2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč"

Transkript

1 Příloha č. a Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory.1. Rozvoj infrastruktury sociálních služeb s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč, včetně, platné od (pro výzvu )

2 1. Předkladatel 1. PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Projektový tým 50 % Jsou pokryty všechny činnosti v rámci všech fází a je popsána organizace řízení projektu. a) Žadatel prokázal projektové zajištění realizace projektu pro přípravnou, (10) investiční/realizační (5) a provozní (15) fázi s jasným vymezením aktivit jednotlivých členů projektového týmu max Pozn.: Žadatel má vytvořen projektový tým pro všechny fáze projektu (přípravná, investiční / realizační a provozní fáze) s jasným vymezením pozice a aktivit s tím spojených (např. celková koordinace projektu, finanční a právní záležitosti, technické zabezpečení, kontrolní a dozorová činnost, marketing a publicita, atd.), včetně odpovědnosti za splnění těchto aktivit. b) Rozhodovací proces a časová relevance + 3 Rozhodovací proces: a) v rámci projektového týmu: hierarchie, vazby jednotlivých členů projektového týmu zastupitelnost, návaznost na kontaktní osobu, výměna a zprostředkování informací (1) b) v rámci organizace: vazba na statutární orgány žadatele, návaznost na rozhodování v rámci organizace (1), Časová relevance rozepsání pracovních úvazků jednotlivých členů, reálnost, provázanost s harmonogramem a aktivitami projektu (1) Uvedení členové mají relevantní zkušenosti s činností bude hodnoceno na základě popisu v žádosti o dotaci a jejích příloh (příp. životopisů). Projektový tým splňuje kvalifikační požadavky pro realizaci jednotlivých aktivit akce (posuzováno např. dle funkce v rámci organizace), zkušenosti s danou činností v rámci jiných projektů. max. + Zkušenosti s danou činností, kterou vykonává v projektovém týmu (1) Seznam realizovaných projektů, na kterých se podílel (1) Zkušenosti popisované v žádosti Benefit7 se týkají relevantních zkušeností ve vztahu k činnosti, kterou vykonává člen projektového týmu v rámci projektu. 1. Zkušenosti s realizací projektů Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska finanční velikosti projektů. Hodnocena je reference s nejvyšším finančním objemem. 0 % + 45 bodů žadatel předloží minimálně 1 referenci o zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 80 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu (45 bodů) žadatel předloží minimálně 1 referenci o zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 50 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu (3) žadatel předloží minimálně 1 referenci o zrealizovaných projektech s finančním rozsahem min. 0 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu (15 bodů) Žadatel předloží reference o typově stejných zrealizovaných projektech (projekty svým zaměřením odpovídají předloženému projektu). Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska charakteru projektů (stavební práce, pořízení majetku, ). Hodnoceny jsou všechny doložené reference bodů Uvedené charakteristice odpovídá: 4 a více projektů (45 bodů) 3 projekty (3) 1 projekt (15 bodů) Strana

3 1. Předkladatel Některý z uváděných zrealizovaných projektů byl financován z dotačních programů (EU, národních, krajských). byl financován ze zdrojů EU (1) byl financován z národních nebo krajských zdrojů (5 bodů) max. + 1 Pozn.: Žadatel předloží reference o již ukončených projektech (rozumí se tím projekty, které žadatel přímo zrealizoval zahájil a ukončil za posledních max. 10 let.). Hodnoceny jsou pouze projekty, zrealizované přímo žadatelem. 1.3 Formální zpracování Projekt je přehledně uspořádán, spojen a seřazen. 30 % + 1 žádost (jako celek) je pevně spojena, přílohy s více než 1 stranou jsou spojeny (sešity sešívačkou nebo spojeny pomocí kroužkové vazby) (5 bodů) projekt je přehledně uspořádaný v rámci jednotlivých příloh, přílohy jsou přehledně značené a uspořádané, přílohy jsou seřazeny dle seznamu příloh (5 bodů) Ve studii proveditelnosti jsou všechny kapitoly dle jejího obsahu, kapitoly studie proveditelnosti mají požadované náležitosti dle metodiky bodů všechny kapitoly (5 bodů) požadované náležitosti dle metodiky (1) V projektu se nevyskytují rozpory mezi jednotlivými částmi (přílohy, žádost ) Žadatel splnil veškeré formální náležitosti do termínu ukončení výzvy k předkládání projektů: bodů splnění veškerých formálních náležitostí v termínu výzvy (5 bodů) nesplnění formálních náležitostí v termínu výzvy () Strana 3

