VYUŽITÍ POPÍLKOVÉHO SOLIDIFIKÁTU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU SAKO BRNO,A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ POPÍLKOVÉHO SOLIDIFIKÁTU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU SAKO BRNO,A.S."

Transkript

1 VYUŽITÍ POPÍLKOVÉHO SOLIDIFIKÁTU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU SAKO BRNO,A.S. RECOVERY OF ASH SOLIDIFICATION PROCESS FROM THE MUNICIPAL WASTE INCINERATOR OF THE SAKO BRNO,A.S. Ing.M.Koňařík, RNDr.J.Suzová, SAKO Brno,a.s., Ing.M.Sladký, Ing.K.Dědek, Ecointeres s.r.o. Brno Abstract This report deals with the fly ash separation on electrostatic precipitators behind the boiler and with the End-product of the semi-dry liming method of the flue gas cleaning in the Municipal Waste Incinerator. It also analyzes solidification of both of these products with water and cement. There follows an analysis of the hardened solidificate characteristic and its application at waste-dump remedation. 1. Úvod: Spalovna komunálního odpadu SAKO Brno, a.s. slouží k energetickému využití směsného komunálního odpadu s dodržením veškerých ekologických parametrů vyžadovaných právními předpisy z aglomerace města Brna. Tepelná energie vzniklá při spalování ve formě páry je dodávána jednak do firmy ZETOR a.s. a do sítě centrálního zásobování teplem města Brna. Při spalování odpadů dochází k hmotnostní redukci zhruba na jednu čtvrtinu původních hodnot. Škvára jako produkt spalovacího procesu je využitelná ve stavebním průmyslu jako rekultivační materiál, zásypový a podsypový materiál o čemž jsme zde hovořili před rokem. Dalšími produkty zbylými po spálení komunálních odpadů jsou popílek odloučený z elektrofiltrů za kotli a End-produkt z polosuché vápenné metody čištění spalin. Produkce popílku činí cca 2100 t a End-produktu 2500 t ročně při spálených tunách komunálního odpadu. Obsahy makrosložek těchto produktů čištění spalin jsou uvedeny v tabulce č. 1. Tyto produkty jsou zařazeny dle katalogu odpadů jako nebezpečné odpady a i solidifikát z nich byl považován za odpad nebezpečný a jako takový končil na skládce nebezpečného odpadu firmy Sateso ve Šlapanicích u Brna. Solidifikace je proces, při kterém se podle schválené receptury smíchá popílek s End-produktem, cementem a vodou, přičemž dojde v důsledku fyzikálněchemických procesů k eliminaci jeho nebezpečných vlastností a tím je zabráněno vyluhování těžkých kovů a ostatních nebezpečných složek z produktů čištění spalin do životního prostředí. Snahou zúčastněných pracovníků bylo dosáhnout certifikace solidifikátu jako výrobku s využitím v prvním kroku jako stavební polotovar pro budování vyrovnávacích a výplňových vrstev do tloušťky 70 cm technických rekultivací bývalých i současných skládek komunálního odpadu. 2. Výroba solidifikátu : Solidifikát je vyráběn ve spalovně v objektu solidifikace z popílku a End-produktu, které jsou dopravovány pneumaticky pomocí sušeného tlakového vzduchu do samostatných sil o objemu 350m 3. Jednotlivá sila jsou hermeticky uzavřena a izolována, aby se zabránilo pronikání vzdušné vlhkosti. Odvzdušnění sil je vedeno přes tkaninové filtry, aby nemohlo dojít k sekundárnímu znečištění ovzduší. Cement jako pojivo je dovážen autocisternami a do sila cementu o objemu 53m 3 je přepraven pomocí tlakového vzduchu. 109

