Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí"

Transkript

1 Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí Platnost

2 2

3 Obsah 1 Město Letohrad... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Administrativní členění Obyvatelstvo Město Letohrad a spádové obce Co znamená Komunitní plánování sociálních služeb? Proč komunitně plánovat? Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - obec Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách kraj Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - MPSV Pojmy používané v komunitním plánování Triáda Zadavatelé Poskytovatelé: Uživatelé: Skupiny uživatelů Koordinátor KPSS Integrace Dotazníkové šetření ve městě Letohrad a okolí Lidem ve městě Letohrad a okolí chybí tyto služby: Služby, o které by občané z Letohradu a okolí měli největší zájem: Strategie rozvoje sociálních služeb ve městě Letohrad a okolí

4 1 Město Letohrad Letohrad je malé město ležící v podhůří Orlických hor. Polohu města v rámci Pardubického kraje lze hodnotit jako značně nevýhodnou. Z hlediska významu polohy jako rozvojového faktoru nebylo dosud využito všech možností. 1.1 Administrativní členění Město Letohrad je obcí s rozšířenou působností 2. stupně, jeho správní obvod zahrnuje 5 obcí. Správní obvod Letohradu je vymezen územím obcí Letohrad, Nekoř, Písečná, Šedivec a Žampach. Katastrální výměra je 2 409,049 ha. 1.2 Obyvatelstvo V 60. letech 20. stol. měl Letohrad kolem 5 tisíc obyvatel. V 70. a 80. letech docházelo ke stálému nárůstu počtu obyvatel, především v části Letohrad U Dvora a na Sádkách. Menšího rozvoje dosáhly především městské části Orlice a Kunčice. Od 80. let minulého století se počet obyvatel stabilizuje, což souvisí se zastavením výstavby sídlišť a celkovou stagnací růstu populace v Československé, resp. České republice. V roce 2001 činil počet obyvatel osob (tabulka struktury obyvatel viz přílohy). 1.3 Město Letohrad a spádové obce Díky poloze města a spádových obcí v kraji nejsou služby poskytovány v dostatečné míře a pokud už existují, jsou nedosažitelné pro obyvatele okolních obcí. Jedná se o druh diskriminace v tom smyslu, že tam, kde jsou služby nejvíc potřebné, jsou nedostupné. Proto se zástupci města dohodli na zapojení do procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS), který považují za cestu ke změně současného nevyhovujícího stavu (viz Příloha č.1). Letohrad se do KPSS aktivně zapojil v roce 2004, kdy reagoval na nabídku Pardubického kraje, který zprostředkoval obcím 3. stupně a vybraným obcím 2. stupně školení triád v rámci procesu nastavení systému komunitního plánování na úrovni kraje. Zástupci letohradské triády (viz kapitola 4.1) se v období od února do října roku 2005 zúčastnili 80 hodinového výcviku a na závěr úspěšně obhájili závěrečnou práci plán práce na období následujících 12 měsíců. Procesu Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Letohrad a okolí se aktivně účastnili pracovníci Domu s pečovatelskou službou pod vedením paní Jany Moravcové. Partnerem projektu je Oblastní charita Ústí nad Orlicí. V rámci zahájení komunitního plánování proběhly tyto aktivity: schválení KPSS Radou a Zastupitelstvem města Letohrad; ustanovení základní triády; výcvik základní triády (Komplan o. p. s.); 4

5 určení koordinátora procesu KPSS; zpracování plánu práce na období trvání předkládané akce; zapojení pracovníků města a partnerské organizace (Oblastní charita Ústí nad Orlicí) do příprav procesu. Město Letohrad podniklo první aktivní kroky k zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb. Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Letohrad má politickou podporu, která je deklarována v několika usneseních usnesení Rady města Letohrad č. 265/2004 ze dne , zápis z 62. jednání Rady města Letohrad ze dne , usnesení Rady města č. 256/2005 a 257/2005 ze dne a usnesení Zastupitelstva města Letohrad ze dne Proškolená triáda zmapovala aktuální stav a pod vedením lektorů komunitního plánování (Komunitní plánování o. p. s.) zpracovala harmonogram činností nutných k zahájení procesu a jeho fungování v plné šíři, tento harmonogram byl použit jako podklad pro zpracování harmonogramu plánování sociálních služeb v místním regionu. Město Letohrad získalo finance na zahájení procesu KPSS ze strukturálních fondů Evropské unie. V období byl realizován projekt Komunitní plánování sociálních služeb města Letohrad a okolí. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu ve Společném operačním programu. 5

