ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz"

Transkript

1 ÚSTECKÝ KRAJ mìsta a obce Ústeckého kraje PROXIMA Bohemia

2 ÚSTÍ NAD LABEM Mìsto Ústí nad Labem leží na seve- kultury. Kromì toho muzeum nabízí nejrozápadì Èeské republiky, v pøekrásné rùznìjší tematické výstavy a další dopro- krajinì Èeského støedohoøí, v místech, vodný kulturní program. kde øeka Bílina ústí do mohutného toku Ve mìstì pùsobí øada dalších kultur- Labe. Od hlavního mìsta Prahy je vzdá- ních institucí. Severoèeské divadlo opery leno necelých 90 km, od hranic s Nì- a baletu dosahuje øady národních i memeckem pak 25 km. Se svými bezmála zinárodních úspìchù, významnou diva obyvateli je 7. nejvìtším mìstem delní scénou je též Èinoherní studio, kte- Èeské republiky, sídlem Ústeckého kraje množství zajímavých kulturních památek. rým prošla øada slavných èeských hercù. a Univerzity Jana Evangelisty Purkynì. Dominantu jeho jižní èásti tvoøí zøícenina Aktivnì zde pracují tøi profesionální dihradu Støekov ze 14. století, jedna z nejlik vadelní soubory, komorní orchestr, nìko- romantiètìjších hradních zøícenin v Èeské pìveckých sborù i taneèních skupin. republice, pod níž bylo v letech 1923 Milovníky kultury na Ústecku zaujmou 1936 postaveno Masarykovo zdymadlo, muzea, galerie, divadla i kina, dìtem se národní technická památka, která slouží bude líbit v ústecké zoologické zahrak zajištìní splavnosti øeky Labe. dì, která je otevøena celý rok. Ve mìstì se Oblíbeným cílem výletù je zámeèek poøádá nìkolik mezinárodních kulturních Vìtruše, jehož souèasná podoba je z let akcí, napøíklad soutìž mladých klavíristù, a jehož vìž nabízí návštìv country festival Trampská porta, meziná- První zmínky o Ústí pocházejí z ob- níkùm krásný výhled na labské údolí. Tu- rodní festival sborového zpìvu èi jazzový dobí kolem roku Královským mìs- risté zde mohou poobìdvat v restauraci a bluesový festival. tem se Ústí nad Labem stalo za panování èi navštívit pøírodní i zrcadlové bludištì Milovníci sportu mají ve mìstì k dis- krále Václava I. pøed rokem Patøí tak a sportovní areál. Od roku 2010 vede na pozici atletický stadion, zimní stadion, k nejstarším z pøibližnì ètyøiceti králov- Vìtruši lanová dráha s výchozí stanicí na plavecký stadion, krytou sportovní halu, ských mìst v Èechách. Období nejvìt- støeše obchodního centra Forum. støelnici, bowling, fitness centra a øadu šího rozkvìtu mìsto zažilo ve 2. polovinì Z církevních památek Ústí nad Labem dalších krytých i venkovních sportovních 19. století, kdy se díky prudkému rozvoji je nejvíce proslavený pozdnì gotický zaøízení a høiš. Èlenitá kopcovitá krajina prùmyslu a dopravy stalo jedním z nej- kostel Nanebevzetí Panny Marie, stojící kolem Ústí poskytuje ideální podmínky významnìjších prùmyslových a obchod- pro turistiku, cyklistiku, horolezectví a hiních center Èech. poturistiku. Plavecké areály a pøírodní Jihovýchodnì od Ústí, v údolí øeky Bí- koupalištì lákají ke koupání, Labská stezliny se nalézá slavná ves Stadice, odkud ka je využívána rekreaèními cyklisty a pro byl podle legendy povolán na èeský trùn in-line bruslení. knìžnou Libuší Pøemysl Oráè. Tento pøí- Pøekrásné výhledy na Èeské støedobìh dnes pøipomíná nejen pomník z roku hoøí si lze užít bìhem pravidelných pla- 1841, ale také Pøemyslùv statek, Královský veb rekreaèních lodí od nìmeckého Bad pramen, Volská skála èi Pøemyslova líska. Schandau až po Mìlník. Na lodích je možv Ústecko bylo v minulosti dìjištìm øa centru mìsta. Je znám jako kostel se šik-- né obèerstvit se v restauraci, degustovat dy významných váleèných událostí, v roce mou vìží, což je dùsledek bombardová- regionální vína èi se pobavit na taneèních 1126 Èeši porazili øímského krále Lothara ní mìsta na konci 2. svìtové války. Bom- veèerech s hudbou. u Chlumce, v roce 1426 porazili husité bardování bylo pøíèinou vychýlení kostelní Ústí nad Labem se nachází v srdci u Ústí saská vojska v jedné z nejkrvavìj- vìže o 201 cm, a ta je tak nejšikmìjší vìží Chránìné krajinné oblasti Èeské støedove ších bitev støedovìku. V roce 1813 se støední Evropì. hoøí, které vedle Milešovky dominuje u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem Architektonicky zajímavý je Marián údolí Labe s Portou Bohemicou tzv. Bráodehrála bitva francouzské armády císaøe ský most pøes øeku Labe z roku 1998, jenž nou Èech. Pro zdejší krajinu jsou typické Napoleona I. se spojeneckými vojsky Rakrásné se stal jedním ze symbolù mìsta. V roce kužely kopcù dávno vyhaslých sopek, kouska, Ruska a Pruska. V této bitvì spomíst 2001 byl zaøazen mezi 10 nejkrásnìjších výhledy nabízí øada vyhlídkových jenci odrazili Napoleonùv pokus o vpád svìtových staveb posledního desetiletí a rozhleden. do Èech a pøedznamenali tak Napoleojí 20. století, je také nejvìtším jednostrannì Èetné potoky, které se z kopcù sbíhanovu porážku v Bitvì národù u Lipska. zavìšeným mostem v Èeské republice. k Labi, vytvoøily øadu vodopádù, v blíz- Váleèné události dodnes pøipomíná øada V novorenesanèním areálu z let 1876 kosti mìsta se jich nachází celkem dvapomníkù a pamìtních desek na nauèné a 1897 sídlí Muzeum mìsta Ústí nad La- náct. Nejznámìjším z nich je Vaòovský, stezce v okolí. Na dávných bojištích se popozici bem, ve kterém je možné zhlédnout ex- který je se svou výškou 12 metrù nejvyš- øádají rekonstrukce bitev. Antický sen, seznamující návštìv- ším v Èeském støedohoøí. Na území mìsta se nachází velké níky s historií starovìké øecké a øímské 10

3 Ú S T Í N A D L A B E M DOLNÍ ZÁLEZLY Obec se rozkládá na levém bøehu øe- lehlém bøehu Labe. Loï Marie, která vy- ky Labe, 10 km jižnì od Ústí nad Labem, plouvá ze zdejšího pøístavištì, pojme až ve stejnojmenném okrese. Její katastrální 35 osob. území má celkovou výmìru 357 hektarù Pøedstavitelé obce poøádají pro své a nadmoøskou výšku 170 metrù. V sou- spoluobèany bìhem roku øadu kulturèasnosti žije v Dolních Zálezlech asi 580 ních a spoleèenských akcí. Obyvatelstvo trvale hlášených obyvatel. se schází pøi pálení èarodìjnic, vítání Poèátky osídlení území dnešní obce obèánkù, na spoleèenském plese, dìtspadají až do mladší doby kamenné. Ves Turisticky atraktivní je pìší stezka od vla- ském dni a pøi dalších pøíležitostech. samotná je prvnì zmiòována již v roce kového nádraží na tzv. Mlynáøùv kámen, v zakládací listinì litomìøické ka- který je vhodný k horolezectví. pituly. V Dolních Zálezlech byla vybudová- Na katastru obce se nachází nìkolik na kanalizace, plynofikace i veøejný vodozajímavých kulturních památek, které sto- vod, obyvatelùm slouží služebna policie, jí za zhlédnutí. Socha sv. Jana Nepomuc- zdravotnické zaøízení, pošta, restaurace, kého z roku 1779 byla v roce 2004 zres- prodejna potravin a nìkolik provozoven taurována a pøemístìna do obce z Ústí soukromých živnostníkù. Místní dìti mo- nad Labem. V tom samém roce prošla re hou navštìvovat vlastní mateøskou škol -- konstrukcí i jediná pùvodní drážní pa ku, øidièùm je k dispozici èerpací stani -- mátka na železnièní trase Praha Dres ce. Milovníci sportu mohou využívat mo-- den, nádražní budova z roku Z dal derní víceúèelové høištì. Dopravní ob-- ších pamìtihodností lze jmenovat sochu služnost vesnice zajiš ují pravidelné auto- Ecce Homo nebo památný strom na uli busové, vlakové, ale také lodní linky, kte -- ci Na Horkách, cca 350 let starý dub. ré míøí do obce Církvice, ležící na proti- HABROVANY Obec Habrovany, nìmecky Habrowan, ristice i cykloturistice. Cílem výletù mùže se nachází v Chránìné krajinné ob- být tøeba nedaleká obec Stadice, známá lasti Èeské støedohoøí, 10 km severozá- z povìsti o Pøemyslu Oráèovi, vyhlídka padnì od Ústí nad Labem. V souèasné Mlynáøùv kámen v Dolních Zálezlech èi dobì jsou Habrovany tvoøeny jedinou rozhledna Radejèín. samostatnou èástí, jež má katastrální vý- mìru 282 ha a 198 stálých obyvatel. Ves byla v letech jako sousové èást panství Krupka v majetku Tìmy II. linky, které umožòují obyvatelùm z Koldic. Habrovany leží na Radejèínském obce dojíždìní za pracovními pøíležitostpotoce a byly vsí dìlenou, jejíž èást v roce mi, lékaøskou péèí èi službami úøadù. Vla patøila k panství Teplice. ková zastávka je nejblíže v nedalekých Ve støedu vsi se nachází barokní ètver- Øehlovicích. V obci Habrovany funguje cová kaple Panny Marie z roku 1840 s pùl- obecní úøad a veøejná knihovna, která kruhovým závìrem. Na nízké kuželové nabízí kromì pùjèování knih a èasopisù støeše je umístìna polygonální døevìná i bezplatný pøístup k internetu. zvonièka s cibulkou a nad obloukovým Obec je èlenem mikroregionu Milavchodem je vytažena oblouková øímsa se da, jehož cílem je rozvoj èlenských obcí štukovým køížem. Vnitøek kaplièky je skle a mìst. Souèástí tohoto svazku, zalo-- nut valenou klenbou. ženého v roce 2000, je 11 obcí: Krupka, Vesnice má vybudovaný veøejný vo- Modlany, Žalany, Chlumec, Trmice, Dolní dovod, kanalizace s èistièkou odpadních Zálezly, Øehlovice, Chabaøovice, Pøestavod ani plynofikace zde zatím není. Do- nov, Stebno a Habrovany. pravní spojení zajiš ují pravidelné autobu Ōkolí Habrovan je ideální k pìší tu 11