4 . Kvalita projektu. KVALITA PROJEKTU Eliminační kritérium minimálně 60 % 40 %.1 Realizovatelnost projektu 45 %.1.1 Aktivity projektu a harmonogram 40 % Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu měly být popsány veškeré aktivity vedoucí k dosažení cílů projektu, a to v případě, že náklady na ně jsou způsobilé i nezpůsobilé: + 5 popsána příprava projektu/projektového záměru (např. definice potřeb, zdůvodnění výběru záměru, navázání, budování a udržení partnerství apod.) (1) popsána investiční/realizační fáze (výběrová řízení realizovaná v rámci projektu, způsob výběru dodavatele, co se bude v rámci projektu provádět a v jakých krocích, vysvětlena návaznost a propojenost jednotlivých aktivit, stavební dozor, kontrolní dny/komunikace mezi dodavatelem a investorem, zajištění publicity, řízení projektu, tj. vyhotovování zpráv, zajištění komunikace s ŘO atd.) (3) popsána provozní fáze (co se bude dít s pořízenou investicí v průběhu doby udržitelnosti, kdo bude provozovatelem a způsob jeho výběru, jak je zajištěn případný nájem apod.) (1) Monitorovací indikátory jsou ve vazbě na aktivity projektu: + 3 vybrané monitorovací indikátory odpovídají aktivitám projektu (15 bodů) žadatel vybral všechny indikátory, které se vztahují k projektu a jeho cílům (15 bodů) Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány a délka jednotlivých aktivit je reálná: + harmonogram jednotlivých aktivit na sebe logicky a časově navazuje (1) harmonogram odpovídá jednotlivým aktivitám (1).1. Rozpočet Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (uvedeny všechny výdaje včetně výdajů nezpůsobilých): 30 % + 4 rozpočet a jednotlivé výdaje projektu jsou provázány s aktivitami projektu (3) rozpočet projektu je provázán s dalšími dokumenty projektové žádosti (1) Správnost zařazení způsobilých a nezpůsobilých výdajů + 4 všechny způsobilé výdaje jsou zařazeny do správných položek způsobilých výdajů (1) do způsobilých výdajů projektu nejsou zařazeny nezpůsobilé výdaje (3) Pozn.: V případě, že přesuny ze způsobilých výdajů do nezpůsobilých přesáhnou 5 % způsobilých výdajů projektu (před přesunem) nebo mil. Kč, je to považováno za závažnou chybu a uděluje se. Přesuny pod tuto hranici jsou méně závažné a odečítá se 1. Studie proveditelnosti obsahuje podrobné rozepsání jednotlivých položek způsobilých i nezpůsobilých výdajů, do úrovně podpoložek včetně odůvodnění (za každou položku, která není podrobně rozepsána, - 5 bodů) + Strana 4

5 . Kvalita projektu.1.3 Přiměřenost nákladů Ceny podpoložek, uvedené ve studii proveditelnosti, jsou přiměřené: výše nákladů na podpoložku ve studii proveditelnosti je doložena relevantními podklady/doklady, které vycházejí z ceny v místě a čase obvyklé (za každou nepodloženou výši podpoložky -1) všechny výdaje v rozpočtu projektu jsou nezbytné pro naplnění realizace projektu a jeho cílů (za každou chybnou položku -1).1.4 Veřejné zakázky Žadatel uvede všechny veřejné zakázky, které bude realizovat v rámci projektu, příp. která již zrealizoval a souvisí s daným projektem (vyjma zakázek zanedbatelného rozsahu). Žadatel u každé veřejné zakázky uvede druh veřejné zakázky dle předmětu veřejné zakázky, druh veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty a lhůtu pro realizaci dané zakázky: 0 % % max. 10 Pozn.: za každou zakázku, kterou žadatel neuvedl, se odebírá 5 celkem v kritériu.1.4. žadatel uvede všechny zakázky mimo zakázek zanedbatelného rozsahu. Kontrola zda uvedl všechny zakázky vyplývá z plánovaného rozpočtu a plánovaných aktivit popsaných v projektu (5 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, kterou žadatel neuvedl, se odebírá 15 bodů. žadatel uvede správně druh ke každé veřejné zakázce dle předmětu veřejné zakázky (stavební práce, dodávky, služby); bližší specifikace druhu veřejné zakázky je v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek (5 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně druh zakázky dle předmětu veřejné zakázky, se odebírá 15 bodů. žadatel uvede správně velikost každé zakázky, která bude předmětem zadávacího řízení. Podle výše předpokládané hodnoty žadatel správně určí druh veřejné zakázky (nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka, zakázka malého rozsahu) (5 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně druh zakázky dle výše předpokládané hodnoty, se odebírá 15 bodů. žadatel správně určí lhůty pro vyhlášení a ukončení zakázky vzhledem k druhu veřejné zakázky dle výše předpokládané ceny (nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka, zakázka malého rozsahu); lhůty jsou popsány v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek (5 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně lhůty zakázky, se odebírá 15 bodů. + 5 bodů + 5 bodů + 5 bodů + 5 bodů. Kvalita zpracování projektu 40 %..1 Marketingová kvalita Kvalita zpracování: (50 %) max analýza makroprostředí (1) analýzy konkurence, substitutů (1) segmentace, definování cílové skupiny (1) Strana 5

