Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM"

Transkript

1 Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré, z nichž alespoň jedna musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií (u ostatních vyhotovení postačuje prostá kopie) Tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem předkladatele nebo jím na základě plné moci pověřeným zástupcem. Tato plná moc je doložena a obsahuje všechny náležitosti plné moci. b) Úplnost příloh k žádosti Jsou doloženy všechny přílohy dle Příručky pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1, část A uvedené v seznamu příloh (v případě, že chybějící nepovinné přílohy nejsou dodány ani po vyzvání předkladatele, je toto kritérium považováno za splněné). Všechny přílohy jsou předloženy v předepsaném počtu pare (originál či ověřená kopie, prostá kopie dle pokynů RR). Všechny přílohy jsou očíslovány podle seznamu příloh a označeny slovy ORIGINÁL (originál/ověřená kopie) či KOPIE (prostá kopie). Pokud mají více než jeden list, jsou listy očíslované a pevně spojené. Všechny povinné přílohy obsahují požadované náležitosti definované v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1, část A pro danou výzvu. 2) Kritéria přijatelnosti pro IPRM Žádost o předběžnou alokaci z ROP se vztahuje pouze na oblast podpory urban případně dotčených oblastí podpory ROP Aktivity IPRM jsou svým zaměřením v souladu s cíli oblasti podpory urban případně dotčených oblastí podpory ROP Žadatel splňuje definici pro předkladatele IPRM uvedenou v dané výzvě 1. IPRM nemá prokazatelně negativní vliv na žádné z horizontálních témat. Rozpočet IPRM respektuje hranici minimální velikosti IPRM stanovenou ve výzvě. 1 Předkladateli IPRM jsou města nad obyvatel.

2 IPRM je realizován na území dle podmínek výzvy a má prokazatelně úplný nebo převažující dopad na dané statutární město. IPRM bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období v souladu s časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy. IPRM je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie, IPRM splňuje definici IPRM uvedenou v programovém/prováděcím dokumentu II. stupeň hodnocení PRIORITNÍ OSA 2 Oblast podpory 2.1. Integrované plány rozvoje měst (IPRM) 1. ZPRACOVÁNÍ IPRM A SOULAD S DOKUMENTY A PARTNERSTVÍ 20 % 1.1 Vazba IPRM na nadřazené dokumenty 20 % ( b.) IPRM prokázal jednoznačnou vazbu na cíle programového dokumentu města. Je doloženo, že obsahuje pouze intervence, které jsou součástí celkové rozvojové strategie města (např. Program rozvoje města 80 IPRM je v souladu s relevantními rozvojovými dokumenty kraje 1.2 Soulad s Metodickým pokynem pro zpracování IPRM (MMR, dále též Metodický pokyn IPRM) Jsou vybrané aktivity předloženého IPRM v souladu cíli uvedenými v metodickém pokynu pro zpracování IPRM (přitažlivá města, životní prostředí, dostupnost a mobilita, ekonomický rozvoj, sociální integrace, správa věcí veřejných - "smart governance") IPRM (zónové) je v souladu s čtyřmi a více prioritními oblastmi uvedenými v metodickém pokynu IPRM IPRM (zónové) je v souladu se třemi prioritními oblastmi uvedenými v metodickém pokynu IPRM IPRM (tematické) je v souladu s jednou prioritní oblastí IPRM (tematické) je v souladu se dvěma prioritními oblastmi (maximálně) % ( b.) 1.3 Partnerství v průběhu přípravy IPRM 20% Předkladatel dostatečně a srozumitelně popsal způsob komunikace v průběhu přípravy IPRM s: - partnery + - veřejností Doložení projednání s partnery a veřejností + 30

