OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice"

Transkript

1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice Zastupitelstvo obce Telnice, příslušné podle 6 odst.(5) písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v posledním znění, za použití 43 odst.(4) a 54 odst.(2) stavebního zákona, 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 185 odst.(4) stavebního zákona v y d á v á tuto změnu č.2 ÚPnSÚ Telnice, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Telnice č.17 ze dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) č.5/97 obce Telnice, schválenou usnesením č.23 Zastupitelstva obce Telnice dne a změněného změnou č.1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Telnice č.26 dne a jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Telnice č.2/2002 a změnou č.3 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Telnice č.23 dne a vydaným opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se doplňuje takto : 1. Nově se vymezují tyto funkční plochy : Vymezení ploch přehled ploch Plochy rekreační zázemí lyžařského areálu REs1 místní část Zadní Telnice plocha pro technické zázemí sjezdovky RE7 zastavitelná plocha REs2 místní část Zadní Telnice plocha pro technické zázemí sjezdovky a lanové dráhy RE5 zastavitelná plocha REs3 místní část Zadní Telnice plocha pro lanový park zastavitelná plocha REs4 místní část Zadní Telnice plocha pro technické zázemí sjezdovky RE7 zastavitelná plocha REs5 místní část Zadní Telnice plocha pro technické zázemí sjezdovky RE7 zastavitelná plocha REs6 místní část Zadní Telnice rozhledna na Rudném vrchu zastavitelná plocha Plochy rekreační sjezdovka, lanová dráha, vlek RE1 místní část Zadní Telnice plocha pro umístění dětské lyžařské sjezdovky nezastavěné území 1

2 RE2 místní část Zadní Telnice plocha pro propojení lyžařských sjezdovek RE3 a RE1 nezastavěné území RE3 místní část Zadní Telnice plocha pro rozšíření lyžařské sjezdovky nezastavěné území RE4 místní část Zadní Telnice plocha pro propojení lyžařských sjezdovek RE3, RE5 a RE1 nezastavěné území RE5 místní část Zadní Telnice plocha pro lyžařskou sjezdovku pod lanovkou nezastavěné území RE6 místní část Zadní Telnice plocha pro manipulační prostor dojezdu lyžařské sjezdovky RE7 a propojení na RE5 nezastavěné území, dvě části území zastavitelné RE7 místní část Zadní Telnice plocha pro rozšíření lyžařské sjezdovky a umožnění stavby lanovky nezastavěné území, část území zastavitelné Plochy vodní a vodohospodářské vodní nádrže pro zasněžování VV1 místní část Adolfov Plocha pro umístění nádrže na zasněžování - zastavitelná plocha lesní VV2 místní část Zadní Telnice Plocha nádrže na zasněžování zastavitelná plocha lesní VV3 místní část Zadní Telnice plocha nádrže na zasněžování zastavitelná plocha. Plochy technické infrastruktury technologie pro zasněžování TI1 místní část Zadní Telnice plocha pro umístění technologie zasněžování zastavitelná plocha Plochy smíšené obytné SO1 místní část Zadní Telnice návrh plochy smíšené obytné zastavitelná plocha SO2 místní část Zadní Telnice návrh plochy smíšené obytné zastavitelná plocha SO3 místní část Zadní Telnice návrh plochy smíšené obytné zastavitelná plocha SO4 místní část Adolfov návrh plochy smíšené obytné zastavitelná plocha SO5 místní část Adolfov návrh plochy smíšené obytné zastavitelná plocha Plochy občanského vybavení OV1 místní část Adolfov Areál přestavby Svazarmu plocha přestavby OV2 místní část Zadní Telnice plocha pro výstavbu turistické ubytovny zastavitelná plocha OV3 místní část Zadní Telnice návrh občanského vybavení zastavitelná plocha související s provozem sportovního areálu. OV4 místní část Zadní Telnice návrh občanského vybavení zastavitelná plocha související s provozem sportovního areálu. Plochy občanského vybavení sportovní a tělovýchovná OSx1 místní část Adolfov Areál pro plochy běžeckého lyžování zastavitelná plocha 2

3 Plochy veřejných prostranství VPo1 místní část Zadní Telnice návrh veřejného prostranství při OV3 součást zastavitelné plochy VPo2 místní část Zadní Telnice návrh plochy veřejného prostranství pro v souvislosti s plochou SO1 a SO2 součást zastavitelné plochy VPu1 místní část Adolfov plocha pro umístění účelové komunikace formou sjezdu ze silnice III.tř. pro příjezd k navržené vodní ploše vodní a vodohospodářské VV1 /nádrž na zasněžování/ zastavitelná plocha lesní VPu2 místní část Adolfov návrh plochy veřejného prostranství pro propojení komunikací zastavitelná plocha VPz1 místní část Adolfov umístění zeleně kolem VPu2. Plochy zalesnění LE1 místní část Zadní Telnice plocha zalesnění stávající sjezdovky po vybudování nové nezastavěné území, nezemědělská plocha nového nabytí ploch lesních. Tato podmínka je využita v procesu etapizace. Cyklistické stezky pro cykloturistiku v území budou realizovány v trasách po vyznačených cestách. 2. Funkční plochy vymezené v odstavci 1 se zařazují do zastavitelných a nezastavitelných ploch podle specifikace ploch v tomto odstavci. 3. Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1 se vymezují nové regulativy, které doplňují základní OZV č.5/97 obce Telnice. Plochy rezerv VRT - ZR1 (DIž) územní rezerva pro koridor vysokorychlostní trati (VRT) v šíři 600 m Plochy územních rezerv byly zařazeny do rezervy po projednání s nadřízeným DO dne RER.1 spojnice mezi RE6 a sjezdovkou Děčíňák Plocha bude využita až po dokončovacím procesu SKI areálu. SOR.1 místní část Adolfov plochy smíšené obytné tato plocha byla dále zmenšena tak, aby nedocházelo k překryvům koridoru VTR ZR1 (DIž) Bude využita až budou využity plochy okolní. Plochy rekreace REs plochy sportu zastavitelné plochy hlavní využití: plocha pro sportovní zařízení pozemky a stavby pro objekty a zařízení lanového parku pozemky a stavby sportovního zařízení související s lyžařskými sjezdovkami rozhledna podmíněně pozemky občanského vybavení souvisejícího s lyžařskými sjezdovkami ne stavby pro bydlení a rekreaci, občanské vybavení nesouvisející s hlavním využitím, např. ubytovací služby a pod. 3

