Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM"

Transkript

1 Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré, z nichž alespoň jedna musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií (u ostatních vyhotovení postačuje prostá kopie) Tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem předkladatele nebo jím na základě plné moci pověřeným zástupcem. Tato plná moc je doložena a obsahuje všechny náležitosti plné moci. b) Úplnost příloh k žádosti Jsou doloženy všechny přílohy dle Příručky pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1, část A uvedené v seznamu příloh (v případě, že chybějící nepovinné přílohy nejsou dodány ani po vyzvání předkladatele, je toto kritérium považováno za splněné). Všechny přílohy jsou předloženy v předepsaném počtu pare (originál či ověřená kopie, prostá kopie dle pokynů RR). Všechny přílohy jsou očíslovány podle seznamu příloh a označeny slovy ORIGINÁL (originál/ověřená kopie) či KOPIE (prostá kopie). Pokud mají více než jeden list, jsou listy očíslované a pevně spojené. Všechny povinné přílohy obsahují požadované náležitosti definované v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1, část A pro danou výzvu. 2) Kritéria přijatelnosti pro IPRM Žádost o předběžnou alokaci z ROP se vztahuje pouze na oblast podpory urban případně dotčených oblastí podpory ROP Aktivity IPRM jsou svým zaměřením v souladu s cíli oblasti podpory urban případně dotčených oblastí podpory ROP Žadatel splňuje definici pro předkladatele IPRM uvedenou v dané výzvě 1. IPRM nemá prokazatelně negativní vliv na žádné z horizontálních témat. Rozpočet IPRM respektuje hranici minimální velikosti IPRM stanovenou ve výzvě. 1 Předkladateli IPRM jsou města nad obyvatel.

2 IPRM je realizován na území dle podmínek výzvy a má prokazatelně úplný nebo převažující dopad na dané statutární město. IPRM bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období v souladu s časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy. IPRM je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie, IPRM splňuje definici IPRM uvedenou v programovém/prováděcím dokumentu II. stupeň hodnocení PRIORITNÍ OSA 2 Oblast podpory 2.1. Integrované plány rozvoje měst (IPRM) 1. ZPRACOVÁNÍ IPRM A SOULAD S DOKUMENTY A PARTNERSTVÍ 20 % 1.1 Vazba IPRM na nadřazené dokumenty 20 % ( b.) IPRM prokázal jednoznačnou vazbu na cíle programového dokumentu města. Je doloženo, že obsahuje pouze intervence, které jsou součástí celkové rozvojové strategie města (např. Program rozvoje města 80 IPRM je v souladu s relevantními rozvojovými dokumenty kraje 1.2 Soulad s Metodickým pokynem pro zpracování IPRM (MMR, dále též Metodický pokyn IPRM) Jsou vybrané aktivity předloženého IPRM v souladu cíli uvedenými v metodickém pokynu pro zpracování IPRM (přitažlivá města, životní prostředí, dostupnost a mobilita, ekonomický rozvoj, sociální integrace, správa věcí veřejných - "smart governance") IPRM (zónové) je v souladu s čtyřmi a více prioritními oblastmi uvedenými v metodickém pokynu IPRM IPRM (zónové) je v souladu se třemi prioritními oblastmi uvedenými v metodickém pokynu IPRM IPRM (tematické) je v souladu s jednou prioritní oblastí IPRM (tematické) je v souladu se dvěma prioritními oblastmi (maximálně) % ( b.) 1.3 Partnerství v průběhu přípravy IPRM 20% Předkladatel dostatečně a srozumitelně popsal způsob komunikace v průběhu přípravy IPRM s: - partnery + - veřejností Doložení projednání s partnery a veřejností + 30

