OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice"

Transkript

1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice Zastupitelstvo obce Telnice, příslušné podle 6 odst.(5) písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v posledním znění, za použití 43 odst.(4) a 54 odst.(2) stavebního zákona, 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 185 odst.(4) stavebního zákona v y d á v á tuto změnu č.2 ÚPnSÚ Telnice, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Telnice č.17 ze dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) č.5/97 obce Telnice, schválenou usnesením č.23 Zastupitelstva obce Telnice dne a změněného změnou č.1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Telnice č.26 dne a jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Telnice č.2/2002 a změnou č.3 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Telnice č.23 dne a vydaným opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se doplňuje takto : 1. Nově se vymezují tyto funkční plochy : Vymezení ploch přehled ploch Plochy rekreační zázemí lyžařského areálu REs1 místní část Zadní Telnice plocha pro technické zázemí sjezdovky RE7 zastavitelná plocha REs2 místní část Zadní Telnice plocha pro technické zázemí sjezdovky a lanové dráhy RE5 zastavitelná plocha REs3 místní část Zadní Telnice plocha pro lanový park zastavitelná plocha REs4 místní část Zadní Telnice plocha pro technické zázemí sjezdovky RE7 zastavitelná plocha REs5 místní část Zadní Telnice plocha pro technické zázemí sjezdovky RE7 zastavitelná plocha REs6 místní část Zadní Telnice rozhledna na Rudném vrchu zastavitelná plocha Plochy rekreační sjezdovka, lanová dráha, vlek RE1 místní část Zadní Telnice plocha pro umístění dětské lyžařské sjezdovky nezastavěné území 1

2 RE2 místní část Zadní Telnice plocha pro propojení lyžařských sjezdovek RE3 a RE1 nezastavěné území RE3 místní část Zadní Telnice plocha pro rozšíření lyžařské sjezdovky nezastavěné území RE4 místní část Zadní Telnice plocha pro propojení lyžařských sjezdovek RE3, RE5 a RE1 nezastavěné území RE5 místní část Zadní Telnice plocha pro lyžařskou sjezdovku pod lanovkou nezastavěné území RE6 místní část Zadní Telnice plocha pro manipulační prostor dojezdu lyžařské sjezdovky RE7 a propojení na RE5 nezastavěné území, dvě části území zastavitelné RE7 místní část Zadní Telnice plocha pro rozšíření lyžařské sjezdovky a umožnění stavby lanovky nezastavěné území, část území zastavitelné Plochy vodní a vodohospodářské vodní nádrže pro zasněžování VV1 místní část Adolfov Plocha pro umístění nádrže na zasněžování - zastavitelná plocha lesní VV2 místní část Zadní Telnice Plocha nádrže na zasněžování zastavitelná plocha lesní VV3 místní část Zadní Telnice plocha nádrže na zasněžování zastavitelná plocha. Plochy technické infrastruktury technologie pro zasněžování TI1 místní část Zadní Telnice plocha pro umístění technologie zasněžování zastavitelná plocha Plochy smíšené obytné SO1 místní část Zadní Telnice návrh plochy smíšené obytné zastavitelná plocha SO2 místní část Zadní Telnice návrh plochy smíšené obytné zastavitelná plocha SO3 místní část Zadní Telnice návrh plochy smíšené obytné zastavitelná plocha SO4 místní část Adolfov návrh plochy smíšené obytné zastavitelná plocha SO5 místní část Adolfov návrh plochy smíšené obytné zastavitelná plocha Plochy občanského vybavení OV1 místní část Adolfov Areál přestavby Svazarmu plocha přestavby OV2 místní část Zadní Telnice plocha pro výstavbu turistické ubytovny zastavitelná plocha OV3 místní část Zadní Telnice návrh občanského vybavení zastavitelná plocha související s provozem sportovního areálu. OV4 místní část Zadní Telnice návrh občanského vybavení zastavitelná plocha související s provozem sportovního areálu. Plochy občanského vybavení sportovní a tělovýchovná OSx1 místní část Adolfov Areál pro plochy běžeckého lyžování zastavitelná plocha 2

3 Plochy veřejných prostranství VPo1 místní část Zadní Telnice návrh veřejného prostranství při OV3 součást zastavitelné plochy VPo2 místní část Zadní Telnice návrh plochy veřejného prostranství pro v souvislosti s plochou SO1 a SO2 součást zastavitelné plochy VPu1 místní část Adolfov plocha pro umístění účelové komunikace formou sjezdu ze silnice III.tř. pro příjezd k navržené vodní ploše vodní a vodohospodářské VV1 /nádrž na zasněžování/ zastavitelná plocha lesní VPu2 místní část Adolfov návrh plochy veřejného prostranství pro propojení komunikací zastavitelná plocha VPz1 místní část Adolfov umístění zeleně kolem VPu2. Plochy zalesnění LE1 místní část Zadní Telnice plocha zalesnění stávající sjezdovky po vybudování nové nezastavěné území, nezemědělská plocha nového nabytí ploch lesních. Tato podmínka je využita v procesu etapizace. Cyklistické stezky pro cykloturistiku v území budou realizovány v trasách po vyznačených cestách. 2. Funkční plochy vymezené v odstavci 1 se zařazují do zastavitelných a nezastavitelných ploch podle specifikace ploch v tomto odstavci. 3. Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1 se vymezují nové regulativy, které doplňují základní OZV č.5/97 obce Telnice. Plochy rezerv VRT - ZR1 (DIž) územní rezerva pro koridor vysokorychlostní trati (VRT) v šíři 600 m Plochy územních rezerv byly zařazeny do rezervy po projednání s nadřízeným DO dne RER.1 spojnice mezi RE6 a sjezdovkou Děčíňák Plocha bude využita až po dokončovacím procesu SKI areálu. SOR.1 místní část Adolfov plochy smíšené obytné tato plocha byla dále zmenšena tak, aby nedocházelo k překryvům koridoru VTR ZR1 (DIž) Bude využita až budou využity plochy okolní. Plochy rekreace REs plochy sportu zastavitelné plochy hlavní využití: plocha pro sportovní zařízení pozemky a stavby pro objekty a zařízení lanového parku pozemky a stavby sportovního zařízení související s lyžařskými sjezdovkami rozhledna podmíněně pozemky občanského vybavení souvisejícího s lyžařskými sjezdovkami ne stavby pro bydlení a rekreaci, občanské vybavení nesouvisející s hlavním využitím, např. ubytovací služby a pod. 3

