Biomasová elektrárna ve Sviadnově byla dodaná za jeden rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biomasová elektrárna ve Sviadnově byla dodaná za jeden rok"

Transkript

1 70 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы Biomasová elektrárna ve Sviadnově byla dodaná za jeden rok Společnost EKOL, spol. s r.o. Brno je generálním dodavatelem stavby bioelektrárny pod názvem. V areálu Teplárny Frýdek-Místek ve Sviadnově byl realizován významný projekt, jehož výsledkem je nový zdroj určený pro vysoce účinnou výrobu tepla a elektrické energie při spalování biomasy dřevní štěpky. Celá realizace, tedy stavba, instalace technologie i uvedení do provozu proběhla v rekordním čase. V následujícím článku je prezentován rozsah projektu, průběh realizace včetně výsledků úspěšně prokázaných technických parametrů díla. DODAVATELSKÁ STRUKTURA A CÍLE REALIZACE Generálním investorem a realizátorem projektu byla společnost EnergoFuture, a. s. Generálním dodavatelem a zhotovitelem se na základě výběrového řízení stala společnost EKOL Brno. Společnost Dalkia Česká republika na základě dlouhodobé smlouvy novou bioelektrárnu provozuje a vyrábí kogenerační výrobou nejen elektřinu, ale i teplo. Nový ekologický zdroj byl realizován v rámci projektu řízeném agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Přínos bioelektrárny pro obyvatele Frýdecko- Místecka: Nový ekologický zdroj energie spálí ročně až 90 tisíc tun dřevní štěpky. Jeho tepelný výkon dosahuje hodnoty 18 MWt a elektrický výkon je až 5,88 MWe. Předpokládaný roční objem vyrobené elektrické energie je 36 GWh, což představuje více než půlroční spotřebu elektřiny všech domácností Frýdku-Místku. Vyrobené teplo dosáhne ročního objemu 330 TJ a tím nahradí třicet procent dodávek tepla ze stávající teplárny, čímž zajistí ekologičtější tepelnou pohodu pro 8 tisíc domácností ve městě. Provoz bioelektrárny umožní Teplárně Frýdek-Místek uspořit až 18 tisíc tun černého uhlí, což představuje přibližně 340 vagonů a tím umožní snížit množství emisí oxidu uhličitého vypouštěných do ovzduší o více než 40 tisíc tun ročně. Obr. 1 Kotelna PŘÍPRAVA A OPTIMALIZACE PROJEKTU Hlavním principem bylo využití odborných znalostí technologické firmy EKOL Brno vyrábějící vlastní turbíny i kotle při optimalizaci celého termického cyklu s cílem co nejvyšší účinnosti a tím i ekonomické návratnosti pro investora. Původní zadání projektu předpokládalo využití kondenzační odběrové parní turbíny. Již ve fázi před podpisem kontraktu provedla firma EKOL Brno analýzu potřeb CZT města Frýdku-Místku a koncepce byla optimalizována na použití protitlakové parní turbíny s tzv. potlačenou kondenzací. Na výstupu z turbíny (3) byl kondenzátor nahrazen topným výměníkem (4) chladivo tvoří vratná voda horkovodu z města. Parametry tlaku páry na výstupu z turbíny jsou poté proměnné, a to v rozsahu 0,4 1,2 bar ve vazbě na teplotu vratné vody v horkovodu. Díky tomu bioelektrárna v zimním a přechodném období předehřívá vodu v horkovodu pro ekonomické využití stávající technologie Teplárny Frýdek-Místek (17). Naproti tomu v letním období pokryje výkon biobloku celou potřebu CZT. Pro zvýšení účinnosti v letním provozu byl systém dále doplněn Obr. 2 Zjednodušené schéma biomasové elektrárny (PFD) o chladicí okruh (12) a tzv. dochlazovací výměník (10), což umožní zvýšit podíl výroby elektrické energie při nízké potřebě tepla v CZT. Takto upravené řešení umožnilo realizovat technologii vysoce účinné kombinované výroby elektrické energie a tepla. VLASTNÍ REALIZACE Významným aspektem celého projektu byla extrémně krátká doba realizace. I přes to že výběrové řízení na dodavatele bylo zahájeno již v lednu 2011, konečné rozhodnutí a podpis kontraktu se uskutečnil až v říjnu Podmínkou smlouvy ale bylo dodržení termínu zahájení provozu do konce roku Celý průběh realizace na stavbě byl velmi náročný na koordinaci všech činností jak časově, tak prostorově. Situace staveniště ve velmi omezeném prostoru, které bylo omezeno z jedné strany cyklostezkou a řekou Ostravicí a z druhé strany