2 110 označení vzorku popílek jednorázový vzorek popílek směsný vzorek 29.5.,26.6.,10.7., 15.5., 2.5., End-produkt jednorázový vzorek End-produkt směsný vzorek 15.5.,29.5.,26.6., 10.7.,2.5.,17.4. jednotka metoda matrice popílek popílek popílek popílek parametr výsledek NM výsledek NM výsledek NM výsledek NM sušina při 105 o C 100 ±5 100 ±5 99 ±5 99 ±5 % suš. Q /01 A fluoridy 2500 ± ±10 < ±10 mg/kg suš. Č Z N chloridy 7,3 ±20 7,07 ±20 18,8 ±20 18,4 ±20 % suš. Q /00 A ztráta žíháním 17 ±5 18 ±5 34 ±5 34 ±5 % suš. Č A SO3 5,25 ±10 5,3 ±10 1,81 ±10 1,63 ±10 mg/kg suš. Č N Al2O3 12,7 ±10 12,7 ±10 0,92 ±15 3 ±15 % suš. Q /99 A FeO(vč.rozkladu) 0,99 ±10 0,87 ±10 0,26 ±10 0,27 ±10 % suš. K01-540/1-232 N Fe celk.jako Fe2O3 1,48 ±15 1,47 ±15 <0,01 <0,01 % suš. Q /99 A MgO 1,61 ±15 1,66 ±15 0,34 ±15 0,36 ±15 % suš. Q /99 A MnO 2 ±15 3 ±15 0,008 ±15 0,01 ±15 % suš. Q /99 A TiO2 1,47 ±15 0,95 ±15 0,5 ±15 0,06 ±15 % suš. Q /99 A Na2O 3,37 ±14 3,37 ±14 0,58 ±14 0,66 ±14 % suš. Q /99 A K2O 5,18 ±14 4,7 ±14 0,81 ±14 0,86 ±14 % suš. Q /99 A SiO2 27,8 ±15 26,7 ±15 0,99 ±15 1,24 ±15 % suš. Č N P205 1,3 ±10 1,3 ±10 0,020 ±10 0,030 ±10 % suš. Č N CaO 26,2 ±10 27,1 ±10 53,8 ±10 52,7 ±10 % suš. K01-540/1-232 N C org. 1 ±10 1,21 ±10 2,14 ±10 2,46 ±10 % suš. Q /01 A S celk. 3,33 ±10 3,08 ±10 6,78 ± ±10 % suš. Q /01 A vázaná voda dle Penfield 1,19 ±10 9 ±10 11,2 ±10 9,98 ±10 % Č N Tabulka č. 1 Makrosložky popílku a End-produktu 110

3 Pod silem cementu je umístěna cyklonová míchačka od firmy Stasis H. Slavkov s nuceným mícháním o objemu 1,5 m 3, která stojí na tenzometrických vahách. Celý proces výroby solidifikátu je plně automatizován a práce obsluhy spočívá v naprogramování receptury (určení množství popílku, End-produktu, cementu procesní vody a počtu míchacích cyklů). Po zadání potřebných údajů řídící systém přemístí do míchačky zadaná množství jednotlivých komponent pomocí šnekových dopravníků a zahájí proces míchání. Po cca 7 minutách je solidifikát přepuštěn do sběrné domíchávací nádrže s měřením hladiny a blokací dalšího míchání. Z této nádrže je pak následně přečerpáván do autocisteren, případně domíchávačů ( podle délky transportu ) a odvážen na skládku. Popílek i End-produkt je možné též ze sil stáčet v suchém stavu a přepravovat na velké vzdálenosti s tím, že proces solidifikace se uskuteční až na místě budoucího úložiště. 3. Základní požadavky na solidifikát: Solidifikát určený pro vyrovnávání skládek komunálních odpadů musí splňovat parametry uvedené v následující tabulce. Parametr Měr. jedn. Limitní hodnota Předpis Technické požadavky konzistence čerstvé směsi cm 8,5-15 ČSN pevnost v tlaku prostém MPa min.0,3 ČSN stupeň míry zhutnění %PS min.70 ČSN poměr únosnosti CBR % min.2 ČSN součinitel propustnosti m.s -1 min ČSN objemová hmotnost kg.m -3 min.920 ČSN objemové změnybobtnání % max.4 PNV 0104 Ekologické požadavky hmotnostní aktivity 226 Ra Bq.kg Vyhl. č.307/2002 vyluhovatelnost mg.l -1 limit hodnoty výluhu dle tab.č.2 etotoxicita Metodika MŽP (Věstník 12/02) Tabulka č. 2 Parametry použitelnosti solidifikátu Stupeň míry zhutnění Tato hodnota vyjadřuje míru samovolného zhutnění směsi po odlevu do konstrukční vrstvy. Stupeň míry zhutnění je vyjádřen jako procesní podíl objemové hmotnosti samovolně zhutněného vzorku z objemové hmotnosti stanovené hutněním optimálně zvlhčené směsi metodou Proctor Standard. V obou případech se pro porovnání použije hodnota objemové hmotnosti ve vysušeném stavu. Vyluhovatelnost U solidifikátu vyráběného podle PNV 0104 se vyluhovatelnost posuzuje podle kvality vodného výluhu a hodnotí se podle následující tabulky č.2. Základním kriteriem pro posuzování kvality vodního výluhu je jeho hodnocení podle ČSN V případě překročení limitní hodnoty obsahu sledovaných škodlivin musí naměřená hodnota splnit alespoň požadavky limitních hodnot pro II. třídu vyluhovatelnosti dle Vyhlášky č. 383/2001 Sb. 111

