Biomasová elektrárna ve Sviadnově byla dodaná za jeden rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biomasová elektrárna ve Sviadnově byla dodaná za jeden rok"

Transkript

1 70 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы Biomasová elektrárna ve Sviadnově byla dodaná za jeden rok Společnost EKOL, spol. s r.o. Brno je generálním dodavatelem stavby bioelektrárny pod názvem. V areálu Teplárny Frýdek-Místek ve Sviadnově byl realizován významný projekt, jehož výsledkem je nový zdroj určený pro vysoce účinnou výrobu tepla a elektrické energie při spalování biomasy dřevní štěpky. Celá realizace, tedy stavba, instalace technologie i uvedení do provozu proběhla v rekordním čase. V následujícím článku je prezentován rozsah projektu, průběh realizace včetně výsledků úspěšně prokázaných technických parametrů díla. DODAVATELSKÁ STRUKTURA A CÍLE REALIZACE Generálním investorem a realizátorem projektu byla společnost EnergoFuture, a. s. Generálním dodavatelem a zhotovitelem se na základě výběrového řízení stala společnost EKOL Brno. Společnost Dalkia Česká republika na základě dlouhodobé smlouvy novou bioelektrárnu provozuje a vyrábí kogenerační výrobou nejen elektřinu, ale i teplo. Nový ekologický zdroj byl realizován v rámci projektu řízeném agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Přínos bioelektrárny pro obyvatele Frýdecko- Místecka: Nový ekologický zdroj energie spálí ročně až 90 tisíc tun dřevní štěpky. Jeho tepelný výkon dosahuje hodnoty 18 MWt a elektrický výkon je až 5,88 MWe. Předpokládaný roční objem vyrobené elektrické energie je 36 GWh, což představuje více než půlroční spotřebu elektřiny všech domácností Frýdku-Místku. Vyrobené teplo dosáhne ročního objemu 330 TJ a tím nahradí třicet procent dodávek tepla ze stávající teplárny, čímž zajistí ekologičtější tepelnou pohodu pro 8 tisíc domácností ve městě. Provoz bioelektrárny umožní Teplárně Frýdek-Místek uspořit až 18 tisíc tun černého uhlí, což představuje přibližně 340 vagonů a tím umožní snížit množství emisí oxidu uhličitého vypouštěných do ovzduší o více než 40 tisíc tun ročně. Obr. 1 Kotelna PŘÍPRAVA A OPTIMALIZACE PROJEKTU Hlavním principem bylo využití odborných znalostí technologické firmy EKOL Brno vyrábějící vlastní turbíny i kotle při optimalizaci celého termického cyklu s cílem co nejvyšší účinnosti a tím i ekonomické návratnosti pro investora. Původní zadání projektu předpokládalo využití kondenzační odběrové parní turbíny. Již ve fázi před podpisem kontraktu provedla firma EKOL Brno analýzu potřeb CZT města Frýdku-Místku a koncepce byla optimalizována na použití protitlakové parní turbíny s tzv. potlačenou kondenzací. Na výstupu z turbíny (3) byl kondenzátor nahrazen topným výměníkem (4) chladivo tvoří vratná voda horkovodu z města. Parametry tlaku páry na výstupu z turbíny jsou poté proměnné, a to v rozsahu 0,4 1,2 bar ve vazbě na teplotu vratné vody v horkovodu. Díky tomu bioelektrárna v zimním a přechodném období předehřívá vodu v horkovodu pro ekonomické využití stávající technologie Teplárny Frýdek-Místek (17). Naproti tomu v letním období pokryje výkon biobloku celou potřebu CZT. Pro zvýšení účinnosti v letním provozu byl systém dále doplněn Obr. 2 Zjednodušené schéma biomasové elektrárny (PFD) o chladicí okruh (12) a tzv. dochlazovací výměník (10), což umožní zvýšit podíl výroby elektrické energie při nízké potřebě tepla v CZT. Takto upravené řešení umožnilo realizovat technologii vysoce účinné kombinované výroby elektrické energie a tepla. VLASTNÍ REALIZACE Významným aspektem celého projektu byla extrémně krátká doba realizace. I přes to že výběrové řízení na dodavatele bylo zahájeno již v lednu 2011, konečné rozhodnutí a podpis kontraktu se uskutečnil až v říjnu Podmínkou smlouvy ale bylo dodržení termínu zahájení provozu do konce roku Celý průběh realizace na stavbě byl velmi náročný na koordinaci všech činností jak časově, tak prostorově. Situace staveniště ve velmi omezeném prostoru, které bylo omezeno z jedné strany cyklostezkou a řekou Ostravicí a z druhé strany

