Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI"

Transkript

1 Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním programem pro NUTS II Moravskoslezsko pro Prioritní osu: Oblast podpory: Zaměření výzvy: 4 Rozvoj venkova 4.1 Rozvoj venkova Školství a volnočasové aktivity 1. Číslo výzvy Cíle prioritní osy, oblasti podpory Globálním cílem prioritní osy a zároveň i oblasti podpory je podpořit komplexní rozvoj venkova a zachovat základní funkce venkovského prostoru regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky i investory. Specifickým cílem oblasti podpory je: Zlepšit prostředí venkovských obcí. Zachovat a rozvíjet identitu venkovských oblastí, venkovského kulturního a přírodního dědictví. Budovat a modernizovat infrastrukturu veřejných služeb na venkově, vybavení pro spolkovou a zájmovou činnost. 3. Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory/dílčí oblasti Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání u škol a školských zařízení (dle zákona č. 561/2004): - výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních opatření ke snížení tepelné ztráty). - modernizace vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky - podpora komunitní role mateřských a základních škol (vybavení pro další vzdělávání, poskytování komunitních služeb tj. např. mateřská centra apod.) a aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních Rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit bude podporována rekonstrukce nebo výstavba zařízení a ploch využitelných pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity obyvatel. Jedná se o zařízení a aktivity klubového, zájmového a spolkového typu pro aktivní trávení volného času (např. klubovny, prostory pro zájmové kroužky, kurzy, hobby centra, spolky apod., dále hřiště, sportoviště, koupaliště, apod.). Nejedná se o objekty kulturní občanské vybavenosti typu muzeí, divadel, kin, knihoven, výstavních prostor a komplexně řešených kulturních domů

2 V rámci této výzvy lze podporovat také regeneraci brownfields (zchátralých objektů a nevyužívaných ploch) zahrnující jejich využití pro účely v obou výše zmíněných podporovaných aktivitách (tj. pro školskou a volnočasovou vybavenost). Zateplení obvodových konstrukcí stávajících budov/částí budov (tj. zateplení obvodových plášťů, zateplení střešních konstrukcí budov, výměna či rekonstrukce otvorových výplní) bude podporováno pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí budov, přičemž je třeba v rámci projektové žádosti 1 prokázat nutnost úpravy obvodových konstrukcí budov z jiných důvodů než je snižování spotřeby energie. Zateplení obvodových konstrukcí nové výstavby/přístavby budov i budov rekonstruovaných bude podporováno pouze v rámci platných stavebních standardů. 4. Oprávněný žadatel obce a města s počtem obyvatel od 500 do dobrovolné svazky obcí organizace zřizované a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí s počtem obyvatel od 500 do nestátní neziskové organizace realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 500 do zájmová sdružení právnických osob (MAS, tj. místní akční skupiny vzniklé pro aktivity LEADER) realizující projekt v obci od 500 do obyvatel soukromé školy v obcích od 500 do obyvatel Příjemci jiní než jsou obce musí předložit souhlas obce s navrhovaným projektem. 5. Finanční alokace pro výzvu: celková dotace Kč 6. Minimální/maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů/dotace v rámci oblasti podpory/dílčí oblasti podpory 6.1 Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu - 1 mil. Kč 6.2 Max. velikost dotace poskytnuté na projekt - 50 mil. Kč 6.3 Forma podpory a struktura financování Nevratná přímá pomoc (dotace), bude poskytována na území obcí s počtem obyvatel 500 až Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 92,5% celkových způsobilých výdajů 2 Příjemce zajistí spolufinancování projektu z veřejných zdrojů 3 minimálně ve výši 7,5 % celkových způsobilých výdajů. Žadatel, jehož vlastní zdroje nemají charakter veřejných prostředků (převážná 1 tj. v rámci projektové dokumentace - technické zprávy, studie proveditelnosti, popř. dalšími přílohami (odborným posudkem, fotodokumentací) apod. 2 tj. celkových způsobilých výdajů po odečtení realizačních příjmů. 3 Veřejným výdajem je výdaj, který pochází ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj. Za podobný výdaj se považuje výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoliv subjekt, který: a) je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, b) má právní subjektivitu a c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; podmínky uvedené pod písmeny a) až c) musí být splněny současně (kumulativně)

3 většina NNO), musí toto spolufinancování zajistit z jiných veřejných zdrojů (zpravidla z rozpočtu obce). Projekty zakládající veřejnou podporu : Dotace bude poskytnuta v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1628/2006ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu 4. Celková podpora z veřejných zdrojů nesmí překročit 40 %, v případě malých podniků bude tento limit navýšen o 20 % a u středních podniků o 10 %. Dotace z rozpočtu Regionální rady bude poskytnuta ve výši maximálně 37% celkových způsobilých výdajů. V případě žadatele, který má charakter malého podniku bude dotace navýšena na maximálně 55,5%, u středního podniku 46,2 % Žadatel musí zajistit spolufinancování projektu ve výši minimálně 63% (resp. 44,5% u malých a 53,8% u středních podniků) celkových způsobilých výdajů, při tom minimálně 25% celkových způsobilých výdajů musí být pokryto z vlastních zdrojů žadatele. Žadatel, jehož vlastní zdroje nemají charakter veřejných prostředků (převážná většina NNO), musí zajistit, aby součástí spolufinancování byly prostředky pocházející z jiných veřejných zdrojů (zpravidla z rozpočtu obce) ve výši 3% (resp 4,5% u malých a 3,8% u středních podniků) celkových způsobilých výdajů. 7. První možné datum předložení monitorovacího hlášení s žádostí o platbu /závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu Místo realizace projektů Region soudržnosti Moravskoslezsko - obce a města s počtem obyvatel od 500 do Pozn. Pokud je to u projektu předloženého svazkem obcí (případně MAS- místní akční skupiny vzniklé pro aktivity LEADER) nezbytně nutné, může být část projektu realizována i na území obce s méně než 500 obyvateli) 9. Doba trvání projektu/nejpozději možné datum ukončení projektu Zahájení projektu Příjemce musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy mezi příjemcem a řídícím orgánem oběma smluvními stranami. Datum ukončení projektu nejpozději do Termíny výzvy Datum vyhlášení výzvy: Lhůta pro příjem projektů (s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele): Ukončení příjmu projektů: , 12:00 hod Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny. Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: červen V souladu s mapou regionální investiční podpory ČR pro období činí maximální výše celkové podpory z veřejných zdrojů 40 % celkových způsobilých výdajů, v případě malých podniků bude tento limit navýšen o 20 % a u středních podniků o 10 %