2 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы 71 stávajícím provozem Teplárny Frýdek-Místek byla někdy více než dramatická. Koordinace všech pracovních skupin, ať už vlastní stavby nebo montáže technologie, vyžadovala vysoké nasazení a často bylo nutné operativně měnit pořadí jednotlivých realizačních kroků. Při tom všem nesměl být ohrožen provoz v Teplárně Frýdek-Místek. Je třeba říci, že úspěch projektu by nebyl možný bez úzké spolupráce s pracovníky Dalkie ČR v Teplárně Frýdek-Místek. Kromě vlastní realizace technologie bioelektrárny bylo nutné také v letní odstávce (tedy od :00 hod. do :00 hod.) realizovat napojení bioelektrárny na stávající horkovodní potrubí. Popis hlavních částí BIOELEKTRÁRNY PALIVOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Na začátku celého procesu jsou kamiony s dřevní štěpkou, které po zvážení na silniční váze přivezou palivo do kryté skládky, kde dojde k vysypání na podlahu. Poté je palivo pomocí automatického drapáku uskladněno do kryté skládky biomasy nebo přímo nasypáno na posuvné dlažby. Podsuvné dlažby, umístěné v čele kryté skládky u objektu kotelny, slouží jako zásoba paliva pro kotel. Z podsuvné dlažby je palivo vyskladňováno podle spotřeby paliva na kotli (hladina v provozním zásobníku kotle) na lomený hrabicový dopravník, který dopraví palivo do třídiče. Vytříděné palivo je dále dopraveno pomocí lomeného hrabicového dopravníku do výšky cca + 14 m na vodorovný pasový dopravník. Vodorovný pasový dopravník dopraví palivo dále do násypky kotle. Vodorovný pasový Obr. 3 Krytá skládka štěpky Základní technické parametry bioelektrárny Nominální parametry bloku: Ohřev topné vody na 72 C 76 C 85 C 90 C Průtok ostré páry m 0 [t/h] 23,03 23,03 23,03 23,03 Tlak ostré páry p 0 [bara] Teplota ostré páry t 0 [ C] Teplota odplynění tnv-odpl2 [ C] Účinník generátoru cos(ϕ) [-] 0,9 0,9 0,9 0,9 Topná voda vstup t w1 [ C] Topná voda výstup t w2 [ C] Výkon tepelný P T1-CZT [MW] 12,66 12,72 12,95 13,07 Hodnoty bioelektrárny ve jmenovitém režimu: Výkon elektrický za transformátorem s odpočtem ztrát a vlastní spotřeby P ELF [kw] Výkon v palivu P pal [MW] 20,35 20,35 20,35 20,35 Obr. 4 Vizualizace dopravy paliva Účinnost bloku [%] 83,20% 83,20% 82,90% 82,90% MAXIMÁLNÍ PARAMETRY: Ohřev topné vody na 72 C 76 C 85 C 90 C Průtok ostré páry m 0 [t/h] 28,5 28,5 28,5 28,5 Výkon tepelný P T1-CZT [MW] 15,81 15,87 16,07 16,22 Hodnoty bioelektrárny v maximálním režimu: Výkon elektrický za transformátorem s odpočtem ztrát a vlastní spotřeby P ELF [kw] Výkon v palivu P pal [MW] 25,18 25,18 25,18 25,18 Účinnost bloku [%] 83,78% 83,74% 83,75% 83,75% Obr. 5 Fotografie z realizace bubnový třídič Palivem kotle je nekontaminovaná dřevní štěpka podle ČSN EN