6 . Kvalita projektu Kvalita zpracování analýzy odhadu poptávky na základě primárních či sekundárních (terciárních) dat: metodika sběru dat (1) zpracování dat (1) výstupy analýzy (1) Kvalita zpracování marketingového mixu (cena, produkt, distribuce, komunikace) v návaznosti na předchozí analýzy: cena (1) produkt (1) distribuce (1) komunikace (1).. Finanční kvalita a udržitelnost Finanční udržitelnost projektu v realizační (investiční) fázi bude hodnocena na základě sestavené tabulky finanční udržitelnosti projektu ve fázi realizace a příslušných údajů obsažených ve studii proveditelnosti (dle požadavků Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)). Hodnoceny budou následující oblasti: tabulka finanční udržitelnosti projektu v realizační fázi je sestavena v požadovaném rozsahu a je vyplněna metodicky správně (1) údaje pro potřeby sestavení tabulky finanční udržitelnosti jsou správné (v souladu s údaji v žádosti o dotaci), kompletní a jejich výše je odůvodněna relevantními informacemi (, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) na základě předložených informací lze konstatovat, že projekt je v realizační fázi finančně udržitelný (, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) Pozn.: V případě, že v rámci tohoto subkritéria projekt obdrží, bude také celé kritérium Finanční udržitelnost projektu ohodnoceno 0 body. Finanční udržitelnost projektu po celou dobu povinné udržitelnosti (5 let provozu a 3 roky provozu v případě MSP) bude hodnocena na základě sestavené tabulky finanční udržitelnosti projektu a příslušných údajů obsažených ve studii proveditelnosti (dle požadavků Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)). Hodnoceny budou následující oblasti: tabulka finanční udržitelnosti projektu je sestavena v požadovaném rozsahu a je vyplněna metodicky správně (1) údaje pro potřeby sestavení tabulky finanční udržitelnosti jsou správné (v souladu s údaji v žádosti o dotaci), kompletní a jejich výše odůvodněna relevantními informacemi (, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) na základě předložených informací lze konstatovat, že projekt je finančně udržitelný po celé posuzované období () Pozn.: V případě, že v rámci tohoto subkritéria projekt obdrží, bude také celé kritérium Finanční udržitelnost projektu ohodnoceno 0 body..3 Řízení rizik hlavní rizika ohrožující projekt jsou identifikována, smysluplně popsána a rozdělena dle jednotlivých fází projektu (5) opatření k jejich eliminaci jsou smysluplně popsána (5) Pozn.: Za každé nesplnění ztráta max % % max Strana 6

7 3. Význam projektu 3. VÝZNAM PROJEKTU 45 % 3.1 Naplňování závazných indikátorů programu (závazné ROP, PD) 50 % Zařazení projektu dle převažujícího tématu (projekt bude zařazen do jedné z kategorií a), b) nebo c); rozhodující pro zařazení do dané kategorie je výše absolutní částky na ni připadající (dle výdajů na danou kategorii). 100% / 70% a) Výše nákladů na 1 m regenerovaného či revitalizovaného objektu určeného pro poskytování sociálních služeb Výpočet optima: výdaje na regeneraci/revitalizaci objektu / hodnota daného indikátoru Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m užitné plochy objektu se pohybuje pod Kč 10 Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m užitné plochy objektu se pohybuje mezi Kč Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m užitné plochy objektu se pohybuje mezi Kč 7 5 Výše nákladů na regeneraci/revitalizaci 1 m užitné plochy objektu se pohybuje nad Kč 5 bodů b) Výše nákladů na 1 m nově vybudovaného objektu určeného pro poskytování sociálních služeb Výpočet optima: výdaje na nově vybudované objekty / hodnota daného indikátoru Výše nákladů na výstavbu 1 m užitné plochy nového objektu se pohybuje pod Kč 10 Výše nákladů na výstavbu 1 m užitné plochy nového objektu se pohybuje mezi Kč 7 Výše nákladů na výstavbu 1 m užitné plochy nového objektu se pohybuje mezi Kč 5 Výše nákladů na výstavbu 1 m užitné plochy nového objektu se pohybuje nad Kč 5 bodů c) Výše nákladů na 1 m objektu určeného pro poskytování sociálních služeb s novým vybavením Výpočet optima: výdaje na nově vybavené objekty / hodnota daného indikátoru Výše nákladů na vybavení 1 m užitné plochy objektu se pohybuje pod Kč 10 Výše nákladů na vybavení 1 m užitné plochy objektu se pohybuje mezi Kč 7 Výše nákladů na vybavení 1 m užitné plochy objektu se pohybuje mezi Kč 5 Výše nákladů na vybavení 1 m užitné plochy objektu se pohybuje nad Kč 5 bodů 3.1. Náklady na nově vybudované či rekonstruované lůžko v objektu určeném pro poskytování sociálních služeb 3 Výše nákladů na jedno nově vybudované či rekonstruované lůžko v objektu určeném pro poskytování sociálních služeb je méně než 1,3 mil. Kč Výše nákladů na jedno nově vybudované či rekonstruované lůžko v objektu určeném pro poskytování sociálních služeb se pohybuje v rozmezí 1,3 1,5 mil. Kč 0% / 30% V případě projektů předkládaných v rámci výzvy zaměřené na terénní a ambulantní služby a chráněné dílny, je pro hodnocení projektů relevantní pouze body a platí váha 100 %. V případě projektů předkládaných v rámci výzev na pobytové zařízení a transformační projekty, jsou pro hodnocení projektů relevantní body i 3.1. a platí váhy 70 % a 30 %. Uvedená užitná plocha bude použita při 100% novém vybavení započtených prostor. Tato plocha bude hodnotitelem krácena až na 30% hodnoty v závislosti na rozsahu změn vybavení. 3 Výše nákladů na lůžko = výše celkových způsobilých nákladů na lůžko Strana 7