4 11. Místo předkládání žádostí: Osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, Ostrava-Moravská Ostrava. 12. Kritéria pro poskytnutí dotace: Kritéria: Splnění formálních náležitostí, splnění kritérií přijatelnosti 5. Specifická kritéria pro tuto oblast podpory: Nejsou stanovena. Hodnotící kritéria uvedená v hodnotících tabulkách viz Příloha Způsobilé výdaje a datum od kdy jsou výdaje způsobilé Způsobilé výdaje jsou blíže popsány v Prováděcím dokumentu ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění. Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu: Projekty nezakládající veřejnou podporu: Projekty zakládající veřejnou podporu: Způsobilost výdajů těchto projektů začíná datem uvedeném v písemném sdělení řídícího orgánu o způsobilosti projektu k podpoře v rámci režimu regionální investiční podpory dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 a použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu zaslaném žadateli. Přibližné datum vydání sdělení je do 3 měsíců od ukončení výzvy, tj. červen Před tímto datem nesmí být zahájena realizace projektu. 14. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace Kompletní žádost o dotaci obsahuje: tištěné verze elektronické žádosti, kterou žadatel získal vyplněním a finalizováním žádosti BENEFIT (2 x pare 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie). Kompletní žádost o dotaci žadatel předkládá v řádně zalepené obálce (archivní box, krabice). Štítek na obálku se všemi údaji vč. kontrolního kódu, které se musí uvádět na obálce je automaticky vytištěn z programu BENEFIT tj. strana tištěného výstupu z programu BENEFIT označená jako štítek na obálku. Tento žadatel připevní na obálku. V případě okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele při příjmu žádosti o dotaci není nutné mít obálku řádně zalepenu. Ostatní náležitosti musí být zachovány (tj. uložení žádosti o dotaci v obálce, vytištěný štítek na obálku). 15. Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR říjen až listopad Další informace Všechny náležitosti vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů jsou dále uvedeny na webové stránce: Informace o programu poskytuje: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady, odbor marketingu a posílení absorpce: Ing. Petra Vaňková, Nástroj pro hodnocení finančního zdraví žadatele bude poskytnut (zveřejněn na od

5 Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu INDIKÁTORY Hlavní monitorovací indikátory Výstupy Název Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí (obcí) celkem Měrná jednotka Počet 100 Cílová hodnota 2015 Výsledky Název Měrná jednotka Cílová hodnota Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve ha venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve 6 venkovských oblastech celkem užitná plocha v m Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Užitná plocha v m Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov) Užitná plocha v m Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity Užitná plocha v m Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Užitná plocha v m2 Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením počet Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve venkovských oblastech ha Doplňkové monitorovací indikátory Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže počet Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy počet Počet zapojených partnerů počet Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj venkovských oblastí počet 6 Jedná se o součtový indikátor tvořený čtyřmi dílčími indikátory až Pro tuto výzvu jsou z jeho čtyř podmnožin relevantní pouze dvě a

6 Příloha 2 - Hodnotící kritéria relevantní pro tuto výzvu HODNOTICÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 Rozvoj venkova, oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova, s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč, včetně, platná od PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Projektový tým Jsou pokryty všechny činnosti v rámci všech fází a je popsána organizace řízení projektu. a) Žadatel prokázal projektové zajištění realizace akce pro (15) přípravnou, (15) investiční/realizační a provozní (15) fázi akce s jasným vymezením kompetencí (5) a odpovědnosti jednotlivých členů týmu popis týmu. V každé fázi: - projektové (popis jednotlivých fází v návaznosti na činnosti jednotlivých členů) - kompetence (jasně vymezená jeho činnost, stanovené priority týmů) 50 % (max. 100 bodů) max. 75 bodů Pozn.:Žadatel má vytvořen projektový tým pro všechny fáze projektu (přípravná, investiční / realizační a provozní fáze) s jasným vymezením pozice a aktivit s tím spojených (např. celková koordinace projektu, finanční a právní záležitosti, technické zabezpečení, kontrolní a dozorová činnost, marketing a publicita, atd.), včetně odpovědnosti za splnění těchto aktivit b) Organizační zajištění projektů, tj. popis fungování projektového týmu schůzky, organizační struktura, rozhodovací proces, časová relevance (úvazky na činnosti). - Organizační struktura lidi, funkce, hierarchie, vazby jednotlivých členů projektového týmu (15 bodů) - Rozhodovací proces pravomoc, zastupitelnost, vedeni aktivit, návaznost na kontaktní osobu, delegování, výměna a zprostředkování informací (5 bodů) - Časová relevance podrobné rozepsání pracovních úvazků jednotlivých členů, reálnost, provázanost s harmonogramem a činnostmi (5 bodů) Pozn.: Žadatel má vytvořen takový projektový tým, kterým pokryje všechny činnosti spojené s realizací akce a z popisu je jasná organizace činností. Uvedení členové mají relevantní zkušenosti s činností bude hodnoceno na základě popisu v žádosti o dotaci a jejích příloh (příp. životopisů). Projektový tým splňuje kvalifikační požadavky pro realizaci jednotlivých aktivit akce (posuzováno např. dle funkce v rámci max. 25 bodů

7 organizace), zkušenosti s danou činností v rámci jiných projektů. - Zkušenosti s danou činností, kterou vykonává v projektovém týmu (15 bodů) - Seznam realizovaných projektů, na kterých se podílel (10 bodů) Zkušenosti popisované v žádosti Benefit7 se týkají relevantních zkušeností ve vztahu k činnosti, kterou vykonává člen projektového týmu v rámci projektu. 1.2 Zkušenosti s realizací projektů 20 % (max. 100 bodů) Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska finanční velikosti projektů. Hodnocena je reference s nejvyšším finančním objemem. - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 80 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. ( 45 bodů) - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 50 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. ( 30 bodů) - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 20 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. (15 bodů) Žadatel předloží reference o typově stejných z/realizovaných projektech (projekty svým zaměřením odpovídají předloženému projektu). Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska charakteru projektů (stavební, nákup technologií, měkké projekty ). Hodnoceny jsou všechny doložené reference bodů + 45 bodů - odpovídá-li 5 a více projektů. (45 bodů) - odpovídá-li 3 4 projekty. ( 30 bodů) - odpovídá-li 1 2 projekty.( 15 bodů) Některý z uváděných z/realizovaných projektů byl financován z dotačních programů (EU, národních, krajských). - byl financován ze zdrojů EU (10 bodů) - byl financován z národních nebo Krajských zdrojů (5 bodů) + 10 bodů Pozn.: Žadatel předloží reference o již z/realizovaných projektech (rozumí se tím projekty, které žadatel přímo zrealizoval či realizuje, nebo na kterých se podílel/lí jako partner). Jsou posuzovány všechny doložené projektové reference dle výše uvedených kritérií. Žadatel může doložit i ty projekty, na jejichž realizaci se podílel ve spolupráci s externím subjektem, v takovém případě je ale nutné uvést přesné zapojení žadatele (např. řízení projektu, kontrola realizace a financování nákladů projektu). Dále může žadatel uvést projekty i jiných předkladatelů, na kterých se již dříve podílel, za předpokladu finanční účasti žadatele v minimálním rozsahu 10 % (dle podílu na rozpočtu projektu)