3 72 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы Obr. 6 Situace umístění v rámci areálu Teplárny Frýdek-Místek HLAVNÍ MILNÍKY PROJEKTU: Podpis smlouvy Zahájení stavby Zahájení montáže kotle Tlaková a pevnostní zkouška kotle Zahájení montáže turbogenerátoru První dodávka páry pro teplé zkoušky PRVNÍ PŘIFÁZOVÁNÍ BLOKU DO SÍTĚ :50 hod Garanční měření 2. a Kolaudační souhlas dopravník je osazen magnetickým separátorem kovů, automatickým vzorkovačem paliva a pásovou váhou, která slouží k bilancování hmotnostního toku paliva do zásobníku kotle. Obr. 7 Armování základů kotle Hlavní parametry dopravy paliva: technologický jeřáb ve skladu paliva má drapák o objemu 11 m 3 a pracuje v automatickém režimu zaskladňování a vyskladňování paliva; zásoba paliva na podsuvné dlažbě 2 70 m 3 = zásoba na cca 4 hod. jmenovitého provozu, výkonost podávání jedné podsuvné dlažby je až 55 m 3 /h, druhá dlažba je v záloze; bubnový třídič paliva je schopen zpracovat 60 až 90 m 3 /h štěpky; redlerové dopravníky paliva jsou s dopravní kapacitou 60 m 3 /h; pasové dopravníky paliva s dopravní kapacitou 60 m 3 /h jsou vybaveny magnetickou separací kovů, automatickým odběrem vzorků paliva a pasovou váhou pro bilancování spotřeby kotle systém doplňuje čelní kolový nakladač Volvo-typ L70F s objemem lžíce 9 m 3 pro manipulaci a dopravu doplňujícího paliva z otevřené skládky. KOTELNA, TEPELNÁ STROJOVNA Kotelna sestává z těchto hlavních technologických zařízení umístěných v objektu kotelny: parní Obr. 8 Průběh opláštění hlavních objektů kotel, parní rozdělovače VT a NT páry, potrubní rozvody, vzduchové ventilátory, napájecí čerpadla, napájecí nádrž s odplyněním, expandéry a zařízení denitrifikace spalin. Popis parního kotle EKOL (typ RKF26): Parní kotel o jmenovitém tepelném výkonu 18 MWt a parametrech páry 485 C a tlaku6,4 MPa (abs.) s možností trvalého provozu na 28,5 t/h je určen ke spalování biomasy ve formě dřevní štěpky s možným přimísením pilin a cíleně pěstovaných dřevin a travin o výhřevnosti 6,5 12 MJ/kg. Přivedené palivo se spaluje na protiběžném, přesuvném, vzduchem chlazeném roštu. Palivo se na rošt dopravuje otvory v přední stěně spalovací komory dvěma pneumatickými pohazovači. Pohyb roštu je zpětný tj. od zadní stěny spalovací komory k přední. Pro zapalování paliva slouží ruční hořák na propan-butan. Hlavní části kotelny: Parní kotel EKOL, typ RKF 26 Elektro odlučovač TZL