8 3. Význam projektu Výše nákladů na jedno nově vybudované či rekonstruované lůžko v objektu určeném pro poskytování sociálních služeb je více než 1,5 mil. Kč 3. Specifické oblasti 50 % 3..1 Soulad s výstupy procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v kraji nebo obci (komunitní plán), popř. soulad s vyjádřením kraje nebo obce, že se jedná o transformační projekt, tj. projekt transformace velkokapacitního pobytového zařízení 4 40% / 5% 5 Realizací projektu dojde k naplnění výstupů plánu sociálních služeb v kraji nebo obci (je uveden popis cílů a způsob naplnění daných cílů). Popřípadě se jedná o transformační projekt, který je v souladu s požadovaným vyjádřením kraje nebo obce. Realizací projektu dojde k naplnění výstupů plánu sociálních služeb v kraji nebo obci, nebo jiného strategického materiálu rozvoje kraje nebo obce (např. Agenda 1), (je uveden popis cílů a způsob naplnění daných cílů).. Projekt nenaplňuje výstupy procesu plánování sociálních služeb v kraji nebo obci ani výstupy jiných strategických materiálů rozvoje obce, popř. se nejedná o transformační projekt, který je v souladu s požadovaným vyjádřením kraje nebo obce. 3.. Zajištění kvality poskytované sociální služby V projektu je popsán okruh uživatelů, poslání, cíle poskytované služby, principy a metody práce s uživateli, systém zavádění a řízení kvality služby apod., přičemž z popisu vyplývá, že realizace služby je v souladu se standardy kvality sociálních služeb (viz zákon č. 108/006 Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách ) či se zákonnými podmínkami pro chráněné dílny (viz zákon č. 435/004 Sb. o zaměstnanosti): a) Poskytovatel doložil relevantní doklad o způsobu zvyšování kvality dané sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb (např. posouzení kvality inspekcí) b) Poskytovatel pouze popsal, jakým způsobem je v dané sociální službě zajištěna a dodržována kvalita sociálních služeb, popřípadě jakým způsobem budou v dané sociální službě zajištěny a dodržovány standardy kvality sociálních služeb c) Poskytovatel nedoložil relevantní doklady ani, jakým způsobem jsou/budou v dané sociální službě zajištěny a dodržovány standardy kvality sociálních služeb 3..3 Pouze pro pobytové či transformační projekty Disponuje pobytové/ koedukované zařízení návazností na jiné služby a budou projektem vytvořená koedukovaná zařízení % / 5% % / 30% 5 Prostředí, v němž bude provozováno pobytové zařízení, disponuje dostatečným potenciálem návazných služeb (např. občanská vybavenost, dostupnost MHD,atd.): a) Poskytovatel sociální služby dostatečně popsal, jakým potenciálem návazných služeb sociální zařízení disponuje( bude disponovat) b) Poskytovatel sociální služby popsal nedostatečně či nepopsal vůbec, jakým potenciálem návaz- ných služeb sociální zařízení disponuje( bude disponovat) Realizací projektu dojde k rozvolnění velkokapacitního zařízení, a zároveň bude vytvořeno/budou vytvořena koedukovaná zařízení s maximální kapacitou 18 uživatelů na jedno zařízení Pokud žadatel naplní více než jedno kritérium, bude hodnoceno pouze to, které má vyšší počet bodů. 5 V případě projektů předkládaných v rámci výzvy zaměřené na terénní a ambulantní služby a chráněné dílny, jsou pro hodnocení projektů relevantní pouze body 3..1, 3.. a 3..4 a platí váhy 40 % a 40 % a 0 %. V případě projektů předkládaných v rámci výzev na pobytové zařízení a transformační projekty, jsou pro hodnocení projektů relevantní všechny body kapitoly 3. a platí váhy 5 %, 5 %, 30 % a 0 %. Strana 8

