Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko"

Transkript

1 Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním programem pro NUTS II Moravskoslezsko pro Prioritní osu: Oblast podpory: 2 Podpora prosperity regionu Číslo výzvy Cíle prioritní osy, oblasti podpory Globálním cílem prioritní osy je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti. Specifickým cílem prioritní osy 2 (zároveň globálním cílem oblasti podpory 2.4) je zlepšit image Moravskoslezského kraje. Specifické cíle oblasti podpory 2.4 jsou: zlepšit mediální obraz kraje, upevnit pozici kraje v rámci ČR a EU a rozvinout touch point značky kraje. 3. Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory/dílčí oblasti Marketingová strategie regionu Rozvoj jednotného vizuálního stylu Zabezpečení jednotné prezentace značky kraje v rámci všech komunikačních aktivit a to jak kraje, tak institucí, které užívají značku kraje ve svých aktivitách (aktualizace Corporate design manuálu) Rozvoj obrazového konceptu značky kraje a jeho průběžná aktualizace Implementace marketingové strategie Integrovaná marketingová strategie - web a e-marketing: provoz a rozvoj webového portálu, integrace roztříštěných aktivit v oblasti e-marketingu, jazykové mutace - Public Relations a externí komunikace: zpracování strategie a její implementace (mediální kampaně mediální prostor, multimediální spoty, výstavy, veletrhy, call centrum, propagační materiály) Budování image institucí regionu (např. sladění vizuálního stylu partnerských organizací v regionu) Propagace kraje v zahraničních cílových destinacích (tvorba, distribuce a prezentace propagačních materiálů) Podpora vzniku a rozvoj Touch Point Vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty turistického regionu

2 Marketingové analýzy a měření Pro zpětnou vazbu o naplňování cílů je nutné měřit výsledky konkrétních kroků. Proto součástí Marketingové strategie je i systém marketingových analýz výzkumů. Podporovány budou tyto klíčové analýzy: - Síla značky MSK (indexový ukazatel, který vyjadřuje sílu značky a vývoj image) - Spokojenost návštěvníků kraje a indexy CSI a CLI (Customer Satisfaction Index a Customer Loyality Index) - Vývoj počtu návštěvníků kraje - Mediální analýzy - Benchmarking 4. Oprávněný žadatel Moravskoslezský kraj 5. Finanční alokace na výzvu Celková dotace: ,- Kč 6. Minimální/maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů/dotace v rámci oblasti podpory/dílčí oblasti podpory 6.1 Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu: 2 mil. Kč 6.2 Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt: neomezeno 6.3 Forma podpory a struktura financování: Nevratná přímá pomoc (dotace), maximální výše dotace 92,5 % celkových způsobilých výdajů. Příjemce zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši minimálně 7,5 % celkových způsobilých výdajů. Projekty zakládající veřejnou podporu : Dotace bude poskytnuta v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1628/2006ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu 1. Dotace bude poskytnuta ve výši 37% celkových způsobilých výdajů. Žadatel musí zajistit spolufinancování projektu ve výši 63% celkových způsobilých výdajů. Žadatel, jehož vlastní zdroje nemají charakter veřejných prostředků (převážná většina NNO), musí zajistit, aby součástí spolufinancování byly prostředky pocházející z jiných veřejných zdrojů (zpravidla z rozpočtu obce) ve výši minimálně 3% celkových způsobilých výdajů. 7. První možné datum předložení monitorovacího hlášení s žádostí o platbu/závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu Místo realizace projektů Region soudržnosti Moravskoslezsko 9. Doba trvání projektu/nejpozději možné datum ukončení projektu Zahájení projektu: Příjemce musí zahájit fyzickou realizace projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy 1 V souladu s mapou regionální investiční podpory ČR pro období činí maximální výše celkové podpory z veřejných zdrojů 40 % celkových způsobilých výdajů

3 mezi příjemcem a řídícím orgánem oběma smluvními stranami. Ukončení projektu: nejpozději do Termíny výzvy Datum vyhlášení výzvy: Lhůta pro příjem projektů (uvést i datum do kdy se poskytuje příjem projektů s okamžitou kontrolou formálních náležitostí): Ukončení příjmu projektů: do 12:00 hod Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny. Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: květen Místo předkládání žádostí Osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, Ostrava Moravská Ostrava 12. Kritéria pro poskytnutí dotace Kritéria: splnění formálních náležitostí, splnění kritérií přijatelnosti 2 Specifická kriteria pro tuto oblast podpory nejsou stanovena. Hodnotící kritéria uvedená v hodnotících tabulkách viz příloha č Způsobilé výdaje a datum od kdy jsou výdaje způsobilé Způsobilé výdaje jsou blíže popsány v Prováděcím dokumentu ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění. Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu: Projekty nezakládající veřejnou podporu: Zvláštní časové hledisko způsobilosti je stanoveno u výdajů projektů zakládajících veřejnou podporu, financovaných na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální investiční podpoře dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 a použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu: výdaje takových projektů jsou způsobilé pouze po předložení projektu řídícímu orgánu a na základě jeho sdělení, že projekt je způsobilý k podpoře, a to za předpokladu, že práce na projektu nebyly k datu tohoto vyjádření zahájeny. Před sdělením řídícího orgánu o způsobilosti projektu k podpoře nejsou způsobilé pro podporu žádné výdaje. Projekty zakládající veřejnou podporu: způsobilost výdajů těchto projektů začíná datem uvedeném ve sdělení řídícího orgánu o způsobilosti projektu k podpoře v rámci režimu regionální investiční podpory dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 a použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu (přibližné datum vydání sdělení je do 3 měsíců od ukončení výzvy, tj. květen 2008) 14. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace Kompletní žádost o dotaci obsahuje: tištěné verze elektronické žádosti, kterou žadatel získal vyplněním a finalizováním žádosti BENEFIT (2 x pare 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie). 2 Finanční zdraví u žadatele Moravskoslezský kraj nebude posuzováno