3 1.4 Princip partnerství v rámci realizace IPRM, výběr dílčích projektů IPRM 30 % ( b.) Partnerství v rámci IPRM je budováno na základě zahrnujícím relevantní spektrum ekonomických, samosprávných, sociálních, vzdělávacích, kulturních, společenských a dalších subjektů. V řídící struktuře IPRM zapojeno nejméně 5 partnerů. Zapojení partnerů musí být součástí IPRM a musí splňovat znaky transparentnosti a otevřenosti. Zapojení partnerů do řídící struktury IPRM Max. 30 Pří řízení IPRM Při výběru dílčích projektů IPRM Ve fázi monitorování a hodnocení IPRM Je zpracován systém výběru (dílčích) projektů městem PŘEDKLADATEL 15 % 2.1 Řídící struktura IPRM 60 % ( b.) Jsou pokryty všechny činnosti v rámci všech fází a je popsána organizace řízení IPRM. dostatečné organizační zajištění ve fázi přípravy, realizace a po dobu udržitelnosti IPRM, s jasným vymezením kompetencí a odpovědnosti článků řídící struktury. Vymezené kompetence a odpovědnosti jednotlivých subjektů Popis informačních a komunikačních toků mezi jednotlivými subjekty Zkušenosti jednotlivých osob s řízením a administrací projektů Systém koordinace a monitorování projektů 40% Předkladatel popsal dostatečně efektivní nástroje pro koordinaci, monitorování a hodnocení IPRM a dílčích projektů a dále pro komunikaci s předkladateli dílčích projektů KVALITA IPRM 40% 3.1 Kvalita zpracování IPRM 50 % Zpracování socioekonomické analýzy města a zóny/tématu 15 % b. SE analýza IPRM obsahuje vyhodnocení strategických a programových dokumentů města, pokrývá všech 6 oblastí stanovených Metodický pokynem IPRM, SWOT analýza je provázána s popisnou částí SE analýzy. SE analýza IPRM je zpracována pouze popisně, tradičním způsobem + +

4 (SWOT analýza), bez využití hlubších metod či metod vyžadujících zapojení veřejnosti Zdůvodnění výběru zóny/tématu 45 % b. Závěry vyplývající z analýzy a dalších předložených podkladů jasně odůvodňují výběr zóny/tématu a plně korespondují s požadavky na výběr zóny/tématu dle nařízení EK a metodického pokynu IPRM. Zónové IPRM - Zdůvodnění výběru zóny obsahuje prioritní oblasti nad rámec předepsaných (více než tři dle metodického pokynu IPRM) Tématické IPRM Zdůvodnění tématického IPRM obsahuje pouze jednu prioritní oblast dle metodického pokynu IPRM Stanovené cíle mají jasnou návaznost na závěry SE analýzy a jsou dostatečně konkrétní Zdůvodnění aktivit a návaznost na cíle IPRM 40 % b. Aktivity jsou jednoznačně navázány na cíle stanovené na základě SE analýzy a jednoznačně povedou k jejich naplnění. Popis aktivit je jasný a konkrétní Výběr aktivit IPRM je jednoznačně podložen strategií navázanou na výsledky sociálně-ekonomické analýzy Realizovatelnost IPRM 40 % Aktivity IPRM a harmonogram 60 % b. Aktivity uvedené v harmonogramu opatření/aktivit IPRM jsou na sebe navázány v logické posloupnosti. Délka jednotlivých opatření/aktivit popsaná v harmonogramu opatření/aktivit IPRM je reálná Rozdělení nákladů v rozpočtu 40 % b. Předkladatel rozdělil rozpočet IPRM dle jednotlivých opatření/aktivit. Rozpočet jednotlivých opatření/ aktivit odpovídá dílčím výstupům a výsledkům, obsaženým v jasném popisu opatření/aktivit Řízení rizik 10 % ( b.) Jsou identifikována a smysluplně popsána hlavní rizika ohrožující IPRM včetně finančních rizik IPRM? Jsou popsána opatření k jejich eliminaci Indikátory IPRM 20 %