4 podmínky využití: respektovat požadavky správce Povodí Ohře uplatnit min. na třetině nezpevněný povrch s výsadbou dřevin odpovídající stanovištním poměrům provádění terénních úprav minimalizovat (nutné zabezpečení svahu) provést opatření na zvýšení vnitřní i vnější stability lesního porostu, tam, kde jde o zábor PUPFL a tam, kde plocha sousedí s lesním porostem, podpora zesílení porostního pláště a odolnosti porostu proti bouřlivému větru, poškození sněhem dosadbou zejm.listnatých dřevin (buk,klen), ale i jedle na hloubku 40-50m provést opatření ke snížení sešlapu týká se plochy REs6 (rozhledna) podmínky prostorového a estetického uspořádání: objekty musí být umisťovány tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu území RE plocha pro sjezdovku nezastavěné území hlavní využití: plocha pro umístění lyžařské sjezdovky komplexní péče o porost sjezdovky mimo sezonu podmíněně pozemky a stavby sportovního zařízení vážící se na lyžařské sjezdovky ne zařízení nesouvisející s hlavním využitím podmínky využívání území: plochy musí být mimo lyžařskou sezonu pravidelně sečeny a dodrnovány minimalizace výkopových prací, zejména u plochy RE5, kde je předpoklad rozsáhlých zemních prací v důsledku umístění plochy a konfiguraci terénu (plocha šikmo svahem) v předstihu před realizací na plochách provést opatření na zvýšení vnitřní i vnější stability lesního porostu na hloubku 40m jedná se o podporu zesílení porostního pláště a odolnosti porostu proti bouřlivému větru, poškození sněhem dosadbou zejm.listnatých dřevin, ale i jedle nenechat nové lesní porostní stěny rovné, vytvářet oblouky a laguny dle terénu za využití listnatých dřevin RE plocha pro vlek, lanovku nezastavěné území + zastavitelné plochy přípustné využití : plocha pro umístění lanové dráhy a vleku komplexní péče o porost mimo sezonu podmíněně přípustné využití : pozemky a stavby sportovního zařízení vážící se na lyžařské sjezdovky nepřípustné využití : zařízení nesouvisející s hlavním využitím podmínky využívání území : plochy musí být mimo lyžařskou sezonu pravidelně sečeny a dodrnovány 4

5 minimalizace výkopových prací. Zejména u plochy RE5, kde je předpoklad rozsáhlých zemních prací v důsledku umístění plochy a konfiguraci terénu (plocha šikmo svahem) v předstihu před realizací na plochách provést opatření na zvýšení vnitřní i vnější stability lesního porostu na hloubku 40m jedná se o podporu zesílení porostního pláště a odolnosti porostu proti bouřlivému větru, poškození sněhem dosadbou zejm.listnatých dřevin, ale i jedle nenechat nové lesní porostní stěny rovné, vytvářet oblouky a laguny dle terénu za využití listnatých dřevin REs rekreace (rozhledna) - zastavitelné plochy hlavní využití : plocha pro sportovní zařízení přípustné využití : rozhledna podmíněně přípustné využití : pozemky občanského vybavení souvisejícího s lyžařskými sjezdovkami nepřípustné využití : stavby pro bydlení a rekreaci občanské vybavení nesouvisející s hlavním využitím, např. ubytovací služby apod. podmínky využití : ke zmírnění možných negativních vlivů se doporučuje provádět alespoň na dvojnásobnou stromovou výšku opatření na zvýšení vnitřní i vnější stability porostu je nutné dbát na důslednou ochranu proti zvěři a na volné sjíždění svahů v lesním porostu provést opatření ke snížení sešlapu podmínky prostorového a estetického uspořádání : objekty musí být umisťovány tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu území Plochy občanského vybavení OV obecně zastavitelné plochy hlavní využití: pozemky a stavby občanského vybavení hřbitov stabilizované území zeleň liniová a plošná ne stavby pro bydlení a individuální rekreaci vybavení nesouvisející s hlavním využitím podmínky využívání území: ke snížení povodňového rizika, tj.využít srážkové vody ze zpevněných ploch a střešních ploch 5

6 důsledně dbát na ochranu navazujícího lesa třetina pozemku nezpevněné zeleň, použít autochtonní dřeviny odpovídající stanovištním podmínkám zohlednit stávající vysokou zeleň OSx1 sportovní a tělovýchovné - zastavitelné plochy hlavní využití: plochy pro běžecké lyžování a technická vybavenost místní komunikace malé zpevněné plochy nízká zeleň podmíněně drobná a technická mobilní architektura (bufet, WC, stany) ne veškerá činnost, která nesouvisí s hlavním využitím Plochy veřejných prostranství VPo obecné - v rámci zastavitelné plochy hlavní využití: pozemky veřejných prostranství mobiliáře pro dětské hřiště umístění drobné architektury mobiliáře pro komunikace cyklistické a pěší pozemky zeleně, liniové prvky zeleně podmíněně pozemky pro odstavení vozidel VPm místní komunikace v rámci zastavitelné plochy hlavní využití: pozemky veřejných prostranství místní komunikace liniové prvky zeleně podmíněně pozemky pro odstavení vozidel VPch chodník v rámci zastavitelné plochy hlavní využití : pozemky veřejných prostranství přípustné využití : chodník liniové prvky zeleně podmíněně přípustné využití : pozemky pro odstavení vozidel VPu účelová komunikace - nezastavěné území hlavní využití : pozemky veřejných prostranství 6