4 podmínky využití: respektovat požadavky správce Povodí Ohře uplatnit min. na třetině nezpevněný povrch s výsadbou dřevin odpovídající stanovištním poměrům provádění terénních úprav minimalizovat (nutné zabezpečení svahu) provést opatření na zvýšení vnitřní i vnější stability lesního porostu, tam, kde jde o zábor PUPFL a tam, kde plocha sousedí s lesním porostem, podpora zesílení porostního pláště a odolnosti porostu proti bouřlivému větru, poškození sněhem dosadbou zejm.listnatých dřevin (buk,klen), ale i jedle na hloubku 40-50m provést opatření ke snížení sešlapu týká se plochy REs6 (rozhledna) podmínky prostorového a estetického uspořádání: objekty musí být umisťovány tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu území RE plocha pro sjezdovku nezastavěné území hlavní využití: plocha pro umístění lyžařské sjezdovky komplexní péče o porost sjezdovky mimo sezonu podmíněně pozemky a stavby sportovního zařízení vážící se na lyžařské sjezdovky ne zařízení nesouvisející s hlavním využitím podmínky využívání území: plochy musí být mimo lyžařskou sezonu pravidelně sečeny a dodrnovány minimalizace výkopových prací, zejména u plochy RE5, kde je předpoklad rozsáhlých zemních prací v důsledku umístění plochy a konfiguraci terénu (plocha šikmo svahem) v předstihu před realizací na plochách provést opatření na zvýšení vnitřní i vnější stability lesního porostu na hloubku 40m jedná se o podporu zesílení porostního pláště a odolnosti porostu proti bouřlivému větru, poškození sněhem dosadbou zejm.listnatých dřevin, ale i jedle nenechat nové lesní porostní stěny rovné, vytvářet oblouky a laguny dle terénu za využití listnatých dřevin RE plocha pro vlek, lanovku nezastavěné území + zastavitelné plochy přípustné využití : plocha pro umístění lanové dráhy a vleku komplexní péče o porost mimo sezonu podmíněně přípustné využití : pozemky a stavby sportovního zařízení vážící se na lyžařské sjezdovky nepřípustné využití : zařízení nesouvisející s hlavním využitím podmínky využívání území : plochy musí být mimo lyžařskou sezonu pravidelně sečeny a dodrnovány 4

5 minimalizace výkopových prací. Zejména u plochy RE5, kde je předpoklad rozsáhlých zemních prací v důsledku umístění plochy a konfiguraci terénu (plocha šikmo svahem) v předstihu před realizací na plochách provést opatření na zvýšení vnitřní i vnější stability lesního porostu na hloubku 40m jedná se o podporu zesílení porostního pláště a odolnosti porostu proti bouřlivému větru, poškození sněhem dosadbou zejm.listnatých dřevin, ale i jedle nenechat nové lesní porostní stěny rovné, vytvářet oblouky a laguny dle terénu za využití listnatých dřevin REs rekreace (rozhledna) - zastavitelné plochy hlavní využití : plocha pro sportovní zařízení přípustné využití : rozhledna podmíněně přípustné využití : pozemky občanského vybavení souvisejícího s lyžařskými sjezdovkami nepřípustné využití : stavby pro bydlení a rekreaci občanské vybavení nesouvisející s hlavním využitím, např. ubytovací služby apod. podmínky využití : ke zmírnění možných negativních vlivů se doporučuje provádět alespoň na dvojnásobnou stromovou výšku opatření na zvýšení vnitřní i vnější stability porostu je nutné dbát na důslednou ochranu proti zvěři a na volné sjíždění svahů v lesním porostu provést opatření ke snížení sešlapu podmínky prostorového a estetického uspořádání : objekty musí být umisťovány tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu území Plochy občanského vybavení OV obecně zastavitelné plochy hlavní využití: pozemky a stavby občanského vybavení hřbitov stabilizované území zeleň liniová a plošná ne stavby pro bydlení a individuální rekreaci vybavení nesouvisející s hlavním využitím podmínky využívání území: ke snížení povodňového rizika, tj.využít srážkové vody ze zpevněných ploch a střešních ploch 5

6 důsledně dbát na ochranu navazujícího lesa třetina pozemku nezpevněné zeleň, použít autochtonní dřeviny odpovídající stanovištním podmínkám zohlednit stávající vysokou zeleň OSx1 sportovní a tělovýchovné - zastavitelné plochy hlavní využití: plochy pro běžecké lyžování a technická vybavenost místní komunikace malé zpevněné plochy nízká zeleň podmíněně drobná a technická mobilní architektura (bufet, WC, stany) ne veškerá činnost, která nesouvisí s hlavním využitím Plochy veřejných prostranství VPo obecné - v rámci zastavitelné plochy hlavní využití: pozemky veřejných prostranství mobiliáře pro dětské hřiště umístění drobné architektury mobiliáře pro komunikace cyklistické a pěší pozemky zeleně, liniové prvky zeleně podmíněně pozemky pro odstavení vozidel VPm místní komunikace v rámci zastavitelné plochy hlavní využití: pozemky veřejných prostranství místní komunikace liniové prvky zeleně podmíněně pozemky pro odstavení vozidel VPch chodník v rámci zastavitelné plochy hlavní využití : pozemky veřejných prostranství přípustné využití : chodník liniové prvky zeleně podmíněně přípustné využití : pozemky pro odstavení vozidel VPu účelová komunikace - nezastavěné území hlavní využití : pozemky veřejných prostranství 6

