Rada města Chropyně. Usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Chropyně. Usnesení"

Transkript

1 čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o v u j e nový termín plnění úkolů u a) usnesení číslo RM 14/90/09 písmeno b) ve znění: ukládá realizovat majetkoprávní záležitosti schválené usneseními číslo ZM 9/16/2009 až ZM 17/16/2009 na , konkrétně usnesení číslo ZM 9/16/2009, ZM 11/16/2009 a ZM 17/16/2009, b) usnesení číslo RM 18/93/09 ve znění: ukládá předložit starostovi k podpisu smlouvu uzavřenou mezi městem Chropyně a firmou Fatra, a. s., jejímž předmětem je převod hasičské techniky z majetku Fatra, a. s., Napajedla do majetku města Chropyně na , R M 2 / 9 4 / 0 9 Plán práce Rady města Chropyně na rok 2010 a termíny řádných zasedání Zastupitelstva města Chropyně v roce 2010 a distribuovat schválený plán práce členům rady města a vedoucím odborů. T.: Zodp.: Ing. Kotula R M 3 / 9 4 / 0 9 v y j a d ř u j e s o u h l a s se Zprávou o přípravě zasedání Zastupitelstva města Chropyně a v ní navrženém programu zastupitelstva včetně návrhu na jeho zajištění, Zastupitelstvu města Chropyně schválit navržený program zasedání a zpracovat návrh programu do formy pozvánky na zasedání zastupitelstva dne 16. prosince T.: Zodp.: Ing. Rosecký R M 4 / 9 4 / 0 9 Rozpočet města Chropyně na rok 2010 včetně komentáře, Zastupitelstvu města Chropyně schválit Rozpočet města Chropyně na rok 2010 a

2 , 7. prosince 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 94 2/8 zajistit předložení rozpočtu města k projednání na zasedání zastupitelstva dne 16. prosince R M 5 / 9 4 / 0 9 Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2009, Zastupitelstvu města Chropyně rozpočtové opatření města schválit a zajistit předložení rozpočtového opatření zastupitelstvu na zasedání zastupitelstva dne 16. prosince R M 6 / 9 4 / 0 9 návrh zamítavého stanoviska k rekonstrukci spalovny nebezpečných odpadů, provozované společností Destra Co., s. r. o., se sídlem Hrnčířská 556/20a Brno, Zastupitelstvu města Chropyně schválit zaslání zamítavého stanoviska ve znění: Město Chropyně nesouhlasí s připravovanou rekonstrukcí spalovny nebezpečných odpadů v Chropyni a požaduje odstranění stávající technologie spalování s tím, že provoz bude zrušen. Důvodem tohoto postoje města Chropyně je zdravotní stav občanů, kteří často a v nemalém počtu umírají v nevysokém věku na vážné zdravotní potíže, odvozené od škodlivinami zatíženého prostředí, ve kterém žijí. Významným příspěvkem k tomuto stavu byl a dle záměru vlastníka spalovny by měl být i do budoucna provoz spalovny, který je zvláště velkým stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší a to v bezprostřední blízkosti bytové zástavby. Spalovna je navíc v blízkosti důležitého vodního zdroje určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou a v neposlední řadě se nachází ve vodohospodářsky citlivé oblasti CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Zastupitelstvo města Chropyně i jeho občané chápou, že cesta k odstraňování odpadů a to zejména těch nebezpečných vede přes termickou degradaci, v případě chropyňské spalovny se však jedná o velmi nevhodné umístění zařízení, které poškozuje zdraví obyvatel města a jeho životní prostředí. Proto město Chropyně říká, po řádném a podrobném seznámení se záměrem rekonstrukce spalovny, rozhodné NE dalšímu spalování odpadů v Chropyni. Ministerstvu životního prostředí České republiky, se sídlem Krapkova 3 Olomouc, a zajistit předložení návrhu zamítavého stanoviska včetně výzvy pana Štěpánka na zasedání zastupitelstva města dne 16. prosince T.: Zodp.: Ing. Pospíšil R M 7 / 9 4 / 0 9 návrh rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2010 Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, a Zastupitelstvu města Chropyně schválit provozní příspěvek této příspěvkové organizace ve výši Kč a projednat výši provozního příspěvku v rámci rozpočtu města Chropyně.