4 Kompletní žádost o dotaci žadatel předkládá v řádně zalepené obálce (archivní box, krabice). Štítek na obálku se všemi údaji vč. kontrolního kódu, které se musí uvádět na obálce je automaticky vytištěn z programu BENEFIT tj. strana tištěného výstupu z programu BENEFIT označená jako štítek na obálku. Tento žadatel připevní na obálku. V případě okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele při příjmu žádosti o dotaci není nutné mít obálku řádně zalepenu. Ostatní náležitosti musí být zachovány (tj. uložení žádosti o dotaci v obálce, vytištěný štítek na obálku). 15. Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR září až říjen Další informace Všechny náležitosti vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů jsou dále uvedeny na webové stránce: Informace o programu poskytuje: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady, odbor marketingu a posílení absorpce: Ing. Petra Vaňková, Příloha č. 1: Bodová hodnotící kritéria pro hodnocení oblasti podpory

5 HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.4, s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč, včetně, platná od PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Projektový tým V každé fázi: Jsou pokryty všechny činnosti v rámci všech fází a je popsána organizace řízení projektu. a) Žadatel prokázal projektové zajištění realizace akce pro (15) přípravnou, (15) investiční/realizační a provozní (15) fázi akce s jasným vymezením kompetencí (5) a odpovědnosti jednotlivých členů týmu popis týmu. - projektové (popis jednotlivých fází v návaznosti na činnosti jednotlivých členů) - kompetence (jasně vymezená jeho činnost, stanovené priority týmů) 50 % (max. 100 bodů) max. 75 bodů Pozn.: Žadatel má vytvořen projektový tým pro všechny fáze projektu (přípravná, investiční / realizační a provozní fáze) s jasným vymezením pozice a aktivit s tím spojených (např. celková koordinace projektu, finanční a právní záležitosti, technické zabezpečení, kontrolní a dozorová činnost, marketing a publicita, atd.), včetně odpovědnosti za splnění těchto aktivit b) Organizační zajištění projektů, tj. popis fungování projektového týmu schůzky, organizační struktura, rozhodovací proces, časová relevance (úvazky na činnosti). - Organizační struktura lidi, funkce, hierarchie, vazby jednotlivých členů projektového týmu (15 bodů) - Rozhodovací proces pravomoc, zastupitelnost, vedeni aktivit, návaznost na kontaktní osobu, delegování, výměna a zprostředkování informací (5 bodů) - Časová relevance podrobné rozepsání pracovních úvazků jednotlivých členů, reálnost, provázanost s harmonogramem a činnostmi (5 bodů) Pozn.: Žadatel má vytvořen takový projektový tým, kterým pokryje všechny činnosti spojené s realizací akce a z popisu je jasná organizace činností. Uvedení členové mají relevantní zkušenosti s činností bude hodnoceno na základě popisu v žádosti o dotaci a jejích příloh (příp. životopisů). Projektový tým splňuje kvalifikační požadavky pro realizaci max. 25 bodů

6 jednotlivých aktivit akce (posuzováno např. dle funkce v rámci organizace), zkušenosti s danou činností v rámci jiných projektů. - Zkušenosti s danou činností, kterou vykonává v projektovém týmu (15 bodů) - Seznam realizovaných projektů, na kterých se podílel (10 bodů) Zkušenosti popisované v žádosti Benefit7 se týkají relevantních zkušeností ve vztahu k činnosti, kterou vykonává člen projektového týmu v rámci projektu. 1.2 Zkušenosti s realizací projektů 20 % (max. 100 bodů) Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska finanční velikosti projektů. Hodnocena je reference s nejvyšším finančním objemem. - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 80 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. ( 45 bodů) - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 50 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. ( 30 bodů) - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 20 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. (15 bodů) Žadatel předloží reference o typově stejných z/realizovaných projektech (projekty svým zaměřením odpovídají předloženému projektu). Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska charakteru projektů (stavební, nákup technologií, měkké projekty ). Hodnoceny jsou všechny doložené reference. - odpovídá-li 5 a více projektů. (45 bodů) - odpovídá-li 3 4 projekty. (30 bodů) - odpovídá-li 1 2 projekty. (15 bodů) + 45 bodů + 45 bodů Některý z uváděných z/realizovaných projektů byl financován z dotačních programů (EU, národních, krajských). - byl financován ze zdrojů EU (10 bodů) - byl financován z národních nebo Krajských zdrojů (5 bodů) + 10 bodů Pozn.: Žadatel předloží reference o již z/realizovaných projektech (rozumí se tím projekty, které žadatel přímo zrealizoval či realizuje, nebo na kterých se podílel/lí jako partner). Jsou posuzovány všechny doložené projektové reference dle výše uvedených kritérií. Žadatel může doložit i ty projekty, na jejichž realizaci se podílel ve spolupráci s externím subjektem, v takovém případě je ale nutné uvést přesné zapojení žadatele (např. řízení projektu, kontrola realizace a financování nákladů projektu). Dále může žadatel uvést projekty i jiných předkladatelů, na kterých se již dříve podílel, za předpokladu finanční účasti žadatele v minimálním rozsahu 10 % (dle podílu na

7 rozpočtu projektu). 1.3 Formální zpracování Projekt je přehledně uspořádán, spojen a seřazen. - žádost (jako celek) je pevně spojena, přílohy s více než 1 stranou spojeny, (sešity koněm nebo spojeny pomocí kroužkové vazby) (5 bodů) - přehledně uspořádaný v rámci jednotlivých příloh, uceleně vedeny přílohy, přílohy jsou seřazeny dle seznamu příloh. (5 bodů) 30 % (max. 100 bodů) + 10 bodů Ve studii proveditelnosti jsou všechny kapitoly, které dle obsahu být mají a mají požadované náležitosti dle metodiky. všechny kapitoly (5 bodů) požadované náležitosti dle metodiky (10 bodů) + 15 bodů V projektu se nevyskytují obsahové rozpory mezi jednotlivými částmi (přílohy, žádost ) Splnil veškeré formální náležitosti do termínu ukončení výzvy k předkládání projektů. splnění veškerých formálních náležitostí v termínu výzvy (25 bodů) nesplnění formálních náležitostí v termínu výzvy (0 bodů) 2. KVALITA PROJEKTU eliminační kritérium minimálně 60 % 40 % 2.1 Realizovatelnost projektu 45 % Aktivity projektu a harmonogram (40 %) Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu měly být popsány veškeré aktivity vedoucí k dosažení cílů projektu, a to i v případě, že náklady na ně jsou způsobilé i nezpůsobilé. - popsána příprava projektu/projektového záměru (např. definice potřeb, zdůvodnění výběru záměru, navázání, budování a udržení partnerství apod.) (15 bodů) - popsána investiční/realizační fáze (výběrová řízení realizovaná v rámci projektu, způsob výběru dodavatele, co se bude v rámci projektu provádět a v jakých krocích, vysvětlena návaznost a propojenost jednotlivých aktivit, stavební dozor, kontrolní dny, komunikace mezi dodavatelem a investorem, zajištění publicity, řízení projektu, tj. vyhotovování zpráv, zajištění komunikace s ŘO atd.) (30 bodů) - popsána provozní fáze (co se bude dít s pořízenou investicí v průběhu doby + 60 bodů