7 přípustné využití : účelová komunikace pozemky zeleně, liniové prvky zeleně VPz zeleň doprovodná hlavní využití : plochy zeleně kolem komunikace SO plochy smíšené obytné - zastavitelné plochy hlavní využití: pozemky staveb pro bydlení pozemky staveb pro rodinnou rekreaci pozemky pro komunikace vozidlové, cyklistické a pěší; odstavné a parkovací plochy s vazbou na pozemky bydlení pozemky veřejného prostranství, zeleně a zeleň liniová hospodářské objekty /dřevníky, seníky, garáže, kůlny/ doplňkové stavby a pod. koncipovat tak, aby tvořily architektonicky jeden celek pozemky a stavby pro služby, drobné živnostenské provozy a drobné stavby pro skladování nerušící hlukem a zápachem; ne činnosti, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu obytného prostředí ekologicky závadná činnost pachová zóna nesmí zasahovat obytnou zástavbu podmínky využívání území: ke snížení povodňového rizika,tj.využít srážkové vody ze zpevněných ploch a střešních ploch dbát na ochranu navazujícího lesa ponechat minimálně 50% pozemku jako nezpevněné, použití autochtonních druhů odpovídající stanovištním podmínkám zohlednit stávající vysokou zeleň Plochy dopravní infrastruktury Dls silnice III.tř. nezastavěné území, plochy stabilizované hlavní využití: pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací pozemky související technické infrastruktury pozemky, na kterých jsou umístěny součásti komunikace podmíněně umístění drobných staveb a zařízení služeb souvisejících s parkováním vozidlem využití silnice pro lyžařský sport během zimní sezóny ne všechny činnosti a děje mimo přípustné a podmíněně přípustné využití DIž VRT- ZR1- koridor vysoko rychlostní dopravy územní rezerva 7

8 TI plochy technické infrastruktury - zastavitelná plocha hlavní využití : pozemky a stavby technického vybavení pozemky a stavby technického vybavení pro zasněžování lyžařských sjezdovek pozemky související dopravní infrastruktury pozemky zeleně, zeleň liniová nepřípustné využití : stavby pro bydlení a rekreaci občanské vybavení nesouvisející s hlavním využitím VV plochy vodní a vodohospodářské / přemostění, nezastavěné území, v rámci zastavitelné plochy hlavní využití : umístění vodní plochy přípustné využití : nepřípustné využití : stavby pro bydlení a rekreaci občanské vybavení nesouvisející s hlavním využitím podmínky využívání území : VV1: z důvodu udržení kontinuity vodního toku umístit buď vodní nádrž mimo vodoteč nebo navrhnout funkční obtok (při zachování sanačního průtoku) pro zajištění podmínek vyplývajících z NV č.71/2003 Sb. VV2: z důvodu udržení kontinuity vodního toku umístit buď vodní nádrž mimo vodoteč nebo navrhnout funkční obtok (při zachování sanačního průtoku) pro zajištění podmínek vyplývajících z NV č.71/2003 Sb. VV3: vybudování funkčního obtoku vodní nádrže, pro zachování kontinuity vodního toku při zachování trvalého sančního průtoku min. Q355. Nádrž je již několik let realizovaná LE plochy lesní - nezastavěné území, zastavitelné plochy hlavní využití: pozemky určené k plnění funkcí lesa pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství zalesnění sjezdovky LE1 podmínky pro zalesnění: plocha bude dolesněna dle odborných pokynů podmínky využívání území: provést opatření na zvýšení vnitřní i vnější stability porostu podpora zesílení porostního pláště a odolnosti porostu proti bouřlivému větru, poškození sněhem dosadbou zejm.listnatých dřevin (buk,klen, jeřáb), ale i jedle na hloubku 40-50m. doporučení nenechat nové porostní stěny rovné, vytvářet oblouky a laguny dle terénu za využití listnatých dřevin (buk,javor). 8

9 dbát na důslednou ochranu proti zvěři, zamezit volnému sjíždění svahů (především snowboardisté), mimo zimní sezonu cyklo sjezdy, vytváření nových pěšinek po spádnici. ne nepřípustné jsou všechny jevy výše neuvedené ZE plochy zemědělské, nezastavěné území- plochy stabilizované hlavní využití : pozemky zemědělského půdního fondu pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství SN plochy smíšené nezastavěného území, nezastavěné území- plochy stabilizované hlavní využití : pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů Plochy ÚSES Ve změně č. 2 ÚPnSÚ jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES tvořící základ ekologické stability krajiny. V řešeném území je to regionální biocentrum a lokální biokoridor. Prvky ÚSES nelze rušit bez náhrady. podmínky využití pro využití ploch biocenter současné využití využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám jiné, jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES podmíněně nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru umístění pokud možno jen kolmo na trasu biokoridorů a nejmenším rozsahu ne změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch jakékoliv změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do ÚSES rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin 9

10 4. Součástí změny č.2 ÚPnSÚ obce Telnice jsou výkresy grafické části : V.1. - výkres základního členění území, měř. 1: V.2. - hlavní výkres, 1: V.3. - výkres veřejné infrastruktury, 1: V.4. - výkres VPS a VPO, 1: V.5. - výkres etapizace, 1: O.1. - koordinační výkres, 1: O.2. - výkres širších vztahů, 1: O.3. výkres předpokládaných záborů ZPF, Dnem účinnosti této změny ( 173 odst.(1) správního řádu) zůstává v plné platnosti OZV obce Telnice č.5/97, včetně změny č.1 a č.3 této OZV. O d ů v o d n ě n í Odůvodnění změny č.2 ÚPnSÚ obce Telnice obsahuje textovou a grafickou část. A. Textová část 1. Postup při pořízení změny Na základě požadavku obce Telnice na rozšíření sportovně rekreačního areálu v části obce Zadní Telnice a Adolfov, ve správním území obce Telnice, rozhodlo Zastupitelstvo obce Telnice o pořízení změny č.2 ÚPnSÚ Telnice. Návrh zadání změny č.2 ÚPnSÚ byl po veřejném projednání schválen Zastupitelstvem obce Telnice usnesením č.j. 3/2010 ze dne Zpracovaný návrh změny č.2 ÚPnSÚ byl projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi na společném jednání dne na OÚ Telnice, a to podle 50 odst.(2) stavebního zákona a veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚPnSÚ se uskutečnilo dne na OÚ Telnice, s vystavením návrhu k veřejnému nahlédnutí na OÚ ve dnech Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Usnesením vlády č.929 České republiky ze dne 20.července 2009, byly stanoveny republikové priority v mezinárodních, přeshraničních a republikových souvislostech s cílem dalšího rozvoje území, stanovují rámce k vytváření vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Podle 31 stavebního zákona PÚR ČR 2008 určuje požadavky na konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a určuje strategii a základní podmínky pro jejich naplňování v územně plánovací činnosti krajů a obcí. Tyto priority je nutné v rámci procesu pořizování ÚPD zohledňovat a soulad s nimi vyhodnocovat. 10

