ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz"

Transkript

1 ÚSTECKÝ KRAJ mìsta a obce Ústeckého kraje PROXIMA Bohemia

2 ÚSTÍ NAD LABEM Mìsto Ústí nad Labem leží na seve- kultury. Kromì toho muzeum nabízí nejrozápadì Èeské republiky, v pøekrásné rùznìjší tematické výstavy a další dopro- krajinì Èeského støedohoøí, v místech, vodný kulturní program. kde øeka Bílina ústí do mohutného toku Ve mìstì pùsobí øada dalších kultur- Labe. Od hlavního mìsta Prahy je vzdá- ních institucí. Severoèeské divadlo opery leno necelých 90 km, od hranic s Nì- a baletu dosahuje øady národních i memeckem pak 25 km. Se svými bezmála zinárodních úspìchù, významnou diva obyvateli je 7. nejvìtším mìstem delní scénou je též Èinoherní studio, kte- Èeské republiky, sídlem Ústeckého kraje množství zajímavých kulturních památek. rým prošla øada slavných èeských hercù. a Univerzity Jana Evangelisty Purkynì. Dominantu jeho jižní èásti tvoøí zøícenina Aktivnì zde pracují tøi profesionální dihradu Støekov ze 14. století, jedna z nejlik vadelní soubory, komorní orchestr, nìko- romantiètìjších hradních zøícenin v Èeské pìveckých sborù i taneèních skupin. republice, pod níž bylo v letech 1923 Milovníky kultury na Ústecku zaujmou 1936 postaveno Masarykovo zdymadlo, muzea, galerie, divadla i kina, dìtem se národní technická památka, která slouží bude líbit v ústecké zoologické zahrak zajištìní splavnosti øeky Labe. dì, která je otevøena celý rok. Ve mìstì se Oblíbeným cílem výletù je zámeèek poøádá nìkolik mezinárodních kulturních Vìtruše, jehož souèasná podoba je z let akcí, napøíklad soutìž mladých klavíristù, a jehož vìž nabízí návštìv country festival Trampská porta, meziná- První zmínky o Ústí pocházejí z ob- níkùm krásný výhled na labské údolí. Tu- rodní festival sborového zpìvu èi jazzový dobí kolem roku Královským mìs- risté zde mohou poobìdvat v restauraci a bluesový festival. tem se Ústí nad Labem stalo za panování èi navštívit pøírodní i zrcadlové bludištì Milovníci sportu mají ve mìstì k dis- krále Václava I. pøed rokem Patøí tak a sportovní areál. Od roku 2010 vede na pozici atletický stadion, zimní stadion, k nejstarším z pøibližnì ètyøiceti králov- Vìtruši lanová dráha s výchozí stanicí na plavecký stadion, krytou sportovní halu, ských mìst v Èechách. Období nejvìt- støeše obchodního centra Forum. støelnici, bowling, fitness centra a øadu šího rozkvìtu mìsto zažilo ve 2. polovinì Z církevních památek Ústí nad Labem dalších krytých i venkovních sportovních 19. století, kdy se díky prudkému rozvoji je nejvíce proslavený pozdnì gotický zaøízení a høiš. Èlenitá kopcovitá krajina prùmyslu a dopravy stalo jedním z nej- kostel Nanebevzetí Panny Marie, stojící kolem Ústí poskytuje ideální podmínky významnìjších prùmyslových a obchod- pro turistiku, cyklistiku, horolezectví a hiních center Èech. poturistiku. Plavecké areály a pøírodní Jihovýchodnì od Ústí, v údolí øeky Bí- koupalištì lákají ke koupání, Labská stezliny se nalézá slavná ves Stadice, odkud ka je využívána rekreaèními cyklisty a pro byl podle legendy povolán na èeský trùn in-line bruslení. knìžnou Libuší Pøemysl Oráè. Tento pøí- Pøekrásné výhledy na Èeské støedobìh dnes pøipomíná nejen pomník z roku hoøí si lze užít bìhem pravidelných pla- 1841, ale také Pøemyslùv statek, Královský veb rekreaèních lodí od nìmeckého Bad pramen, Volská skála èi Pøemyslova líska. Schandau až po Mìlník. Na lodích je možv Ústecko bylo v minulosti dìjištìm øa centru mìsta. Je znám jako kostel se šik-- né obèerstvit se v restauraci, degustovat dy významných váleèných událostí, v roce mou vìží, což je dùsledek bombardová- regionální vína èi se pobavit na taneèních 1126 Èeši porazili øímského krále Lothara ní mìsta na konci 2. svìtové války. Bom- veèerech s hudbou. u Chlumce, v roce 1426 porazili husité bardování bylo pøíèinou vychýlení kostelní Ústí nad Labem se nachází v srdci u Ústí saská vojska v jedné z nejkrvavìj- vìže o 201 cm, a ta je tak nejšikmìjší vìží Chránìné krajinné oblasti Èeské støedove ších bitev støedovìku. V roce 1813 se støední Evropì. hoøí, které vedle Milešovky dominuje u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem Architektonicky zajímavý je Marián údolí Labe s Portou Bohemicou tzv. Bráodehrála bitva francouzské armády císaøe ský most pøes øeku Labe z roku 1998, jenž nou Èech. Pro zdejší krajinu jsou typické Napoleona I. se spojeneckými vojsky Rakrásné se stal jedním ze symbolù mìsta. V roce kužely kopcù dávno vyhaslých sopek, kouska, Ruska a Pruska. V této bitvì spomíst 2001 byl zaøazen mezi 10 nejkrásnìjších výhledy nabízí øada vyhlídkových jenci odrazili Napoleonùv pokus o vpád svìtových staveb posledního desetiletí a rozhleden. do Èech a pøedznamenali tak Napoleojí 20. století, je také nejvìtším jednostrannì Èetné potoky, které se z kopcù sbíhanovu porážku v Bitvì národù u Lipska. zavìšeným mostem v Èeské republice. k Labi, vytvoøily øadu vodopádù, v blíz- Váleèné události dodnes pøipomíná øada V novorenesanèním areálu z let 1876 kosti mìsta se jich nachází celkem dvapomníkù a pamìtních desek na nauèné a 1897 sídlí Muzeum mìsta Ústí nad La- náct. Nejznámìjším z nich je Vaòovský, stezce v okolí. Na dávných bojištích se popozici bem, ve kterém je možné zhlédnout ex- který je se svou výškou 12 metrù nejvyš- øádají rekonstrukce bitev. Antický sen, seznamující návštìv- ším v Èeském støedohoøí. Na území mìsta se nachází velké níky s historií starovìké øecké a øímské 10

3 Ú S T Í N A D L A B E M DOLNÍ ZÁLEZLY Obec se rozkládá na levém bøehu øe- lehlém bøehu Labe. Loï Marie, která vy- ky Labe, 10 km jižnì od Ústí nad Labem, plouvá ze zdejšího pøístavištì, pojme až ve stejnojmenném okrese. Její katastrální 35 osob. území má celkovou výmìru 357 hektarù Pøedstavitelé obce poøádají pro své a nadmoøskou výšku 170 metrù. V sou- spoluobèany bìhem roku øadu kulturèasnosti žije v Dolních Zálezlech asi 580 ních a spoleèenských akcí. Obyvatelstvo trvale hlášených obyvatel. se schází pøi pálení èarodìjnic, vítání Poèátky osídlení území dnešní obce obèánkù, na spoleèenském plese, dìtspadají až do mladší doby kamenné. Ves Turisticky atraktivní je pìší stezka od vla- ském dni a pøi dalších pøíležitostech. samotná je prvnì zmiòována již v roce kového nádraží na tzv. Mlynáøùv kámen, v zakládací listinì litomìøické ka- který je vhodný k horolezectví. pituly. V Dolních Zálezlech byla vybudová- Na katastru obce se nachází nìkolik na kanalizace, plynofikace i veøejný vodozajímavých kulturních památek, které sto- vod, obyvatelùm slouží služebna policie, jí za zhlédnutí. Socha sv. Jana Nepomuc- zdravotnické zaøízení, pošta, restaurace, kého z roku 1779 byla v roce 2004 zres- prodejna potravin a nìkolik provozoven taurována a pøemístìna do obce z Ústí soukromých živnostníkù. Místní dìti mo- nad Labem. V tom samém roce prošla re hou navštìvovat vlastní mateøskou škol -- konstrukcí i jediná pùvodní drážní pa ku, øidièùm je k dispozici èerpací stani -- mátka na železnièní trase Praha Dres ce. Milovníci sportu mohou využívat mo-- den, nádražní budova z roku Z dal derní víceúèelové høištì. Dopravní ob-- ších pamìtihodností lze jmenovat sochu služnost vesnice zajiš ují pravidelné auto- Ecce Homo nebo památný strom na uli busové, vlakové, ale také lodní linky, kte -- ci Na Horkách, cca 350 let starý dub. ré míøí do obce Církvice, ležící na proti- HABROVANY Obec Habrovany, nìmecky Habrowan, ristice i cykloturistice. Cílem výletù mùže se nachází v Chránìné krajinné ob- být tøeba nedaleká obec Stadice, známá lasti Èeské støedohoøí, 10 km severozá- z povìsti o Pøemyslu Oráèovi, vyhlídka padnì od Ústí nad Labem. V souèasné Mlynáøùv kámen v Dolních Zálezlech èi dobì jsou Habrovany tvoøeny jedinou rozhledna Radejèín. samostatnou èástí, jež má katastrální vý- mìru 282 ha a 198 stálých obyvatel. Ves byla v letech jako sousové èást panství Krupka v majetku Tìmy II. linky, které umožòují obyvatelùm z Koldic. Habrovany leží na Radejèínském obce dojíždìní za pracovními pøíležitostpotoce a byly vsí dìlenou, jejíž èást v roce mi, lékaøskou péèí èi službami úøadù. Vla patøila k panství Teplice. ková zastávka je nejblíže v nedalekých Ve støedu vsi se nachází barokní ètver- Øehlovicích. V obci Habrovany funguje cová kaple Panny Marie z roku 1840 s pùl- obecní úøad a veøejná knihovna, která kruhovým závìrem. Na nízké kuželové nabízí kromì pùjèování knih a èasopisù støeše je umístìna polygonální døevìná i bezplatný pøístup k internetu. zvonièka s cibulkou a nad obloukovým Obec je èlenem mikroregionu Milavchodem je vytažena oblouková øímsa se da, jehož cílem je rozvoj èlenských obcí štukovým køížem. Vnitøek kaplièky je skle a mìst. Souèástí tohoto svazku, zalo-- nut valenou klenbou. ženého v roce 2000, je 11 obcí: Krupka, Vesnice má vybudovaný veøejný vo- Modlany, Žalany, Chlumec, Trmice, Dolní dovod, kanalizace s èistièkou odpadních Zálezly, Øehlovice, Chabaøovice, Pøestavod ani plynofikace zde zatím není. Do- nov, Stebno a Habrovany. pravní spojení zajiš ují pravidelné autobu Ōkolí Habrovan je ideální k pìší tu 11