8 1.3 Formální zpracování Projekt je přehledně uspořádán, spojen a seřazen. - žádost (jako celek) je pevně spojena, přílohy s více než 1 stranou spojeny, (sešity koněm nebo spojeny pomocí kroužkové vazby) (5 bodů) - přehledně uspořádaný v rámci jednotlivých příloh, uceleně vedeny přílohy, přílohy jsou seřazeny dle seznamu příloh. (5 bodů) 30 % (max. 100 bodů) + 10 bodů Ve studii proveditelnosti jsou všechny kapitoly, které dle obsahu být mají a mají požadované náležitosti dle metodiky. všechny kapitoly (5 bodů) požadované náležitosti dle metodiky (10 bodů) + 15 bodů V projektu se nevyskytují obsahové rozpory mezi jednotlivými částmi (přílohy, žádost ) Splnil veškeré formální náležitosti do termínu ukončení výzvy k předkládání projektů. splnění veškerých formálních náležitostí v termínu výzvy (25 bodů) nesplnění formálních náležitostí v termínu výzvy (0 bodů) 2. KVALITA PROJEKTU eliminační kritérium minimálně 60 % 40 % 2.1 Realizovatelnost projektu 45 % Aktivity projektu a harmonogram (40 %) Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu měly být popsány veškeré aktivity vedoucí k dosažení cílů projektu, a to i v případě, že náklady na ně jsou způsobilé i nezpůsobilé. - popsána příprava projektu/projektového záměru (např. definice potřeb, zdůvodnění výběru záměru, navázání, budování a udržení partnerství apod.) (15 bodů) - popsána investiční/realizační fáze (výběrová řízení realizovaná v rámci projektu, způsob výběru dodavatele, co se bude v rámci projektu provádět a v jakých krocích, vysvětlena návaznost a propojenost jednotlivých aktivit, stavební dozor, kontrolní dny, komunikace mezi dodavatelem a investorem, zajištění publicity, řízení projektu, tj. vyhotovování zpráv, zajištění komunikace s ŘO atd.) (30 bodů) - popsána provozní fáze (co se bude dít s pořízenou investicí v průběhu doby udržitelnosti, kdo bude provozovatelem, jak zajištěn případný nájem apod.) (15 bodů) + 60 bodů

9 Monitorovací indikátory jsou ve vazbě na aktivity projektu - odpovídají vybrané monitorovací indikátory aktivitám projektu (10 bodů) - vybral žadatel všechny indikátory, které se vztahují k projektu a jeho cílům (10 bodů) + 20 bodů Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány a délka jednotlivých aktivit je reálná. - harmonogram jednotlivých aktivit na sebe logicky a časově navazuje (10 bodů) - harmonogram odpovídá jednotlivým aktivitám (10 bodů) + 20 bodů Rozpočet (30 %) Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (i vč. těch výdajů, které jsou nezpůsobilé; nebo těch, které způsobilé jsou, ale žadatel je nepožaduje hradit, ty budou uvedeny v rámci nezpůsobilých výdajů). - rozpočet a jednotlivé výdaje projektu jsou provázány s aktivitami projektu (30 bodů) - všechny výdaje jsou zařazeny do správných položek (10 bodů) - rozpočet projektu je provázán s dalšími dokumenty projektové žádosti (10 bodů) Je doloženo podrobné položkové rozepsání jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. - Do způsobilých výdajů projektu nejsou zařazeny nezpůsobilé Pozn.: V případě, že přesuny ze způsobilých výdajů do nezpůsobilých přesáhnou 5 % způsobilých výdajů projektu (před přesunem) nebo 2 mil. Kč, je to považováno za závažnou chybu a uděluje se 0 bodů. Přesuny pod tuto hranici jsou méně závažné a odečítá se 10 bodů + 30 bodů Studie proveditelnosti obsahuje podrobné rozepsání jednotlivých položek způsobilých i nezpůsobilých výdajů, do úrovně podpoložek včetně odůvodnění (20 bodů, za každou položku, která není podrobně rozepsána - 5 bodů) + 20 bodů Přiměřenost nákladů (20 %) Jsou ceny podpoložek uvedené ve studii proveditelnosti přiměřené. - výše nákladů na podpoložku ve studii proveditelnosti je doložena relevantními podklady/doklady, které vycházejí z ceny v místě a čase obvyklé (za každou nepodloženou výši podpoložky 10 bodů) - všechny výdaje v rozpočtu projektu jsou nezbytné pro naplnění realizace projektu a jeho cílů (za každou chybnou položku 10 bodů)

10 2.1.4 Veřejné zakázky Žadatel uvede všechny veřejné zakázky, které bude realizovat v rámci projektu, příp. která již zrealizoval a souvisí s daným projektem (vyjma zakázek zanedbatelného rozsahu). Žadatel u každé veřejné zakázky uvede druh veřejné zakázky dle předmětu veřejné zakázky, druh veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty a lhůtu pro realizaci dané zakázky. (10 %) - žadatel uvede všechny zakázky mimo zakázek zanedbatelného rozsahu. Kontrola zda uvedl všechny zakázky vyplývá zplánovaného rozpočtu a plánovaných aktivit popsaných v projektu. (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, kterou žadatel neuvedl, se odebírá 10 bodů. - žadatel uvede správně druh ke každé veřejné zakázce dle předmětu veřejné zakázky (stavební práce, dodávky, služby). Bližší specifikace druhu veřejné zakázky je v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek. (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně druh zakázky dle předmětu veřejné zakázky se odebírá 10 bodů. - žadatel uvede správně velikost každé zakázky, která bude předmětem zadávacího řízení. Podle výše předpokládané hodnoty žadatel správně určí druh veřejné zakázky (nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka, zakázka malého rozsahu). (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně druh zakázky dle výše předpokládané hodnoty se odebírá 10 bodů.. - žadatel správně určí lhůty pro vyhlášení a ukončení zakázky vzhledem k druhu veřejné zakázky dle výše předpokládané ceny (nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka, zakázka malého rozsahu). Lhůty jsou popsány v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek. (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně lhůty zakázky se odebírá 10 bodů. 2.2 Kvalita zpracování projektu 40 % Marketingová kvalita (50 %) Kvalita zpracování + 30 bodů

