FILIPI JO S E F, ředitel státní tkalcovské školy ve Frýdku HLADÍK R U D O LF, vrchní inspektor státních drah, přednosta stanice v Petrovicích HROZEK ANTONÍN, okresní školní inspektor ve Frýdku JAŘABÁČ JAN, ředitel reál, gymnasia a starosta města v Orlové JIRO U ŠEK VÁCLAV, odborný učitel v Hnojníku K A R K O ŠK A JINDŘICH, odborný učitel a starosta obce v Petřvaldě MUDr. K R Á L OTA, zdravotní rada v Radvanících MELICHAR AD O LF, pokladník Báňské a hutní společnosti v. v. ve Slezské Ostravě NÁDENÍK RUD., řídící učitel v Markvartovicích NOVÁK AN D ĚLÍN, okresní školní inspektor v Hlučíně JUDr. NOVOTNÝ SLAV., advokát v Mor. Ostravě PILAŘ FRAN T., ředitel občanské školy v Třinci POLÁŠEK AD O LF, inspektor státních škol v Českém Těšíně POSPÍŠIL ARTUR, farář ve Štěpánkovicích P R A Ž Á K FRAN T., řídící učitel české obecné školy v Návsí JUDr. ŘÍH A K A R E L, advokát v Bohumíně-městě SUSKÝ EDVARD, ředitel důchodenského úřadu města Slezské Ostravy TESAŘ ŠTĚ PÁ N, ředitel českých občanských škol v Karvinné K ooptovaní členové ústředního v ý b o ru: AM BRO S TO M ÁŠ, řídící učitel české státní obecné školy v Horním Těrlicku FRON ĚK VÁCLAV, hutník v Dolních Marklovicích HEGER K AREL, farář v Prostřední Suché HUBEŇÁK JO SE F, ředitel české občanské školy v Jablunkově JURA RICH ARD, řídící učitel v Loukách n. Olz. PASTRŇÁK FRANT., ředitel měšťanské školy v Něm. Lutyni SVOBODA EMAN., řídící učitel ve Skřečoni ZAHRADNÍK JAR., šéfredaktor Moravskoslezského deníku v Mor. Ostravě Revisoři: HUVAR ROBERT, ředitel měšťanských škol ve Slezské Ostravě K RO ČK O VÁ VLASTA, choť řídícího učitele v Hrušově K U Č E RA BOH., inspektor Larisch-Mónníchových uhelných dolů a koksárny v Karvinné POLANSKÝ PAVEL, prokurista Městské spořitelny ve Slezské Ostravě PŘIBYLA FRANT., městský účetní rada ve Slezské Ostravě 7

10 Poradci ve věcech školských: MENŠÍK VLADIMÍR, okresní školní inspektor ve Fryštátě VALEČEK VALENTIN, inspektor státních škol v Karvinné FRESL FRANTIŠEK, ředitel státního učitelského ústavu ve Slezské Ostravě M A CH ARA PRAVOSLAV, ředitel občanských škol v Českém Těšíně *

11 Zpráva jednatele Slezské M atice osvěty lidové za rok Bedřich Š tětina, I. jednatel Rok 1933 uplynul bez význačnějších událostí pro Slezskou Matici osvěty lidové. V politickém životě a v životě československého národa utrpěli jsme bolestnou ztrátu úmrtím velikého státníka a spolubudovatele státu dra Antonína Švehly, jehož vynikajících vlastností želí celý národ. Podvratná činnost. V roce 1933 se v naší republice rozmohla zjevně podvratná činnost státu nepřátelských politických stran. Oblast Slezské Matice osvěty lidové Těšínsko a Hlučínsko stala se též kolbištěm podvratné činností německých protistátních stran, které dokonce usilovaly i o změnu státních hranic. Kvitujeme s povděkem rázný čin vlády, že rozpustila dvě německé protistátní politické strany a zbavila jejich příslušníky mandátů v samosprávných a zákonodárných sborech. Očista byla provedena, avšak neviditelný kořen je nedotčen. Raší nové hlízy, které ještě ohrožují celistvost a bezpečnost národa a státu. Slezská Matice osvěty lidové jako věrná strážkyně národních a státních zájmů bude vždy a za každých okolností podporovati vládu republiky a pomáhati jí v těžkých dobách, aby mohla vypleniti a zdolati vše, co ohrožuje bezpečnost státu a trvalý mír doma i za hranicemi. Poměr českopolský. Vedle podvratné činností německé zkalil se koncem roku 1933 přátelský poměr českopolský a to převážně působením polských činitelů ze zahraničí. Polské vládní listy zahraniční uveřejňují překroucené zprávy o utiskování Poláků na Těšínsku a šíří tak zcela úmyslně nepokoj a svár do oblasti naší republiky. Pro ilustraci pravdy o poměrech na Těšínsku uvedu několik suchých dat. Polská menšina v Československu má podle výsledků posledního sčítání lidu asi duší. Má svoje zástupce v parlamentě, v zemském zastupitelstvu moravskoslezském, v okresním zastupitelstvu politického okresu fryštátského a českotěšínského, má ve svých rukou správu celé řady obcí, polština je úředním jazykem u všech státních úřadů v soudním okrese fryštátském, českotěšínském a jablunkovském, kde tvoří Poláci více než 20% menšinu. Polské školství je vydržováno až na nepatrný počet škol Macierzy szkolnej z prostředků veřejných. Náklad na učitele škol veřejných činil v roce 1933 celkem Kč 6, '. Zemský školní fond přispěl v r Macierzy szkolnej částkou Kč ', t. j. náklad za 8 učitelů veřejných škol, kterým byla udělena placená dovolená, aby mohli vyučovati na soukromých školách Macierzy szkolnej. Kromě toho přispěl stát Macierzy na vydržování polského gymnasia v Orlové v r částkou Kč ', v r Kč V roce 1934 má býti toto gymnasium zestátněno. V roce 1933 měli Poláci na Těšínsku celkem 90 škol obecných se 245 třídami a 10 škol měšťanských s 53 třídami, celkem tedy 100 škol se 298 třídami. Lidových škol hospodářských vydržovaných ministerstvem zemědělství mají 7. Do převratu měli Poláci na celém Těšínsku pouze jednu jedinou školu měšťanskou v Doubravě. Ačkoli stát vydržuje Polákům celou řadu škol obecných a několik mateřských škol v místech, kde nebylo možno je zříditi z prostředků obecních, přispívá ještě Macierzy szkolnej každoročně subvencí Kč ' na soukromé školy. Nutno konstatovati, že sami Poláci v díle Walka o szkole narodowa dla Polaków za granici*", vydaném ve Varšavě v roce 1934 uvádějí, že na Těšínsku jsou splněny všechny 9