5 4.1 Naplňování závazného (hlavního) indikátoru č. 1 programu (určený v ROP a uvedený ve výzvě k předkládání dokumentu IPRM) Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je 1 krát nižší. Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je 0,75 krát nižší. Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je 0,50 krát nižší. Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je stejná (kritérium přijatelnosti). Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je vyšší (kritérium přijatelnosti). 4.2 Naplňování závazného (hlavního) indikátoru č. 2 programu (závazné ROP) 50 % 2 b % b. Dtto 4.1 pro indikátor 2 5. Horizontální kriteria 5 % 5.1 Udržitelný rozvoj IPRM je cíleně zaměřeno na udržitelný rozvoj. IPRM má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. IPRM má neutrální vliv na udržitelný rozvoj. 5.2 Rovné příležitosti IPRM je cíleně zaměřeno na rovné příležitosti. IPRM má pozitivní vliv na rovné příležitosti. IPRM má neutrální vliv na rovné příležitosti. 50 % b % b. 0 2 Váha bude stanovena podle počtu indikátorů

6 Oblast podpory 2.1 aktivita modernizace a rozvoj městské hromadné dopravy 1. PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Finanční zdraví předkladatele (hodnocení dle výstupů elektronické aplikace Hodnocení finančního zdraví žadatele) definici A vynikající finanční zdraví 30 % definici B velmi dobré finanční zdraví definici C dobré finanční zdraví definici D uspokojivé finanční zdraví definici E vynikající finanční zdraví je na rizikové úrovni definici F Kompetence a zkušenosti 60 % Projektový tým Žadatel prokázal organizační a projektové zajištění realizace projektu pro předinvestiční fázi (+10 ), investiční fázi (+10 ) a provozní fázi (+10 ) projektu. Projektový tým či některý z jeho členů již v minulosti realizoval veřejnou zakázku stejného druhu zadávacího řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která odpovídá předpokládané výši hodnoty veřejných zakázek v rámci projektu. V případě, že v rámci projektu nebude prokazatelně žádná veřejná zakázka realizována, bude přidělen maxim. počet. Skladba projektového týmu odpovídá po kvalifikační stránce jednotlivým aktivitám projektu (posuzováno např. dle funkce v rámci organizace) a členové projektového týmu mají zkušenosti s danou činností v rámci jiných projektů. Za každou klíčovou aktivitu projektu je zodpovědný konkrétní člen projektového týmu, jehož kvalifikace povaze aktivity odpovídá. Je do projektu zapojen partner a přispívá tímto ke zvýšení kvalifikace žadatele ve vztahu k projektu? Zkušenosti s realizací projektů v rámci tohoto kriteria se hodnotí pouze projekty zrealizované. Zkušenosti je nutné vyplňovat v tabulce zkušenosti s realizací projektu v žádosti o podporu Benefit7. 60 % ( ) % ( ) Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska finanční velikosti

7 projektů. Hodnocena je pouze reference s nejvyšším finančním objemem. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 30 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 60 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech 3 zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 80 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu Žadatel předloží reference o typově stejných zrealizovaných projektech (projekty svým zaměřením odpovídají revitalizaci zanedbaných území a ploch v obcích). Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska charakteru projektů (revitalizace zanedbaných území a ploch v obcích). Hodnoceny jsou všechny doložené reference. Odpovídá-li 1 projekt Odpovídají-li 2 projekty Odpovídají-li 3 a více projektů Některý z realizovaných projektů uvedených žadatelem byl podpořen z dotačních programů strukturálních či předstrukturálních fondů EU Formální zpracování 10 % ( ) Projekt nebyl vyzván v rámci hodnocení formálních náležitostí. 2. KVALITA PROJEKTU 40 % 2.1 Realizovatelnost projektu 35% Aktivity projektu a harmonogram (25 %) Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu uvedeny budou veškeré aktivity, a to i v případě, že výdaje na ně jsou nezpůsobilé nebo, že způsobilé jsou, ale žadatel nepožaduje jejich úhradu. Za každou prokazatelně chybějící aktivitu je ( 5 ). Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány a délka trvání jednotlivých aktivit je reálná Provázanost žádosti (20 %) 3 Termín ukončení projektu - zpětně od data předložení žádosti.

