Výpis usnesení z 7. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení z 7. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne"

Transkript

1 Výpis usnesení z 7. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne MKS Beseda Směrnice č. 24 Vnitřní směrnice pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluv RM-7/2019/1 Rada města bere na vědomí přijetí vnitřní směrnice č. 24 příspěvkové organizace MKS Beseda, kde jsou stanoveny pravidla a postupy při uveřejňování smluv v registru smluv. Provede: MKS Beseda Termín: OSRI Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Lažínky D. NN kabelové rozšíření, číslo smlouvy /001 RM-7/2019/2 a)rada města Moravské Budějovice revokuje usnesení č. RM R/2019/4 ze dne , kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci Lažínky D. NN kabelové rozšíření. b)rada města Moravské Budějovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Moravské Budějovice jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene, na zřízení věcného břemene spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN NAYY 4x95mm2 na části zatížené nemovitosti parc.č. 89/1 zapsané na LV k.ú. Lažínky za jednorázovou úplatu v celkové 3.480,- Kč bez DPH. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou. Další upřesňující informace o zřízení věcného břemene jsou uvedeny ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 1 tohoto přednesu. Provede: OSRI Termín: OSRI Smlouva o bezúplatném převodu od ÚZSVM (pozemek p.č. 1209/17, k.ú. Moravské Budějovice) RM-7/2019/3 Rada města Moravské Budějovice projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Moravské Budějovice schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BJI/9411/2018 BJIM týkající se pozemku p.č. 1209/17 v obci a k.ú. Moravské Budějovice a souhlasit s omezujícími podmínkami uvedenými v čl. IV. této smlouvy. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami tvoří přílohu č. 1 tohoto přednesu. Provede: OSRI Termín: OSRI Bytový dům na ul. 1. máje č.p vyjádření nájemců ke znaleckému posudku RM-7/2019/4 Rada města Moravské Budějovice projednala a a)bere na vědomí vyjádření k nabídce prodeje bytů na ul. 1. máje 1164 zaslané společně 8 nájemci bytů v bytovém domě na ul. 1. máje č.p (příloha č. 1) a informaci od Ing. Chvátala, který zpracovával znalecký posudek č. 100/2018 (příloha č. 2). b)doporučuje nájemcům bytů, aby si v případě jejich zájmu sami nechali vypracovat znalecký posudek na tržní ocenění bytu, který užívají dle nájemní smlouvy, a to včetně podílu na pozemku pod bytovým domem. Provede: OSRI Termín:

2 OSRI Záměr prodeje části pozemku p.č. 369/127 a části pozemku p.č. 369/133, ul. K Cihelně, k.ú. Moravské Budějovice RM-7/2019/5 Rada města Moravské Budějovice projednala a neschvaluje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 369/127 orná půda o výměře cca 580 m2 a části pozemku p.č. 369/133 orná půda o výměře cca 530 m2 (přesné výměry pozemků budou uvedeny v oddělovacím geometrickém plánu) vše v obci a k.ú. Moravské Budějovice a doporučuje Zastupitelstvu města Moravské Budějovice neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 369/127 orná půda o výměře cca 580 m2 a části pozemku p.č. 369/133 orná půda o výměře cca 530 m2 (přesné výměry pozemků budou uvedeny v oddělovacím geometrickém plánu) vše v obci a k.ú. Moravské Budějovice formou výběrového řízení. Provede: OSRI Termín: OSRI Prodej pozemku p.č. 46/1 zahrada, k.ú. Vranín RM-7/2019/6 Rada města Moravské Budějovice projednala a schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 46/1 zahrada o výměře 335 m2 v obci Moravské Budějovice a k.ú. Vranín bez výběrového řízení předem určenému žadateli R. M. a doporučuje Zastupitelstvu města Moravské Budějovice schválit prodej pozemku p.č. 46/1 zahrada o výměře 335 m2 v obci Moravské Budějovice a k.ú. Vranín předem určenému žadateli R. M. za cenu 220 Kč/m2 (cena obvyklá dle znaleckého posudku). Provede: OSRI Termín: OSRI Jmenování komise pro veřejné zakázky malého rozsahu organizované OSRI v roce 2019 RM-7/2019/7 Rada města Moravské Budějovice jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu organizované Odborem strategického rozvoje a investic pro rok 2019 v tomto složení: Člen hodnotící komise: Náhradník člena hodnotící komise: 1. Jaromír Klouda Bc. Jana Kiesewetterová 2. Jan Kocáb Ing. Eva Šafránková 3. Ing. Petr Žák PhDr. Zdeněk Janderka 4. vedoucí OSRI Bc. Jana Tůmová 5. František Dostál Ing. Jaroslav Doležal Provede: OSRI Termín: OSRI Tréninkový byt Základní škola a Praktická škola, Dobrovského 11, Moravské Budějovice zpracování projektové dokumentace, předložení žádosti o dotaci z IROP RM-7/2019/8 Rada města Moravské Budějovice projednala a schvaluje zpracování projektové dokumentace, vypracování a předložení žádosti o dotaci na stavbu tréninkového bytu Základní školou a Praktickou školou, Dobrovského 11, Moravské Budějovice v rámci výzvy č. 86 Integrovaného regionálního Operačního programu. Provede: OSRI Termín:

