Rada města Chropyně. Usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Chropyně. Usnesení"

Transkript

1 čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o v u j e nový termín plnění úkolů u usnesení číslo RM 5/74/09 ve znění: ukládá informovat v měsíčních intervalech radu města o finančním toku a vývoji daňových příjmů do rozpočtu města na R M 2 / 9 8 / 1 0 r e v o k u j e usnesení číslo RM 13/97/10 ve znění ukládá předložit k podpisu starostovi Smlouvu č. O/0201/2010/DOP mezi městem Chropyně a Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše Bati 21 Zlín, IČ: , jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku městem Chropyně na zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou v částce Kč, v y j a d ř u j e s o u h l a s s uzavřením Smlouvy č. O/0201/2010/DOP mezi městem Chropyně a Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše Bati 21 Zlín, IČ: , jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku městem Chropyně na zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou v částce Kč, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chropyně návrh smlouvy schválit a zajistit předložení smlouvy jako samostatného bodu na jednání Zastupitelstva města Chropyně dne 24. února T.: Zodp.: Ing. Večeřa R M 3 / 9 8 / 1 0 návrh programu jednání zastupitelstva dne 24. února 2010, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chropyně schválit navržený program zasedání dne 24. února 2010 a zpracovat návrh programu do formy pozvánky na zasedání zastupitelstva. T.: Zodp.: Ing. Rosecký R M 4 / 9 8 / 1 0

2 , 10. února 2010 Výpis usnesení ze zápisu č. 98 2/7 záměr přijetí úvěru na předfinancování akce Chropyně, skládka Smeťák rekultivace skládky a d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chropyně schválit záměr přijetí úvěru na předfinancování akce Chropyně, skládka Smeťák rekultivace skládky do výše Kč, a to na období od dubna až června 2010 do dubna až června 2011 (přibližně jeden kalendářní rok), a předložit záměr přijetí úvěru na předfinancování akce Chropyně, skládka Smeťák rekultivace skládky na zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 24. února T.: Zodp.: Ing. Macháčková R M 5 / 9 8 / 1 0 u d ě l u j e výjimku z ustanovení článku 3 obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí 1. Ing. Josefu Zhánělovi, se sídlem náměstí Míru 350/2A Kroměříž, IČ: , provozovateli Restaurace RACEK Chropyně, adresa provozovny Hanácké náměstí 807 Chropyně, 2. panu Rostislavu Stavinohovi, se sídlem J. Fučíka 671 Chropyně, IČ: , provozovateli Restaurace MIX, adresa provozovny Moravská 689 Chropyně, a 3. firmě Alfa fashion trading, s. r. o., se sídlem Masarykovo nám. 59 Kojetín, IČ: , provozující Pizzerii Porto, adresa provozovny Nádražní 728 Chropyně, zastoupené paní Petrou Pohlovou na pořádání veřejných hudebních produkcí v pátek nebo sobotu v období od 10. února 2010 do 31. prosince 2010 do 02:00 následujícího dne, tedy cca 4 hudební produkce měsíčně, s tím, že osoby uvedené v žádostech jako zodpovědné za pořadatelskou službu zajistí na vlastní náklady dodržování veřejného pořádku a nerušení nočního klidu v prostorách objektů a v nejbližším okolí, a informovat žadatele o udělených výjimkách. T.: Zodp.: Ing. Rosecký R M 6 / 9 8 / 1 0 u d ě l u j e výjimku z ustanovení článku 3 obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí panu Jaromíru Muchovi, se sídlem Komenského 163 Chropyně, IČ: , provozovateli Restaurace STOP, adresa provozovny Komenského 33 Chropyně, na pořádání veřejné hudební produkce dne 20. února 2010 do 02:00 následujícího dne s tím, že osoba uvedená v žádosti jako zodpovědná za pořadatelskou službu zajistí na vlastní náklady dodržování veřejného pořádku a nerušení nočního klidu v prostorách objektů a v nejbližším okolí, a informovat žadatele o udělené výjimce. T.: Zodp.: Ing. Rosecký R M 7 / 9 8 / 1 0 Výroční zprávu města Chropyně za rok 2009 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3 , 10. února 2010 Výpis usnesení ze zápisu č. 98 3/7 R M 8 / 9 8 / 1 0 úhradu ročního členského příspěvku do Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky na rok 2010 ve výši Kč a provést úhradu ročního členského příspěvku převodem na účet sdružení č. ú /0800, vedeného u ČS, a. s., variabilní symbol v termínu do konce měsíce února T.: Zodp.: Ing. Macháčková R M 9 / 9 8 / 1 0 pokácení 4 ks bříz na pozemku parcelní číslo.1039/2 v katastrálním území Chropyně, 1 ks hrušně na pozemku parcelní číslo 1163 v katastrálním území Chropyně a 1 ks jabloně na pozemku parcelní číslo 1163 v katastrálním území Chropyně a podat žádost o povolení kácení stromů a oznámení o kácení u příslušného správního orgánu. T.: Zodp.: Ing. Macháček R M 1 0 / 9 8 / 1 0 n e obnovení nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 2+1 v domě čp. 247 na náměstí Svobody Chropyně, a informovat žadatelku o stanovisku rady města. T.: Zodp.: Bc. Sigmundová R M 1 1 / 9 8 / 1 0 uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby, jejímž předmětem je provedení reklamního zařízení a reklamy na ulici Komenského na pozemku parcelní číslo 307/1 v katastrálním území Chropyně, který je ve vlastnictví města Chropyně, a předložit starostovi města smlouvu k podpisu. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil R M 1 2 / 9 8 / 1 0 žádost o pronájem pozemku parcelní číslo 486/3 v katastrálním území Chropyně za účelem sečení travního porostu na dobu 5 let za cenu 0,20 Kč/m 2 za rok, a a) předložit nájemní smlouvu na pozemek starostovi k podpisu, T.: Zodp.: Ing. Macháčková b) zajistit aktualizaci stávajících nájemních smluv na zemědělské pozemky (pole a louky), ve kterých bude upravena cena za pronájem na 0,20 Kč/m 2 za rok.