4 HOMOLE U PANNY Významnou církevní památkou obce je barokní kostel sv. Pia V. z 2. poloviny 18. století s barokní farou, vybudovanou na poèátku 19. století. Z dalších pamìti- hodností lze jmenovat kaplièku sv. Jakuba v Doubravici, kapli na návsi v Bláhovì a nìkolik dalších drobných sakrálních památek, roztroušených na území ostat- ních obcí. Obyvatelùm Homole u Panny slouží obchod s potravinami, høištì, restauraèní zaøízení a høbitov. Dopravní obslužnost zajiš ují autobusové linky. Bìhem roku žije obec bohatým spo- leèenským a kulturním životem. Její pøed- stavitelé poøádají pro své spoluobèany masopust, pálení èarodìjnic, dìtský den, modeláøské odpoledne, country bál, fotbalový turnaj, taneèní zábavu èi mikuláš- skou besídku. O pøipravovaných akcích i dùležitých událostech v obci informuj e obèany zpravodaj s názvem Homolský obèasník. Obec s pøibližnì 380 stálými obyvateli se nachází asi 10 km jihovýchodnì od mìsta Ústí nad Labem, ve stejnojmenném okrese v Ústeckém kraji. Její katastrální území tvoøí èásti Homole u Panny, Haslice, Doubravice, Bláhov, Nová Ves u Plánì, Babiny II, Suletice, Byòov a Lhota pod Pannou s celkovou výmìrou ha. V historických pramenech je obec poprvé zmiòována v roce Pùvodnì se jmenovala Høibojedy, tj. ves lidí, kteøí jedí høiby. Nejprve se o vsi píše v listinách libìšického kláštera, pozdìji také v listinì císaøe Zikmunda, který obec Homoli spoleènì s Lhotou zastavil Hynkovi z Valdštejna. V Homoli stojí rodný dùm Josefa Emanuela Hibsche ( ), který geologicky zmapoval Èeské støedohoøí a zachránil pøed znièením èetné vzácné vrchy. Na návrší pøed kostelem je na balvanu umístìna jeho pamìtní deska. Obec vybudovala svému slavnému rodákovi muzeum, které bylo otevøeno v roce 2002 u pøíležitosti 150. výroèí vìdcova narození. CHABAØOVICE Mìsteèko Chabaøovice leží v sever- Ve mìstì funguje celá øada aktivních ních Èechách, v tìsné blízkosti mìsta Ús- zájmových spolkù. Smysluplné trávení tí nad Labem, ve stejnojmenném okrese. volného èasu nabízí napøíklad klub spor- Jeho katastrálním územím rozlohy tovního rybolovu, klub plochodrážníkù ha protéká Ždírnický potok, nachází se a tìlovýchovná jednota s oddíly volejbalu, zde také Školní a Malý a Velký Luèní ryb- nohejbalu, florbalu, tance, tenisu, pingník. V souèasnosti ve mìstì žije okolo pongu atd. Obyvatelùm slouží udržované stálých obyvatel. sportovní høištì, krytá tìlocvièna, koupasledkem Za nejstarší písemnou zmínku o osíd pøestavby v 17. století. Návštìv-- lištì i høištì pro nejmenší dìti. lení mìsta je považován seznam farních ník si mùže prohlédnout také pravoslav- kostelù pražské arcidiecéze z roku 1352, nou kaplièku sv. Jana Køtitele, høbitovní kde je uvedena ves Kagrnitz jako pod- kapli sv. Michaela z poèátku 17. století danská ves panství Rýzmberg. Významný nebo kostel sv. Václava v Roudníkách, kte- je pro mìsto rok 1549, ve kterém Ferdi- rý zde byl vystavìn již v 15. století. nand I. Habsburský udìlil Chabaøovicím Chabaøovice mají svou vlastní základprávo užívání mìstského znaku a petickou ní školu a mateøskou školku, ale také prak- èetìní zeleným voskem. V 80. letech 20. a umìleckou školu. Kulturní akce století mìlo být mìsteèko zrušeno kvùli se odehrávají v kulturním domì Zátiší, tìžbì uhlí, tento zámìr se ale nakonec navení, jmenovat lze alespoò divadelní pøedstaštìstí neuskuteènil. nedìlní èaje, maškarní a spoleèen- Nejvýznamnìjší církevní památkou ské plesy, dìtské karnevaly nebo hudební Chabaøovic je pùvodnì gotický kostel Na- koncerty. Dalšími kulturními zaøízeními rození Panny Marie, doložený již roku jsou mìstská knihovna a Muzeum Chaba- 1352, jehož dnešní barokní podoba je vý- øovice. 12