3 105 - OSRI 9 Rekonstrukce MKS Beseda RM-7/2019/9 Rada města bere na vědomí informace o rekonstrukci MKS Beseda. Provede: OSRI Termín: OSRI Žádost firmy INEX Moravské Budějovice, s.r.o. o prominutí smluvní pokuty RM-7/2019/10 Rada města Moravské Budějovice projednala žádost firmy INEX Moravské Budějovice, s.r.o. a v souladu s 85 písm. f) zákona o obcích postupuje tuto žádost k rozhodnutí do zastupitelstva města. Provede: OSRI Termín: OOR Vyvěšení tibetské vlajky na budovu úřadu dne 10. března RM-7/2019/11 Rada města Moravské Budějovice schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu dne 10. března v letech jako vzpomínku na výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky. Provede: OOR Termín: OOR Stanovení komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování daňového poradenství Městu Moravské Budějovice RM-7/2019/12 Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování daňového poradenství Městu Moravské Budějovice ve složení: PhDr. Zdeněk Janderka předseda komise Ing. Jana Špačková Ing.Vladimíra Pešková Dále jmenuje tyto náhradníky členů komise: Bc. Jana Kiesewetterová Ing. Eva Šafránková Ing. Bohumil Horník Provede: OOR Termín: OOR Prevence kriminality města Moravské Budějovice na rok 2019 RM-7/2019/13 Rada města Moravské Budějovice schvaluje: 1) Program prevence kriminality města Moravské Budějovice na rok 2019 bezpečnostní analýza 2) Podání žádosti o dotaci na dílčí projekt Moravské Budějovice Rozšíření MKDS -7. etapa v rámci Programu prevence kriminality MVČR na rok 2019 ve výši ,- Kč s minimálně 10% spoluúčastí města Moravské Budějovice na financování. Maximální částka dotace činí ,- Kč. Zbývající část bude hrazena z rozpočtu města. Předpokládaná částka hrazená městem včetně spoluúčastí je ve výši ,- Kč. Provede: OOR Termín:

4 OOR Schválení vítěze výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 30 a čp. 31 na náměstí Míru RM-7/2019/14 Rada města schvaluje vítězem výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 30 a čp. 31 na náměstí Míru firmu DataLife a.s., Pražákova 1008/69, Brno, , IČ: s cenou ,60 Kč bez DPH za m2. Provede: OOR Termín: OFŽ Žádost o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce ČOV Moravské Budějovice INTENZIFIKACE Odloženo OFŽ Čerpání z Fondu aktivity obyvatel města v roce 2018 k RM-7/2019/15 Rada města Moravské Budějovice bere na vědomí čerpání finančních prostředků z Fondu aktivity obyvatel města k Provede: OFŽ Termín: OFŽ Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly MKS Beseda, příspěvková organizace RM-7/2019/16 Rada města Moravské Budějovice bere na vědomí Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě č.j. MUMB/OFŽ/2436/2019 u příspěvkové organizace MKS Beseda za kontrolované období roku Provede: OFŽ Termín: OFŽ Dodatek č. 2 k Pravidlům č. 1/2018 Rady města Moravské Budějovice pro poskytování finanční podpory FOND AKTIVITY OBYVATEL MĚSTA RM-7/2019/17 Rada města Moravské Budějovice schvaluje Dodatek č. 2 k Pravidlům č. 1/2018 Rady města Moravské Budějovice pro poskytování finanční podpory FOND AKTIVITY OBYVATEL MĚSTA. Provede: OFŽ Termín: OFŽ Rozpočtové úpravy čís. 18Z RM-7/2019/18 Rada města Moravské Budějovice projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Moravské Budějovice schválit rozpočtové úpravy čís. 18Z, které se týkají změny příjmů a výdajů rozpočtu města Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Příjmy 175, ,13 Kč 8,470,063,95 Kč 183, ,08 Kč Výdaje 286, ,64 Kč 8, ,95 Kč 295, ,59 Kč Financování 111, ,51 Kč 0,00 Kč 111, ,51 Kč Provede: OFŽ Termín:

5 OFŽ Rozpočtové úpravy čís. 2R RM-7/2019/19 Rada města Moravské Budějovice schvaluje rozpočtové úpravy čís. 2R, které se týkají změny příjmů a výdajů rozpočtu města Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Příjmy 165, ,00 Kč 8, ,96 Kč 173, ,96 Kč Výdaje 182, ,28 Kč 8, ,96 Kč 191, ,24 Kč Financování 17, ,28 Kč 00,00 Kč 17, ,28 Kč OFŽ Rozpočtové úpravy čís. 3Z RM-7/2019/20 Rada města Moravské Budějovice projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Moravské Budějovice schválit rozpočtové úpravy čís. 3Z, které se týkají změny příjmů a výdajů rozpočtu města Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Příjmy 173, ,96 Kč 0,00 Kč 173, ,96 Kč Výdaje 191, ,24 Kč 4, ,05 Kč 195, ,29 Kč Financování 17, ,28 Kč 4, ,05 Kč 21, ,33 Kč OKSŠ Rezignace na mandát člena zastupitelstva města p.urbánek RM-7/2019/21 Rada města Moravské Budějovice bere na vědomí rezignaci Miloše Urbánka na mandát člena zastupitelstva města k a vydává osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Moravské Budějovice Jiřině Jínové. Provede: OKSŠ Termín: OKSŠ Jednací řád Zastupitelstva města Moravské Budějovice RM-7/2019/22 Rada města projednala a rozhodla nepředkládat do Zastupitelstva města Moravské Budějovice žádný návrh na změnu stávajícího Jednacího řádu Zastupitelstva města Moravské Budějovice ze dne ve znění dodatků č.1 a č.2. Provede: OKSŠ Termín: taj Odborný konzultant města Moravské Budějovice pro Komisi výstavby a rozvoje města RM-7/2019/23 Rada města schvaluje jako odborného konzultanta v Komisi výstavby a rozvoje města s hlasem poradním Ing. arch. Zdeňka Svobodu. Provede: taj Termín:

6 taj Výsledek výběrového řízení jmenování do funkce vedoucího Odboru strategického rozvoje a investic RM-7/2019/24 Rada města na základě výběrového řízení a návrhu tajemnice MěÚ Ing. Jany Špačkové jmenuje do funkce vedoucího Odboru strategického rozvoje a investic pana Miroslava Beránka s účinností od Provede: taj Termín: taj Výsledek výběrového řízení jmenování do funkce vedoucího Odboru sociálního RM-7/2019/25 Rada města na základě výběrového řízení a návrhu tajemnice MěÚ Ing. Jany Špačkové jmenuje do funkce vedoucího Odboru sociálního Bc. Petra Punčocháře s účinností od Provede: taj Termín: Informace a) OOR - Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v územní působnosti Města Moravské Budějovice a integrovaných obcí za období roku 2018 b) OSRI - zápis č. 1 z jednání Výběrové komise c) OKSŠ - zápis č.1 a č.2 z jednání Komise rozvoje sportu d) MKS Beseda - zápis č. 1 z jednání Kulturní komise e) ZIKOS - použití finančních prostředků z rezervního fondu f) OKSŠ - oznámení o zapojení ZUŠ do projektu "Učební pomůcky ZUŠ 2019" g) OKSŠ - žádost Mgr. Švaříčka o projednání na zastupitelstvu města vysílání záznamů zastupitelstva na kabelové televizi a webu města h) taj. - vysílání repríz zasedání ZM v kabelové televizi - zápis z jednání ch) taj. - plnění usnesení rady města č.1/ č.6/2019, plnění usnesení zastupitelstva města j) taj. - výkon státní správy k j) MP - Zpráva o činnosti městské policie za rok 2018 RM-7/2019/26 Rada města bere na vědomí informace a), - j) OOR Uzavření Dohody na odběr spotřebního materiálu za speciální ceny RM-7/2019/27 Rada města schvaluje uzavření Dohody na odběr spotřebního materiálu Brother mezi společnosti Kapucín Repro, s.r.o, Blahoslavova 97/10, Třebíč IČ: a Městem Moravské Budějovice, nám. Míru 31, Moravské Budějovice, IČ: pro stroj MFC-L8690CDW umístěný na služebně městské policie. Provede: OOR Termín: OFŽ Žádost SK Moravské Budějovice z. s. o poskytnutí příspěvku z FAOM na celoroční činnost RM-7/2019/28 Rada města projednala a doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z FAOM ve výši ,- Kč pro Sportovní klub Moravské Budějovice z. s. na zabezpečení zimní přípravy, schválit smlouvu o dotaci a pověřit starostu města podpisem smlouvy.