4 HOMOLE U PANNY Významnou církevní památkou obce je barokní kostel sv. Pia V. z 2. poloviny 18. století s barokní farou, vybudovanou na poèátku 19. století. Z dalších pamìti- hodností lze jmenovat kaplièku sv. Jakuba v Doubravici, kapli na návsi v Bláhovì a nìkolik dalších drobných sakrálních památek, roztroušených na území ostat- ních obcí. Obyvatelùm Homole u Panny slouží obchod s potravinami, høištì, restauraèní zaøízení a høbitov. Dopravní obslužnost zajiš ují autobusové linky. Bìhem roku žije obec bohatým spo- leèenským a kulturním životem. Její pøed- stavitelé poøádají pro své spoluobèany masopust, pálení èarodìjnic, dìtský den, modeláøské odpoledne, country bál, fotbalový turnaj, taneèní zábavu èi mikuláš- skou besídku. O pøipravovaných akcích i dùležitých událostech v obci informuj e obèany zpravodaj s názvem Homolský obèasník. Obec s pøibližnì 380 stálými obyvateli se nachází asi 10 km jihovýchodnì od mìsta Ústí nad Labem, ve stejnojmenném okrese v Ústeckém kraji. Její katastrální území tvoøí èásti Homole u Panny, Haslice, Doubravice, Bláhov, Nová Ves u Plánì, Babiny II, Suletice, Byòov a Lhota pod Pannou s celkovou výmìrou ha. V historických pramenech je obec poprvé zmiòována v roce Pùvodnì se jmenovala Høibojedy, tj. ves lidí, kteøí jedí høiby. Nejprve se o vsi píše v listinách libìšického kláštera, pozdìji také v listinì císaøe Zikmunda, který obec Homoli spoleènì s Lhotou zastavil Hynkovi z Valdštejna. V Homoli stojí rodný dùm Josefa Emanuela Hibsche ( ), který geologicky zmapoval Èeské støedohoøí a zachránil pøed znièením èetné vzácné vrchy. Na návrší pøed kostelem je na balvanu umístìna jeho pamìtní deska. Obec vybudovala svému slavnému rodákovi muzeum, které bylo otevøeno v roce 2002 u pøíležitosti 150. výroèí vìdcova narození. CHABAØOVICE Mìsteèko Chabaøovice leží v sever- Ve mìstì funguje celá øada aktivních ních Èechách, v tìsné blízkosti mìsta Ús- zájmových spolkù. Smysluplné trávení tí nad Labem, ve stejnojmenném okrese. volného èasu nabízí napøíklad klub spor- Jeho katastrálním územím rozlohy tovního rybolovu, klub plochodrážníkù ha protéká Ždírnický potok, nachází se a tìlovýchovná jednota s oddíly volejbalu, zde také Školní a Malý a Velký Luèní ryb- nohejbalu, florbalu, tance, tenisu, pingník. V souèasnosti ve mìstì žije okolo pongu atd. Obyvatelùm slouží udržované stálých obyvatel. sportovní høištì, krytá tìlocvièna, koupasledkem Za nejstarší písemnou zmínku o osíd pøestavby v 17. století. Návštìv-- lištì i høištì pro nejmenší dìti. lení mìsta je považován seznam farních ník si mùže prohlédnout také pravoslav- kostelù pražské arcidiecéze z roku 1352, nou kaplièku sv. Jana Køtitele, høbitovní kde je uvedena ves Kagrnitz jako pod- kapli sv. Michaela z poèátku 17. století danská ves panství Rýzmberg. Významný nebo kostel sv. Václava v Roudníkách, kte- je pro mìsto rok 1549, ve kterém Ferdi- rý zde byl vystavìn již v 15. století. nand I. Habsburský udìlil Chabaøovicím Chabaøovice mají svou vlastní základprávo užívání mìstského znaku a petickou ní školu a mateøskou školku, ale také prak- èetìní zeleným voskem. V 80. letech 20. a umìleckou školu. Kulturní akce století mìlo být mìsteèko zrušeno kvùli se odehrávají v kulturním domì Zátiší, tìžbì uhlí, tento zámìr se ale nakonec navení, jmenovat lze alespoò divadelní pøedstaštìstí neuskuteènil. nedìlní èaje, maškarní a spoleèen- Nejvýznamnìjší církevní památkou ské plesy, dìtské karnevaly nebo hudební Chabaøovic je pùvodnì gotický kostel Na- koncerty. Dalšími kulturními zaøízeními rození Panny Marie, doložený již roku jsou mìstská knihovna a Muzeum Chaba- 1352, jehož dnešní barokní podoba je vý- øovice. 12

5 Ú S T Í N A D L A B E M CHLUMEC V souèasnosti funguje v obci základní škola, dvì mateøské školy, mateøské cen- trum, tøi lékaøské praxe, dùm s peèovatel- skou službou, domov pro seniory, pošta, hasièi, knihovna, høbitov, kostel, nìkolik obchodù a restaurací, lékárna, bowling, sportovní areál a obvodní oddìlení Policie ÈR. Dopravní spojení Chlumce zajiš uje 12 linek autobusové dopravy. Velice významná je pro život v obci kulturní a sportovní èinnost. Mezi tradièní akce patøí napø. rekonstrukce boje k vý- roèí bitvy u Chlumce, rodinná turistická soutìž Pochoduje celá rodina, masopust, oslavy dìtského dne, hasièská soutìž O Floriánovu putýnku, hudební festival Chlumecké léto a country-folkový festival Chlumecký guláš. Mezi nejaktivnìjší spolky patøí dìtský pìvecký sbor KO ATA a Chlumecký dìtský a pìvecký sbor, klub vojenské historie 42. pìší pluk hrabìte Erbacha, dobrovolní hasièi, sportovci, autoklub a kynolo- gové. Okolí Chlumce je protkáno sítí turistických stezek, nejvíce jich je na høebenu Krušných hor. Vìtšinu stezek mohou využívat i cyklisté, v zimì se zase znaèené trasy mìní v bìžecké trati. Obec je tu- risticky velmi vyhledávaná nejen pro svou historii, ale i pro možnost rekreace, nebo se mùže pyšnit fascinující zelení a velkým rybníkem s možností nejen koupání, ale také rybolovu. Dalším lákadlem mùže být sportovní areál s fotbalovým høištìm a te- nisovými i volejbalovými kurty. Chlumec se nachází v severních Èechách v Ústeckém kraji v okrese Ústí nad Labem. Leží v krajinné památkové zónì bitvy u Chlumce (1813), pøímo pod Krušnými horami bohatými na turistické stezky a cyklotrasy. Chlumec tvoøí 5 èástí 2 o celkové plošné výmìøe 12,88 km Chlumec, Stradov, Žandov, Èeský Újezd a Støížovice. K mìl Chlumec Významnou památkou Chlumce je obyvatel. Svým urbanistickým cha- barokní kostel sv. Havla, jenž byl vyburakterem, obèanskou vybaveností a poè- dován již ve 30. letech 12. století. Mohuttem obyvatel již obec naplòuje znaky nou hranolovou vìž získal svatostánek až mìsta a proto v roce 2011 požádala, aby na sklonku 16. století, do vnitøní zdi kostebyla prohlášena mìstem. la jsou vezdìny figurální renesanèní ná- hrobky rodiny Kölblù z let Do vnìjší zdi presbytáøe je vezdìno jedenáct náhrobkù z pùvodního renesanèního kostela. Bìhem napoleonských válek byl kostel výraznì ponièen, obnoven byl v letech Další pamìtihodností v obci je kaple Nejsvìtìjší Trojice s trojúhelníkovým pùdorysem, která je významnou památkou barokního stavitelství, uvnitø s bohatou freskovou výzdobou. Podle zakládací lis- Již roku 993 se objevila první histo- tiny z roku 1685 byla postavena v letech rická zmínka o Chlumci, a to v listinì Bo- leslava II., kterou urèil desátek cla Nachlumcy pro právì založený první mužský klášter benediktinù v Èechách. V únoru 1126 se k Chlumci pøes hra- nièní hory valila vojska krále Lothara I. Sas- kého, aby svým meèem dùraznì domluvil èeskému knížeti Sobìslavovi I. Ten však chytøe a odvážnì využil horského terénu u Chlumce a se svými lidmi Lothara a jeho vojska na hlavu porazil. Význam tohoto vítìzství pro další vývoj èeské státnosti je všeobecnì dobøe znám. Za napoleonských válek se Chlumecko dostalo pøímo do støedu váleèných událostí. Za tìžkých bojù v srpnu a záøí 1813 byly zdejší obce zcela znièeny. Porážka na pamì odvrácení morové francouzských jednotek u Chlumce ale epidemie z roku Od roku 1838 je znamenala obrat ve vývoji války a konec pod kaplí umístìna rodinná hrobka West- plánù Napoleona na ovládnutí Evropy. phalenù. Na chlumeckém zámku, sídle jednoho V Chlumci si lze prohlédnout rovnìž z nejvìtších panství v Èechách, se bìhem památník bitvy z roku 1813 s plastikou lva staletí vystøídala øada šlechtických rodù. od A. Mayerleho, který byl postaven roku Byly mezi nimi i rody dobøe známé, jejichž 1913 ke stému výroèí bitvy u Chlumce. pøíslušníci zastávali vysoké státní funkce, Památník vznikl dle návrhu Julia Schmie- pøes Kölbly, Stralendorfy, Kolovraty, Thu- dela jako historický doklad této významné ny, až po Westphaleny, kteøí se podíleli události. Odhalen byl za pøítomnosti arcina prùmyslovém rozvoji celé oblasti a její vévody Karla, místodržitele Thuna a po- dnešní podobì. tomkù rodin nìkterých generálù. 13