5 Ú S T Í N A D L A B E M CHLUMEC V souèasnosti funguje v obci základní škola, dvì mateøské školy, mateøské cen- trum, tøi lékaøské praxe, dùm s peèovatel- skou službou, domov pro seniory, pošta, hasièi, knihovna, høbitov, kostel, nìkolik obchodù a restaurací, lékárna, bowling, sportovní areál a obvodní oddìlení Policie ÈR. Dopravní spojení Chlumce zajiš uje 12 linek autobusové dopravy. Velice významná je pro život v obci kulturní a sportovní èinnost. Mezi tradièní akce patøí napø. rekonstrukce boje k vý- roèí bitvy u Chlumce, rodinná turistická soutìž Pochoduje celá rodina, masopust, oslavy dìtského dne, hasièská soutìž O Floriánovu putýnku, hudební festival Chlumecké léto a country-folkový festival Chlumecký guláš. Mezi nejaktivnìjší spolky patøí dìtský pìvecký sbor KO ATA a Chlumecký dìtský a pìvecký sbor, klub vojenské historie 42. pìší pluk hrabìte Erbacha, dobrovolní hasièi, sportovci, autoklub a kynolo- gové. Okolí Chlumce je protkáno sítí turistických stezek, nejvíce jich je na høebenu Krušných hor. Vìtšinu stezek mohou využívat i cyklisté, v zimì se zase znaèené trasy mìní v bìžecké trati. Obec je tu- risticky velmi vyhledávaná nejen pro svou historii, ale i pro možnost rekreace, nebo se mùže pyšnit fascinující zelení a velkým rybníkem s možností nejen koupání, ale také rybolovu. Dalším lákadlem mùže být sportovní areál s fotbalovým høištìm a te- nisovými i volejbalovými kurty. Chlumec se nachází v severních Èechách v Ústeckém kraji v okrese Ústí nad Labem. Leží v krajinné památkové zónì bitvy u Chlumce (1813), pøímo pod Krušnými horami bohatými na turistické stezky a cyklotrasy. Chlumec tvoøí 5 èástí 2 o celkové plošné výmìøe 12,88 km Chlumec, Stradov, Žandov, Èeský Újezd a Støížovice. K mìl Chlumec Významnou památkou Chlumce je obyvatel. Svým urbanistickým cha- barokní kostel sv. Havla, jenž byl vyburakterem, obèanskou vybaveností a poè- dován již ve 30. letech 12. století. Mohuttem obyvatel již obec naplòuje znaky nou hranolovou vìž získal svatostánek až mìsta a proto v roce 2011 požádala, aby na sklonku 16. století, do vnitøní zdi kostebyla prohlášena mìstem. la jsou vezdìny figurální renesanèní ná- hrobky rodiny Kölblù z let Do vnìjší zdi presbytáøe je vezdìno jedenáct náhrobkù z pùvodního renesanèního kostela. Bìhem napoleonských válek byl kostel výraznì ponièen, obnoven byl v letech Další pamìtihodností v obci je kaple Nejsvìtìjší Trojice s trojúhelníkovým pùdorysem, která je významnou památkou barokního stavitelství, uvnitø s bohatou freskovou výzdobou. Podle zakládací lis- Již roku 993 se objevila první histo- tiny z roku 1685 byla postavena v letech rická zmínka o Chlumci, a to v listinì Bo- leslava II., kterou urèil desátek cla Nachlumcy pro právì založený první mužský klášter benediktinù v Èechách. V únoru 1126 se k Chlumci pøes hra- nièní hory valila vojska krále Lothara I. Sas- kého, aby svým meèem dùraznì domluvil èeskému knížeti Sobìslavovi I. Ten však chytøe a odvážnì využil horského terénu u Chlumce a se svými lidmi Lothara a jeho vojska na hlavu porazil. Význam tohoto vítìzství pro další vývoj èeské státnosti je všeobecnì dobøe znám. Za napoleonských válek se Chlumecko dostalo pøímo do støedu váleèných událostí. Za tìžkých bojù v srpnu a záøí 1813 byly zdejší obce zcela znièeny. Porážka na pamì odvrácení morové francouzských jednotek u Chlumce ale epidemie z roku Od roku 1838 je znamenala obrat ve vývoji války a konec pod kaplí umístìna rodinná hrobka West- plánù Napoleona na ovládnutí Evropy. phalenù. Na chlumeckém zámku, sídle jednoho V Chlumci si lze prohlédnout rovnìž z nejvìtších panství v Èechách, se bìhem památník bitvy z roku 1813 s plastikou lva staletí vystøídala øada šlechtických rodù. od A. Mayerleho, který byl postaven roku Byly mezi nimi i rody dobøe známé, jejichž 1913 ke stému výroèí bitvy u Chlumce. pøíslušníci zastávali vysoké státní funkce, Památník vznikl dle návrhu Julia Schmie- pøes Kölbly, Stralendorfy, Kolovraty, Thu- dela jako historický doklad této významné ny, až po Westphaleny, kteøí se podíleli události. Odhalen byl za pøítomnosti arcina prùmyslovém rozvoji celé oblasti a její vévody Karla, místodržitele Thuna a po- dnešní podobì. tomkù rodin nìkterých generálù. 13

6 CHUDEROV Obec leží v malebném kraji Èeského V Lipové si mùže návštìvník prohlédnout kupní centrum v ústecké mìstské èásti støedohoøí, asi 5 km od centra krajského kostel sv. Martina z 15. století, v roce 1692 Severní Terasa je vzdáleno necelý kilo- mìsta Ústí nad Labem. V souèasné dobì zbarokizovaný, v obci Radešín je k vidì- metr. V souèasné dobì probíhá v Chude- ji obývá okolo 980 stálých obyvatel, kte- - ní nìkolik hrázdìných lidových staveb, rovì výstavba nových rodinných domù, øí žijí v èástech Chuderov, Chuderovec, z nichž dùm èp. 11 je památkovì chránìn. a tak je pravdìpodobné, že se bude poèet Libov, Lipová, Radešín a Žežice a v osa- - Památkou Žežic je kostel sv. Petra a Pavla obyvatel v budoucnu nadále zvyšovat. dách Mlýništì, Neznabohy a Sovolusky. s ohradní zdí, jehož dnešní budova vznikla Bìhem roku žije obec pestrým spolesice Katastrální výmìra obce je ha. až roku 1780, ale zøejmì zde stál už èenským a kulturním životem, pro obèa- V historických pramenech je vesnice v polovinì 14. století. V osadì Mlýništì ny je organizován napøíklad dìtský den, zmiòována poprvé v roce se nachází unikátní technická památka maškarní karneval, spoleèenský ples, slav- Do dnešní doby se na území Chu- vodní zdroj z roku Kaple sv. Jana nostní rozsvìcování vánoèního stromu derova a jeho místních èástí dochovalo Nepomuckého z 18. století se sochou to- a další akce. nìkolik zajímavých kulturních památek. hoto svìtce, stojící na chuderovské návsi, byla kvùli své znaèné zchátralosti zbourána, stejnì jako barokní sloup Ukøižování. Oblast okolo Chuderova je považována z hlediska turistiky, pøírody, obèanské vybavenosti, bydlení a dopravní dostupnosti do mìsta Ústí nad Labem za velice atraktivní. V obci se nachází mateøská škola s vlastní jídelnou, lékaøská ordinace, knihovna s internetem zdarma, fotbalové i dìtské høištì a prodejna potravin. Náwww.chuderov.cz LIBOUCHEC Libouchec se nachází v údolí Jílovské- èního hospodáøského dvora se zámeckou ho potoka, který oddìluje Èeské støe- obytnou èástí. Dvùr byl vybudován sasdohoøí od Labských pískovcù. Více jak kým rytíøským rodem z Bünau ve 2. polo obyvatel obce žije na katastrálním vinì 16. století. V Liboucheci je možné území výmìry ha, které je tvoøe- vidìt také øadu domù s prvky pùvodní no èástmi Èermná, Knínice, Libouchec lidové architektury nebo barokní sousoší a Žïárek. Kalvárie z roku První písemná zmínka o vsi Libouchec Obec má vlastní mateøskou školu a pochází z roku Od 14. století patøila Dominantou obce je kostel sv. Tøí krá- základní školu s jídelnou a družinou, poštu, vesnice dìèínským Vartenberkùm, po- lù, jenž byl v minulosti èastokrát pøesta- zdravotnické zaøízení, služebnu policie tom Trèkùm z Lípy, po nich Salhausenùm vován, a tak v nìm lze nalézt odkazy na i vybudovaný vodovod, plynofikaci a kaa Býnovským. V roce 1628 získali Libou- øadu umìleckých slohù od renesance až nalizaci s èistièkou odpadních vod. Michec dìèínští Thunové. Ti ještì nìkolikrát po novogotiku. Další významnou pamìti- lovníkùm sportu je k dispozici udržované pøebývali na zdejším pùvodnì renesan- hodností je rekonstruovaný libouchecký høištì a moderní sportovní hala, která èním zámku, ale po jeho znièení švéd- zámek, který je cennou ukázkou renesan- nabízí i možnost ubytování, od roku 2000 skými vojsky bìhem tøicetileté války pøe- funguje v obci také golfový klub. V Libounesli své sídlo do nedalekého Jílového. Již chci pùsobí také myslivecké sdružení v 15. století byl z Libouchce vybudován a sbor dobrovolných hasièù. vodovod do mìsta Ústí nad Labem. Na Obec je èlenem mikroregionu Labské konci feudalismu tu vznikla rozsáhlá ma- skály, jehož 9 èlenských obcí nabízí návnufakturní výroba knoflíkù a textilu. Pri- štìvníkùm nejen pøekrásnou pøírodu, ale mitivní stroje mlýnù, manufaktur a hamrù i øadu kulturních památek s pohnutou hisdokázal svou silou roztoèit kdysi vodnatý torií. Jílovský potok. 14