7 OKSŠ Rezignace na mandát člena zastupitelstva města p. Karlík RM-7/2019/29 Rada města Moravské Budějovice bere na vědomí rezignaci Stanislava Karlíka na mandát člena zastupitelstva města k a vydává osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Moravské Budějovice Mgr. Anně Prokopové. Provede: OKSŠ Termín: OKSŠ Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice RM-7/2019/30 Rada města Moravské Budějovice schvaluje návrh programu 3.zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice, které se bude konat dne Zapsala: Ing. Kamila Havlíčková Provede: OKSŠ Termín:

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne 25.2.2019 Zastupitelstvo města pod číslem usnesení: 3/5/53 zvolilo členem Rady města Moravské Budějovice Jiřinu Jínovou. 3/6/54 bere na

Více

Výpis usnesení z 10. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 10. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 10. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 18. 03. 2019 1 201 - MAME s.r.o. Žádost o prominutí části nájmu z nebytových prostor v č.p. 9 RM-10/2019/1 Rada města Moravské Budějovice

Více

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 11. 12. 2018 1 Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu se stávajícími nájemníky doba určitá RM-3/2018/1 Rada města Moravské Budějovice

Více

Výpis usnesení z 6. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 6. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 6. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 21. 01. 2019 1 202 - TSMB Zpracování všech potřebných příloh a podání žádosti o dotaci Státnímu fondu životního prostředí ČR z Operačního

Více

Výpis usnesení z 12. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 12. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 12. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 01. 04. 2019 1 113 - Městská policie Vnitřní směrnice pohotovostní služby MP RM-12/2019/1 Rada města schvaluje vnitřní směrnici V2/2019

Více

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 15. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 29. 04. 2019 1 201 - MAME s.r.o. Smlouva o televizním vysílání zasedání Zastupitelstva Města Moravské Budějovice RM-15/2019/1 Rada města

Více

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 21. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 24. 06. 2019 1 201 - MAME s.r.o. Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu se stávajícími nájemníky - doba určitá RM-21/2019/1 Rada města

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne 4.6.2018 Zastupitelstvo města pod číslem usnesení: 17/3/352 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, usnesení

Více

Výpis usnesení z 19. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 19. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 19. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 27. 05. 2019 1 201 - MAME s.r.o. Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu se stávajícími nájemníky - doba určitá RM-19/2019/1 Rada města

Více

Výpis usnesení z 101. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 101. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 101. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 02. 10. 2018 1 112- MěK Zábor místa Biblioschránka RM-101/2018/1 Rada města schvaluje zábor vybraného místa pro instalaci Biblioschránky

Více

Výpis usnesení z 102. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 102. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 102. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 16. 10. 2018 1 201 - MAME s.r.o. Seznam slev na nájemném za užívání prostor sloužících k podnikání na nám. Míru a nám. ČSA RM-102/2018/1

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 13. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 15. 04. 2019 1 201 - MAME s.r.o. Přidělení bytu v domě č. p. 1512 RM-13/2019/1 Rada města Moravské Budějovice schvaluje uzavření Smlouvy

Více

Výpis usnesení ze 100. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení ze 100. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení ze 100. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 18. 09. 2018 1 201 - MAME s.r.o. Přidělení bytu v domě č. p. 9 RM-100/2018/1 Rada města Moravské Budějovice schvaluje a)uzavření Dohody

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR4-16/2019 Datum jednání: 27.05.2019 2) Program jednání (USN-R4-291/2019) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na pronájem nebytového

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice ze dne 10.12.2018 Zastupitelstvo města pod číslem usnesení: 2/4/12 odročuje bod č. 4 na další zasedání zastupitelstva města, kterému bude předcházet

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

Výpis usnesení z 2. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 2. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 2. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 28. 11. 2018 1 112- MěK Uzavření Městské knihovny Moravské Budějovice v době vánočních prázdnin - informace RM-2/2018/1 Rada města bere

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 852 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 299/2 o výměře 12 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. 1.800,-

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Město Jeseník. Usnesení

Město Jeseník. Usnesení Město Jeseník Usnesení přijatá na 24. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 25.7.2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. K.Čapka 1147 v Jeseníku 1072. Zastupitelstvo města

Více

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/21/703 RM schvaluje program 21. schůze RM. 2018/21/704 2018/21/705 2018/21/706 2018/21/707 2018/21/708 2018/21/709 RM revokuje usnesení č. 2018/13/354 ze dne 30. 5.