3 , 7. prosince 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 94 3/8 R M 8 / 9 4 / 0 9 Rozpočtové opatření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, č. 1 v roce 2009, spočívající ve snížení příspěvku na provoz v roce 2009 o Kč na Kč a provést úpravu rozpočtu na rok T.: Zodp.: Mgr. Bajgar R M 9 / 9 4 / 0 9 Rozpočtové opatření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Ječmínkova 270 Chropyně, č. 1 v roce 2009, spočívající ve snížení příspěvku na provoz v roce 2009 o Kč na Kč a provést úpravu rozpočtu na rok T.: Zodp.: paní Vinklárková R M 1 0 / 9 4 / 0 9 Rozpočtové opatření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Tyršova 570 Chropyně, č. 1 v roce 2009, spočívající ve snížení příspěvku na provoz v roce 2009 o Kč na Kč a provést úpravu rozpočtu na rok T.: Zodp.: paní Ratůzná R M 1 1 / 9 4 / 0 9 Rozpočtové opatření Správy majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348, č. 1 v roce 2009 a provést úpravu rozpočtu na rok T.: Zodp.: Bc. Sigmundová R M 1 2 / 9 4 / 0 9 vedení účetnictví v příspěvkových organizací zřízených městem Chropyně ve zjednodušeném rozsahu s účinností od 1. ledna 2010 a zajistit dostatečné seznámení ekonomů a účetních příspěvkových organizací zřízených městem s novými

4 , 7. prosince 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 94 4/8 právními předpisy v oblasti účetnictví. T.: Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací R M 1 3 / 9 4 / 0 9 jednotnou výši měsíční úhrady na jednoho žáka za využívání školní družiny Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, ve výši 100 Kč s platností od 1. ledna R M 1 4 / 9 4 / 0 9 přijetí a čerpání finančních prostředků ve výši Kč jako daru od firmy Energo IPT, s. r. o., se sídlem Měrovice nad Hanou 230, IČ: , a to za účelem pořádání lyžařského kurzu. R M 1 5 / 9 4 / 0 9 u d ě l u j e výjimku z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku při pořádaní veřejných hudebních produkcí, 1. panu Jaromíru Muchovi, se sídlem Komenského 163 Chropyně, IČ: , provozovateli Restaurace STOP, adresa provozovny Komenského 33 Chropyně, na pořádání veřejné hudební produkce dne 12. prosince 2009 do 02:00 následujícího dne, 2. panu Rostislavu Stavinohovi, se sídlem J. Fučíka 671 Chropyně, IČ: , provozovateli Restaurace MIX, adresa provozovny Moravská 689 Chropyně, na pořádání veřejné hudební produkce dne 24. prosince 2009 do 03:00 následujícího dne, 3. firmě Alfa fashion trading, s. r. o., se sídlem Masarykovo nám. 59 Kojetín, IČ: , provozující Pizzerii Porto, adresa Nádražní 728 Chropyně, zastoupené paní Petrou Pohlovou, na pořádání veřejných hudebních produkcí a) dne 31. prosince 2009 do 06:00 následujícího dne, b) ve dnech pátek nebo sobota druhého a čtvrtého víkendu v měsíci do 02:00 následujícího dne na období leden prosinec 2010, s tím, že osoba uvedená v žádosti jako zodpovědná za pořadatelskou službu zajistí na vlastní náklady dodržování veřejného pořádku a nerušeni nočního klidu v prostorách objektu a v nejbližším okolí, a informovat žadatele o udělených výjimkách. T.: Zodp.: Ing. Rosecký R M 1 6 / 9 4 / 0 9 Vnitřní směrnici č. 4/2009 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na sportovní činnost s účinností od 1. ledna R M 1 7 / 9 4 / 0 9 uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí na část parcelního čísla 99/4 o výměře 204 m² za cenu 1Kč/m² za rok, pro účely zřízení zahrádky, a