8 udržitelnosti, kdo bude provozovatelem, jak zajištěn případný nájem apod.) (15 bodů) Monitorovací indikátory jsou ve vazbě na aktivity projektu - odpovídají vybrané monitorovací indikátory aktivitám projektu (10 bodů) - vybral žadatel všechny indikátory, které se vztahují k projektu a jeho cílům (10 bodů) + 20 bodů Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány a délka jednotlivých aktivit je reálná. - harmonogram jednotlivých aktivit na sebe logicky a časově navazuje (10 bodů) - harmonogram odpovídá jednotlivým aktivitám (10 bodů) + 20 bodů Rozpočet (30 %) Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (i vč. těch výdajů, které jsou nezpůsobilé; nebo těch, které způsobilé jsou, ale žadatel je nepožaduje hradit, ty budou uvedeny v rámci nezpůsobilých výdajů). - rozpočet a jednotlivé výdaje projektu jsou provázány s aktivitami projektu (30 bodů) - všechny výdaje jsou zařazeny do správných položek (10 bodů) - rozpočet projektu je provázán s dalšími dokumenty projektové žádosti (10 bodů) Je doloženo podrobné položkové rozepsání jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. - Do způsobilých výdajů projektu nejsou zařazeny nezpůsobilé Pozn.: V případě, že přesuny ze způsobilých výdajů do nezpůsobilých přesáhnou 5 % způsobilých výdajů projektu (před přesunem) nebo 2 mil. Kč, je to považováno za závažnou chybu a uděluje se 0 bodů. Přesuny pod tuto hranici jsou méně závažné a odečítá se 10 bodů Studie proveditelnosti obsahuje podrobné rozepsání jednotlivých položek způsobilých i nezpůsobilých výdajů, do úrovně podpoložek včetně odůvodnění (20 bodů, za každou položku, která není podrobně rozepsána - 5 bodů) + 20 bodů Přiměřenost nákladů (20 %) Jsou ceny podpoložek uvedené ve studii proveditelnosti přiměřené. - výše nákladů na podpoložku ve studii proveditelnosti je doložena

9 relevantními podklady/doklady, které vycházejí z ceny v místě a čase obvyklé (za každou nepodloženou výši podpoložky 10 bodů) - všechny výdaje v rozpočtu projektu jsou nezbytné pro naplnění realizace projektu a jeho cílů (za každou chybnou položku 10 bodů) Veřejné zakázky Žadatel uvede všechny veřejné zakázky, které bude realizovat v rámci projektu, příp. která již zrealizoval a souvisí s daným projektem (vyjma zakázek zanedbatelného rozsahu). Žadatel u každé veřejné zakázky uvede druh veřejné zakázky dle předmětu veřejné zakázky, druh veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty a lhůtu pro realizaci dané zakázky. (10 %) - žadatel uvede všechny zakázky mimo zakázek zanedbatelného rozsahu. Kontrola zda uvedl všechny zakázky vyplývá zplánovaného rozpočtu a plánovaných aktivit popsaných v projektu. (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, kterou žadatel neuvedl, se odebírá 10 bodů. - žadatel uvede správně druh ke každé veřejné zakázce dle předmětu veřejné zakázky (stavební práce, dodávky, služby). Bližší specifikace druhu veřejné zakázky je v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek. (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně druh zakázky dle předmětu veřejné zakázky se odebírá 10 bodů. - žadatel uvede správně velikost každé zakázky, která bude předmětem zadávacího řízení. Podle výše předpokládané hodnoty žadatel správně určí druh veřejné zakázky (nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka, zakázka malého rozsahu). (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně druh zakázky dle výše předpokládané hodnoty se odebírá 10 bodů.. - žadatel správně určí lhůty pro vyhlášení a ukončení zakázky vzhledem k druhu veřejné zakázky dle výše předpokládané ceny (nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka, zakázka malého rozsahu). Lhůty jsou popsány v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek. (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně lhůty zakázky se odebírá 10 bodů. 2.2 Kvalita zpracování projektu 40 % Marketingová kvalita (50 %)

10 Kvalita zpracování - analýza makroprostředí (5 bodů) - analýza mikroprostředí (5 bodů) - analýzy konkurence, substitutů (10 bodů) - segmentace, definování cílové skupiny (10 bodů) Kvalita zpracování analýzy odhadu poptávky na základě primárních či sekundárních (terciárních) dat - metodika sběru dat (10 bodů) - zpracování dat (10 bodů) - výstupy analýzy (10 bodů) Kvalita zpracování marketingového mixu (cena, produkt, distribuce, komunikace) v návaznosti na předchozí analýzy - cena (10 bodů) - produkt (10 bodů) - distribuce (10 bodů) - komunikace (10 bodů) + 40 bodů Finanční kvalita a udržitelnost (50 %) Finanční udržitelnost v realizační fázi: Finanční udržitelnost projektu ve fázi realizační (investiční) bude hodnocena na základě sestavené tabulky finanční udržitelnosti projektu ve fázi realizace a příslušných údajů obsažených ve studii proveditelnosti (dle požadavků Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)). Hodnoceny budou následující oblasti: - je v požadovaném rozsahu sestavena tabulka finanční udržitelnosti projektu v realizační fázi (10 bodů) - jsou údaje pro potřeby sestavení tabulky finanční udržitelnosti správné (v souladu s údaji v žádosti o dotaci), kompletní a jejich výše odůvodněna relevantními informacemi (20 bodů, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) - lze na základě předložených informací konstatovat, že projekt je v realizační fázi finančně udržitelný (20 bodů) Pozn.: V případě, že v rámci tohoto subkritéria obdrží projekt 0 bodů, bude také celé kritérium Finanční udržitelnost projektu ohodnoceno 0 body Finanční udržitelnost po celou dobu povinné udržitelnosti: Finanční udržitelnost projektu po celou dobu povinné udržitelnosti (5 let provozu a 3 roky provozu v případě MSP) bude hodnocena na základě

