ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz"

Transkript

1 ÚSTECKÝ KRAJ mìsta a obce Ústeckého kraje PROXIMA Bohemia

2 ÚSTÍ NAD LABEM Mìsto Ústí nad Labem leží na seve- kultury. Kromì toho muzeum nabízí nejrozápadì Èeské republiky, v pøekrásné rùznìjší tematické výstavy a další dopro- krajinì Èeského støedohoøí, v místech, vodný kulturní program. kde øeka Bílina ústí do mohutného toku Ve mìstì pùsobí øada dalších kultur- Labe. Od hlavního mìsta Prahy je vzdá- ních institucí. Severoèeské divadlo opery leno necelých 90 km, od hranic s Nì- a baletu dosahuje øady národních i memeckem pak 25 km. Se svými bezmála zinárodních úspìchù, významnou diva obyvateli je 7. nejvìtším mìstem delní scénou je též Èinoherní studio, kte- Èeské republiky, sídlem Ústeckého kraje množství zajímavých kulturních památek. rým prošla øada slavných èeských hercù. a Univerzity Jana Evangelisty Purkynì. Dominantu jeho jižní èásti tvoøí zøícenina Aktivnì zde pracují tøi profesionální dihradu Støekov ze 14. století, jedna z nejlik vadelní soubory, komorní orchestr, nìko- romantiètìjších hradních zøícenin v Èeské pìveckých sborù i taneèních skupin. republice, pod níž bylo v letech 1923 Milovníky kultury na Ústecku zaujmou 1936 postaveno Masarykovo zdymadlo, muzea, galerie, divadla i kina, dìtem se národní technická památka, která slouží bude líbit v ústecké zoologické zahrak zajištìní splavnosti øeky Labe. dì, která je otevøena celý rok. Ve mìstì se Oblíbeným cílem výletù je zámeèek poøádá nìkolik mezinárodních kulturních Vìtruše, jehož souèasná podoba je z let akcí, napøíklad soutìž mladých klavíristù, a jehož vìž nabízí návštìv country festival Trampská porta, meziná- První zmínky o Ústí pocházejí z ob- níkùm krásný výhled na labské údolí. Tu- rodní festival sborového zpìvu èi jazzový dobí kolem roku Královským mìs- risté zde mohou poobìdvat v restauraci a bluesový festival. tem se Ústí nad Labem stalo za panování èi navštívit pøírodní i zrcadlové bludištì Milovníci sportu mají ve mìstì k dis- krále Václava I. pøed rokem Patøí tak a sportovní areál. Od roku 2010 vede na pozici atletický stadion, zimní stadion, k nejstarším z pøibližnì ètyøiceti králov- Vìtruši lanová dráha s výchozí stanicí na plavecký stadion, krytou sportovní halu, ských mìst v Èechách. Období nejvìt- støeše obchodního centra Forum. støelnici, bowling, fitness centra a øadu šího rozkvìtu mìsto zažilo ve 2. polovinì Z církevních památek Ústí nad Labem dalších krytých i venkovních sportovních 19. století, kdy se díky prudkému rozvoji je nejvíce proslavený pozdnì gotický zaøízení a høiš. Èlenitá kopcovitá krajina prùmyslu a dopravy stalo jedním z nej- kostel Nanebevzetí Panny Marie, stojící kolem Ústí poskytuje ideální podmínky významnìjších prùmyslových a obchod- pro turistiku, cyklistiku, horolezectví a hiních center Èech. poturistiku. Plavecké areály a pøírodní Jihovýchodnì od Ústí, v údolí øeky Bí- koupalištì lákají ke koupání, Labská stezliny se nalézá slavná ves Stadice, odkud ka je využívána rekreaèními cyklisty a pro byl podle legendy povolán na èeský trùn in-line bruslení. knìžnou Libuší Pøemysl Oráè. Tento pøí- Pøekrásné výhledy na Èeské støedobìh dnes pøipomíná nejen pomník z roku hoøí si lze užít bìhem pravidelných pla- 1841, ale také Pøemyslùv statek, Královský veb rekreaèních lodí od nìmeckého Bad pramen, Volská skála èi Pøemyslova líska. Schandau až po Mìlník. Na lodích je možv Ústecko bylo v minulosti dìjištìm øa centru mìsta. Je znám jako kostel se šik-- né obèerstvit se v restauraci, degustovat dy významných váleèných událostí, v roce mou vìží, což je dùsledek bombardová- regionální vína èi se pobavit na taneèních 1126 Èeši porazili øímského krále Lothara ní mìsta na konci 2. svìtové války. Bom- veèerech s hudbou. u Chlumce, v roce 1426 porazili husité bardování bylo pøíèinou vychýlení kostelní Ústí nad Labem se nachází v srdci u Ústí saská vojska v jedné z nejkrvavìj- vìže o 201 cm, a ta je tak nejšikmìjší vìží Chránìné krajinné oblasti Èeské støedove ších bitev støedovìku. V roce 1813 se støední Evropì. hoøí, které vedle Milešovky dominuje u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem Architektonicky zajímavý je Marián údolí Labe s Portou Bohemicou tzv. Bráodehrála bitva francouzské armády císaøe ský most pøes øeku Labe z roku 1998, jenž nou Èech. Pro zdejší krajinu jsou typické Napoleona I. se spojeneckými vojsky Rakrásné se stal jedním ze symbolù mìsta. V roce kužely kopcù dávno vyhaslých sopek, kouska, Ruska a Pruska. V této bitvì spomíst 2001 byl zaøazen mezi 10 nejkrásnìjších výhledy nabízí øada vyhlídkových jenci odrazili Napoleonùv pokus o vpád svìtových staveb posledního desetiletí a rozhleden. do Èech a pøedznamenali tak Napoleojí 20. století, je také nejvìtším jednostrannì Èetné potoky, které se z kopcù sbíhanovu porážku v Bitvì národù u Lipska. zavìšeným mostem v Èeské republice. k Labi, vytvoøily øadu vodopádù, v blíz- Váleèné události dodnes pøipomíná øada V novorenesanèním areálu z let 1876 kosti mìsta se jich nachází celkem dvapomníkù a pamìtních desek na nauèné a 1897 sídlí Muzeum mìsta Ústí nad La- náct. Nejznámìjším z nich je Vaòovský, stezce v okolí. Na dávných bojištích se popozici bem, ve kterém je možné zhlédnout ex- který je se svou výškou 12 metrù nejvyš- øádají rekonstrukce bitev. Antický sen, seznamující návštìv- ším v Èeském støedohoøí. Na území mìsta se nachází velké níky s historií starovìké øecké a øímské 10

3 Ú S T Í N A D L A B E M DOLNÍ ZÁLEZLY Obec se rozkládá na levém bøehu øe- lehlém bøehu Labe. Loï Marie, která vy- ky Labe, 10 km jižnì od Ústí nad Labem, plouvá ze zdejšího pøístavištì, pojme až ve stejnojmenném okrese. Její katastrální 35 osob. území má celkovou výmìru 357 hektarù Pøedstavitelé obce poøádají pro své a nadmoøskou výšku 170 metrù. V sou- spoluobèany bìhem roku øadu kulturèasnosti žije v Dolních Zálezlech asi 580 ních a spoleèenských akcí. Obyvatelstvo trvale hlášených obyvatel. se schází pøi pálení èarodìjnic, vítání Poèátky osídlení území dnešní obce obèánkù, na spoleèenském plese, dìtspadají až do mladší doby kamenné. Ves Turisticky atraktivní je pìší stezka od vla- ském dni a pøi dalších pøíležitostech. samotná je prvnì zmiòována již v roce kového nádraží na tzv. Mlynáøùv kámen, v zakládací listinì litomìøické ka- který je vhodný k horolezectví. pituly. V Dolních Zálezlech byla vybudová- Na katastru obce se nachází nìkolik na kanalizace, plynofikace i veøejný vodozajímavých kulturních památek, které sto- vod, obyvatelùm slouží služebna policie, jí za zhlédnutí. Socha sv. Jana Nepomuc- zdravotnické zaøízení, pošta, restaurace, kého z roku 1779 byla v roce 2004 zres- prodejna potravin a nìkolik provozoven taurována a pøemístìna do obce z Ústí soukromých živnostníkù. Místní dìti mo- nad Labem. V tom samém roce prošla re hou navštìvovat vlastní mateøskou škol -- konstrukcí i jediná pùvodní drážní pa ku, øidièùm je k dispozici èerpací stani -- mátka na železnièní trase Praha Dres ce. Milovníci sportu mohou využívat mo-- den, nádražní budova z roku Z dal derní víceúèelové høištì. Dopravní ob-- ších pamìtihodností lze jmenovat sochu služnost vesnice zajiš ují pravidelné auto- Ecce Homo nebo památný strom na uli busové, vlakové, ale také lodní linky, kte -- ci Na Horkách, cca 350 let starý dub. ré míøí do obce Církvice, ležící na proti- HABROVANY Obec Habrovany, nìmecky Habrowan, ristice i cykloturistice. Cílem výletù mùže se nachází v Chránìné krajinné ob- být tøeba nedaleká obec Stadice, známá lasti Èeské støedohoøí, 10 km severozá- z povìsti o Pøemyslu Oráèovi, vyhlídka padnì od Ústí nad Labem. V souèasné Mlynáøùv kámen v Dolních Zálezlech èi dobì jsou Habrovany tvoøeny jedinou rozhledna Radejèín. samostatnou èástí, jež má katastrální vý- mìru 282 ha a 198 stálých obyvatel. Ves byla v letech jako sousové èást panství Krupka v majetku Tìmy II. linky, které umožòují obyvatelùm z Koldic. Habrovany leží na Radejèínském obce dojíždìní za pracovními pøíležitostpotoce a byly vsí dìlenou, jejíž èást v roce mi, lékaøskou péèí èi službami úøadù. Vla patøila k panství Teplice. ková zastávka je nejblíže v nedalekých Ve støedu vsi se nachází barokní ètver- Øehlovicích. V obci Habrovany funguje cová kaple Panny Marie z roku 1840 s pùl- obecní úøad a veøejná knihovna, která kruhovým závìrem. Na nízké kuželové nabízí kromì pùjèování knih a èasopisù støeše je umístìna polygonální døevìná i bezplatný pøístup k internetu. zvonièka s cibulkou a nad obloukovým Obec je èlenem mikroregionu Milavchodem je vytažena oblouková øímsa se da, jehož cílem je rozvoj èlenských obcí štukovým køížem. Vnitøek kaplièky je skle a mìst. Souèástí tohoto svazku, zalo-- nut valenou klenbou. ženého v roce 2000, je 11 obcí: Krupka, Vesnice má vybudovaný veøejný vo- Modlany, Žalany, Chlumec, Trmice, Dolní dovod, kanalizace s èistièkou odpadních Zálezly, Øehlovice, Chabaøovice, Pøestavod ani plynofikace zde zatím není. Do- nov, Stebno a Habrovany. pravní spojení zajiš ují pravidelné autobu Ōkolí Habrovan je ideální k pìší tu 11

