2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality"

Transkript

1 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 7, 2. přeložení projednání materiálu tisk RM Návrh rozpisu příspěvku Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, na rok 2015 na příští jednání rady města, 3. přeložení projednání materiálu tisk RM Návrh rozpisu příspěvku Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, na rok 2015 na příští jednání rady města, 4. přeložení projednání materiálu tisk RM Návrh rozpisu příspěvku Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, na rok 2015 na příští jednání rady města. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně U s n e s e n í R M 2 / 7 / 1 5 : 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně, 2. splnění ukládací části usnesení číslo RM 20/3/15, RM 5/5/15, RM 7/6/15, RM 4/6/15, RM 8/5/15, RM 9/5/15, RM11/5/15, s t a n o v u j e nový termín plnění úkolů u usnesení číslo RM 18/3/15 ve znění: ukládá projednat možnost směny pozemků, které využívá Kynologický klub Technoplast Chropyně, spolek, se sídlem U rybníka Hejtman Chropyně, IČ: , s vlastníkem pozemků, kterým je Arcibiskupství olomoucké na Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality U s n e s e n í R M 3 / 7 / 1 5 : z ř i z u j e

2 , 28. ledna 2015 Výpis usnesení ze zápisu č. 7 2/8 na volební období 2014 až 2018 Komisi Rady města Chropyně k prevenci kriminality, s t a n o v u j e počet členů Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality na 5, a j m e n u j e 1. do funkce předsedy Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality Mgr. Michala Vlasatého, narozen 4. dubna 1977, bytem Nádražní 711 Chropyně, 2. do funkce členů Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality a) Ing. Jiřího Roseckého, b) Mgr. Ivanu Zlámalovou, c) pana Josefa Tinku. 3. Smlouva o účasti na marketingové akci BluePilot U s n e s e n í R M 4 / 7 / 1 5 : uzavření Smlouvy o účasti v marketingové akci BluePilot mezi městem Chropyně a firmou NAR marketing, s. r. o., se sídlem Masarykovo náměstí 52/33 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: , jejímž předmětem je umožnění časově omezeného přístupu do trialové verze Virtuální aukční síně PROebiz a zaškolení zaměstnanců v obsluze, za cenu Kč bez DPH. 4. Smlouva č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene U s n e s e n í R M 5 / 7 / 1 5 : návrh smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: , jejímž předmětem je zřízení stavby s názvem Chropyně, rozš. DS pro kompostárnu, Město za účelem umístění distribuční soustavy rozpojovací pilíř SR, kabel NN, uzemnění, přípojkový pilíř SS100 na pozemcích města Chropyně parcela číslo 1379, 1374/6, 1375/4, 1375/3, 298/2, 298/3, 196/2, 295/3, 285/2 nacházejících se v katastrálním území Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Kroměříž. Výše úplaty ve smyslu schválených zásad činí Kč. Náklady na vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad včetně úhrady správních poplatků s tím spojených hradí firma E.ON Distribuce, a. s, a d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chropyně Smlouvu číslo /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schválit a zajistit předložení smlouvy v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání zastupitelstva města dne 9. února T.: Zodp.: Ing. Macháčková

3 , 28. ledna 2015 Výpis usnesení ze zápisu č. 7 3/8 5. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 5N05/61 U s n e s e n í R M 6 / 7 / 1 5 : z a m í t á uzavření Dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě číslo 5N05/61 mezi městem Chropyně a Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a Praha 3, ze dne 25. dubna 2005 a a) vypovědět Nájemní smlouvu číslo 5N05/61 ze dne 25. dubna 2005 k datu 28. února 2015 dohodou, b) projednat možnost odkupu pozemku parcelní číslo 986/6 ostatní plocha o výměře 11 m² od Pozemkového fondu České republiky. T.: Zodp.: Ing. Macháčková Schváleno v znění protinávrhu 6. Odvod prostředků příspěvkových organizací za rok 2014 U s n e s e n í R M 7 / 7 / 1 5 : vzájemný zápočet odpisů a odvod odpisů mezi zřizovatelem a: 1. Zařízením školního stravování Chropyně, p. o., ve výši Kč, 2. Správou majetku města Chropyně, p. o., ve výši ,45 Kč, a zrealizovat odvody prostředků. T.: Zodp.: pí. Přikrylová, pí. Vinklárková, Ing. Macháčková 7. Žádost Tělovýchovné jednoty Chropyně, spolek, o převod nevyčerpaných prostředků U s n e s e n í R M 8 / 7 / 1 5 : Dodatek č. 1 ke smlouvě čj. MCH 4965/2014 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně uzavřené mezi městem Chropyně a Tělovýchovnou jednotou Chropyně, spolek, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: , jehož předmětem je posun termínu čerpání poskytnuté dotace do 28. února 2015.