8 V projektu se nevyskytují rozpory mezi jednotlivými částmi (přílohy, žádost, rozpočet). Za každý prokazatelný rozpor, kterým se rozumí např. údaje rozpočtu v Benefit7 neodpovídají údajům ve specifické příloze Podrobný rozpočet projektu atd. (- 20 ) Detailní položkový rozpočet Benefit7 (viz. příručka Benefit7) (45 %) Rozpočet je položkově rozepsán dle jednotlivých kategorií způsobilých a nezpůsobilých výdajů a jeho jednotlivé položky jsou oprávněné, adekvátní a nezbytné pro projekt. Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (i vč. těch výdajů, které jsou nezpůsobilé, nebo těch, které způsobilé jsou a žadatel je nepožaduje hradit a vzniknou v investiční fázi). Za každý nedostatek ( 5 ), tzn. pokud neodpovídá výdaj dané aktivitě. Je doložen podrobně rozepsaný položkový rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen Veřejné zakázky, výběr dodavatelů (V případě, že projekt v souladu se zákonem 137/2006 Sb. a v souladu s pravidly ROP nerealizuje ani veřejnou zakázku ani jinou formu výběru z více dodavatelů, získává body za tuto část hodnocení automaticky) Žadatel uvedl všechny veřejné zakázky (resp. výběrová řízení), která bude realizovat v rámci projektu, příp. která s realizací projektu souvisejí. Žadatel uvede správně typ zadávacího řízení veřejné zakázky s ohledem na předmět a velikost každé zakázky projektu. Harmonogram realizace veřejných zakázek je reálný a vychází ze zákonných lhůt (10 %) Kvalita zpracování projektu 35% a) Věcný a technický popis projektu Věcný a technický popis projektu - vymezení a vyčíslení hlavních přínosů projektu Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, dopravní obsluhu. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ). Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 20 ). b) Zjednodušená SP

9 2.2.1 Marketingová kvalita (kvalita vstupů uváděna žadatelem, potřebnost ) (45 %) Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, dopravní obsluhu. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ). Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 20 ) Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Jsou definovány a popsány veškeré podstatné vstupní údaje pro finanční analýzu náklady a přínosy v jednotlivých fázích projektu, finanční. Jsou vypočteny všechny ukazatele finanční analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny c) Základní SP Marketingová kvalita (kvalita vstupů uváděna žadatelem, potřebnost ) (45 %) Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, dopravní obsluhu. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ) Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 10 ). Jak kvalitně je zpracován marketingový mix (cena, produkt, distribuce, propagace Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Jsou definovány a popsány veškeré podstatné vstupní údaje pro finanční analýzu náklady a přínosy v jednotlivých fázích projektu, finanční plán. Jsou vypočteny všechny ukazatele finanční analýzy dle metodiky a 20 15

10 jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny. Jsou identifikovány podstatné socioekonomické přínosy a náklady pro příslušné cílové skupiny. Byl proveden převod ocenitelných socioekonomických přínosů a nákladů na hotovostní toky na reálném základě a hodnoty nejsou výrazně nadhodnoceny ani podhodnoceny. Jsou neocenitelné přínosy a náklady dostatečně popsány. Jsou vypočteny podstatné ukazatele ekonomické analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny Udržitelnost 15% Je prokázána finanční udržitelnost v provozní fázi jsou vyčísleny roční náklady na údržbu a žadatel má zajištěno finanční krytí těchto nákladů. Je prokázána institucionální udržitelnost v provozní fázi stabilita nositele projektu, navazující aktivity, partnerství v provozní fázi. 2.4 Řízení rizik 15% Jsou identifikována a popsána hlavní rizika projektu. Je uvedena klasifikace pravděpodobnosti rizik a jejich dopadu v rámci matice rizik. Jsou smysluplně uvedeny způsoby eliminace hlavních rizik projektu. Realizace projektu nepředstavuje zvýšené riziko (významné snížení dopravní propustnosti a dostupnosti dotčených regionů, riziko dopravních nehod apod.) Význam projektu 40 % 3.1 Naplňování indikátorů programu 50 % Do jaké míry projekt naplňuje hlavní i vedlejší indikátory ROP (výčet indikátorů uveden v Příručce pro žadatele)vzhledem k výši požadované dotace (započítána je pouze ta hodnota indikátoru, která je uvedena v žádosti o podporu Benefit7): Jsou stanoveny optimální částky dotace na jednici indikátorů výstupu a kumulativně bude stanovena optimální velikost projektu na v žádosti uvedené hodnoty indikátorů. V případě nižšího rozpočtu než je optimální velikost bude přiřazena maximální hodnota tj.. V opačném případě bude bodový zisk vypočítán dle vzorce: OR/RR * 100 zaokrouhleno na celá čísla (OR optimální rozpočet, RR reálný rozpočet) 3.2 Návaznost na aktivity oblasti podpory % Aktivity projektu jsou doplňkovými k aktivitám oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy 3.3 Význam projektu pro oblast rozvojového centra 20 % Představuje projekt významný přínos i pro významnou část území