4 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы 73 Obr. 9 napojení bioelektrárny na stávající horkovod Popis protitlakové parní turbíny EKOL typu R5,8-6,2/(0,04-0,12)E Parní protitlaková turbina se dvěma neregulovanými odběry je konstrukčně navržena jako vysokootáčková, jednotělesová s horizontálně dělenou skříní a nosiči statorových lopatek. Vstupní část turbiny je řešena jako ventilová komora s VT regulačními ventily, na kterou je namontováno těleso rychlozávěrného ventilu. Výstupní hrdlo turbíny je řešeno jako svarek a s turbínovou skříní je spojeno vertikálním přírubovým spojem. Lopatky jsou navrženy jako přetlakové s akčním regulačním stupněm. Celokovaný rotor je uložen v tlakově mazaných kluzných radiálních ložiscích. Je vybaven vyrovnávacím pístem s labyrintovým těsněním. Zbytek nevyvážené osové síly od průtoku páry turbínou je zachycen oboustranným axiálním ložiskem s naklápěcími segmenty. Rotor je dynamicky vyvážen a odstředěn. Jeho kritické otáčky jsou dostatečně vzdáleny od otáček provozních. Uložení turbinové skříně s ložiskovým stojanem umožňuje volnou tepelnou elasticitu a provozní bezpečnost. Výstupní hrdlo turbíny je uloženo na patkách a toto uložení zároveň slouží jako pevný bod pro dilataci turbinové skříně v podélné ose. Rotor je utěsněn labyrintovými ucpávkami. Spojka mezi turbinou a převodovkou je planžetová, umožňující axiální posuv, spojka mezi převodovkou a generátorem je pružná s pojistným mechanismem. Základní parametry protitlakové parní turbíny EKOL: Průtok ostré páry - max. Průtok ostré páry - min. Teplota ostré páry m 0 [t/h] 28,5 m 0 [t/h] 9,2 T 0 [ C] 483 Tlak ostré páry p 0 (bara) 62 Účinník generátoru Tlak páry za turbínou - max. Tlak páry za turbínou - min. Teplota chladicí vody jmen. Výkon svorkový max. cos(ϕ) [-] 0,9 p 2 [bara] 1,2 p 2 [bara] 0,4 T W0 [ C] 30 P svork [kw] Obr. 10 Vizualizace- řez kotlem Parní rozdělovače VT a NT Potrubní rozvody, armatury, příslušenství potrubí Vzduchové ventilátory Napájecí blok (čerpadla, napájecí nádrž s odplyněním) Expandéry Chemická úprava vody Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) STROJOVNA PARNÍ TURBÍNY Strojovna parní turbíny sestává z těchto hlavních technologických zařízení umístěných v objektu strojovny: protitlaková parní turbína, převodovka, generátor, topný výměník, dochlazovací výměník, kondenzátor ucpávkové páry, evakuační jednotka pro odsávání parovzdušné směsi z topného výměníku, potrubní rozvody. Turbina s převodovkou jsou umístěny na základovém rámu, který je usazený na železobetonovém turbínovém stole. Základový rám současně tvoří olejovou nádrž a je osazen všemi komponenty olejového systému (čerpadla, filtry, chladič). Generátor je ustaven na betonovém bloku, který je rovněž součástí turbínového stolu.