7 Ú S T Í N A D L A B E M MALÉ BØEZNO Vesnièka Malé Bøezno leží na pravém bøehu Labe, 8 km východnì od Ústí nad Labem, pod vrchem Lichá (462 m n. m.). Pod správu obecního úøadu patøí kromì Malého Bøezna i obec Leština. Celková katastrální výmìra obce je ha, žije zde pøes 500 trvale hlášených obyvatel. Ves Malé Bøezno je pùvodnì okrouhlice z století. Je zøejmì totožná s lokalitou Breznec, doloženou v majetku velmože Hroznaty v roce 1178 a pak johanitù v roce 1188, není to však dokázáno. Své jméno vesnice dostala od bøízy, pøívlastkové urèení ji má odlišit od blízkého Velkého Bøezna. Leština je rovnìž pùvodnì slovanská okrouhlice z století, která se rozléhá pøi prùjezdní komunikaci v údolí Luèního potoka. Poprvé v historii byla ves zmiòována roku 1437, tehdy patøila zdejší tvrz k Býèkovicím a sloužila jako ochrana litomìøického proboštství. Státem chránìnou kulturní památkou v obci je kaple, stojící pøi prùjezdní silnici, jež má nad vchodem na desce uvedeno jméno svého stavitele a rok vzniku Joannes Keckerk V roce 1993 byla opravena. Do obce byl zaveden veøejný vodovod, kanalizace s ÈOV ani plynofikace zde zatím není. Malé Bøezno má autobusové i železnièní spojení, které využívají jeho obyvatelé k dojíždìní do vìtších obcí, ve kterých hledají pracovní pøíležitosti, lékaøskou péèi nebo vzdìlání. Pøímo v obci funguje obecní úøad, mateøská škola, knihovna s bezplatným pøístupem k internetu, høbitov a sportovní høištì. Aktivními spolky v obci, které se starají o smysluplné trávení volného èasu dìtí i dospìlých, jsou fotbalový oddíl FK Malé Bøezno a Sbor dobrovolných hasièù Malé Bøezno. Oba spolky se také podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí v obci a reprezentují ji v regionálních soutìžích. MALEÈOV Maleèov, jenž bývá èasto nazýván král Václav IV. spolu s dalšími osadami roku 1352, pod kostelem se zachovala prahem k Portì Bohemice, se nachází Haškovi z Robeè. Od roku 1548 náležela barokní fara, postavená kolem roku v malebné krajinì Èeského støedohoøí, Salhausenùm a od roku 1676 patøila spo- Za zmínku jistì stojí i ètvercová kaple sv. 8 km jihovýchodnì od Ústí nad Labem. leènì se zbožím svádovským k panství Antonína Paduánského v Øetouni. Jeho místní èásti Maleèov, Bøezí, Èe- - Ploskovice. Posledním feudálním majite- Maleèov žije pestrým kulturním a spoøeništì, Horní Zálezly, Nìmèí, Pohoøí, lem Maleèova byl císaø Ferdinand I. V obci leèenským životem, bìhem roku zde pro- Proboštov, Rýdeè, Øetouò a Babiny I za- - si lze prohlédnout nìkolik zajímavých bíhá øada zajímavých akcí, které pro své bírají celkovou katastrální výmìru staveb. Stavení èp. 8 a èp. 30 z 19. století obyvatele pøipravuje obec ve spolupráci ha, žije v nich asi 770 obyvatel. jsou státem chránìné památky, drobná se zájmovými spolky. Oblíbené je tøeba Ves Maleèov je v historických prame- kaplièka na kraji lesa na kopci Trpasli - stavìní máje, dìtský den, maškarní ples èi nech zmiòována poprvé v roce 1057, a to èí kameny (659 m n. m.) je výklenková vítání obèánkù. v zakládací listinì litomìøické kapituly s pùlkruhovým závìrem a pochází ze U místní èásti Pohoøí se nachází ly- jako Malešùv dvùr se 6 usedlostmi a jed- zaèátku 19. století. žaøský vlek s umìlým zasnìžováním. nou zahradou. V roce 1410 ves zastavil V obci Bøezí stojí barokní ètvercová kaple z roku 1780, v Èeøeništi si lze prohlédnout barokní høbitovní kapli s plastikou Panny Marie a kostel Panny Marie Pomocnice køes anù, stojící ve stráni nad vsí. Horní Zálezly se mohou chlubit pozoruhodným kamenným køížem z roku 1831, Nìmèí zase výklenkovou kaplièkou z 19. století se sedlovou støechou. Kostel Narození sv. Jana Køtitele v Proboštovì byl v historických dokumentech zmiòován již 15

8 PETROVICE Petrovice leží severnì od Ústí nad velitelské stanovištì. Na obnovì válkou Labem v nadmoøské výšce 551 m, u stát-- znièeného kostela se podílela široká ve- ních hranic ÈR a SRN. Obec Petrovice je øejnost vèetnì okolních vesnic. Fara pod tvoøena místními èástmi Petrovice, Krás-- kostelem byla opravena v letech 1994 ný Les, Nakléøov a Vìtrov. Na katastru celkové rozlohy ha v souèasnosti Další památkou Petrovic je socha sv. žije kolem 870 stálých obyvatel. Jana Nepomuckého z roku 1709, umístì- Obec vznikla pøi zemské bránì, kte- ná u kostela na vysokém hranolovém sokrou se z nìmeckého Halle dovážela do Dnešní kostel sv. Mikuláše byl ve støedu lu, a sloup Ecce homo od Antona Bauera èeského vnitrozemí sùl. Svým øazením obce vystavìn roku Bìhem napo- z Teplic z roku 1874, stojící pøi boèním budov podél obou stran cesty a s rozší- leonských válek sloužil jako skladištì i jako kostelním vstupu. Nad petrovickým høbiøeným prostorem ve støedu obce jsou Pet- lazaret, kostelní fara byla využívána jako tovem si lze prohlédnout kamenný mororovice typickou osadou založenou nì- vý køíž s litinovým korpusem ukøižovameckými kolonisty. Jméno obce Peters- ného Krista. Køíž byl zøízen na hromadwald je v této nìmecké formì poprvé ném hrobu obìtí zemøelých v roce 1814 zmiòováno v roce 1352 a s nejvìtší prav- na úplavici po napoleonském tažení. dìpodobností se jedná o jméno lokáto- V souèasné dobì jsou Petrovice mora, který odpovídal králi za osídlení zdejší derní obcí s dobrou obèanskou vybaveoblasti. Prvními známými majiteli vsi jsou ností i dopravní dostupností. Obyvatelé páni z Wartenberka, kteøí jsou roku 1352 mají k dispozici dostateèné kulturní i sporuvádìni jako patroni zdejšího kostela. tovní vyžití, ale také bohaté turistické První zmínka o petrovickém kostelu, možnosti v krásné krajinì CHKO Labské který stával uprostøed místního høbitova, pískovce. je datována již do 2. poloviny 14. století. POVRLY Obec s více jak stálými oby- chy lodi se nachází barokní zvonièka, vateli se skládá z èástí Povrly, Neštìdice, vnitøní zaøízení kostela pochází z konce 18. Roztoky, Mašovice, Lužec, Mírkov, Blan- a z 19. století. sko, Slavošov, Lysá, Šachov, Èeský Bukov Nad Neštìdicemi se tyèí výrazný a Maškovice. Její katastrální území roz- skalnatý kopec Kozí vrch, který je dnes lohy ha leží 9 km východnì od celý chránìný jako pøírodní rezervace mìsta Ústí nad Labem, na levém bøehu o výmìøe témìø 37 ha, jejímž úèelem je øeky Labe. ochrana vzácných druhù rostlin. Na vrdnes Osada Povrly vznikla na levém bøehu tvoøí jeden správní celek, byly vždy chol vede zelenì znaèená turistická trasa Labe a nepochybnì profitovala ze své vesnicemi hospodáøsko-pìstitelskými. z Neštìdic nebo z Mašovic. Poblíž Mírpolohy pøi pøechodu obchodní stezky Povrly jsou zmiòovány kolem roku 1200, kova je na 545 m vysokém kopci Blanpøes øeku. Povrly a ostatní obce, které pøièemž první doložitelná písemná zpráva sko k vidìní zøícenina hradu Blansko, jenž o vsích Povrly a Roztoky pochází z roku zpustl již v 16. století Dnes jsou Povrly moderní obcí s dob- Na území obce se do dnešních dnù rou dopravní dostupností a obèanskou dochovalo velké množství zajímavých kul- vybaveností. Obyvatelstvu slouží základní turních památek. Moderní kostel Navští- škola, dvì mateøské školky, pošta, policie, vení Panny Marie zde byl postaven v roce zdravotní støedisko, peèovatelský dùm, 1936, jeho souèástí je vysoká jižní vìž se dìtské centrum, knihovna a nìkolik prozvonem. V èásti Roztoky, v krátkém údolí dejen, restaurací a ubytovacích zaøízení. levého pøítoku Labe, stojí kostel Narození Pøíznivci sportu mohou využívat koupasv. Jana Køtitele, který má osmibokou loï lištì, letní a zimní stadion èi tìlocviènu s nízkou stanovou støechou a k západu a bazén místní ZŠ. orientovaný presbytáø. Na vrcholu støe- 16