11 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vyjádřené v PÚR 2008 jsou uvedeny v bodě 2.2 Návrh kapitoly 2 z níž vyjímáme : (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. (20) Rozvojové záměry, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy na příklad ochrany biologické rozmanitosti životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit NATURA 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Z PÚR ČR 2008 pro území obce Telnice je nutno akceptovat stanovená kriteria a podmínky uvedené v kapitole 3 pro rozhodování o změnách v území pro (45) OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem. Musí být akceptovány stanovená kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a to ve smyslu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Z kapitoly 5 (83) VR1 Koridor vysokorychlostní dopravy (Dresden-) hranice SRN/ČR Praha. Tento záměr je sledován v ÚAP ÚK formou územní rezervy o šířce koridoru 600 m. Záměr se dotýká západní části Adolfova. Z kapitoly 7 (175) vyjímáme požadavek PÚR 2008 spolupracovat s úřady územního plánování, využívat a zohledňovat zjištění, vyplývající z ÚAP, zejména, aby zjištěné problémy byly promítnuty do zadání ÚPD. Vyhodnocení a zdůvodnění požadavků PÚR 2008 v dané ÚPD : Úkoly pro územní plánování vyplývající z PÚR 2008 a uvedené v bodě 2.2 jsou respektovány tím, že návrhem změny č.2 ÚPnSÚ Telnice nejsou narušeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Návrhem ÚPD jsou dotčeny v nejnutnějším potřebném rozsahu pozemky zemědělského půdního a lesního fondu, je dále respektováno území CHOPAV a PHO vodních zdrojů, včetně území EVL NATURY 2000 (ptačí oblast). V kapitole 3 PÚR (45) OB6 - Rozvojovou oblast Ústí n.l. je dáno úkolem řešit uspořádání krajiny mezi Ústí nad Labem a Teplice jako kvalitní společně využívaný prostor spojující obě města. Návrhem změny č.2 ÚPnSÚ dochází ke zkvalitnění stávajícího prostoru sportovně-rekreačního areálu Zadní Telnice, a to jeho rozšířením pro sport, turistiku, rekreace i ubytovaní, při zachování všech hodnot přírodních a krajinných v dané lokalitě. Z kapitoly č.5 PÚR 2008 (83) VR1 Koridory vysokorychlostní dopravy vyplývá pro ÚPD chránění území ČR pro tento koridor. Trasa VRT byla oproti návrhu PÚR upřesněna až ZÚR Ústeckého kraje viz další část zprávy o projednání návrhu změny č.2 ÚPnSÚ. 11

12 Požadavek PÚR 2008 z kapitoly 7 (175) je respektován a zjištění vyplývající z ÚAP ÚK a ÚAP ORP jsou návrhem ÚPD respektovány. K problematice řešeného území k.ú. Telnice : Oproti dosud platnému základnímu ÚPnSÚ Telnice z roku 1997, došlo na základě požadavku pořizovatele (OÚ Telnice) k rozšíření k.ú. Telnice o část k.ú. Habartice (MěÚ Krupka) a o část k.ú. Větrov - osady Adolfov (OÚ Petrovice), a to na základě souhlasu zastupitelstva města Krupky a obce Petrovice. Důvodem rozšíření k.ú. Telnice byla snaha o legalizaci dřívějšího stavu, kdy obě začleněné části do k.ú. Telnice, byly využívány v minulých létech v rámci sportovního lyžařského areálu Zadní Telnice. Urbanistická koncepce území obsažená ve změně č.2 ÚPnSÚ Telnice plně respektuje současný stav. Celý záměr je veden snahou o rozšíření možnosti poskytování služeb sportovně rekreačního zázemí areálu v Zadní Telnici, jako zázemí městských aglomerací Ústí nad Labem a Teplice, a to při zachování všech přírodních, krajinných a urbanistických hodnot celého území. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje : Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (dále ZÚR ÚK), vydané dne , na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.23/25z/2011 ze dne , které dne nabyly účinnosti, stanovují pro změnu č.2 ÚPnSÚ Telnice zpřesnění rozvojové oblasti (45) OB6 Rozvojová oblast Ústí Labem. Dále vymezují funkční prvky nadregionálních a regionálních ÚSES : NRBK K2 Božidarské rašeliny (70) Hřenská skalní města (40) a NRBK K4 Jezeří (71) Stříbrný roh (19) a jejich OP, RBC 1323 Stěna, RBC 1515 Telnická údolí a RBC 1699 Černá louka. Zahrnují EVL NATURA 2000 (ptačí oblast), CHOPAV a PHO vodních zdrojů. ZÚR ÚK rovněž vymezují koridor vysokorychlostní dopravy (Dresden-) hranice SRN/ČR Praha. Tento koridor je ve vydaných ZÚR ÚK vymezen odlišně od PÚR 2008 a je zahrnut do návrhu ZÚR ÚK, s označením VRT ZR1. Dále je vymezena trasa cyklostezky Krušnohorská magistrála ozn.jako VPS C2, do řešeného území však nezasahuje.. Dále ZÚR ÚK vymezují krajinný celek KC Krušné hory svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b) a krajinný celek KC Severočeské nížiny a pánve (13), který však do řešeného území nezasahuje. V širších vtazích řešeného území změnou č.2 ÚPnSÚ Telnice je nutno respektovat zájmové území AČR pro objekt Nakléřov. Žádné další požadavky ze ZÚR ÚK pro řešené území nevyplývají. Z úkolů pro územní plánování, stanovených ZÚR ÚK pro obec Telnice vyplývá nutnost respektovat: zpřesnění rozvojové oblasti (45) OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem respektování koridoru VRT v šíři 600 m (označené jako VRT ZR1) KC Krušné hory svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b) KC Severočeské nížiny a pánve (13) NRBK K2 - Božidarské rašeliny (70) Hřenská skalní města (40) NRBK K4 - Jezeří (71) Stříbrný roh (19) a jejich OP, RBC 1323 Stěna, RBC 1515 Telnická údolí a RBC 1699 Černá louka EVL NATURA 2000 (ptačí oblast) CHOPAV 12