4 HOMOLE U PANNY Významnou církevní památkou obce je barokní kostel sv. Pia V. z 2. poloviny 18. století s barokní farou, vybudovanou na poèátku 19. století. Z dalších pamìti- hodností lze jmenovat kaplièku sv. Jakuba v Doubravici, kapli na návsi v Bláhovì a nìkolik dalších drobných sakrálních památek, roztroušených na území ostat- ních obcí. Obyvatelùm Homole u Panny slouží obchod s potravinami, høištì, restauraèní zaøízení a høbitov. Dopravní obslužnost zajiš ují autobusové linky. Bìhem roku žije obec bohatým spo- leèenským a kulturním životem. Její pøed- stavitelé poøádají pro své spoluobèany masopust, pálení èarodìjnic, dìtský den, modeláøské odpoledne, country bál, fotbalový turnaj, taneèní zábavu èi mikuláš- skou besídku. O pøipravovaných akcích i dùležitých událostech v obci informuj e obèany zpravodaj s názvem Homolský obèasník. Obec s pøibližnì 380 stálými obyvateli se nachází asi 10 km jihovýchodnì od mìsta Ústí nad Labem, ve stejnojmenném okrese v Ústeckém kraji. Její katastrální území tvoøí èásti Homole u Panny, Haslice, Doubravice, Bláhov, Nová Ves u Plánì, Babiny II, Suletice, Byòov a Lhota pod Pannou s celkovou výmìrou ha. V historických pramenech je obec poprvé zmiòována v roce Pùvodnì se jmenovala Høibojedy, tj. ves lidí, kteøí jedí høiby. Nejprve se o vsi píše v listinách libìšického kláštera, pozdìji také v listinì císaøe Zikmunda, který obec Homoli spoleènì s Lhotou zastavil Hynkovi z Valdštejna. V Homoli stojí rodný dùm Josefa Emanuela Hibsche ( ), který geologicky zmapoval Èeské støedohoøí a zachránil pøed znièením èetné vzácné vrchy. Na návrší pøed kostelem je na balvanu umístìna jeho pamìtní deska. Obec vybudovala svému slavnému rodákovi muzeum, které bylo otevøeno v roce 2002 u pøíležitosti 150. výroèí vìdcova narození. CHABAØOVICE Mìsteèko Chabaøovice leží v sever- Ve mìstì funguje celá øada aktivních ních Èechách, v tìsné blízkosti mìsta Ús- zájmových spolkù. Smysluplné trávení tí nad Labem, ve stejnojmenném okrese. volného èasu nabízí napøíklad klub spor- Jeho katastrálním územím rozlohy tovního rybolovu, klub plochodrážníkù ha protéká Ždírnický potok, nachází se a tìlovýchovná jednota s oddíly volejbalu, zde také Školní a Malý a Velký Luèní ryb- nohejbalu, florbalu, tance, tenisu, pingník. V souèasnosti ve mìstì žije okolo pongu atd. Obyvatelùm slouží udržované stálých obyvatel. sportovní høištì, krytá tìlocvièna, koupasledkem Za nejstarší písemnou zmínku o osíd pøestavby v 17. století. Návštìv-- lištì i høištì pro nejmenší dìti. lení mìsta je považován seznam farních ník si mùže prohlédnout také pravoslav- kostelù pražské arcidiecéze z roku 1352, nou kaplièku sv. Jana Køtitele, høbitovní kde je uvedena ves Kagrnitz jako pod- kapli sv. Michaela z poèátku 17. století danská ves panství Rýzmberg. Významný nebo kostel sv. Václava v Roudníkách, kte- je pro mìsto rok 1549, ve kterém Ferdi- rý zde byl vystavìn již v 15. století. nand I. Habsburský udìlil Chabaøovicím Chabaøovice mají svou vlastní základprávo užívání mìstského znaku a petickou ní školu a mateøskou školku, ale také prak- èetìní zeleným voskem. V 80. letech 20. a umìleckou školu. Kulturní akce století mìlo být mìsteèko zrušeno kvùli se odehrávají v kulturním domì Zátiší, tìžbì uhlí, tento zámìr se ale nakonec navení, jmenovat lze alespoò divadelní pøedstaštìstí neuskuteènil. nedìlní èaje, maškarní a spoleèen- Nejvýznamnìjší církevní památkou ské plesy, dìtské karnevaly nebo hudební Chabaøovic je pùvodnì gotický kostel Na- koncerty. Dalšími kulturními zaøízeními rození Panny Marie, doložený již roku jsou mìstská knihovna a Muzeum Chaba- 1352, jehož dnešní barokní podoba je vý- øovice. 12