2 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы 71 stávajícím provozem Teplárny Frýdek-Místek byla někdy více než dramatická. Koordinace všech pracovních skupin, ať už vlastní stavby nebo montáže technologie, vyžadovala vysoké nasazení a často bylo nutné operativně měnit pořadí jednotlivých realizačních kroků. Při tom všem nesměl být ohrožen provoz v Teplárně Frýdek-Místek. Je třeba říci, že úspěch projektu by nebyl možný bez úzké spolupráce s pracovníky Dalkie ČR v Teplárně Frýdek-Místek. Kromě vlastní realizace technologie bioelektrárny bylo nutné také v letní odstávce (tedy od :00 hod. do :00 hod.) realizovat napojení bioelektrárny na stávající horkovodní potrubí. Popis hlavních částí BIOELEKTRÁRNY PALIVOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Na začátku celého procesu jsou kamiony s dřevní štěpkou, které po zvážení na silniční váze přivezou palivo do kryté skládky, kde dojde k vysypání na podlahu. Poté je palivo pomocí automatického drapáku uskladněno do kryté skládky biomasy nebo přímo nasypáno na posuvné dlažby. Podsuvné dlažby, umístěné v čele kryté skládky u objektu kotelny, slouží jako zásoba paliva pro kotel. Z podsuvné dlažby je palivo vyskladňováno podle spotřeby paliva na kotli (hladina v provozním zásobníku kotle) na lomený hrabicový dopravník, který dopraví palivo do třídiče. Vytříděné palivo je dále dopraveno pomocí lomeného hrabicového dopravníku do výšky cca + 14 m na vodorovný pasový dopravník. Vodorovný pasový dopravník dopraví palivo dále do násypky kotle. Vodorovný pasový Obr. 3 Krytá skládka štěpky Základní technické parametry bioelektrárny Nominální parametry bloku: Ohřev topné vody na 72 C 76 C 85 C 90 C Průtok ostré páry m 0 [t/h] 23,03 23,03 23,03 23,03 Tlak ostré páry p 0 [bara] Teplota ostré páry t 0 [ C] Teplota odplynění tnv-odpl2 [ C] Účinník generátoru cos(ϕ) [-] 0,9 0,9 0,9 0,9 Topná voda vstup t w1 [ C] Topná voda výstup t w2 [ C] Výkon tepelný P T1-CZT [MW] 12,66 12,72 12,95 13,07 Hodnoty bioelektrárny ve jmenovitém režimu: Výkon elektrický za transformátorem s odpočtem ztrát a vlastní spotřeby P ELF [kw] Výkon v palivu P pal [MW] 20,35 20,35 20,35 20,35 Obr. 4 Vizualizace dopravy paliva Účinnost bloku [%] 83,20% 83,20% 82,90% 82,90% MAXIMÁLNÍ PARAMETRY: Ohřev topné vody na 72 C 76 C 85 C 90 C Průtok ostré páry m 0 [t/h] 28,5 28,5 28,5 28,5 Výkon tepelný P T1-CZT [MW] 15,81 15,87 16,07 16,22 Hodnoty bioelektrárny v maximálním režimu: Výkon elektrický za transformátorem s odpočtem ztrát a vlastní spotřeby P ELF [kw] Výkon v palivu P pal [MW] 25,18 25,18 25,18 25,18 Účinnost bloku [%] 83,78% 83,74% 83,75% 83,75% Obr. 5 Fotografie z realizace bubnový třídič Palivem kotle je nekontaminovaná dřevní štěpka podle ČSN EN