4 , 10. února 2010 Výpis usnesení ze zápisu č. 98 4/7 T.: Zodp.: Ing. Macháčková R M 1 3 / 9 8 / 1 0 přidělení bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody čp. 27 v Chropyni, a v případě odmítnutí přidělení bytu první náhradnici, a sepsat nájemní smlouvu od 15. února T.: Zodp.: Bc. Sigmundová R M 1 4 / 9 8 / 1 0 zvýšení nájemného ve zrekonstruovaném bytě č. 14 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně na náměstí Svobody čp. 27 v Chropyni na 50 Kč/m 2 a aktualizovat cenu v uzavírané nájemní smlouvě. T.: Zodp.: Bc. Sigmundová R M 1 5 / 9 8 / 1 0 zprávu z jednání hodnotící komise jmenované na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, zadávané na základě ustanovení 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v otevřeném řízení na akci CHROPYNĚ, SKLÁDKA SMEŤÁK REKULTIVACE SKLÁDKY a 1. vyloučení nabídky od Stapo Morava, a. s. Moravostav Brno, a. s., Brno Líšeň, pro neprokázání kvalifikačních předpokladů dle 55 odst. 1 písmeno a) zákona, neboť pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám nebylo v požadované výši, a 2. vyloučení nabídek od Sdružení SSJO x H Rekultivace, Klášterec nad Ohří, společnosti OKD, Rekultivace, a. s., Prostřední Suchá a společnosti Skanska DS, a. s., Praha, neboť u nich komise shledala nabídkové ceny jako mimořádně nízké a doručené vyjádření uchazečů k nabídkové ceně jako neopodstatněné. vydat rozhodnutí o vyloučení uchazečů z výběrového řízení. T.: Zodp.: Ing. Macháček R M 1 6 / 9 8 / 1 0 doporučení hodnotící komise jmenované na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, zadávané na základě ustanovení 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v otevřeném řízení na akci CHROPYNĚ, SKLÁDKA SMEŤÁK REKULTIVACE SKLÁDKY jako dodavatele výše uvedené akce firmu HOCHTIEF CZ, a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha, IČ: , v nabídkové ceně ve výši ,71 Kč vč. DPH a

5 , 10. února 2010 Výpis usnesení ze zápisu č. 98 5/7 vydat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. T.: Zodp.: Ing. Macháček R M 1 7 / 9 8 / finanční podíl ve výši Kč z celkově schválené částky v rozpočtu města vyhrazené na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, který bude dle Pravidel pro poskytování příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže rozdělen na činnost jednotlivým dětským organizacím, které podaly žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města na rok 2010 a splňují předepsané podmínky pro přiznání veřejné podpory, 2. další termín pro podání žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže na 15. září 2010 a a) předložit návrh na schválení konkrétní výše veřejné finanční podpory na činnost jednotlivých organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže a na akce pořádané těmito organizacemi, T.: Zodp.: paní Horáková b) předložit druhý návrh na schválení další veřejné finanční podpory na činnost jednotlivých organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, a na akce pořádané těmito organizacemi, které budou podány do termínu 15. září T.: Zodp.: paní Horáková R M 1 8 / 9 8 / 1 0 připomínky účastníků řízení a veřejnosti k projektu pro územní řízení na připravovaný investiční záměr Revitalizace nám. Svobody, Chropyně a zapracovat navrhované změny v dalším stupni projektové dokumentace stavby. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil R M 1 9 / 9 8 / 1 0 v y j a d ř u j e s o u h l a s s uspořádáním humanitární sbírky ve dnech 25. až 27. března 2010 Diakonií Broumov, o. s., se sídlem Husova 319 Broumov, IČ: , a bezplatným poskytnutím vhodných prostor k uspořádání sbírky a zajistit vhodné prostory pro uspořádání sbírky. T.: Zodp.: Bc. Sigmundová R M 2 0 / 9 8 / bezplatný pronájem sálu Městského kulturního střediska Chropyně Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Chropyně, IČ: , zastoupený paní Marií Zmeškalovou, za účelem uspořádání výroční schůze, která se uskuteční v měsíci dubnu, 2. bezplatný pronájem auta Správy majetku města Chropyně, p. o., na odvoz materiálu na tuto výroční schůzi a