5 Ú S T Í N A D L A B E M CHLUMEC V souèasnosti funguje v obci základní škola, dvì mateøské školy, mateøské cen- trum, tøi lékaøské praxe, dùm s peèovatel- skou službou, domov pro seniory, pošta, hasièi, knihovna, høbitov, kostel, nìkolik obchodù a restaurací, lékárna, bowling, sportovní areál a obvodní oddìlení Policie ÈR. Dopravní spojení Chlumce zajiš uje 12 linek autobusové dopravy. Velice významná je pro život v obci kulturní a sportovní èinnost. Mezi tradièní akce patøí napø. rekonstrukce boje k vý- roèí bitvy u Chlumce, rodinná turistická soutìž Pochoduje celá rodina, masopust, oslavy dìtského dne, hasièská soutìž O Floriánovu putýnku, hudební festival Chlumecké léto a country-folkový festival Chlumecký guláš. Mezi nejaktivnìjší spolky patøí dìtský pìvecký sbor KO ATA a Chlumecký dìtský a pìvecký sbor, klub vojenské historie 42. pìší pluk hrabìte Erbacha, dobrovolní hasièi, sportovci, autoklub a kynolo- gové. Okolí Chlumce je protkáno sítí turistických stezek, nejvíce jich je na høebenu Krušných hor. Vìtšinu stezek mohou využívat i cyklisté, v zimì se zase znaèené trasy mìní v bìžecké trati. Obec je tu- risticky velmi vyhledávaná nejen pro svou historii, ale i pro možnost rekreace, nebo se mùže pyšnit fascinující zelení a velkým rybníkem s možností nejen koupání, ale také rybolovu. Dalším lákadlem mùže být sportovní areál s fotbalovým høištìm a te- nisovými i volejbalovými kurty. Chlumec se nachází v severních Èechách v Ústeckém kraji v okrese Ústí nad Labem. Leží v krajinné památkové zónì bitvy u Chlumce (1813), pøímo pod Krušnými horami bohatými na turistické stezky a cyklotrasy. Chlumec tvoøí 5 èástí 2 o celkové plošné výmìøe 12,88 km Chlumec, Stradov, Žandov, Èeský Újezd a Støížovice. K mìl Chlumec Významnou památkou Chlumce je obyvatel. Svým urbanistickým cha- barokní kostel sv. Havla, jenž byl vyburakterem, obèanskou vybaveností a poè- dován již ve 30. letech 12. století. Mohuttem obyvatel již obec naplòuje znaky nou hranolovou vìž získal svatostánek až mìsta a proto v roce 2011 požádala, aby na sklonku 16. století, do vnitøní zdi kostebyla prohlášena mìstem. la jsou vezdìny figurální renesanèní ná- hrobky rodiny Kölblù z let Do vnìjší zdi presbytáøe je vezdìno jedenáct náhrobkù z pùvodního renesanèního kostela. Bìhem napoleonských válek byl kostel výraznì ponièen, obnoven byl v letech Další pamìtihodností v obci je kaple Nejsvìtìjší Trojice s trojúhelníkovým pùdorysem, která je významnou památkou barokního stavitelství, uvnitø s bohatou freskovou výzdobou. Podle zakládací lis- Již roku 993 se objevila první histo- tiny z roku 1685 byla postavena v letech rická zmínka o Chlumci, a to v listinì Bo- leslava II., kterou urèil desátek cla Nachlumcy pro právì založený první mužský klášter benediktinù v Èechách. V únoru 1126 se k Chlumci pøes hra- nièní hory valila vojska krále Lothara I. Sas- kého, aby svým meèem dùraznì domluvil èeskému knížeti Sobìslavovi I. Ten však chytøe a odvážnì využil horského terénu u Chlumce a se svými lidmi Lothara a jeho vojska na hlavu porazil. Význam tohoto vítìzství pro další vývoj èeské státnosti je všeobecnì dobøe znám. Za napoleonských válek se Chlumecko dostalo pøímo do støedu váleèných událostí. Za tìžkých bojù v srpnu a záøí 1813 byly zdejší obce zcela znièeny. Porážka na pamì odvrácení morové francouzských jednotek u Chlumce ale epidemie z roku Od roku 1838 je znamenala obrat ve vývoji války a konec pod kaplí umístìna rodinná hrobka West- plánù Napoleona na ovládnutí Evropy. phalenù. Na chlumeckém zámku, sídle jednoho V Chlumci si lze prohlédnout rovnìž z nejvìtších panství v Èechách, se bìhem památník bitvy z roku 1813 s plastikou lva staletí vystøídala øada šlechtických rodù. od A. Mayerleho, který byl postaven roku Byly mezi nimi i rody dobøe známé, jejichž 1913 ke stému výroèí bitvy u Chlumce. pøíslušníci zastávali vysoké státní funkce, Památník vznikl dle návrhu Julia Schmie- pøes Kölbly, Stralendorfy, Kolovraty, Thu- dela jako historický doklad této významné ny, až po Westphaleny, kteøí se podíleli události. Odhalen byl za pøítomnosti arcina prùmyslovém rozvoji celé oblasti a její vévody Karla, místodržitele Thuna a po- dnešní podobì. tomkù rodin nìkterých generálù. 13

6 CHUDEROV Obec leží v malebném kraji Èeského V Lipové si mùže návštìvník prohlédnout kupní centrum v ústecké mìstské èásti støedohoøí, asi 5 km od centra krajského kostel sv. Martina z 15. století, v roce 1692 Severní Terasa je vzdáleno necelý kilo- mìsta Ústí nad Labem. V souèasné dobì zbarokizovaný, v obci Radešín je k vidì- metr. V souèasné dobì probíhá v Chude- ji obývá okolo 980 stálých obyvatel, kte- - ní nìkolik hrázdìných lidových staveb, rovì výstavba nových rodinných domù, øí žijí v èástech Chuderov, Chuderovec, z nichž dùm èp. 11 je památkovì chránìn. a tak je pravdìpodobné, že se bude poèet Libov, Lipová, Radešín a Žežice a v osa- - Památkou Žežic je kostel sv. Petra a Pavla obyvatel v budoucnu nadále zvyšovat. dách Mlýništì, Neznabohy a Sovolusky. s ohradní zdí, jehož dnešní budova vznikla Bìhem roku žije obec pestrým spolesice Katastrální výmìra obce je ha. až roku 1780, ale zøejmì zde stál už èenským a kulturním životem, pro obèa- V historických pramenech je vesnice v polovinì 14. století. V osadì Mlýništì ny je organizován napøíklad dìtský den, zmiòována poprvé v roce se nachází unikátní technická památka maškarní karneval, spoleèenský ples, slav- Do dnešní doby se na území Chu- vodní zdroj z roku Kaple sv. Jana nostní rozsvìcování vánoèního stromu derova a jeho místních èástí dochovalo Nepomuckého z 18. století se sochou to- a další akce. nìkolik zajímavých kulturních památek. hoto svìtce, stojící na chuderovské návsi, byla kvùli své znaèné zchátralosti zbourána, stejnì jako barokní sloup Ukøižování. Oblast okolo Chuderova je považována z hlediska turistiky, pøírody, obèanské vybavenosti, bydlení a dopravní dostupnosti do mìsta Ústí nad Labem za velice atraktivní. V obci se nachází mateøská škola s vlastní jídelnou, lékaøská ordinace, knihovna s internetem zdarma, fotbalové i dìtské høištì a prodejna potravin. Náwww.chuderov.cz LIBOUCHEC Libouchec se nachází v údolí Jílovské- èního hospodáøského dvora se zámeckou ho potoka, který oddìluje Èeské støe- obytnou èástí. Dvùr byl vybudován sasdohoøí od Labských pískovcù. Více jak kým rytíøským rodem z Bünau ve 2. polo obyvatel obce žije na katastrálním vinì 16. století. V Liboucheci je možné území výmìry ha, které je tvoøe- vidìt také øadu domù s prvky pùvodní no èástmi Èermná, Knínice, Libouchec lidové architektury nebo barokní sousoší a Žïárek. Kalvárie z roku První písemná zmínka o vsi Libouchec Obec má vlastní mateøskou školu a pochází z roku Od 14. století patøila Dominantou obce je kostel sv. Tøí krá- základní školu s jídelnou a družinou, poštu, vesnice dìèínským Vartenberkùm, po- lù, jenž byl v minulosti èastokrát pøesta- zdravotnické zaøízení, služebnu policie tom Trèkùm z Lípy, po nich Salhausenùm vován, a tak v nìm lze nalézt odkazy na i vybudovaný vodovod, plynofikaci a kaa Býnovským. V roce 1628 získali Libou- øadu umìleckých slohù od renesance až nalizaci s èistièkou odpadních vod. Michec dìèínští Thunové. Ti ještì nìkolikrát po novogotiku. Další významnou pamìti- lovníkùm sportu je k dispozici udržované pøebývali na zdejším pùvodnì renesan- hodností je rekonstruovaný libouchecký høištì a moderní sportovní hala, která èním zámku, ale po jeho znièení švéd- zámek, který je cennou ukázkou renesan- nabízí i možnost ubytování, od roku 2000 skými vojsky bìhem tøicetileté války pøe- funguje v obci také golfový klub. V Libounesli své sídlo do nedalekého Jílového. Již chci pùsobí také myslivecké sdružení v 15. století byl z Libouchce vybudován a sbor dobrovolných hasièù. vodovod do mìsta Ústí nad Labem. Na Obec je èlenem mikroregionu Labské konci feudalismu tu vznikla rozsáhlá ma- skály, jehož 9 èlenských obcí nabízí návnufakturní výroba knoflíkù a textilu. Pri- štìvníkùm nejen pøekrásnou pøírodu, ale mitivní stroje mlýnù, manufaktur a hamrù i øadu kulturních památek s pohnutou hisdokázal svou silou roztoèit kdysi vodnatý torií. Jílovský potok. 14