3 72 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы Obr. 6 Situace umístění v rámci areálu Teplárny Frýdek-Místek HLAVNÍ MILNÍKY PROJEKTU: Podpis smlouvy Zahájení stavby Zahájení montáže kotle Tlaková a pevnostní zkouška kotle Zahájení montáže turbogenerátoru První dodávka páry pro teplé zkoušky PRVNÍ PŘIFÁZOVÁNÍ BLOKU DO SÍTĚ :50 hod Garanční měření 2. a Kolaudační souhlas dopravník je osazen magnetickým separátorem kovů, automatickým vzorkovačem paliva a pásovou váhou, která slouží k bilancování hmotnostního toku paliva do zásobníku kotle. Obr. 7 Armování základů kotle Hlavní parametry dopravy paliva: technologický jeřáb ve skladu paliva má drapák o objemu 11 m 3 a pracuje v automatickém režimu zaskladňování a vyskladňování paliva; zásoba paliva na podsuvné dlažbě 2 70 m 3 = zásoba na cca 4 hod. jmenovitého provozu, výkonost podávání jedné podsuvné dlažby je až 55 m 3 /h, druhá dlažba je v záloze; bubnový třídič paliva je schopen zpracovat 60 až 90 m 3 /h štěpky; redlerové dopravníky paliva jsou s dopravní kapacitou 60 m 3 /h; pasové dopravníky paliva s dopravní kapacitou 60 m 3 /h jsou vybaveny magnetickou separací kovů, automatickým odběrem vzorků paliva a pasovou váhou pro bilancování spotřeby kotle systém doplňuje čelní kolový nakladač Volvo-typ L70F s objemem lžíce 9 m 3 pro manipulaci a dopravu doplňujícího paliva z otevřené skládky. KOTELNA, TEPELNÁ STROJOVNA Kotelna sestává z těchto hlavních technologických zařízení umístěných v objektu kotelny: parní Obr. 8 Průběh opláštění hlavních objektů kotel, parní rozdělovače VT a NT páry, potrubní rozvody, vzduchové ventilátory, napájecí čerpadla, napájecí nádrž s odplyněním, expandéry a zařízení denitrifikace spalin. Popis parního kotle EKOL (typ RKF26): Parní kotel o jmenovitém tepelném výkonu 18 MWt a parametrech páry 485 C a tlaku6,4 MPa (abs.) s možností trvalého provozu na 28,5 t/h je určen ke spalování biomasy ve formě dřevní štěpky s možným přimísením pilin a cíleně pěstovaných dřevin a travin o výhřevnosti 6,5 12 MJ/kg. Přivedené palivo se spaluje na protiběžném, přesuvném, vzduchem chlazeném roštu. Palivo se na rošt dopravuje otvory v přední stěně spalovací komory dvěma pneumatickými pohazovači. Pohyb roštu je zpětný tj. od zadní stěny spalovací komory k přední. Pro zapalování paliva slouží ruční hořák na propan-butan. Hlavní části kotelny: Parní kotel EKOL, typ RKF 26 Elektro odlučovač TZL

4 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы 73 Obr. 9 napojení bioelektrárny na stávající horkovod Popis protitlakové parní turbíny EKOL typu R5,8-6,2/(0,04-0,12)E Parní protitlaková turbina se dvěma neregulovanými odběry je konstrukčně navržena jako vysokootáčková, jednotělesová s horizontálně dělenou skříní a nosiči statorových lopatek. Vstupní část turbiny je řešena jako ventilová komora s VT regulačními ventily, na kterou je namontováno těleso rychlozávěrného ventilu. Výstupní hrdlo turbíny je řešeno jako svarek a s turbínovou skříní je spojeno vertikálním přírubovým spojem. Lopatky jsou navrženy jako přetlakové s akčním regulačním stupněm. Celokovaný rotor je uložen v tlakově mazaných kluzných radiálních ložiscích. Je vybaven vyrovnávacím pístem s labyrintovým těsněním. Zbytek nevyvážené osové síly od průtoku páry turbínou je zachycen oboustranným axiálním ložiskem s naklápěcími segmenty. Rotor je dynamicky vyvážen a odstředěn. Jeho kritické otáčky jsou dostatečně vzdáleny od otáček provozních. Uložení turbinové skříně s ložiskovým stojanem umožňuje volnou tepelnou elasticitu a provozní bezpečnost. Výstupní hrdlo turbíny je uloženo na patkách a toto uložení zároveň slouží jako pevný bod pro dilataci turbinové skříně v podélné ose. Rotor je utěsněn labyrintovými ucpávkami. Spojka mezi turbinou a převodovkou je planžetová, umožňující axiální posuv, spojka mezi převodovkou a generátorem je pružná s pojistným mechanismem. Základní parametry protitlakové parní turbíny EKOL: Průtok ostré páry - max. Průtok ostré páry - min. Teplota ostré páry m 0 [t/h] 28,5 m 0 [t/h] 9,2 T 0 [ C] 483 Tlak ostré páry p 0 (bara) 62 Účinník generátoru Tlak páry za turbínou - max. Tlak páry za turbínou - min. Teplota chladicí vody jmen. Výkon svorkový max. cos(ϕ) [-] 0,9 p 2 [bara] 1,2 p 2 [bara] 0,4 T W0 [ C] 30 P svork [kw] Obr. 10 Vizualizace- řez kotlem Parní rozdělovače VT a NT Potrubní rozvody, armatury, příslušenství potrubí Vzduchové ventilátory Napájecí blok (čerpadla, napájecí nádrž s odplyněním) Expandéry Chemická úprava vody Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) STROJOVNA PARNÍ TURBÍNY Strojovna parní turbíny sestává z těchto hlavních technologických zařízení umístěných v objektu strojovny: protitlaková parní turbína, převodovka, generátor, topný výměník, dochlazovací výměník, kondenzátor ucpávkové páry, evakuační jednotka pro odsávání parovzdušné směsi z topného výměníku, potrubní rozvody. Turbina s převodovkou jsou umístěny na základovém rámu, který je usazený na železobetonovém turbínovém stole. Základový rám současně tvoří olejovou nádrž a je osazen všemi komponenty olejového systému (čerpadla, filtry, chladič). Generátor je ustaven na betonovém bloku, který je rovněž součástí turbínového stolu.