11 sestavené tabulky finanční udržitelnosti projektu a příslušných údajů obsažených ve studii proveditelnosti (dle požadavků Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)). Hodnoceny budou následující oblasti: - je v požadovaném rozsahu sestavena tabulka finanční udržitelnosti projektu (10 bodů) - jsou údaje pro potřeby sestavení tabulky finanční udržitelnosti správné (v souladu s údaji v žádosti o dotaci), kompletní a jejich výše odůvodněna relevantními informacemi (20 bodů, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) - lze na základě předložených informací konstatovat, že projekt je finančně udržitelný po celé posuzované období (20 bodů) Pozn.: V případě, že v rámci tohoto subkritéria obdrží projekt 0 bodů, bude také celé kritérium Finanční udržitelnost projektu ohodnoceno 0 body 2.3 Řízení rizik 15 % - jsou identifikována a smysluplně popsána hlavní rizika ohrožující projekt a tyto jsou rozdělena dle jednotlivých fází (50 bodů) - jsou smysluplně popsána opatření k jejich eliminaci (50 bodů) bodů Pozn.: Za každé nesplnění ztráta 10 bodů. 3. VÝZNAM PROJEKTU 45 % 3.1 Soulad s marketingovou strategií 35 % Projekt je v souladu s platnou Marketingovou strategií kraje Projekt je zaměřen na budování image regionu jako místa: - vhodného k životu - vhodného ke studiu - vhodného k podnikání - vhodného k trávení volného času přičemž v projektu je zahrnuto alespoň jedeno z uvedených zaměření Projekt využívá jednotnou značku kraje + 35 bodů + 35 bodů 3.2 Implementace marketingové strategie 35 % Projekt je zaměřen jen regionálně v rámci ČR, nebo je zaměřen na ČR

12 jako celek, nebo je zaměřen i na zahraniční klientelu Projekt je v souladu s realizovanými marketingovými aktivitami v rámci kraje Realizované aktivity projektu budou mít dlouhodobý dopad (alespoň 1 rok) Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskými organizacemi 3.3 V rámci projektu je zahrnuto zpracování analýzy jako nástroje ověřitelnosti účinnosti marketingových aktivit 30 % Realizace analýzy je časově správně nastavena Je správně stanovena metodika provedení analýzy Analýza bude odpovídat realizovaným marketingovým aktivitám + 35 bodů + 35 bodů 4. HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 5 % 4.1 Životní prostředí (ŽP) 50 % Projektem dojde k naplnění alespoň 1 kvantifikovatelného environmentálního kritéria Projektem dojde k naplnění alespoň 1 nekvantifikovatelného 3 environmentálního kritéria Projektem nedojde k naplnění environmentálního kritéria 60 bodů 30 bodů 0 bodů Doplňující kritéria Je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení stavu životního prostředí: - je popsána oblast ŽP, ve které dojde realizací projektu ke zlepšení stavu (5 bodů) - jsou popsány aktivity/opatření, kterými dojde ke zlepšení v dané oblasti ŽP (5 bodů) - je uveden dopad aktivit/opatření na ŽP, tzn. kvantitativní údaj vyjadřující zlepšení v dané oblasti ŽP 4 (5 bodů) + 15 bodů Alespoň jedním ze zvolených environmentálních kritérií 5 je kritérium č. 9,10,53 nebo Pokud se žadatel zaváže k naplňování kvantifikovatelného i nekvantifikovatelného environmentálního kritéria, bude toto kritérium hodnoceno vyšší bodovou hranicí 60 body. 4 Kvantitativní údaj nemusí žadatel uvádět v případě, že je již uveden u kvantifikovatelného environmentálního kritéria, ke kterému se zavázal. Pokud se však žadatel zavázal k naplnění nekvantifikovatelného environmentálního kritéria nebo se nezavázal k naplněné žádného environmentálního kritéria, je nutné, aby zde vyčíslil pozitivní dopad aktivit/opatření na ŽP. 5 Doplňující kritérium pouze ke kritériím a) nebo b) 6 č. 9 Dojde v souvislosti s realizací projektu ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů (v GJ)? č. 10 Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie (v GJ)?

13 4.2 Rovné příležitosti (RP) 50 % Projektem dojde k naplnění 2 a více kritérií rovných příležitostí Projektem dojde k naplnění 1 kritéria rovných příležitostí Projektem nedojde k naplnění kritéria rovných příležitostí 80 bodů 40 bodů 0 bodů Doplňující kritérium Je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí: - je popsána oblast RP, ve které dojde realizací projektu ke zlepšení situace a zároveň je uvedeno, kterých znevýhodněných skupin osob se bude dané zlepšení dotýkat (5 bodů) - jsou popsány aktivity/opatření, kterými dojde ke zlepšení situace v dané oblasti RP (10 bodů) - je uveden dopad aktivit/opatření na RP, tzn. dopad na příslušné znevýhodněné skupiny osob (pokud je to relevantní, může být uveden kvantitativní údaj) (5 bodů) + 20 bodů č. 53 Přispěje projekt ke snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie v porovnání s předchozí spotřebou (v GJ)? č. 93 Dojde v souvislosti s realizací projektu k využití energie z obnovitelných zdrojů?