7 Ú S T Í N A D L A B E M MALÉ BØEZNO Vesnièka Malé Bøezno leží na pravém bøehu Labe, 8 km východnì od Ústí nad Labem, pod vrchem Lichá (462 m n. m.). Pod správu obecního úøadu patøí kromì Malého Bøezna i obec Leština. Celková katastrální výmìra obce je ha, žije zde pøes 500 trvale hlášených obyvatel. Ves Malé Bøezno je pùvodnì okrouhlice z století. Je zøejmì totožná s lokalitou Breznec, doloženou v majetku velmože Hroznaty v roce 1178 a pak johanitù v roce 1188, není to však dokázáno. Své jméno vesnice dostala od bøízy, pøívlastkové urèení ji má odlišit od blízkého Velkého Bøezna. Leština je rovnìž pùvodnì slovanská okrouhlice z století, která se rozléhá pøi prùjezdní komunikaci v údolí Luèního potoka. Poprvé v historii byla ves zmiòována roku 1437, tehdy patøila zdejší tvrz k Býèkovicím a sloužila jako ochrana litomìøického proboštství. Státem chránìnou kulturní památkou v obci je kaple, stojící pøi prùjezdní silnici, jež má nad vchodem na desce uvedeno jméno svého stavitele a rok vzniku Joannes Keckerk V roce 1993 byla opravena. Do obce byl zaveden veøejný vodovod, kanalizace s ÈOV ani plynofikace zde zatím není. Malé Bøezno má autobusové i železnièní spojení, které využívají jeho obyvatelé k dojíždìní do vìtších obcí, ve kterých hledají pracovní pøíležitosti, lékaøskou péèi nebo vzdìlání. Pøímo v obci funguje obecní úøad, mateøská škola, knihovna s bezplatným pøístupem k internetu, høbitov a sportovní høištì. Aktivními spolky v obci, které se starají o smysluplné trávení volného èasu dìtí i dospìlých, jsou fotbalový oddíl FK Malé Bøezno a Sbor dobrovolných hasièù Malé Bøezno. Oba spolky se také podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí v obci a reprezentují ji v regionálních soutìžích. MALEÈOV Maleèov, jenž bývá èasto nazýván král Václav IV. spolu s dalšími osadami roku 1352, pod kostelem se zachovala prahem k Portì Bohemice, se nachází Haškovi z Robeè. Od roku 1548 náležela barokní fara, postavená kolem roku v malebné krajinì Èeského støedohoøí, Salhausenùm a od roku 1676 patøila spo- Za zmínku jistì stojí i ètvercová kaple sv. 8 km jihovýchodnì od Ústí nad Labem. leènì se zbožím svádovským k panství Antonína Paduánského v Øetouni. Jeho místní èásti Maleèov, Bøezí, Èe- - Ploskovice. Posledním feudálním majite- Maleèov žije pestrým kulturním a spoøeništì, Horní Zálezly, Nìmèí, Pohoøí, lem Maleèova byl císaø Ferdinand I. V obci leèenským životem, bìhem roku zde pro- Proboštov, Rýdeè, Øetouò a Babiny I za- - si lze prohlédnout nìkolik zajímavých bíhá øada zajímavých akcí, které pro své bírají celkovou katastrální výmìru staveb. Stavení èp. 8 a èp. 30 z 19. století obyvatele pøipravuje obec ve spolupráci ha, žije v nich asi 770 obyvatel. jsou státem chránìné památky, drobná se zájmovými spolky. Oblíbené je tøeba Ves Maleèov je v historických prame- kaplièka na kraji lesa na kopci Trpasli - stavìní máje, dìtský den, maškarní ples èi nech zmiòována poprvé v roce 1057, a to èí kameny (659 m n. m.) je výklenková vítání obèánkù. v zakládací listinì litomìøické kapituly s pùlkruhovým závìrem a pochází ze U místní èásti Pohoøí se nachází ly- jako Malešùv dvùr se 6 usedlostmi a jed- zaèátku 19. století. žaøský vlek s umìlým zasnìžováním. nou zahradou. V roce 1410 ves zastavil V obci Bøezí stojí barokní ètvercová kaple z roku 1780, v Èeøeništi si lze prohlédnout barokní høbitovní kapli s plastikou Panny Marie a kostel Panny Marie Pomocnice køes anù, stojící ve stráni nad vsí. Horní Zálezly se mohou chlubit pozoruhodným kamenným køížem z roku 1831, Nìmèí zase výklenkovou kaplièkou z 19. století se sedlovou støechou. Kostel Narození sv. Jana Køtitele v Proboštovì byl v historických dokumentech zmiòován již 15

8 PETROVICE Petrovice leží severnì od Ústí nad velitelské stanovištì. Na obnovì válkou Labem v nadmoøské výšce 551 m, u stát-- znièeného kostela se podílela široká ve- ních hranic ÈR a SRN. Obec Petrovice je øejnost vèetnì okolních vesnic. Fara pod tvoøena místními èástmi Petrovice, Krás-- kostelem byla opravena v letech 1994 ný Les, Nakléøov a Vìtrov. Na katastru celkové rozlohy ha v souèasnosti Další památkou Petrovic je socha sv. žije kolem 870 stálých obyvatel. Jana Nepomuckého z roku 1709, umístì- Obec vznikla pøi zemské bránì, kte- ná u kostela na vysokém hranolovém sokrou se z nìmeckého Halle dovážela do Dnešní kostel sv. Mikuláše byl ve støedu lu, a sloup Ecce homo od Antona Bauera èeského vnitrozemí sùl. Svým øazením obce vystavìn roku Bìhem napo- z Teplic z roku 1874, stojící pøi boèním budov podél obou stran cesty a s rozší- leonských válek sloužil jako skladištì i jako kostelním vstupu. Nad petrovickým høbiøeným prostorem ve støedu obce jsou Pet- lazaret, kostelní fara byla využívána jako tovem si lze prohlédnout kamenný mororovice typickou osadou založenou nì- vý køíž s litinovým korpusem ukøižovameckými kolonisty. Jméno obce Peters- ného Krista. Køíž byl zøízen na hromadwald je v této nìmecké formì poprvé ném hrobu obìtí zemøelých v roce 1814 zmiòováno v roce 1352 a s nejvìtší prav- na úplavici po napoleonském tažení. dìpodobností se jedná o jméno lokáto- V souèasné dobì jsou Petrovice mora, který odpovídal králi za osídlení zdejší derní obcí s dobrou obèanskou vybaveoblasti. Prvními známými majiteli vsi jsou ností i dopravní dostupností. Obyvatelé páni z Wartenberka, kteøí jsou roku 1352 mají k dispozici dostateèné kulturní i sporuvádìni jako patroni zdejšího kostela. tovní vyžití, ale také bohaté turistické První zmínka o petrovickém kostelu, možnosti v krásné krajinì CHKO Labské který stával uprostøed místního høbitova, pískovce. je datována již do 2. poloviny 14. století. POVRLY Obec s více jak stálými oby- chy lodi se nachází barokní zvonièka, vateli se skládá z èástí Povrly, Neštìdice, vnitøní zaøízení kostela pochází z konce 18. Roztoky, Mašovice, Lužec, Mírkov, Blan- a z 19. století. sko, Slavošov, Lysá, Šachov, Èeský Bukov Nad Neštìdicemi se tyèí výrazný a Maškovice. Její katastrální území roz- skalnatý kopec Kozí vrch, který je dnes lohy ha leží 9 km východnì od celý chránìný jako pøírodní rezervace mìsta Ústí nad Labem, na levém bøehu o výmìøe témìø 37 ha, jejímž úèelem je øeky Labe. ochrana vzácných druhù rostlin. Na vrdnes Osada Povrly vznikla na levém bøehu tvoøí jeden správní celek, byly vždy chol vede zelenì znaèená turistická trasa Labe a nepochybnì profitovala ze své vesnicemi hospodáøsko-pìstitelskými. z Neštìdic nebo z Mašovic. Poblíž Mírpolohy pøi pøechodu obchodní stezky Povrly jsou zmiòovány kolem roku 1200, kova je na 545 m vysokém kopci Blanpøes øeku. Povrly a ostatní obce, které pøièemž první doložitelná písemná zpráva sko k vidìní zøícenina hradu Blansko, jenž o vsích Povrly a Roztoky pochází z roku zpustl již v 16. století Dnes jsou Povrly moderní obcí s dob- Na území obce se do dnešních dnù rou dopravní dostupností a obèanskou dochovalo velké množství zajímavých kul- vybaveností. Obyvatelstvu slouží základní turních památek. Moderní kostel Navští- škola, dvì mateøské školky, pošta, policie, vení Panny Marie zde byl postaven v roce zdravotní støedisko, peèovatelský dùm, 1936, jeho souèástí je vysoká jižní vìž se dìtské centrum, knihovna a nìkolik prozvonem. V èásti Roztoky, v krátkém údolí dejen, restaurací a ubytovacích zaøízení. levého pøítoku Labe, stojí kostel Narození Pøíznivci sportu mohou využívat koupasv. Jana Køtitele, který má osmibokou loï lištì, letní a zimní stadion èi tìlocviènu s nízkou stanovou støechou a k západu a bazén místní ZŠ. orientovaný presbytáø. Na vrcholu støe- 16