5 74 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы Obr. 11 Řez parní turbínou Obr. 12 Vizualizace turbosoustrojí s převodovkou a generátorem Obr. 13 Čelní pohled na instalované turbosoustrojí SYSTÉM CHLAZENÍ Chladicí systém zabezpečuje chlazení technologického zařízení chladící vodou, která obíhá ve dvou chladících okruzích a odvádí teplo z chladičů strojního zařízení do otevřené chladící věže, kde je předává okolnímu vzduchu. Celkový chladící výkon je kw. Velký chladící okruh o max. výkonu kw slouží k odvádění přebytku tepla při regulaci výkonu horkovodní tepelné sítě. Jeho roční provozní doba je odhadována na 3000 hod při středním chladícím výkonu 4500 kw. Tento chladící okruh slouží k chlazení jediného výměníku, kterým je dochlazovací výměník pro dochlazení zpátečky horkovodní sítě. Tento okruh je v provozu pouze když teplota ve zpátečce HV přesahuje 60 C a provozní podmínky vyžadují, aby 60 C bylo dodrženo. Malý chladící okruh o výkonu 400 kw, který odvádí teplo z chladičů turbogenerátoru pracuje po celou provozní dobu elektrárny. Jeho roční fond pracovní doby je hod. při středním chladícím výkonu 400 kw, maximální výkon činí 826 kw. Tento okruh slouží k chlazení chladičů turbosoustrojí. Chladící voda (60t/h., 30 C) je do okruhu dopravována odstředivými čerpadly (Q = 60t/h., H = 28 m). Voda prochází nejprve paralelně řazenými chladiči evakuační stanice, mazacího oleje, regulačního oleje a elektrického generátoru. Přitom se ohřeje o cca 4,44 C. Tato voda je pak zavedena do kondenzátoru ucpávkové páry, kde se ohřeje o dalších 1,23 C. Oba chladicí okruhy mají společnou hlavní nádrž vody o obsahu cca 60 m3, ve které se shromažďuje ochlazená voda (30 C), která se do nádrže dostává gravitačně ze dvou otevřených mikrochladičů umístěných na nádrži. Nádrž je spojena s ovzduším. Výstup vody z nádrže do obou chladících okruhů je proveden přes síto zachycující kal. Z nádrže se chladicí voda 30 C dostává do obou okruhů společným sacím potrubím, z něhož jsou odbočena k oběhovým čerpadlům. Ta jsou navržena pro každý okruh zvlášť. Čerpadla jsou odstředivá, poháněná elektromotory s frekvenčními měniči. Oběhová čerpadla každého okruhu vytlačují vodu do svého výtlačného potrubí k chladičům technologie. Chladiče jsou trubkové navržené na ohřátí vody 1,3 až 6,45 C. Provozní tlak vody v chladičích je 2,5 3,0 bar(g). Oteplená voda z technologických chladičů každého okruhu se odvádí speciálním zpátečním potrubím do chladících věží, kde se odpadní teplo z technologie odvádí do okolního vzduchu. Věže jsou vybaveny nuceným prouděním chladícího vzduchu. Voda z velkého okruhu jde na velkou věž, což je otevřený mikrochladič Baltimore TXV 441 vybavený trojicí vzduchových ventilátorů s elektropohonem s regulací otáček pomocí frekvenčních měničů. Voda z malého okruhu prochází malou věží, což je otevřený mikrochladič 1 VXT 065, který má jeden ventilátor s regulací otáček frekvenčním měničem.