6 CHUDEROV Obec leží v malebném kraji Èeského V Lipové si mùže návštìvník prohlédnout kupní centrum v ústecké mìstské èásti støedohoøí, asi 5 km od centra krajského kostel sv. Martina z 15. století, v roce 1692 Severní Terasa je vzdáleno necelý kilo- mìsta Ústí nad Labem. V souèasné dobì zbarokizovaný, v obci Radešín je k vidì- metr. V souèasné dobì probíhá v Chude- ji obývá okolo 980 stálých obyvatel, kte- - ní nìkolik hrázdìných lidových staveb, rovì výstavba nových rodinných domù, øí žijí v èástech Chuderov, Chuderovec, z nichž dùm èp. 11 je památkovì chránìn. a tak je pravdìpodobné, že se bude poèet Libov, Lipová, Radešín a Žežice a v osa- - Památkou Žežic je kostel sv. Petra a Pavla obyvatel v budoucnu nadále zvyšovat. dách Mlýništì, Neznabohy a Sovolusky. s ohradní zdí, jehož dnešní budova vznikla Bìhem roku žije obec pestrým spolesice Katastrální výmìra obce je ha. až roku 1780, ale zøejmì zde stál už èenským a kulturním životem, pro obèa- V historických pramenech je vesnice v polovinì 14. století. V osadì Mlýništì ny je organizován napøíklad dìtský den, zmiòována poprvé v roce se nachází unikátní technická památka maškarní karneval, spoleèenský ples, slav- Do dnešní doby se na území Chu- vodní zdroj z roku Kaple sv. Jana nostní rozsvìcování vánoèního stromu derova a jeho místních èástí dochovalo Nepomuckého z 18. století se sochou to- a další akce. nìkolik zajímavých kulturních památek. hoto svìtce, stojící na chuderovské návsi, byla kvùli své znaèné zchátralosti zbourána, stejnì jako barokní sloup Ukøižování. Oblast okolo Chuderova je považována z hlediska turistiky, pøírody, obèanské vybavenosti, bydlení a dopravní dostupnosti do mìsta Ústí nad Labem za velice atraktivní. V obci se nachází mateøská škola s vlastní jídelnou, lékaøská ordinace, knihovna s internetem zdarma, fotbalové i dìtské høištì a prodejna potravin. Náwww.chuderov.cz LIBOUCHEC Libouchec se nachází v údolí Jílovské- èního hospodáøského dvora se zámeckou ho potoka, který oddìluje Èeské støe- obytnou èástí. Dvùr byl vybudován sasdohoøí od Labských pískovcù. Více jak kým rytíøským rodem z Bünau ve 2. polo obyvatel obce žije na katastrálním vinì 16. století. V Liboucheci je možné území výmìry ha, které je tvoøe- vidìt také øadu domù s prvky pùvodní no èástmi Èermná, Knínice, Libouchec lidové architektury nebo barokní sousoší a Žïárek. Kalvárie z roku První písemná zmínka o vsi Libouchec Obec má vlastní mateøskou školu a pochází z roku Od 14. století patøila Dominantou obce je kostel sv. Tøí krá- základní školu s jídelnou a družinou, poštu, vesnice dìèínským Vartenberkùm, po- lù, jenž byl v minulosti èastokrát pøesta- zdravotnické zaøízení, služebnu policie tom Trèkùm z Lípy, po nich Salhausenùm vován, a tak v nìm lze nalézt odkazy na i vybudovaný vodovod, plynofikaci a kaa Býnovským. V roce 1628 získali Libou- øadu umìleckých slohù od renesance až nalizaci s èistièkou odpadních vod. Michec dìèínští Thunové. Ti ještì nìkolikrát po novogotiku. Další významnou pamìti- lovníkùm sportu je k dispozici udržované pøebývali na zdejším pùvodnì renesan- hodností je rekonstruovaný libouchecký høištì a moderní sportovní hala, která èním zámku, ale po jeho znièení švéd- zámek, který je cennou ukázkou renesan- nabízí i možnost ubytování, od roku 2000 skými vojsky bìhem tøicetileté války pøe- funguje v obci také golfový klub. V Libounesli své sídlo do nedalekého Jílového. Již chci pùsobí také myslivecké sdružení v 15. století byl z Libouchce vybudován a sbor dobrovolných hasièù. vodovod do mìsta Ústí nad Labem. Na Obec je èlenem mikroregionu Labské konci feudalismu tu vznikla rozsáhlá ma- skály, jehož 9 èlenských obcí nabízí návnufakturní výroba knoflíkù a textilu. Pri- štìvníkùm nejen pøekrásnou pøírodu, ale mitivní stroje mlýnù, manufaktur a hamrù i øadu kulturních památek s pohnutou hisdokázal svou silou roztoèit kdysi vodnatý torií. Jílovský potok. 14

7 Ú S T Í N A D L A B E M MALÉ BØEZNO Vesnièka Malé Bøezno leží na pravém bøehu Labe, 8 km východnì od Ústí nad Labem, pod vrchem Lichá (462 m n. m.). Pod správu obecního úøadu patøí kromì Malého Bøezna i obec Leština. Celková katastrální výmìra obce je ha, žije zde pøes 500 trvale hlášených obyvatel. Ves Malé Bøezno je pùvodnì okrouhlice z století. Je zøejmì totožná s lokalitou Breznec, doloženou v majetku velmože Hroznaty v roce 1178 a pak johanitù v roce 1188, není to však dokázáno. Své jméno vesnice dostala od bøízy, pøívlastkové urèení ji má odlišit od blízkého Velkého Bøezna. Leština je rovnìž pùvodnì slovanská okrouhlice z století, která se rozléhá pøi prùjezdní komunikaci v údolí Luèního potoka. Poprvé v historii byla ves zmiòována roku 1437, tehdy patøila zdejší tvrz k Býèkovicím a sloužila jako ochrana litomìøického proboštství. Státem chránìnou kulturní památkou v obci je kaple, stojící pøi prùjezdní silnici, jež má nad vchodem na desce uvedeno jméno svého stavitele a rok vzniku Joannes Keckerk V roce 1993 byla opravena. Do obce byl zaveden veøejný vodovod, kanalizace s ÈOV ani plynofikace zde zatím není. Malé Bøezno má autobusové i železnièní spojení, které využívají jeho obyvatelé k dojíždìní do vìtších obcí, ve kterých hledají pracovní pøíležitosti, lékaøskou péèi nebo vzdìlání. Pøímo v obci funguje obecní úøad, mateøská škola, knihovna s bezplatným pøístupem k internetu, høbitov a sportovní høištì. Aktivními spolky v obci, které se starají o smysluplné trávení volného èasu dìtí i dospìlých, jsou fotbalový oddíl FK Malé Bøezno a Sbor dobrovolných hasièù Malé Bøezno. Oba spolky se také podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí v obci a reprezentují ji v regionálních soutìžích. MALEÈOV Maleèov, jenž bývá èasto nazýván král Václav IV. spolu s dalšími osadami roku 1352, pod kostelem se zachovala prahem k Portì Bohemice, se nachází Haškovi z Robeè. Od roku 1548 náležela barokní fara, postavená kolem roku v malebné krajinì Èeského støedohoøí, Salhausenùm a od roku 1676 patøila spo- Za zmínku jistì stojí i ètvercová kaple sv. 8 km jihovýchodnì od Ústí nad Labem. leènì se zbožím svádovským k panství Antonína Paduánského v Øetouni. Jeho místní èásti Maleèov, Bøezí, Èe- - Ploskovice. Posledním feudálním majite- Maleèov žije pestrým kulturním a spoøeništì, Horní Zálezly, Nìmèí, Pohoøí, lem Maleèova byl císaø Ferdinand I. V obci leèenským životem, bìhem roku zde pro- Proboštov, Rýdeè, Øetouò a Babiny I za- - si lze prohlédnout nìkolik zajímavých bíhá øada zajímavých akcí, které pro své bírají celkovou katastrální výmìru staveb. Stavení èp. 8 a èp. 30 z 19. století obyvatele pøipravuje obec ve spolupráci ha, žije v nich asi 770 obyvatel. jsou státem chránìné památky, drobná se zájmovými spolky. Oblíbené je tøeba Ves Maleèov je v historických prame- kaplièka na kraji lesa na kopci Trpasli - stavìní máje, dìtský den, maškarní ples èi nech zmiòována poprvé v roce 1057, a to èí kameny (659 m n. m.) je výklenková vítání obèánkù. v zakládací listinì litomìøické kapituly s pùlkruhovým závìrem a pochází ze U místní èásti Pohoøí se nachází ly- jako Malešùv dvùr se 6 usedlostmi a jed- zaèátku 19. století. žaøský vlek s umìlým zasnìžováním. nou zahradou. V roce 1410 ves zastavil V obci Bøezí stojí barokní ètvercová kaple z roku 1780, v Èeøeništi si lze prohlédnout barokní høbitovní kapli s plastikou Panny Marie a kostel Panny Marie Pomocnice køes anù, stojící ve stráni nad vsí. Horní Zálezly se mohou chlubit pozoruhodným kamenným køížem z roku 1831, Nìmèí zase výklenkovou kaplièkou z 19. století se sedlovou støechou. Kostel Narození sv. Jana Køtitele v Proboštovì byl v historických dokumentech zmiòován již 15