4 Ekotoxicita Zkouškami provedených ekotoxikologických testů musí být prokázáno, že solidifikát nevykazuje nebezpečnou vlastnost H 14 ekotoxicitu dle vyhlášky MŽP a MZdravotnictví č. 376/2001 Sb. Současně musí být těmito zkouškami prokázáno, že solidifát lze zařadit do třídy vyluhovatelnosti II ( případně I) Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. Další požadavky na vlastnosti solidifikátu Další základní požadavky na výrobky ( solidifikát ) pro stavby dle Nařízení vlády č. 163/2002, tj. požární bezpečnost, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie jsou z hlediska použití solidifikátu jako vyrovnávací vrstvy skládek komunálního odpadu bezpředmětné. Prvek Nejvyšší přípustné množství (mg.l -1 ) ČSN tř. vyluh. II Ag As Ba Be Pb Cd Cr celkový Co Cu Ni Hg Se V Zn Sn 0,05 0,2 3,0 10,0-0,5 0,05 0,5 0,5 0,2 5,0 - Tabulka č. 3 Limitní hodnoty vodního výluhu Zkoušení a kontrola jakosti Požadované vlastnosti solidifikátu se ověřují zkouškami průkazními a kontrolními. Průkazními zkouškami musí být prokázáno splnění parametrů uvedených v tabulce č.1. Kontrolními zkouškami se ověřuje shoda jejich fyzikálních, chemických a biologických vlastností s výsledky průkazních zkoušek. Tyto zkoušky zajišťuje výrobce solidifikátu. Odběr vzorků pro kontrolní zkoušky se provádí v množství minimálně 5l, aby se vytvořil reprezentativní vzorek. O odběru a kontrolních zkouškách se vede řádná evidence. 4. Poloprovozní ověřování na zkušebních plochách Pro řešení tohoto úkolu byla uzavřena SoD č. 17/01/2004 mezi SAKO Brno,a.s. a Ecointeres Brno. Při poloprovozních zkouškách byly počátkem listopadu 2004 připraveny tři různé druhy solidifikátu. Při výrobě prvního vzorku byla použita základní receptura uplatněná při běžné produkci solidifikátu, která se vyznačuje dávkou 200 kg cementu na 1 m 3 hotového výrobku. Dále byla při zkouškách upravována receptura tak, že dávky popílku a End-produktu byly ponechány a zvyšovala se pouze dávka cementu a to tak, že druhý vzorek solidifikátu obsahoval 112