9 ÚSTÍ NAD LABEM Mìsto Ústí nad Labem leží na seve- kultury. Kromì toho muzeum nabízí nejrozápadì Èeské republiky, v pøekrásné rùznìjší tematické výstavy a další dopro- krajinì Èeského støedohoøí, v místech, vodný kulturní program. kde øeka Bílina ústí do mohutného toku Ve mìstì pùsobí øada dalších kultur- Labe. Od hlavního mìsta Prahy je vzdá- ních institucí. Severoèeské divadlo opery leno necelých 90 km, od hranic s Nì- a baletu dosahuje øady národních i memeckem pak 25 km. Se svými bezmála zinárodních úspìchù, významnou diva obyvateli je 7. nejvìtším mìstem delní scénou je též Èinoherní studio, kte- Èeské republiky, sídlem Ústeckého kraje množství zajímavých kulturních památek. rým prošla øada slavných èeských hercù. a Univerzity Jana Evangelisty Purkynì. Dominantu jeho jižní èásti tvoøí zøícenina Aktivnì zde pracují tøi profesionální dihradu Støekov ze 14. století, jedna z nejlik vadelní soubory, komorní orchestr, nìko- romantiètìjších hradních zøícenin v Èeské pìveckých sborù i taneèních skupin. republice, pod níž bylo v letech 1923 Milovníky kultury na Ústecku zaujmou 1936 postaveno Masarykovo zdymadlo, muzea, galerie, divadla i kina, dìtem se národní technická památka, která slouží bude líbit v ústecké zoologické zahrak zajištìní splavnosti øeky Labe. dì, která je otevøena celý rok. Ve mìstì se Oblíbeným cílem výletù je zámeèek poøádá nìkolik mezinárodních kulturních Vìtruše, jehož souèasná podoba je z let akcí, napøíklad soutìž mladých klavíristù, a jehož vìž nabízí návštìv country festival Trampská porta, meziná- První zmínky o Ústí pocházejí z ob- níkùm krásný výhled na labské údolí. Tu- rodní festival sborového zpìvu èi jazzový dobí kolem roku Královským mìs- risté zde mohou poobìdvat v restauraci a bluesový festival. tem se Ústí nad Labem stalo za panování èi navštívit pøírodní i zrcadlové bludištì Milovníci sportu mají ve mìstì k dis- krále Václava I. pøed rokem Patøí tak a sportovní areál. Od roku 2010 vede na pozici atletický stadion, zimní stadion, k nejstarším z pøibližnì ètyøiceti králov- Vìtruši lanová dráha s výchozí stanicí na plavecký stadion, krytou sportovní halu, ských mìst v Èechách. Období nejvìt- støeše obchodního centra Forum. støelnici, bowling, fitness centra a øadu šího rozkvìtu mìsto zažilo ve 2. polovinì Z církevních památek Ústí nad Labem dalších krytých i venkovních sportovních 19. století, kdy se díky prudkému rozvoji je nejvíce proslavený pozdnì gotický zaøízení a høiš. Èlenitá kopcovitá krajina prùmyslu a dopravy stalo jedním z nej- kostel Nanebevzetí Panny Marie, stojící kolem Ústí poskytuje ideální podmínky významnìjších prùmyslových a obchod- pro turistiku, cyklistiku, horolezectví a hiních center Èech. poturistiku. Plavecké areály a pøírodní Jihovýchodnì od Ústí, v údolí øeky Bí- koupalištì lákají ke koupání, Labská stezliny se nalézá slavná ves Stadice, odkud ka je využívána rekreaèními cyklisty a pro byl podle legendy povolán na èeský trùn in-line bruslení. knìžnou Libuší Pøemysl Oráè. Tento pøí- Pøekrásné výhledy na Èeské støedobìh dnes pøipomíná nejen pomník z roku hoøí si lze užít bìhem pravidelných pla- 1841, ale také Pøemyslùv statek, Královský veb rekreaèních lodí od nìmeckého Bad pramen, Volská skála èi Pøemyslova líska. Schandau až po Mìlník. Na lodích je možv Ústecko bylo v minulosti dìjištìm øa centru mìsta. Je znám jako kostel se šik-- né obèerstvit se v restauraci, degustovat dy významných váleèných událostí, v roce mou vìží, což je dùsledek bombardová- regionální vína èi se pobavit na taneèních 1126 Èeši porazili øímského krále Lothara ní mìsta na konci 2. svìtové války. Bom- veèerech s hudbou. u Chlumce, v roce 1426 porazili husité bardování bylo pøíèinou vychýlení kostelní Ústí nad Labem se nachází v srdci u Ústí saská vojska v jedné z nejkrvavìj- vìže o 201 cm, a ta je tak nejšikmìjší vìží Chránìné krajinné oblasti Èeské støedove ších bitev støedovìku. V roce 1813 se støední Evropì. hoøí, které vedle Milešovky dominuje u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem Architektonicky zajímavý je Marián údolí Labe s Portou Bohemicou tzv. Bráodehrála bitva francouzské armády císaøe ský most pøes øeku Labe z roku 1998, jenž nou Èech. Pro zdejší krajinu jsou typické Napoleona I. se spojeneckými vojsky Rakrásné se stal jedním ze symbolù mìsta. V roce kužely kopcù dávno vyhaslých sopek, kouska, Ruska a Pruska. V této bitvì spomíst 2001 byl zaøazen mezi 10 nejkrásnìjších výhledy nabízí øada vyhlídkových jenci odrazili Napoleonùv pokus o vpád svìtových staveb posledního desetiletí a rozhleden. do Èech a pøedznamenali tak Napoleojí 20. století, je také nejvìtším jednostrannì Èetné potoky, které se z kopcù sbíhanovu porážku v Bitvì národù u Lipska. zavìšeným mostem v Èeské republice. k Labi, vytvoøily øadu vodopádù, v blíz- Váleèné události dodnes pøipomíná øada V novorenesanèním areálu z let 1876 kosti mìsta se jich nachází celkem dvapomníkù a pamìtních desek na nauèné a 1897 sídlí Muzeum mìsta Ústí nad La- náct. Nejznámìjším z nich je Vaòovský, stezce v okolí. Na dávných bojištích se popozici bem, ve kterém je možné zhlédnout ex- který je se svou výškou 12 metrù nejvyš- øádají rekonstrukce bitev. Antický sen, seznamující návštìv- ším v Èeském støedohoøí. Na území mìsta se nachází velké níky s historií starovìké øecké a øímské 10

10 Ú S T Í N A D L A B E M DOLNÍ ZÁLEZLY Obec se rozkládá na levém bøehu øe- lehlém bøehu Labe. Loï Marie, která vy- ky Labe, 10 km jižnì od Ústí nad Labem, plouvá ze zdejšího pøístavištì, pojme až ve stejnojmenném okrese. Její katastrální 35 osob. území má celkovou výmìru 357 hektarù Pøedstavitelé obce poøádají pro své a nadmoøskou výšku 170 metrù. V sou- spoluobèany bìhem roku øadu kulturèasnosti žije v Dolních Zálezlech asi 580 ních a spoleèenských akcí. Obyvatelstvo trvale hlášených obyvatel. se schází pøi pálení èarodìjnic, vítání Poèátky osídlení území dnešní obce obèánkù, na spoleèenském plese, dìtspadají až do mladší doby kamenné. Ves Turisticky atraktivní je pìší stezka od vla- ském dni a pøi dalších pøíležitostech. samotná je prvnì zmiòována již v roce kového nádraží na tzv. Mlynáøùv kámen, v zakládací listinì litomìøické ka- který je vhodný k horolezectví. pituly. V Dolních Zálezlech byla vybudová- Na katastru obce se nachází nìkolik na kanalizace, plynofikace i veøejný vodozajímavých kulturních památek, které sto- vod, obyvatelùm slouží služebna policie, jí za zhlédnutí. Socha sv. Jana Nepomuc- zdravotnické zaøízení, pošta, restaurace, kého z roku 1779 byla v roce 2004 zres- prodejna potravin a nìkolik provozoven taurována a pøemístìna do obce z Ústí soukromých živnostníkù. Místní dìti mo- nad Labem. V tom samém roce prošla re hou navštìvovat vlastní mateøskou škol -- konstrukcí i jediná pùvodní drážní pa ku, øidièùm je k dispozici èerpací stani -- mátka na železnièní trase Praha Dres ce. Milovníci sportu mohou využívat mo-- den, nádražní budova z roku Z dal derní víceúèelové høištì. Dopravní ob-- ších pamìtihodností lze jmenovat sochu služnost vesnice zajiš ují pravidelné auto- Ecce Homo nebo památný strom na uli busové, vlakové, ale také lodní linky, kte -- ci Na Horkách, cca 350 let starý dub. ré míøí do obce Církvice, ležící na proti- HABROVANY Obec Habrovany, nìmecky Habrowan, ristice i cykloturistice. Cílem výletù mùže se nachází v Chránìné krajinné ob- být tøeba nedaleká obec Stadice, známá lasti Èeské støedohoøí, 10 km severozá- z povìsti o Pøemyslu Oráèovi, vyhlídka padnì od Ústí nad Labem. V souèasné Mlynáøùv kámen v Dolních Zálezlech èi dobì jsou Habrovany tvoøeny jedinou rozhledna Radejèín. samostatnou èástí, jež má katastrální vý- mìru 282 ha a 198 stálých obyvatel. Ves byla v letech jako sousové èást panství Krupka v majetku Tìmy II. linky, které umožòují obyvatelùm z Koldic. Habrovany leží na Radejèínském obce dojíždìní za pracovními pøíležitostpotoce a byly vsí dìlenou, jejíž èást v roce mi, lékaøskou péèí èi službami úøadù. Vla patøila k panství Teplice. ková zastávka je nejblíže v nedalekých Ve støedu vsi se nachází barokní ètver- Øehlovicích. V obci Habrovany funguje cová kaple Panny Marie z roku 1840 s pùl- obecní úøad a veøejná knihovna, která kruhovým závìrem. Na nízké kuželové nabízí kromì pùjèování knih a èasopisù støeše je umístìna polygonální døevìná i bezplatný pøístup k internetu. zvonièka s cibulkou a nad obloukovým Obec je èlenem mikroregionu Milavchodem je vytažena oblouková øímsa se da, jehož cílem je rozvoj èlenských obcí štukovým køížem. Vnitøek kaplièky je skle a mìst. Souèástí tohoto svazku, zalo-- nut valenou klenbou. ženého v roce 2000, je 11 obcí: Krupka, Vesnice má vybudovaný veøejný vo- Modlany, Žalany, Chlumec, Trmice, Dolní dovod, kanalizace s èistièkou odpadních Zálezly, Øehlovice, Chabaøovice, Pøestavod ani plynofikace zde zatím není. Do- nov, Stebno a Habrovany. pravní spojení zajiš ují pravidelné autobu Ōkolí Habrovan je ideální k pìší tu 11