8 PETROVICE Petrovice leží severnì od Ústí nad velitelské stanovištì. Na obnovì válkou Labem v nadmoøské výšce 551 m, u stát-- znièeného kostela se podílela široká ve- ních hranic ÈR a SRN. Obec Petrovice je øejnost vèetnì okolních vesnic. Fara pod tvoøena místními èástmi Petrovice, Krás-- kostelem byla opravena v letech 1994 ný Les, Nakléøov a Vìtrov. Na katastru celkové rozlohy ha v souèasnosti Další památkou Petrovic je socha sv. žije kolem 870 stálých obyvatel. Jana Nepomuckého z roku 1709, umístì- Obec vznikla pøi zemské bránì, kte- ná u kostela na vysokém hranolovém sokrou se z nìmeckého Halle dovážela do Dnešní kostel sv. Mikuláše byl ve støedu lu, a sloup Ecce homo od Antona Bauera èeského vnitrozemí sùl. Svým øazením obce vystavìn roku Bìhem napo- z Teplic z roku 1874, stojící pøi boèním budov podél obou stran cesty a s rozší- leonských válek sloužil jako skladištì i jako kostelním vstupu. Nad petrovickým høbiøeným prostorem ve støedu obce jsou Pet- lazaret, kostelní fara byla využívána jako tovem si lze prohlédnout kamenný mororovice typickou osadou založenou nì- vý køíž s litinovým korpusem ukøižovameckými kolonisty. Jméno obce Peters- ného Krista. Køíž byl zøízen na hromadwald je v této nìmecké formì poprvé ném hrobu obìtí zemøelých v roce 1814 zmiòováno v roce 1352 a s nejvìtší prav- na úplavici po napoleonském tažení. dìpodobností se jedná o jméno lokáto- V souèasné dobì jsou Petrovice mora, který odpovídal králi za osídlení zdejší derní obcí s dobrou obèanskou vybaveoblasti. Prvními známými majiteli vsi jsou ností i dopravní dostupností. Obyvatelé páni z Wartenberka, kteøí jsou roku 1352 mají k dispozici dostateèné kulturní i sporuvádìni jako patroni zdejšího kostela. tovní vyžití, ale také bohaté turistické První zmínka o petrovickém kostelu, možnosti v krásné krajinì CHKO Labské který stával uprostøed místního høbitova, pískovce. je datována již do 2. poloviny 14. století. POVRLY Obec s více jak stálými oby- chy lodi se nachází barokní zvonièka, vateli se skládá z èástí Povrly, Neštìdice, vnitøní zaøízení kostela pochází z konce 18. Roztoky, Mašovice, Lužec, Mírkov, Blan- a z 19. století. sko, Slavošov, Lysá, Šachov, Èeský Bukov Nad Neštìdicemi se tyèí výrazný a Maškovice. Její katastrální území roz- skalnatý kopec Kozí vrch, který je dnes lohy ha leží 9 km východnì od celý chránìný jako pøírodní rezervace mìsta Ústí nad Labem, na levém bøehu o výmìøe témìø 37 ha, jejímž úèelem je øeky Labe. ochrana vzácných druhù rostlin. Na vrdnes Osada Povrly vznikla na levém bøehu tvoøí jeden správní celek, byly vždy chol vede zelenì znaèená turistická trasa Labe a nepochybnì profitovala ze své vesnicemi hospodáøsko-pìstitelskými. z Neštìdic nebo z Mašovic. Poblíž Mírpolohy pøi pøechodu obchodní stezky Povrly jsou zmiòovány kolem roku 1200, kova je na 545 m vysokém kopci Blanpøes øeku. Povrly a ostatní obce, které pøièemž první doložitelná písemná zpráva sko k vidìní zøícenina hradu Blansko, jenž o vsích Povrly a Roztoky pochází z roku zpustl již v 16. století Dnes jsou Povrly moderní obcí s dob- Na území obce se do dnešních dnù rou dopravní dostupností a obèanskou dochovalo velké množství zajímavých kul- vybaveností. Obyvatelstvu slouží základní turních památek. Moderní kostel Navští- škola, dvì mateøské školky, pošta, policie, vení Panny Marie zde byl postaven v roce zdravotní støedisko, peèovatelský dùm, 1936, jeho souèástí je vysoká jižní vìž se dìtské centrum, knihovna a nìkolik prozvonem. V èásti Roztoky, v krátkém údolí dejen, restaurací a ubytovacích zaøízení. levého pøítoku Labe, stojí kostel Narození Pøíznivci sportu mohou využívat koupasv. Jana Køtitele, který má osmibokou loï lištì, letní a zimní stadion èi tìlocviènu s nízkou stanovou støechou a k západu a bazén místní ZŠ. orientovaný presbytáø. Na vrcholu støe- 16

9 ÚSTÍ NAD LABEM Mìsto Ústí nad Labem leží na seve- kultury. Kromì toho muzeum nabízí nejrozápadì Èeské republiky, v pøekrásné rùznìjší tematické výstavy a další dopro- krajinì Èeského støedohoøí, v místech, vodný kulturní program. kde øeka Bílina ústí do mohutného toku Ve mìstì pùsobí øada dalších kultur- Labe. Od hlavního mìsta Prahy je vzdá- ních institucí. Severoèeské divadlo opery leno necelých 90 km, od hranic s Nì- a baletu dosahuje øady národních i memeckem pak 25 km. Se svými bezmála zinárodních úspìchù, významnou diva obyvateli je 7. nejvìtším mìstem delní scénou je též Èinoherní studio, kte- Èeské republiky, sídlem Ústeckého kraje množství zajímavých kulturních památek. rým prošla øada slavných èeských hercù. a Univerzity Jana Evangelisty Purkynì. Dominantu jeho jižní èásti tvoøí zøícenina Aktivnì zde pracují tøi profesionální dihradu Støekov ze 14. století, jedna z nejlik vadelní soubory, komorní orchestr, nìko- romantiètìjších hradních zøícenin v Èeské pìveckých sborù i taneèních skupin. republice, pod níž bylo v letech 1923 Milovníky kultury na Ústecku zaujmou 1936 postaveno Masarykovo zdymadlo, muzea, galerie, divadla i kina, dìtem se národní technická památka, která slouží bude líbit v ústecké zoologické zahrak zajištìní splavnosti øeky Labe. dì, která je otevøena celý rok. Ve mìstì se Oblíbeným cílem výletù je zámeèek poøádá nìkolik mezinárodních kulturních Vìtruše, jehož souèasná podoba je z let akcí, napøíklad soutìž mladých klavíristù, a jehož vìž nabízí návštìv country festival Trampská porta, meziná- První zmínky o Ústí pocházejí z ob- níkùm krásný výhled na labské údolí. Tu- rodní festival sborového zpìvu èi jazzový dobí kolem roku Královským mìs- risté zde mohou poobìdvat v restauraci a bluesový festival. tem se Ústí nad Labem stalo za panování èi navštívit pøírodní i zrcadlové bludištì Milovníci sportu mají ve mìstì k dis- krále Václava I. pøed rokem Patøí tak a sportovní areál. Od roku 2010 vede na pozici atletický stadion, zimní stadion, k nejstarším z pøibližnì ètyøiceti králov- Vìtruši lanová dráha s výchozí stanicí na plavecký stadion, krytou sportovní halu, ských mìst v Èechách. Období nejvìt- støeše obchodního centra Forum. støelnici, bowling, fitness centra a øadu šího rozkvìtu mìsto zažilo ve 2. polovinì Z církevních památek Ústí nad Labem dalších krytých i venkovních sportovních 19. století, kdy se díky prudkému rozvoji je nejvíce proslavený pozdnì gotický zaøízení a høiš. Èlenitá kopcovitá krajina prùmyslu a dopravy stalo jedním z nej- kostel Nanebevzetí Panny Marie, stojící kolem Ústí poskytuje ideální podmínky významnìjších prùmyslových a obchod- pro turistiku, cyklistiku, horolezectví a hiních center Èech. poturistiku. Plavecké areály a pøírodní Jihovýchodnì od Ústí, v údolí øeky Bí- koupalištì lákají ke koupání, Labská stezliny se nalézá slavná ves Stadice, odkud ka je využívána rekreaèními cyklisty a pro byl podle legendy povolán na èeský trùn in-line bruslení. knìžnou Libuší Pøemysl Oráè. Tento pøí- Pøekrásné výhledy na Èeské støedobìh dnes pøipomíná nejen pomník z roku hoøí si lze užít bìhem pravidelných pla- 1841, ale také Pøemyslùv statek, Královský veb rekreaèních lodí od nìmeckého Bad pramen, Volská skála èi Pøemyslova líska. Schandau až po Mìlník. Na lodích je možv Ústecko bylo v minulosti dìjištìm øa centru mìsta. Je znám jako kostel se šik-- né obèerstvit se v restauraci, degustovat dy významných váleèných událostí, v roce mou vìží, což je dùsledek bombardová- regionální vína èi se pobavit na taneèních 1126 Èeši porazili øímského krále Lothara ní mìsta na konci 2. svìtové války. Bom- veèerech s hudbou. u Chlumce, v roce 1426 porazili husité bardování bylo pøíèinou vychýlení kostelní Ústí nad Labem se nachází v srdci u Ústí saská vojska v jedné z nejkrvavìj- vìže o 201 cm, a ta je tak nejšikmìjší vìží Chránìné krajinné oblasti Èeské støedove ších bitev støedovìku. V roce 1813 se støední Evropì. hoøí, které vedle Milešovky dominuje u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem Architektonicky zajímavý je Marián údolí Labe s Portou Bohemicou tzv. Bráodehrála bitva francouzské armády císaøe ský most pøes øeku Labe z roku 1998, jenž nou Èech. Pro zdejší krajinu jsou typické Napoleona I. se spojeneckými vojsky Rakrásné se stal jedním ze symbolù mìsta. V roce kužely kopcù dávno vyhaslých sopek, kouska, Ruska a Pruska. V této bitvì spomíst 2001 byl zaøazen mezi 10 nejkrásnìjších výhledy nabízí øada vyhlídkových jenci odrazili Napoleonùv pokus o vpád svìtových staveb posledního desetiletí a rozhleden. do Èech a pøedznamenali tak Napoleojí 20. století, je také nejvìtším jednostrannì Èetné potoky, které se z kopcù sbíhanovu porážku v Bitvì národù u Lipska. zavìšeným mostem v Èeské republice. k Labi, vytvoøily øadu vodopádù, v blíz- Váleèné události dodnes pøipomíná øada V novorenesanèním areálu z let 1876 kosti mìsta se jich nachází celkem dvapomníkù a pamìtních desek na nauèné a 1897 sídlí Muzeum mìsta Ústí nad La- náct. Nejznámìjším z nich je Vaòovský, stezce v okolí. Na dávných bojištích se popozici bem, ve kterém je možné zhlédnout ex- který je se svou výškou 12 metrù nejvyš- øádají rekonstrukce bitev. Antický sen, seznamující návštìv- ším v Èeském støedohoøí. Na území mìsta se nachází velké níky s historií starovìké øecké a øímské 10