14 HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.4, s celkovými výdaji na projekt nad 10 mil. Kč, platné od PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Projektový tým V každé fázi: Jsou pokryty všechny činnosti v rámci všech fází a je popsána organizace řízení projektu. a) Žadatel prokázal projektové zajištění realizace akce pro (15) přípravnou, (15) investiční/realizační a provozní (15) fázi akce s jasným vymezením kompetencí (5) a odpovědnosti jednotlivých členů týmu popis týmu. - projektové (popis jednotlivých fází v návaznosti na činnosti jednotlivých členů) - kompetence (jasně vymezená jeho činnost, stanovené priority týmů) 50 % (max. 100 bodů) max. 75 bodů Pozn.:Žadatel má vytvořen projektový tým pro všechny fáze projektu (přípravná, investiční / realizační a provozní fáze) s jasným vymezením pozice a aktivit s tím spojených (např. celková koordinace projektu, finanční a právní záležitosti, technické zabezpečení, kontrolní a dozorová činnost, marketing a publicita, atd.), včetně odpovědnosti za splnění těchto aktivit b) Organizační zajištění projektů, tj. popis fungování projektového týmu schůzky, organizační struktura, rozhodovací proces, časová relevance (úvazky na činnosti). - Organizační struktura lidi, funkce, hierarchie, vazby jednotlivých členů projektového týmu (15 bodů) - Rozhodovací proces pravomoc, zastupitelnost, vedeni aktivit, návaznost na kontaktní osobu, delegování, výměna a zprostředkování informací (5 bodů) - Časová relevance podrobné rozepsání pracovních úvazků jednotlivých členů, reálnost, provázanost s harmonogramem a činnostmi (5 bodů) Pozn.: Žadatel má vytvořen takový projektový tým, kterým pokryje všechny činnosti spojené s realizací akce a z popisu je jasná organizace činností. Uvedení členové mají relevantní zkušenosti s činností bude hodnoceno na základě popisu v žádosti o dotaci a jejích příloh (příp. životopisů). Projektový tým splňuje kvalifikační požadavky pro realizaci jednotlivých aktivit akce (posuzováno např. dle funkce v rámci organizace), zkušenosti s danou činností v rámci jiných max. 25 bodů

15 projektů. - Zkušenosti s danou činností, kterou vykonává v projektovém týmu (15 bodů) - Seznam realizovaných projektů, na kterých se podílel (10 bodů) Zkušenosti popisované v žádosti Benefit7 se týkají relevantních zkušeností ve vztahu k činnosti, kterou vykonává člen projektového týmu v rámci projektu. 1.2 Zkušenosti s realizací projektů 20 % (max. 100 bodů) Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska finanční velikosti projektů. Hodnocena je reference s nejvyšším finančním objemem. - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 80 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. ( 45 bodů) - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 50 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. ( 30 bodů) - žadatel předloží minimálně 1 referenci o z/realizovaných projektech s finančním rozsahem min. 20 % celkové velikosti předpokládaných výdajů projektu. (15 bodů) Žadatel předloží reference o typově stejných z/realizovaných projektech (projekty svým zaměřením odpovídají předloženému projektu). Žadatel má zkušenosti s realizací projektů z hlediska charakteru projektů (stavební, nákup technologií, měkké projekty ). Hodnoceny jsou všechny doložené reference. - odpovídá-li 5 a více projektů. (45 bodů) - odpovídá-li 3 4 projekty. (30 bodů) - odpovídá-li 1 2 projekty. (15 bodů) + 45 bodů + 45 bodů Některý z uváděných z/realizovaných projektů byl financován z dotačních programů (EU, národních, krajských). - byl financován ze zdrojů EU (10 bodů) - byl financován z národních nebo Krajských zdrojů (5 bodů) + 10 bodů Pozn.: Žadatel předloží reference o již z/realizovaných projektech (rozumí se tím projekty, které žadatel přímo zrealizoval či realizuje, nebo na kterých se podílel/lí jako partner). Jsou posuzovány všechny doložené projektové reference dle výše uvedených kritérií. Žadatel může doložit i ty projekty, na jejichž realizaci se podílel ve spolupráci s externím subjektem, v takovém případě je ale nutné uvést přesné zapojení žadatele (např. řízení projektu, kontrola realizace a financování nákladů projektu). Dále může žadatel uvést projekty i jiných předkladatelů, na kterých se již dříve podílel, za předpokladu finanční účasti žadatele v minimálním rozsahu 10 % (dle podílu na rozpočtu projektu)

16 1.3 Formální zpracování Projekt je přehledně uspořádán, spojen a seřazen. - žádost (jako celek) je pevně spojena, přílohy s více než 1 stranou spojeny, (sešity koněm nebo spojeny pomocí kroužkové vazby) (5 bodů) - přehledně uspořádaný v rámci jednotlivých příloh, uceleně vedeny přílohy, přílohy jsou seřazeny dle seznamu příloh. (5 bodů) 30 % (max. 100 bodů) + 10 bodů Ve studii proveditelnosti jsou všechny kapitoly, které dle obsahu být mají a mají požadované náležitosti dle metodiky. všechny kapitoly (5 bodů) požadované náležitosti dle metodiky (10 bodů) + 15 bodů V projektu se nevyskytují obsahové rozpory mezi jednotlivými částmi (přílohy, žádost ) Splnil veškeré formální náležitosti do termínu ukončení výzvy k předkládání projektů. splnění veškerých formálních náležitostí v termínu výzvy (25 bodů) nesplnění formálních náležitostí v termínu výzvy (0 bodů) 2. KVALITA PROJEKTU eliminační kritérium minimálně 60 % 40 % 2.1 Realizovatelnost projektu 35 % Aktivity projektu a harmonogram (30 %) Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu měly být popsány veškeré aktivity vedoucí k dosažení cílů projektu, a to i v případě, že náklady na ně jsou způsobilé i nezpůsobilé. - popsána příprava projektu/projektového záměru (např. definice potřeb, zdůvodnění výběru záměru, navázání, budování a udržení partnerství apod.) (15 bodů) - popsána investiční/realizační fáze (výběrová řízení realizovaná v rámci projektu, způsob výběru dodavatele, co se bude v rámci projektu provádět a v jakých krocích, vysvětlena návaznost a propojenost jednotlivých aktivit, stavební dozor, kontrolní dny, komunikace mezi dodavatelem a investorem, zajištění publicity, řízení projektu, tj. vyhotovování zpráv, zajištění komunikace s ŘO atd.) (30 bodů) - popsána provozní fáze (co se bude dít s pořízenou investicí v průběhu doby udržitelnosti, kdo bude provozovatelem, jak zajištěn případný nájem apod.) (15 bodů) + 60 bodů