6 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы 75 Obr. 14 Řez strojovnou Obr. 15 Chladicí věže Chladicí systém dále obsahuje zejména: Systém boční filtrace zajišťující průběžné udržování kvality chladicí vody (automatický filtr, čerpadlo, ) Dávkování chemikálií (kontinuálně dávkován inhibitor koroze a disperzant, šokově oxidační biocid, analyzátor - typ 3D TRASAR) ELEKTRO ČÁST VYVEDENÍ VÝKONU A VLASTNÍ SPOTŘEBA Technické řešení připojení a napájení bioelektrárny je patrné z jednopólového přehledového schématu. Vyvedení výkonu z generátoru Generátor o výkonu kva je připojen k sekundární straně suchého blokového transformátoru 22/6,3kV, kva. Primární strana transformátoru je propojena kabelem s polem č. 3 rozváděče vn. Přímo v generátoru jsou osazeny měřící transformátory proudu a napětí pro měření vyrobeného výkonu na svorkách generátoru, pro buzení generátoru a pro potřeby chránění bloku generátor-transformátor. Přípojka 22 kv Z rozvodny VN bioelektrárny Sviadnov do distribuční soustavy je energie předávána kabelovou přípojkou uloženou v zemi (pod komunikacemi v chráničce) realizovanou kabelem 3 22-AXE- KVCEY 1x240. VN rozváděč 22 kv VN rozváděč je řešen jako skříňový rozváděč s vakuovými vypínači a sestává ze 4 polí. Skříň fakturačního měření USM Fakturační (obchodní) měření pro distribuční organizaci ČEZ je prováděno na vn straně, hodnoty měřeného proudu a napětí jsou převzaty z měničů umístěných v poli 1 vn rozváděče.skříň je osazena zařízením pro dálkový odečet spotřeby el. energie. Skříň přenosu ovládacích, signalizačních a měřících dat (zařízení RTU7) Pro komunikaci vn rozváděče s dispečinkem distribuční organizace ČEZ slouží skříň umístěná v rozvodně vn bioelektrárny. Obsahuje jednotku dálkové komunikace s dispečinkem ČEZ, převodníky elektrických veličin, zdroj zajištěného napájení, pomocná relé (pro ovládání přívodního vypínače). Komunikace je prováděna po GPRS. Napájení vlastní spotřeby bioelektrárny Vlastní spotřeba bioelektrárny je napájena z pole 4 rozváděče vn přes transformátor 22/0,4 kv kva v suchém provedení. Před přifázováním generátoru je potřebná energie pro provoz bioelektrárny odebírána z DS linky 196 prostřednictvím kabelové přípojky 22 kv, po přifázování generátoru k DS je pro napájení vlastní spotřeby využita část výkonu vyráběného generátorem. AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ Tento provozní soubor řeší zabezpečení a regulaci všech provozních režimů bioelektrárny. Blokády, zabezpečení strojů, záskoky zálohovaných zařízení a regulace provozních veličin probíhají automaticky. Řízení elektrárny je koncipováno jako automatické/poloautomatické s občasnou kontrolou zařízení při provozu pochůzkou. Vlastní řízení je řešeno na principu autonomně pracujících řídicích systémů jednotlivých technologických celků postavených na bázi řídicích systémů PLC propojených s distribuovanými I/O hnízdy, které komunikují převážně pomocí komunikačních protokolů Profibus - DP. Propojení jednotlivých PLC do nadřízeného řídicího systému je převážně pomocí Ethernetu po metalických nebo optických kabelech. Pomocí technologické sítě jsou jednotlivá PLC propojena s nadřízeným řídicím systémem do velínu biobloku a současně jsou optickými kabely připojena do technologické sítě stávající teplárny města Frýdek-Místek.Pro zajištění bezpečného provozu je nadřízený řídicí systém zdvojen (redundantní) a pomocí software In Touch klient je připojen k identické sestavě PC umístěné na stávajícím velínu. Všechna data jsou průběžně zálohována na rozšířeném SQL serveru TFM. Z podnikové sítě Dalkia zůstal nezměněn dálkový přístup i k datům budovaného biobloku. Koncepce umožnila řízení biobloku jak ze stávajícího velínu teplárny, tak v případě potřeby je možné převzít plnou kontrolu a řízení elektrárny i z nového velínu. Mimo automatické řídicí systémy je dohled zajištěn také prostřednictvím kamerového systému technologie jak ve stávajícím tak i v novém velínu Biobloku. Celý areál je dále monitorován kamerovým systémem ostrahy. Dodávka paliva je řízena obsluhou u stanoviště silniční váhy, kde se rozhoduje o příjmu biomasy a místě uložení. Kvalita dodávané biomasy je vyhodnocována z každé dodávky v laboratoři a výsledky jsou dálkově přiřazovány k dodávce. Z množství, druhu a laboratorních výsledků se vypočítá dodaná energie a ta slouží jako podklad pro fakturaci dodavatelům biomasy. Kvalita spalování je řízena provozním měřením na kotli. Vypouštěné spaliny jsou monitorovány kontinuálním monitoringem emisí pomocí in-situ analyzátoru s vnořenou kyvetou. Uvedený systém splňuje veškeré náležitosti, které ukládá platná