10 Ú S T Í N A D L A B E M DOLNÍ ZÁLEZLY Obec se rozkládá na levém bøehu øe- lehlém bøehu Labe. Loï Marie, která vy- ky Labe, 10 km jižnì od Ústí nad Labem, plouvá ze zdejšího pøístavištì, pojme až ve stejnojmenném okrese. Její katastrální 35 osob. území má celkovou výmìru 357 hektarù Pøedstavitelé obce poøádají pro své a nadmoøskou výšku 170 metrù. V sou- spoluobèany bìhem roku øadu kulturèasnosti žije v Dolních Zálezlech asi 580 ních a spoleèenských akcí. Obyvatelstvo trvale hlášených obyvatel. se schází pøi pálení èarodìjnic, vítání Poèátky osídlení území dnešní obce obèánkù, na spoleèenském plese, dìtspadají až do mladší doby kamenné. Ves Turisticky atraktivní je pìší stezka od vla- ském dni a pøi dalších pøíležitostech. samotná je prvnì zmiòována již v roce kového nádraží na tzv. Mlynáøùv kámen, v zakládací listinì litomìøické ka- který je vhodný k horolezectví. pituly. V Dolních Zálezlech byla vybudová- Na katastru obce se nachází nìkolik na kanalizace, plynofikace i veøejný vodozajímavých kulturních památek, které sto- vod, obyvatelùm slouží služebna policie, jí za zhlédnutí. Socha sv. Jana Nepomuc- zdravotnické zaøízení, pošta, restaurace, kého z roku 1779 byla v roce 2004 zres- prodejna potravin a nìkolik provozoven taurována a pøemístìna do obce z Ústí soukromých živnostníkù. Místní dìti mo- nad Labem. V tom samém roce prošla re hou navštìvovat vlastní mateøskou škol -- konstrukcí i jediná pùvodní drážní pa ku, øidièùm je k dispozici èerpací stani -- mátka na železnièní trase Praha Dres ce. Milovníci sportu mohou využívat mo-- den, nádražní budova z roku Z dal derní víceúèelové høištì. Dopravní ob-- ších pamìtihodností lze jmenovat sochu služnost vesnice zajiš ují pravidelné auto- Ecce Homo nebo památný strom na uli busové, vlakové, ale také lodní linky, kte -- ci Na Horkách, cca 350 let starý dub. ré míøí do obce Církvice, ležící na proti- HABROVANY Obec Habrovany, nìmecky Habrowan, ristice i cykloturistice. Cílem výletù mùže se nachází v Chránìné krajinné ob- být tøeba nedaleká obec Stadice, známá lasti Èeské støedohoøí, 10 km severozá- z povìsti o Pøemyslu Oráèovi, vyhlídka padnì od Ústí nad Labem. V souèasné Mlynáøùv kámen v Dolních Zálezlech èi dobì jsou Habrovany tvoøeny jedinou rozhledna Radejèín. samostatnou èástí, jež má katastrální vý- mìru 282 ha a 198 stálých obyvatel. Ves byla v letech jako sousové èást panství Krupka v majetku Tìmy II. linky, které umožòují obyvatelùm z Koldic. Habrovany leží na Radejèínském obce dojíždìní za pracovními pøíležitostpotoce a byly vsí dìlenou, jejíž èást v roce mi, lékaøskou péèí èi službami úøadù. Vla patøila k panství Teplice. ková zastávka je nejblíže v nedalekých Ve støedu vsi se nachází barokní ètver- Øehlovicích. V obci Habrovany funguje cová kaple Panny Marie z roku 1840 s pùl- obecní úøad a veøejná knihovna, která kruhovým závìrem. Na nízké kuželové nabízí kromì pùjèování knih a èasopisù støeše je umístìna polygonální døevìná i bezplatný pøístup k internetu. zvonièka s cibulkou a nad obloukovým Obec je èlenem mikroregionu Milavchodem je vytažena oblouková øímsa se da, jehož cílem je rozvoj èlenských obcí štukovým køížem. Vnitøek kaplièky je skle a mìst. Souèástí tohoto svazku, zalo-- nut valenou klenbou. ženého v roce 2000, je 11 obcí: Krupka, Vesnice má vybudovaný veøejný vo- Modlany, Žalany, Chlumec, Trmice, Dolní dovod, kanalizace s èistièkou odpadních Zálezly, Øehlovice, Chabaøovice, Pøestavod ani plynofikace zde zatím není. Do- nov, Stebno a Habrovany. pravní spojení zajiš ují pravidelné autobu Ōkolí Habrovan je ideální k pìší tu 11

11 HOMOLE U PANNY Významnou církevní památkou obce je barokní kostel sv. Pia V. z 2. poloviny 18. století s barokní farou, vybudovanou na poèátku 19. století. Z dalších pamìti- hodností lze jmenovat kaplièku sv. Jakuba v Doubravici, kapli na návsi v Bláhovì a nìkolik dalších drobných sakrálních památek, roztroušených na území ostat- ních obcí. Obyvatelùm Homole u Panny slouží obchod s potravinami, høištì, restauraèní zaøízení a høbitov. Dopravní obslužnost zajiš ují autobusové linky. Bìhem roku žije obec bohatým spo- leèenským a kulturním životem. Její pøed- stavitelé poøádají pro své spoluobèany masopust, pálení èarodìjnic, dìtský den, modeláøské odpoledne, country bál, fotbalový turnaj, taneèní zábavu èi mikuláš- skou besídku. O pøipravovaných akcích i dùležitých událostech v obci informuj e obèany zpravodaj s názvem Homolský obèasník. Obec s pøibližnì 380 stálými obyvateli se nachází asi 10 km jihovýchodnì od mìsta Ústí nad Labem, ve stejnojmenném okrese v Ústeckém kraji. Její katastrální území tvoøí èásti Homole u Panny, Haslice, Doubravice, Bláhov, Nová Ves u Plánì, Babiny II, Suletice, Byòov a Lhota pod Pannou s celkovou výmìrou ha. V historických pramenech je obec poprvé zmiòována v roce Pùvodnì se jmenovala Høibojedy, tj. ves lidí, kteøí jedí høiby. Nejprve se o vsi píše v listinách libìšického kláštera, pozdìji také v listinì císaøe Zikmunda, který obec Homoli spoleènì s Lhotou zastavil Hynkovi z Valdštejna. V Homoli stojí rodný dùm Josefa Emanuela Hibsche ( ), který geologicky zmapoval Èeské støedohoøí a zachránil pøed znièením èetné vzácné vrchy. Na návrší pøed kostelem je na balvanu umístìna jeho pamìtní deska. Obec vybudovala svému slavnému rodákovi muzeum, které bylo otevøeno v roce 2002 u pøíležitosti 150. výroèí vìdcova narození. CHABAØOVICE Mìsteèko Chabaøovice leží v sever- Ve mìstì funguje celá øada aktivních ních Èechách, v tìsné blízkosti mìsta Ús- zájmových spolkù. Smysluplné trávení tí nad Labem, ve stejnojmenném okrese. volného èasu nabízí napøíklad klub spor- Jeho katastrálním územím rozlohy tovního rybolovu, klub plochodrážníkù ha protéká Ždírnický potok, nachází se a tìlovýchovná jednota s oddíly volejbalu, zde také Školní a Malý a Velký Luèní ryb- nohejbalu, florbalu, tance, tenisu, pingník. V souèasnosti ve mìstì žije okolo pongu atd. Obyvatelùm slouží udržované stálých obyvatel. sportovní høištì, krytá tìlocvièna, koupasledkem Za nejstarší písemnou zmínku o osíd pøestavby v 17. století. Návštìv-- lištì i høištì pro nejmenší dìti. lení mìsta je považován seznam farních ník si mùže prohlédnout také pravoslav- kostelù pražské arcidiecéze z roku 1352, nou kaplièku sv. Jana Køtitele, høbitovní kde je uvedena ves Kagrnitz jako pod- kapli sv. Michaela z poèátku 17. století danská ves panství Rýzmberg. Významný nebo kostel sv. Václava v Roudníkách, kte- je pro mìsto rok 1549, ve kterém Ferdi- rý zde byl vystavìn již v 15. století. nand I. Habsburský udìlil Chabaøovicím Chabaøovice mají svou vlastní základprávo užívání mìstského znaku a petickou ní školu a mateøskou školku, ale také prak- èetìní zeleným voskem. V 80. letech 20. a umìleckou školu. Kulturní akce století mìlo být mìsteèko zrušeno kvùli se odehrávají v kulturním domì Zátiší, tìžbì uhlí, tento zámìr se ale nakonec navení, jmenovat lze alespoò divadelní pøedstaštìstí neuskuteènil. nedìlní èaje, maškarní a spoleèen- Nejvýznamnìjší církevní památkou ské plesy, dìtské karnevaly nebo hudební Chabaøovic je pùvodnì gotický kostel Na- koncerty. Dalšími kulturními zaøízeními rození Panny Marie, doložený již roku jsou mìstská knihovna a Muzeum Chaba- 1352, jehož dnešní barokní podoba je vý- øovice. 12