11 - analýza makroprostředí (5 bodů) - analýza mikroprostředí (5 bodů) - analýzy konkurence, substitutů (10 bodů) - segmentace, definování cílové skupiny (10 bodů) Kvalita zpracování analýzy odhadu poptávky na základě primárních či sekundárních (terciárních) dat - metodika sběru dat (10 bodů) - zpracování dat (10 bodů) - výstupy analýzy (10 bodů) + 30 bodů Kvalita zpracování marketingového mixu (cena, produkt, distribuce, komunikace) v návaznosti na předchozí analýzy - cena (10 bodů) - produkt (10 bodů) - distribuce (10 bodů) - komunikace (10 bodů) + 40 bodů Finanční kvalita a udržitelnost (50 %) Finanční udržitelnost v realizační fázi: Finanční udržitelnost projektu ve fázi realizační (investiční) bude hodnocena na základě sestavené tabulky finanční udržitelnosti projektu ve fázi realizace a příslušných údajů obsažených ve studii proveditelnosti (dle požadavků Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)). Hodnoceny budou následující oblasti: - je v požadovaném rozsahu sestavena tabulka finanční udržitelnosti projektu v realizační fázi (10 bodů) - jsou údaje pro potřeby sestavení tabulky finanční udržitelnosti správné (v souladu s údaji v žádosti o dotaci), kompletní a jejich výše odůvodněna relevantními informacemi (20 bodů, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) - lze na základě předložených informací konstatovat, že projekt je v realizační fázi finančně udržitelný (20 bodů) Pozn.: V případě, že v rámci tohoto subkritéria obdrží projekt 0 bodů, bude také celé kritérium Finanční udržitelnost projektu ohodnoceno 0 body Finanční udržitelnost po celou dobu povinné udržitelnosti: Finanční udržitelnost projektu po celou dobu povinné udržitelnosti (5 let provozu a 3 roky provozu v případě MSP) bude hodnocena na základě sestavené tabulky finanční udržitelnosti projektu a příslušných údajů obsažených ve studii proveditelnosti (dle požadavků Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)). Hodnoceny budou následující oblasti:

12 - je v požadovaném rozsahu sestavena tabulka finanční udržitelnosti projektu (10 bodů) - jsou údaje pro potřeby sestavení tabulky finanční udržitelnosti správné (v souladu s údaji v žádosti o dotaci), kompletní a jejich výše odůvodněna relevantními informacemi (20 bodů, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) - lze na základě předložených informací konstatovat, že projekt je finančně udržitelný po celé posuzované období (20 bodů) Pozn.: V případě, že v rámci tohoto subkritéria obdrží projekt 0 bodů, bude také celé kritérium Finanční udržitelnost projektu ohodnoceno 0 body 2.3 Řízení rizik 15 % - jsou identifikována a smysluplně popsána hlavní rizika ohrožující projekt a tyto jsou rozdělena dle jednotlivých fází (50 bodů) - jsou smysluplně popsána opatření k jejich eliminaci (50 bodů) bodů Pozn.: Za každé nesplnění ztráta 10 bodů. 3. VÝZNAM PROJEKTU 45 % 3.1 Zařazení projektu dle převažujícího tématu ROP (projekt bude zařazen do jedné z kategorií 3.1 a, b, c, d na základě čestného prohlášení žadatele). Rozhodující je většinový podíl příslušných nákladů na celkových způsobilých výdajích rozpočtu. 50 % 3.1 a Výše nákladů na 1 m 2 užitné plochy regenerovaného či revitalizovaného objektu ve venkovských oblastech (obcích), výpočet: kapitola 5 rozpočtu projektu / celkové způsobilé výdaje projektu Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m 2 užitné plochy objektu se pohybuje pod Kč Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m 2 užitné plochy objektu se pohybuje mezi Kč Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m 2 užitné plochy objektu se pohybuje mezi Kč Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m 2 užitné plochy objektu se pohybuje nad Kč 3.1 b Výše nákladů na 1 m 2 regenerovaného či revitalizovaného území ve venkovských oblastech (obcích), výpočet: kapitola 5 rozpočtu projektu / celkové způsobilé výdaje projektu Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci území se pohybuje pod 500 Kč na m 2 Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci území se pohybuje mezi 501 max.100 bodů 100 bodů 70 bodů 50 bodů 25 bodů max.100 bodů 100 bodů 70 bodů

13 1.000 Kč na m 2 Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci území se pohybuje mezi bodů Kč na m Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci území se pohybuje nad Kč na m c Výše nákladů na 1 m 2 užitné plochy nově vybudovaných objektů ve venkovských oblastech (obcích), výpočet: kapitola 5 rozpočtu projektu / celkové způsobilé výdaje projektu Výše nákladů na výstavbu 1 m 2 užitné plochy nového objektu se pohybuje pod Kč Výše nákladů na výstavbu 1 m 2 užitné plochy nového objektu se pohybuje mezi Kč Výše nákladů na výstavbu 1 m 2 užitné plochy nového objektu se pohybuje mezi Kč Výše nákladů na výstavbu 1 m 2 užitné plochy nového objektu se pohybuje nad Kč 3.1 d Projekt se zabývá pořízením vybavení/majetku, výpočet: kapitola 6 rozpočtu projektu / celkové způsobilé výdaje projektu Projekt je inovativní (v rámci ČR 60 bodů, v rámci regionu 40 bodů, v rámci obce 20 bodů, v rámci zařízení 10 bodů) Pořízení vybavení/majetku není zaměřeno pouze na obnovu výchozího stavu) Projekt smysluplně naplňuje indikátor/y ROP a žadatel se k němu/nim zavázal 25 bodů max.100 bodů 100 bodů 70 bodů 50 bodů 25 bodů max.100 bodů + 60 bodů + 20 bodů + 20 bodů 3.2 Naplňování cílů programu ROP MS 50 % Zaměření projektu 40 % max.100 bodů a Zaměření projektu Projekt je z převážné části určen na regeneraci/revitalizaci objektu Projekt není zaměřen pouze na zateplení objektu (střecha/plášť/okna) 60 bodů + 40 bodů b Zaměření projektu Projekt je z převážné části určen na regeneraci/revitalizaci území Projekt je zaměřen na regeneraci brownfields 70 bodů + 30 bodů Komplexnost projektu 60 % max.100 bodů Projekt se smysluplně zabývá zároveň regenerací/revitalizací objektu, regenerací/revitalizací území, výstavbou nových objektů i pořízením majetku/vybavení Projekt se smysluplně zabývá třemi oblastmi (regenerace/revitalizace objektu, regenerace/revitalizace území, výstavba nových objektů, pořízení majetku/vybavení) Projekt se smysluplně zabývá dvěma oblastmi (regenerace/revitalizace 100 bodů 70 bodů 50 bodů