11 HOMOLE U PANNY Významnou církevní památkou obce je barokní kostel sv. Pia V. z 2. poloviny 18. století s barokní farou, vybudovanou na poèátku 19. století. Z dalších pamìti- hodností lze jmenovat kaplièku sv. Jakuba v Doubravici, kapli na návsi v Bláhovì a nìkolik dalších drobných sakrálních památek, roztroušených na území ostat- ních obcí. Obyvatelùm Homole u Panny slouží obchod s potravinami, høištì, restauraèní zaøízení a høbitov. Dopravní obslužnost zajiš ují autobusové linky. Bìhem roku žije obec bohatým spo- leèenským a kulturním životem. Její pøed- stavitelé poøádají pro své spoluobèany masopust, pálení èarodìjnic, dìtský den, modeláøské odpoledne, country bál, fotbalový turnaj, taneèní zábavu èi mikuláš- skou besídku. O pøipravovaných akcích i dùležitých událostech v obci informuj e obèany zpravodaj s názvem Homolský obèasník. Obec s pøibližnì 380 stálými obyvateli se nachází asi 10 km jihovýchodnì od mìsta Ústí nad Labem, ve stejnojmenném okrese v Ústeckém kraji. Její katastrální území tvoøí èásti Homole u Panny, Haslice, Doubravice, Bláhov, Nová Ves u Plánì, Babiny II, Suletice, Byòov a Lhota pod Pannou s celkovou výmìrou ha. V historických pramenech je obec poprvé zmiòována v roce Pùvodnì se jmenovala Høibojedy, tj. ves lidí, kteøí jedí høiby. Nejprve se o vsi píše v listinách libìšického kláštera, pozdìji také v listinì císaøe Zikmunda, který obec Homoli spoleènì s Lhotou zastavil Hynkovi z Valdštejna. V Homoli stojí rodný dùm Josefa Emanuela Hibsche ( ), který geologicky zmapoval Èeské støedohoøí a zachránil pøed znièením èetné vzácné vrchy. Na návrší pøed kostelem je na balvanu umístìna jeho pamìtní deska. Obec vybudovala svému slavnému rodákovi muzeum, které bylo otevøeno v roce 2002 u pøíležitosti 150. výroèí vìdcova narození. CHABAØOVICE Mìsteèko Chabaøovice leží v sever- Ve mìstì funguje celá øada aktivních ních Èechách, v tìsné blízkosti mìsta Ús- zájmových spolkù. Smysluplné trávení tí nad Labem, ve stejnojmenném okrese. volného èasu nabízí napøíklad klub spor- Jeho katastrálním územím rozlohy tovního rybolovu, klub plochodrážníkù ha protéká Ždírnický potok, nachází se a tìlovýchovná jednota s oddíly volejbalu, zde také Školní a Malý a Velký Luèní ryb- nohejbalu, florbalu, tance, tenisu, pingník. V souèasnosti ve mìstì žije okolo pongu atd. Obyvatelùm slouží udržované stálých obyvatel. sportovní høištì, krytá tìlocvièna, koupasledkem Za nejstarší písemnou zmínku o osíd pøestavby v 17. století. Návštìv-- lištì i høištì pro nejmenší dìti. lení mìsta je považován seznam farních ník si mùže prohlédnout také pravoslav- kostelù pražské arcidiecéze z roku 1352, nou kaplièku sv. Jana Køtitele, høbitovní kde je uvedena ves Kagrnitz jako pod- kapli sv. Michaela z poèátku 17. století danská ves panství Rýzmberg. Významný nebo kostel sv. Václava v Roudníkách, kte- je pro mìsto rok 1549, ve kterém Ferdi- rý zde byl vystavìn již v 15. století. nand I. Habsburský udìlil Chabaøovicím Chabaøovice mají svou vlastní základprávo užívání mìstského znaku a petickou ní školu a mateøskou školku, ale také prak- èetìní zeleným voskem. V 80. letech 20. a umìleckou školu. Kulturní akce století mìlo být mìsteèko zrušeno kvùli se odehrávají v kulturním domì Zátiší, tìžbì uhlí, tento zámìr se ale nakonec navení, jmenovat lze alespoò divadelní pøedstaštìstí neuskuteènil. nedìlní èaje, maškarní a spoleèen- Nejvýznamnìjší církevní památkou ské plesy, dìtské karnevaly nebo hudební Chabaøovic je pùvodnì gotický kostel Na- koncerty. Dalšími kulturními zaøízeními rození Panny Marie, doložený již roku jsou mìstská knihovna a Muzeum Chaba- 1352, jehož dnešní barokní podoba je vý- øovice. 12

12 Ú S T Í N A D L A B E M CHLUMEC V souèasnosti funguje v obci základní škola, dvì mateøské školy, mateøské cen- trum, tøi lékaøské praxe, dùm s peèovatel- skou službou, domov pro seniory, pošta, hasièi, knihovna, høbitov, kostel, nìkolik obchodù a restaurací, lékárna, bowling, sportovní areál a obvodní oddìlení Policie ÈR. Dopravní spojení Chlumce zajiš uje 12 linek autobusové dopravy. Velice významná je pro život v obci kulturní a sportovní èinnost. Mezi tradièní akce patøí napø. rekonstrukce boje k vý- roèí bitvy u Chlumce, rodinná turistická soutìž Pochoduje celá rodina, masopust, oslavy dìtského dne, hasièská soutìž O Floriánovu putýnku, hudební festival Chlumecké léto a country-folkový festival Chlumecký guláš. Mezi nejaktivnìjší spolky patøí dìtský pìvecký sbor KO ATA a Chlumecký dìtský a pìvecký sbor, klub vojenské historie 42. pìší pluk hrabìte Erbacha, dobrovolní hasièi, sportovci, autoklub a kynolo- gové. Okolí Chlumce je protkáno sítí turistických stezek, nejvíce jich je na høebenu Krušných hor. Vìtšinu stezek mohou využívat i cyklisté, v zimì se zase znaèené trasy mìní v bìžecké trati. Obec je tu- risticky velmi vyhledávaná nejen pro svou historii, ale i pro možnost rekreace, nebo se mùže pyšnit fascinující zelení a velkým rybníkem s možností nejen koupání, ale také rybolovu. Dalším lákadlem mùže být sportovní areál s fotbalovým høištìm a te- nisovými i volejbalovými kurty. Chlumec se nachází v severních Èechách v Ústeckém kraji v okrese Ústí nad Labem. Leží v krajinné památkové zónì bitvy u Chlumce (1813), pøímo pod Krušnými horami bohatými na turistické stezky a cyklotrasy. Chlumec tvoøí 5 èástí 2 o celkové plošné výmìøe 12,88 km Chlumec, Stradov, Žandov, Èeský Újezd a Støížovice. K mìl Chlumec Významnou památkou Chlumce je obyvatel. Svým urbanistickým cha- barokní kostel sv. Havla, jenž byl vyburakterem, obèanskou vybaveností a poè- dován již ve 30. letech 12. století. Mohuttem obyvatel již obec naplòuje znaky nou hranolovou vìž získal svatostánek až mìsta a proto v roce 2011 požádala, aby na sklonku 16. století, do vnitøní zdi kostebyla prohlášena mìstem. la jsou vezdìny figurální renesanèní ná- hrobky rodiny Kölblù z let Do vnìjší zdi presbytáøe je vezdìno jedenáct náhrobkù z pùvodního renesanèního kostela. Bìhem napoleonských válek byl kostel výraznì ponièen, obnoven byl v letech Další pamìtihodností v obci je kaple Nejsvìtìjší Trojice s trojúhelníkovým pùdorysem, která je významnou památkou barokního stavitelství, uvnitø s bohatou freskovou výzdobou. Podle zakládací lis- Již roku 993 se objevila první histo- tiny z roku 1685 byla postavena v letech rická zmínka o Chlumci, a to v listinì Bo- leslava II., kterou urèil desátek cla Nachlumcy pro právì založený první mužský klášter benediktinù v Èechách. V únoru 1126 se k Chlumci pøes hra- nièní hory valila vojska krále Lothara I. Sas- kého, aby svým meèem dùraznì domluvil èeskému knížeti Sobìslavovi I. Ten však chytøe a odvážnì využil horského terénu u Chlumce a se svými lidmi Lothara a jeho vojska na hlavu porazil. Význam tohoto vítìzství pro další vývoj èeské státnosti je všeobecnì dobøe znám. Za napoleonských válek se Chlumecko dostalo pøímo do støedu váleèných událostí. Za tìžkých bojù v srpnu a záøí 1813 byly zdejší obce zcela znièeny. Porážka na pamì odvrácení morové francouzských jednotek u Chlumce ale epidemie z roku Od roku 1838 je znamenala obrat ve vývoji války a konec pod kaplí umístìna rodinná hrobka West- plánù Napoleona na ovládnutí Evropy. phalenù. Na chlumeckém zámku, sídle jednoho V Chlumci si lze prohlédnout rovnìž z nejvìtších panství v Èechách, se bìhem památník bitvy z roku 1813 s plastikou lva staletí vystøídala øada šlechtických rodù. od A. Mayerleho, který byl postaven roku Byly mezi nimi i rody dobøe známé, jejichž 1913 ke stému výroèí bitvy u Chlumce. pøíslušníci zastávali vysoké státní funkce, Památník vznikl dle návrhu Julia Schmie- pøes Kölbly, Stralendorfy, Kolovraty, Thu- dela jako historický doklad této významné ny, až po Westphaleny, kteøí se podíleli události. Odhalen byl za pøítomnosti arcina prùmyslovém rozvoji celé oblasti a její vévody Karla, místodržitele Thuna a po- dnešní podobì. tomkù rodin nìkterých generálù. 13