13 PHO vodních zdrojů zájmové území AČR objekt Nakléřov Z úkolů UAP ÚK vyplývá pro rozvojovou oblast (45) OB6 Ústí n.l. pokrytí oblasti územními plány a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány. Podle návrhu změny č.2 ÚPnSÚ Telnice budou zpracovány pouze územní studie, a to v rozsahu a v souladu s požadavky vyhodnocení SEA. ZÚR ÚK definují (zpřesňují) koridor vysokorychlostní železniční trati (VRT), dále vyslovují požadavek na ochranu a rozvíjení rekreačních zázemí městských aglomerací Ústí n.l. a Teplice, včetně vymezení znehodnocení území nevhodnou výstavbou. Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty, které vytvářejí pro řešené území Krušné hory. Problematika související s vymezením koridoru VRT o šíři 600 m (zpřesněno dle ZÚR ÚK) a je dána zasahující levou stranou koridoru do části již v současné době zastavěného území osady Adolfov. Návrh zastavitelných ploch v Adolfově bude vždy touto skutečností limitován a jakýkoliv konkrétní návrh na zastavitelnost ploch bude vázán na projednání s příslušnými dotčenými orgány a jejich souhlas. Pořizovatel s ohledem na skutečnost, že s realizací VRT se uvažuje až po roce 2030 a vymezení trasy ochranného koridoru může doznat dalších upřesnění a změn, požaduje ponechání návrhu zastavitelných ploch v Adolfově (k.ú. Telnice) dle zpracované změny č.2 ÚPnSÚ Telnice. V průběhu projednání zadání změny č.2 ÚPnSÚ Telnice a návrhu ÚPD dle 50 SZ neobdržel pořizovatel žádné negativní stanovisko k tomuto řešení. Vyhodnocení a zdůvodnění z hlediska krajinného celku : KC Krušné hory svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b) Cílové dílčí kroky : Návrh změny č.2 ÚPnSÚ Telnice z cílových kroků využívá potencionálu území přiměřeným rozvojem cestovního ruchu posílením ubytovacích kapacit (ubytovna, cca 60 lůžek), celoroční turistiky a sportu.rozvíjením možnosti přiměřeného doosídlení (osada Adolfov), při respektování trvalé udržitelnosti a ochrany přírody a krajiny. Návrh změny č.2 ÚPnSÚ svým návrhem naplňuje cílové charakteristiky krajinného celku, zamezující umísťování vertikálních staveb (velké větrné elektrárny) a s tím spojených doprovodných staveb v nezastavěném území. Uspořádání krajiny není v dané oblasti návrhem řešení změny č. 2 ÚPnSÚ Telnice narušeno a je v souladu jak s požadavky PÚR 2008, tak i s úkoly stanovenými v ZÚR ÚK. Předmět řešení (návrh rozšíření sportovního a rekreačního lyžařského areálu) i jeho umístění v relativně malé sídelní lokalitě bylo prověřeno zpracovaným hodnocením vlivu na životní prostředí (SEA), které prokázalo reálnost daného záměru. V rámci řešení sportovně rekreační infrastruktury, návrh na rozšíření možnosti sportovního využití celého stávajícího areálu, podstatně zlepšuje podmínky pro zlepšení a zkapacitnění lokality pro daný účel, aniž by došlo k narušení životního prostředí. Využívání území řešením dle změny č. 2 ÚPnSÚ Telnice je tedy z hlediska širších vztahů v území plně v souladu s požadavky PÚR 2008, ZÚR Ústeckého 13

14 kraje, ÚAP ÚK a ÚAP ORP. V řešeném území nebyly s ohledem na soustředěný rozsah změny do jedná lokality, zjištěny žádné vzájemné střety v území a ani střety s požadavky a podmínkami PÚR 2008 ani ZÚR ÚK, které bylo nutno v rámci této změny územního plánu řešit. Řešení změny č. 2 ÚPnSÚ Telnice nebude mít vliv na jiné koncepce řešení v rámci širších vztahů na hranici řešeného území, a ani na dopravní, vodohospodářskou a energetickou koncepci kraje. Pro řešení nevyplývají ani žádné požadavky z Programu rozvoje Ústeckého kraje nebo z rozvojových podkladů obce Telnice a z Programu obnovy venkova. 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Tento základní cíl Změna č.2 splňuje: předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj naplňuje vymezením zastavitelných ploch a vymezením zastavitelných ploch i nezastavěných území pro optimální využití sportovního areálu; komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání umožňují požadavky a podmínky využití ploch, přípustné, nepřípustné a podmíněně přípustné činnosti; hospodářský rozvoj je v místních podmínkách podporován vytvořením podmínek pro zkvalitnění sportovního areálu; Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty návrhem územního systému ekologické stability. Řešením změny č.2 nedojde k porušení vytvořených podmínek pro trvale udržitelný rozvoj území i vyváženého vztahu pro udržitelný rozvoj území tj. vyváženého hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek, které jsou řešením Změny č.2 vytvořeny. Přijaté řešení komplexní organizací území přispěje ke zlepšení předpokladů pro udržitelný rozvoj řešené části správního území obce. Jsou stanoveny zásady věcné koordinace, zejména se zřetelem na ochranu krajinných hodnot území a je dosaženo trvalého souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Architektonické a urbanistické hodnoty v území jsou zachovány a nejsou návrhy narušeny. Umístění vymezených zastavitelných ploch neporušuje a neovlivňuje urbanistické hodnoty sídel, plochy navazují na zastavěné území a způsob zástavby je regulován v podmínkách využití území tak, aby byla budoucí zástavba v rámci celkového obrazu sídla přínosem. Kulturní hodnoty obou sídel jsou respektovány, plochami změn a zejména stanovenými podmínkami využití nedochází k narušení těchto hodnot. Změnou č.2 jsou splněny požadavky na ochranu nezastavěného území; je respektován územní systém ekologické stability, jsou zachovány významné krajinné prvky ze zákona; jsou, mimo SKI areál, zachovány lesní plochy a veškeré plochy přírodního charakteru, včetně ploch vodních a vodních toků. Produkční složka krajiny, to znamená plochy trvalého travního porostu je též zachována, vyjma vymezených zastavitelných ploch a vymezených ploch pro sjezdovku pro děti. 14