12 Ú S T Í N A D L A B E M CHLUMEC V souèasnosti funguje v obci základní škola, dvì mateøské školy, mateøské cen- trum, tøi lékaøské praxe, dùm s peèovatel- skou službou, domov pro seniory, pošta, hasièi, knihovna, høbitov, kostel, nìkolik obchodù a restaurací, lékárna, bowling, sportovní areál a obvodní oddìlení Policie ÈR. Dopravní spojení Chlumce zajiš uje 12 linek autobusové dopravy. Velice významná je pro život v obci kulturní a sportovní èinnost. Mezi tradièní akce patøí napø. rekonstrukce boje k vý- roèí bitvy u Chlumce, rodinná turistická soutìž Pochoduje celá rodina, masopust, oslavy dìtského dne, hasièská soutìž O Floriánovu putýnku, hudební festival Chlumecké léto a country-folkový festival Chlumecký guláš. Mezi nejaktivnìjší spolky patøí dìtský pìvecký sbor KO ATA a Chlumecký dìtský a pìvecký sbor, klub vojenské historie 42. pìší pluk hrabìte Erbacha, dobrovolní hasièi, sportovci, autoklub a kynolo- gové. Okolí Chlumce je protkáno sítí turistických stezek, nejvíce jich je na høebenu Krušných hor. Vìtšinu stezek mohou využívat i cyklisté, v zimì se zase znaèené trasy mìní v bìžecké trati. Obec je tu- risticky velmi vyhledávaná nejen pro svou historii, ale i pro možnost rekreace, nebo se mùže pyšnit fascinující zelení a velkým rybníkem s možností nejen koupání, ale také rybolovu. Dalším lákadlem mùže být sportovní areál s fotbalovým høištìm a te- nisovými i volejbalovými kurty. Chlumec se nachází v severních Èechách v Ústeckém kraji v okrese Ústí nad Labem. Leží v krajinné památkové zónì bitvy u Chlumce (1813), pøímo pod Krušnými horami bohatými na turistické stezky a cyklotrasy. Chlumec tvoøí 5 èástí 2 o celkové plošné výmìøe 12,88 km Chlumec, Stradov, Žandov, Èeský Újezd a Støížovice. K mìl Chlumec Významnou památkou Chlumce je obyvatel. Svým urbanistickým cha- barokní kostel sv. Havla, jenž byl vyburakterem, obèanskou vybaveností a poè- dován již ve 30. letech 12. století. Mohuttem obyvatel již obec naplòuje znaky nou hranolovou vìž získal svatostánek až mìsta a proto v roce 2011 požádala, aby na sklonku 16. století, do vnitøní zdi kostebyla prohlášena mìstem. la jsou vezdìny figurální renesanèní ná- hrobky rodiny Kölblù z let Do vnìjší zdi presbytáøe je vezdìno jedenáct náhrobkù z pùvodního renesanèního kostela. Bìhem napoleonských válek byl kostel výraznì ponièen, obnoven byl v letech Další pamìtihodností v obci je kaple Nejsvìtìjší Trojice s trojúhelníkovým pùdorysem, která je významnou památkou barokního stavitelství, uvnitø s bohatou freskovou výzdobou. Podle zakládací lis- Již roku 993 se objevila první histo- tiny z roku 1685 byla postavena v letech rická zmínka o Chlumci, a to v listinì Bo- leslava II., kterou urèil desátek cla Nachlumcy pro právì založený první mužský klášter benediktinù v Èechách. V únoru 1126 se k Chlumci pøes hra- nièní hory valila vojska krále Lothara I. Sas- kého, aby svým meèem dùraznì domluvil èeskému knížeti Sobìslavovi I. Ten však chytøe a odvážnì využil horského terénu u Chlumce a se svými lidmi Lothara a jeho vojska na hlavu porazil. Význam tohoto vítìzství pro další vývoj èeské státnosti je všeobecnì dobøe znám. Za napoleonských válek se Chlumecko dostalo pøímo do støedu váleèných událostí. Za tìžkých bojù v srpnu a záøí 1813 byly zdejší obce zcela znièeny. Porážka na pamì odvrácení morové francouzských jednotek u Chlumce ale epidemie z roku Od roku 1838 je znamenala obrat ve vývoji války a konec pod kaplí umístìna rodinná hrobka West- plánù Napoleona na ovládnutí Evropy. phalenù. Na chlumeckém zámku, sídle jednoho V Chlumci si lze prohlédnout rovnìž z nejvìtších panství v Èechách, se bìhem památník bitvy z roku 1813 s plastikou lva staletí vystøídala øada šlechtických rodù. od A. Mayerleho, který byl postaven roku Byly mezi nimi i rody dobøe známé, jejichž 1913 ke stému výroèí bitvy u Chlumce. pøíslušníci zastávali vysoké státní funkce, Památník vznikl dle návrhu Julia Schmie- pøes Kölbly, Stralendorfy, Kolovraty, Thu- dela jako historický doklad této významné ny, až po Westphaleny, kteøí se podíleli události. Odhalen byl za pøítomnosti arcina prùmyslovém rozvoji celé oblasti a její vévody Karla, místodržitele Thuna a po- dnešní podobì. tomkù rodin nìkterých generálù. 13

13 CHUDEROV Obec leží v malebném kraji Èeského V Lipové si mùže návštìvník prohlédnout kupní centrum v ústecké mìstské èásti støedohoøí, asi 5 km od centra krajského kostel sv. Martina z 15. století, v roce 1692 Severní Terasa je vzdáleno necelý kilo- mìsta Ústí nad Labem. V souèasné dobì zbarokizovaný, v obci Radešín je k vidì- metr. V souèasné dobì probíhá v Chude- ji obývá okolo 980 stálých obyvatel, kte- - ní nìkolik hrázdìných lidových staveb, rovì výstavba nových rodinných domù, øí žijí v èástech Chuderov, Chuderovec, z nichž dùm èp. 11 je památkovì chránìn. a tak je pravdìpodobné, že se bude poèet Libov, Lipová, Radešín a Žežice a v osa- - Památkou Žežic je kostel sv. Petra a Pavla obyvatel v budoucnu nadále zvyšovat. dách Mlýništì, Neznabohy a Sovolusky. s ohradní zdí, jehož dnešní budova vznikla Bìhem roku žije obec pestrým spolesice Katastrální výmìra obce je ha. až roku 1780, ale zøejmì zde stál už èenským a kulturním životem, pro obèa- V historických pramenech je vesnice v polovinì 14. století. V osadì Mlýništì ny je organizován napøíklad dìtský den, zmiòována poprvé v roce se nachází unikátní technická památka maškarní karneval, spoleèenský ples, slav- Do dnešní doby se na území Chu- vodní zdroj z roku Kaple sv. Jana nostní rozsvìcování vánoèního stromu derova a jeho místních èástí dochovalo Nepomuckého z 18. století se sochou to- a další akce. nìkolik zajímavých kulturních památek. hoto svìtce, stojící na chuderovské návsi, byla kvùli své znaèné zchátralosti zbourána, stejnì jako barokní sloup Ukøižování. Oblast okolo Chuderova je považována z hlediska turistiky, pøírody, obèanské vybavenosti, bydlení a dopravní dostupnosti do mìsta Ústí nad Labem za velice atraktivní. V obci se nachází mateøská škola s vlastní jídelnou, lékaøská ordinace, knihovna s internetem zdarma, fotbalové i dìtské høištì a prodejna potravin. Náwww.chuderov.cz LIBOUCHEC Libouchec se nachází v údolí Jílovské- èního hospodáøského dvora se zámeckou ho potoka, který oddìluje Èeské støe- obytnou èástí. Dvùr byl vybudován sasdohoøí od Labských pískovcù. Více jak kým rytíøským rodem z Bünau ve 2. polo obyvatel obce žije na katastrálním vinì 16. století. V Liboucheci je možné území výmìry ha, které je tvoøe- vidìt také øadu domù s prvky pùvodní no èástmi Èermná, Knínice, Libouchec lidové architektury nebo barokní sousoší a Žïárek. Kalvárie z roku První písemná zmínka o vsi Libouchec Obec má vlastní mateøskou školu a pochází z roku Od 14. století patøila Dominantou obce je kostel sv. Tøí krá- základní školu s jídelnou a družinou, poštu, vesnice dìèínským Vartenberkùm, po- lù, jenž byl v minulosti èastokrát pøesta- zdravotnické zaøízení, služebnu policie tom Trèkùm z Lípy, po nich Salhausenùm vován, a tak v nìm lze nalézt odkazy na i vybudovaný vodovod, plynofikaci a kaa Býnovským. V roce 1628 získali Libou- øadu umìleckých slohù od renesance až nalizaci s èistièkou odpadních vod. Michec dìèínští Thunové. Ti ještì nìkolikrát po novogotiku. Další významnou pamìti- lovníkùm sportu je k dispozici udržované pøebývali na zdejším pùvodnì renesan- hodností je rekonstruovaný libouchecký høištì a moderní sportovní hala, která èním zámku, ale po jeho znièení švéd- zámek, který je cennou ukázkou renesan- nabízí i možnost ubytování, od roku 2000 skými vojsky bìhem tøicetileté války pøe- funguje v obci také golfový klub. V Libounesli své sídlo do nedalekého Jílového. Již chci pùsobí také myslivecké sdružení v 15. století byl z Libouchce vybudován a sbor dobrovolných hasièù. vodovod do mìsta Ústí nad Labem. Na Obec je èlenem mikroregionu Labské konci feudalismu tu vznikla rozsáhlá ma- skály, jehož 9 èlenských obcí nabízí návnufakturní výroba knoflíkù a textilu. Pri- štìvníkùm nejen pøekrásnou pøírodu, ale mitivní stroje mlýnù, manufaktur a hamrù i øadu kulturních památek s pohnutou hisdokázal svou silou roztoèit kdysi vodnatý torií. Jílovský potok. 14