3 1.4 Princip partnerství v rámci realizace IPRM, výběr dílčích projektů IPRM 30 % ( b.) Partnerství v rámci IPRM je budováno na základě zahrnujícím relevantní spektrum ekonomických, samosprávných, sociálních, vzdělávacích, kulturních, společenských a dalších subjektů. V řídící struktuře IPRM zapojeno nejméně 5 partnerů. Zapojení partnerů musí být součástí IPRM a musí splňovat znaky transparentnosti a otevřenosti. Zapojení partnerů do řídící struktury IPRM Max. 30 Pří řízení IPRM Při výběru dílčích projektů IPRM Ve fázi monitorování a hodnocení IPRM Je zpracován systém výběru (dílčích) projektů městem PŘEDKLADATEL 15 % 2.1 Řídící struktura IPRM 60 % ( b.) Jsou pokryty všechny činnosti v rámci všech fází a je popsána organizace řízení IPRM. dostatečné organizační zajištění ve fázi přípravy, realizace a po dobu udržitelnosti IPRM, s jasným vymezením kompetencí a odpovědnosti článků řídící struktury. Vymezené kompetence a odpovědnosti jednotlivých subjektů Popis informačních a komunikačních toků mezi jednotlivými subjekty Zkušenosti jednotlivých osob s řízením a administrací projektů Systém koordinace a monitorování projektů 40% Předkladatel popsal dostatečně efektivní nástroje pro koordinaci, monitorování a hodnocení IPRM a dílčích projektů a dále pro komunikaci s předkladateli dílčích projektů KVALITA IPRM 40% 3.1 Kvalita zpracování IPRM 50 % Zpracování socioekonomické analýzy města a zóny/tématu 15 % b. SE analýza IPRM obsahuje vyhodnocení strategických a programových dokumentů města, pokrývá všech 6 oblastí stanovených Metodický pokynem IPRM, SWOT analýza je provázána s popisnou částí SE analýzy. SE analýza IPRM je zpracována pouze popisně, tradičním způsobem + +

4 (SWOT analýza), bez využití hlubších metod či metod vyžadujících zapojení veřejnosti Zdůvodnění výběru zóny/tématu 45 % b. Závěry vyplývající z analýzy a dalších předložených podkladů jasně odůvodňují výběr zóny/tématu a plně korespondují s požadavky na výběr zóny/tématu dle nařízení EK a metodického pokynu IPRM. Zónové IPRM - Zdůvodnění výběru zóny obsahuje prioritní oblasti nad rámec předepsaných (více než tři dle metodického pokynu IPRM) Tématické IPRM Zdůvodnění tématického IPRM obsahuje pouze jednu prioritní oblast dle metodického pokynu IPRM Stanovené cíle mají jasnou návaznost na závěry SE analýzy a jsou dostatečně konkrétní Zdůvodnění aktivit a návaznost na cíle IPRM 40 % b. Aktivity jsou jednoznačně navázány na cíle stanovené na základě SE analýzy a jednoznačně povedou k jejich naplnění. Popis aktivit je jasný a konkrétní Výběr aktivit IPRM je jednoznačně podložen strategií navázanou na výsledky sociálně-ekonomické analýzy Realizovatelnost IPRM 40 % Aktivity IPRM a harmonogram 60 % b. Aktivity uvedené v harmonogramu opatření/aktivit IPRM jsou na sebe navázány v logické posloupnosti. Délka jednotlivých opatření/aktivit popsaná v harmonogramu opatření/aktivit IPRM je reálná Rozdělení nákladů v rozpočtu 40 % b. Předkladatel rozdělil rozpočet IPRM dle jednotlivých opatření/aktivit. Rozpočet jednotlivých opatření/ aktivit odpovídá dílčím výstupům a výsledkům, obsaženým v jasném popisu opatření/aktivit Řízení rizik 10 % ( b.) Jsou identifikována a smysluplně popsána hlavní rizika ohrožující IPRM včetně finančních rizik IPRM? Jsou popsána opatření k jejich eliminaci Indikátory IPRM 20 %