5 74 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы Obr. 11 Řez parní turbínou Obr. 12 Vizualizace turbosoustrojí s převodovkou a generátorem Obr. 13 Čelní pohled na instalované turbosoustrojí SYSTÉM CHLAZENÍ Chladicí systém zabezpečuje chlazení technologického zařízení chladící vodou, která obíhá ve dvou chladících okruzích a odvádí teplo z chladičů strojního zařízení do otevřené chladící věže, kde je předává okolnímu vzduchu. Celkový chladící výkon je kw. Velký chladící okruh o max. výkonu kw slouží k odvádění přebytku tepla při regulaci výkonu horkovodní tepelné sítě. Jeho roční provozní doba je odhadována na 3000 hod při středním chladícím výkonu 4500 kw. Tento chladící okruh slouží k chlazení jediného výměníku, kterým je dochlazovací výměník pro dochlazení zpátečky horkovodní sítě. Tento okruh je v provozu pouze když teplota ve zpátečce HV přesahuje 60 C a provozní podmínky vyžadují, aby 60 C bylo dodrženo. Malý chladící okruh o výkonu 400 kw, který odvádí teplo z chladičů turbogenerátoru pracuje po celou provozní dobu elektrárny. Jeho roční fond pracovní doby je hod. při středním chladícím výkonu 400 kw, maximální výkon činí 826 kw. Tento okruh slouží k chlazení chladičů turbosoustrojí. Chladící voda (60t/h., 30 C) je do okruhu dopravována odstředivými čerpadly (Q = 60t/h., H = 28 m). Voda prochází nejprve paralelně řazenými chladiči evakuační stanice, mazacího oleje, regulačního oleje a elektrického generátoru. Přitom se ohřeje o cca 4,44 C. Tato voda je pak zavedena do kondenzátoru ucpávkové páry, kde se ohřeje o dalších 1,23 C. Oba chladicí okruhy mají společnou hlavní nádrž vody o obsahu cca 60 m3, ve které se shromažďuje ochlazená voda (30 C), která se do nádrže dostává gravitačně ze dvou otevřených mikrochladičů umístěných na nádrži. Nádrž je spojena s ovzduším. Výstup vody z nádrže do obou chladících okruhů je proveden přes síto zachycující kal. Z nádrže se chladicí voda 30 C dostává do obou okruhů společným sacím potrubím, z něhož jsou odbočena k oběhovým čerpadlům. Ta jsou navržena pro každý okruh zvlášť. Čerpadla jsou odstředivá, poháněná elektromotory s frekvenčními měniči. Oběhová čerpadla každého okruhu vytlačují vodu do svého výtlačného potrubí k chladičům technologie. Chladiče jsou trubkové navržené na ohřátí vody 1,3 až 6,45 C. Provozní tlak vody v chladičích je 2,5 3,0 bar(g). Oteplená voda z technologických chladičů každého okruhu se odvádí speciálním zpátečním potrubím do chladících věží, kde se odpadní teplo z technologie odvádí do okolního vzduchu. Věže jsou vybaveny nuceným prouděním chladícího vzduchu. Voda z velkého okruhu jde na velkou věž, což je otevřený mikrochladič Baltimore TXV 441 vybavený trojicí vzduchových ventilátorů s elektropohonem s regulací otáček pomocí frekvenčních měničů. Voda z malého okruhu prochází malou věží, což je otevřený mikrochladič 1 VXT 065, který má jeden ventilátor s regulací otáček frekvenčním měničem.