11 rozvojového centra žadatele? Zvyšuje projekt kvalitu a dostupnost dopravních služeb v místě realizace? 4. Horizontální kriteria 10 % 4.1 Udržitelný rozvoj 40 % Projekt přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (dle BENEFIT7 environmentální kritéria) Projekt přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti (dle BENEFIT7 environmentální kritéria) Projekt je k ŽP neutrální Rovné příležitosti 40 % Projekt je cílen na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (dle BENEFIT7) Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti (dle BENEFIT7) Projekt je k rovným příležitostem neutrální. 30 Oblast podpory 2.1 aktivita příprava rozvojových území pro podnikání a služby 1. PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Finanční zdraví předkladatele (hodnocení dle výstupů elektronické aplikace Hodnocení finančního zdraví žadatele) definici A vynikající finanční zdraví 30 % definici B velmi dobré finanční zdraví definici C dobré finanční zdraví definici D uspokojivé finanční zdraví definici E vynikající finanční zdraví je na rizikové úrovni definici F Kompetence a zkušenosti 60 % Projektový tým Žadatel prokázal organizační a projektové zajištění realizace projektu pro předinvestiční fázi (+10 ), investiční fázi (+10 ) a provozní 60 % ( ) 30

12 fázi (+10 ) projektu. Projektový tým či některý z jeho členů již v minulosti realizoval veřejnou zakázku stejného druhu zadávacího řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která odpovídá předpokládané výši hodnoty veřejných zakázek v rámci projektu. V případě, že v rámci projektu nebude prokazatelně žádná veřejná zakázka realizována, bude přidělen maxim. počet. Skladba projektového týmu odpovídá po kvalifikační stránce jednotlivým aktivitám projektu (posuzováno např. dle funkce v rámci organizace) a členové projektového týmu mají zkušenosti s danou činností v rámci jiných projektů. Za každou klíčovou aktivitu projektu je zodpovědný konkrétní člen projektového týmu, jehož kvalifikace povaze aktivity odpovídá. Je do projektu zapojen partner a přispívá tímto ke zvýšení kvalifikace žadatele ve vztahu k projektu? Zkušenosti s realizací projektů v rámci tohoto kriteria se hodnotí pouze projekty zrealizované. Zkušenosti je nutné vyplňovat v tabulce zkušenosti s realizací projektu v žádosti o podporu Benefit % ( ) Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska finanční velikosti projektů. Hodnocena je pouze reference s nejvyšším finančním objemem. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 30 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 60 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech 4 zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 80 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu Žadatel předloží reference o typově stejných zrealizovaných projektech (projekty svým zaměřením odpovídají revitalizaci zanedbaných území a ploch v obcích). Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska charakteru projektů (revitalizace zanedbaných území a ploch v obcích). Hodnoceny jsou všechny doložené reference. Odpovídá-li 1 projekt Odpovídají-li 2 projekty Odpovídají-li 3 a více projektů Některý z realizovaných projektů uvedených žadatelem byl podpořen Termín ukončení projektu - zpětně od data předložení žádosti.