5 4.1 Naplňování závazného (hlavního) indikátoru č. 1 programu (určený v ROP a uvedený ve výzvě k předkládání dokumentu IPRM) Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je 1 krát nižší. Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je 0,75 krát nižší. Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je 0,50 krát nižší. Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je stejná (kritérium přijatelnosti). Požadovaná výše dotace (součet za dílčí projekty naplňující indikátor č. 1) vztažená k násobku jednotkové ceny indikátoru je vyšší (kritérium přijatelnosti). 4.2 Naplňování závazného (hlavního) indikátoru č. 2 programu (závazné ROP) 50 % 2 b % b. Dtto 4.1 pro indikátor 2 5. Horizontální kriteria 5 % 5.1 Udržitelný rozvoj IPRM je cíleně zaměřeno na udržitelný rozvoj. IPRM má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. IPRM má neutrální vliv na udržitelný rozvoj. 5.2 Rovné příležitosti IPRM je cíleně zaměřeno na rovné příležitosti. IPRM má pozitivní vliv na rovné příležitosti. IPRM má neutrální vliv na rovné příležitosti. 50 % b % b. 0 2 Váha bude stanovena podle počtu indikátorů

6 Oblast podpory 2.1 aktivita modernizace a rozvoj městské hromadné dopravy 1. PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Finanční zdraví předkladatele (hodnocení dle výstupů elektronické aplikace Hodnocení finančního zdraví žadatele) definici A vynikající finanční zdraví 30 % definici B velmi dobré finanční zdraví definici C dobré finanční zdraví definici D uspokojivé finanční zdraví definici E vynikající finanční zdraví je na rizikové úrovni definici F Kompetence a zkušenosti 60 % Projektový tým Žadatel prokázal organizační a projektové zajištění realizace projektu pro předinvestiční fázi (+10 ), investiční fázi (+10 ) a provozní fázi (+10 ) projektu. Projektový tým či některý z jeho členů již v minulosti realizoval veřejnou zakázku stejného druhu zadávacího řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která odpovídá předpokládané výši hodnoty veřejných zakázek v rámci projektu. V případě, že v rámci projektu nebude prokazatelně žádná veřejná zakázka realizována, bude přidělen maxim. počet. Skladba projektového týmu odpovídá po kvalifikační stránce jednotlivým aktivitám projektu (posuzováno např. dle funkce v rámci organizace) a členové projektového týmu mají zkušenosti s danou činností v rámci jiných projektů. Za každou klíčovou aktivitu projektu je zodpovědný konkrétní člen projektového týmu, jehož kvalifikace povaze aktivity odpovídá. Je do projektu zapojen partner a přispívá tímto ke zvýšení kvalifikace žadatele ve vztahu k projektu? Zkušenosti s realizací projektů v rámci tohoto kriteria se hodnotí pouze projekty zrealizované. Zkušenosti je nutné vyplňovat v tabulce zkušenosti s realizací projektu v žádosti o podporu Benefit7. 60 % ( ) % ( ) Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska finanční velikosti

7 projektů. Hodnocena je pouze reference s nejvyšším finančním objemem. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 30 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 60 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech 3 zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 80 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu Žadatel předloží reference o typově stejných zrealizovaných projektech (projekty svým zaměřením odpovídají revitalizaci zanedbaných území a ploch v obcích). Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska charakteru projektů (revitalizace zanedbaných území a ploch v obcích). Hodnoceny jsou všechny doložené reference. Odpovídá-li 1 projekt Odpovídají-li 2 projekty Odpovídají-li 3 a více projektů Některý z realizovaných projektů uvedených žadatelem byl podpořen z dotačních programů strukturálních či předstrukturálních fondů EU Formální zpracování 10 % ( ) Projekt nebyl vyzván v rámci hodnocení formálních náležitostí. 2. KVALITA PROJEKTU 40 % 2.1 Realizovatelnost projektu 35% Aktivity projektu a harmonogram (25 %) Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu uvedeny budou veškeré aktivity, a to i v případě, že výdaje na ně jsou nezpůsobilé nebo, že způsobilé jsou, ale žadatel nepožaduje jejich úhradu. Za každou prokazatelně chybějící aktivitu je ( 5 ). Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány a délka trvání jednotlivých aktivit je reálná Provázanost žádosti (20 %) 3 Termín ukončení projektu - zpětně od data předložení žádosti.