14 Ú S T Í N A D L A B E M MALÉ BØEZNO Vesnièka Malé Bøezno leží na pravém bøehu Labe, 8 km východnì od Ústí nad Labem, pod vrchem Lichá (462 m n. m.). Pod správu obecního úøadu patøí kromì Malého Bøezna i obec Leština. Celková katastrální výmìra obce je ha, žije zde pøes 500 trvale hlášených obyvatel. Ves Malé Bøezno je pùvodnì okrouhlice z století. Je zøejmì totožná s lokalitou Breznec, doloženou v majetku velmože Hroznaty v roce 1178 a pak johanitù v roce 1188, není to však dokázáno. Své jméno vesnice dostala od bøízy, pøívlastkové urèení ji má odlišit od blízkého Velkého Bøezna. Leština je rovnìž pùvodnì slovanská okrouhlice z století, která se rozléhá pøi prùjezdní komunikaci v údolí Luèního potoka. Poprvé v historii byla ves zmiòována roku 1437, tehdy patøila zdejší tvrz k Býèkovicím a sloužila jako ochrana litomìøického proboštství. Státem chránìnou kulturní památkou v obci je kaple, stojící pøi prùjezdní silnici, jež má nad vchodem na desce uvedeno jméno svého stavitele a rok vzniku Joannes Keckerk V roce 1993 byla opravena. Do obce byl zaveden veøejný vodovod, kanalizace s ÈOV ani plynofikace zde zatím není. Malé Bøezno má autobusové i železnièní spojení, které využívají jeho obyvatelé k dojíždìní do vìtších obcí, ve kterých hledají pracovní pøíležitosti, lékaøskou péèi nebo vzdìlání. Pøímo v obci funguje obecní úøad, mateøská škola, knihovna s bezplatným pøístupem k internetu, høbitov a sportovní høištì. Aktivními spolky v obci, které se starají o smysluplné trávení volného èasu dìtí i dospìlých, jsou fotbalový oddíl FK Malé Bøezno a Sbor dobrovolných hasièù Malé Bøezno. Oba spolky se také podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí v obci a reprezentují ji v regionálních soutìžích. MALEÈOV Maleèov, jenž bývá èasto nazýván král Václav IV. spolu s dalšími osadami roku 1352, pod kostelem se zachovala prahem k Portì Bohemice, se nachází Haškovi z Robeè. Od roku 1548 náležela barokní fara, postavená kolem roku v malebné krajinì Èeského støedohoøí, Salhausenùm a od roku 1676 patøila spo- Za zmínku jistì stojí i ètvercová kaple sv. 8 km jihovýchodnì od Ústí nad Labem. leènì se zbožím svádovským k panství Antonína Paduánského v Øetouni. Jeho místní èásti Maleèov, Bøezí, Èe- - Ploskovice. Posledním feudálním majite- Maleèov žije pestrým kulturním a spoøeništì, Horní Zálezly, Nìmèí, Pohoøí, lem Maleèova byl císaø Ferdinand I. V obci leèenským životem, bìhem roku zde pro- Proboštov, Rýdeè, Øetouò a Babiny I za- - si lze prohlédnout nìkolik zajímavých bíhá øada zajímavých akcí, které pro své bírají celkovou katastrální výmìru staveb. Stavení èp. 8 a èp. 30 z 19. století obyvatele pøipravuje obec ve spolupráci ha, žije v nich asi 770 obyvatel. jsou státem chránìné památky, drobná se zájmovými spolky. Oblíbené je tøeba Ves Maleèov je v historických prame- kaplièka na kraji lesa na kopci Trpasli - stavìní máje, dìtský den, maškarní ples èi nech zmiòována poprvé v roce 1057, a to èí kameny (659 m n. m.) je výklenková vítání obèánkù. v zakládací listinì litomìøické kapituly s pùlkruhovým závìrem a pochází ze U místní èásti Pohoøí se nachází ly- jako Malešùv dvùr se 6 usedlostmi a jed- zaèátku 19. století. žaøský vlek s umìlým zasnìžováním. nou zahradou. V roce 1410 ves zastavil V obci Bøezí stojí barokní ètvercová kaple z roku 1780, v Èeøeništi si lze prohlédnout barokní høbitovní kapli s plastikou Panny Marie a kostel Panny Marie Pomocnice køes anù, stojící ve stráni nad vsí. Horní Zálezly se mohou chlubit pozoruhodným kamenným køížem z roku 1831, Nìmèí zase výklenkovou kaplièkou z 19. století se sedlovou støechou. Kostel Narození sv. Jana Køtitele v Proboštovì byl v historických dokumentech zmiòován již 15

15 PETROVICE Petrovice leží severnì od Ústí nad velitelské stanovištì. Na obnovì válkou Labem v nadmoøské výšce 551 m, u stát-- znièeného kostela se podílela široká ve- ních hranic ÈR a SRN. Obec Petrovice je øejnost vèetnì okolních vesnic. Fara pod tvoøena místními èástmi Petrovice, Krás-- kostelem byla opravena v letech 1994 ný Les, Nakléøov a Vìtrov. Na katastru celkové rozlohy ha v souèasnosti Další památkou Petrovic je socha sv. žije kolem 870 stálých obyvatel. Jana Nepomuckého z roku 1709, umístì- Obec vznikla pøi zemské bránì, kte- ná u kostela na vysokém hranolovém sokrou se z nìmeckého Halle dovážela do Dnešní kostel sv. Mikuláše byl ve støedu lu, a sloup Ecce homo od Antona Bauera èeského vnitrozemí sùl. Svým øazením obce vystavìn roku Bìhem napo- z Teplic z roku 1874, stojící pøi boèním budov podél obou stran cesty a s rozší- leonských válek sloužil jako skladištì i jako kostelním vstupu. Nad petrovickým høbiøeným prostorem ve støedu obce jsou Pet- lazaret, kostelní fara byla využívána jako tovem si lze prohlédnout kamenný mororovice typickou osadou založenou nì- vý køíž s litinovým korpusem ukøižovameckými kolonisty. Jméno obce Peters- ného Krista. Køíž byl zøízen na hromadwald je v této nìmecké formì poprvé ném hrobu obìtí zemøelých v roce 1814 zmiòováno v roce 1352 a s nejvìtší prav- na úplavici po napoleonském tažení. dìpodobností se jedná o jméno lokáto- V souèasné dobì jsou Petrovice mora, který odpovídal králi za osídlení zdejší derní obcí s dobrou obèanskou vybaveoblasti. Prvními známými majiteli vsi jsou ností i dopravní dostupností. Obyvatelé páni z Wartenberka, kteøí jsou roku 1352 mají k dispozici dostateèné kulturní i sporuvádìni jako patroni zdejšího kostela. tovní vyžití, ale také bohaté turistické První zmínka o petrovickém kostelu, možnosti v krásné krajinì CHKO Labské který stával uprostøed místního høbitova, pískovce. je datována již do 2. poloviny 14. století. POVRLY Obec s více jak stálými oby- chy lodi se nachází barokní zvonièka, vateli se skládá z èástí Povrly, Neštìdice, vnitøní zaøízení kostela pochází z konce 18. Roztoky, Mašovice, Lužec, Mírkov, Blan- a z 19. století. sko, Slavošov, Lysá, Šachov, Èeský Bukov Nad Neštìdicemi se tyèí výrazný a Maškovice. Její katastrální území roz- skalnatý kopec Kozí vrch, který je dnes lohy ha leží 9 km východnì od celý chránìný jako pøírodní rezervace mìsta Ústí nad Labem, na levém bøehu o výmìøe témìø 37 ha, jejímž úèelem je øeky Labe. ochrana vzácných druhù rostlin. Na vrdnes Osada Povrly vznikla na levém bøehu tvoøí jeden správní celek, byly vždy chol vede zelenì znaèená turistická trasa Labe a nepochybnì profitovala ze své vesnicemi hospodáøsko-pìstitelskými. z Neštìdic nebo z Mašovic. Poblíž Mírpolohy pøi pøechodu obchodní stezky Povrly jsou zmiòovány kolem roku 1200, kova je na 545 m vysokém kopci Blanpøes øeku. Povrly a ostatní obce, které pøièemž první doložitelná písemná zpráva sko k vidìní zøícenina hradu Blansko, jenž o vsích Povrly a Roztoky pochází z roku zpustl již v 16. století Dnes jsou Povrly moderní obcí s dob- Na území obce se do dnešních dnù rou dopravní dostupností a obèanskou dochovalo velké množství zajímavých kul- vybaveností. Obyvatelstvu slouží základní turních památek. Moderní kostel Navští- škola, dvì mateøské školky, pošta, policie, vení Panny Marie zde byl postaven v roce zdravotní støedisko, peèovatelský dùm, 1936, jeho souèástí je vysoká jižní vìž se dìtské centrum, knihovna a nìkolik prozvonem. V èásti Roztoky, v krátkém údolí dejen, restaurací a ubytovacích zaøízení. levého pøítoku Labe, stojí kostel Narození Pøíznivci sportu mohou využívat koupasv. Jana Køtitele, který má osmibokou loï lištì, letní a zimní stadion èi tìlocviènu s nízkou stanovou støechou a k západu a bazén místní ZŠ. orientovaný presbytáø. Na vrcholu støe- 16