12 tři podmínky pro zdárný vývoj školství, t. j. polský vyučovací jazyk, vyučování polskými učiteli a dozor polskými inspektory. Mezi polským obyvatelstvem na Těšínsku je ještě dnes 4168 cizích státních příslusníku. Jest nesprávné tvrzení polských časopisů, že se Polákům činí potíže při udělování státního občanství, neboť od roku 1930 bylo kladně vyřízeno 960 žádostí tohoto druhu. Pri dnešní hospodářské tísni a velké nezaměstnsti se dovoluje, aby polští občané, bydlící za hranicemi, mohli pracovati na dolech v oblasti uhelné, v třineckých železárnách, v Petrovicích a pod. Nezaměstnaným polským příslušníkům se vyplácejí podpory v nezaměstnsti ve stejne výši, jako příslušníkům československým. Poláci na Těšínsku vydávají celkem 9 časopisů, Ceši pouze 2. V politickém okrese českotěšínském mají Poláci ze 780 spolků svých polských 357, z toho 48 hospodářských, 52 osvětové, 54 hasičské, 65 dobročinných, 64 tělovýchovné a sportovní, kromě toho mají v tomto okrese 46 záložen, 4 záložny rolnické, podniky družstevní a j. Ministerstvo sociální péče darovalo v posledních třech letech Polské péči o mládež Kč Z prostředků zemských dostávají různé polské instituce roční subvenci Kč Polským vodním družstvům bylo vyplaceno v posledních pěti letech přes Kč 1, '-. Polským obcím na Těšínsku vyplaceno v roce 1933 celkem Kč 2, na úhradu řádného rozpočtu z přídělu země. Naproti tomu v polské části Těšínská, která byla mírovou smlouvou přidělena Polsku, není ani jediné české školy, ačkoli domorodý lid je tu ze značné části orientován česky a Poláků nenávidí, jak se nejlépe prokázalo v době plebiscitní. Běda tomu, kdo by se tu opovážil volatí po české škole. Česká menšina v Polsku (v okolí Lucku) má podle posledního sčítání lidu pres duší. Nemá však ani jediné veřejné školy české. Je tu jen několik škol českopolských, v nichž se vyučuje polovině předmětů česky a polovině polský. Vyučují tu ale polští učitele, kteri ani českého jazyka dobře neznají. Na některých školách veřejných vyučuje se cestmě jen ja o předmětu. I na 14 soukromých školách vydržovaných Českou Maticí v Lucku a Českou Besedou v Zdolbunově musí se vyučovati dějepisu a zeměpisu polský. Dozor vykonávají polští inspektoři. Tato česká menšina jest ve skutečnosti spiata s polským státem a loyalně mu slouží, o iredentě není tu ani řeči. Na vydržování 14 soukromých škol přispěla polská vláda volyňským Čechům z a 7 l e t celkem částkou zlotých. Polské obyvatelstvo na Těšínsku tvoří ze značné části přistěhovalci z Halíce, o cemz svědčí tato úřední data statistická bývalého Slezska. Podle nich z celkového počtu polského obyvatelstva rak. Slezska v roce 1869 příslušelo do Haliče , z nich narozeno v Haliči I « Haličtí přistěhovalci, kteří přišlí na Těšínsko za chlebem, byli dobrou oporou bývalých rakouských úřadů a germánských závodů pro polonisaci, která byla ve skutečnosti P^ec ným stadiem pro germanisaci obcí. Ještě dnes sdružují Poláci při volbách do o cí svoje kandidátky se stranami německými a volí za starostu vždy raději Němce než Čecha. Ve školním roce 1932/33 bylo statisticky zjištěno, že v německých obecných školách na Těšínsku jest 699 a na německých měšťanských školách 194 polské dětí, celkem tedy se v německých školách odnárodňují dobrovolně 893 polské děti. 10