17 Monitorovací indikátory jsou ve vazbě na aktivity projektu - odpovídají vybrané monitorovací indikátory aktivitám projektu (10 bodů) - vybral žadatel všechny indikátory, které se vztahují k projektu a jeho cílům (10 bodů) + 20 bodů Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány a délka jednotlivých aktivit je reálná. - harmonogram jednotlivých aktivit na sebe logicky a časově navazuje (10 bodů) - harmonogram odpovídá jednotlivým aktivitám (10 bodů) + 20 bodů Rozpočet (30 %) Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (i vč. těch výdajů, které jsou nezpůsobilé; nebo těch, které způsobilé jsou, ale žadatel je nepožaduje hradit, ty budou uvedeny v rámci nezpůsobilých výdajů). - rozpočet a jednotlivé výdaje projektu jsou provázány s aktivitami projektu (30 bodů) - všechny výdaje jsou zařazeny do správných položek (10 bodů) - rozpočet projektu je provázán s dalšími dokumenty projektové žádosti (10 bodů) Je doloženo podrobné položkové rozepsání jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. - do způsobilých výdajů projektu nejsou zařazeny nezpůsobilé Pozn.: V případě, že přesuny ze způsobilých výdajů do nezpůsobilých přesáhnou 5 % způsobilých výdajů projektu (před přesunem) nebo 2 mil. Kč, je to považováno za závažnou chybu a uděluje se 0 bodů. Přesuny pod tuto hranici jsou méně závažné a odečítá se 10 bodů Studie proveditelnosti obsahuje podrobné rozepsání jednotlivých položek způsobilých i nezpůsobilých výdajů, do úrovně podpoložek včetně odůvodnění (20 bodů, za každou položku, která není podrobně rozepsána - 5 bodů) + 20 bodů Přiměřenost nákladů (20 %) Jsou ceny podpoložek uvedené ve studii proveditelnosti přiměřené. - výše nákladů na podpoložku ve studii proveditelnosti je doložena relevantními podklady/doklady, které vycházejí z ceny v místě a čase obvyklé (za každou nepodloženou výši podpoložky 10 bodů)

18 - všechny výdaje v rozpočtu projektu jsou nezbytné pro naplnění realizace projektu a jeho cílů (za každou chybnou položku 10 bodů) Technické a technologické postupy (10 %) Žadatel uvede různé varianty technických a technologických postupů. Zváží a popíše výhody a nevýhody jednotlivých technických a technologických postupů. Uvede způsob a odůvodnění výběru nejvhodnějšího technického či technologického postupu. Žadatel popíše vybrané technologie, výhody, nevýhody, životnost, řešení technických a technologických zařízení. Žadatel popíše provozní náročnost daného technického či technologického postupu (energie, údržba, opravy, reinvestice, apod.) Veřejné zakázky Žadatel uvede všechny veřejné zakázky, které bude realizovat v rámci projektu, příp. která již zrealizoval a souvisí s daným projektem (vyjma zakázek zanedbatelného rozsahu). Žadatel u každé veřejné zakázky uvede druh veřejné zakázky dle předmětu veřejné zakázky, druh veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty a lhůtu pro realizaci dané zakázky bodů (10 %) - žadatel uvede všechny zakázky mimo zakázek zanedbatelného rozsahu. Kontrola zda uvedl všechny zakázky vyplývá zplánovaného rozpočtu a plánovaných aktivit popsaných v projektu. (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, kterou žadatel neuvedl, se odebírá 10 bodů. - žadatel uvede správně druh ke každé veřejné zakázce dle předmětu veřejné zakázky (stavební práce, dodávky, služby). Bližší specifikace druhu veřejné zakázky je v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek. (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně druh zakázky dle předmětu veřejné zakázky se odebírá 10 bodů. - žadatel uvede správně velikost každé zakázky, která bude předmětem zadávacího řízení. Podle výše předpokládané hodnoty žadatel správně určí druh veřejné zakázky (nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka, zakázka malého rozsahu). (25 bodů) Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně druh zakázky dle výše předpokládané hodnoty se odebírá 10 bodů.. - žadatel správně určí lhůty pro vyhlášení a ukončení zakázky vzhledem k druhu veřejné zakázky dle výše předpokládané ceny (nadlimitní veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka, zakázka malého rozsahu). Lhůty jsou popsány v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek. (25 bodů)

19 Pozn.: Za každou zakázku, u které žadatel neuvedl správně lhůty zakázky se odebírá 10 bodů. 2.2 Kvalita zpracování projektu 35% Marketingová kvalita (45 %) Kvalita zpracování - analýza makroprostředí (5 bodů) - analýza mikroprostředí (5 bodů) - analýzy konkurence, substitutů (10 bodů) - segmentace, definování cílové skupiny (10 bodů) Kvalita zpracování analýzy odhadu poptávky na základě primárních či sekundárních (terciárních) dat - metodika sběru dat (10 bodů) - zpracování dat (10 bodů) - výstupy analýzy (10 bodů) Kvalita zpracování marketingového mixu (cena, produkt, distribuce, komunikace) v návaznosti na předchozí analýzy - cena (10 bodů) - produkt (10 bodů) - distribuce (10 bodů) - komunikace (10 bodů) max. 40 bodů Finanční a ekonomická kvalita (55 %) Finanční kvalita: Bude posuzována kvalita vstupních údajů finanční analýzy a také soulad s metodikou a dalšími požadavky obsaženými v Metodickém pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA). Hodnoceny bude následující oblasti: - respektuje projekt závazné požadavky na vstupy pro finanční analýzu (referenční období, diskontní sazba, inflace) - jsou detailně popsány příjmy a výdaje v jednotlivých letech provozní fáze a jejich výše odpovídá obvyklým cenám a závěrům provedené analýzy trhu - je vyčíslena zbytková hodnota investice a její výše smysluplně zdůvodněna - jsou sestaveny plány průběhu příjmů a výdajů v jednotlivých fázích projektu - je proveden výpočet kriteriálních ukazatelů finanční analýzy dle požadované