13 z dotačních programů strukturálních či předstrukturálních fondů EU. 1.3 Formální zpracování 10 % ( ) Projekt nebyl vyzván v rámci hodnocení formálních náležitostí. 2. KVALITA PROJEKTU 40 % 2.1 Realizovatelnost projektu 35% Aktivity projektu a harmonogram (25 %) Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu uvedeny budou veškeré aktivity, a to i v případě, že výdaje na ně jsou nezpůsobilé nebo, že způsobilé jsou, ale žadatel nepožaduje jejich úhradu. Za každou prokazatelně chybějící aktivitu je ( 5 ). Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány a délka trvání jednotlivých aktivit je reálná Provázanost žádosti (20 %) V projektu se nevyskytují rozpory mezi jednotlivými částmi (přílohy, žádost, rozpočet). Za každý prokazatelný rozpor, kterým se rozumí např. údaje rozpočtu v Benefit7 neodpovídají údajům ve specifické příloze Podrobný rozpočet projektu atd. (- 20 ) Detailní položkový rozpočet Benefit7 (viz. příručka Benefit7) (45 %) Rozpočet je položkově rozepsán dle jednotlivých kategorií způsobilých a nezpůsobilých výdajů a jeho jednotlivé položky jsou oprávněné, adekvátní a nezbytné pro projekt. Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (i vč. těch výdajů, které jsou nezpůsobilé, nebo těch, které způsobilé jsou a žadatel je nepožaduje hradit a vzniknou v investiční fázi). Za každý nedostatek ( 5 ), tzn. pokud neodpovídá výdaj dané aktivitě. Je doložen podrobně rozepsaný položkový rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen Veřejné zakázky, výběr dodavatelů (V případě, že projekt v souladu se zákonem 137/2006 Sb. a v souladu s pravidly ROP nerealizuje ani veřejnou zakázku ani jinou formu výběru z více dodavatelů, získává body za tuto část hodnocení automaticky) Žadatel uvedl všechny veřejné zakázky (resp. výběrová řízení), která bude realizovat v rámci projektu, příp. která s realizací projektu souvisejí. Žadatel uvede správně typ zadávacího řízení veřejné zakázky s (10 %) 40 40

14 ohledem na předmět a velikost každé zakázky projektu. Harmonogram realizace veřejných zakázek je reálný a vychází ze zákonných lhůt Kvalita zpracování projektu 35% a) Věcný a technický popis projektu Věcný a technický popis projektu - vymezení a vyčíslení hlavních přínosů projektu Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, podnikání. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ). Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 20 ). b) Zjednodušená SP Marketingová kvalita (kvalita vstupů uváděna žadatelem, potřebnost ) (45 %) Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, podnikání. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ). Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 20 ) Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Jsou definovány a popsány veškeré podstatné vstupní údaje pro finanční analýzu náklady a přínosy v jednotlivých fázích projektu, finanční. Jsou vypočteny všechny ukazatele finanční analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny c) Základní SP Marketingová kvalita (kvalita vstupů uváděna žadatelem, potřebnost ) (45 %)

15 Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, podnikání. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ) Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 10 ). Jak kvalitně je zpracován marketingový mix (cena, produkt, distribuce, propagace Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Jsou definovány a popsány veškeré podstatné vstupní údaje pro finanční analýzu náklady a přínosy v jednotlivých fázích projektu, finanční plán. Jsou vypočteny všechny ukazatele finanční analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny. Jsou identifikovány podstatné socioekonomické přínosy a náklady pro příslušné cílové skupiny. Byl proveden převod ocenitelných socioekonomických přínosů a nákladů na hotovostní toky na reálném základě a hodnoty nejsou výrazně nadhodnoceny ani podhodnoceny. Jsou neocenitelné přínosy a náklady dostatečně popsány. Jsou vypočteny podstatné ukazatele ekonomické analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny Udržitelnost 15% Je prokázána finanční udržitelnost v provozní fázi jsou vyčísleny roční náklady na údržbu a žadatel má zajištěno finanční krytí těchto nákladů. Je prokázána institucionální udržitelnost v provozní fázi stabilita nositele projektu, navazující aktivity, partnerství v provozní fázi. 2.4 Řízení rizik 15% Jsou identifikována a popsána hlavní rizika projektu. Je uvedena klasifikace pravděpodobnosti rizik a jejich dopadu v rámci matice rizik. Jsou smysluplně uvedeny způsoby eliminace hlavních rizik projektu. Realizace projektu nepředstavuje zvýšené riziko (významné snížení dopravní propustnosti a dostupnosti dotčených regionů, riziko dopravních nehod apod.)

