Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města."

Transkript

1 USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení: usnesením č. 13/367/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: JUDr. Jitka Kyvalská Eva Kiedroňová MUDr. Bohuslav Stabrawa Radim Kozlovský usnesením č. 13/368/2008 zprávu ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. usnesením č. 13/369/2008 zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. usnesením č. 13/370/2008 1) vzalo na vědomí informaci o úpravách rozpočtu města schválených hlasováním per rollam dne a na Radě města Třince konané dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1-2 přednesu. usnesením č. 13/371/2008 vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 6)

2 usnesením č. 13/372/2008 o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši ,-- Kč, Římskokatolické farnosti Střítež u Českého Těšína, se sídlem Ropice čp. 112, IČ , na opravu kostela Božího těla v Gutech 2) rozhodlo o uzavření smlouvy č. 2008/06/251/Še o poskytnutí finančního příspěvku, ve výši ,-- Kč, mezi městem Třinec a Římskokatolickou farností Střítež u Českého Těšína, se sídlem Ropice čp. 112, IČ , na opravu kostela Božího těla v Gutech, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodlo o schválení vlastních rozpočtových opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 13/373/2008 smlouvu o přistoupení k závazku č. 2008/02/052/Ba mezi městem Třinec se sídlem Jablunkovská 160, Třinec, PSČ , IČ jako novým dlužníkem a Slezským vodohospodářským svazkem se sídlem Dukelská 144, Jablunkov, PSČ , IČ jako dosavadním dlužníkem, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 13/374/2008 1) neschválilo pořízení změny č. 8 územního plánu Třince části Oldřichovice. usnesením č. 13/375/2008 pořízení změny č. 4 územního plánu Třince části Karpentná. usnesením č. 13/376/2008 1) zřídilo osadní výbor v městské části Třinec Konská-Osůvky 2) určilo maximální počet členů výboru, a to 7 (předseda + 6 členů) 3) zvolilo určené členy osadního výboru městské části Třinec - Konská-Osůvky: - Roman Ćmiel (nar. 1975) - Ing. Gražyna Grygová (nar. 1964) - Ing. Januš Kroczek (nar. 1967) - Mgr. Dalimila Kullová (nar. 1957) - David Lisztwan (nar. 1974) - Zdeněk Sikora (nar. 1959) - Alois Šulák (nar. 1951) Strana 2 (celkem 6)

3 4) zvolilo do funkce předsedy osadního výboru Třinec Konská-Osůvky pana Ing. Januše Kroczka (nar. 1967), bytem Třinec Konská. usnesením č. 13/377/2008 1) udělilo Cenu města Třince" za celoživotní přínos pro město Třinec v oblasti výtvarného umění panu Rudolfu Štafovi, nar. 1925, bytem Třinec, za podmínek stanovených Zásadami pro udělování Ceny města Třince" a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 13/378/2008 dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Třince s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválilo dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Rehabilitační stacionář Třinec s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 13/379/2008 převedení střediska Denní stacionář a domov pro matky, Čapkova 708, Třinec z původní příspěvkové organizace Sociální služby města Třince do příspěvkové organizace Rehabilitační stacionář Třinec s účinností od ) schválilo a) dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Třince s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Rehabilitační stacionář Třinec s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 13/380/2008 1) zrušilo Zásady pro převod jednotek Města Třinec" schválené usnesením 6. zasedání zastupitelstva města dne ) neschválilo prodej bytového fondu ve vlastnictví města Třince dle zásad prodeje 3) neschválilo případné prodeje části bytového fondu ve vlastnictví města Třince dle individuálních žádostí. Strana 3 (celkem 6)