4 , 28. ledna 2015 Výpis usnesení ze zápisu č. 7 4/8 8. Rekonstrukce místních komunikací ul. Křížní a Nová v Chropyni I. etapa dodatek č. 1 smlouvy o dílo U s n e s e n í R M 9 / 7 / 1 5 : u d ě l u j e s o u h l a s s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo č. 289/2014 mezi městem Chropyně a firmou ČAK CZ, s. r. o., se sídlem Obvodová 3656 Kroměříž, IČ: , jehož předmětem je změna Článku 4 Lhůta k provádění díla Rekonstrukce místních komunikací ul. Křížní a Nová v Chropyni I. etapa. 9. Propojení stok AC AD, dostavba kanalizace Chropyně Františkov vyjádření ke stavbě U s n e s e n í R M 1 0 / 7 / 1 5 : v y j a d ř u j e s o u h l a s se stavbou "Propojení stok AC AD, dostavba kanalizace Chropyně Františkov", navrženou v části na pozemcích parcelní číslo 1261/1 a 1597 v katastrální území Chropyně, která je v souladu s Územním plánem města Chropyně. Souhlas je podmíněn předložením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavebnímu řízení stavebníkem, kde bude výše hodnoty věcného břemene vypočtena v souladu s platnými předpisy města Chropyně a informovat žadatele o stanovisku rady města. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 10. Souhlas s vyhrazením parkovacího místa U s n e s e n í R M 1 1 / 7 / 1 5 : u d ě l u j e s o u h l a s s vyhrazením parkovacího místa v ulici Díly dle nákresu uvedeného v žádosti a informovat žadatelku o stanovisku rady města. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 11. Smlouva o právu provést stavbu

5 , 28. ledna 2015 Výpis usnesení ze zápisu č. 7 5/8 U s n e s e n í R M 1 2 / 7 / 1 5 : uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Chropyně, jejímž předmětem je založení práva stavebníka provést stavbu Novostavba rodinného domu s garáží v katastrálním území Chropyně na parcelním čísle 175/29 a 175/15, podle které město Chropyně jako vlastník pozemku parcelní číslo 175/15 souhlasí s připojením novostavby na dopravní a technickou infrastrukturu v rozsahu sjezdu na místní komunikaci a přípojek na vodovod, kanalizaci (dešťová a splašková) a elektřinu a informovat žadatele o stanovisku rady města. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 12. Žádost o udělení výjimky z ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2003 U s n e s e n í R M 1 3 / 7 / 1 5 : udělení výjimky z ustanovení článku 3 Obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí, panu Jiřímu Měrkovi, se sídlem Ječmínkova 234 Chropyně, IČ: , na veřejné hudební produkce pořádané ve vnitřních prostorách Hotelu Ječmínek, adresa provozovny Ječmínkova 234 Chropyně, ve dnech pátek nebo sobota do 02:00 následujícího dne na období od 28. ledna 2015 do 31. prosince 2015 s tím, že osoba uvedená v žádosti jako osoba odpovědná za pořadatelskou službu zajistí na vlastní náklady dodržování veřejného pořádku a nerušení nočního klidu v okolí objektu, a informovat žadatele o udělené výjimce. T.: Zodp.: Bc. Jedličková 13. Návrh rozpisu příspěvku Správy majetku města Chropyně, p. o., na rok 2015 U s n e s e n í R M 1 4 / 7 / 1 5 : rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz Správy majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, na rok 2015 ve výši Kč v členění podle jednotlivých středisek a příspěvku na investice ve výši Kč.