13 Tyto číslice jsou ve skutečnosti mnohem větší, jelikož správcové a ředitelé škol německých uvádějí za Poláky pouze ty děti, které neznají německého jazyka. Těchto několik dat jasně prokazuje, že Poláci na Těšínsku nemají práva si stěžovati na jakýkoli útisk, a že jejich křik v zahraničních novinách vládních jest umělé zkreslování pravdy podle jejich známého hesla Nie honorowo, ale zdrowo". Matiční pracovníci na Těšínsku zaujali své stvisko ku provokací zahraničních Poláků na schůzi v Českém Těšíně 11. března Nedáme se vyprovokovati, zachováme klid, ale ze svého nedáme ani čtverečního metru československé půdy. Nemůžeme také trpěti, aby polský konsul v Mor. Ostravě zasahoval do vnitřních záležitostí našeho státu. P r o česky orientované Slezany za Olzou a pro volyňské Čechy dovoláváme se stejných práv, kterých požívají u nás Poláci. Hlučínsko Poměry na tomto území nejsou stále ještě utěšené. Moravský lid na Hlučínsku je zvyklý od doby předpřevratové hledati zaměstnání v Německu a slouží poctivě tomu, kdo mu dá chleba. Dnes při značné nezaměstnsti není možno, aby všichni občané Hlučínska nalezli zaměstnání na našem území, proto odchází na jaře každoročně řada mladších dívek a jinochů do Německa, které jim z důvodů agitačních práci dá, ačkoli je v Německu nezaměstnst poměrně větší, než u nás. Na podzim vracejí se opět na Hlučínsko, vyměňují německé marky za čsl. koruny a kupují výbavu. Je zřejmé, že v Německu dnes při nepoměrně vysokém kursu německé marky vydělají za léto více, než by vydělali u nás. Z tohoto důvodu chválí poměry v Německu a chovají se u nás tak, aby němečtí zpravodajové, kterých je v každé vesnici několik, mohli o nich referovati příznivě a doporučili je v příštím roce opět do práce. Toto stěhování působí velmi nepříznivě na konsolidaci poměrů na Hlučínsku. Moravská mládež, třeba je již vychována v českých školách, nenavštěvuje českých zábavních podniků a přednášek jenom ze strachu před německými zpravodaji, a tím se stává, že odchovanci českých škol z důvodů čistě výdělečných mluví raději německy, třeba i lámaně, jen ne česky, a to jen proto, aby se zalíbili důvěrníkům z Německa. Naše četnictvo mělo by si více všímati této německé zpravodajské služby, než činí dosud. Tyto poměry způsobily při změně německé vlády na počátku roku 1933 na Hlučínsku situaci pro nás velmi nepříznivou. Jsme povděčni tomu, že vláda rázně tu zakročila proti podvratným elementům a zjednala na Hlučínsku opět pořádek. Slezská Matice osvěty lidové poukazovala v uplynulém roce několikráte na nebezpečí Privatunterrichtu", leč nepodařilo se jí, aby vláda tuto hlízu Hlučínska úplně odstranila. Pokoutní vyučování, které stále sílí, bylo sice částečně omezeno, ale není dosud úplně znemožněno. V započaté práci však Matice neustane, dokud pokoutní vyučování nebude zcela odstraněno. Matiční odbory na Hlučínsku pracují v těžkých dobách a za podmínek velmi nepříznivých čile a s chutí. Všem matičním činitelům Hlučínska za jejich vysilující a nevděčnou práci patří srdečné díky všech funkcionářů Slezské Matice osvěty lidové. Výstavba škol na Hlučínsku jest naléhavou nutností. Slezská Matice osvěty lidové se starala v uplynulém roce o to, aby alespoň nejnutnější budovy byly postaveny. Bylo jí také přislíbeno, že se postaví budova měšťanské školy v Hlučíně a Dolním Benešově. Bohužel však poměry u nás byly silnější, než dobrá vůle odpovědných. V práci však neustaneme. 11

14 V zájmu státním jest však nevyhnutelně nutno, abychom včas zamezili vlivu Německa na smýšlení moravského lidu na Hlučínsku. To se může státi jen tehdy, dáme-li mu zaměstnání a možnost výdělku doma. Může-li Německo dnes zaměstnati sta hlučínských Moravců čistě z důvodů protičeských, proč by nemohla republika a hlavně její zemědělské kruhy poskytnouti zaměstnání několika stům lidí z důvodů státních? Slezská Matice osvěty lidové chce v tomto směru podniknouti akci v letošním roce a doufá, že její hlas nebude hlasem volajícího na poušti. Stavba škol Ačkoli v r prokazovala Matice neustále nutnost staveb škol natěšínsku z prostředků státních, nemůžeme se pochlubiti v tomto směru ani jediným úspěchem. Z důvodů rozpočtových nebylo možno vyhověti oprávněné potřebě. Dostalo se nám však ujištění, že v r se postaví školní budovy v Žívoticích, Bukovci a ve Stonavě. Bohužel však do dnešního dne se ještě nikde nestaví. Jsme si plně vědomí, že stavba potřebných obecných škol na Těšínsku, stavba měšťanské školy v Jablunkově a H. Suché, a dostavba českého gymnasia v Č. Těšíně se nedá oddalovati do nekonečna. Doufejme, že hospodářská tíseň v dohledné době ustoupí zase normálním poměrům, v nichž bude možno vyhověti naléhavé potřebě českých menšin na pohraničí již z důvodů státní prestiže. Zápisy d o škol Nejkrásnějším výsledkem práce matičních drobných činitelů jsou skvělé výsledky zápisu do škol. Na školách obecných byl celkem úbytek, který se dá vysvětliti zmenšením počtu narozených dětí, zato na všech školách měšťanských byl všude značný přírůstek. Celkově české školy vykazují značný přírůstek dětí, školy německé a polské úbytek. V polit, okrese fryštátském bylo zapsáno do všech škol obecných a měšťanských celkem dětí, t. j. o 155 dětí méně, než ve školním roce 1932/33. Ve šk. roce 1933/34 navštěvuje české školy obecné a měšťanské (přírůstek 335 dětí), školy polské 4,805 (ubylo 41 dítě), školy německé 2,962 (úbytek 449 dětí). Je potěšitelným zjevem, že ze škol německých počínají mizeti děti železničních zaměstnanců Slezáků. Krásných úspěchů bylo docíleno hlavně na českých školách v Karvinné a v Novém Bohumíně. V Karvinné byly zapsány ve šk. roce 1933/34 do českých škol celkem 2193 děti (přírůstek 81), do polských škol 1283 (ubyly 2 děti), do německých škol 572 (ubylo 148 dětí). V českých školách v Karvinné je zapsáno letos o 338 dětí více než ve školách polských a německých dohromady. V Novém Bohumíně zapsány do českých škol národních 1272 děti (o 149 dětí více), do polských 88 (úbytek 3 děti), do německých 1197 (ubylo 175 dětí). V českých školách jest již skoro tolik dětí, jako ve školách německých a polských dohromady. V politickém okrese českotěšínském byly zapsány do všech obecných a měšťanských škol celkem dětí, t. j. o 404 děti více, než ve školním roce 1932/33. Z celkového počtu dětí navštěvuje české školy dětí (46'66 /0), polské školy 7245 dětí (42 90 /0), německé školy dětí (10 44 %). Ve školním roce 1933/34 přibylo v českých školách celkem 558 dětí, ve školách polských ubylo 45 dětí a ve školách německých rovněž ubylo 109 dětí. Na obecných školách máme již dnes větší počet dětí v těchto obcích: Jablůnko v, Dolní Lomná, Návsí, Tyra, Dolní Datyně, Hnojník, Hradiště, Chotěbuz, Mosty, Staníslavíce, Šumbark, Český Těšín, Třinec; na měšťanských: Jablunkov, Hnojník, Č. Těšín, Třinec. 12