20 metodiky Pozn.: Každá část po 10 bodech a za každé nesplnění 5 bodů dolů. Ekonomická kvalita: Bude posuzována kvalita vstupních údajů ekonomické analýzy a také soulad s metodikou a dalšími požadavky obsaženými v Metodickém pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA). Hodnoceny bude následující oblasti: - respektuje projekt závazné požadavky na vstupy pro ekonomickou analýzu (referenční období, diskontní sazba, inflace) - jsou provedeny kroky, které je nutné učinit při přechodu od finanční k ekonomické analýze - jsou identifikovány podstatné socioekonomické přínosy a náklady pro příslušné cílové skupiny, jsou slovně popsány, kvantifikovány a popsán způsob jejich zjištění - jsou převedeny všechny podstatné ocenitelné přínosy a náklady na hotovostní toky a jejich převod je proveden na reálném základě a hodnoty nejsou výrazně nadhodnoceny ani podhodnoceny (doloženo statistikami, analýzami, průzkumy apod.) - je proveden výpočet kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy dle požadované metodiky Pozn.: Každá část po 10 bodech a za každé nesplnění 5 bodů dolů. 2.3 Finanční udržitelnost projektu 15% max.100 bodů Finanční udržitelnost v realizační fázi: Finanční udržitelnost projektu ve fázi realizační (investiční) bude hodnocena na základě sestavené tabulky finanční udržitelnosti projektu ve fázi realizace a příslušných údajů obsažených ve studii proveditelnosti (dle požadavků Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)). Hodnoceny budou následující oblasti: - je v požadovaném rozsahu sestavena tabulka finanční udržitelnosti projektu v realizační fázi (10 bodů) - jsou údaje pro potřeby sestavení tabulky finanční udržitelnosti správné (v souladu s údaji v žádosti o dotaci), kompletní a jejich výše odůvodněna relevantními informacemi (20 bodů, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) - lze na základě předložených informací konstatovat, že projekt je v realizační fázi finančně udržitelný (20 bodů, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) Pozn.: V případě, že v rámci tohoto subkritéria obdrží projekt 0 bodů, bude také celé kritérium Finanční udržitelnost projektu ohodnoceno 0 body Finanční udržitelnost po celou dobu povinné udržitelnosti: Finanční udržitelnost projektu po celou dobu povinné udržitelnosti (5 let

21 provozu a 3 roky provozu v případě MSP) bude hodnocena na základě sestavené tabulky finanční udržitelnosti projektu a příslušných údajů obsažených ve studii proveditelnosti (dle požadavků Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)). Hodnoceny budou následující oblasti: - je v požadovaném rozsahu sestavena tabulka finanční udržitelnosti projektu (10 bodů) - jsou údaje pro potřeby sestavení tabulky finanční udržitelnosti správné (v souladu s údaji v žádosti o dotaci), kompletní a jejich výše odůvodněna relevantními informacemi (20 bodů, za každé nesplnění ztráta 5 bodů) - lze na základě předložených informací konstatovat, že projekt je finančně udržitelný po celé posuzované období (20 bodů) Pozn.: V případě, že v rámci tohoto subkritéria obdrží projekt 0 bodů, bude také celé kritérium Finanční udržitelnost projektu ohodnoceno 0 body 2.4 Analýza citlivosti a řízení rizik 15% Analýza citlivosti: - jsou identifikovány a popsány hlavní kritické proměnné projektu, které nejvíce ovlivňují výsledné hodnoty finanční a ekonomické analýzy (např. investiční výdaje, provozní výdaje, provozní příjmy, socioekonomické přínosy, a další) (25 bodů) - je proveden výpočet výsledných hodnot kriteriálních ukazatelů finanční a ekonomické analýzy v závislosti na změnách kritických proměnných (25 bodů) - je vypočtena citlivost projektu na změny jednotlivých kritických proměnných a jsou stanoveny zdůrazněny proměnné, jejichž vypočtená citlivost je větší než +/- 2 % (10 bodů) + 60 bodů Řízení rizik: - jsou smysluplně uvedeny způsoby eliminace proměnných, které byly v analýze citlivosti shledány jako nejcitlivější (vypočtená citlivost je větší než +/- 2 %) - jsou smysluplně popsána další rizika ohrožující jednotlivé fáze projektu a uvedeny způsoby a opatření k jejich eliminaci + 40 bodů 3. VÝZNAM PROJEKTU 45 % 3.1 Soulad s marketingovou strategií 35 % Projekt je v souladu s platnou Marketingovou strategií kraje Projekt je zaměřen na budování image regionu jako místa: + 35 bodů

22 - vhodného k životu - vhodného ke studiu - vhodného k podnikání - vhodného k trávení volného času přičemž v projektu je zahrnuto alespoň jedeno z uvedených zaměření Projekt využívá jednotnou značku kraje + 35 bodů 3.2 Implementace marketingové strategie 35 % Projekt je zaměřen jen regionálně v rámci ČR, nebo je zaměřen na ČR jako celek, nebo je zaměřen i na zahraniční klientelu Projekt je v souladu s realizovanými marketingovými aktivitami v rámci kraje Realizované aktivity projektu budou mít dlouhodobý dopad (alespoň 1 rok) Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskými organizacemi 3.3 V rámci projektu je zahrnuto zpracování analýzy jako nástroje ověřitelnosti účinnosti marketingových aktivit 30 % Realizace analýzy je časově správně nastavena Je správně stanovena metodika provedení analýzy Analýza bude odpovídat realizovaným marketingovým aktivitám + 35 bodů + 35 bodů 4. HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 5 % 4.1 Životní prostředí (ŽP) 50 % Projektem dojde k naplnění alespoň 1 kvantifikovatelného environmentálního kritéria Projektem dojde k naplnění alespoň 1 nekvantifikovatelného 7 environmentálního kritéria Projektem nedojde k naplnění environmentálního kritéria 60 bodů 30 bodů 0 bodů Doplňující kritéria Je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení stavu životního prostředí: + 15 bodů 7 Pokud se žadatel zaváže k naplňování kvantifikovatelného i nekvantifikovatelného environmentálního kritéria, bude toto kritérium hodnoceno vyšší bodovou hranicí 60 body. 8 Kvantitativní údaj nemusí žadatel uvádět v případě, že je již uveden u kvantifikovatelného environmentálního kritéria, ke kterému se zavázal. Pokud se však žadatel zavázal k naplnění nekvantifikovatelného