9 3. Význam projektu Realizací projektu dojde k rozvolnění velkokapacitního zařízení tak, aby bylo možno zajistit vytváření malých koedukovaných komunit o celkovém počtu maximálně 19 až 4 uživatelů Synergie projektu s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 3 0% Projekt je synergický s již realizovaným, nebo schváleným projektem z OP LZZ 10 Projekt není synergický s již schváleným projektem z OP LZZ 3.3 Výsledky cost-benefit analýzy projektu 0 % Jedná se o eliminační kritérium, kdy projekt musí splnit následující podmínky: 10 a) u projektu, který nezakládá veřejnou podporu (platí pro projekty, u nichž se zpracovává základní studie proveditelnosti): je FNPV 6 <= 0 a FRR 7 <= diskontní sazbě je ENPV 8 > 0 a ERR 9 > společenská diskontní sazba b) u projektu, který zakládá veřejnou podporu (platí pro projekty, u nichž se zpracovává základní studie proveditelnosti) je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba V případě splnění eliminačního kritéria bude výsledná hodnota ukazatele ERR bodově ohodnocena. Převod bude proveden pro hodnoty ukazatele ERR v intervalu 5,5 až 15,5 %, kdy dolní hranice je ohodnocena 0 body a horní 100 body. Hodnota 1 procentního bodu ukazatele ERR nad úroveň eliminačního kritéria je 8 bodů. Všem hodnotám ukazatele ERR vyšším než 15,5 % bude přiděleno 10. (Např. výsledná hodnota ERR = 6,5 % => bodová hodnota činí 8 bodů). 6 FNPV finanční čistá současná hodnota 7 FRR finanční vnitřní výnosová míra 8 ENPV ekonomická čistá současná hodnota 9 ERR ekonomická vnitřní výnosová míra Strana 9

10 4. Horizontální kritéria 4. HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA (budou hodnocena jen ta kriteria, která souvisejí se zaměřením projektu) 5 % 4.1 Životní prostředí (ŽP) Projektem dojde k naplnění alespoň 1 kvantifikovatelného environmentálního kritéria Projektem dojde k naplnění alespoň 1 nekvantifikovatelného 10 environmentálního kritéria 50 % 6 3 Projektem nedojde k naplnění environmentálního kritéria Doplňující kritéria Je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení stavu životního prostředí: + 15 bodů je popsána oblast ŽP, ve které dojde realizací projektu ke zlepšení stavu (5 bodů) jsou popsány aktivity/opatření, kterými dojde ke zlepšení v dané oblasti ŽP (5 bodů) je uveden dopad aktivit/opatření na ŽP, tzn. kvantitativní údaj vyjadřující zlepšení v dané oblasti ŽP 11 (5 bodů) Alespoň jedním ze zvolených environmentálních kritérií 1 je kritérium č. 9, 10, 53 nebo Rovné příležitosti (RP) Projektem dojde k naplnění a více kritérií rovných příležitostí Projektem dojde k naplnění 1 kritéria rovných příležitostí Projektem nedojde k naplnění kritéria rovných příležitostí + 5 bodů 50 % 8 4 Doplňující kritérium Je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí: + je popsána oblast RP, ve které dojde realizací projektu ke zlepšení situace a zároveň je uvedeno, kterých znevýhodněných skupin osob se bude dané zlepšení dotýkat (5 bodů) jsou popsány aktivity/opatření, kterými dojde ke zlepšení situace v dané oblasti RP (1) je uveden dopad aktivit/opatření na RP, tzn. dopad na příslušné znevýhodněné skupiny osob (pokud je to relevantní, může být uveden kvantitativní údaj) (5 bodů) 10 Pokud se žadatel zaváže k naplňování kvantifikovatelného i nekvantifikovatelného environmentálního kritéria, bude toto kritérium hodnoceno vyšší bodovou hranicí 60 body. 11 Kvantitativní údaj nemusí žadatel uvádět v případě, že je již uveden u kvantifikovatelného environmentálního kritéria, ke kterému se zavázal. Pokud se však žadatel zavázal k naplnění nekvantifikovatelného environmentálního kritéria nebo se nezavázal k naplněné žádného environmentálního kritéria, je nutné, aby zde vyčíslil pozitivní dopad aktivit/opatření na ŽP. 1 Doplňující kritérium pouze ke kritériím a) nebo b) 13 č. 9 Dojde v souvislosti s realizací projektu ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů (v GJ)? č. 10 Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie (v GJ)? č. 53 Přispěje projekt ke snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie v porovnání s předchozí spotřebou (v GJ)? č. 93 Dojde v souvislosti s realizací projektu k využití energie z obnovitelných zdrojů? Strana 10

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields Příloha č. 3b Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, oblasti podpory.3 podpora využívání Brownfields pro projekty s celkovými náklady

Více

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2a

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2a Příloha č. 2a Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava s celkovými výdaji na projekt

Více

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2 Příloha č. 2 Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci dílčí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, pro projekty zaměřené na celý region,

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

4.1 Rozvoj venkova. Hodnocení projektu

4.1 Rozvoj venkova. Hodnocení projektu 4.1 Rozvoj venkova Hodnocení projektu Cíl prezentace 1. Seznámit s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Jak bude můj projekt hodnocen? 3 stupně hodnocení:

Více

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně.