7 přípustné využití : účelová komunikace pozemky zeleně, liniové prvky zeleně VPz zeleň doprovodná hlavní využití : plochy zeleně kolem komunikace SO plochy smíšené obytné - zastavitelné plochy hlavní využití: pozemky staveb pro bydlení pozemky staveb pro rodinnou rekreaci pozemky pro komunikace vozidlové, cyklistické a pěší; odstavné a parkovací plochy s vazbou na pozemky bydlení pozemky veřejného prostranství, zeleně a zeleň liniová hospodářské objekty /dřevníky, seníky, garáže, kůlny/ doplňkové stavby a pod. koncipovat tak, aby tvořily architektonicky jeden celek pozemky a stavby pro služby, drobné živnostenské provozy a drobné stavby pro skladování nerušící hlukem a zápachem; ne činnosti, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu obytného prostředí ekologicky závadná činnost pachová zóna nesmí zasahovat obytnou zástavbu podmínky využívání území: ke snížení povodňového rizika,tj.využít srážkové vody ze zpevněných ploch a střešních ploch dbát na ochranu navazujícího lesa ponechat minimálně 50% pozemku jako nezpevněné, použití autochtonních druhů odpovídající stanovištním podmínkám zohlednit stávající vysokou zeleň Plochy dopravní infrastruktury Dls silnice III.tř. nezastavěné území, plochy stabilizované hlavní využití: pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací pozemky související technické infrastruktury pozemky, na kterých jsou umístěny součásti komunikace podmíněně umístění drobných staveb a zařízení služeb souvisejících s parkováním vozidlem využití silnice pro lyžařský sport během zimní sezóny ne všechny činnosti a děje mimo přípustné a podmíněně přípustné využití DIž VRT- ZR1- koridor vysoko rychlostní dopravy územní rezerva 7

8 TI plochy technické infrastruktury - zastavitelná plocha hlavní využití : pozemky a stavby technického vybavení pozemky a stavby technického vybavení pro zasněžování lyžařských sjezdovek pozemky související dopravní infrastruktury pozemky zeleně, zeleň liniová nepřípustné využití : stavby pro bydlení a rekreaci občanské vybavení nesouvisející s hlavním využitím VV plochy vodní a vodohospodářské / přemostění, nezastavěné území, v rámci zastavitelné plochy hlavní využití : umístění vodní plochy přípustné využití : nepřípustné využití : stavby pro bydlení a rekreaci občanské vybavení nesouvisející s hlavním využitím podmínky využívání území : VV1: z důvodu udržení kontinuity vodního toku umístit buď vodní nádrž mimo vodoteč nebo navrhnout funkční obtok (při zachování sanačního průtoku) pro zajištění podmínek vyplývajících z NV č.71/2003 Sb. VV2: z důvodu udržení kontinuity vodního toku umístit buď vodní nádrž mimo vodoteč nebo navrhnout funkční obtok (při zachování sanačního průtoku) pro zajištění podmínek vyplývajících z NV č.71/2003 Sb. VV3: vybudování funkčního obtoku vodní nádrže, pro zachování kontinuity vodního toku při zachování trvalého sančního průtoku min. Q355. Nádrž je již několik let realizovaná LE plochy lesní - nezastavěné území, zastavitelné plochy hlavní využití: pozemky určené k plnění funkcí lesa pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství zalesnění sjezdovky LE1 podmínky pro zalesnění: plocha bude dolesněna dle odborných pokynů podmínky využívání území: provést opatření na zvýšení vnitřní i vnější stability porostu podpora zesílení porostního pláště a odolnosti porostu proti bouřlivému větru, poškození sněhem dosadbou zejm.listnatých dřevin (buk,klen, jeřáb), ale i jedle na hloubku 40-50m. doporučení nenechat nové porostní stěny rovné, vytvářet oblouky a laguny dle terénu za využití listnatých dřevin (buk,javor). 8

9 dbát na důslednou ochranu proti zvěři, zamezit volnému sjíždění svahů (především snowboardisté), mimo zimní sezonu cyklo sjezdy, vytváření nových pěšinek po spádnici. ne nepřípustné jsou všechny jevy výše neuvedené ZE plochy zemědělské, nezastavěné území- plochy stabilizované hlavní využití : pozemky zemědělského půdního fondu pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství SN plochy smíšené nezastavěného území, nezastavěné území- plochy stabilizované hlavní využití : pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů Plochy ÚSES Ve změně č. 2 ÚPnSÚ jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES tvořící základ ekologické stability krajiny. V řešeném území je to regionální biocentrum a lokální biokoridor. Prvky ÚSES nelze rušit bez náhrady. podmínky využití pro využití ploch biocenter současné využití využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám jiné, jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES podmíněně nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru umístění pokud možno jen kolmo na trasu biokoridorů a nejmenším rozsahu ne změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch jakékoliv změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do ÚSES rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin 9