15 V politickém okrese hlučínském bylo ve školním roce 1932/33 zapsáno v českých školách obecných a měšťanských dítě, ve školách německých mimo okres 591 dítě a soukromě se vyučovalo (ve školách pokoutních) 551 dítě. Počet dětí soukromě vyučovaných se zvýšil ve školním roce 1933/34 na 628 dětí, z čehož je nejlépe zřejmá podvratná činnost německé zpravodajské služby, jež tajně donucuje rodiče, aby své děti posílali do soukromého vyučování. Všeobecná hospodářská tíseň neušetřila ani pokladny Slezské Matice osvěty lidové, která každoročně již v měsíci září zeje prázdnotou, takže pokladník je nucen navrhovati, aby pro úhradu řádných vydání použilo se kmenového jmění. Je to zjev nezdravý, ale nutný, nemá-li Matice prozatím v úmyslu uzavřití asi polovinu mateřských škol a jiných ústavů odborných. Dokud prostředky jsou, nechce předsednictvo přikročovati k tomuto radikálnímu opatření, které by bylo pravou pohromou národní práce na pohraničí. Již po tři roky doplácí Matice ze svého vlastního kmenového jmění přibližně Kč ". Příspěvky samosprávných korporací již skoro vymizely, dary jsou nepatrné, odkazů skoro není, příspěvky odborů platí se opožděně. Jsme ještě šťastní, že stát uznává práci matičních odborů a přispívá každoročně předsednictvu přiměřenou subvencí. Ústřední výbor po návrhu předsednictva učinil dalekosáhlá úsporná opatření, kterými jedině bylo možno deficit matiční snížiti na přiměřenou částku. Všem zaměstnancům matičním byly sníženy platy obdobně jako zaměstnancům státním, ačkoli platy na př. učitelek mateřských škol jsou nepoměrně menší než platy učitelek na školách státních. Zrušeny hubené odměny okresních jednatelů, zastaveno poskytování příspěvků na pořizování jevišť a na vánoční nadílku, snížen podstatně rozpočet odbočky v Českém Těšíně a kanceláře ve Slezské Ostravě, zvýšen nájem z pronajatých bytů a matičních pozemků, vydány vánoční a velikonoční pohlednice, rozeslána sta žádostí o přistoupení za zakládajícího člena a p. Předsednictvo je si plně vědomo, že snížením platů ublížilo nemálo svým zaměstnancům, kteří svou práci vykonávají svědomitě, ale je přesvědčeno, že tito pracovníci vědí sami nejlépe, že v daných dobách nebylo jiného východiska. Doufejme, že všeobecná hospodářská tíseň nebude trvati na věky, a že v dohledné době vysvitne opět slunko normálních poměrů. O rganisace V organisaci matiční nebylo v uplynulém roce změn. Matiční odbory jsou již ve všech obcích matiční oblasti. Zřídí-li se nový odbor, je to vždy druhý odbor v rozsáhlé obci, kde kmenový nevyhovuje pro vzdálenost určité osadě nebo části obce. Pracuje se na prohloubení matiční organisace a její činnosti. Za tím účelem zřídilo se několik komisí jako: úsporná, vydavatelská, kinová, národohospodářská, organisační a informační. Do jednotlivých komisí navrhli okresní jednatelé vhodné osoby znalé matiční práce. Komise jednají o otázkách svého oboru a překládají svoje návrhy předsednictvu a ústřednímu výboru. Zřízením komisí snaží se předsednictvo umožniti širšímu kruhu svých pracovníků spoluprácí na matičním podnikání ve všech různých oborech rozsáhlé a všestranné činností na pohraničí. V roce 1933 měla Slezská Matice osvěty lidové 147 odborů se členy. Ochranitelská činnost je bohužel nedostatečná. Odborů potřebujících pomoci je veliký počet, ale odborů finančně silných a zajištěných velmi málo, je tedy ještě dnes spousta matičních jednotek odkázána na svou vlastní pěst. Bylo by si přáti, aby zvláště v Čechách projevilo se 13