16 3. Význam projektu 40 % 3.1 Naplňování indikátorů programu 50 % Do jaké míry projekt naplňuje hlavní i vedlejší indikátory ROP (výčet indikátorů uveden v Příručce pro žadatele)vzhledem k výši požadované dotace (započítána je pouze ta hodnota indikátoru, která je uvedena v žádosti o podporu Benefit7): Jsou stanoveny optimální částky dotace na jednici indikátorů výstupu a kumulativně bude stanovena optimální velikost projektu na v žádosti uvedené hodnoty indikátorů. V případě nižšího rozpočtu než je optimální velikost bude přiřazena maximální hodnota tj.. V opačném případě bude bodový zisk vypočítán dle vzorce: OR/RR * 100 zaokrouhleno na celá čísla (OR optimální rozpočet, RR reálný rozpočet) 3.2 Životní podmínky obyvatel a atraktivita území 30 % Projekt eliminuje hlavní nedostatky služeb a podnikání, (+ ). Projekt eliminuje hlavní funkční a estetické závady (zanedbané areály, objekty nebo plochy) uvnitř zastavěných území měst nebo v jejich bezprostřední blízkosti. (+ ). (viz. analýza nabídky a poptávky). 3.3 Význam projektu pro oblast rozvojového centra 20 % Představuje projekt významný přínos i pro významnou část území rozvojového centra žadatele? Zvyšuje projekt kvalitu a dostupnost služeb a podnikání v místě realizace? 4. Horizontální kriteria 10 % 4.1 Udržitelný rozvoj 40 % Projekt přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (dle BENEFIT7 environmentální kritéria) Projekt přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti (dle BENEFIT7 environmentální kritéria) Projekt je k ŽP neutrální Rovné příležitosti 40 % Projekt je cílen na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (dle BENEFIT7) Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti (dle BENEFIT7) Projekt je k rovným příležitostem neutrální. 30

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center Integrované Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré,

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 20 ze dne 2. prosince 2009 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu

Více

Body za jednotlivá subkritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení.

Body za jednotlivá subkritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení. Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifická kritéria pro specifický cíl 3.2 je kritérium kombinované, tj. pokud získá méně než

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6.

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. 2009 2 1. PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Personální zajištění aktivit projektu

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM KRITERIUM 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY, PARTNERSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ IPRM. 1.1 Soulad s nadřazenými dokumenty 1.1.1 Jak IPRM vychází ze strategií a programových

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

B.1 Potřebnost projektu - projekt nezakládající veřejnou podporu 22 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu

B.1 Potřebnost projektu - projekt nezakládající veřejnou podporu 22 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu Hodnotící tabulky ROP JV oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel body A. Hodnocení žadatele 5 1) Zkušenosti žadatele s realizací projektu 3,5 Žadatel doložil zkušenosti minimálně ke 2

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 54 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 5056/2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 311 Šumpersko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013

Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013 Příloha číslo 1 bodu jednání 9 Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013 1. Úvod Účelem dokumentu

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 1. Název programu Centra kompetence (dále jen program )

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/04. Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/04. Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/04 Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

4.1 Rozvoj venkova. Hodnocení projektu

4.1 Rozvoj venkova. Hodnocení projektu 4.1 Rozvoj venkova Hodnocení projektu Cíl prezentace 1. Seznámit s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Jak bude můj projekt hodnocen? 3 stupně hodnocení:

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy programu podpory SLUŽBY INFRASTRUKTURY/OP PIK

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy programu podpory SLUŽBY INFRASTRUKTURY/OP PIK Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy programu podpory SLUŽBY INFRASTRUKTURY/OP PIK Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí (A-E) doplněné o kritéria dle konkrétní aktivity