10 4. Součástí změny č.2 ÚPnSÚ obce Telnice jsou výkresy grafické části : V.1. - výkres základního členění území, měř. 1: V.2. - hlavní výkres, 1: V.3. - výkres veřejné infrastruktury, 1: V.4. - výkres VPS a VPO, 1: V.5. - výkres etapizace, 1: O.1. - koordinační výkres, 1: O.2. - výkres širších vztahů, 1: O.3. výkres předpokládaných záborů ZPF, Dnem účinnosti této změny ( 173 odst.(1) správního řádu) zůstává v plné platnosti OZV obce Telnice č.5/97, včetně změny č.1 a č.3 této OZV. O d ů v o d n ě n í Odůvodnění změny č.2 ÚPnSÚ obce Telnice obsahuje textovou a grafickou část. A. Textová část 1. Postup při pořízení změny Na základě požadavku obce Telnice na rozšíření sportovně rekreačního areálu v části obce Zadní Telnice a Adolfov, ve správním území obce Telnice, rozhodlo Zastupitelstvo obce Telnice o pořízení změny č.2 ÚPnSÚ Telnice. Návrh zadání změny č.2 ÚPnSÚ byl po veřejném projednání schválen Zastupitelstvem obce Telnice usnesením č.j. 3/2010 ze dne Zpracovaný návrh změny č.2 ÚPnSÚ byl projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi na společném jednání dne na OÚ Telnice, a to podle 50 odst.(2) stavebního zákona a veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚPnSÚ se uskutečnilo dne na OÚ Telnice, s vystavením návrhu k veřejnému nahlédnutí na OÚ ve dnech Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Usnesením vlády č.929 České republiky ze dne 20.července 2009, byly stanoveny republikové priority v mezinárodních, přeshraničních a republikových souvislostech s cílem dalšího rozvoje území, stanovují rámce k vytváření vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Podle 31 stavebního zákona PÚR ČR 2008 určuje požadavky na konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a určuje strategii a základní podmínky pro jejich naplňování v územně plánovací činnosti krajů a obcí. Tyto priority je nutné v rámci procesu pořizování ÚPD zohledňovat a soulad s nimi vyhodnocovat. 10

11 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vyjádřené v PÚR 2008 jsou uvedeny v bodě 2.2 Návrh kapitoly 2 z níž vyjímáme : (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. (20) Rozvojové záměry, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy na příklad ochrany biologické rozmanitosti životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit NATURA 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Z PÚR ČR 2008 pro území obce Telnice je nutno akceptovat stanovená kriteria a podmínky uvedené v kapitole 3 pro rozhodování o změnách v území pro (45) OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem. Musí být akceptovány stanovená kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a to ve smyslu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Z kapitoly 5 (83) VR1 Koridor vysokorychlostní dopravy (Dresden-) hranice SRN/ČR Praha. Tento záměr je sledován v ÚAP ÚK formou územní rezervy o šířce koridoru 600 m. Záměr se dotýká západní části Adolfova. Z kapitoly 7 (175) vyjímáme požadavek PÚR 2008 spolupracovat s úřady územního plánování, využívat a zohledňovat zjištění, vyplývající z ÚAP, zejména, aby zjištěné problémy byly promítnuty do zadání ÚPD. Vyhodnocení a zdůvodnění požadavků PÚR 2008 v dané ÚPD : Úkoly pro územní plánování vyplývající z PÚR 2008 a uvedené v bodě 2.2 jsou respektovány tím, že návrhem změny č.2 ÚPnSÚ Telnice nejsou narušeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Návrhem ÚPD jsou dotčeny v nejnutnějším potřebném rozsahu pozemky zemědělského půdního a lesního fondu, je dále respektováno území CHOPAV a PHO vodních zdrojů, včetně území EVL NATURY 2000 (ptačí oblast). V kapitole 3 PÚR (45) OB6 - Rozvojovou oblast Ústí n.l. je dáno úkolem řešit uspořádání krajiny mezi Ústí nad Labem a Teplice jako kvalitní společně využívaný prostor spojující obě města. Návrhem změny č.2 ÚPnSÚ dochází ke zkvalitnění stávajícího prostoru sportovně-rekreačního areálu Zadní Telnice, a to jeho rozšířením pro sport, turistiku, rekreace i ubytovaní, při zachování všech hodnot přírodních a krajinných v dané lokalitě. Z kapitoly č.5 PÚR 2008 (83) VR1 Koridory vysokorychlostní dopravy vyplývá pro ÚPD chránění území ČR pro tento koridor. Trasa VRT byla oproti návrhu PÚR upřesněna až ZÚR Ústeckého kraje viz další část zprávy o projednání návrhu změny č.2 ÚPnSÚ. 11