16 více porozumění pro potřeby Těšínská alespoň v tom směru, že by některé spolky nebo korporace převzaly ochranitelskou funkcí menšinových matičních odborů. S práva spolku V čele matiční organisace je ústřední výbor a předsednictvo, které koná pravidelné schůze každých 14 dní. V roce 1933 sešlo se předsednictvo 22 krátě a učinilo 849 usnesení. Ústřední výbor měl 5 schůzí a vyřídil 975 případů. Vedle ústředního výboru je poradním činitelem sbor okresních jednatelů, které svolává předsednictvo dle potřeby. V roce uplynulém bylo 7 schůzí okresních jednatelů. Schůzí okresních jednatelů zúčastňuje se zástupce Národní rady slezské, Svazu slezských obcí, měst a okresů a školní inspektoři. Ve schůzích těchto formulují se návrhy pro předsednictvo a ústřední výbor. Usnesení předsednictva a ústředního výboru vyřizuje matiční kancelář, která má kromě tajemníka a účetního 3 písařky na stroji. Z úsporných důvodů byla v r, 1933 propuštěna jedna písařka na strojí. Rozsáhlost kancelářské agendy nejlépe ilustrují číslice. V r přijala Matice 5673 dopisy a odeslala: 4162 dopisy, 715 lístků, tiskopisů, 24 poukázky, 125 balíků. Celkem kusy. O dbočka v Českém Těšíně Odbočka ústřední kanceláře v Českém Těšíně vyřizuje záležitosti odborů okresních sborů českotěšínských A i B a jablunkovského. Pravidelných porad odbočky zúčastnili se tito matiční činitelé: náměstek starosty řed. B. Klac, pokladník ředitel M. Tesař, II. jednatel ředitel J, Železný, okresní jednatelé p. p. prof. Antonín Kejzlar, řídící učitel T. Ambros, p. inspektor A. Polášek a správce odbočky prof. Placht. V poradách činěna usnesení o národně politických, školských, hospodářských a osvětových otázkách oblastí matiční politického okresu českotěšínského. Připravovány iniciativní návrhy pro schůze okresních jednatelů, předsednictva a ústředního výboru. Prostřednictvím odbočky rozesílána Těšínská korespondence", která zpravovala český tisk o poměrech na Těšínsku. V odbočce připravováno vydání Těšínského kalendáře." Projednány záležitosti kuratoria Masarykova jubilejního fondu lidovýchovného. K odbočce přičleněna agenda správy Masarykovy jubilejní vyšší školy lidové pro Těšínsko a Hlučínsko. K vyřízení 860 záležitostí bylo třeba přípisů. Letáčků pro kursy MJVŠL bylo natištěno Z matiční divadelní knihovny vypůjčilo si 19 odborů 188 divadelních her. Návštěv bylo v odbočce 1.389, telefonních rozhovorů Obvodová knihovna v Českém Těšíně rozeslala ve správním období 1932/33 celkem 31 knižních souborů na doplnění místních knihoven v menšinových obcích okresu (celkem svazků) a docílila výpůjček. Knihovníci, až na jednoho vesměs učitelé, plní zdárně a s opravdovou svědomitostí nesnadný osvětový úkol. Protože pro období 1933/34 bylo rozesláno téměř o 450 svazku více, lze očekávati ještě příznivější výsledek než v období minulém. Bude zásluhou pánu knihovníků, přispějí-li k němu další obětavou prací a vhodnou propagací české knihy. Okres jablunkovský má vlastní obvodovou knihovnu. M atiční zpra vodaj Velmi dobrým počinem pro informaci členstva o různých záležitostech spolkových jest vydávání Matičního zpravodaje, který se rozmnožuje strojem již čtvrtý rok. Redakcí řídí taj. Ant, Hořínek, články o samosprávě píše tajemník Svazu slezských obcí, měst a okresů p. F. Kotrš. Zpravodaj slouží výhradně účelům matičním. V r vydáno 10 č. ve 250 výtiscích.

17 v v * Činnost m atiční Osvětová činnost vyvíjí se v odborech matičních velmi úspěšně, ačkoli nezaměstnst a tíživá hospodářská situace jí oproti minulým rokům značně brzdí. Výkaz o osvětové prácí za uplynulý rok uvedu později. Velmi dobrým pomocníkem Matici v osvětové činnosti je Masarykova jubilejní vyšší škola lidová, která byla založena z popudu Matice na oslavu 80. narozenin presidenta republiky. Ve školním roce 1932/33 uspořádala v různých místech 20 kursů pro 792 posluchače, ve 3 cyklech přednášek uspořádáno 28 večerů, které navštívilo úhrnem 958 posluchačů, a 24 jednotlivé přednášky navštívilo posluchačů. Podrobnou zprávu vydalo kuratorium tiskem. Velikou péči a největší finanční náklad věnuje Matice mateřským školám, kterých vydržovala svým nákladem v r celkem 42. Vlastním nákladem vydržuje mateřskou školu odbor v Dolní Líštné. Z důvodů úsporných se rozhodlo předsednictvo uzavříti 2 mateřské školy a to: v Dětmarovicích, kde při posledním sčítání lidu napočteno 94'6 procent Čechů, a ve Vělopolí pro nepatrný počet dětí. Toto rozhodnutí učinil ústřední výbor s těžkým srdcem, ale nebylo možno jednati jinak, neboť železná nutnost tak přikazovala. Snažili jsme se, aby ministerstvo školství a národní osvěty převzalo nám do státní správy pět mateřských škol. Ministerstvo financí však návrhu ministerstva školství nevyhovělo. V roce letošním pokusíme se znovu žádati o převzetí mateřských škol do správy státní v těch místech, kde matiční školy mateřské jsou umístěny ve státních budovách. Doufejme, že budeme mítí více štěstí. Finanční tíseň obcí ohrožuje existenci mateřských škol vydržovaných z prostředků veřejných. Tak v D. Suché zrušila obec mateřskou školu, kterou svého času tu zřídila Slezská Matice. Školu tuto zachránil však místní matiční odbor, který společně s několika jinými českými spolky převzal úhradu celkového nákladu. Toto rozhodnutí matičního odboru a ostatních českých spolků v Dolní Suché zasluhuje plného uznání. V nebezpečí je i bývalá mateřská škola matiční v H. Suché, kterou převzala obec a dnes ji chce z důvodů finančních uzavříti. Nových mateřských škol dnes zřizovati nemůžeme, neboť nemáme ani tolik prostředků, abychom mohli zaplatiti náklad za školy již povolené. Již dnes je nad naše síly udržeti mateřské školy v místech, kde je jich z důvodů národních nevyhnutelně zapotřebí. Vedle mateřských škol vydržujeme 2 odborné školy pro ženská povolání a to: v Novém Bohumíně (tříletou) a v Karvinné roční školu rodinnou. Obě školy zatěžují nemálo matiční rozpočet, ačkoli ministerstvo školství a národní osvěty se snaží Matici pomáhati tím, že do Nového Bohumína i do Karvinné přidělilo po jedné státní učitelce, které platí z prostředků státních. V r zaplatilo ministerstvo školství na úhradu osobního nákladu pro obě školy příspěvek Kč a město N. Bohumín Kč Kromě toho přispívá na obě školy malou subvencí zemský výbor a Obchodní komora v Opavě. Obě školy plní zdárně svůj úkol již po deset let a odchovaly za tuto dobu celou řadu národně uvědomělých a prakticky vyškolených dívek. Ministerstvu školství a národní osvěty i městu Nov. Bohumínu děkujeme za vydatné subvence, které nám umožňují vydržovati tyto školy. Hudební školy vydržuje Matice dvě: v Novém Bohumíně s expositurami ve Fryštátě, v Petrovicích, Rychvaldě a v Orlové, a samostatnou školu v Českém Těšíně s expositurami v Třinci, Jablunkově a Hnojníku. Vlastní hudební školu má odbor v Radvanicích a Petřvaldě. Expositura v Orlové se osamostatňuje. Tyto hudební školy matiční plní zdárně své poslání. Ačkoli všichni žáci těchto škol platí školné, neuhradí jeho příjem celkového nákladu, takže se doplácí na ně z prostředků matičních. Byl již učiněn návrh hudební školy v nynější těžké době zrušiti. Předsednictvo tuto věc odložilo a bude jednati ještě o způsobu úhrady deficitu. 15