14 objektu, regenerace/revitalizace území, výstavba nových objektů, pořízení majetku/vybavení) Projekt se zabývá jednou z oblastí (regenerace/revitalizace objektu, regenerace/revitalizace území, výstavba nových objektů, pořízení majetku/vybavení) 25 bodů 4. HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 5 % 4.1 Životní prostředí (ŽP) 50 % max.100 bodů Projektem dojde k naplnění alespoň 1 kvantifikovatelného environmentálního kritéria Projektem dojde k naplnění alespoň 1 nekvantifikovatelného 7 environmentálního kritéria Projektem nedojde k naplnění environmentálního kritéria 60 bodů 30 bodů 0 bodů Doplňující kritéria Je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení stavu životního prostředí: - je popsána oblast ŽP, ve které dojde realizací projektu ke zlepšení stavu (5 bodů) - jsou popsány aktivity/opatření, kterými dojde ke zlepšení v dané oblasti ŽP (5 bodů) - je uveden dopad aktivit/opatření na ŽP, tzn. kvantitativní údaj vyjadřující zlepšení v dané oblasti ŽP 8 (5 bodů) + 15 bodů Alespoň jedním ze zvolených environmentálních kritérií 9 je kritérium č. 9,10,53 nebo Rovné příležitosti (RP) 50 % max.100 bodů Projektem dojde k naplnění 2 a více kritérií rovných příležitostí Projektem dojde k naplnění 1 kritéria rovných příležitostí Projektem nedojde k naplnění kritéria rovných příležitostí 80 bodů 40 bodů 0 bodů Doplňující kritérium 7 Pokud se žadatel zaváže k naplňování kvantifikovatelného i nekvantifikovatelného environmentálního kritéria, bude toto kritérium hodnoceno vyšší bodovou hranicí 60 body. 8 Kvantitativní údaj nemusí žadatel uvádět v případě, že je již uveden u kvantifikovatelného environmentálního kritéria, ke kterému se zavázal. Pokud se však žadatel zavázal k naplnění nekvantifikovatelného environmentálního kritéria nebo se nezavázal k naplněné žádného environmentálního kritéria, je nutné, aby zde vyčíslil pozitivní dopad aktivit/opatření na ŽP. 9 Doplňující kritérium pouze ke kritériím a) nebo b) 10 č. 9 Dojde v souvislosti s realizací projektu ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů (v GJ)? č. 10 Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie (v GJ)? č. 53 Přispěje projekt ke snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie v porovnání s předchozí spotřebou (v GJ)? č. 93 Dojde v souvislosti s realizací projektu k využití energie z obnovitelných zdrojů?

15 Je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí: - je popsána oblast RP, ve které dojde realizací projektu ke zlepšení situace a zároveň je uvedeno, kterých znevýhodněných skupin osob se bude dané zlepšení dotýkat (5 bodů) - jsou popsány aktivity/opatření, kterými dojde ke zlepšení situace v dané oblasti RP (10 bodů) - je uveden dopad aktivit/opatření na RP, tzn. dopad na příslušné znevýhodněné skupiny osob (pokud je to relevantní, může být uveden kvantitativní údaj) (5 bodů) + 20 bodů

16 HODNOTICÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 Rozvoj venkova, oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova, s celkovými výdaji na projekt nad 10 mil. Kč, platná od PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Projektový tým Jsou pokryty všechny činnosti v rámci všech fází a je popsána organizace řízení projektu. a) Žadatel prokázal projektové zajištění realizace akce pro (15) přípravnou, (15) investiční/realizační a provozní (15) fázi akce s jasným vymezením kompetencí (5) a odpovědnosti jednotlivých členů týmu popis týmu. V každé fázi: - projektové (popis jednotlivých fází v návaznosti na činnosti jednotlivých členů) - kompetence (jasně vymezená jeho činnost, stanovené priority týmů) 50 % (max. 100 bodů) max. 75 bodů Pozn.:Žadatel má vytvořen projektový tým pro všechny fáze projektu (přípravná, investiční / realizační a provozní fáze) s jasným vymezením pozice a aktivit s tím spojených (např. celková koordinace projektu, finanční a právní záležitosti, technické zabezpečení, kontrolní a dozorová činnost, marketing a publicita, atd.), včetně odpovědnosti za splnění těchto aktivit b) Organizační zajištění projektů, tj. popis fungování projektového týmu schůzky, organizační struktura, rozhodovací proces, časová relevance (úvazky na činnosti). - Organizační struktura lidi, funkce, hierarchie, vazby jednotlivých členů projektového týmu (15 bodů) - Rozhodovací proces pravomoc, zastupitelnost, vedeni aktivit, návaznost na kontaktní osobu, delegování, výměna a zprostředkování informací (5 bodů) - Časová relevance podrobné rozepsání pracovních úvazků jednotlivých členů, reálnost, provázanost s harmonogramem a činnostmi (5 bodů) Pozn.: Žadatel má vytvořen takový projektový tým, kterým pokryje všechny činnosti spojené s realizací akce a z popisu je jasná organizace činností. Uvedení členové mají relevantní zkušenosti s činností bude hodnoceno na základě popisu v žádosti o dotaci a jejích příloh (příp. životopisů). Projektový tým splňuje kvalifikační požadavky pro realizaci jednotlivých aktivit akce (posuzováno např. dle funkce v rámci organizace), zkušenosti s danou činností v rámci jiných projektů. max. 25 bodů

17 - Zkušenosti s danou činností, kterou vykonává v projektovém týmu (15 bodů) - Seznam realizovaných projektů, na kterých se podílel (10 bodů) Zkušenosti popisované v žádosti Benefit7 se týkají relevantních zkušeností ve vztahu k činnosti, kterou vykonává člen projektového týmu v rámci projektu. 1.2 Zkušenosti s realizací projektů 20 % (max. 100 bodů) Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska finanční velikosti projektů. Hodnocena je reference s nejvyšším finančním objemem. - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 80 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. ( 45 bodů) - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 50 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. ( 30 bodů) - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 20 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. (15 bodů) Žadatel předloží reference o typově stejných z/realizovaných projektech (projekty svým zaměřením odpovídají předloženému projektu). Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska charakteru projektů (stavební, nákup technologií, měkké projekty ). Hodnoceny jsou všechny doložené reference bodů + 45 bodů - odpovídá-li 5 a více projektů. (45 bodů) - odpovídá-li 3 4 projekty. (30 bodů) - odpovídá-li 1 2 projekty. (15 bodů) Některý z uváděných z/realizovaných projektů byl financován z dotačních programů (EU, národních, krajských). - byl financován ze zdrojů EU (10 bodů) - byl financován z národních nebo Krajských zdrojů (5 bodů) + 10 bodů Pozn.: Žadatel předloží reference o již z/realizovaných projektech (rozumí se tím projekty, které žadatel přímo zrealizoval či realizuje, nebo na kterých se podílel/lí jako partner). Jsou posuzovány všechny doložené projektové reference dle výše uvedených kritérií. Žadatel může doložit i ty projekty, na jejichž realizaci se podílel ve spolupráci s externím subjektem, v takovém případě je ale nutné uvést přesné zapojení žadatele (např. řízení projektu, kontrola realizace a financování nákladů projektu). Dále může žadatel uvést projekty i jiných předkladatelů, na kterých se již dříve podílel, za předpokladu finanční účasti žadatele v minimálním rozsahu 10 % (dle podílu na rozpočtu projektu)