5 , 7. prosince 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 94 5/8 předložit smlouvu starostovi města k podpisu. T.: Zodp.: Ing. Macháčková R M 1 8 / 9 4 / 0 9 zveřejnit záměr prodeje pozemků parcelní číslo 1193/25 zastavěná plocha o výměře 552 m², parcelní číslo 1193/26 zastavěná plocha o výměře 164 m² za cenu 255 Kč/m², náklady spojené s prodejem hradí kupující. T.: Zodp.: Ing. Macháčková R M 1 9 / 9 4 / 0 9 přidělení bytu č. 10 v domě DPS na náměstí Svobody 27 v Chropyni a sepsat nájemní smlouvu od 15. ledna T.: Zodp.: Bc. Sigmundová R M 2 0 / 9 4 / 0 9 u d ě l u j e výjimku ze Zásad pro přidělování bytů ve vlastnictví města Chropyně, prodloužení nájemní smlouvy do 31. března 2010 na byt č. 4 v domě číslo popisné 11 na ulici Masarykova a předložit starostovi k podpisu dodatek nájemní smlouvy. T.: Zodp.: Bc. Sigmundová R M 2 1 / 9 4 / 0 9 v y j a d ř u j e s o u h l a s s bezúplatným převodem pozemků dotčených výstavbou cyklostezky Chropyně Plešovec z majetku Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21 Zlín, IČ: , na město Chropyně, a to pozemků parcelní číslo 255/2-4 ostatní plocha, silnice o celkové výměře 95 m2 v katastrálním území Plešovec a pozemků parcelní číslo 1378/13-17, 1994/2, 1694/3-12 ostatní plocha, silnice o celkové výměře 283 m2 v katastrálním území Chropyně Zastupitelstvu města Chropyně bezúplatný převod pozemků schválit a předložit bezúplatný převod pozemků ke schválení zastupitelstvu města dne 16. prosince 2009 v rámci majetkoprávních záležitostí.

6 , 7. prosince 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 94 6/8 R M 2 2 / 9 4 / 0 9 v y j a d ř u j e s o u h l a s s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , jejímž předmětem je zřízení věcného břemene spočívající v umístění nového kabelového vedení VN, NN, betonového sloupu VN a v demontáži nadzemního vedení VN včetně podpěrných bodů v ulici Tyršova na pozemcích parcelní číslo 792, 1066, 1065, 1064, 1062, 1061, 1060/2, 1059, 1058, 1057/1, 1054, 793/5, 1057/3, 1056 v katastrálním území Chropyně. Předložená smlouva plní současně funkci práva k provedení stavby. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou úplatu stanovenou ve výši Kč. Veškeré náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, s vyhotovením geometrického plánu a se zahájením řízení u příslušného pracoviště katastrálního úřadu nese E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, Zastupitelstvu města Chropyně smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu schválit a předložit smlouvu ke schválení zastupitelstvu města dne 16. prosince 2009 v rámci majetkoprávních záležitostí. R M 2 3 / 9 4 / 0 9 uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby, jejímž předmětem je provedení plynovodní přípojky k rodinnému domu čp. 587 v ulici Tovačovská v Chropyni, a předložit starostovi města smlouvu k podpisu. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil R M 2 4 / 9 4 / 0 9 materiál Informace k regeneraci panelového sídliště, stav a výhled, Zastupitelstvu města Chropyně vzít informace o průběhu regenerace na vědomí, a předložit informaci zastupitelstvu města na zasedání zastupitelstva města dne 16. prosince T.: Zodp.: Ing. Pospíšil R M 2 5 / 9 4 / 0 9 zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na akci Zateplení objektu tělocvičny J. Fučíka 675 v Chropyni zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., jako dodavatele uvedené zakázky firmu Rovina, a. s., se sídlem Kroměřížská 134 Hulín, IČ: , v nabídkové ceně Kč bez DPH a