5 250 kg cementu na 1 m 3 a u třetího vzorku 300 kg cementu na 1 m 3 výrobku. Postupné zvyšování přídavku cement bylo provázeno rovněž mírným zvýšením množství záměsové vody tak, aby konzistence vyrobeného solidifikátu odpovídala zadání ( cm Vicatova prstence ). Při výrobě každého ověřovacího vzorku určeného k poloprovozním odlevům bylo vyrobeno cca 8 m 3 solidifikátu, který byl dokonale homogenizován a následně přečerpán do autocisterny typu CAS. Zkušební pole byla vybudována na skládce firmy Sateso ve Šlapanicích. Zkušební pole byla vybudována tak, aby umožnila příjezd cisternového vozu až na místo a solidifikát bylo možné odlévat. Z každého vyrobeného vzorku byl odebrán vzorek o objemu 12 litrů do předem připravených vzorkovnic pro potřeby stanovení konzistence a pro odlévání zkušebních těles pro potřeby následného vyhodnocování vlastností vyráběných hmot. Mimo vyhodnocování vlastností vyráběných hmot v běžných laboratorních podmínkách bylo prováděno i sledování zkušebních polí po jejich odlevu. Krátkodobé vlastnosti solidifikátů nejsou podnikovou normou nijak předepsány, z hlediska praktických podmínek na staveništi je však vyžadováno zatuhnutí solidifikátu tak, aby nejdéle po sedmi dnech zrání byl povrch soudržný, pevný a pochůzný. Tato podmínka byla u všech třech vzorků splněna a nevyskytly se žádné poruchy i když klimatické podmínky zdaleka nebyly ideální. Po 28 dnech zrání bylo provedeno na zkušebních plochách odvrtání zkušebních vzorků ve tvaru válců pro stanovení pevnosti v tlaku prostém. Pro využití solidifikátu na uzavírání skládek je požadavek na pevnost v tlaku prostém velmi mírný a jako postačující je v podnikové normě stanovena hodnota vyšší než 0,3 MPa. Vzorky z laboratoří vykazovaly pevnost 2,7 MPa až 3,6 MPa v závislosti na dávce cementu ve vzorku, u vzorků získaných odvrtáním ze zkušebních ploch byly tyto hodnoty v rozmezí 2,1 až 2,8 MPa, opět v závislosti na množství cementu. Z uvedeného vyplývá, že výsledky jsou velmi příznivé. 5. Certifikační proces Proces certifikace zabezpečoval jako autorizovaná osoba Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 04 Teplice, který se rovněž podílel na výsledném znění podnikové normy PNV 0104, která slouží jako závazný podklad pro certifikační proces. Laboratorní rozbory byly prováděny ve firmě Ecochem Praha, která je akreditovanou laboratoří. Certifikát byl vystaven pod číslem Popílkový stabilizát. Dále byl vystaven Protokol o výsledku certifikace výrobku č a další související dokumenty. Proces certifikace byl uzavřen těsně před koncem roku Závěr Pracovníci spalovny společnosti SAKO Brno,a.s. spolu s pracovníky firmy Ecointeres Brno s.r.o. prokázali, že lze dosáhnout cílů, které byly ještě před několika lety téměř nemožné získat certifikát na výrobek z komponent, které byly považovány za nebezpečný odpad. Tento trend je patrný v celé vyspělé Evropě. Je potřeba tento krok chápat pouze jako počátek dalšího zkoumání procesů solidifikace produktů ze spaloven komunálních odpadů, neboť je nám z našich spanilých cest po spalovnách našich vyspělejších sousedů známo, že solidifikát ze spaloven je využíván ve stavebnictví k sanaci starých inženýrských sítí, jako jsou vodovody, plynovody a kanalizace. Po skončení životnosti nejsou tyto sítě, pokud to není nezbytně nutné vyzvednuty ze země, naopak je do nich tlakově vpraven upravený 113

6 solidifikát, který po vytuhnutí brání propadání nadloží. Tímto směrem se chce ubírat i brněnská spalovna, která by se po skončené plánované rekonstrukci měla stát moderním zařízením, které energeticky využije neroztříděné a dále nezpracovatelné směsné komunální odpady z jihomoravské oblasti a produkty vzniklé spálením, respektive čištěním spalin budou využity ve stavebnictví a bude tak minimalizováno množství odpadů ukládaných na skládky, jak vyžaduje legislativa EU i ČR. 5. Literatura [1] Ecointeres Brno : Výroba a užití popelkového solidifikátu ze spalovny SAKO Brno,a.s. Závěrečná zpráva

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 94 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací ÚPRAVA ZEMIN TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 77/2013-120-TN/1 ze dne 24.10.2013 s účinností od 1.11.2013. Současně se ruší a nahrazují v celém

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM ÚNOR 2009 Svaz výrobců cementu České republiky byl založen v roce 2002 jako samostatný

Více

METODICKÉ POKYNY. Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů

METODICKÉ POKYNY. Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů METODICKÉ POKYNY 9. Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů OBSAH 1 PŘEDMLUVA.....................................................................13

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad

Více

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011 B.2 VODA.1 POVRCHOVÁ VODA VODA.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. METODICKÝ POKYN odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb Obsah Strana 1. Předmluva...........................................................................6

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi Praha, leden 2008 Obsah Strana 1. Úvod 2 1.1 Oblast použití 3 1.2 Právní předpisy, ze kterých návod

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mittal Steel Ostrava a.s. Žárová zinkovna pro provoz 162 - svodidla Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Číslo zakázky

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs

Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs RNDr. Jindřich Petrlík a Ing. Milan Havel (Arnika program Toxické látky a odpady), Martin Skalský (Arnika Centrum pro podporu občanů) vydalo občanské

Více

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více