a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km"

Transkript

1 ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

2 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, Smidary, tel.: , Domov pro osoby se zdravotním postižením Skøivany Tovární 1, Skøivany, tel.: , Sdružení zdravotnì postižených Jaromìø Námìstí ÈSA 16, Jaromìø, tel.: Domovy pro seniory Domov pro seniory Humburky Humburky èp.100, Nový Bydžov, tel.: , Domov pro seniory V Podzámèí Øíhova 365, Chlumec nad Cidlinou, tel.: , Domov pro seniory Nechanice Pražská 20, Nechanice, tel.: , : Domov pro seniory Hradec Králové K Biøièce 1240, Hradec Králové, tel.: ,

3 Telefonická krizová pomoc Centrum sociální pomoci a služeb, o. p. s. Soubìžná 1746, Hradec Králové, tel.: , www: Dokoøán - Linka pro tebe Èechova 342, Náchod, tel.: Linka bezpeèí tel.: Linka - Vzkaz domù tel.: Rodièovská linka tel.: Internetová linka pomoci .:

4 Azylové domy DUHA, o. p. s. Fuèíkova 873, Nový Bydžov, tel.: , www: Diakonie Broumov Husova 319, Broumov, tel.: www: Emauzy Èeské republiky Ekologická 10, Rychnov nad Knìžnou, tel.: , www: Farní charita Náchod Mlýnská 189, Náchod, tel.: , www: Domov pro matky s dìtmi a dìtský klub Mariánek Velká 7, Hradec Králové, tel.: ,

5 Speciální školy Odborné uèilištì Hradec Králové 17. Listopadu 1212, Hradec Králové, tel.: KVÍTEK mateøská škola logopedická Brnìnská 268, Hradec Králové, tel.: LENTILKA mateøská škola pro zrakovì postižené Šimkova 879, Hradec Králové, tel.: SLUNEÈNICE mateøská škola speciální Markovická 621, Hradec Králové, tel.: Základní škola a Mateøská škola pøi Fakultní nemocnici Sokolská 581, Hradec Králové, tel.: Støední škola, Základní škola a Praktická škola Štefánikova 549, Hradec Králové, tel.: Speciální základní škola a Praktická škola Hradecká 1231, Hradec Králové, tel.: Základní škola praktická Smetanova 123, Chlumec nad Cidlinou, tel.: Základní škola F. Palackého 1240, Nový Bydžov, tel.:

6 Školská poradenská zaøízení Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové M. Horákové 504, Hradec Králové, tel.: Detašované pracovištì Chlumec nad Cidlinou tel.: Detašované pracovištì Nový Bydžov tel.: Speciálnì pedagogická centra pøi speciálních školách Speciální mateøská škola pro zrakovì postižené dìti Šimkova 879, Hradec Králové, tel.: Speciální školy pro sluchovì postižené Štefánikova 549, Hradec Králové, tel.: Integraèní školní centrum POINTEPO s. r. o. Hrubínova 1458, Hradec Králové, tel.: Školská výchovná a ubytovací zaøízení Dìtský domov a školní jídelna Hradecká 267, Nechanice, tel.: Dìtský diagnostický ústav, støedisko výchovné péèe Øíèaøova 277, Hradec Králové, tel.: www:

7 Poradny Poradna pro cizince a uprchlíky Velké námìstí 37, Hradec Králové, tel.: www: Poradna pro obìti násilí Tøída E. Beneše 575, Hradec Králové, tel.: , Obèanská poradna Veverkova 1343/1, Hradec Králové, tel.: , www: Speciální poradenství pro seniory Mánesova 806, Hradec Králové, tel.: Integraèní a poradenské služby pro zdravotnì postižené Fr. Šrámka 1647, Hradec Králové, tel.: , Péèe o umírající Hospic Anežky Èeské 5. kvìtna 1170, Èervený Kostelec, tel.: www:

8 AT ambulance (poradny) AT Ordinace pro alkoholismus a jiné toxikomanie Hoøice Riegrova 901, Hoøice v Podkrkonoší, tel.: Fakultní nemocnice Hradec Králové Hradecká 1172, Hradec Králové, tel.: , www: Obèanské sdružení LAXUS Pospíšilova 698, Hradec Králové, tel.: , Chránìné dílny DANETA Nerudova 1180, Hradec Králové, tel.: www:

9 Noclehárny Dùm matky Terezy - zaøízení pro muže bez domova U Mostku 472/5, Hradec Králové, tel.: Mateøská centra Mateøská škola Sluníèko U Plovárny 1380, Nový Bydžov, tel.: , , .: Dobrovolnická centra Podzámèí, dobrovolnické centrum Žíželická 92, Chlumec nad Cidlinou, tel.: Agentury domácí zdravotní péèe Pracovištì ošetøovatelské péèe Sukovy sady 660, Hradec Králové, tel.: , Home Care services & Supplies s. r. o. J. Turkynì 467, Hradec Králové, tel.: , , Léèebny dlouhodobì nemocných LDN Hradec Králové Pospíšilova 351/4, Hradec Králové, tel.: Oblastní nemocnice Jièín a.s., Nemocnice Nový Bydžov Malátova 493, Nový Bydžov, tel.:

10 Raná péèe Jesle Štefánikova Hradec Králové Štefánikova 373, Hradec Králové, tel.: Jesle Orlická Hradec Králové Švendova 1129, Hradec Králové, tel.: Dìtský denní rehabilitaèní stacionáø Hradec Králové Gagarinova 639, Hradec Králové, tel.: Støedisko rané péèe SLUNÍÈKO Soubìžná 1746, Hradec Králové, tel.:

11 Peèovatelská služba DUHA, o. p. s. Fuèíkova 873, Nový Bydžov, tel.: , , www: Osobní asistence Centrum pro zdravotnì postižené Fráni Šrámka 1647, Hradec Králové tel.: , www: Obèanské sdružení Prointepo Hrubínova 1458, Hradec Králové, tel.: www: TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s. Fráni Šrámka 1647, Hradec Králové, tel.: www: Denní stacionáøe Oblastní charita Hradec Králové Velké námìstí 34, Hradec Králové, tel.: www: DUHA, o. p. s. Fuèíkova 873, Nový Bydžov, tel.: , www: Dìtský denní rehabilitaèní stacionáø Hradec Králové Gagarinova 639, Hradec Králové, tel.: Pomocná škola internátní Jaromìø Palackého 142, Jaromìø, tel.:

12 Komunitní plánování - vìc veøejná Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce triády to znamená zadavatelù (obcí, krajù) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb pøi vytváøení plánu, vyjednávání o budoucí podobì služeb a realizaci konkrétních krokù. Spoleèným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. Pøi plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištìnými potøebami (potenciálních) uživatelù služeb. Výsledek provedeného srovnání slouží jako jeden z klíèových podkladù pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb. Následující charakteristika komunitního plánování je pøevzata z brožury Ministerstva práce a sociálních vìcí Komunitní plánování - vìc veøejná: Komunitní plánování je metoda, která umožòuje zpracovávat rozvojové materiály pro rùzné oblasti veøejného života na úrovni obce i kraje a zároveò výraznì posílit principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem je dùraz kladený na: zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká (triáda uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé) dialog a vyjednávání dosažení výsledku, který je pøijat a podporován vìtšinou úèastníkù Na území mìsta Nový Bydžov a Mikroregionu Novobydžovsko byly vytvoøeny pracovní skupiny. V tìchto skupinách jsou zastoupeni poskytovatelé, zadavatelé i uživatelé. Komunitní plánování na území mikroregionu je realizováno za podpory Obèanského poradenského støediska, o. p. s. (www.ops.cz, v rámci projektu Standardizace procesu komunitního plánování na území Královehradeckého kraje, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Královehradeckým krajem a státním rozpoètem ÈR. Vydal MìÚ Nový Bydžov náklad ks grafické zpracování: Filip Knížek Koordinátor KP: Bc Daniela Lusková, tel.: ,

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb Mìstská èást Praha 1 2014 www.praha1.cz Úvodní slovo Vážení spoluobèané a sousedé, po nìkolika letech se vám opìt dostává do rukou Katalog poskytovatelù sociálních

Více

Adresář sociálních služeb 2014

Adresář sociálních služeb 2014 Adresář sociálních služeb 2014 přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi, mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národností a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 2016 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 2010 Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu

Více

ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB

ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOÈTEM ÈESKÉ REPUBLIKY A ROZPOÈTEM HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY. ADRESÁØ SLUŽEB Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, v popředí zájmu vedení města je starost o naše seniory, osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní jinak sociálně oslabené občany. K péči o naše občany slouží poskytování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 009 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury,

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více