12 Požadavek PÚR 2008 z kapitoly 7 (175) je respektován a zjištění vyplývající z ÚAP ÚK a ÚAP ORP jsou návrhem ÚPD respektovány. K problematice řešeného území k.ú. Telnice : Oproti dosud platnému základnímu ÚPnSÚ Telnice z roku 1997, došlo na základě požadavku pořizovatele (OÚ Telnice) k rozšíření k.ú. Telnice o část k.ú. Habartice (MěÚ Krupka) a o část k.ú. Větrov - osady Adolfov (OÚ Petrovice), a to na základě souhlasu zastupitelstva města Krupky a obce Petrovice. Důvodem rozšíření k.ú. Telnice byla snaha o legalizaci dřívějšího stavu, kdy obě začleněné části do k.ú. Telnice, byly využívány v minulých létech v rámci sportovního lyžařského areálu Zadní Telnice. Urbanistická koncepce území obsažená ve změně č.2 ÚPnSÚ Telnice plně respektuje současný stav. Celý záměr je veden snahou o rozšíření možnosti poskytování služeb sportovně rekreačního zázemí areálu v Zadní Telnici, jako zázemí městských aglomerací Ústí nad Labem a Teplice, a to při zachování všech přírodních, krajinných a urbanistických hodnot celého území. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje : Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (dále ZÚR ÚK), vydané dne , na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.23/25z/2011 ze dne , které dne nabyly účinnosti, stanovují pro změnu č.2 ÚPnSÚ Telnice zpřesnění rozvojové oblasti (45) OB6 Rozvojová oblast Ústí Labem. Dále vymezují funkční prvky nadregionálních a regionálních ÚSES : NRBK K2 Božidarské rašeliny (70) Hřenská skalní města (40) a NRBK K4 Jezeří (71) Stříbrný roh (19) a jejich OP, RBC 1323 Stěna, RBC 1515 Telnická údolí a RBC 1699 Černá louka. Zahrnují EVL NATURA 2000 (ptačí oblast), CHOPAV a PHO vodních zdrojů. ZÚR ÚK rovněž vymezují koridor vysokorychlostní dopravy (Dresden-) hranice SRN/ČR Praha. Tento koridor je ve vydaných ZÚR ÚK vymezen odlišně od PÚR 2008 a je zahrnut do návrhu ZÚR ÚK, s označením VRT ZR1. Dále je vymezena trasa cyklostezky Krušnohorská magistrála ozn.jako VPS C2, do řešeného území však nezasahuje.. Dále ZÚR ÚK vymezují krajinný celek KC Krušné hory svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b) a krajinný celek KC Severočeské nížiny a pánve (13), který však do řešeného území nezasahuje. V širších vtazích řešeného území změnou č.2 ÚPnSÚ Telnice je nutno respektovat zájmové území AČR pro objekt Nakléřov. Žádné další požadavky ze ZÚR ÚK pro řešené území nevyplývají. Z úkolů pro územní plánování, stanovených ZÚR ÚK pro obec Telnice vyplývá nutnost respektovat: zpřesnění rozvojové oblasti (45) OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem respektování koridoru VRT v šíři 600 m (označené jako VRT ZR1) KC Krušné hory svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b) KC Severočeské nížiny a pánve (13) NRBK K2 - Božidarské rašeliny (70) Hřenská skalní města (40) NRBK K4 - Jezeří (71) Stříbrný roh (19) a jejich OP, RBC 1323 Stěna, RBC 1515 Telnická údolí a RBC 1699 Černá louka EVL NATURA 2000 (ptačí oblast) CHOPAV 12

13 PHO vodních zdrojů zájmové území AČR objekt Nakléřov Z úkolů UAP ÚK vyplývá pro rozvojovou oblast (45) OB6 Ústí n.l. pokrytí oblasti územními plány a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány. Podle návrhu změny č.2 ÚPnSÚ Telnice budou zpracovány pouze územní studie, a to v rozsahu a v souladu s požadavky vyhodnocení SEA. ZÚR ÚK definují (zpřesňují) koridor vysokorychlostní železniční trati (VRT), dále vyslovují požadavek na ochranu a rozvíjení rekreačních zázemí městských aglomerací Ústí n.l. a Teplice, včetně vymezení znehodnocení území nevhodnou výstavbou. Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty, které vytvářejí pro řešené území Krušné hory. Problematika související s vymezením koridoru VRT o šíři 600 m (zpřesněno dle ZÚR ÚK) a je dána zasahující levou stranou koridoru do části již v současné době zastavěného území osady Adolfov. Návrh zastavitelných ploch v Adolfově bude vždy touto skutečností limitován a jakýkoliv konkrétní návrh na zastavitelnost ploch bude vázán na projednání s příslušnými dotčenými orgány a jejich souhlas. Pořizovatel s ohledem na skutečnost, že s realizací VRT se uvažuje až po roce 2030 a vymezení trasy ochranného koridoru může doznat dalších upřesnění a změn, požaduje ponechání návrhu zastavitelných ploch v Adolfově (k.ú. Telnice) dle zpracované změny č.2 ÚPnSÚ Telnice. V průběhu projednání zadání změny č.2 ÚPnSÚ Telnice a návrhu ÚPD dle 50 SZ neobdržel pořizovatel žádné negativní stanovisko k tomuto řešení. Vyhodnocení a zdůvodnění z hlediska krajinného celku : KC Krušné hory svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b) Cílové dílčí kroky : Návrh změny č.2 ÚPnSÚ Telnice z cílových kroků využívá potencionálu území přiměřeným rozvojem cestovního ruchu posílením ubytovacích kapacit (ubytovna, cca 60 lůžek), celoroční turistiky a sportu.rozvíjením možnosti přiměřeného doosídlení (osada Adolfov), při respektování trvalé udržitelnosti a ochrany přírody a krajiny. Návrh změny č.2 ÚPnSÚ svým návrhem naplňuje cílové charakteristiky krajinného celku, zamezující umísťování vertikálních staveb (velké větrné elektrárny) a s tím spojených doprovodných staveb v nezastavěném území. Uspořádání krajiny není v dané oblasti návrhem řešení změny č. 2 ÚPnSÚ Telnice narušeno a je v souladu jak s požadavky PÚR 2008, tak i s úkoly stanovenými v ZÚR ÚK. Předmět řešení (návrh rozšíření sportovního a rekreačního lyžařského areálu) i jeho umístění v relativně malé sídelní lokalitě bylo prověřeno zpracovaným hodnocením vlivu na životní prostředí (SEA), které prokázalo reálnost daného záměru. V rámci řešení sportovně rekreační infrastruktury, návrh na rozšíření možnosti sportovního využití celého stávajícího areálu, podstatně zlepšuje podmínky pro zlepšení a zkapacitnění lokality pro daný účel, aniž by došlo k narušení životního prostředí. Využívání území řešením dle změny č. 2 ÚPnSÚ Telnice je tedy z hlediska širších vztahů v území plně v souladu s požadavky PÚR 2008, ZÚR Ústeckého 13