18 1.3 Formální zpracování Projekt je přehledně uspořádán, spojen a seřazen. - žádost (jako celek) je pevně spojena, přílohy s více než 1 stranou spojeny, (sešity koněm nebo spojeny pomocí kroužkové vazby) (5 bodů) - přehledně uspořádaný v rámci jednotlivých příloh, uceleně vedeny přílohy, přílohy jsou seřazeny dle seznamu příloh. (5 bodů) 30 % (max. 100 bodů) + 10 bodů Ve studii proveditelnosti jsou všechny kapitoly, které dle obsahu být mají a mají požadované náležitosti dle metodiky. všechny kapitoly (5 bodů) požadované náležitosti dle metodiky (10 bodů) + 15 bodů V projektu se nevyskytují obsahové rozpory mezi jednotlivými částmi (přílohy, žádost ) Splnil veškeré formální náležitosti do termínu ukončení výzvy k předkládání projektů. splnění veškerých formálních náležitostí v termínu výzvy (25 bodů) nesplnění formálních náležitostí v termínu výzvy (0 bodů) 2. KVALITA PROJEKTU eliminační kritérium minimálně 60 % 40 % 2.1 Realizovatelnost projektu 35 % Aktivity projektu a harmonogram (30 %) Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu měly být popsány veškeré aktivity vedoucí k dosažení cílů projektu, a to i v případě, že náklady na ně jsou způsobilé i nezpůsobilé. - popsána příprava projektu/projektového záměru (např. definice potřeb, zdůvodnění výběru záměru, navázání, budování a udržení partnerství apod.) (15 bodů) - popsána investiční/realizační fáze (výběrová řízení realizovaná v rámci projektu, způsob výběru dodavatele, co se bude v rámci projektu provádět a v jakých krocích, vysvětlena návaznost a propojenost jednotlivých aktivit, stavební dozor, kontrolní dny, komunikace mezi dodavatelem a investorem, zajištění publicity, řízení projektu, tj. vyhotovování zpráv, zajištění komunikace s ŘO atd.) (30 bodů) - popsána provozní fáze (co se bude dít s pořízenou investicí v průběhu doby udržitelnosti, kdo bude provozovatelem, jak zajištěn případný nájem apod.) (15 bodů) + 60 bodů

19 Monitorovací indikátory jsou ve vazbě na aktivity projektu - odpovídají vybrané monitorovací indikátory aktivitám projektu (10 bodů) - vybral žadatel všechny indikátory, které se vztahují k projektu a jeho cílům (10 bodů) + 20 bodů Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány a délka jednotlivých aktivit je reálná. - harmonogram jednotlivých aktivit na sebe logicky a časově navazuje (10 bodů) - harmonogram odpovídá jednotlivým aktivitám (10 bodů) + 20 bodů Rozpočet (30 %) Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (i vč. těch výdajů, které jsou nezpůsobilé; nebo těch, které způsobilé jsou, ale žadatel je nepožaduje hradit, ty budou uvedeny v rámci nezpůsobilých výdajů). - rozpočet a jednotlivé výdaje projektu jsou provázány s aktivitami projektu (30 bodů) - všechny výdaje jsou zařazeny do správných položek (10 bodů) - rozpočet projektu je provázán s dalšími dokumenty projektové žádosti (10 bodů) Je doloženo podrobné položkové rozepsání jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. - do způsobilých výdajů projektu nejsou zařazeny nezpůsobilé Pozn.: V případě, že přesuny ze způsobilých výdajů do nezpůsobilých přesáhnou 5 % způsobilých výdajů projektu (před přesunem) nebo 2 mil. Kč, je to považováno za závažnou chybu a uděluje se 0 bodů. Přesuny pod tuto hranici jsou méně závažné a odečítá se 10 bodů + 30 bodů Studie proveditelnosti obsahuje podrobné rozepsání jednotlivých položek způsobilých i nezpůsobilých výdajů, do úrovně podpoložek včetně odůvodnění (20 bodů, za každou položku, která není podrobně rozepsána - 5 bodů) + 20 bodů Přiměřenost nákladů (20 %) Jsou ceny podpoložek uvedené ve studii proveditelnosti přiměřené. - výše nákladů na podpoložku ve studii proveditelnosti je doložena relevantními podklady/doklady, které vycházejí z ceny v místě a čase obvyklé (za každou nepodloženou výši podpoložky 10 bodů) - všechny výdaje v rozpočtu projektu jsou nezbytné pro naplnění realizace

20 projektu a jeho cílů (za každou chybnou položku 10 bodů) Technické a technologické postupy (10 %) Žadatel uvede různé varianty technických a technologických postupů. Zváží a popíše výhody a nevýhody jednotlivých technických a technologických postupů. Uvede způsob a odůvodnění výběru nejvhodnějšího technického či technologického postupu. Žadatel popíše vybrané technologie, výhody, nevýhody, životnost, řešení technických a technologických zařízení. Žadatel popíše provozní náročnost daného technického či technologického postupu (energie, údržba, opravy, reinvestice, apod.) Veřejné zakázky Žadatel uvede všechny veřejné zakázky, které bude realizovat v rámci projektu, příp. která již zrealizoval a souvisí s daným projektem (vyjma zakázek zanedbatelného rozsahu). Žadatel u každé veřejné zakázky uvede druh veřejné zakázky dle předmětu veřejné zakázky, druh veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty a lhůtu pro realizaci dané zakázky bodů + 40 bodů + 30 bodů (10 %) - žadatel uvede všechny zakázky mimo zakázek zanedbatelného rozsahu. Kontrola zda uvedl všechny zakázky vyplývá zplánovaného rozpočtu a plánovaných aktivit popsaných v projektu. (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, kterou žadatel neuvedl, se odebírá 10 bodů. - žadatel uvede správně druh ke každé veřejné zakázce dle předmětu veřejné zakázky (stavební práce, dodávky, služby). Bližší specifikace druhu veřejné zakázky je v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek. (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně druh zakázky dle předmětu veřejné zakázky se odebírá 10 bodů. - žadatel uvede správně velikost každé zakázky, která bude předmětem zadávacího řízení. Podle výše předpokládané hodnoty žadatel správně určí druh veřejné zakázky (nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka, zakázka malého rozsahu). (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně druh zakázky dle výše předpokládané hodnoty se odebírá 10 bodů.. - žadatel správně určí lhůty pro vyhlášení a ukončení zakázky vzhledem k druhu veřejné zakázky dle výše předpokládané ceny (nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka, zakázka malého rozsahu). Lhůty jsou popsány v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek. (25 bodů)