7 76 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы Obr. 16 Jednopólové schéma zapojení bioelektrárny Obr. 17 Schéma systému řízení bioelektrárny

8 Energetické investiční celky Energy investment units Энергетические инвестиционные комплексы 77 Obr. 18 Pohled na strojovnu parní turbíny EKOL legislativa. Analyzátory vyhovují požadovanému rozsahu měření. Při kalibraci se provádí kalibrace celého systému, ne pouze analyzátoru jak je tomu u extrakční metody. Systém je ve shodě s EN14181, část QAL1 pro měření SO 2, NO x, CO. Výtah z tabulek: Výsledky garančního měření Výkon Garant. Hodnota Naměřeno % překroč. 1. Elektrický výkon [kw] (vážený průměr ze čtyř provozních bodů) 2. Účinnost kotle [%] podle ČSN (nepřímou metodou) 3. Účinnost bloku [%] (vážený průměr ze čtyř provozních bodů) 4. Vyhodnocení emisí přepočtené na 6 % O 2, 0 C, Pa nominální ,68 % maximální ,10 % nominální 88,50 88,70 0,23 % maximální 88,50 89,22 0,81 % nominální 83,155 86,523 4,05 % maximální 83,770 88,007 5,06 % CO 250 max. 156 SPLNĚNO NO x 250 max. 234 SPLNĚNO SO max. 8 SPLNĚNO TZL 15 max. 4,5 SPLNĚNO TOC 50 max. 0 SPLNĚNO NH 3 10 max. 0,4 SPLNĚNO 5. Vlastní spotřeba chlazení [kw] max ,82 SPLNĚNO Systém je vybavený autokalibrací. Předávané teplo z biobloku je měřeno samostatným obchodním kalorimetrem. Vyrobená elektřina je měřena obchodním měřidlem na straně VN. Pro potřeby bilančních výpočtů je dále měřena spotřeba přiváděné pitné vody a množství přiváděné a vypouštěné chladící vody. Přiváděná surová voda je upravena v chemické úpravně chladící vody. Kvalita vypouštěné vody se měří dvoustupňově analyzátory a je po případné automatické chemické úpravě vypuštěna do kanalizační sítě - splňuje-li stanovené kvalitativní ukazatele. Odvoz popílku a strusky je evidován na obchodní silniční váze. VÝSLEDKY GARANČNÍHO MĚŘENÍ Ve dnech 2. a 3. května 2013 proběhlo garanční měření, při kterém bylo ověřeno, zda dosažené technické parametry jsou v souladu se smlouvou. Měření provedla skupina odborníků Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Výsledky potvrdily, že zařízení splňuje a dokonce překračuje garantované parametry. Výtah ze zprávy - Garanční měření prokázalo, že nové zařízení bioelektrárny ve Sviadnově: Splňuje garantované hodnoty: Elektrický výkon (Nominální a maximální režim). Výkon v palivu (nominální a maximální režim). Účinnost bloku (Nominální a maximální režim). Emise škodlivých látek a NH3 skluz. Vlastní spotřeba mokrého chladiče. Množství provozních médií pro denitrifikaci a průtok surové vody. Závěr Cílem příspěvku bylo představit základní části a základní parametry projektu a dodávky biomasové elektrárny tzv. na klíč. Vlastní technické řešení, technické parametry, kvalita provedení a zaměření na maximální pochopení a splnění požadavků zákazníka umožnily firmě EKOL Brno realizovat projekt takového rozsahu a stát se důstojným konkurentem významným evropským i světovým výrobcům energetických zařízení. Ing. Jan Saňka, technický ředitel, EKOL, spol. s r.o. Brno Biomass power plant in Sviadnov was delivered in one year EKOL, spol. s r.o. Brno is the general contractor of the construction of the biomass power plant entitled Ecologization of the DH Facility of the City of Frýdek-Místek. At the site of the Frýdek-Místek Heating Plant in Sviadnov an important project was implemented resulting in a new facility for the highly effective generation of heat and electricity with the incineration of biomass wood chips. The entire construction, installation of the technology and commissioning took place in record time. The following article presents the scope of the project, progress of its implementation and the results of successfully proven technical parameters of the work. Электростанция в поселке Свиаднов, работающая на биомассе, была построена за один год Компания "EKOL" Брно является генеральным подрядчиком строительства биоэлектростанции под названием "Экологизация источников CZT города Фридек-Мистек". На территории теплоэлектростанции Фридек-Мистек в Свиаднове был реализован значительный проект, результатом которого стал новый источник электроэнергии, предназначенный для высокоэффективного производства тепла и электрической энергии при сжигании биомассы - древесных опилок. Вся реализация, а именно: строительство, инсталяция технологического оборудования и введение в эксплуатацию, прошла в рекордные сроки. В статье представлен проект в полном объеме, процесс реализации, включая результаты успешных технических тестов и высоких параметров электростанции.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564 ENERGETIKA -elektrárna, teplárna, výtopna, spalovna ap. ČÁST STROJNÍ A) STROJOVNA I) TURBÍNA 1.1 Turbínová skříň Ventilová komora Víko ventilové komory Spojovací materiál Regulace - součást skříně Ovládání