6 , 10. února 2010 Výpis usnesení ze zápisu č. 98 6/7 zajistit připravenost pronajatých prostor a přepravu materiálu v požadovaných termínech. T.: duben 2010 Zodp.: Bc. Sigmundová R M 2 1 / 9 8 / informaci o vyhodnocení nejlepších sportovců a trenérů za rok 2009 města Chropyně, které se bude konat 17. února 2010 v Městském kulturním středisku Chropyně, 2. informaci o cenách za teplo v okolních městech platné k 1. lednu 2009, které byly zjištěny ve vazbě na dodatek ke smlouvě řešící zvýšení ceny za teplo mezi městem Chropyně a Chropyňskou energetikou, a. s., se sídlem Komenského 75 Chropyně, 3. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 829/2010 zapsané pod čj. MCH 859/2010 o přerušení řízení o nařízení odstranění stavby Zahradní domek B na pozemku parcelní číslo 175/31, 1802 v katastrálním území Chropyně, 4. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 828/2010 zapsané pod čj. MCH 858/2010 o přerušení řízení o nařízení odstranění stavby Zahradní domek A na pozemku parcelní číslo 175/1, 1802 v katastrálním území Chropyně, 5. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 804/20100 zapsané pod čj. MCH 857/2010 o přerušení správního řízení o dodatečném povolení stavby Zahradní domek A na pozemku parcelní číslo 175/1, 1802 v katastrálním území Chropyně, 6. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 802/2010 zapsané pod čj. MCH 856/2010 o přerušení správního řízení o dodatečném povolení stavby Zahradní domek B na pozemku parcelní číslo 175/1, 1802 v katastrálním území Chropyně, 7. výzva odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 805/20100 zapsané pod čj. MCH 855/2010 k odstranění vad podání ve věci dodatečného povolení stavby Zahradní domek A, na pozemku parcelní číslo 175/1, 1802 v katastrálním území Chropyně, 8. výzva odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 803/20100 zapsané pod čj. MCH 854/2010 k odstranění vad podání ve věci dodatečného povolení stavby Zahradní domek B, na pozemku parcelní číslo 175/1, 1802 v katastrálním území Chropyně, 9. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 788/2010 zapsané pod čj. MCH 835/2010 o přerušení správního řízení ve věci dodatečného povolení stavby Oplocení pozemků parcelní číslo 175/31, 175/1 v katastrálním území Chropyně, 10. výzva odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 790/2010 zapsané pod čj. MCH 836/2010 k odstranění vad podání ve věci dodatečného povolení stavby Oplocení pozemků parcelní číslo 175/31, 175/1 v katastrálním území Chropyně, 11. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 747/2010 zapsané pod čj. MCH 786/2010 o zahájení stavebního řízení změna stavby před jejím dokončením a pozvání k ústnímu jednání ve věci stavby Stavební úpravy domu čp. 810 ul. Ječmínkova na pozemku parcelní číslo 933/1 v katastrálním území Chropyně, 12. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 44/2010 zapsané pod čj. MCH 754/2010 o povolení zvláštního užívání (vyhrazení parkovacího místa) místní komunikace Tyršova v Chropyni, 13. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 552/2010 zapsané pod čj. MCH 676/2010 o umístění stavby Vrtaná studna Ø 300 mm na pozemku parcelní číslo 175/14 v katastrálním území Chropyně, 14. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 536/2010 zapsané pod čj. MCH 677/2010 o vydání stavebního povolení na stavbu Stavební úpravy rodinného domu čp. 76 na pozemku parcelní číslo 802 v katastrálním území Chropyně, 15. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 483/2010 zapsané pod čj. MCH 678/2010 o umístění stavby a stavební povolení na stavbu Chropyně, T5 sídliště, VN a TS (přeložení sítě VN, NN a trafostanice na ulici Tyršova a na spojovací komunikaci mezi ulicí Tyršova a ulicí Nádražní) na pozemku parcelní číslo 792, 1066, 1065, 1064, 1062, 1061, 1060/2, 1059, 1058, 1057/1, 1054, 793/5 v katastrálním území Chropyně, vydané E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: v zastoupení E.ON Česká

7 , 10. února 2010 Výpis usnesení ze zápisu č. 98 7/7 republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, v zastoupení ERMONTA, s. r. o., Ing. Václav Hladil jednatel, se sídlem Břest 79, IČ: Ing. Radovan Macháček starosta Ing. Petr Večeřa místostarosta

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více