18 Na Hlučínsku hradila Matice věcný náklad krajkářských kursů v Bolaticích a Hlučíně, náklad osobní platí stát. Důležitým zdrojem příjmů je pro Matici Těšínský kalendář, který vydává již 13 roků. O jeho oblibě se nebudu zmiňovati. Nepříznivé hospodářské poměry zmenšily v poslední době výnos inserce, která v dřívějších letech tvořila vlastně čistý zisk. Kalendář je značně rozšířen. Bylo by si přáti, aby všechny matiční odbory pochopily jeho význam a snažily se odebrati alespoň o polovinu více výtisků, než tomu bylo dosud výtisků po Kč 5' uhradí nám celkový náklad. Kdyby odbory odebraly o výtisků více, uhradily by deficit hudebních škol, které by pak mohly býti zachráněny. Kromě toho zůstane ještě Maticí výtěžek inserce, kterého použije na vydržování mateřských škol. Ve snaze rozmnožiti matiční příjmy se rozhodlo předsednictvo vydati vánoční a velikonoční pohlednice, které se ještě nevžily tak, jak by bylo záhodno. Prosím všechny odbory a všechny matiční zaměstnance, aby hleděli jejich prodejem ulehčiti finanční tíseň a zachránili tím alespoň jednu mateřskou školu v některé horské obci. Matici zasílali žádostí o podporu různí členové, kteří se nezaviněně octli v bídě a nouzi. Dokud tomu matiční příjmy dovolovaly, vyhovovala ráda, prokázal-li odbor, že člen podpory zaslouží. Dnes je nemožno, aby Matice podporami tohoto druhu zvětšovala svůj deficit. Proto byl utvořen Svépomocný fond, do něhož odvádějí odbory za každého člena roční příspěvek 10 haléřů. Z výtěžku fondu se pak udělují podpory. V roce 1933 vyplaceno po návrhu odborů celkem Kč 2.050' členům, kteří buď vyhořeli nebo jinak jsou nezaviněně v nouzi. Výkazy podpor se uveřejňují v Matičním zpravodaji. Ještě dnes je celá řada odborů, které nejsou členy tohoto fondu a ničím ještě nepřispěly. Nemají ovšem také nároku, aby se jejich členům dostalo podpory. Slezská Matice osvěty lidové má a spravuje tyto fondy: 1. Fond Věnceslava Hrubého na podporu nemajetných žáků středních škol ve Slezsku, který dosáhl již výše Kč 64,157'65. Ve školním roce 1933/34 byla z něho udělena podpora 21 žáku středních škol v celkové částce Kč 4.500". 2. Fond Židkův na podporu chudých žáků českého gymnasia v Českém Těšíně. Vykazuje Kč Ve školním roce udělena z něho podpora Kč 600" dvěma žákům českého gymnasia v Českém Těšíně. 3. Fond Rakův na ošacení chudých dětí českých škol v Č. Těšíně vykazuje Kč Fond dra Ferdinanda Pelce vykazuje Kč Fond pí Lehečkové Kč 1.529'60. Kromě uvedených fondů spravuje ještě Matice ve funkci kuratoria Masarykův jubilejní lídovýchovný fond, který dne 31. XII vykazuje jmění Kč *40. Z úroků se financuje lidovýchovná činnost Masarykovy jubilejní vyšší školy lidové pro Těšínsko a Hlučínsko, Půjčka práce V roce 1933 vyzvalo předsednictvo všechny odbory, aby dle svých sil upisovaly půjčku práce, kterou vypsala vláda republiky. Ačkoli máme mnoho odborů velmi chudých, upsaly 54 odbory celkem Kč, čímž nejlépe prokázaly svou oddst a lásku k republice, která z výtěžku půjčky financuje veřejné stavby a tím čelí nezaměstnsti. Mimo to upsáno z Masarykova jubilejního fondu Kč a z fondu Věnceslava Hrubého Kč , Upsáno tedy celkem i s odbory Kč 271,900. Z odborů upsal nejvíce I. odbor v Novém Bohumíně Kč '. 16