13 CHUDEROV Obec leží v malebném kraji Èeského V Lipové si mùže návštìvník prohlédnout kupní centrum v ústecké mìstské èásti støedohoøí, asi 5 km od centra krajského kostel sv. Martina z 15. století, v roce 1692 Severní Terasa je vzdáleno necelý kilo- mìsta Ústí nad Labem. V souèasné dobì zbarokizovaný, v obci Radešín je k vidì- metr. V souèasné dobì probíhá v Chude- ji obývá okolo 980 stálých obyvatel, kte- - ní nìkolik hrázdìných lidových staveb, rovì výstavba nových rodinných domù, øí žijí v èástech Chuderov, Chuderovec, z nichž dùm èp. 11 je památkovì chránìn. a tak je pravdìpodobné, že se bude poèet Libov, Lipová, Radešín a Žežice a v osa- - Památkou Žežic je kostel sv. Petra a Pavla obyvatel v budoucnu nadále zvyšovat. dách Mlýništì, Neznabohy a Sovolusky. s ohradní zdí, jehož dnešní budova vznikla Bìhem roku žije obec pestrým spolesice Katastrální výmìra obce je ha. až roku 1780, ale zøejmì zde stál už èenským a kulturním životem, pro obèa- V historických pramenech je vesnice v polovinì 14. století. V osadì Mlýništì ny je organizován napøíklad dìtský den, zmiòována poprvé v roce se nachází unikátní technická památka maškarní karneval, spoleèenský ples, slav- Do dnešní doby se na území Chu- vodní zdroj z roku Kaple sv. Jana nostní rozsvìcování vánoèního stromu derova a jeho místních èástí dochovalo Nepomuckého z 18. století se sochou to- a další akce. nìkolik zajímavých kulturních památek. hoto svìtce, stojící na chuderovské návsi, byla kvùli své znaèné zchátralosti zbourána, stejnì jako barokní sloup Ukøižování. Oblast okolo Chuderova je považována z hlediska turistiky, pøírody, obèanské vybavenosti, bydlení a dopravní dostupnosti do mìsta Ústí nad Labem za velice atraktivní. V obci se nachází mateøská škola s vlastní jídelnou, lékaøská ordinace, knihovna s internetem zdarma, fotbalové i dìtské høištì a prodejna potravin. Náwww.chuderov.cz LIBOUCHEC Libouchec se nachází v údolí Jílovské- èního hospodáøského dvora se zámeckou ho potoka, který oddìluje Èeské støe- obytnou èástí. Dvùr byl vybudován sasdohoøí od Labských pískovcù. Více jak kým rytíøským rodem z Bünau ve 2. polo obyvatel obce žije na katastrálním vinì 16. století. V Liboucheci je možné území výmìry ha, které je tvoøe- vidìt také øadu domù s prvky pùvodní no èástmi Èermná, Knínice, Libouchec lidové architektury nebo barokní sousoší a Žïárek. Kalvárie z roku První písemná zmínka o vsi Libouchec Obec má vlastní mateøskou školu a pochází z roku Od 14. století patøila Dominantou obce je kostel sv. Tøí krá- základní školu s jídelnou a družinou, poštu, vesnice dìèínským Vartenberkùm, po- lù, jenž byl v minulosti èastokrát pøesta- zdravotnické zaøízení, služebnu policie tom Trèkùm z Lípy, po nich Salhausenùm vován, a tak v nìm lze nalézt odkazy na i vybudovaný vodovod, plynofikaci a kaa Býnovským. V roce 1628 získali Libou- øadu umìleckých slohù od renesance až nalizaci s èistièkou odpadních vod. Michec dìèínští Thunové. Ti ještì nìkolikrát po novogotiku. Další významnou pamìti- lovníkùm sportu je k dispozici udržované pøebývali na zdejším pùvodnì renesan- hodností je rekonstruovaný libouchecký høištì a moderní sportovní hala, která èním zámku, ale po jeho znièení švéd- zámek, který je cennou ukázkou renesan- nabízí i možnost ubytování, od roku 2000 skými vojsky bìhem tøicetileté války pøe- funguje v obci také golfový klub. V Libounesli své sídlo do nedalekého Jílového. Již chci pùsobí také myslivecké sdružení v 15. století byl z Libouchce vybudován a sbor dobrovolných hasièù. vodovod do mìsta Ústí nad Labem. Na Obec je èlenem mikroregionu Labské konci feudalismu tu vznikla rozsáhlá ma- skály, jehož 9 èlenských obcí nabízí návnufakturní výroba knoflíkù a textilu. Pri- štìvníkùm nejen pøekrásnou pøírodu, ale mitivní stroje mlýnù, manufaktur a hamrù i øadu kulturních památek s pohnutou hisdokázal svou silou roztoèit kdysi vodnatý torií. Jílovský potok. 14

14 Ú S T Í N A D L A B E M MALÉ BØEZNO Vesnièka Malé Bøezno leží na pravém bøehu Labe, 8 km východnì od Ústí nad Labem, pod vrchem Lichá (462 m n. m.). Pod správu obecního úøadu patøí kromì Malého Bøezna i obec Leština. Celková katastrální výmìra obce je ha, žije zde pøes 500 trvale hlášených obyvatel. Ves Malé Bøezno je pùvodnì okrouhlice z století. Je zøejmì totožná s lokalitou Breznec, doloženou v majetku velmože Hroznaty v roce 1178 a pak johanitù v roce 1188, není to však dokázáno. Své jméno vesnice dostala od bøízy, pøívlastkové urèení ji má odlišit od blízkého Velkého Bøezna. Leština je rovnìž pùvodnì slovanská okrouhlice z století, která se rozléhá pøi prùjezdní komunikaci v údolí Luèního potoka. Poprvé v historii byla ves zmiòována roku 1437, tehdy patøila zdejší tvrz k Býèkovicím a sloužila jako ochrana litomìøického proboštství. Státem chránìnou kulturní památkou v obci je kaple, stojící pøi prùjezdní silnici, jež má nad vchodem na desce uvedeno jméno svého stavitele a rok vzniku Joannes Keckerk V roce 1993 byla opravena. Do obce byl zaveden veøejný vodovod, kanalizace s ÈOV ani plynofikace zde zatím není. Malé Bøezno má autobusové i železnièní spojení, které využívají jeho obyvatelé k dojíždìní do vìtších obcí, ve kterých hledají pracovní pøíležitosti, lékaøskou péèi nebo vzdìlání. Pøímo v obci funguje obecní úøad, mateøská škola, knihovna s bezplatným pøístupem k internetu, høbitov a sportovní høištì. Aktivními spolky v obci, které se starají o smysluplné trávení volného èasu dìtí i dospìlých, jsou fotbalový oddíl FK Malé Bøezno a Sbor dobrovolných hasièù Malé Bøezno. Oba spolky se také podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí v obci a reprezentují ji v regionálních soutìžích. MALEÈOV Maleèov, jenž bývá èasto nazýván král Václav IV. spolu s dalšími osadami roku 1352, pod kostelem se zachovala prahem k Portì Bohemice, se nachází Haškovi z Robeè. Od roku 1548 náležela barokní fara, postavená kolem roku v malebné krajinì Èeského støedohoøí, Salhausenùm a od roku 1676 patøila spo- Za zmínku jistì stojí i ètvercová kaple sv. 8 km jihovýchodnì od Ústí nad Labem. leènì se zbožím svádovským k panství Antonína Paduánského v Øetouni. Jeho místní èásti Maleèov, Bøezí, Èe- - Ploskovice. Posledním feudálním majite- Maleèov žije pestrým kulturním a spoøeništì, Horní Zálezly, Nìmèí, Pohoøí, lem Maleèova byl císaø Ferdinand I. V obci leèenským životem, bìhem roku zde pro- Proboštov, Rýdeè, Øetouò a Babiny I za- - si lze prohlédnout nìkolik zajímavých bíhá øada zajímavých akcí, které pro své bírají celkovou katastrální výmìru staveb. Stavení èp. 8 a èp. 30 z 19. století obyvatele pøipravuje obec ve spolupráci ha, žije v nich asi 770 obyvatel. jsou státem chránìné památky, drobná se zájmovými spolky. Oblíbené je tøeba Ves Maleèov je v historických prame- kaplièka na kraji lesa na kopci Trpasli - stavìní máje, dìtský den, maškarní ples èi nech zmiòována poprvé v roce 1057, a to èí kameny (659 m n. m.) je výklenková vítání obèánkù. v zakládací listinì litomìøické kapituly s pùlkruhovým závìrem a pochází ze U místní èásti Pohoøí se nachází ly- jako Malešùv dvùr se 6 usedlostmi a jed- zaèátku 19. století. žaøský vlek s umìlým zasnìžováním. nou zahradou. V roce 1410 ves zastavil V obci Bøezí stojí barokní ètvercová kaple z roku 1780, v Èeøeništi si lze prohlédnout barokní høbitovní kapli s plastikou Panny Marie a kostel Panny Marie Pomocnice køes anù, stojící ve stráni nad vsí. Horní Zálezly se mohou chlubit pozoruhodným kamenným køížem z roku 1831, Nìmèí zase výklenkovou kaplièkou z 19. století se sedlovou støechou. Kostel Narození sv. Jana Køtitele v Proboštovì byl v historických dokumentech zmiòován již 15