8 V projektu se nevyskytují rozpory mezi jednotlivými částmi (přílohy, žádost, rozpočet). Za každý prokazatelný rozpor, kterým se rozumí např. údaje rozpočtu v Benefit7 neodpovídají údajům ve specifické příloze Podrobný rozpočet projektu atd. (- 20 ) Detailní položkový rozpočet Benefit7 (viz. příručka Benefit7) (45 %) Rozpočet je položkově rozepsán dle jednotlivých kategorií způsobilých a nezpůsobilých výdajů a jeho jednotlivé položky jsou oprávněné, adekvátní a nezbytné pro projekt. Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (i vč. těch výdajů, které jsou nezpůsobilé, nebo těch, které způsobilé jsou a žadatel je nepožaduje hradit a vzniknou v investiční fázi). Za každý nedostatek ( 5 ), tzn. pokud neodpovídá výdaj dané aktivitě. Je doložen podrobně rozepsaný položkový rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen Veřejné zakázky, výběr dodavatelů (V případě, že projekt v souladu se zákonem 137/2006 Sb. a v souladu s pravidly ROP nerealizuje ani veřejnou zakázku ani jinou formu výběru z více dodavatelů, získává body za tuto část hodnocení automaticky) Žadatel uvedl všechny veřejné zakázky (resp. výběrová řízení), která bude realizovat v rámci projektu, příp. která s realizací projektu souvisejí. Žadatel uvede správně typ zadávacího řízení veřejné zakázky s ohledem na předmět a velikost každé zakázky projektu. Harmonogram realizace veřejných zakázek je reálný a vychází ze zákonných lhůt (10 %) Kvalita zpracování projektu 35% a) Věcný a technický popis projektu Věcný a technický popis projektu - vymezení a vyčíslení hlavních přínosů projektu Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, dopravní obsluhu. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ). Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 20 ). b) Zjednodušená SP

9 2.2.1 Marketingová kvalita (kvalita vstupů uváděna žadatelem, potřebnost ) (45 %) Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, dopravní obsluhu. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ). Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 20 ) Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Jsou definovány a popsány veškeré podstatné vstupní údaje pro finanční analýzu náklady a přínosy v jednotlivých fázích projektu, finanční. Jsou vypočteny všechny ukazatele finanční analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny c) Základní SP Marketingová kvalita (kvalita vstupů uváděna žadatelem, potřebnost ) (45 %) Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, dopravní obsluhu. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ) Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 10 ). Jak kvalitně je zpracován marketingový mix (cena, produkt, distribuce, propagace Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Jsou definovány a popsány veškeré podstatné vstupní údaje pro finanční analýzu náklady a přínosy v jednotlivých fázích projektu, finanční plán. Jsou vypočteny všechny ukazatele finanční analýzy dle metodiky a 20 15

10 jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny. Jsou identifikovány podstatné socioekonomické přínosy a náklady pro příslušné cílové skupiny. Byl proveden převod ocenitelných socioekonomických přínosů a nákladů na hotovostní toky na reálném základě a hodnoty nejsou výrazně nadhodnoceny ani podhodnoceny. Jsou neocenitelné přínosy a náklady dostatečně popsány. Jsou vypočteny podstatné ukazatele ekonomické analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny Udržitelnost 15% Je prokázána finanční udržitelnost v provozní fázi jsou vyčísleny roční náklady na údržbu a žadatel má zajištěno finanční krytí těchto nákladů. Je prokázána institucionální udržitelnost v provozní fázi stabilita nositele projektu, navazující aktivity, partnerství v provozní fázi. 2.4 Řízení rizik 15% Jsou identifikována a popsána hlavní rizika projektu. Je uvedena klasifikace pravděpodobnosti rizik a jejich dopadu v rámci matice rizik. Jsou smysluplně uvedeny způsoby eliminace hlavních rizik projektu. Realizace projektu nepředstavuje zvýšené riziko (významné snížení dopravní propustnosti a dostupnosti dotčených regionů, riziko dopravních nehod apod.) Význam projektu 40 % 3.1 Naplňování indikátorů programu 50 % Do jaké míry projekt naplňuje hlavní i vedlejší indikátory ROP (výčet indikátorů uveden v Příručce pro žadatele)vzhledem k výši požadované dotace (započítána je pouze ta hodnota indikátoru, která je uvedena v žádosti o podporu Benefit7): Jsou stanoveny optimální částky dotace na jednici indikátorů výstupu a kumulativně bude stanovena optimální velikost projektu na v žádosti uvedené hodnoty indikátorů. V případě nižšího rozpočtu než je optimální velikost bude přiřazena maximální hodnota tj.. V opačném případě bude bodový zisk vypočítán dle vzorce: OR/RR * 100 zaokrouhleno na celá čísla (OR optimální rozpočet, RR reálný rozpočet) 3.2 Návaznost na aktivity oblasti podpory % Aktivity projektu jsou doplňkovými k aktivitám oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy 3.3 Význam projektu pro oblast rozvojového centra 20 % Představuje projekt významný přínos i pro významnou část území