7 , 7. prosince 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 94 7/8 vydat rozhodnutí o výběru dodavatele a podepsat dodavatelskou smlouvu. T.: Zodp.: Ing. Macháček R M 2 6 / 9 4 / 0 9 plnění volebního programu pro volební období v letech , Zastupitelstvu města Chropyně vzít plnění volebního programu na vědomí a předložit tento materiál na zasedání zastupitelstva města dne 16. prosince T.: Zodp.: Ing. Macháček R M 2 7 / 9 4 / 0 9 v y j a d ř u j e s o u h l a s se zvolením - Radomila Hynšta, - Zdeňky Hrbekové, - Hany Šimové, - Věry Vavrušové, - Pavla Rozsypálka, - Františka Přivřela, do funkce přísedících u Okresního soudu v Kroměříži pro funkční období , Zastupitelstvu města Chropyně zvolit do funkce přísedících okresního soudu dle předloženého návrhu a předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města jako samostatný bod. T.: Zodp.: Ing. Večeřa R M 2 8 / 9 4 / měsíční hlášení úrazů na Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 335, za měsíc listopad roku 2009, 2. oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 6488/2009 zapsané pod čj. MCH 6532/2009 ve věci rozhodnutí o umístění stavby Kopaná studna Ø 1,0 m na pozemku parcelní číslo 1106/213 v katastrálním území Chropyně vydané firmě RWC, s. r. o., se sídlem Komenského 832 Chropyně, 3. výzva k odstranění vad podání odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 6373/2009 zapsaná pod čj. MCH 6402/2009, ve věci stavebního povolení na stavbu Stavba 21 garáží, přístup po zpevněné ploše, kanalizační přípojka, přípojka rozvodu NN na pozemku parcelní číslo 584 v katastrálním území Chropyně, 4. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 6375/2009 zapsané pod čj. MCH 6403/2009 o přerušení správního řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Stavba 21 garáží, přístup po zpevněné ploše, kanalizační přípojka rozvodu NN na pozemku parcelní číslo 584 v katastrálním území Chropyně, 5. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 6364/2009 zapsané pod čj. MCH 6454/2009 o vydání dodatečného povolení na stavbu Rodinný dům na

8 , 7. prosince 2009 Výpis usnesení ze zápisu č. 94 8/8 pozemku parcelní číslo 182/2, 175/15 v katastrálním území Chropyně, 6. pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 6442/2009 zapsaná pod čj. MCH 6453/2009 stavby VI. etapa projektu regenerace panelového sídliště v Chropyni na pozemku parcelní číslo 1002/5, 1193/35, 1001, 1041, 1034, 1045, 1196/2, 1196/1, 1053, 997, 1039/7, 1039/17, 1175/1 v katastrálním území Chropyně vydanou městu Chropyně, se sídlem nám. Svobody 29 Chropyně, IČ: , 7. souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 6431/2009 zapsaný pod čj. MCH 6452/2009 s provedením ohlášené stavby Parkovací plocha a úprava oplocení u rodinného domu čp. 820 na pozemku parcelní číslo 266/1, 266/22 v katastrálním území Chropyně, 8. kolaudační souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 6600/2009 zapsaný pod čj. MCH 6634/2009 ke stavbě VI. etapa regenerace panelového sídliště v Chropyni na pozemku parcelní číslo 1002/5, 1193/35, 1001, 1041, 1034, 1045, 1196/2, 1196/1, 1053, 997, 1039/7, 1039/17, 1175/1 v katastrálním území Chropyně vydaný městu Chropyně, se sídlem nám. Svobody 29 Chropyně, IČ: , 9. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 6510/2009 zapsané pod čj. MCH 6662/2009 o umístění stavby a stavební povolení na stavbu Přístavba DPS Chropyně (dům s pečovatelskou službou (na pozemku parcelní číslo 16, 18 v katastrálním území Chropyně vydané městu Chropyně, se sídlem nám. Svobody 29 Chropyně, IČ: Ing. Radovan Macháček starosta Ing. Petr Večeřa místostarosta

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více