Více

Ekologizace zdroje CZT města Frýdek-Místek

Ekologizace zdroje CZT města Frýdek-Místek ENERGETICKÉ Energetické INVESTIČNÍ investiční CELKY ENERGETICKÉ celky: INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ Ekologizace INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ zdroje INVESTIČNÍ CZT CELKY města Frýdek-Místek ENERGETICKÉ

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Ing. Bohumil Krška Ekol, spol. s r.o. Brno

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína automaticky redukuje tlak středotlaké páry na požadovanou hodnotu

Více

DODAVATELSKÝ PROGRAM

DODAVATELSKÝ PROGRAM DODAVATELSKÝ PROGRAM HLAVNÍ ČINNOSTI DODÁVKY KOTELEN NA KLÍČ Projekty, dodávka, montáž, zkoušky a uvádění do provozu Teplárny Energetická centra pro rafinerie, cukrovary, papírny, potravinářský průmysl,chemický

Více

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami Výtopny výtopny jsou zdroje pouze pro vytápění a TUV teplo dodávají v páře nebo horké vodě základním technologickým zařízením jsou kotle s příslušenstvím (dle druhu paliva) výkonově výtopny leží mezi domovními

Více

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Točivé redukce. www.g-team.cz. redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33

Točivé redukce. www.g-team.cz. redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33 Točivé redukce www.g-team.cz redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33 G - Team Společnost G - Team, a.s je firmou pohybující se v oblasti elektrárenských a teplárenských zařízení. V současné době je významným

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF U Školky 357/14, 326 00 Plzeň IČO: 61168254 DIČ: CZ61168254 tel.: +420 271 960 935 tel.: +420 271961319 fax.: +420 271960035 http://www.invelt.cz invelt.praha@invelt-servis.cz

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

tel.: ,

tel.: , www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 73 7 89, 731 6 1 EKOSCROLL ALFA Automatický kotel nové generace na tuhá paliva s ocelovým výměníkem na spalování hnědého uhlí ořech a pelet. V kotli je možné

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1 REFERENČNÍ PRÁCE JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí 1993 2017 Strana 1 Výstavba nové kotelny Riegrova ul., Cheb - kompletní projekt (ÚR, SP, RD) včetně dozoru na stavbě - zjištění

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami Tepelné zdroje soustav CZT tepelná část kombinovaného oběhu neovlivňuje silovou (mechanickou) část oběhu teplo se odvádí ze silové části

Více

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power DOOSAN ŠKODA POWER pro jaderné elektrárny Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power 12.5.2016 ŠKODA POWER Historie turbín ŠKODA Významné osobnosti historie parních turbín ŠKODA Prof.

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Město Příbram rekonstrukce kulturního domu

Město Příbram rekonstrukce kulturního domu VYBRANÉ REFERENCE Město Slaný Kompletní rekonstrukce šesti městských kotelen, dodávka předávacích stanic, hlavních technologických prvků pro ostatní tepelné zdroje, realizace teplovodních předizolovaného

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50 Energas Czech s.r.o. Na výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50 (platí pro model 2016-01) Výrobce: Energas Czech s.r.o., Na výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 Popis

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125ESB Energetické systémy budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. prof.karel Kabele 1 ESB1 - Harmonogram 1 Vytápění budov. Navrhování teplovodních

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem

Více

Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s. V procesu výroby cementu dochází k tvorbě velkých objemů sypkých materiálů. Jednou ze základních komponent

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina

Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina Struska je jednou z nejdůležitějších přísad používaných při výrobě cementu. Při klasickém způsobu výroby je dávkována do cementového mlýna,