11 rozvojového centra žadatele? Zvyšuje projekt kvalitu a dostupnost dopravních služeb v místě realizace? 4. Horizontální kriteria 10 % 4.1 Udržitelný rozvoj 40 % Projekt přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (dle BENEFIT7 environmentální kritéria) Projekt přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti (dle BENEFIT7 environmentální kritéria) Projekt je k ŽP neutrální Rovné příležitosti 40 % Projekt je cílen na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (dle BENEFIT7) Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti (dle BENEFIT7) Projekt je k rovným příležitostem neutrální. 30 Oblast podpory 2.1 aktivita příprava rozvojových území pro podnikání a služby 1. PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Finanční zdraví předkladatele (hodnocení dle výstupů elektronické aplikace Hodnocení finančního zdraví žadatele) definici A vynikající finanční zdraví 30 % definici B velmi dobré finanční zdraví definici C dobré finanční zdraví definici D uspokojivé finanční zdraví definici E vynikající finanční zdraví je na rizikové úrovni definici F Kompetence a zkušenosti 60 % Projektový tým Žadatel prokázal organizační a projektové zajištění realizace projektu pro předinvestiční fázi (+10 ), investiční fázi (+10 ) a provozní 60 % ( ) 30

12 fázi (+10 ) projektu. Projektový tým či některý z jeho členů již v minulosti realizoval veřejnou zakázku stejného druhu zadávacího řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která odpovídá předpokládané výši hodnoty veřejných zakázek v rámci projektu. V případě, že v rámci projektu nebude prokazatelně žádná veřejná zakázka realizována, bude přidělen maxim. počet. Skladba projektového týmu odpovídá po kvalifikační stránce jednotlivým aktivitám projektu (posuzováno např. dle funkce v rámci organizace) a členové projektového týmu mají zkušenosti s danou činností v rámci jiných projektů. Za každou klíčovou aktivitu projektu je zodpovědný konkrétní člen projektového týmu, jehož kvalifikace povaze aktivity odpovídá. Je do projektu zapojen partner a přispívá tímto ke zvýšení kvalifikace žadatele ve vztahu k projektu? Zkušenosti s realizací projektů v rámci tohoto kriteria se hodnotí pouze projekty zrealizované. Zkušenosti je nutné vyplňovat v tabulce zkušenosti s realizací projektu v žádosti o podporu Benefit % ( ) Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska finanční velikosti projektů. Hodnocena je pouze reference s nejvyšším finančním objemem. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 30 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 60 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu. Žadatel předloží minimálně 1 referenci o v posledních třech letech 4 zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 80 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu Žadatel předloží reference o typově stejných zrealizovaných projektech (projekty svým zaměřením odpovídají revitalizaci zanedbaných území a ploch v obcích). Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska charakteru projektů (revitalizace zanedbaných území a ploch v obcích). Hodnoceny jsou všechny doložené reference. Odpovídá-li 1 projekt Odpovídají-li 2 projekty Odpovídají-li 3 a více projektů Některý z realizovaných projektů uvedených žadatelem byl podpořen Termín ukončení projektu - zpětně od data předložení žádosti.