9 ÚSTÍ NAD LABEM Mìsto Ústí nad Labem leží na seve- kultury. Kromì toho muzeum nabízí nejrozápadì Èeské republiky, v pøekrásné rùznìjší tematické výstavy a další dopro- krajinì Èeského støedohoøí, v místech, vodný kulturní program. kde øeka Bílina ústí do mohutného toku Ve mìstì pùsobí øada dalších kultur- Labe. Od hlavního mìsta Prahy je vzdá- ních institucí. Severoèeské divadlo opery leno necelých 90 km, od hranic s Nì- a baletu dosahuje øady národních i memeckem pak 25 km. Se svými bezmála zinárodních úspìchù, významnou diva obyvateli je 7. nejvìtším mìstem delní scénou je též Èinoherní studio, kte- Èeské republiky, sídlem Ústeckého kraje množství zajímavých kulturních památek. rým prošla øada slavných èeských hercù. a Univerzity Jana Evangelisty Purkynì. Dominantu jeho jižní èásti tvoøí zøícenina Aktivnì zde pracují tøi profesionální dihradu Støekov ze 14. století, jedna z nejlik vadelní soubory, komorní orchestr, nìko- romantiètìjších hradních zøícenin v Èeské pìveckých sborù i taneèních skupin. republice, pod níž bylo v letech 1923 Milovníky kultury na Ústecku zaujmou 1936 postaveno Masarykovo zdymadlo, muzea, galerie, divadla i kina, dìtem se národní technická památka, která slouží bude líbit v ústecké zoologické zahrak zajištìní splavnosti øeky Labe. dì, která je otevøena celý rok. Ve mìstì se Oblíbeným cílem výletù je zámeèek poøádá nìkolik mezinárodních kulturních Vìtruše, jehož souèasná podoba je z let akcí, napøíklad soutìž mladých klavíristù, a jehož vìž nabízí návštìv country festival Trampská porta, meziná- První zmínky o Ústí pocházejí z ob- níkùm krásný výhled na labské údolí. Tu- rodní festival sborového zpìvu èi jazzový dobí kolem roku Královským mìs- risté zde mohou poobìdvat v restauraci a bluesový festival. tem se Ústí nad Labem stalo za panování èi navštívit pøírodní i zrcadlové bludištì Milovníci sportu mají ve mìstì k dis- krále Václava I. pøed rokem Patøí tak a sportovní areál. Od roku 2010 vede na pozici atletický stadion, zimní stadion, k nejstarším z pøibližnì ètyøiceti králov- Vìtruši lanová dráha s výchozí stanicí na plavecký stadion, krytou sportovní halu, ských mìst v Èechách. Období nejvìt- støeše obchodního centra Forum. støelnici, bowling, fitness centra a øadu šího rozkvìtu mìsto zažilo ve 2. polovinì Z církevních památek Ústí nad Labem dalších krytých i venkovních sportovních 19. století, kdy se díky prudkému rozvoji je nejvíce proslavený pozdnì gotický zaøízení a høiš. Èlenitá kopcovitá krajina prùmyslu a dopravy stalo jedním z nej- kostel Nanebevzetí Panny Marie, stojící kolem Ústí poskytuje ideální podmínky významnìjších prùmyslových a obchod- pro turistiku, cyklistiku, horolezectví a hiních center Èech. poturistiku. Plavecké areály a pøírodní Jihovýchodnì od Ústí, v údolí øeky Bí- koupalištì lákají ke koupání, Labská stezliny se nalézá slavná ves Stadice, odkud ka je využívána rekreaèními cyklisty a pro byl podle legendy povolán na èeský trùn in-line bruslení. knìžnou Libuší Pøemysl Oráè. Tento pøí- Pøekrásné výhledy na Èeské støedobìh dnes pøipomíná nejen pomník z roku hoøí si lze užít bìhem pravidelných pla- 1841, ale také Pøemyslùv statek, Královský veb rekreaèních lodí od nìmeckého Bad pramen, Volská skála èi Pøemyslova líska. Schandau až po Mìlník. Na lodích je možv Ústecko bylo v minulosti dìjištìm øa centru mìsta. Je znám jako kostel se šik-- né obèerstvit se v restauraci, degustovat dy významných váleèných událostí, v roce mou vìží, což je dùsledek bombardová- regionální vína èi se pobavit na taneèních 1126 Èeši porazili øímského krále Lothara ní mìsta na konci 2. svìtové války. Bom- veèerech s hudbou. u Chlumce, v roce 1426 porazili husité bardování bylo pøíèinou vychýlení kostelní Ústí nad Labem se nachází v srdci u Ústí saská vojska v jedné z nejkrvavìj- vìže o 201 cm, a ta je tak nejšikmìjší vìží Chránìné krajinné oblasti Èeské støedove ších bitev støedovìku. V roce 1813 se støední Evropì. hoøí, které vedle Milešovky dominuje u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem Architektonicky zajímavý je Marián údolí Labe s Portou Bohemicou tzv. Bráodehrála bitva francouzské armády císaøe ský most pøes øeku Labe z roku 1998, jenž nou Èech. Pro zdejší krajinu jsou typické Napoleona I. se spojeneckými vojsky Rakrásné se stal jedním ze symbolù mìsta. V roce kužely kopcù dávno vyhaslých sopek, kouska, Ruska a Pruska. V této bitvì spomíst 2001 byl zaøazen mezi 10 nejkrásnìjších výhledy nabízí øada vyhlídkových jenci odrazili Napoleonùv pokus o vpád svìtových staveb posledního desetiletí a rozhleden. do Èech a pøedznamenali tak Napoleojí 20. století, je také nejvìtším jednostrannì Èetné potoky, které se z kopcù sbíhanovu porážku v Bitvì národù u Lipska. zavìšeným mostem v Èeské republice. k Labi, vytvoøily øadu vodopádù, v blíz- Váleèné události dodnes pøipomíná øada V novorenesanèním areálu z let 1876 kosti mìsta se jich nachází celkem dvapomníkù a pamìtních desek na nauèné a 1897 sídlí Muzeum mìsta Ústí nad La- náct. Nejznámìjším z nich je Vaòovský, stezce v okolí. Na dávných bojištích se popozici bem, ve kterém je možné zhlédnout ex- který je se svou výškou 12 metrù nejvyš- øádají rekonstrukce bitev. Antický sen, seznamující návštìv- ším v Èeském støedohoøí. Na území mìsta se nachází velké níky s historií starovìké øecké a øímské 10

10 Ú S T Í N A D L A B E M DOLNÍ ZÁLEZLY Obec se rozkládá na levém bøehu øe- lehlém bøehu Labe. Loï Marie, která vy- ky Labe, 10 km jižnì od Ústí nad Labem, plouvá ze zdejšího pøístavištì, pojme až ve stejnojmenném okrese. Její katastrální 35 osob. území má celkovou výmìru 357 hektarù Pøedstavitelé obce poøádají pro své a nadmoøskou výšku 170 metrù. V sou- spoluobèany bìhem roku øadu kulturèasnosti žije v Dolních Zálezlech asi 580 ních a spoleèenských akcí. Obyvatelstvo trvale hlášených obyvatel. se schází pøi pálení èarodìjnic, vítání Poèátky osídlení území dnešní obce obèánkù, na spoleèenském plese, dìtspadají až do mladší doby kamenné. Ves Turisticky atraktivní je pìší stezka od vla- ském dni a pøi dalších pøíležitostech. samotná je prvnì zmiòována již v roce kového nádraží na tzv. Mlynáøùv kámen, v zakládací listinì litomìøické ka- který je vhodný k horolezectví. pituly. V Dolních Zálezlech byla vybudová- Na katastru obce se nachází nìkolik na kanalizace, plynofikace i veøejný vodozajímavých kulturních památek, které sto- vod, obyvatelùm slouží služebna policie, jí za zhlédnutí. Socha sv. Jana Nepomuc- zdravotnické zaøízení, pošta, restaurace, kého z roku 1779 byla v roce 2004 zres- prodejna potravin a nìkolik provozoven taurována a pøemístìna do obce z Ústí soukromých živnostníkù. Místní dìti mo- nad Labem. V tom samém roce prošla re hou navštìvovat vlastní mateøskou škol -- konstrukcí i jediná pùvodní drážní pa ku, øidièùm je k dispozici èerpací stani -- mátka na železnièní trase Praha Dres ce. Milovníci sportu mohou využívat mo-- den, nádražní budova z roku Z dal derní víceúèelové høištì. Dopravní ob-- ších pamìtihodností lze jmenovat sochu služnost vesnice zajiš ují pravidelné auto- Ecce Homo nebo památný strom na uli busové, vlakové, ale také lodní linky, kte -- ci Na Horkách, cca 350 let starý dub. ré míøí do obce Církvice, ležící na proti- HABROVANY Obec Habrovany, nìmecky Habrowan, ristice i cykloturistice. Cílem výletù mùže se nachází v Chránìné krajinné ob- být tøeba nedaleká obec Stadice, známá lasti Èeské støedohoøí, 10 km severozá- z povìsti o Pøemyslu Oráèovi, vyhlídka padnì od Ústí nad Labem. V souèasné Mlynáøùv kámen v Dolních Zálezlech èi dobì jsou Habrovany tvoøeny jedinou rozhledna Radejèín. samostatnou èástí, jež má katastrální vý- mìru 282 ha a 198 stálých obyvatel. Ves byla v letech jako sousové èást panství Krupka v majetku Tìmy II. linky, které umožòují obyvatelùm z Koldic. Habrovany leží na Radejèínském obce dojíždìní za pracovními pøíležitostpotoce a byly vsí dìlenou, jejíž èást v roce mi, lékaøskou péèí èi službami úøadù. Vla patøila k panství Teplice. ková zastávka je nejblíže v nedalekých Ve støedu vsi se nachází barokní ètver- Øehlovicích. V obci Habrovany funguje cová kaple Panny Marie z roku 1840 s pùl- obecní úøad a veøejná knihovna, která kruhovým závìrem. Na nízké kuželové nabízí kromì pùjèování knih a èasopisù støeše je umístìna polygonální døevìná i bezplatný pøístup k internetu. zvonièka s cibulkou a nad obloukovým Obec je èlenem mikroregionu Milavchodem je vytažena oblouková øímsa se da, jehož cílem je rozvoj èlenských obcí štukovým køížem. Vnitøek kaplièky je skle a mìst. Souèástí tohoto svazku, zalo-- nut valenou klenbou. ženého v roce 2000, je 11 obcí: Krupka, Vesnice má vybudovaný veøejný vo- Modlany, Žalany, Chlumec, Trmice, Dolní dovod, kanalizace s èistièkou odpadních Zálezly, Øehlovice, Chabaøovice, Pøestavod ani plynofikace zde zatím není. Do- nov, Stebno a Habrovany. pravní spojení zajiš ují pravidelné autobu Ōkolí Habrovan je ideální k pìší tu 11