14 kraje, ÚAP ÚK a ÚAP ORP. V řešeném území nebyly s ohledem na soustředěný rozsah změny do jedná lokality, zjištěny žádné vzájemné střety v území a ani střety s požadavky a podmínkami PÚR 2008 ani ZÚR ÚK, které bylo nutno v rámci této změny územního plánu řešit. Řešení změny č. 2 ÚPnSÚ Telnice nebude mít vliv na jiné koncepce řešení v rámci širších vztahů na hranici řešeného území, a ani na dopravní, vodohospodářskou a energetickou koncepci kraje. Pro řešení nevyplývají ani žádné požadavky z Programu rozvoje Ústeckého kraje nebo z rozvojových podkladů obce Telnice a z Programu obnovy venkova. 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Tento základní cíl Změna č.2 splňuje: předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj naplňuje vymezením zastavitelných ploch a vymezením zastavitelných ploch i nezastavěných území pro optimální využití sportovního areálu; komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání umožňují požadavky a podmínky využití ploch, přípustné, nepřípustné a podmíněně přípustné činnosti; hospodářský rozvoj je v místních podmínkách podporován vytvořením podmínek pro zkvalitnění sportovního areálu; Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty návrhem územního systému ekologické stability. Řešením změny č.2 nedojde k porušení vytvořených podmínek pro trvale udržitelný rozvoj území i vyváženého vztahu pro udržitelný rozvoj území tj. vyváženého hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek, které jsou řešením Změny č.2 vytvořeny. Přijaté řešení komplexní organizací území přispěje ke zlepšení předpokladů pro udržitelný rozvoj řešené části správního území obce. Jsou stanoveny zásady věcné koordinace, zejména se zřetelem na ochranu krajinných hodnot území a je dosaženo trvalého souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Architektonické a urbanistické hodnoty v území jsou zachovány a nejsou návrhy narušeny. Umístění vymezených zastavitelných ploch neporušuje a neovlivňuje urbanistické hodnoty sídel, plochy navazují na zastavěné území a způsob zástavby je regulován v podmínkách využití území tak, aby byla budoucí zástavba v rámci celkového obrazu sídla přínosem. Kulturní hodnoty obou sídel jsou respektovány, plochami změn a zejména stanovenými podmínkami využití nedochází k narušení těchto hodnot. Změnou č.2 jsou splněny požadavky na ochranu nezastavěného území; je respektován územní systém ekologické stability, jsou zachovány významné krajinné prvky ze zákona; jsou, mimo SKI areál, zachovány lesní plochy a veškeré plochy přírodního charakteru, včetně ploch vodních a vodních toků. Produkční složka krajiny, to znamená plochy trvalého travního porostu je též zachována, vyjma vymezených zastavitelných ploch a vymezených ploch pro sjezdovku pro děti. 14

15 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Návrh změny č.2 ÚPnSÚ Telnice je v plném rozsahu zpracován v souladu s příslušnými podmínkami stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění a vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Oproti dosud platnému základnímu ÚPnSÚ Telnice z roku 1997, došlo na základě požadavku pořizovatele (OÚ Telnice) k rozšíření k.ú. Telnice o část k.ú. Habartice (MěÚ Krupka) a o část k.ú. Větrov - osady Adolfov (OÚ Petrovice), a to na základě souhlasu zastupitelstva města Krupky a obce Petrovice. Důvodem rozšíření k.ú. Telnice byla snaha o legalizaci dřívějšího stavu, kdy obě začleněné části do k.ú. Telnice, byly využívány v minulých létech v rámci sportovního lyžařského areálu Zadní Telnice. Urbanistická koncepce území obsažená ve změně č.2 ÚPnSÚ Telnice plně respektuje současný stav. Návrh změny č.2 byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona ( 22, 50 až 53, 55 a 188 odst.(4) a s použitím 171 až 174 správního řádu. Obsah dokumentace je v souladu s 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti (dále jen vyhláška ) a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky. Obsah a forma dokumentace, viz 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.: Změna č.2 je vypracována na základě schváleného zadání, výkresy jsou zpracovány nad mapovým podkladem katastrální mapy a vydány v měř. 1:5000. Změna č.2 je koncipován na základě osnovy uvedené v příloze č. 7. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny podle ustanovení 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Na základě ustanovení 3 odst.(4) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území jsou stanoveny plochy s podrobnějším členěním na základě specifických podmínek. Plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v 4 až 19 vyhlášky nejsou stanoveny. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Všechny připomínky a požadavky na úpravu ÚPD byly v rámci procesu projednání zadání i návrhu řešení respektovány a nevyžadovaly řešení formou rozporů. Celý proces projednání s dotčenými orgány je podrobně popsán ve zprávě o přezkoumání souladu návrhu změny č.3 ÚPnSÚ Telnice, zpracovaný ve smyslu 53 odst.(4) stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění a který tvoří nedílnou součást dokumentace ÚPD. 6. Vyhodnocení splnění zadání Zadání Změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem obce Telnice. Do zadání byla zapracována stanoviska dotčených orgánů. Požadavky plynoucí ze schváleného zadání byly splněny. Plochy nad rámec zadání : VPu1, RE2 část, RE3 část, RE6 část, RE7 část, REs1, REs2, REs3, REs4, REs5, REs6 (rozhledna přemístění plochy) a LE1 (zalesnění) Plochy RE v parcelách (LE-374/2, ZE-385, 378, 387, 390/1, 414, 389, 488) a OSx1 jsou zakresleny do mapy KN dodatečně podle stavu v terénu. 15