13 z dotačních programů strukturálních či předstrukturálních fondů EU. 1.3 Formální zpracování 10 % ( ) Projekt nebyl vyzván v rámci hodnocení formálních náležitostí. 2. KVALITA PROJEKTU 40 % 2.1 Realizovatelnost projektu 35% Aktivity projektu a harmonogram (25 %) Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu uvedeny budou veškeré aktivity, a to i v případě, že výdaje na ně jsou nezpůsobilé nebo, že způsobilé jsou, ale žadatel nepožaduje jejich úhradu. Za každou prokazatelně chybějící aktivitu je ( 5 ). Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány a délka trvání jednotlivých aktivit je reálná Provázanost žádosti (20 %) V projektu se nevyskytují rozpory mezi jednotlivými částmi (přílohy, žádost, rozpočet). Za každý prokazatelný rozpor, kterým se rozumí např. údaje rozpočtu v Benefit7 neodpovídají údajům ve specifické příloze Podrobný rozpočet projektu atd. (- 20 ) Detailní položkový rozpočet Benefit7 (viz. příručka Benefit7) (45 %) Rozpočet je položkově rozepsán dle jednotlivých kategorií způsobilých a nezpůsobilých výdajů a jeho jednotlivé položky jsou oprávněné, adekvátní a nezbytné pro projekt. Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (i vč. těch výdajů, které jsou nezpůsobilé, nebo těch, které způsobilé jsou a žadatel je nepožaduje hradit a vzniknou v investiční fázi). Za každý nedostatek ( 5 ), tzn. pokud neodpovídá výdaj dané aktivitě. Je doložen podrobně rozepsaný položkový rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen Veřejné zakázky, výběr dodavatelů (V případě, že projekt v souladu se zákonem 137/2006 Sb. a v souladu s pravidly ROP nerealizuje ani veřejnou zakázku ani jinou formu výběru z více dodavatelů, získává body za tuto část hodnocení automaticky) Žadatel uvedl všechny veřejné zakázky (resp. výběrová řízení), která bude realizovat v rámci projektu, příp. která s realizací projektu souvisejí. Žadatel uvede správně typ zadávacího řízení veřejné zakázky s (10 %) 40 40

14 ohledem na předmět a velikost každé zakázky projektu. Harmonogram realizace veřejných zakázek je reálný a vychází ze zákonných lhůt Kvalita zpracování projektu 35% a) Věcný a technický popis projektu Věcný a technický popis projektu - vymezení a vyčíslení hlavních přínosů projektu Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, podnikání. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ). Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 20 ). b) Zjednodušená SP Marketingová kvalita (kvalita vstupů uváděna žadatelem, potřebnost ) (45 %) Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, podnikání. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ). Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 20 ) Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Jsou definovány a popsány veškeré podstatné vstupní údaje pro finanční analýzu náklady a přínosy v jednotlivých fázích projektu, finanční. Jsou vypočteny všechny ukazatele finanční analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny c) Základní SP Marketingová kvalita (kvalita vstupů uváděna žadatelem, potřebnost ) (45 %)

15 Řeší provedená analýza výchozí situace projektu analýza stávající nabídky a poptávky zlepšení technického stavu, morální a fyzické zastaralosti řešeného území, současného využití území a zlepšení stávající občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život, popř. pro veřejný sektor, podnikání. Jak kvalitně je provedena specifikace cílů projektu, jsou uvedeny cílové skupiny a jejich potřeby, je uveden stav po realizaci projektu, definovány a kvantifikovány výstupy a přínosy, dlouhodobé dopady (+ 30 ) Má žadatel podloženu poptávku po výstupech projektu (+ 10 ). Jak kvalitně je zpracován marketingový mix (cena, produkt, distribuce, propagace Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Jsou definovány a popsány veškeré podstatné vstupní údaje pro finanční analýzu náklady a přínosy v jednotlivých fázích projektu, finanční plán. Jsou vypočteny všechny ukazatele finanční analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny. Jsou identifikovány podstatné socioekonomické přínosy a náklady pro příslušné cílové skupiny. Byl proveden převod ocenitelných socioekonomických přínosů a nákladů na hotovostní toky na reálném základě a hodnoty nejsou výrazně nadhodnoceny ani podhodnoceny. Jsou neocenitelné přínosy a náklady dostatečně popsány. Jsou vypočteny podstatné ukazatele ekonomické analýzy dle metodiky a jednotlivé výsledné hodnoty okomentovány a zhodnoceny Udržitelnost 15% Je prokázána finanční udržitelnost v provozní fázi jsou vyčísleny roční náklady na údržbu a žadatel má zajištěno finanční krytí těchto nákladů. Je prokázána institucionální udržitelnost v provozní fázi stabilita nositele projektu, navazující aktivity, partnerství v provozní fázi. 2.4 Řízení rizik 15% Jsou identifikována a popsána hlavní rizika projektu. Je uvedena klasifikace pravděpodobnosti rizik a jejich dopadu v rámci matice rizik. Jsou smysluplně uvedeny způsoby eliminace hlavních rizik projektu. Realizace projektu nepředstavuje zvýšené riziko (významné snížení dopravní propustnosti a dostupnosti dotčených regionů, riziko dopravních nehod apod.)