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně. Příloha č. 3a Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy podpora prosperity regionu,.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná

Více

4.1 Rozvoj venkova s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč

4.1 Rozvoj venkova s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč Příloha č. 3a Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4.1 Rozvoj venkova s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč, včetně, platná od 1. 4.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním programem pro NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 pro Prioritní

Více

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním programem pro NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 pro Prioritní

Více

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace Hodnocení Lucie Kilianyová Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory

Více

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6.

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. 2009 2 1. PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Personální zajištění aktivit projektu

Více

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25)

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25) Příloha č. 2a Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a

Více

Nejčastější chyby v projektech

Nejčastější chyby v projektech Nejčastější chyby v projektech Hodnocení projektu 1. Předkladatel projektu váha 10 % 2. Kvalita projektu váha 40 % (eliminační kritérium minimálně 60 %) 3. Význam projektu váha 45 % 4. Horizontální kritéria

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3b

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3b Příloha č. 3b Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblasti

Více

doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová

doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová 4.1 1.1.2 Rozvoj Bezpečnost venkova na komunikacích, cyklo a pěší doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP Příloha č. 3 usnesení 002/MV16/12 I. FÁZE HODNOCENÍ PRACOVNÍKY OAP 34% 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele 34 bodů 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů?

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.03 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 4.01

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM KRITERIUM 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY, PARTNERSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ IPRM. 1.1 Soulad s nadřazenými dokumenty 1.1.1 Jak IPRM vychází ze strategií a programových

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 22 ze dne 3. listopadu 2016 k projednání aktualizace kritérií pro prioritní osu 1 (SC 1.1, aktivita 1.1.2) Operačního

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství

Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství 3.2 Subregionální centra 4.1 Rozvoj venkova Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství Hodnocení - Lůžka a kompenzační pomůcky Gavlasová Hana Cíl prezentace 1. Seznámení

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů 12. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 12.VÝZVA MAS POHODA IROP INFRASTRUKTURA ŠKOL A ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č.

Více

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů 8. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 8.VÝZVA MAS POHODA IROP INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL II VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68,, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING Příloha č. 4 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací) kritéria B Připravenost

Více

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3 Přehled jednotlivých kritérií a jejich zařazení do skupin kritérií Skupina kritérií (max. počet bodů) Potřebnost (30) Účelnost (20) Efektivnost a hospodárnost (20) Proveditelnost (25) Název kritéria (max.

Více

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Body za jednotlivá subkritéria. Příslušný hodnotitel

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Body za jednotlivá subkritéria. Příslušný hodnotitel Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifická kritéria pro investiční prioritu 4.1 je kombinované, tj. pokud získá méně než 20

Více

Kritéria formálních náležitostí

Kritéria formálních náležitostí Příloha č. 1 Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem IROP Rozvoj sociálních služeb

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Věcné hodnocení. Platnost od: Verze: výzva IROP (06_16_062) - Infrastruktura základních škol (SVL)

Věcné hodnocení. Platnost od: Verze: výzva IROP (06_16_062) - Infrastruktura základních škol (SVL) Věcné hodnocení 47. výzva IROP (06_16_062) - Infrastruktura základních škol (SVL) Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 20 z 36. Název kritéria Hodnocení (bodovací

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů 2. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2.VÝZVA MAS POHODA IROP INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL I VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68,, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI

Více

Příloha č. 7 PPŽP Bodovací kritéria

Příloha č. 7 PPŽP Bodovací kritéria Příloha č. 7 PPŽP Bodovací kritéria Účinnost: 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ Bodovací tabulka ROP Severovýchod 1.1. Kriterium Váha 1. Schopnosti žadatele, horizontální témata, plnění indikátorů 20% 1.1.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť) SG II_Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré, z nichž alespoň jedna musí být originálem

Více

Body za jednotlivá subkritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení.