16 Dle aktualizovaného ÚSES je doplněn lokální biokoridor LBK 1699/ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Obec Telnice patří mezi významná venkovská osídlení okresu Ústí n.l. Svojí velikostí 697 obyvatel (rok 2008) patří mezi středně velké venkovské obce v daném území. Z hlediska polohy v sídelním systému je významná blízkost města Ústí n.l. a také vazba na město Děčín a Teplice. Do těchto měst je proto silně směřována dojížďka za prací, současně jsou těmito městy poskytovány služby vyššího typu (obchod, školství, zdravotnictví aj.) a kulturní vyšší občanské vybavenosti. Sportovní zařízení, reprezentované SKI areálem v Zadní Telnici je nadmístního významu. Rozsah změny č.2 ÚPnSÚ vytváří podmínky pro dobudování sportovně rekreačního areálu Zadní Telnice - Adolfov, v zimně využívaného převážně pro lyžařské disciplíny a v letním období pro turistiku a rekreaci. Areál bude vhodně doplněn o další rozvojové plochy smíšené obytné (bydlení a rekreace), nebo turistickou ubytovnu. V prostoru Adolfova bude vybudováno parkoviště a vodní nádrž, v prostoru Zadní Telnice objekt technické infrastruktury jímací objekt. Na Rudném vrchu (795,6 m.n.m.) bude postavena rozhledna. DOPRAVA Silniční síť Sportovně rekreační areál je napojen na dopravní systém obce a to na procházející silnici III.tř. č.2484 Zadní Telnicí a vyúsťující na Adolfově. Turistická ubytovna bude napojena přístupovou zpevněnou místní komunikací. Záměr počítá s vybudováním vlastního parkoviště pro automobily a to v rozsahu cca 15 OA nebo 1 BUS. Železniční doprava Dle ZÚR ÚK územím prochází VRT - ZR1 (DIž) o šíři 600m /koridor vysokorychlostní dopravy/ západně od Adolfova. V poloze nedotčených změn si zachovávají pouze stávající rekreační objekty a objekty občanského vybavení. Plocha územních rezerv smíšená obytná SOR.1 je zmenšena tak, aby se s (DIž) VRT - ZR1 nekolidovala. Trať č.132 Oldřichov u Duchova Děčín do území lokality nezasahuje. OBČANSKÉ VYBAVENÍ Změna č.2 vymezuje plochu OV2 pro vybudování Horské turistické ubytovny se stravovacím zařízením o zastavěné ploše 374m 2 s předpokládanou kapacitou objektu cca 60 lůžek, s restauračním zařízením a doprovodným relaxačním zařízením. Předpokládaná kapacita stravovacího zařízení kuchyně je 200 teplých jídel. Plocha OV1 je plocha přestavby bývalého areálu Svazarmu. Plochy OV3 a OV4 doplňují provozní plochy sportovního areálu. OSx1 plocha pro běžecké lyžování. TECHNICKÉ VYBAVENÍ Zásobování pitnou vodou Zdroje vody budou řešeny vlastními studnami a vlastními vodárnami. V Adolfově musí být provedení vlastního zdroje vrtu vyhodnoceno posudkem hydrogeologa před územním a stavebním řízením Zásobování užitkovou vodou požární vodou. V území není žádný zdroj požární vody. U lokalit je vycházeno z předpokladu, že potřebnou požární vodu zajistí buď kapacita vlastního zdroje 16

17 vody nebo zajištěním její potřebné akumulace, například zachycováním dešťové vody apod. Návrh řešení rozvodu pitné vody je součástí základního ÚPnSÚ Telnice z roku 1997, z finančních důvodů dosud nerealizovaný. Technologická voda zasněžování Voda pro zasněžování bude zajištěna jímacími objekty W1, VV2 a VV3 na Telnickém potoce a vodními nádržemi v oblasti Zadní Telnice a Adolfova. Odvádění odpadních vod Plochy smíšené obytné a plochy občanského vybavení v Zadní Telnici lze napojit kanalizačním řady na stávající ČOV, s předpokládaným množstvím splaškových vod Q rok m3/rok. V lokalitě Adolfov budou odpadní vody zachycovány do nepropustných jímek s vyvážením, event. individuálních ČOV s vypouštěním do vsaku. Tento způsob řešení musí být odsouhlasen příslušnými dotčenými orgány. Dešťové vody Řešené území nemá dešťovou kanalizaci a současný odvod dešťových vod je přirozeným spádem a závsakem do terénu. Dešťové vody budou dílem vsakovány na pozemcích a dílem zaústěny do stávajícího povrchového odvodnění příkopů podél cest zaústěných v kraji lesa vsakem do přilehlého ekosystému. Přístupovou komunikaci je možno odvodnit pomocí žlabů zaústěných do terénu. Elektrická energie V Zadní Telnici zásobování elektrickou energií pokryje stávající síť NN. Lokalita turistické ubytovny bude napojena elektropřípojkou na stávající síť NN a trafostanici. V Adolfově je navrženo posílení vedení VN 22kV a TS1 Plynofikace Území není plynofikováno. Zásobováním teplem V řešených územích není žádný centrální zdroj tepelné energie, využitelný pro napojení lokalit dle návrhu řešení změny č.2 ÚPnSÚ. Vytápění bude řešeno na bázi ekologických paliv elektrické energie, biomasy (palivové dřevo) nebo též uhlí v kotlích, umožňující jeho ekologické spalování. Telekomunikační spoje a jiné sítě Zajištěno ze stávající telefonní sítě nebo mobilními telefony. OSTATNÍ Památková péče Orgán památkové péče upozorňuje ve svém stanovisku na existenci území s archeologickými nálezy v části řešeného území a na nutnost respektování 22 odst.(2) zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. Ochrana před povodněmi Správce Povodí Ohře upozorňují na posouzení vhodnosti staveb a zařízení v blízkosti Telnického potoka z hlediska ochrany před povodněmi. Z tohoto důvodu bude správce povodí požadovat, aby umístění staveb v těchto plochách vycházeno z hydrotechnických výpočtů zpracovaných metodou nerovnoměrného prodění, kterými bude prokázáno, že se stavba nenachází v území, které lze klasifikovat jako aktivní zónu záplavového území vodního toku Telnický potok. V souladu s čl závazné části PHP bude navrhovaná kanalizace řešena jako oddílní, popřípadě splašková a konkrétní podmínky pro vypouštění odpadních vod z jednotlivých souborů budou vyžádány u našeho odboru VHP. 17