Více

Havlíčkovo náměstí 6189, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: +420 776 979 443, e-mail:info@pwr.cz PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína

Havlíčkovo náměstí 6189, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: +420 776 979 443, e-mail:info@pwr.cz PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína PWR T 600 Technická specifikace 600 kw Spalovací turbína Obecná specifikace: 655 kw dle ISO normy Jednotka určená pro průmyslové aplikace Uložení na jedné ose Jednoduchý pracovní cyklus Radiální kompresor

Více

Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy)

Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy) Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy) Hotel Yasmin, Politických vězňů 913/12, Praha1, 8.12.2009 Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren Technologické okruhy parních elektráren Schéma tepelné elektrárny Technologické okruhy parních elektráren 2 Hlavní technologické okruhy Okruh paliva Okruh vzduchu a kouřových plynů Okruh škváry a popela

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

1/79 Teplárenské zdroje

1/79 Teplárenské zdroje 1/79 Teplárenské zdroje parní protitlakové turbíny parní odběrové turbíny plynové turbíny s rekuperací paroplynový cyklus Teplárenské zdroje 2/79 parní protitlaké turbíny parní odběrové turbíny plynové

Více

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 0 00 kw Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi Flexibilita technického řešení Variabilita použitelných

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) 125TBA1 - prof. Karel Kabele 160 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

Úsporné teplo pro pohodlný život

Úsporné teplo pro pohodlný život AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY, OBILÍ, DŘEVNÍ ŠTĚPKU A UHLÍ Úsporné teplo pro pohodlný život www.benekov.com BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Oběhová čerpadla. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1225_oběhová_čerpadla_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky 24. 5. 25. 5. 2017 Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva Ing. Ondřej Grolig EVECO Brno, s.r.o.

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na: dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 734 574 589, 731 654 124

www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 734 574 589, 731 654 124 www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 7 7 89, 71 6 12 Automatický kotel nové generace na tuhá paliva V 7 PUS s ocelovým výměníkem na spalování hnědého uhlí ořech 2 a pelet. V kotli je možné spalovat

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk Použití Čerpadla řady CVN jsou určena pro čerpání čisté užitkové i pitné vody kondenzátu nebo vody částečně znečištěné obsahem bahna a jiných nečistot do 1% objemového množství s největší zrni tostí připadných

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

Zásobníky ocelové - až do max. průměru 4 500 mm

Zásobníky ocelové - až do max. průměru 4 500 mm Systémy úpravy vod Výrobková řada KASPER KOVO systémy úpravy vod zahrnuje aparáty pro různé použití, které jsou využívány převážně v energetice a průmyslové výrobě. Zahrnuje technologickou cestu úpravy

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

Univerzální středotlaké parní kotle KU

Univerzální středotlaké parní kotle KU Univerzální středotlaké parní kotle Popis Kotle jsou plamencožárotrubné, velkoprostorové kotle s přirozenou cirkulací kotelní vody, pro spalování kapalných a plynných paliv. Rozměry spalovací komory jsou

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE MGM-I Automatické teplovodní MGM-I na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny ve 14 výkonových typech. Na přání zákazníka lze vyrobit i jiné výkonové varianty kotlů

Více

Kogenerační jednotky o výkonu 20, 50, 100 kwh.

Kogenerační jednotky o výkonu 20, 50, 100 kwh. VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PLISKA s.r.o. Kogenerační jednotky o výkonu 20, 50, 100 kwh. Český výrobce 2016 Kogenerační jednotky v ČR jsou přes svoji nespornou výhodou málo rozšířeny. Jejich hlavní předností

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

Konstrukce drážních motorů

Konstrukce drážních motorů Konstrukce drážních motorů Vodní okruhy spalovacího motoru ( objem vody cca 500 l ) 1. Popis hlavního okruhu V hlavním vodním okruhu je ochlazována voda kterou je chlazen spalovací motor a pláště turbodmychadel.

Více

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s.

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s. Divize Ventilátory & Megtec Ventilátory pro Vás Ventilátory ZVVZ a.s. Divize Ventilátory & Megtec Profitcentrum Ventilátory Ve výrobním programu ZVVZ a.s. je rozsáhlá řada axiálních a radiálních ventilátorů,

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Analýza využitelnosti EPC

Analýza využitelnosti EPC Analýza využitelnosti EPC pro areál: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Zpracovatel: AB Facility a.s. Divize ENERGY e-mail: energy@abfacility.com http://www.abfacility.com Praha 01/ 2015 Identifikační

Více