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

OBEC VILÉMOV. Program:

OBEC VILÉMOV. Program: OBEC VILÉMOV 407 80 Vilémov č.p. 172 Informace přijatých usneseních z 5. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.03.2019 v obřadní síni Obecního úřadu ve Vilémově OBEC VILÉMOV Program:

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011

U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011 U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, Lucii Vyžrálkovou - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 14:00 hodin. 1) Pouť v Trhových Svinech ve dnech 17. a

Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 14:00 hodin. 1) Pouť v Trhových Svinech ve dnech 17. a Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí 04. 02. 2019 od 14:00 hodin Přítomni: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. František Slípka, Mgr. Miroslav Majer p. Aleš Fajtl

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018 č. 1 Rada města souhlasí s umístěním reklamního zařízení HYPERCUBE v termínu od 08.01.2018 do 02.02.2018 na ppč. 3366/1 Staré náměstí, k propagaci akce Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018,

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 98. jednání dne

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 98. jednání dne RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 98. jednání dne 11.04.2018 1. Informativní zpráva o plnění usnesení USNESENÍ ČÍSLO 0600/98RM/2018: Informativní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Chropyně

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění.

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne 29.06.2015 1367 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.06.2015 1a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. 1b) RM schvaluje ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 10. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 30.3.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

Přehled Usnesení 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 27. září 2017 v kulturním domě v Lošticích

Přehled Usnesení 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 27. září 2017 v kulturním domě v Lošticích Přehled Usnesení 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 27. září 2017 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 23/1: ZM schvaluje předložený program 23. zasedání Zastupitelstva

Více

Výpis usnesení z 98. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 98. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 98. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 04. 09. 2018 1 Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu se stávajícími nájemníky doba určitá RM-98/2018/1 Rada města Moravské Budějovice

Více

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí.

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 1 ze dne 12. listopadu 2014 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Č.j. OVV/3482/2014 Počet stránek: 5 Usnesení RM č.01/2014 Rada města Jablonné

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 58. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 25.06.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

56. zasedání Rady města Bučovice ze dne

56. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 56. zasedání Rady města Bučovice ze dne 26.6.2017 1163/56/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 955/6 prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem: Mgr. A N,, bytem k bytu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne 14.10.2013 o d 14:00 hodin v kanceláři starostky 1656/87/RM/2013 Schválení programu 87. zasedání

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 52. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 16. 5. 2017 1386/52/2017 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 1387/52/2017

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané 29. 11. 2016 2016-RM-53-1 Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 29. 11. 2016. 2016-RM-53-2 Rada města bere na

Více

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 6. června 2012, ve 12:30 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Jmenování ředitele Základní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2008 Usnesení č. 1024 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 20.10.2008. Usnesení č. 1025 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o přeložce zařízení

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Výpis usnesení č č z 76. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 76. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2387 č. 2406 z 76. schůze Rady města konané dne 5.2.2018 USNESENÍ č. 2387/18/RM76 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.03.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 21. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 21. jednání Rady města Dobříše ze dne 6. 8. 2009 Přítomni: Omluveni: Hosté : Mgr. Jaroslav Melša, Mgr. Stanislav Vacek, Eva Marvanová, PhDr. Jan Bureš Ph.D., Michal Dudla, Ing. Martin Musil,Ing.

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 579 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 579 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 20. jednání Rady Města Žatce konané dne 19.7.2006 Usnesení č. 579 /06-611 /06 579/06 Schválení programu 580/06 Kontrola usnesení 581/06 Pronájem bytu 582/06 Pronájem pozemku z majetku

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Hostinné, konané dne 08.06.2016 858/55/RM/2016 Schválení programu 55. schůze rady města 1. program 55. schůze: 2. Městská správa

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 05. 09. 2016 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1538: Rada města schvaluje: RO č. 50 zvýšení příjmů a výdajů

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne 22. 8. 2016 Usnesení č. 818/16 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330039490/002, mezi městem Brtnice, jako povinným

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne 7.1.2019 USNESENÍ č. 96/19/RM4 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba:

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 71. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 14.06.2017 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/71R/2017 Schválení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZÁPIS č. 01/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 01/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 01/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 24.01.2018 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 27. jednání datum konání: 21.10.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 21.10.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0503/RM27/2013 Nákup vánočních balíčků pro seniory v zařízeních

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více