19 Vánoční nadílka. Příkladem krásné obětavosti matičních odborů je pěkný výsledek vánoční nadílky pro potřebné děti českých škol. Odbory po celý rok pilně pracují a finanční zisk podniků zábavných ukládají na knížku, aby před vánocemi mohly způsobiti radost české drobotině. Poslední hubená léta silně zapůsobila i na příjmy matičních odborů a zmenšila náklad na vánoční nadílku oproti rokům předcházejícím. Přesto přese všechno byl výsledek vánoční nadílky velmi potěšující. Odbory dle svých možností ošatily a obuly alespoň ty, kteří toho nejvíce potřebovali. Pomáhati nejnuznějšímu bližnímu skutkem je nejkrásnějším úspěchem práce matičních odborů a projevem opravdového sociálního cítění. Chudému nepomůžeme slovy, ale skutky. Žel, že předsednictvo nemůže dnes přispěti na vánoční nadílku ani nejpotřebnějším odborům pod horami. V r činil celkový příjem matičních odborů Kč 1, '16, z toho bylo věnováno na vánoční nadílku Kč '10. Kromě vánoční nadílky uspořádalo mnoho odborů na českých školách i tak zvané stravovací akce. Dětem bylo rozdáváno v přestávkách mléko nebo byla vařena polévka. Náklad stravovací akce platí odbory, kterým přispívají obce, okresní péče o mládež, nebo i jiné spolky. V Novém Bohumíně v roce 1933 přispěla obec pro tento účel českým školám částkou Kč ', takže mohl I. odbor matiční v době od 1. listopadu 1933 do 30. dubna 1934 stravovati pětkráte v týdnu 342 děti rodičů bez zaměstnání nebo rodičů pracujících omezeně. Mimo to dodávají městské jatky matičnímu odboru za nepatrnou cenu jednou týdně 8 kg masa na polévku. Tímto způsobem snaží se odbory zmírniti bídu nezaměstnsti a ulehčiti rodičům ve starostech o kus chleba pro svoje dětí. Mravenčí prácí matičních odborů vystihnou nejlépe číslice. Bylo vykonáno: v roce 1933 v roce 1932 přednášek kursů divadelních představení dětských představení kínematografíckých představení loutkových h er besídek pro m lá d e ž akademií a koncertů národních a jiných slavností } 198 výletů. * různých zábav veřejné a matiční knihovny měly k n i h č t e n á ř ů počet v ý p ů j č e k S výsledkem práce matičních odborů jsme plně spokojeni a hrdě můžeme prohlásiti, že matiční odbory na Těšínsku a Hlučínsku a jejich členové jsou nejpevnější hrází na pohraničí státu a jeho nejoddanějšími a nejvěrnějšími občany. Výsledek veliké práce matičních činitelů prýští jedině z nezměrné lásky k národu a republice, bez této lásky nebylo by práce. Jsme šťastní, že v řadách matičních nikdo se neptá po politické nebo náboženské legitimaci, nikdo 17

20 neuplatňuje názorů, které by mohly ohrozití nebo podkopati jednotící ideu spolupráce všech poctivých Čechů na Těšínsku a Hlučínsku, kde známe pouze Čechy, Poláky a Němce, ale neznáme v matiční práci politické nebo náboženské příslušnosti. Každému, který by chtěl do Matice zasévati símě politické nevraživosti, předem srdečně děkujeme, neboť mnohaletá zkušenost již nás dostatečně poučila, že jedině a pouze svornost a společná láska k národu a republice je oním zázračným proutkem, který může vykonati divy ve směru státním i národním na pohraničí. Do matičních řad vítáme každého řádného a poctivého Čecha, který chce a umí pracovat, ale nikdy ještě jsme se neptali a ptáti se nebudeme, jakého je politického nebo náboženského přesvědčení. Kdo by tak činil, ohrožoval by v základech mohutnou organisaci matiční, která není pro strany, ale národ a stát. Matice chce a bude sloužiti výhradně a jedině národu a státu československému. Tuto nestranickost Matice uznávají všichni vedoucí činitelé všech českých politických stran na Ostravsku a účinně podporují snahy Matice u ústředních úřadů v Praze a Brně( kdykoli je požádáme o intervenci. Několikráte již intervenovalo pro nás několik poslanců různých stran společně. Prosím zástupce odborů, aby se ve svých místech bránili v matiční činnosti jakémukoli stranictví, které by mohlo ohrozití jednotu a svornost odboru. Politika do Matice nepatří. Matice pracuje ruku v ruce s Čsl. Národní radou v Praze a její odbočkou v Opavě, se Svazem Matic, se Svazem měst, obcí a okresů, Národní jednotou slezskou a s mnoha jinými přátelskými organisacemi. Konám jen svou milou povinnost, poděkuji-li všem matičním pracovníkům za všechno, co ve prospěch české věcí vykonali. Bez jejích spolupráce nikdy bychom se nemohli vykázati tak ohromnou činností. Děkuji rovněž tisku, který bez rozdílu politického zabarvení vydatně a ochotně nás podporoval. Děkuji všem českým poslancům z Ostravska i Opavska, našemu učitelstvu a všem přátelům mimo Slezsko za vše, co vykonali ve prospěch hraničářů Těšínská a Hlučínska. Nejvřelejší díky naše patří všem úřadům, zvláště pak ministerstvu školství a národní osvěty. Díky zasluhují i všichni matiční zaměstnanci, kteří s příkladnou pílí konají prácí pro zdar všeho matičního podnikání. Odbory matiční, předsednictvo i ústřední výbor jsou a budou onou jednotící složkou, která dovede pojití i rozvaděné bratry ke společné prácí ve prospěch národa a státu. Jsme šťastni, že v Matici vidí i centrální úřady pražské důležitého činitele hraničářského a uznávají náš význam. J e n v jednotě je síla. Jednotu a svornost zachováme. 18