16 3. Význam projektu 40 % 3.1 Naplňování indikátorů programu 50 % Do jaké míry projekt naplňuje hlavní i vedlejší indikátory ROP (výčet indikátorů uveden v Příručce pro žadatele)vzhledem k výši požadované dotace (započítána je pouze ta hodnota indikátoru, která je uvedena v žádosti o podporu Benefit7): Jsou stanoveny optimální částky dotace na jednici indikátorů výstupu a kumulativně bude stanovena optimální velikost projektu na v žádosti uvedené hodnoty indikátorů. V případě nižšího rozpočtu než je optimální velikost bude přiřazena maximální hodnota tj.. V opačném případě bude bodový zisk vypočítán dle vzorce: OR/RR * 100 zaokrouhleno na celá čísla (OR optimální rozpočet, RR reálný rozpočet) 3.2 Životní podmínky obyvatel a atraktivita území 30 % Projekt eliminuje hlavní nedostatky služeb a podnikání, (+ ). Projekt eliminuje hlavní funkční a estetické závady (zanedbané areály, objekty nebo plochy) uvnitř zastavěných území měst nebo v jejich bezprostřední blízkosti. (+ ). (viz. analýza nabídky a poptávky). 3.3 Význam projektu pro oblast rozvojového centra 20 % Představuje projekt významný přínos i pro významnou část území rozvojového centra žadatele? Zvyšuje projekt kvalitu a dostupnost služeb a podnikání v místě realizace? 4. Horizontální kriteria 10 % 4.1 Udržitelný rozvoj 40 % Projekt přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (dle BENEFIT7 environmentální kritéria) Projekt přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti (dle BENEFIT7 environmentální kritéria) Projekt je k ŽP neutrální Rovné příležitosti 40 % Projekt je cílen na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (dle BENEFIT7) Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti (dle BENEFIT7) Projekt je k rovným příležitostem neutrální. 30

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD. Osnova studie proveditelnosti ROP NUTS 2 Jihovýchod

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD. Osnova studie proveditelnosti ROP NUTS 2 Jihovýchod OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD Kopie elektronická Datum: 12. 12. 2007 Č. verze: 1.1 Strana 1 / 12 Stručný návod pro zpracování STUDIE PROVEDITELNOSTI si

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

- 1 - Zpracování IPRM / výzvy na IPRM. Které je rozhodné datum počet obyvatel Jihlavy kolísá kolem 50 000 min. finanční objem 2 nebo 3 mil. EUR?

- 1 - Zpracování IPRM / výzvy na IPRM. Které je rozhodné datum počet obyvatel Jihlavy kolísá kolem 50 000 min. finanční objem 2 nebo 3 mil. EUR? - 1 - Dotazy Odpověď 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zpracování IPRM / výzvy na IPRM Je zveřejněna nejnovější verze IOP na web. stránkách? Které je rozhodné datum počet obyvatel Jihlavy kolísá kolem 50 000 min. finanční

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Regionální dopady sektorových politik

Regionální dopady sektorových politik Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje & Urbánní a regionální laboratoř 20. listopadu 2008, Seminář Výzkumného záměru MSM 0021620831 Regionální

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku sídliště Slezská 1. Identifikace výzvy Operační

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015

Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015 Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015 1. Výzva Rada kraje vyzývá poskytovatele programů specifické primární prevence

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Příloha č. 3 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Program Marketing

Příloha č. 3 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Program Marketing Příloha č. 3 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Program Marketing Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR prostřednictvím individuálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí. Výzva II 2.

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více