6 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы 75 Obr. 14 Řez strojovnou Obr. 15 Chladicí věže Chladicí systém dále obsahuje zejména: Systém boční filtrace zajišťující průběžné udržování kvality chladicí vody (automatický filtr, čerpadlo, ) Dávkování chemikálií (kontinuálně dávkován inhibitor koroze a disperzant, šokově oxidační biocid, analyzátor - typ 3D TRASAR) ELEKTRO ČÁST VYVEDENÍ VÝKONU A VLASTNÍ SPOTŘEBA Technické řešení připojení a napájení bioelektrárny je patrné z jednopólového přehledového schématu. Vyvedení výkonu z generátoru Generátor o výkonu kva je připojen k sekundární straně suchého blokového transformátoru 22/6,3kV, kva. Primární strana transformátoru je propojena kabelem s polem č. 3 rozváděče vn. Přímo v generátoru jsou osazeny měřící transformátory proudu a napětí pro měření vyrobeného výkonu na svorkách generátoru, pro buzení generátoru a pro potřeby chránění bloku generátor-transformátor. Přípojka 22 kv Z rozvodny VN bioelektrárny Sviadnov do distribuční soustavy je energie předávána kabelovou přípojkou uloženou v zemi (pod komunikacemi v chráničce) realizovanou kabelem 3 22-AXE- KVCEY 1x240. VN rozváděč 22 kv VN rozváděč je řešen jako skříňový rozváděč s vakuovými vypínači a sestává ze 4 polí. Skříň fakturačního měření USM Fakturační (obchodní) měření pro distribuční organizaci ČEZ je prováděno na vn straně, hodnoty měřeného proudu a napětí jsou převzaty z měničů umístěných v poli 1 vn rozváděče.skříň je osazena zařízením pro dálkový odečet spotřeby el. energie. Skříň přenosu ovládacích, signalizačních a měřících dat (zařízení RTU7) Pro komunikaci vn rozváděče s dispečinkem distribuční organizace ČEZ slouží skříň umístěná v rozvodně vn bioelektrárny. Obsahuje jednotku dálkové komunikace s dispečinkem ČEZ, převodníky elektrických veličin, zdroj zajištěného napájení, pomocná relé (pro ovládání přívodního vypínače). Komunikace je prováděna po GPRS. Napájení vlastní spotřeby bioelektrárny Vlastní spotřeba bioelektrárny je napájena z pole 4 rozváděče vn přes transformátor 22/0,4 kv kva v suchém provedení. Před přifázováním generátoru je potřebná energie pro provoz bioelektrárny odebírána z DS linky 196 prostřednictvím kabelové přípojky 22 kv, po přifázování generátoru k DS je pro napájení vlastní spotřeby využita část výkonu vyráběného generátorem. AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ Tento provozní soubor řeší zabezpečení a regulaci všech provozních režimů bioelektrárny. Blokády, zabezpečení strojů, záskoky zálohovaných zařízení a regulace provozních veličin probíhají automaticky. Řízení elektrárny je koncipováno jako automatické/poloautomatické s občasnou kontrolou zařízení při provozu pochůzkou. Vlastní řízení je řešeno na principu autonomně pracujících řídicích systémů jednotlivých technologických celků postavených na bázi řídicích systémů PLC propojených s distribuovanými I/O hnízdy, které komunikují převážně pomocí komunikačních protokolů Profibus - DP. Propojení jednotlivých PLC do nadřízeného řídicího systému je převážně pomocí Ethernetu po metalických nebo optických kabelech. Pomocí technologické sítě jsou jednotlivá PLC propojena s nadřízeným řídicím systémem do velínu biobloku a současně jsou optickými kabely připojena do technologické sítě stávající teplárny města Frýdek-Místek.Pro zajištění bezpečného provozu je nadřízený řídicí systém zdvojen (redundantní) a pomocí software In Touch klient je připojen k identické sestavě PC umístěné na stávajícím velínu. Všechna data jsou průběžně zálohována na rozšířeném SQL serveru TFM. Z podnikové sítě Dalkia zůstal nezměněn dálkový přístup i k datům budovaného biobloku. Koncepce umožnila řízení biobloku jak ze stávajícího velínu teplárny, tak v případě potřeby je možné převzít plnou kontrolu a řízení elektrárny i z nového velínu. Mimo automatické řídicí systémy je dohled zajištěn také prostřednictvím kamerového systému technologie jak ve stávajícím tak i v novém velínu Biobloku. Celý areál je dále monitorován kamerovým systémem ostrahy. Dodávka paliva je řízena obsluhou u stanoviště silniční váhy, kde se rozhoduje o příjmu biomasy a místě uložení. Kvalita dodávané biomasy je vyhodnocována z každé dodávky v laboratoři a výsledky jsou dálkově přiřazovány k dodávce. Z množství, druhu a laboratorních výsledků se vypočítá dodaná energie a ta slouží jako podklad pro fakturaci dodavatelům biomasy. Kvalita spalování je řízena provozním měřením na kotli. Vypouštěné spaliny jsou monitorovány kontinuálním monitoringem emisí pomocí in-situ analyzátoru s vnořenou kyvetou. Uvedený systém splňuje veškeré náležitosti, které ukládá platná