6 , 28. ledna 2015 Výpis usnesení ze zápisu č. 7 6/8 14. Nájemní smlouva nebytové prostory v budově Základní školy Chropyně ulice J. Fučíka čp. 675 U s n e s e n í R M 1 5 / 7 / 1 5 : v y j a d ř u j e s o u h l a s s uzavřením Smlouvy o nájmu mezi Základní školou Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a Základní uměleckou školou Kroměříž, se sídlem Jánská 31/2 Kroměříž, IČ: , jejímž předmětem je užívání nebytových prostor v budově Základní školy Chropyně ulice J. Fučíka čp. 675, a to pracovnu B24 o rozměru 54 m 2 a pracovnu C3 o rozměru 81 m 2 na dobu neurčitou. 15. Zpráva o termínu, přípravě a návrhu programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně U s n e s e n í R M 1 6 / 7 / 1 5 : Zprávu o termínu, přípravě a návrhu programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně, které se bude konat pondělí 9. února 2015, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chropyně návrh programu zasedání schválit a připravit v souladu s návrhem programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně pozvánku na toto jednání. T.: Zodp.: Bc. Jedličková 16. Stížnost na porušování školského zákona U s n e s e n í R M 1 7 / 7 / 1 5 : 1. stížnost na porušování zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podanou na Základní školu Chropyně, okres Kroměříž, p. o., Komenského 39, 2. podané vysvětlení ke stížnosti o porušování zákona č. 561/2004 ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a r o z h o d l a o neopodstatněnosti stížnosti obdržené dne 21. ledna 2015 na město Chropyně.

7 , 28. ledna 2015 Výpis usnesení ze zápisu č. 7 7/8 17. Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Chropyně U s n e s e n í R M 1 8 / 7 / 1 5 : Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Chropyně. 18. Návrh na zpomalení a omezení dopravy v ulici Ječmínkova U s n e s e n í R M 1 9 / 7 / 1 5 : zajistit zpracování projektu na řešení zpomalení a omezení dopravy v ulici Ječmínkova. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 19. Smlouva č /002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ulice Masarykova U s n e s e n í R M 2 0 / 7 / 1 5 : návrh smlouvy č /002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6České Budějovice, IČ: se zřízením stavby s názvem Chropyně, příp. NN, Nováková za účelem umístění distribuční soustavy podpěrný bod, kabel NN nad chodníkem, pozemkem města Chropyně parcela číslo 143/11 v ulici Masarykova katastrální úřad Chropyně nacházející se v katastrálním území Chropyně, zapsané na listu vlastnictví číslo u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Kroměříž. Výše úplaty činí Kč. Náklady na vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad, včetně úhrady správních poplatků s tím spojených hradí firma E.ON Distribuce, a. s, a d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chropyně smlouvu číslo /002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schválit a zajistit předložení smlouvy v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání zastupitelstva města dne 9. února T.: Zodp.: Ing. Macháčková

8 , 28. ledna 2015 Výpis usnesení ze zápisu č. 7 8/8 20. Na vědomí U s n e s e n í R M 2 1 / 7 / 1 5 : 1. informaci místostarosty města o probíhajícím výběrovém řízení na ředitele Správy majetku města Chropyně, kde její druhé kolo se uskuteční 6. února od 9:00 a členové Rady města Chropyně budou členy výběrové komise tohoto výběrového řízení, 2. Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly města Chropyně v roce část, 3. rozhodnutí č. 11 odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 72783/2014, spisová značka KUPS 72783/2014 ŽPZE-DZ, na podkladě ustanovení 43 odst. 2 vodního zákona, povrchová voda vyskytující se v katastrálním území Chropyně na pozemku parcelní číslo 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 520/5, 519/1, 446/1, 486/3, 485, kraj Zlínský, ČHP , označená dle současného stavu identifikátorem vodního toku, není vodním tokem, vydané Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11 Brno, IČ: , 4. kolaudační souhlas odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu Chropyně čj. MCH 368/2015, zapsané pod čj. MCH 393/2015, s užíváním stavby Přeložení SLT plynovodu na pozemku parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec na pozemku parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec, vydané městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, IČ: Ing. Věra Sigmundová starostka Ing. Jiří Rosecký místostarosta

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 81. zasedání dne 7. července 2009 R M 1 / 8 1 / 0 9 b e r e n a v ě d o m í Informativní zprávu

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 67. zasedání dne 4. února 2009 R M 1 / 6 7 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více