15 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Návrh změny č.2 ÚPnSÚ Telnice je v plném rozsahu zpracován v souladu s příslušnými podmínkami stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění a vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Oproti dosud platnému základnímu ÚPnSÚ Telnice z roku 1997, došlo na základě požadavku pořizovatele (OÚ Telnice) k rozšíření k.ú. Telnice o část k.ú. Habartice (MěÚ Krupka) a o část k.ú. Větrov - osady Adolfov (OÚ Petrovice), a to na základě souhlasu zastupitelstva města Krupky a obce Petrovice. Důvodem rozšíření k.ú. Telnice byla snaha o legalizaci dřívějšího stavu, kdy obě začleněné části do k.ú. Telnice, byly využívány v minulých létech v rámci sportovního lyžařského areálu Zadní Telnice. Urbanistická koncepce území obsažená ve změně č.2 ÚPnSÚ Telnice plně respektuje současný stav. Návrh změny č.2 byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona ( 22, 50 až 53, 55 a 188 odst.(4) a s použitím 171 až 174 správního řádu. Obsah dokumentace je v souladu s 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti (dále jen vyhláška ) a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky. Obsah a forma dokumentace, viz 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.: Změna č.2 je vypracována na základě schváleného zadání, výkresy jsou zpracovány nad mapovým podkladem katastrální mapy a vydány v měř. 1:5000. Změna č.2 je koncipován na základě osnovy uvedené v příloze č. 7. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny podle ustanovení 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Na základě ustanovení 3 odst.(4) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území jsou stanoveny plochy s podrobnějším členěním na základě specifických podmínek. Plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v 4 až 19 vyhlášky nejsou stanoveny. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Všechny připomínky a požadavky na úpravu ÚPD byly v rámci procesu projednání zadání i návrhu řešení respektovány a nevyžadovaly řešení formou rozporů. Celý proces projednání s dotčenými orgány je podrobně popsán ve zprávě o přezkoumání souladu návrhu změny č.3 ÚPnSÚ Telnice, zpracovaný ve smyslu 53 odst.(4) stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění a který tvoří nedílnou součást dokumentace ÚPD. 6. Vyhodnocení splnění zadání Zadání Změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem obce Telnice. Do zadání byla zapracována stanoviska dotčených orgánů. Požadavky plynoucí ze schváleného zadání byly splněny. Plochy nad rámec zadání : VPu1, RE2 část, RE3 část, RE6 část, RE7 část, REs1, REs2, REs3, REs4, REs5, REs6 (rozhledna přemístění plochy) a LE1 (zalesnění) Plochy RE v parcelách (LE-374/2, ZE-385, 378, 387, 390/1, 414, 389, 488) a OSx1 jsou zakresleny do mapy KN dodatečně podle stavu v terénu. 15

16 Dle aktualizovaného ÚSES je doplněn lokální biokoridor LBK 1699/ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Obec Telnice patří mezi významná venkovská osídlení okresu Ústí n.l. Svojí velikostí 697 obyvatel (rok 2008) patří mezi středně velké venkovské obce v daném území. Z hlediska polohy v sídelním systému je významná blízkost města Ústí n.l. a také vazba na město Děčín a Teplice. Do těchto měst je proto silně směřována dojížďka za prací, současně jsou těmito městy poskytovány služby vyššího typu (obchod, školství, zdravotnictví aj.) a kulturní vyšší občanské vybavenosti. Sportovní zařízení, reprezentované SKI areálem v Zadní Telnici je nadmístního významu. Rozsah změny č.2 ÚPnSÚ vytváří podmínky pro dobudování sportovně rekreačního areálu Zadní Telnice - Adolfov, v zimně využívaného převážně pro lyžařské disciplíny a v letním období pro turistiku a rekreaci. Areál bude vhodně doplněn o další rozvojové plochy smíšené obytné (bydlení a rekreace), nebo turistickou ubytovnu. V prostoru Adolfova bude vybudováno parkoviště a vodní nádrž, v prostoru Zadní Telnice objekt technické infrastruktury jímací objekt. Na Rudném vrchu (795,6 m.n.m.) bude postavena rozhledna. DOPRAVA Silniční síť Sportovně rekreační areál je napojen na dopravní systém obce a to na procházející silnici III.tř. č.2484 Zadní Telnicí a vyúsťující na Adolfově. Turistická ubytovna bude napojena přístupovou zpevněnou místní komunikací. Záměr počítá s vybudováním vlastního parkoviště pro automobily a to v rozsahu cca 15 OA nebo 1 BUS. Železniční doprava Dle ZÚR ÚK územím prochází VRT - ZR1 (DIž) o šíři 600m /koridor vysokorychlostní dopravy/ západně od Adolfova. V poloze nedotčených změn si zachovávají pouze stávající rekreační objekty a objekty občanského vybavení. Plocha územních rezerv smíšená obytná SOR.1 je zmenšena tak, aby se s (DIž) VRT - ZR1 nekolidovala. Trať č.132 Oldřichov u Duchova Děčín do území lokality nezasahuje. OBČANSKÉ VYBAVENÍ Změna č.2 vymezuje plochu OV2 pro vybudování Horské turistické ubytovny se stravovacím zařízením o zastavěné ploše 374m 2 s předpokládanou kapacitou objektu cca 60 lůžek, s restauračním zařízením a doprovodným relaxačním zařízením. Předpokládaná kapacita stravovacího zařízení kuchyně je 200 teplých jídel. Plocha OV1 je plocha přestavby bývalého areálu Svazarmu. Plochy OV3 a OV4 doplňují provozní plochy sportovního areálu. OSx1 plocha pro běžecké lyžování. TECHNICKÉ VYBAVENÍ Zásobování pitnou vodou Zdroje vody budou řešeny vlastními studnami a vlastními vodárnami. V Adolfově musí být provedení vlastního zdroje vrtu vyhodnoceno posudkem hydrogeologa před územním a stavebním řízením Zásobování užitkovou vodou požární vodou. V území není žádný zdroj požární vody. U lokalit je vycházeno z předpokladu, že potřebnou požární vodu zajistí buď kapacita vlastního zdroje 16