4 usnesením č. 13/381/2008 a) postoupit pohledávku ve výši ,50 Kč, kterou má město Třinec za paní D. K. a panem P. K., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a plnění s nájmem spojených a za náklady soudního řízení, žadatelům v tomto pořadí: 1. panu S. K. a paní J. K., bytem Třinec 2. panu V. D. a paní H. L., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2008/05/093/Za. usnesením č. 13/382/2008 uzavřít směnnou a kupní smlouvu č. 2008/05/180/Př mezi městem Třinec a společností BIWAG spol. s r. o., se sídlem Třinec, nám. Míru 558, IČ , na směnu a prodej pozemků dle geometrického plánu č /2008, a to parc. č. 1243/40 ve výměře 12 m 2 v k. ú. Třinec ve vlastnictví společnosti BIWAG spol. s r. o. za pozemky parc. č. st. 1243/37, st. 1243/38, 1243/41 a 1243/42 o celkové výměře 152 m 2 vk. ú. Třinec ve vlastnictví města Třince s tím, že společnost BIWAG spol. s r. o. rozdíl ve výměře směňovaných pozemků odkoupí za odhadní cenu ve výši ,-- Kč. usnesením č. 13/383/2008 a) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/154/Sk mezi městem Třinec a panem L. J., bytem Třinec, na odprodej pozemku parc. č. 2600/45 ve výměře 19 m 2 v k. ú. Lyžbice za odhadní cenu b) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/156/Sk mezi městem Třinec a paní I. A., bytem Třinec, na odprodej pozemku parc. č. 2600/24 ve výměře 20 m 2 v k. ú. Lyžbice za odhadní cenu c) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/157/Sk mezi městem Třinec a panem M. D., bytem Třinec, na odprodej pozemku parc. č. 2600/23 ve výměře 20 m 2 v k. ú. Lyžbice za odhadní cenu d) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/158/Sk mezi městem Třinec a panem M. N., bytem Třinec, na odprodej pozemku parc. č. 2600/27 ve výměře 19 m 2 v k. ú. Lyžbice za odhadní cenu e) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/160/Sk mezi městem Třinec a panem R. K., bytem Třinec, na odprodej pozemku parc. č. 2600/26 ve výměře 23 m 2 v k. ú. Lyžbice za odhadní cenu f) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/161/Sk mezi městem Třinec a Stavebním bytovým družstvem Třinec, IČ , se sídlem Třinec, 1. máje 129 na odprodej pozemků parc. č. 2600/44 ve výměře 46 m 2, parc. č. 2600/42 ve výměře 19 m 2, parc. č. 2600/41 ve výměře 19 m 2, parc. č. 2600/40 ve výměře 19 m 2, parc. č. 2600/39 ve výměře 19 m 2 vše v k. ú. Lyžbice a odprodej pozemku parc. č. 1231/15 ve výměře 1 m 2 v k. ú. Třinec za odhadní cenu. Strana 4 (celkem 6)

5 usnesením č. 13/384/2008 uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/175/Sk mezi městem Třinec a panem S. W., bytem Třinec, na odprodej pozemku parc. č. 308/1 ve výměře 116 m 2 a části pozemku parc. č. 310/1 ve výměře cca 400 m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Dolní Líštná za odhadní cenu ve výši 130,-- Kč/ m 2. usnesením č. 13/385/2008 uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/176/Sk mezi městem Třinec a panem R. D., bytem Třinec, na odprodej části pozemku parc. č. 310/1 ve výměře cca 220 m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Dolní Líštná za odhadní cenu ve výši 130,-- Kč/ m 2. usnesením č. 13/386/2008 a) o odprodeji pozemku parc. č. 1643/1 a části pozemku parc. č. 1643/3 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Oldřichovice u Třince panu M. G., bytem Třinec, za odhadní cenu 120,-- Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/163/Pi. usnesením č. 13/387/2008 uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/181/Př mezi městem Třinec a Třineckými železárnami, a. s., se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, IČ , na prodej části pozemku parc. č. 39/44 ve výměře 147 m 2 v k. ú. Konská za kupní cenu 50,-- Kč/m 2. usnesením č. 13/388/2008 1) vzalo na vědomí plán schůzí Rady města Třince a zasedání Zastupitelstva města Třince na 2. pololetí usnesením č. 13/389/2008 1) vzalo na vědomí dopis školské rady při Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím, Koperníkova 696 a informaci místostarostky města PhDr. Milady Hejmejové obsahující fakta jako reakci na tento dopis. Strana 5 (celkem 6)

6 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ULOŽILO ÚKOL: 23/13 místostarostovi města Třince Ing. Ivo Kantorovi a vedoucí odboru dopravy projednat s vlastníkem komunikace, tj. Správou silnic Moravskoslezského kraje, a s dotčenými orgány státní správy možnost zřízení přechodu pro chodce vedoucího od centrálního parkoviště k Nemocnici Třinec, p. o., přes silnici III. třídy - ulice Kaštanová, nebo umístění výstražného blikače. Zodp: Ing. Kantor, místostarosta města + Ing. Hronovská, vedoucí odboru dopravy Termín: 14. ZMě 24/13 starostce města Třince RNDr. Věře Palkovské projednat s vedením Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, se sídlen v Opavě, nevhodnost přemístění Katastrálního pracoviště Třinec do prostorů v objektu bývalé Tesly Třinec. Zodp: RNDr. Palkovská, starostka Termín: 14. ZMě RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MĚSTA OVĚŘOVATEL USNESENÍ... JUDr. Jitka Kyvalská PŘEDSEDKYNĚ NÁVRHOVÉ KOMISE Strana 6 (celkem 6)

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 2. zasedání ZMě dne 18.11.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 2. zasedání ZMě dne 18.11.2014. Trvá nebo splněno 3. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 18.12.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 16:00 hod. ukončení 18,45 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více