Body za jednotlivá subkritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení. Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifická kritéria pro specifický cíl 3.2 je kritérium kombinované, tj. pokud získá méně než

Více

Věcné hodnocení. Platnost od: Verze: výzva IROP (06_16_062) - Infrastruktura základních škol

Věcné hodnocení. Platnost od: Verze: výzva IROP (06_16_062) - Infrastruktura základních škol Platnost od: 10. 5. 2017 Věcné hodnocení 46. výzva IROP (06_16_062) - Infrastruktura základních škol Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 20 z 31. Název kritéria

Více

Věcné hodnocení. Platnost od: Verze: výzva - (06_16_050) - Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)

Věcné hodnocení. Platnost od: Verze: výzva - (06_16_050) - Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) Věcné hodnocení 33. výzva - (06_16_050) - Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 30 ze 46. Název kritéria Hodnocení

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Cíl prezentace. Jak bude můj projekt hodnocen? Výstavba cyklistických stezek.

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Cíl prezentace. Jak bude můj projekt hodnocen? Výstavba cyklistických stezek. 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Výstavba cyklistických stezek Hodnocení Cíl prezentace 1. Seznámit s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory 3. Socioekonomické

Více

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů 7. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 7.VÝZVA MAS POHODA IROP INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL I VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68,,

Více

POTŘEBNOST. Body za jednotlivá kritéria. Funkce kritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Zdroj informací

POTŘEBNOST. Body za jednotlivá kritéria. Funkce kritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Zdroj informací Sada hodnoticích kritérií pro prioritní osu 2 OP Praha, specifický cíl 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ PŘÍLOHA 7 I. SUB-PROJEKTY A. POSOUZENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ kontrolní seznam Ano Ne Žádost je dodána v elektronické podobě v předepsaném formátu Žádost je

Více

B.1 Potřeba projektu - projekty nezakládající veřejnou podporu 22 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu

B.1 Potřeba projektu - projekty nezakládající veřejnou podporu 22 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu Oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu body A. Hodnocení žadatele 5 1) Zkušenosti žadatele s realizací projektu 3,5 Žadatel doložil zkušenosti minimálně ke 2 projektům a zároveň alespoň

Více

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele 10% Kritérium. 1.1 Zkušenosti žadatele s řízením a realizačních obdobných investičních projektů

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele 10% Kritérium. 1.1 Zkušenosti žadatele s řízením a realizačních obdobných investičních projektů 1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele PODROBNÝ PRŮVODCE PRO HODNOTITELE / VÁHA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Níže hodnotitel nalezne přesné vymezení váhy jednotlivých hodnotících kritérií, které mu mají

Více

PŘÍLOHA Č. 12 MANUÁL PRO HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.1 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 12 MANUÁL PRO HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.1 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 12 MANUÁL PRO HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.1 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 15 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. HODNOCENÍ

Více

Sada hodnoticích kritérií pro PO 3 OP PPR, spec. cíl aktivitu (Realizace diferencovaných forem sociálního bydlení)

Sada hodnoticích kritérií pro PO 3 OP PPR, spec. cíl aktivitu (Realizace diferencovaných forem sociálního bydlení) Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifické kritérium pro podporovanou investiční aktivitu 3.1.3 je kombinované, tj. pokud získá

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy) OZE_Příloha č. 4c Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací)

Více

Hodnotící kritéria. 1) Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Hodnotící kritéria. 1) Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Příloha č. 2 Kritéria přijatelnosti 1 Oprávněnost žadatele 2 Partnerství 3 Cílové skupiny 4 Celkové způsobilé výdaje 5 Aktivity 6 Horizontální principy Hodnotící kritéria 1) Hodnocení přijatelnosti a formálních

Více

Kritéria formálních náležitostí

Kritéria formálních náležitostí Příloha č. 1 Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem IROP Bezpečnost dopravy Hodnocení

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 14 ze dne 22. dubna 2016 k projednání kritérií výběru projektů v prioritní ose 1 (aktivita 1.1.2, 1.1.3 a 1.2.2) a aktualizaci

Více

Platnost od: VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

Platnost od: VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Příloha č. 3 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu: (obec, okres, NUTS III - kraj): Požadovaná částka dotace (v tis. Kč): Výběrová kritéria jsou rozdělena

Více

Hodnotící kritéria bod Žadatel partnery projektu neuvádí. 1.5 Žadatel má zaveden systém řízení? Max. 5 bodů

Hodnotící kritéria bod Žadatel partnery projektu neuvádí. 1.5 Žadatel má zaveden systém řízení? Max. 5 bodů Hodnotící kritéria OBLAST PODPORY 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 (společná kritéria): I. FÁZE HODNOCENÍ PRACOVNÍKY OAP 30 % - 47 bodů 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele Váha 20 % 1.1 Jaká

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Cyklistické stezky. Hodnocení

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Cyklistické stezky. Hodnocení 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Cyklistické stezky Hodnocení Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I.

Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I. Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I. 17. července 2017, zasedací místnost MěÚ Mohelnice Typy podporovaných aktivit Rozvoj sociálních

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Body za Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Body za Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifické kritérium pro podporované investiční aktivity 3.1.1 a 3.1.2 je kritérium kombinované,

Více

Věcné hodnocení. Platnost od: Verze: výzva IROP (06_16_053) Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Věcné hodnocení. Platnost od: Verze: výzva IROP (06_16_053) Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání Věcné hodnocení 56. výzva IROP (06_16_053) Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 35 bodů z 63. Název

Více

5 bodů V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

5 bodů V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. Věcné hodnocení Výzva č. 15 (06_15_14) Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 30 ze 45. Název

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Šumavsko, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Šumavsko, z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny) OZE_Příloha č. 4d Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování

Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Nenapravitelná kritéria 2.3 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu ANO žadatel splňuje definici

Více

HODNOTITELSKÁ TABULKA

HODNOTITELSKÁ TABULKA HODNOTITELSKÁ TABULKA Dokument: PŘÍLOHA M POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu MSP podopatření 4.1.2 MSP SROP Vyhlašovatel: Olomoucký

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PRO KRAJE, MIMO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI PODPORY 3.1 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 08 Revize od: 30.6.2014Výzva platná do: 30.06.2014

Více

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Statutární město Ústí nad Labem jako zprostředkující subjekt ITI (Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací)

Více

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA. PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA. PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva Příloha č. 4 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva ZÁKLADNÍ ÚDAJE Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu (NUTS III okres): Požadovaná částka (dotace): Kč Metodika

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje

Více

Nízkouhlíkové technologie

Nízkouhlíkové technologie Příloha č. 3 - Kritéria pro hodnocení Specifického cíle 3.4 Nízkouhlíkové technologie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací) kritéria B

Více

PŘÍLOHA E PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY

PŘÍLOHA E PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY PŘÍLOHA E PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST HODNOTÍCÍ KRITÉRIA VERZE 1.7 7. 1. 2014 Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti KRITÉRIA

Více

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH V rámci Specifického cíle IROP - 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských

Více

B.1 Potřebnost projektu - projekt nezakládající veřejnou podporu 22 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu

B.1 Potřebnost projektu - projekt nezakládající veřejnou podporu 22 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu Oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center body A. Hodnocení žadatele 5 1) Zkušenosti žadatele s realizací projektu 3,5 Žadatel doložil zkušenosti minimálně ke 2 projektům a zároveň alespoň 2 projekty

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Kritéria formálních náležitostí. Platnost od: XX. Y Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno) Odůvodnění. Referenční dokument Hodnocení

Kritéria formálních náležitostí. Platnost od: XX. Y Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno) Odůvodnění. Referenční dokument Hodnocení Platnost od: XX. Y. 2019 Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1-1-5) Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné Integrované strategie

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Hodnotící tabulky ROP JV oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Hodnotící tabulky ROP JV oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Hodnotící tabulky ROP JV oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch body A. Hodnocení žadatele 5 1) Zkušenosti žadatele s realizací projektu 3,5 Žadatel doložil zkušenosti minimálně ke

Více

KRITÉRIA A POSTUP HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD

KRITÉRIA A POSTUP HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD KRITÉRIA A POSTUP HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD podaných dle ustanovení 23a odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem

Více

Příloha č. 7. Specifická subkritéria hodnocení

Příloha č. 7. Specifická subkritéria hodnocení Příloha č. 7 k výzvě č. 05, oblasti podpory 3.2, globálního grantu Podpora nabídky dalšího v Olomouckém kraji II Specifická subkritéria hodnocení 1 Níže je uveden přehled specifických subkritérií, vztahujících

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 19. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZLEPŠENÍ

Více

Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Kritéria pro hodnocení a výběr projektů Kritéria pro hodnocení a výběr projektů k programu podpory Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020- prioritní osa 5 Výběrová kritéria pro projekty v prioritní

Více

53.výzva - Udržitelná doprava CLLD 06_16_038 - aktivita Bezpečnost dopravy

53.výzva - Udržitelná doprava CLLD 06_16_038 - aktivita Bezpečnost dopravy Výzva ŘO IROP Specifická pravidla ŘO IROP Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování 53. výzva - Udržitelná doprava CLLD, aktivita Bezpečnost dopravy Specifická pravidla platná

Více

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 53. výzvy, platné od , verze 1.1 1/6

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 53. výzvy, platné od , verze 1.1 1/6 Výzva ŘO IROP Specifická pravidla ŘO IROP Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování 53. výzva - Udržitelná doprava CLLD, aktivita Bezpečnost dopravy Specifická pravidla platná

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 20 ze dne 2. prosince 2009 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu

Více

Kritéria formálních náležitostí. Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno) Referenční dokument Hodnocení (ANO/NE) Odůvodnění

Kritéria formálních náležitostí. Přidělené hodnocení (A/N/ NR/ Nehodnoceno) Referenční dokument Hodnocení (ANO/NE) Odůvodnění Platnost od: 16. 1. 2019 Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 4-1-1) Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení Integrované

Více