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje

Více

SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Aktivita - sociální bydlení

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Jemnicko, o.p.s.,husova 103, 675 31 Jemnice Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příležitosti Přiřazení Fiche k opatření PRV

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry Program Klastry kritéria pro výběr projektu Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry A. Kritéria nutná musí být splněna (ANO/NE) Žadatel disponuje písemným vyjádřením zájmu o zpracování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU

PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU Schváleno: 27.4.2009 1 Organizační schéma Programu CH-CZ spolupráce (ilustrativní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 32769/2009-61/1124 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE VÝZVA 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR OBSAH

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 Tel.: 257 041 111 Fax: 257042609 IČO 00006947 V Praze dne 30. prosince 2015 Č. j.: MF- 57876/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 36 V 331 Rožnovsko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU Č. j.: 5614/2011-41 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor implementace fondů EU vyhlašuje

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 1. Popis opatření Opatření

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Smlouva o účasti projektu v IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Smlouva o účasti projektu v IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Regionální operační program NUTS II Severovýchod Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí, 530 2 Pardubice zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na

Více

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP Příloha č. 3 usnesení 002/MV16/12 I. FÁZE HODNOCENÍ PRACOVNÍKY OAP 34% 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele 34 bodů 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů?

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

ŽÁDOST O GRANT Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

ŽÁDOST O GRANT Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU ŽÁDOST O GRANT Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU grantové oblasti grantové priority projektu Žadatel (jméno nebo název žadatele) Rok a kolo dle grantového harmonogramu Náklady projektu Celkem Vlastní

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Změny v projektech. Ing. / Ing. Jana Šubrtová Ing. Markéta Landová, Ph.D.

Změny v projektech. Ing. / Ing. Jana Šubrtová Ing. Markéta Landová, Ph.D. Změny v projektech Ing. / Ing. Jana Šubrtová Ing. Markéta Landová, Ph.D. Závazné pokyny a pravidla Pokyny pro žadatele a příjemce, kapitola IV.2 Změny v průběhu realizace projektu Metodický pokyn č. 20

Více

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2 Příloha č. 2 Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci dílčí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, pro projekty zaměřené na celý region,

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 23 730 /2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy

Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt je financován Evropskou unií Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy Realizace projektů v

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-40833/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2. výzva Globálních grantů II PK v prioritní ose 1 4. výzva Globálního grantu PK v prioritní ose 3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE PRŮBĚŽNOU ŘÍZENOU VÝZVU PRO

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Výzva k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce

Výzva k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce Mikroregion Sokolov-východ Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí Ing. Ivan Stefan předseda rady svazku Výzva k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: Celková výše alokace dle

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických oso Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Kulturní dědictví a tradice Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

Program CZ 08 Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie

Program CZ 08 Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie Program CZ 08 Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie 1. Výzva k předkládání žádostí o grant na Individuální projekty z Norských fondů 2009-2014 Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Příloha č. 7 PPŽP Bodovací kritéria

Příloha č. 7 PPŽP Bodovací kritéria Příloha č. 7 PPŽP Bodovací kritéria Účinnost: 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ Bodovací tabulka ROP Severovýchod 1.1. Kriterium Váha 1. Schopnosti žadatele, horizontální témata, plnění indikátorů 20% 1.1.

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách INTERPRETAČNÍ CENTRUM ZÁMEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU AUDIOVIZUÁLNÍ A VÝTVARNÁ EXPOZICE IC ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1 OBSAH 1. OBECNÉ

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) SNÍŽENÍ EMISÍ Z LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ (KOTLÍKOVÉ DOTACE) V JIHOČESKÉM KRAJI 1. výzva pro rok 2016 PRAVIDLA Vypracoval:

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.2 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ RESTRUKTURALIZOVANÝCH PODNIKŮ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

Revitalizace vybraných památek

Revitalizace vybraných památek Revitalizace vybraných památek Plánované datum zahájení příjmu žádosti o dotaci: 08/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 01/2017 (31. 3. 2016) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi

Více