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

SOkA Karviná Kroniky okresu Karviná 02.04.2007

SOkA Karviná Kroniky okresu Karviná 02.04.2007 Místo Časový rozsah Název Signatura Inv.číslo 1945-1987 ZO SPB (Svaz protifašistických bojovníků) Stonava 800 1970-1974 Kronika PO při ODPM 292 1981 Kronika Okresního pionýrského štábu (OPŠ) 303 Martegrafeheide

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

r Ústřední potravní spolek pro Slezsko v Lazech zapsané společenstvo s ručením obm ezeným. X X I I I. Yýroční zpráva za správní rok BURZVMY TWORZ^C

r Ústřední potravní spolek pro Slezsko v Lazech zapsané společenstvo s ručením obm ezeným. X X I I I. Yýroční zpráva za správní rok BURZVMY TWORZ^C fe LSJ Ě a a ~il @ li r Ústřední potravní spolek pro Slezsko v Lazech zapsané společenstvo s ručením obm ezeným. X X I I I. Yýroční zpráva za správní rok 97/8. Sok založen í 905 BURZVMY TWORZ^C Cestou,

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ

SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ na Těšínsku a H lučínsku z a r o k 1932 UPRAVIL ANTO N ÍN HOŘÍNEK Ve Slezské Ostravě v květnu 1933 N áklad c m Slezské Matice osvěty lidové s c sídlem ve Slezské Ostravě

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919 Textové přílohy V Novém Rousínově 1. února 1919 Ministru vnitra v Praze. Přežilým anachronismem nynější doby jsou dosud existující četné židovské obce na Moravě, které byly zřízeny pro pohodlnější germanisaci

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 12. 6. 2015 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy.

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. OPIS SOKOL - 1946 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. 20. ledna Konána II. výroční valná hromada naší jednoty za přítomnosti zástupce župy br. Josefa Žita,

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Adresář klubů OFS Karviná 2015/16

Adresář klubů OFS Karviná 2015/16 Adresář klubů OFS Karviná 2015/16 1. 8030061 FK Baník Albrechtice P: Ing. Šipula Vladislav adresa pro korespondenci Zátiší 421, 735 43 Albrechtice ul.osvobození 648 TB:596 428 008, 735 41 Albrechtice Mob:

Více

ZBIORY a ZAHRADNÍKA S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0

ZBIORY a ZAHRADNÍKA S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0 ZBIORY a ZAHRADNÍKA Č I N N O S T S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0 ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ NA TESINSKU A HLUCINSKU ZA ROK 1937 K TISKU U SPO ŘÁD A L A N T O N ÍN H O Ř ÍN E

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Správní vývoj okresu Frýdek-Místek. Správní vývoj politického okresu Frýdek

Správní vývoj okresu Frýdek-Místek. Správní vývoj politického okresu Frýdek Správní vývoj okresu Frýdek-Místek Okresní archivy uchovávají písemnosti vzniklé na území okresu. Náš současný okres prošel v minulosti několika územními reorganizacemi, proto se některé prameny k historii

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob. za rok 2013

Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob. za rok 2013 Výroční zpráva Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje o sdružení...2 2. Základní údaje o území MAS Bohumínsko...2 3. Členové sdružení...4

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ V ROCE 1928 UPRAVIL ANT. HOŘÍNEK

ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ V ROCE 1928 UPRAVIL ANT. HOŘÍNEK ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ n a t ě š ín s k o A HLUClNSKU V ROCE 1928 UPRAVIL ANT. HOŘÍNEK Slezská Ostrava 1928 Nákladem Slezské Matice osvěty lidové sídlem ve Slezské Ostravě. Tiskem knihtiskárny

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

SLEZSKÉ MATICE V ROCE 1927 ČINNOST OSVÉTY LIDOVÉ A HLUČÍNSKU NA TĚŠÍNSKU. f/: jí so UPRAVIL FRANTIŠEK ONDERKA

SLEZSKÉ MATICE V ROCE 1927 ČINNOST OSVÉTY LIDOVÉ A HLUČÍNSKU NA TĚŠÍNSKU. f/: jí so UPRAVIL FRANTIŠEK ONDERKA ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVÉTY LIDOVÉ NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍNSKU V ROCE 1927 Slezská Ostrava 1928. Nákladem Slezské Matice osvěty lidové sídlem ve Slezské Ostravě. Tiskem knihtiskárny Union ve Slezské Ostravě.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Vzory jednoduchých právních písemnosti

Vzory jednoduchých právních písemnosti Vzory jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dlužní úpis Potvrzuji, že jsem si dnes vypůjčila

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV 151468/VS 2014 k jednotnému vedení evidence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn)

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Název: SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, o.s. Sídlo: Pod Dlážděnkou 4, Praha 8, PSČ 182 00 Článek 1 Název a sídlo

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov Komunitní listy duben - ČERVEN 2012 Hrušov Milí čtenáři, Držíte v rukou 10. vydání komunitních listů lokality Hrušov, které pro Vás připravili pracovníci o.s. Vzájemné soužití, a to pracovníci Terénních

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem Závěrečná konference k individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje Plánování sociálních služeb II reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí OBSAH: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. listopadu 2004 č. 1168

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí OBSAH: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. listopadu 2004 č. 1168 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 8. února 2005 Částka 1 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 24. listopadu 2004 č. 1168 o dalších majetkových změnách a konečných

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 1. Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty Ing.

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ

SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ ť n m ~ r 5Sp Státní ref. reál. gym ndsiilm v Českém Tešino. ČINNOST 0874 SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ NA TĚŠÍNSKU A HLUCÍNSKU Slezská Ostrava 1931. Nákladem Slezské Matice osvěty lidové se sídlem ve

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více