11 HOMOLE U PANNY Významnou církevní památkou obce je barokní kostel sv. Pia V. z 2. poloviny 18. století s barokní farou, vybudovanou na poèátku 19. století. Z dalších pamìti- hodností lze jmenovat kaplièku sv. Jakuba v Doubravici, kapli na návsi v Bláhovì a nìkolik dalších drobných sakrálních památek, roztroušených na území ostat- ních obcí. Obyvatelùm Homole u Panny slouží obchod s potravinami, høištì, restauraèní zaøízení a høbitov. Dopravní obslužnost zajiš ují autobusové linky. Bìhem roku žije obec bohatým spo- leèenským a kulturním životem. Její pøed- stavitelé poøádají pro své spoluobèany masopust, pálení èarodìjnic, dìtský den, modeláøské odpoledne, country bál, fotbalový turnaj, taneèní zábavu èi mikuláš- skou besídku. O pøipravovaných akcích i dùležitých událostech v obci informuj e obèany zpravodaj s názvem Homolský obèasník. Obec s pøibližnì 380 stálými obyvateli se nachází asi 10 km jihovýchodnì od mìsta Ústí nad Labem, ve stejnojmenném okrese v Ústeckém kraji. Její katastrální území tvoøí èásti Homole u Panny, Haslice, Doubravice, Bláhov, Nová Ves u Plánì, Babiny II, Suletice, Byòov a Lhota pod Pannou s celkovou výmìrou ha. V historických pramenech je obec poprvé zmiòována v roce Pùvodnì se jmenovala Høibojedy, tj. ves lidí, kteøí jedí høiby. Nejprve se o vsi píše v listinách libìšického kláštera, pozdìji také v listinì císaøe Zikmunda, který obec Homoli spoleènì s Lhotou zastavil Hynkovi z Valdštejna. V Homoli stojí rodný dùm Josefa Emanuela Hibsche ( ), který geologicky zmapoval Èeské støedohoøí a zachránil pøed znièením èetné vzácné vrchy. Na návrší pøed kostelem je na balvanu umístìna jeho pamìtní deska. Obec vybudovala svému slavnému rodákovi muzeum, které bylo otevøeno v roce 2002 u pøíležitosti 150. výroèí vìdcova narození. CHABAØOVICE Mìsteèko Chabaøovice leží v sever- Ve mìstì funguje celá øada aktivních ních Èechách, v tìsné blízkosti mìsta Ús- zájmových spolkù. Smysluplné trávení tí nad Labem, ve stejnojmenném okrese. volného èasu nabízí napøíklad klub spor- Jeho katastrálním územím rozlohy tovního rybolovu, klub plochodrážníkù ha protéká Ždírnický potok, nachází se a tìlovýchovná jednota s oddíly volejbalu, zde také Školní a Malý a Velký Luèní ryb- nohejbalu, florbalu, tance, tenisu, pingník. V souèasnosti ve mìstì žije okolo pongu atd. Obyvatelùm slouží udržované stálých obyvatel. sportovní høištì, krytá tìlocvièna, koupasledkem Za nejstarší písemnou zmínku o osíd pøestavby v 17. století. Návštìv-- lištì i høištì pro nejmenší dìti. lení mìsta je považován seznam farních ník si mùže prohlédnout také pravoslav- kostelù pražské arcidiecéze z roku 1352, nou kaplièku sv. Jana Køtitele, høbitovní kde je uvedena ves Kagrnitz jako pod- kapli sv. Michaela z poèátku 17. století danská ves panství Rýzmberg. Významný nebo kostel sv. Václava v Roudníkách, kte- je pro mìsto rok 1549, ve kterém Ferdi- rý zde byl vystavìn již v 15. století. nand I. Habsburský udìlil Chabaøovicím Chabaøovice mají svou vlastní základprávo užívání mìstského znaku a petickou ní školu a mateøskou školku, ale také prak- èetìní zeleným voskem. V 80. letech 20. a umìleckou školu. Kulturní akce století mìlo být mìsteèko zrušeno kvùli se odehrávají v kulturním domì Zátiší, tìžbì uhlí, tento zámìr se ale nakonec navení, jmenovat lze alespoò divadelní pøedstaštìstí neuskuteènil. nedìlní èaje, maškarní a spoleèen- Nejvýznamnìjší církevní památkou ské plesy, dìtské karnevaly nebo hudební Chabaøovic je pùvodnì gotický kostel Na- koncerty. Dalšími kulturními zaøízeními rození Panny Marie, doložený již roku jsou mìstská knihovna a Muzeum Chaba- 1352, jehož dnešní barokní podoba je vý- øovice. 12

12 Ú S T Í N A D L A B E M CHLUMEC V souèasnosti funguje v obci základní škola, dvì mateøské školy, mateøské cen- trum, tøi lékaøské praxe, dùm s peèovatel- skou službou, domov pro seniory, pošta, hasièi, knihovna, høbitov, kostel, nìkolik obchodù a restaurací, lékárna, bowling, sportovní areál a obvodní oddìlení Policie ÈR. Dopravní spojení Chlumce zajiš uje 12 linek autobusové dopravy. Velice významná je pro život v obci kulturní a sportovní èinnost. Mezi tradièní akce patøí napø. rekonstrukce boje k vý- roèí bitvy u Chlumce, rodinná turistická soutìž Pochoduje celá rodina, masopust, oslavy dìtského dne, hasièská soutìž O Floriánovu putýnku, hudební festival Chlumecké léto a country-folkový festival Chlumecký guláš. Mezi nejaktivnìjší spolky patøí dìtský pìvecký sbor KO ATA a Chlumecký dìtský a pìvecký sbor, klub vojenské historie 42. pìší pluk hrabìte Erbacha, dobrovolní hasièi, sportovci, autoklub a kynolo- gové. Okolí Chlumce je protkáno sítí turistických stezek, nejvíce jich je na høebenu Krušných hor. Vìtšinu stezek mohou využívat i cyklisté, v zimì se zase znaèené trasy mìní v bìžecké trati. Obec je tu- risticky velmi vyhledávaná nejen pro svou historii, ale i pro možnost rekreace, nebo se mùže pyšnit fascinující zelení a velkým rybníkem s možností nejen koupání, ale také rybolovu. Dalším lákadlem mùže být sportovní areál s fotbalovým høištìm a te- nisovými i volejbalovými kurty. Chlumec se nachází v severních Èechách v Ústeckém kraji v okrese Ústí nad Labem. Leží v krajinné památkové zónì bitvy u Chlumce (1813), pøímo pod Krušnými horami bohatými na turistické stezky a cyklotrasy. Chlumec tvoøí 5 èástí 2 o celkové plošné výmìøe 12,88 km Chlumec, Stradov, Žandov, Èeský Újezd a Støížovice. K mìl Chlumec Významnou památkou Chlumce je obyvatel. Svým urbanistickým cha- barokní kostel sv. Havla, jenž byl vyburakterem, obèanskou vybaveností a poè- dován již ve 30. letech 12. století. Mohuttem obyvatel již obec naplòuje znaky nou hranolovou vìž získal svatostánek až mìsta a proto v roce 2011 požádala, aby na sklonku 16. století, do vnitøní zdi kostebyla prohlášena mìstem. la jsou vezdìny figurální renesanèní ná- hrobky rodiny Kölblù z let Do vnìjší zdi presbytáøe je vezdìno jedenáct náhrobkù z pùvodního renesanèního kostela. Bìhem napoleonských válek byl kostel výraznì ponièen, obnoven byl v letech Další pamìtihodností v obci je kaple Nejsvìtìjší Trojice s trojúhelníkovým pùdorysem, která je významnou památkou barokního stavitelství, uvnitø s bohatou freskovou výzdobou. Podle zakládací lis- Již roku 993 se objevila první histo- tiny z roku 1685 byla postavena v letech rická zmínka o Chlumci, a to v listinì Bo- leslava II., kterou urèil desátek cla Nachlumcy pro právì založený první mužský klášter benediktinù v Èechách. V únoru 1126 se k Chlumci pøes hra- nièní hory valila vojska krále Lothara I. Sas- kého, aby svým meèem dùraznì domluvil èeskému knížeti Sobìslavovi I. Ten však chytøe a odvážnì využil horského terénu u Chlumce a se svými lidmi Lothara a jeho vojska na hlavu porazil. Význam tohoto vítìzství pro další vývoj èeské státnosti je všeobecnì dobøe znám. Za napoleonských válek se Chlumecko dostalo pøímo do støedu váleèných událostí. Za tìžkých bojù v srpnu a záøí 1813 byly zdejší obce zcela znièeny. Porážka na pamì odvrácení morové francouzských jednotek u Chlumce ale epidemie z roku Od roku 1838 je znamenala obrat ve vývoji války a konec pod kaplí umístìna rodinná hrobka West- plánù Napoleona na ovládnutí Evropy. phalenù. Na chlumeckém zámku, sídle jednoho V Chlumci si lze prohlédnout rovnìž z nejvìtších panství v Èechách, se bìhem památník bitvy z roku 1813 s plastikou lva staletí vystøídala øada šlechtických rodù. od A. Mayerleho, který byl postaven roku Byly mezi nimi i rody dobøe známé, jejichž 1913 ke stému výroèí bitvy u Chlumce. pøíslušníci zastávali vysoké státní funkce, Památník vznikl dle návrhu Julia Schmie- pøes Kölbly, Stralendorfy, Kolovraty, Thu- dela jako historický doklad této významné ny, až po Westphaleny, kteøí se podíleli události. Odhalen byl za pøítomnosti arcina prùmyslovém rozvoji celé oblasti a její vévody Karla, místodržitele Thuna a po- dnešní podobì. tomkù rodin nìkterých generálù. 13