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice Historické památky Objekt 4 kapličky Marie Sněžné 3 domy (selské baroko) keltské pohřebiště 2 kapličky Skály kaplička Jana Nepuckého Kuřimany 6 kapliček židovský hřbitov 3 Boží muka lidová architektura

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD MORAVA A SLOVENSKO 2014 Bystřicko Slovenský ráj - Vysoké Tatry (po stopách UNESCO) ve dnech 3.7. 12.7.2014

POZNÁVACÍ ZÁJEZD MORAVA A SLOVENSKO 2014 Bystřicko Slovenský ráj - Vysoké Tatry (po stopách UNESCO) ve dnech 3.7. 12.7.2014 POZNÁVACÍ ZÁJEZD MORAVA A SLOVENSKO 2014 Bystřicko Slovenský ráj - Vysoké Tatry (po stopách UNESCO) ve dnech 3.7. 12.7.2014 Datum Program Poznámka 3.7. čtvrtek 4.7. pátek Odjezd autobusu: 7:00 hod. z Děčína

Více

Týn nad Vltavou.

Týn nad Vltavou. Týn nad Vltavou www.tnv.cz U nás se mùžete projít staletími a prohlédnout si památky a stavby mnoha architektonických stylù. Renesanèní radnici s arkádovým podloubím a mìš anské domy, gotický kostel s

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Příloha č. 1: Srovnání údajů z databází Katastru nemovitostí a ČSÚ

Příloha č. 1: Srovnání údajů z databází Katastru nemovitostí a ČSÚ Příloha č. 1: Srovnání údajů z databází Katastru nemovitostí a ČSÚ Využití budov 2010 Využití budov 2005 SLDB 1991 Obce v okrese Ústí n. L. stavba pro individuální rekreaci (8) stavba pro individuální

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi BENEŠOV Mìsto Benešov leží necelých 40 km na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi zvon od mistra Rudgera z roku 1322, øekou Sázavou a bájnou horou Blaník, jeden z nejstarších

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. mìsta a obce Královéhradeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. mìsta a obce Královéhradeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ mìsta a obce Královéhradeckého kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í VRCHLABÍ Mìsto Vrchlabí, k nìmuž náleží

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍØENOU PÙSOBNOSTÍ VELKÉ MEZIØÍÈÍ

SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍØENOU PÙSOBNOSTÍ VELKÉ MEZIØÍÈÍ SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍØENOU PÙSOBNOSTÍ VELKÉ MEZIØÍÈÍ Starobylé mìsto leží 50 km západnì od Brna v malebném, hlubokém údolí na soutoku øíèky Balinky s Oslavou. Rozprostírá se na území 91 ha zastavìné

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Králický Sněžník...6 Z kláštera na Hoře Matky Boží na Severomoravskou chatu... 8 Králické aleje...10 Vyhlídkový okruh Králickým Sněžníkem...12 Po hřebeni

Více

R O K Y C A N Y KAKEJCOV. Florian jako samostatné panství. Florian kycan na trase mezi Mirošovem a Spá-

R O K Y C A N Y KAKEJCOV. Florian jako samostatné panství. Florian kycan na trase mezi Mirošovem a Spá- R O K Y C A N Y KAKEJCOV Obec Kakejcov leží 8 km jižnì od Ro Florian jako samostatné panství. Florian kycan na trase mezi Mirošovem a Spá Gryspek, rytíø z Gryspachu, se, aè katolík, leným Poøíèím v 520

Více

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ - 41 - - 42 - HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru obce Hosín z roku 1827 letecký snímek Hosína z

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

www.mikroregion-hranicko.cz

www.mikroregion-hranicko.cz Na c e stì k udrži te lné m u r o z v o j i www.mikroregion-hranicko.cz Projekt Inovace a efektivní využívání zdrojù jako hnací síly udržitelného rozvoje (zkratkou INNOREF) je mezinárodním projektem založeným

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady P 2 Fotodokumentace P3 Mapa s vyznačením cyklostezky Oslavany Ivančice

SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady P 2 Fotodokumentace P3 Mapa s vyznačením cyklostezky Oslavany Ivančice SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady Tab. č. 1 Nemovité kulturní památky mikroregionu Ivančicko P 2 Fotodokumentace Obr. č. 1 Údolí řeky Jihlavy v přírodním parku Střední Obr. č. 2 Údolí řeky Oslavy

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín

Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín Plán rozvoje sportu v obci byl schválen radou města dne 9. 1. 2017, usnesením č. 51/II/2. Tento plán rozvoje sportu v obci na období od 2017

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy èást tøetí èást/str. obsah 1/2 Fy. Schilling& Graebner 1/3 radnice Dresden Pieschen 1/4 nìkdejí kostel Chabaøovice 1/5 nìkdejí kostel Teplice Trnovany 1/6-7 kostel Hrob u Duchcova 1/8-10 kostel Duchcov

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Příslušné obce (města) Části města Katastrální území Zlaté Hory Dolní Údolí Dolní Údolí. Zlaté Hory, Rožmitál Zlaté Hory v Jeseníkách

Příslušné obce (města) Části města Katastrální území Zlaté Hory Dolní Údolí Dolní Údolí. Zlaté Hory, Rožmitál Zlaté Hory v Jeseníkách REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK ZLATÉ HORY 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-22-20, 14-22-25, 14-24-05, 14-24-10, 14-24-15 15-11-16, 15-11-17, 15-11-21, 15-11-22, 15-13-01, 15-13-02, 15-13-06, 15-13-07, 15-13-11

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO SPEYER (ŠPÝR) Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine Ppress veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù

Více

Hrdějovice. Pamětihodnosti

Hrdějovice. Pamětihodnosti Hrdějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

www.helias.cz Duben 2014 Úterý 1.4. Tříkolky

www.helias.cz Duben 2014 Úterý 1.4. Tříkolky Duben 2014 Úterý 1.4. Tříkolky Středa 2.4. Solná jeskyně (Severní Terasa) - Návrat 14.30 hod. parkoviště u školy Čtvrtek 3.4. ZOO Ústí nad Labem - Průkaz ZTP sebou Pondělí 7.4. Jarní procházka - Návrat

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ Projekt Berounská brána je oázou klidu. Místem, kde jste obklopeni nádhernou přírodou a zároveň jste stále v centru města s veškerou občanskou vybaveností. Jste na dosah

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA 42 4.4 CYKLOTRASA Č. I DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK SÚKENICKÁ - U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA Popis: Délka: 33,4 km Převýšení: 1049 m Z Dolinky údolím Hanzlová na rozcestí Hanzlová. Zde

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P

5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P 5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P írodní p edpoklady Výjime né postavení oblasti Jeseník v rámci celé R je dáno nejen kvantitativními m ítky, tj. rozsahem území a objemem rekrea

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, Chabařovice IČ :

Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, Chabařovice IČ : Zásobník projektů Obsah : 2 1. Úvod 3 2. Zásobník projektů 4 2.1. Rekonstrukce historických památek 4 2.2. Občanská infrastruktura (vybavenost) 10 2.3. Ubytovací a stravovací kapacity 21 2.4. Dopravní

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách

P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách A1 Kaple Panny Marie pomocné v Klopotech: K. Leschingerová, srpen 2014 A2 Obraz korunování Panny Marie: K. Leschingerová, duben 2015 A3

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic 4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic Celková délka trasy: 3,8 km (4,7 km) Poèet stromù: 7 Dolní Poèernice Obec leží v místì starého osídlení. V pozdní dobì kamenné (asi 4000 let pø. n. l.)

Více

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz PLZEÒSKÝ KRAJ mìsta a obce Plzeòského kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í PLZEÒ Mìsto Plzeò, významné hospodáøské, dislav Sutnar

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Návrh provozu turistických autobusů pro rok 2012 pracovní verze

Návrh provozu turistických autobusů pro rok 2012 pracovní verze Návrh provozu turistických autobusů pro rok 2012 pracovní verze Zpracoval: Dne: 28. 7. 2011 Přílohy: Bc. Vít Horáček, správce silniční dopravy, odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Příloha 1 Zjednodušené schéma

Více

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC LIPENSKO - DOVOLENÁ BEZ STRESU 01 VÝCHOZÍ SITUACE - TURISTICKÝ RUCH KUBOVA HUT Letní sezóna Letní sezóna - intenzivní Zimní sezóna Zimní sezóna - intenzivní Turistický ruch je intenzivnìji rozvinut pouze

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

50 8'18.77"N 15 6'25.49"E. GPS poloha:

50 8'18.77N 15 6'25.49E. GPS poloha: Park Poděbradská obora 50 8'18.77"N 15 6'25.49"E Poděbradská obora se nachází na levém břehu řeky Labe, jižně od čtvrti Poděbrad, zvané Polabec a severně od Pražské silnice. Na její východní straně začíná

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více