18 V souladu s čl.2.2. závazné části PHP bude uplatňovaná koncepce nakládání s dešťovými vodami, umožňující jejich zadržování, vsakování a přímého využívání VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Veřejně prospěšné stavby pro vyvlastnění Plochy veřejných prostranství VPo1 plocha pro veřejné prostranství u občanského vybavení OV VPo2 plocha pro veřejné prostranství a komunikaci pro zastavitelné plochy SO VPu2 plocha pro umístění účelové komunikace propojení stávajících komunikací VPz1 doprovodná zeleň při účelové komunikaci Plocha rekreace Lyžařská sjezdovka RE1 plocha pro umístění dětské lyžařské sjezdovky, s cílem využívat plochu mimozimní sezónu jako rekreačně naučnou. Plochy technické infrastruktury veřejná infrastruktura kabelové vedení VN22kV trafostanice TS1 Plochy technické infrastruktury s vazbou na provoz lyžařského areálu TI 1 plocha pro technologii zasněžování potrubí pro zasněžování mezi VV1 a TI1 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ VRT - ZR1 (DIž) územní rezerva pro koridor vysokorychlostní trati (VRT) v šíři 600 m RER.1 spojnice mezi RE6 a sjezdovkou Děčíňák, plocha bude využita až po dokončovacím procesu SKI areálu. SOR.1 místní část Adolfov plochy smíšené obytné tato plocha byla dále zmenšena tak, aby nedocházelo k překryvům koridoru VTR ZR1 (DIž), bude využita až budou využity plochy okolní. VYMEZENÍ DALŠÍCH PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI Plochy, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií : US.1 _ plocha REs1, REs2, REs3, REs4, OV4, VV3 US.2 _ plocha REs5, VV2 US.3 _ plocha SO4, SO5 Územní studie budou pořízeny do 18 měsíců od vydání změny č.2 ÚPnSÚ Telnice. Schválení územních studií bude následně do 3 měsíců od jejich schválení pořizovatelem. 18

19 Registrační listy územních studií bude vyhotoveny současně s vydáním změny č.2 ÚPnSÚ Telnice. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY OV1 - areál Svazarmu v Adolfově 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Telnice bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 podle 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bylo rovněž provedeno v souladu se zákonem. Na základě návrhu územního plánu, dokumentace k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, vyjádření podaných k návrhu územního plánu, k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a k vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení 10i odst. 3 uvedeného zákona vydává SOUHLASNÉ STANOVISKO Datum: Číslo jednací: 2440/ZPZ/2010/SEA - stanovisko JID: /2011/KUUK Vyřizuje/linka: Ing. Tóth Sikorová Petra / k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu změny č. 2 územního plánu Telnice při respektování podmínek prostorových a funkčních regulativů uvedených ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí v navazujících územních řízeních. Požadavky vyplývající ze stanoviska dotčeného orgánu je respektováno a do návrhu změny č.2 ÚPnSÚ Telnice zahrnuto v plné rozsahu, a to jak k textové části, tak i v grafické části řešení. 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Údaje o celkovém rozsahu požalovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně. Celkový rozsah požadovaných ploch činí 8,4930ha. Ze zemědělského půdního fondu se jedná o pozemky trvale travního porostu. Jedná se o tyto BPEJ: , , Předpokládaný zábor: 19

20 Zemědělský půdní fond 1,5160 ha Lesní půdní fond 5,2900 ha Návrhy na nezemědělské půdě: 1,6870 ha K dolesnění je navrženo 0,313 ha půdy. Jde o 2 pozemky s druhem ostatní plocha. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.). V řešeném území nejsou uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti v podobě melioračních zařízení. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech V řešeném území se nenachází areál ani objekt staveb zemědělské prvovýroby a zemědělské usedlosti. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny Z hlediska předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu se jedná o plochy pro využití smíšené obytné. Navrhované plochy sjezdovek a plochy pro lanovku a vlek jsou umístěny na lesní půdě. K zajištění ekologické stability krajiny jsou ve výrokové části změny č.2 podmínkami využití území stanovena opatření. Znázornění průběhu hranic územních obvodů sídel a hranic katastrálních území Je provedeno ve výkresu předpokládaných záborů půdního fondu. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů Navrhované řešení je výsledkem skloubení požadavků na vymezení ploch s vyhodnocováním vlivů v území, zejména vlivů na přírodní hodnoty území. Plocha RE1 na 0,35ha na BPEJ / 1 tř. ochr. jedná se o dětskou výcvikovou louku a tato plocha je jen navazující a mírně rozšiřující stávající dětský svah. Plocha VPu2 VPz1 BPEJ / 2 tř. ochr. jsou plochy pro účelovou komunikaci s doprovodnou zelení, která kompozičně dotváří cestu ke hřbitovu. Plocha SO4, SOx1 BPEJ / 2 tř. ochr. jsou plochy vymezené pro smíšené obytné a jsou již zmenšované. Celý záměr je veden snahou o rozšíření možnosti poskytování služeb sportovně rekreačního zázemí areálu v Zadní Telnici, jako zázemí městských aglomerací Ústí nad Labem a Teplice, a to při zachování všech přírodních, krajinných a urbanistických hodnot celého území. 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Nebyly vzneseny žádné připomínky ve smyslu 52 odst.(3) zákona. 11. Vyhodnocení připomínek Proti návrh změny č.2 ÚPnSÚ Telnice byly uplatněny pouze připomínky v souladu s řízením o územním plánu, ve smyslu 52 stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění. Rozhodnutí o jejich akceptování nebo zdůvodnění jejich odmítnutí je součástí zprávy o přezkoumání souladu návrhu změny č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice, 20

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice,

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice, Obec Petrovice Petrovice 529, 403 37 PETROVICE Č.j. ÚP 01/09-326/Ve V Petrovicích 1. února 2009 Opatření obecné povahy Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice Zastupitelstvo obce Petrovice

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více