13 CHUDEROV Obec leží v malebném kraji Èeského V Lipové si mùže návštìvník prohlédnout kupní centrum v ústecké mìstské èásti støedohoøí, asi 5 km od centra krajského kostel sv. Martina z 15. století, v roce 1692 Severní Terasa je vzdáleno necelý kilo- mìsta Ústí nad Labem. V souèasné dobì zbarokizovaný, v obci Radešín je k vidì- metr. V souèasné dobì probíhá v Chude- ji obývá okolo 980 stálých obyvatel, kte- - ní nìkolik hrázdìných lidových staveb, rovì výstavba nových rodinných domù, øí žijí v èástech Chuderov, Chuderovec, z nichž dùm èp. 11 je památkovì chránìn. a tak je pravdìpodobné, že se bude poèet Libov, Lipová, Radešín a Žežice a v osa- - Památkou Žežic je kostel sv. Petra a Pavla obyvatel v budoucnu nadále zvyšovat. dách Mlýništì, Neznabohy a Sovolusky. s ohradní zdí, jehož dnešní budova vznikla Bìhem roku žije obec pestrým spolesice Katastrální výmìra obce je ha. až roku 1780, ale zøejmì zde stál už èenským a kulturním životem, pro obèa- V historických pramenech je vesnice v polovinì 14. století. V osadì Mlýništì ny je organizován napøíklad dìtský den, zmiòována poprvé v roce se nachází unikátní technická památka maškarní karneval, spoleèenský ples, slav- Do dnešní doby se na území Chu- vodní zdroj z roku Kaple sv. Jana nostní rozsvìcování vánoèního stromu derova a jeho místních èástí dochovalo Nepomuckého z 18. století se sochou to- a další akce. nìkolik zajímavých kulturních památek. hoto svìtce, stojící na chuderovské návsi, byla kvùli své znaèné zchátralosti zbourána, stejnì jako barokní sloup Ukøižování. Oblast okolo Chuderova je považována z hlediska turistiky, pøírody, obèanské vybavenosti, bydlení a dopravní dostupnosti do mìsta Ústí nad Labem za velice atraktivní. V obci se nachází mateøská škola s vlastní jídelnou, lékaøská ordinace, knihovna s internetem zdarma, fotbalové i dìtské høištì a prodejna potravin. Náwww.chuderov.cz LIBOUCHEC Libouchec se nachází v údolí Jílovské- èního hospodáøského dvora se zámeckou ho potoka, který oddìluje Èeské støe- obytnou èástí. Dvùr byl vybudován sasdohoøí od Labských pískovcù. Více jak kým rytíøským rodem z Bünau ve 2. polo obyvatel obce žije na katastrálním vinì 16. století. V Liboucheci je možné území výmìry ha, které je tvoøe- vidìt také øadu domù s prvky pùvodní no èástmi Èermná, Knínice, Libouchec lidové architektury nebo barokní sousoší a Žïárek. Kalvárie z roku První písemná zmínka o vsi Libouchec Obec má vlastní mateøskou školu a pochází z roku Od 14. století patøila Dominantou obce je kostel sv. Tøí krá- základní školu s jídelnou a družinou, poštu, vesnice dìèínským Vartenberkùm, po- lù, jenž byl v minulosti èastokrát pøesta- zdravotnické zaøízení, služebnu policie tom Trèkùm z Lípy, po nich Salhausenùm vován, a tak v nìm lze nalézt odkazy na i vybudovaný vodovod, plynofikaci a kaa Býnovským. V roce 1628 získali Libou- øadu umìleckých slohù od renesance až nalizaci s èistièkou odpadních vod. Michec dìèínští Thunové. Ti ještì nìkolikrát po novogotiku. Další významnou pamìti- lovníkùm sportu je k dispozici udržované pøebývali na zdejším pùvodnì renesan- hodností je rekonstruovaný libouchecký høištì a moderní sportovní hala, která èním zámku, ale po jeho znièení švéd- zámek, který je cennou ukázkou renesan- nabízí i možnost ubytování, od roku 2000 skými vojsky bìhem tøicetileté války pøe- funguje v obci také golfový klub. V Libounesli své sídlo do nedalekého Jílového. Již chci pùsobí také myslivecké sdružení v 15. století byl z Libouchce vybudován a sbor dobrovolných hasièù. vodovod do mìsta Ústí nad Labem. Na Obec je èlenem mikroregionu Labské konci feudalismu tu vznikla rozsáhlá ma- skály, jehož 9 èlenských obcí nabízí návnufakturní výroba knoflíkù a textilu. Pri- štìvníkùm nejen pøekrásnou pøírodu, ale mitivní stroje mlýnù, manufaktur a hamrù i øadu kulturních památek s pohnutou hisdokázal svou silou roztoèit kdysi vodnatý torií. Jílovský potok. 14