17 vody nebo zajištěním její potřebné akumulace, například zachycováním dešťové vody apod. Návrh řešení rozvodu pitné vody je součástí základního ÚPnSÚ Telnice z roku 1997, z finančních důvodů dosud nerealizovaný. Technologická voda zasněžování Voda pro zasněžování bude zajištěna jímacími objekty W1, VV2 a VV3 na Telnickém potoce a vodními nádržemi v oblasti Zadní Telnice a Adolfova. Odvádění odpadních vod Plochy smíšené obytné a plochy občanského vybavení v Zadní Telnici lze napojit kanalizačním řady na stávající ČOV, s předpokládaným množstvím splaškových vod Q rok m3/rok. V lokalitě Adolfov budou odpadní vody zachycovány do nepropustných jímek s vyvážením, event. individuálních ČOV s vypouštěním do vsaku. Tento způsob řešení musí být odsouhlasen příslušnými dotčenými orgány. Dešťové vody Řešené území nemá dešťovou kanalizaci a současný odvod dešťových vod je přirozeným spádem a závsakem do terénu. Dešťové vody budou dílem vsakovány na pozemcích a dílem zaústěny do stávajícího povrchového odvodnění příkopů podél cest zaústěných v kraji lesa vsakem do přilehlého ekosystému. Přístupovou komunikaci je možno odvodnit pomocí žlabů zaústěných do terénu. Elektrická energie V Zadní Telnici zásobování elektrickou energií pokryje stávající síť NN. Lokalita turistické ubytovny bude napojena elektropřípojkou na stávající síť NN a trafostanici. V Adolfově je navrženo posílení vedení VN 22kV a TS1 Plynofikace Území není plynofikováno. Zásobováním teplem V řešených územích není žádný centrální zdroj tepelné energie, využitelný pro napojení lokalit dle návrhu řešení změny č.2 ÚPnSÚ. Vytápění bude řešeno na bázi ekologických paliv elektrické energie, biomasy (palivové dřevo) nebo též uhlí v kotlích, umožňující jeho ekologické spalování. Telekomunikační spoje a jiné sítě Zajištěno ze stávající telefonní sítě nebo mobilními telefony. OSTATNÍ Památková péče Orgán památkové péče upozorňuje ve svém stanovisku na existenci území s archeologickými nálezy v části řešeného území a na nutnost respektování 22 odst.(2) zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. Ochrana před povodněmi Správce Povodí Ohře upozorňují na posouzení vhodnosti staveb a zařízení v blízkosti Telnického potoka z hlediska ochrany před povodněmi. Z tohoto důvodu bude správce povodí požadovat, aby umístění staveb v těchto plochách vycházeno z hydrotechnických výpočtů zpracovaných metodou nerovnoměrného prodění, kterými bude prokázáno, že se stavba nenachází v území, které lze klasifikovat jako aktivní zónu záplavového území vodního toku Telnický potok. V souladu s čl závazné části PHP bude navrhovaná kanalizace řešena jako oddílní, popřípadě splašková a konkrétní podmínky pro vypouštění odpadních vod z jednotlivých souborů budou vyžádány u našeho odboru VHP. 17

18 V souladu s čl.2.2. závazné části PHP bude uplatňovaná koncepce nakládání s dešťovými vodami, umožňující jejich zadržování, vsakování a přímého využívání VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Veřejně prospěšné stavby pro vyvlastnění Plochy veřejných prostranství VPo1 plocha pro veřejné prostranství u občanského vybavení OV VPo2 plocha pro veřejné prostranství a komunikaci pro zastavitelné plochy SO VPu2 plocha pro umístění účelové komunikace propojení stávajících komunikací VPz1 doprovodná zeleň při účelové komunikaci Plocha rekreace Lyžařská sjezdovka RE1 plocha pro umístění dětské lyžařské sjezdovky, s cílem využívat plochu mimozimní sezónu jako rekreačně naučnou. Plochy technické infrastruktury veřejná infrastruktura kabelové vedení VN22kV trafostanice TS1 Plochy technické infrastruktury s vazbou na provoz lyžařského areálu TI 1 plocha pro technologii zasněžování potrubí pro zasněžování mezi VV1 a TI1 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ VRT - ZR1 (DIž) územní rezerva pro koridor vysokorychlostní trati (VRT) v šíři 600 m RER.1 spojnice mezi RE6 a sjezdovkou Děčíňák, plocha bude využita až po dokončovacím procesu SKI areálu. SOR.1 místní část Adolfov plochy smíšené obytné tato plocha byla dále zmenšena tak, aby nedocházelo k překryvům koridoru VTR ZR1 (DIž), bude využita až budou využity plochy okolní. VYMEZENÍ DALŠÍCH PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI Plochy, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií : US.1 _ plocha REs1, REs2, REs3, REs4, OV4, VV3 US.2 _ plocha REs5, VV2 US.3 _ plocha SO4, SO5 Územní studie budou pořízeny do 18 měsíců od vydání změny č.2 ÚPnSÚ Telnice. Schválení územních studií bude následně do 3 měsíců od jejich schválení pořizovatelem. 18