23 - je popsána oblast ŽP, ve které dojde realizací projektu ke zlepšení stavu (5 bodů) - jsou popsány aktivity/opatření, kterými dojde ke zlepšení v dané oblasti ŽP (5 bodů) - je uveden dopad aktivit/opatření na ŽP, tzn. kvantitativní údaj vyjadřující zlepšení v dané oblasti ŽP 8 (5 bodů) Alespoň jedním ze zvolených environmentálních kritérií 9 je kritérium č. 9,10,53 nebo Rovné příležitosti (RP) 50 % max.100 bodů Projektem dojde k naplnění 2 a více kritérií rovných příležitostí Projektem dojde k naplnění 1 kritéria rovných příležitostí Projektem nedojde k naplnění kritéria rovných příležitostí 80 bodů 40 bodů 0 bodů Doplňující kritérium Je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí: - je popsána oblast RP, ve které dojde realizací projektu ke zlepšení situace a zároveň je uvedeno, kterých znevýhodněných skupin osob se bude dané zlepšení dotýkat (5 bodů) - jsou popsány aktivity/opatření, kterými dojde ke zlepšení situace v dané oblasti RP (10 bodů) - je uveden dopad aktivit/opatření na RP, tzn. dopad na příslušné znevýhodněné skupiny osob (pokud je to relevantní, může být uveden kvantitativní údaj) (5 bodů) + 20 bodů environmentálního kritéria nebo se nezavázal k naplněné žádného environmentálního kritéria, je nutné, aby zde vyčíslil pozitivní dopad aktivit/opatření na ŽP. 9 Doplňující kritérium pouze ke kritériím a) nebo b) 10 č. 9 Dojde v souvislosti s realizací projektu ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů (v GJ)? č. 10 Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie (v GJ)? č. 53 Přispěje projekt ke snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie v porovnání s předchozí spotřebou (v GJ)? č. 93 Dojde v souvislosti s realizací projektu k využití energie z obnovitelných zdrojů?

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields Příloha č. 3b Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, oblasti podpory.3 podpora využívání Brownfields pro projekty s celkovými náklady

Více

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2 Příloha č. 2 Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci dílčí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, pro projekty zaměřené na celý region,

Více

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2a

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2a Příloha č. 2a Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava s celkovými výdaji na projekt

Více

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním programem pro NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 pro Prioritní

Více

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč Příloha č. a Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory.1. Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

4.1 Rozvoj venkova. Hodnocení projektu

4.1 Rozvoj venkova. Hodnocení projektu 4.1 Rozvoj venkova Hodnocení projektu Cíl prezentace 1. Seznámit s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Jak bude můj projekt hodnocen? 3 stupně hodnocení:

Více

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně.

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně. Příloha č. 3a Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy podpora prosperity regionu,.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

4.1 Rozvoj venkova s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč

4.1 Rozvoj venkova s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč Příloha č. 3a Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4.1 Rozvoj venkova s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč, včetně, platná od 1. 4.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6.

HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. HODNOTÍCÍ TABULKA - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně 1, platná od 9. 6. 2009 2 1. PŘEDKLADATEL 10 % 1.1 Personální zajištění aktivit projektu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace Hodnocení Lucie Kilianyová Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory

Více

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25)

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25) Příloha č. 2a Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a

Více

Nejčastější chyby v projektech

Nejčastější chyby v projektech Nejčastější chyby v projektech Hodnocení projektu 1. Předkladatel projektu váha 10 % 2. Kvalita projektu váha 40 % (eliminační kritérium minimálně 60 %) 3. Význam projektu váha 45 % 4. Horizontální kritéria

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3b

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3b Příloha č. 3b Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblasti

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.03 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 4.01

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová

doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová 4.1 1.1.2 Rozvoj Bezpečnost venkova na komunikacích, cyklo a pěší doprava Hodnocení Hodnocení Hana Gavlasová Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 56 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré, z nichž alespoň jedna musí být originálem

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM KRITERIUM 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY, PARTNERSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ IPRM. 1.1 Soulad s nadřazenými dokumenty 1.1.1 Jak IPRM vychází ze strategií a programových

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP Příloha č. 3 usnesení 002/MV16/12 I. FÁZE HODNOCENÍ PRACOVNÍKY OAP 34% 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele 34 bodů 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů?

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 22 ze dne 3. listopadu 2016 k projednání aktualizace kritérií pro prioritní osu 1 (SC 1.1, aktivita 1.1.2) Operačního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PRO KRAJE, MIMO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI PODPORY 3.1 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 08 Revize od: 30.6.2014Výzva platná do: 30.06.2014

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu

Více

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu.

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu. oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: od 5. května do 7. července 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitnit a rozvíjet marketingové,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů 8. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 8.VÝZVA MAS POHODA IROP INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL II VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68,, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Kritéria pro hodnocení a výběr projektů Kritéria pro hodnocení a výběr projektů k programu podpory Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020- prioritní osa 5 Výběrová kritéria pro projekty v prioritní

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vyhlášení 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení dokumentace příloha č. 2

Vyhlášení 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení dokumentace příloha č. 2 Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 3.1 v rámci 29. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro e a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.3) Příloha č. 6m) SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 19. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZLEPŠENÍ

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Více informací k příjemcům podpory naleznete v Prováděcím dokumentu ROP JV v kapitole 3 Prioritní osy a popis oblastí podpory na

Více informací k příjemcům podpory naleznete v Prováděcím dokumentu ROP JV v kapitole 3 Prioritní osy a popis oblastí podpory na oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu vyhlášení výzvy: 17. prosince 2007 příjem žádostí: od 2. ledna do 29. února 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitnit a rozvíjet marketingové,

Více

Příloha č. 7 PPŽP Bodovací kritéria

Příloha č. 7 PPŽP Bodovací kritéria Příloha č. 7 PPŽP Bodovací kritéria Účinnost: 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ Bodovací tabulka ROP Severovýchod 1.1. Kriterium Váha 1. Schopnosti žadatele, horizontální témata, plnění indikátorů 20% 1.1.

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., s kontaktní adresou: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Změna Výzvy č. 1 ze dne 22. 11. 2016 Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových

Více

Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství

Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství 3.2 Subregionální centra 4.1 Rozvoj venkova Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství Hodnocení - Lůžka a kompenzační pomůcky Gavlasová Hana Cíl prezentace 1. Seznámení

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Globální a specifické cíle oblasti podpory: Globální cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu státní správy.

Globální a specifické cíle oblasti podpory: Globální cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu státní správy. Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje: VÝZVU k předkládání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nezbytné podmínky pro dopracování projektu Olomouc 29. 4. 2010 Zlín 30. 4. 2010 V rámci Etapy 2 Dopracování projektu žadatel dokládá: 1. Doklady

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt Strategie ITI Olomoucké aglomerace. vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt Strategie ITI Olomoucké aglomerace. vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt Strategie ITI Olomoucké aglomerace vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REKONSTRUKCE,

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace vyhlašuje 22. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REKONSTRUKCE,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů 12. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 12.VÝZVA MAS POHODA IROP INFRASTRUKTURA ŠKOL A ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č.

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING Příloha č. 4 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací) kritéria B Připravenost

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více