21 Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně lhůty zakázky se odebírá 10 bodů. 2.2 Kvalita zpracování projektu 35% Marketingová kvalita (45 %) Kvalita zpracování - analýza makroprostředí (5 bodů) - analýza mikroprostředí (5 bodů) - analýzy konkurence, substitutů (10 bodů) - segmentace, definování cílové skupiny (10 bodů) + 30 bodů Kvalita zpracování analýzy odhadu poptávky na základě primárních či sekundárních (terciárních) dat - metodika sběru dat (10 bodů) - zpracování dat (10 bodů) - výstupy analýzy (10 bodů) + 30 bodů Kvalita zpracování marketingového mixu (cena, produkt, distribuce, komunikace) v návaznosti na předchozí analýzy - cena (10 bodů) - produkt (10 bodů) - distribuce (10 bodů) - komunikace (10 bodů) max. 40 bodů Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Finanční kvalita: Bude posuzována kvalita vstupních údajů finanční analýzy a také soulad s metodikou a dalšími požadavky obsaženými v Metodickém pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA). Hodnoceny bude následující oblasti: - respektuje projekt závazné požadavky na vstupy pro finanční analýzu (referenční období, diskontní sazba, inflace) - jsou detailně popsány příjmy a výdaje v jednotlivých letech provozní fáze a jejich výše odpovídá obvyklým cenám a závěrům provedené analýzy trhu - je vyčíslena zbytková hodnota investice a její výše smysluplně zdůvodněna - jsou sestaveny plány průběhu příjmů a výdajů v jednotlivých fázích projektu - je proveden výpočet kriteriálních ukazatelů finanční analýzy dle požadované metodiky

22 Pozn.: Každá část po 10 bodech a za každé nesplnění 5 bodů dolů. Ekonomická kvalita: Bude posuzována kvalita vstupních údajů ekonomické analýzy a také soulad s metodikou a dalšími požadavky obsaženými v Metodickém pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA). Hodnoceny bude následující oblasti: - respektuje projekt závazné požadavky na vstupy pro ekonomickou analýzu (referenční období, diskontní sazba, inflace) - jsou provedeny kroky, které je nutné učinit při přechodu od finanční k ekonomické analýze - jsou identifikovány podstatné socioekonomické přínosy a náklady pro příslušné cílové skupiny, jsou slovně popsány, kvantifikovány a popsán způsob jejich zjištění - jsou převedeny všechny podstatné ocenitelné přínosy a náklady na hotovostní toky a jejich převod je proveden na reálném základě a hodnoty nejsou výrazně nadhodnoceny ani podhodnoceny (doloženo statistikami, analýzami, průzkumy apod.) - je proveden výpočet kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy dle požadované metodiky Pozn.: Každá část po 10 bodech a za každé nesplnění 5 bodů dolů. 2.3 Finanční udržitelnost projektu 15% max.100 bodů Finanční udržitelnost v realizační fázi: Finanční udržitelnost projektu ve fázi realizační (investiční) bude hodnocena na základě sestavené tabulky finanční udržitelnosti projektu ve fázi realizace a příslušných údajů obsažených ve studii proveditelnosti (dle požadavků Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)). Hodnoceny budou následující oblasti: - je v požadovaném rozsahu sestavena tabulka finanční udržitelnosti projektu v realizační fázi (10 bodů) - jsou údaje pro potřeby sestavení tabulky finanční udržitelnosti správné (v souladu s údaji v žádosti o dotaci), kompletní a jejich výše odůvodněna relevantními informacemi (20 bodů, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) - lze na základě předložených informací konstatovat, že projekt je v realizační fázi finančně udržitelný (20 bodů, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) Pozn.: V případě, že v rámci tohoto subkritéria obdrží projekt 0 bodů, bude také celé kritérium Finanční udržitelnost projektu ohodnoceno 0 body Finanční udržitelnost po celou dobu povinné udržitelnosti: Finanční udržitelnost projektu po celou dobu povinné udržitelnosti (5 let provozu a 3 roky provozu v případě MSP) bude hodnocena na základě sestavené tabulky finanční udržitelnosti projektu a příslušných údajů obsažených ve studii proveditelnosti (dle požadavků Metodického

23 pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)). Hodnoceny budou následující oblasti: - je v požadovaném rozsahu sestavena tabulka finanční udržitelnosti projektu (10 bodů) - jsou údaje pro potřeby sestavení tabulky finanční udržitelnosti správné (v souladu s údaji v žádosti o dotaci), kompletní a jejich výše odůvodněna relevantními informacemi (20 bodů, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) - lze na základě předložených informací konstatovat, že projekt je finančně udržitelný po celé posuzované období (20 bodů) Pozn.: V případě, že v rámci tohoto subkritéria obdrží projekt 0 bodů, bude také celé kritérium Finanční udržitelnost projektu ohodnoceno 0 body 2.4 Analýza citlivosti a řízení rizik 15% Analýza citlivosti: - jsou identifikovány a popsány hlavní kritické proměnné projektu, které nejvíce ovlivňují výsledné hodnoty finanční a ekonomické analýzy (např. investiční výdaje, provozní výdaje, provozní příjmy, socioekonomické přínosy, a další) (25 bodů) - je proveden výpočet výsledných hodnot kriteriálních ukazatelů finanční a ekonomické analýzy v závislosti na změnách kritických proměnných (25 bodů) - je vypočtena citlivost projektu na změny jednotlivých kritických proměnných a jsou stanoveny zdůrazněny proměnné, jejichž vypočtená citlivost je větší než +/- 2 % (10 bodů) + 60 bodů Řízení rizik: - jsou smysluplně uvedeny způsoby eliminace proměnných, které byly v analýze citlivosti shledány jako nejcitlivější (vypočtená citlivost je větší než +/- 2 %) - jsou smysluplně popsána další rizika ohrožující jednotlivé fáze projektu a uvedeny způsoby a opatření k jejich eliminaci + 40 bodů 3. VÝZNAM PROJEKTU 45 % 3.1 Zařazení projektů dle převažujícího tématu ROP (projekt bude zařazen do jedné z kategorií 3.1 a, b, c, d na základě čestného prohlášení žadatele). Rozhodující je většinový podíl příslušných nákladů na celkových způsobilých výdajích rozpočtu. 40 % 3.1 a Výše nákladů na 1 m 2 užitné plochy regenerovaného či revitalizovaného objektu ve venkovských oblastech (obcích), výpočet: kapitola 5 rozpočtu projektu / celkové způsobilé výdaje projektu Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m 2 užitné plochy objektu se 100 bodů

24 pohybuje pod Kč Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m 2 užitné plochy objektu se pohybuje mezi Kč Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m 2 užitné plochy objektu se pohybuje mezi Kč Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m 2 užitné plochy objektu se pohybuje nad Kč 3.1 b Výše nákladů na 1 ha regenerovaného či revitalizovaného území ve venkovských oblastech (obcích), výpočet: kapitola 5 rozpočtu projektu / celkové způsobilé výdaje projektu Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci území se pohybuje pod 500 Kč na m 2 70 bodů 50 bodů 25 bodů 100 bodů Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci území se pohybuje mezi bodů Kč na m Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci území se pohybuje mezi bodů Kč na m Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci území se pohybuje nad Kč na m c Výše nákladů na 1 m 2 užitné plochy nově vybudovaných objektů ve venkovských oblastech (obcích), výpočet: kapitola 5 rozpočtu projektu / celkové způsobilé výdaje projektu Výše nákladů na výstavbu 1 m 2 užitné plochy nového objektu se pohybuje pod Kč Výše nákladů na výstavbu 1 m 2 užitné plochy nového objektu se pohybuje mezi Kč Výše nákladů na výstavbu 1 m 2 užitné plochy nového objektu se pohybuje mezi Kč Výše nákladů na výstavbu 1 m 2 užitné plochy nového objektu se pohybuje nad Kč 3.1 d Projekt se zabývá pořízením vybavení/majetku, výpočet: kapitola 6 rozpočtu projektu / celkové způsobilé výdaje projektu Projekt je inovativní (v rámci ČR 60 bodů, v rámci regionu 40 bodů, v rámci obce 20 bodů, v rámci zařízení 10 bodů) Pořízení vybavení/majetku není zaměřeno pouze na obnovu výchozího stavu) Projekt smysluplně naplňuje indikátor/y ROP a žadatel se k němu/nim zavázal 25 bodů 100 bodů 70 bodů 50 bodů 25 bodů + 60 bodů + 20 bodů + 20 bodů 3.2 Naplňování cílů programu ROP MS 40% Zaměření projektu 40 % max.100 bodů a Zaměření projektu Projekt je z převážné části určen na regeneraci/revitalizaci objektu 60 bodů