7 76 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы Obr. 16 Jednopólové schéma zapojení bioelektrárny Obr. 17 Schéma systému řízení bioelektrárny

8 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы 77 Obr. 18 Pohled na strojovnu parní turbíny EKOL legislativa. Analyzátory vyhovují požadovanému rozsahu měření. Při kalibraci se provádí kalibrace celého systému, ne pouze analyzátoru jak je tomu u extrakční metody. Systém je ve shodě s EN14181, část QAL1 pro měření SO 2, NO x, CO. Výtah z tabulek: Výsledky garančního měření Výkon Garant. Hodnota Naměřeno % překroč. 1. Elektrický výkon [kw] (vážený průměr ze čtyř provozních bodů) 2. Účinnost kotle [%] podle ČSN (nepřímou metodou) 3. Účinnost bloku [%] (vážený průměr ze čtyř provozních bodů) 4. Vyhodnocení emisí přepočtené na 6 % O 2, 0 C, Pa nominální ,68 % maximální ,10 % nominální 88,50 88,70 0,23 % maximální 88,50 89,22 0,81 % nominální 83,155 86,523 4,05 % maximální 83,770 88,007 5,06 % CO 250 max. 156 SPLNĚNO NO x 250 max. 234 SPLNĚNO SO max. 8 SPLNĚNO TZL 15 max. 4,5 SPLNĚNO TOC 50 max. 0 SPLNĚNO NH 3 10 max. 0,4 SPLNĚNO 5. Vlastní spotřeba chlazení [kw] max ,82 SPLNĚNO Systém je vybavený autokalibrací. Předávané teplo z biobloku je měřeno samostatným obchodním kalorimetrem. Vyrobená elektřina je měřena obchodním měřidlem na straně VN. Pro potřeby bilančních výpočtů je dále měřena spotřeba přiváděné pitné vody a množství přiváděné a vypouštěné chladící vody. Přiváděná surová voda je upravena v chemické úpravně chladící vody. Kvalita vypouštěné vody se měří dvoustupňově analyzátory a je po případné automatické chemické úpravě vypuštěna do kanalizační sítě - splňuje-li stanovené kvalitativní ukazatele. Odvoz popílku a strusky je evidován na obchodní silniční váze. VÝSLEDKY GARANČNÍHO MĚŘENÍ Ve dnech 2. a 3. května 2013 proběhlo garanční měření, při kterém bylo ověřeno, zda dosažené technické parametry jsou v souladu se smlouvou. Měření provedla skupina odborníků Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Výsledky potvrdily, že zařízení splňuje a dokonce překračuje garantované parametry. Výtah ze zprávy - Garanční měření prokázalo, že nové zařízení bioelektrárny ve Sviadnově: Splňuje garantované hodnoty: Elektrický výkon (Nominální a maximální režim). Výkon v palivu (nominální a maximální režim). Účinnost bloku (Nominální a maximální režim). Emise škodlivých látek a NH3 skluz. Vlastní spotřeba mokrého chladiče. Množství provozních médií pro denitrifikaci a průtok surové vody. Závěr Cílem příspěvku bylo představit základní části a základní parametry projektu a dodávky biomasové elektrárny tzv. na klíč. Vlastní technické řešení, technické parametry, kvalita provedení a zaměření na maximální pochopení a splnění požadavků zákazníka umožnily firmě EKOL Brno realizovat projekt takového rozsahu a stát se důstojným konkurentem významným evropským i světovým výrobcům energetických zařízení. Ing. Jan Saňka, technický ředitel, EKOL, spol. s r.o. Brno Biomass power plant in Sviadnov was delivered in one year EKOL, spol. s r.o. Brno is the general contractor of the construction of the biomass power plant entitled Ecologization of the DH Facility of the City of Frýdek-Místek. At the site of the Frýdek-Místek Heating Plant in Sviadnov an important project was implemented resulting in a new facility for the highly effective generation of heat and electricity with the incineration of biomass wood chips. The entire construction, installation of the technology and commissioning took place in record time. The following article presents the scope of the project, progress of its implementation and the results of successfully proven technical parameters of the work. Электростанция в поселке Свиаднов, работающая на биомассе, была построена за один год Компания "EKOL" Брно является генеральным подрядчиком строительства биоэлектростанции под названием "Экологизация источников CZT города Фридек-Мистек". На территории теплоэлектростанции Фридек-Мистек в Свиаднове был реализован значительный проект, результатом которого стал новый источник электроэнергии, предназначенный для высокоэффективного производства тепла и электрической энергии при сжигании биомассы - древесных опилок. Вся реализация, а именно: строительство, инсталяция технологического оборудования и введение в эксплуатацию, прошла в рекордные сроки. В статье представлен проект в полном объеме, процесс реализации, включая результаты успешных технических тестов и высоких параметров электростанции.

Energetické investiční celky:

Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ

Více

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY

NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY DĚLÁME VELKÉ VĚCI ÚVODNÍ SLOVO Fakt, že ŠKODA PRAHA Invest buduje v Počeradech první paroplynovou elektrárnu pro Skupinu ČEZ na území ČR, potvrzuje

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE 2008 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 technologie sušení a skladování zrnin STELA-LAXHUBER GEbR. RUBERG BROCK BIN SKANDIA ELEVATOR JE-MA PFEUFFER HUTCHINSON OBSAH Filozofie 6 Historie 8 Současnost 10 Export 12 Naše

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah v ý r o č n í z p r á v a 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah 1. Vybrané finanční ukazatele 2 2. Komentář generálního manažera 3 3. Vývoj v letech 1996 2008 4 4. Komentář finančního ředitele 5 5. Vedoucí pracovníci

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol.

Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol. : Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Za věcnou správnost a odbornost textů ručí

Více

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní Alternativní tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Alternativní tepelné zdroje Společnost ENBRA Vám nabízí

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více