15 PETROVICE Petrovice leží severnì od Ústí nad velitelské stanovištì. Na obnovì válkou Labem v nadmoøské výšce 551 m, u stát-- znièeného kostela se podílela široká ve- ních hranic ÈR a SRN. Obec Petrovice je øejnost vèetnì okolních vesnic. Fara pod tvoøena místními èástmi Petrovice, Krás-- kostelem byla opravena v letech 1994 ný Les, Nakléøov a Vìtrov. Na katastru celkové rozlohy ha v souèasnosti Další památkou Petrovic je socha sv. žije kolem 870 stálých obyvatel. Jana Nepomuckého z roku 1709, umístì- Obec vznikla pøi zemské bránì, kte- ná u kostela na vysokém hranolovém sokrou se z nìmeckého Halle dovážela do Dnešní kostel sv. Mikuláše byl ve støedu lu, a sloup Ecce homo od Antona Bauera èeského vnitrozemí sùl. Svým øazením obce vystavìn roku Bìhem napo- z Teplic z roku 1874, stojící pøi boèním budov podél obou stran cesty a s rozší- leonských válek sloužil jako skladištì i jako kostelním vstupu. Nad petrovickým høbiøeným prostorem ve støedu obce jsou Pet- lazaret, kostelní fara byla využívána jako tovem si lze prohlédnout kamenný mororovice typickou osadou založenou nì- vý køíž s litinovým korpusem ukøižovameckými kolonisty. Jméno obce Peters- ného Krista. Køíž byl zøízen na hromadwald je v této nìmecké formì poprvé ném hrobu obìtí zemøelých v roce 1814 zmiòováno v roce 1352 a s nejvìtší prav- na úplavici po napoleonském tažení. dìpodobností se jedná o jméno lokáto- V souèasné dobì jsou Petrovice mora, který odpovídal králi za osídlení zdejší derní obcí s dobrou obèanskou vybaveoblasti. Prvními známými majiteli vsi jsou ností i dopravní dostupností. Obyvatelé páni z Wartenberka, kteøí jsou roku 1352 mají k dispozici dostateèné kulturní i sporuvádìni jako patroni zdejšího kostela. tovní vyžití, ale také bohaté turistické První zmínka o petrovickém kostelu, možnosti v krásné krajinì CHKO Labské který stával uprostøed místního høbitova, pískovce. je datována již do 2. poloviny 14. století. POVRLY Obec s více jak stálými oby- chy lodi se nachází barokní zvonièka, vateli se skládá z èástí Povrly, Neštìdice, vnitøní zaøízení kostela pochází z konce 18. Roztoky, Mašovice, Lužec, Mírkov, Blan- a z 19. století. sko, Slavošov, Lysá, Šachov, Èeský Bukov Nad Neštìdicemi se tyèí výrazný a Maškovice. Její katastrální území roz- skalnatý kopec Kozí vrch, který je dnes lohy ha leží 9 km východnì od celý chránìný jako pøírodní rezervace mìsta Ústí nad Labem, na levém bøehu o výmìøe témìø 37 ha, jejímž úèelem je øeky Labe. ochrana vzácných druhù rostlin. Na vrdnes Osada Povrly vznikla na levém bøehu tvoøí jeden správní celek, byly vždy chol vede zelenì znaèená turistická trasa Labe a nepochybnì profitovala ze své vesnicemi hospodáøsko-pìstitelskými. z Neštìdic nebo z Mašovic. Poblíž Mírpolohy pøi pøechodu obchodní stezky Povrly jsou zmiòovány kolem roku 1200, kova je na 545 m vysokém kopci Blanpøes øeku. Povrly a ostatní obce, které pøièemž první doložitelná písemná zpráva sko k vidìní zøícenina hradu Blansko, jenž o vsích Povrly a Roztoky pochází z roku zpustl již v 16. století Dnes jsou Povrly moderní obcí s dob- Na území obce se do dnešních dnù rou dopravní dostupností a obèanskou dochovalo velké množství zajímavých kul- vybaveností. Obyvatelstvu slouží základní turních památek. Moderní kostel Navští- škola, dvì mateøské školky, pošta, policie, vení Panny Marie zde byl postaven v roce zdravotní støedisko, peèovatelský dùm, 1936, jeho souèástí je vysoká jižní vìž se dìtské centrum, knihovna a nìkolik prozvonem. V èásti Roztoky, v krátkém údolí dejen, restaurací a ubytovacích zaøízení. levého pøítoku Labe, stojí kostel Narození Pøíznivci sportu mohou využívat koupasv. Jana Køtitele, který má osmibokou loï lištì, letní a zimní stadion èi tìlocviènu s nízkou stanovou støechou a k západu a bazén místní ZŠ. orientovaný presbytáø. Na vrcholu støe- 16

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi BENEŠOV Mìsto Benešov leží necelých 40 km na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi zvon od mistra Rudgera z roku 1322, øekou Sázavou a bájnou horou Blaník, jeden z nejstarších

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. mìsta a obce Královéhradeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. mìsta a obce Královéhradeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ mìsta a obce Královéhradeckého kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í VRCHLABÍ Mìsto Vrchlabí, k nìmuž náleží

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO SPEYER (ŠPÝR) Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine Ppress veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz PLZEÒSKÝ KRAJ mìsta a obce Plzeòského kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í PLZEÒ Mìsto Plzeò, významné hospodáøské, dislav Sutnar

Více

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy èást tøetí èást/str. obsah 1/2 Fy. Schilling& Graebner 1/3 radnice Dresden Pieschen 1/4 nìkdejí kostel Chabaøovice 1/5 nìkdejí kostel Teplice Trnovany 1/6-7 kostel Hrob u Duchcova 1/8-10 kostel Duchcov

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU

MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Kralupy nad Vltavou podle básníka Jaroslava Seiferta prý nebyly hezkým mìstem. Možná to platilo ještì na konci 20. století, ale myslím si, že se naše mìsto

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

17. Za památnými stromy Nového Mìsta

17. Za památnými stromy Nového Mìsta Celková délka trasy: 2,6 km Poèet stromù: 2 Poèet informaèních tabulí: 1 17. Za památnými stromy Nového Mìsta Vycházka nás povede z Václavského námìstí k univerzitní botanické zahradì. Vhodným východiskem

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic 4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic Celková délka trasy: 3,8 km (4,7 km) Poèet stromù: 7 Dolní Poèernice Obec leží v místì starého osídlení. V pozdní dobì kamenné (asi 4000 let pø. n. l.)

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1997 Internet Geographic Magazine www.ingema.net Internet Geographic Magazine www.ingema.net str. 3 HISTORIE VE ZKRATCE str. 4 CHRÁM SV. BARBORY

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad územního plánování prosinec 2012 Obsah 1. Úvod...

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

Svìtové dìdictví UNESCO GOSLAR

Svìtové dìdictví UNESCO GOSLAR Svìtové dìdictví UNESCO GOSLAR Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko GOSLAR D NIEDERSACHSEN DOLNÍ SASKO Dvì blízké lokality historické centrum mìsta Goslar a

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

(PR, PZ a OP, NP a CHKO)

(PR, PZ a OP, NP a CHKO) 12.-14.záøí 2001 Broumov Sborník ze semináøe OCHRANA A REGENERACE VESNICKÝCH STAVEB A SÍDEL V CHRÁNÌNÝCH ÚZEMÍCH (PR, PZ a OP, NP a CHKO) Státní ústav památkové péèe Praha Státní ústav v Pardubicích Okresní

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PORTFOLIO / diplomová práce Revitalizace bývalých kasáren Ètyøi Dvory v Èeských Budìjovicích

PORTFOLIO / diplomová práce Revitalizace bývalých kasáren Ètyøi Dvory v Èeských Budìjovicích PORTFOLIO / diplomová práce Revitalizace bývalých kasáren Ètyøi Dvory v Èeských Budìjovicích vedoucí dimplomové práce prof., Ing. Arch. Karel Maier, CSc FA ÈVUT, Ústav Územního plánování 011/01 letní semestr

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více