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields Příloha č. 3b Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, oblasti podpory.3 podpora využívání Brownfields pro projekty s celkovými náklady

Více

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním programem pro NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 pro Prioritní

Více

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2 Příloha č. 2 Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci dílčí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, pro projekty zaměřené na celý region,

Více

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč Příloha č. a Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory.1. Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Více

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2a

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2a Příloha č. 2a Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava s celkovými výdaji na projekt

Více

4.1 Rozvoj venkova. Hodnocení projektu

4.1 Rozvoj venkova. Hodnocení projektu 4.1 Rozvoj venkova Hodnocení projektu Cíl prezentace 1. Seznámit s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Jak bude můj projekt hodnocen? 3 stupně hodnocení:

Více

4.1 Rozvoj venkova s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč

4.1 Rozvoj venkova s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč Příloha č. 3a Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4.1 Rozvoj venkova s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč, včetně, platná od 1. 4.

Více

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně.

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně. Příloha č. 3a Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy podpora prosperity regionu,.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6.

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. 2009 2 1. PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Personální zajištění aktivit projektu

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace Hodnocení Lucie Kilianyová Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory

Více

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25)

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25) Příloha č. 2a Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Nejčastější chyby v projektech

Nejčastější chyby v projektech Nejčastější chyby v projektech Hodnocení projektu 1. Předkladatel projektu váha 10 % 2. Kvalita projektu váha 40 % (eliminační kritérium minimálně 60 %) 3. Význam projektu váha 45 % 4. Horizontální kritéria

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3b

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3b Příloha č. 3b Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblasti

Více

doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová

doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová 4.1 1.1.2 Rozvoj Bezpečnost venkova na komunikacích, cyklo a pěší doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.03 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 4.01

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Vyhlášení 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení dokumentace příloha č. 2

Vyhlášení 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení dokumentace příloha č. 2 Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 3.1 v rámci 29. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

3.2 Subregionální centra Infrastruktura vzdělávání a volného času. Ing. Alena Víchová

3.2 Subregionální centra Infrastruktura vzdělávání a volného času. Ing. Alena Víchová 3.2 Subregionální centra Infrastruktura vzdělávání a volného času Ing. Alena Víchová Cíl Seznámení s podmínkami vyhlášené výzvy 3.2 Subregionální centra Infrastruktura vzdělávání a volného času Určeno

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život. oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel vyhlášení výzvy: 1. srpna 2008 příjem žádostí: od 1. srpna do 17. října 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj a stabilizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré, z nichž alespoň jedna musí být originálem

Více

MAS Krkonoše IROP Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše.

MAS Krkonoše IROP Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše. MAS Krkonoše jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Krkonoše na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

MAS Dolnobřežansko IROP Vzdělávání a poznání

MAS Dolnobřežansko IROP Vzdělávání a poznání MAS Dolnobřežansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Dolnobřežansko, o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 03. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP Příloha č. 3 usnesení 002/MV16/12 I. FÁZE HODNOCENÍ PRACOVNÍKY OAP 34% 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele 34 bodů 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů?

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Číslo monitorovací zprávy Pořadové číslo monitorovací zprávy předkládané příjemcem Období Monitorovací zpráva za období Identifikace projektu Název

Více

Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti II.

Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti II. MAS Český les, z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český les na období 2014 2020 vyhlašuje 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Sdružení SPLAV-IROP-Výchova a vzdělávání-investice I.

Sdružení SPLAV-IROP-Výchova a vzdělávání-investice I. MAS Sdružení SPLAV jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sdružení SPLAV na období 2014 2020 vyhlašuje 2.výzvu k předkládání

Více

MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období

MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka na období 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání

Více

7. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. IROP infrastruktura pro základní vzdělávání-o3 Investice do školství-iii.

7. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. IROP infrastruktura pro základní vzdělávání-o3 Investice do školství-iii. MAS Prostějov venkov o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Prostějov venkov o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Královédvorsko, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Královédvorsko na období 2014 2020 vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012:

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Prostějov venkov o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014-2020+ vyhlašuje 3. výzvu

Více

3.výzva MAS Blanský les Netolicko IROP Infrastruktura základních škol I.

3.výzva MAS Blanský les Netolicko IROP Infrastruktura základních škol I. MAS Blanský les Netolicko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2023 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj vyhlašuje

Více

MAS Šumavsko IROP Vybavení a modernizace učeben

MAS Šumavsko IROP Vybavení a modernizace učeben MAS Šumavsko, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Šumavsko, z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Šumavsko, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Šumavsko, z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-integrované projekty CLLD

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-integrované projekty CLLD MAS Sdružení SPLAV jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sdružení SPLAV na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání

Více

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 3. října 2013 příjem žádostí: 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku od 3. října 2013 kontinuálně

Více

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Moravská brána, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SPOLEČNĚ V POHYBU vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

změnu v 15. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

změnu v 15. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Horní Pomoraví jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horní Pomoraví na období 2014 2020 oznamuje změnu v 15. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka IROP Kulturní dědictví

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka IROP Kulturní dědictví MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka vyhlašuje

Více

MAS Havlíčkův kraj IROP Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

MAS Havlíčkův kraj IROP Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Havlíčkův kraj na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období

MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání

Více

vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR 7. červen 2018 V 10:00 hodin Kancelář MAS, Sladovnická 198, Chotěboř 1 PROVÁZANOST VÝZVY S IROP IROP výzva č. 62 Sociální infrastruktura Integrované projekty

Více

Prostějov venkov o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území společnosti Prostějov venkov o.p.s.

Prostějov venkov o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území společnosti Prostějov venkov o.p.s. Prostějov venkov o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014-2020+ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

oznamuje změnu v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

oznamuje změnu v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 oznamuje změnu v 1. výzvě

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 14. dubna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat

Více

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu MAS Bojkovska, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Bojkovska na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) II. Identifikace

Více