19 Registrační listy územních studií bude vyhotoveny současně s vydáním změny č.2 ÚPnSÚ Telnice. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY OV1 - areál Svazarmu v Adolfově 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Telnice bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 podle 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bylo rovněž provedeno v souladu se zákonem. Na základě návrhu územního plánu, dokumentace k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, vyjádření podaných k návrhu územního plánu, k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a k vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení 10i odst. 3 uvedeného zákona vydává SOUHLASNÉ STANOVISKO Datum: Číslo jednací: 2440/ZPZ/2010/SEA - stanovisko JID: /2011/KUUK Vyřizuje/linka: Ing. Tóth Sikorová Petra / k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu změny č. 2 územního plánu Telnice při respektování podmínek prostorových a funkčních regulativů uvedených ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí v navazujících územních řízeních. Požadavky vyplývající ze stanoviska dotčeného orgánu je respektováno a do návrhu změny č.2 ÚPnSÚ Telnice zahrnuto v plné rozsahu, a to jak k textové části, tak i v grafické části řešení. 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Údaje o celkovém rozsahu požalovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně. Celkový rozsah požadovaných ploch činí 8,4930ha. Ze zemědělského půdního fondu se jedná o pozemky trvale travního porostu. Jedná se o tyto BPEJ: , , Předpokládaný zábor: 19

20 Zemědělský půdní fond 1,5160 ha Lesní půdní fond 5,2900 ha Návrhy na nezemědělské půdě: 1,6870 ha K dolesnění je navrženo 0,313 ha půdy. Jde o 2 pozemky s druhem ostatní plocha. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.). V řešeném území nejsou uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti v podobě melioračních zařízení. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech V řešeném území se nenachází areál ani objekt staveb zemědělské prvovýroby a zemědělské usedlosti. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny Z hlediska předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu se jedná o plochy pro využití smíšené obytné. Navrhované plochy sjezdovek a plochy pro lanovku a vlek jsou umístěny na lesní půdě. K zajištění ekologické stability krajiny jsou ve výrokové části změny č.2 podmínkami využití území stanovena opatření. Znázornění průběhu hranic územních obvodů sídel a hranic katastrálních území Je provedeno ve výkresu předpokládaných záborů půdního fondu. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů Navrhované řešení je výsledkem skloubení požadavků na vymezení ploch s vyhodnocováním vlivů v území, zejména vlivů na přírodní hodnoty území. Plocha RE1 na 0,35ha na BPEJ / 1 tř. ochr. jedná se o dětskou výcvikovou louku a tato plocha je jen navazující a mírně rozšiřující stávající dětský svah. Plocha VPu2 VPz1 BPEJ / 2 tř. ochr. jsou plochy pro účelovou komunikaci s doprovodnou zelení, která kompozičně dotváří cestu ke hřbitovu. Plocha SO4, SOx1 BPEJ / 2 tř. ochr. jsou plochy vymezené pro smíšené obytné a jsou již zmenšované. Celý záměr je veden snahou o rozšíření možnosti poskytování služeb sportovně rekreačního zázemí areálu v Zadní Telnici, jako zázemí městských aglomerací Ústí nad Labem a Teplice, a to při zachování všech přírodních, krajinných a urbanistických hodnot celého území. 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Nebyly vzneseny žádné připomínky ve smyslu 52 odst.(3) zákona. 11. Vyhodnocení připomínek Proti návrh změny č.2 ÚPnSÚ Telnice byly uplatněny pouze připomínky v souladu s řízením o územním plánu, ve smyslu 52 stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění. Rozhodnutí o jejich akceptování nebo zdůvodnění jejich odmítnutí je součástí zprávy o přezkoumání souladu návrhu změny č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice, 20

TELNICE. ZMĚNA č.2. ÚPnSÚ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

TELNICE. ZMĚNA č.2. ÚPnSÚ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU TELNICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č.2. ÚPnSÚ ODŮVODNĚNÍ 1 II. ODŮVODNĚNÍ Textová část odůvodnění a) vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje, vyhodnocení koordinace území z hlediska širších

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice Vypracoval: Hexaplan International s.r.o. Šámalova 72 615 00 Brno Datum: březen 2009 Odůvodnění Změny č. 2 ÚpnSÚ Buzice - obsah textové části

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2863/2015 Pavlíková / 567 167 465 11. 2. 2016 208797/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.2 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC KOROZLUKY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN HASÍK MOST 01/2014 1 Širší vztahy

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram 33 664 84 Zastávka u Brna V Příbrami na Moravě dne 6. srpna 2008 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 8 Změna č. I územního plánu obce Příbram

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice,

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice, NÁVRH Změny č. 4 územního plánu Sluštice, (dokumentace návrhu změny územního plánu zpracovaná pro účel společného jednání, tedy projednání s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem a sousedními obcemi. K

Více

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol.

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. Křelov, listopad 2016 O B S A H O V Ý L I S T 1. Postup při pořízení

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016 Návrh ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ Územního plánu Chodov za období 3/2009 12/2016 Obsah zprávy: a) Úvod...2 b) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Chodov včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH OBEC: Obec Radětice, Radětice 27, 262 31 pošta Milín Určený zastupitel: Jitka Buraltová POŘIZOVATEL: Městský úřad Příbram

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 06/2011 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno, tel.

Více

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ OKRES BLANSKO Zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL:

ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL: ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL: 1 OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU A) TEXTOVÁ ČÁST B) GRAFICKÁ ČÁST 7. Zábor

Více