14 Ú S T Í N A D L A B E M MALÉ BØEZNO Vesnièka Malé Bøezno leží na pravém bøehu Labe, 8 km východnì od Ústí nad Labem, pod vrchem Lichá (462 m n. m.). Pod správu obecního úøadu patøí kromì Malého Bøezna i obec Leština. Celková katastrální výmìra obce je ha, žije zde pøes 500 trvale hlášených obyvatel. Ves Malé Bøezno je pùvodnì okrouhlice z století. Je zøejmì totožná s lokalitou Breznec, doloženou v majetku velmože Hroznaty v roce 1178 a pak johanitù v roce 1188, není to však dokázáno. Své jméno vesnice dostala od bøízy, pøívlastkové urèení ji má odlišit od blízkého Velkého Bøezna. Leština je rovnìž pùvodnì slovanská okrouhlice z století, která se rozléhá pøi prùjezdní komunikaci v údolí Luèního potoka. Poprvé v historii byla ves zmiòována roku 1437, tehdy patøila zdejší tvrz k Býèkovicím a sloužila jako ochrana litomìøického proboštství. Státem chránìnou kulturní památkou v obci je kaple, stojící pøi prùjezdní silnici, jež má nad vchodem na desce uvedeno jméno svého stavitele a rok vzniku Joannes Keckerk V roce 1993 byla opravena. Do obce byl zaveden veøejný vodovod, kanalizace s ÈOV ani plynofikace zde zatím není. Malé Bøezno má autobusové i železnièní spojení, které využívají jeho obyvatelé k dojíždìní do vìtších obcí, ve kterých hledají pracovní pøíležitosti, lékaøskou péèi nebo vzdìlání. Pøímo v obci funguje obecní úøad, mateøská škola, knihovna s bezplatným pøístupem k internetu, høbitov a sportovní høištì. Aktivními spolky v obci, které se starají o smysluplné trávení volného èasu dìtí i dospìlých, jsou fotbalový oddíl FK Malé Bøezno a Sbor dobrovolných hasièù Malé Bøezno. Oba spolky se také podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí v obci a reprezentují ji v regionálních soutìžích. MALEÈOV Maleèov, jenž bývá èasto nazýván král Václav IV. spolu s dalšími osadami roku 1352, pod kostelem se zachovala prahem k Portì Bohemice, se nachází Haškovi z Robeè. Od roku 1548 náležela barokní fara, postavená kolem roku v malebné krajinì Èeského støedohoøí, Salhausenùm a od roku 1676 patøila spo- Za zmínku jistì stojí i ètvercová kaple sv. 8 km jihovýchodnì od Ústí nad Labem. leènì se zbožím svádovským k panství Antonína Paduánského v Øetouni. Jeho místní èásti Maleèov, Bøezí, Èe- - Ploskovice. Posledním feudálním majite- Maleèov žije pestrým kulturním a spoøeništì, Horní Zálezly, Nìmèí, Pohoøí, lem Maleèova byl císaø Ferdinand I. V obci leèenským životem, bìhem roku zde pro- Proboštov, Rýdeè, Øetouò a Babiny I za- - si lze prohlédnout nìkolik zajímavých bíhá øada zajímavých akcí, které pro své bírají celkovou katastrální výmìru staveb. Stavení èp. 8 a èp. 30 z 19. století obyvatele pøipravuje obec ve spolupráci ha, žije v nich asi 770 obyvatel. jsou státem chránìné památky, drobná se zájmovými spolky. Oblíbené je tøeba Ves Maleèov je v historických prame- kaplièka na kraji lesa na kopci Trpasli - stavìní máje, dìtský den, maškarní ples èi nech zmiòována poprvé v roce 1057, a to èí kameny (659 m n. m.) je výklenková vítání obèánkù. v zakládací listinì litomìøické kapituly s pùlkruhovým závìrem a pochází ze U místní èásti Pohoøí se nachází ly- jako Malešùv dvùr se 6 usedlostmi a jed- zaèátku 19. století. žaøský vlek s umìlým zasnìžováním. nou zahradou. V roce 1410 ves zastavil V obci Bøezí stojí barokní ètvercová kaple z roku 1780, v Èeøeništi si lze prohlédnout barokní høbitovní kapli s plastikou Panny Marie a kostel Panny Marie Pomocnice køes anù, stojící ve stráni nad vsí. Horní Zálezly se mohou chlubit pozoruhodným kamenným køížem z roku 1831, Nìmèí zase výklenkovou kaplièkou z 19. století se sedlovou støechou. Kostel Narození sv. Jana Køtitele v Proboštovì byl v historických dokumentech zmiòován již 15

15 PETROVICE Petrovice leží severnì od Ústí nad velitelské stanovištì. Na obnovì válkou Labem v nadmoøské výšce 551 m, u stát-- znièeného kostela se podílela široká ve- ních hranic ÈR a SRN. Obec Petrovice je øejnost vèetnì okolních vesnic. Fara pod tvoøena místními èástmi Petrovice, Krás-- kostelem byla opravena v letech 1994 ný Les, Nakléøov a Vìtrov. Na katastru celkové rozlohy ha v souèasnosti Další památkou Petrovic je socha sv. žije kolem 870 stálých obyvatel. Jana Nepomuckého z roku 1709, umístì- Obec vznikla pøi zemské bránì, kte- ná u kostela na vysokém hranolovém sokrou se z nìmeckého Halle dovážela do Dnešní kostel sv. Mikuláše byl ve støedu lu, a sloup Ecce homo od Antona Bauera èeského vnitrozemí sùl. Svým øazením obce vystavìn roku Bìhem napo- z Teplic z roku 1874, stojící pøi boèním budov podél obou stran cesty a s rozší- leonských válek sloužil jako skladištì i jako kostelním vstupu. Nad petrovickým høbiøeným prostorem ve støedu obce jsou Pet- lazaret, kostelní fara byla využívána jako tovem si lze prohlédnout kamenný mororovice typickou osadou založenou nì- vý køíž s litinovým korpusem ukøižovameckými kolonisty. Jméno obce Peters- ného Krista. Køíž byl zøízen na hromadwald je v této nìmecké formì poprvé ném hrobu obìtí zemøelých v roce 1814 zmiòováno v roce 1352 a s nejvìtší prav- na úplavici po napoleonském tažení. dìpodobností se jedná o jméno lokáto- V souèasné dobì jsou Petrovice mora, který odpovídal králi za osídlení zdejší derní obcí s dobrou obèanskou vybaveoblasti. Prvními známými majiteli vsi jsou ností i dopravní dostupností. Obyvatelé páni z Wartenberka, kteøí jsou roku 1352 mají k dispozici dostateèné kulturní i sporuvádìni jako patroni zdejšího kostela. tovní vyžití, ale také bohaté turistické První zmínka o petrovickém kostelu, možnosti v krásné krajinì CHKO Labské který stával uprostøed místního høbitova, pískovce. je datována již do 2. poloviny 14. století. POVRLY Obec s více jak stálými oby- chy lodi se nachází barokní zvonièka, vateli se skládá z èástí Povrly, Neštìdice, vnitøní zaøízení kostela pochází z konce 18. Roztoky, Mašovice, Lužec, Mírkov, Blan- a z 19. století. sko, Slavošov, Lysá, Šachov, Èeský Bukov Nad Neštìdicemi se tyèí výrazný a Maškovice. Její katastrální území roz- skalnatý kopec Kozí vrch, který je dnes lohy ha leží 9 km východnì od celý chránìný jako pøírodní rezervace mìsta Ústí nad Labem, na levém bøehu o výmìøe témìø 37 ha, jejímž úèelem je øeky Labe. ochrana vzácných druhù rostlin. Na vrdnes Osada Povrly vznikla na levém bøehu tvoøí jeden správní celek, byly vždy chol vede zelenì znaèená turistická trasa Labe a nepochybnì profitovala ze své vesnicemi hospodáøsko-pìstitelskými. z Neštìdic nebo z Mašovic. Poblíž Mírpolohy pøi pøechodu obchodní stezky Povrly jsou zmiòovány kolem roku 1200, kova je na 545 m vysokém kopci Blanpøes øeku. Povrly a ostatní obce, které pøièemž první doložitelná písemná zpráva sko k vidìní zøícenina hradu Blansko, jenž o vsích Povrly a Roztoky pochází z roku zpustl již v 16. století Dnes jsou Povrly moderní obcí s dob- Na území obce se do dnešních dnù rou dopravní dostupností a obèanskou dochovalo velké množství zajímavých kul- vybaveností. Obyvatelstvu slouží základní turních památek. Moderní kostel Navští- škola, dvì mateøské školky, pošta, policie, vení Panny Marie zde byl postaven v roce zdravotní støedisko, peèovatelský dùm, 1936, jeho souèástí je vysoká jižní vìž se dìtské centrum, knihovna a nìkolik prozvonem. V èásti Roztoky, v krátkém údolí dejen, restaurací a ubytovacích zaøízení. levého pøítoku Labe, stojí kostel Narození Pøíznivci sportu mohou využívat koupasv. Jana Køtitele, který má osmibokou loï lištì, letní a zimní stadion èi tìlocviènu s nízkou stanovou støechou a k západu a bazén místní ZŠ. orientovaný presbytáø. Na vrcholu støe- 16

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi BENEŠOV Mìsto Benešov leží necelých 40 km na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi zvon od mistra Rudgera z roku 1322, øekou Sázavou a bájnou horou Blaník, jeden z nejstarších

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech ochrana, obnova, rekonstrukce, nová výstavba, komerèní využití sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SÚPP a PÚ v Olomouci

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary.

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary. vosice PODŘIPSKO Litoměřice Polepy Terezín Ohře Brozany nad Ohří 261 Vrutice 608 Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu Vrbice Libotenice Labe Doksany Hrobce Židovice 240 Chodouny Černěves Záluží Kyškovice

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. O b s a h region A - Praha a okolí... str. 2 1. RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. 4 2. RZ Koøenov... str. 5 3. Lesní chata Koøenov... str. 6 4. RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str.

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Obsah: 1. Popis mikroregionu Milada... 4 1.2 Představení jednotlivých obcí... 5 1.3 Analýza ubytovacích a stravovacích zařízení v mikroregionu

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Památky. na území MAS Šluknovsko. Hrad Tolštejn

Památky. na území MAS Šluknovsko. Hrad Tolštejn Projekt spolupráce je zaměřen na rozvoj venkovského cestovního ruchu, vzájemnou Památky na území Zámek Šluknov Hrad Tolštejn Křížové cesty Poprvé se zmínka o zámku ve Šluknově objevuje roku 1573. Zámek

Více

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová"

12. Z námìstí Kinských k M Malostranská Platanová 12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová" Celková délka trasy: 3,0 km Poèet stromù: 5 Poèet informaèních tabulí: 3 Vycházku zaèneme na námìstí Kinských, kam se dostaneme tramvají (è. 6, 9,

Více