6 Organizační struktura při procesu tvorby komunitního plánu Zastupitelstvo Rada Člen rady Sociální komise Veřejnost 1 koordinátor r Média Dobrovolníci supervizor sociolog poradce Informační agentury Pardubický kraj Městský úřad Ministerstva T R I Á D A Uživatelé Poskytovatelé Zadavatelé 6

7 Vztahy mezi jednotlivými členy organizační struktury: Zastupitelstvo schvaluje materiály již projednané v radě města, které předkládá předseda sociální komise (člen rady) dodané koordinátorem KPSS Rada projednává a schvaluje předložené materiály, má právo materiál vrátit k přepracování z důvodu nejasností, navrhuje a připomínkuje Koordinátor koordinuje činnost v rámci procesu KPSS a dohlíží na práci všech skupin, svolává schůzky, pořizuje zápisy, shromažďuje potřebné materiály a spolupracuje se sociálními odbory, s Městským úřadem, s odborníky v procesu KPSS, s ostatními institucemi pracujícími v sociální oblasti a veřejností Triáda projednává záležitosti týkající se plánování sociálních služeb, navrhuje témata k projednání, shromažďuje podklady a předává ke zpracování koordinátorovi, účastní se prezentací při propagaci KPSS Sociální komise projednává předložené materiály, vznáší připomínky Odborníci metodická podpora, tvorba analýz KPSS Veřejnost komunitní plánování je proces, v němž má jedno z hlavních slov veřejnost, slovo každého má stejnou váhu, každý hlas je vyslyšen. Vše se týká poskytování (nebo neposkytování) sociálních služeb v daném místě. Pro úspěšnost komunitního plánování je potřeba kvalitní spolupráce mezi jednotlivými zástupci organizační struktury KPSS. 2 Co znamená Komunitní plánování sociálních služeb? KPSS je pojem užívaný v ČR běžně pro plánování rozvoje sociálních služeb, které je zakotveno v Zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb je definován jako: Výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je: popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení popis a analýza stávajících potřeb uživatelů strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb povinnosti zúčastněných subjektů způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb 7

8 3 Proč komunitně plánovat? 3.1 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - obec a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při prostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, d) může zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. 3.2 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách kraj a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém územ b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány f) Informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb. 3.3 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - MPSV a) řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálních služeb, b) zpracovává střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, c) spolupracuje s Ministerstvem vnitra při optimalizaci dostupnosti místních veřejných služeb. 8

9 4 Pojmy používané v komunitním plánování 4.1 Triáda je výraz, kterým je označováno partnerství mezi uživatelem, poskytovatelem a zadavatelem sociálních služeb, resp. trojice, kterou osobně tvoří. Ve městě Letohrad a okolí jsou poskytovateli Dům pečovatelské služby a Oblastní charita Ústí nad Orlicí, zadavateli je město a spádové obce, uživateli občané města a okolí. 4.2 Zadavatelé sociální služby platí, zřizují, zadávají, organizují, dělají na ně výběrová řízení jsou zejména obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí. jsou odpovědní za zajištění sociálních služeb na příslušném území Město Letohrad. 4.3 Poskytovatelé: služby provozují, prodávají, uskutečňují, dodávají, poskytují jsou subjekty, které služby poskytují a nabízí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem Město Letohrad, Dům s pečovatelskou službou, Oblastní charita Ústí nad Orlicí 4.4 Uživatelé: služby potřebují, užívají, hodnotí, kritizují či chválí jsou osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby z důvodu jejich nepříznivé sociální situace občané města Letohrad a spádových obcí 4.5 Skupiny uživatelů Skupiny uživatelů, se kterými v současnosti pracujeme v Letohradě a okolí Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Osoby s jiným zdravotním postižením Osoby s kombinovaným postižením Osoby s mentálním postižením Osoby s tělesným postižením Osoby se zdravotním postižením Osoby se zrakovým postižením Osoby se sluchovým postižením Osoby v krizi Rodiny s dítětem/dětmi senioři 9

10 4.6 Koordinátor KPSS koordinuje celý proces KPSS ve spolupráci s řídící skupinou svolává schůzky triády, řídící skupiny a pracovní skupiny, řídí jednání v těchto skupinách 4.7 Integrace je komplexní proces, který pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaci s vyrovnáváním příležitostí umožňujícím těmto osobám přístup k běžným životním podmínkám proces zajišťující sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením dosáhnout příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a umožňují jim žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný 5 Dotazníkové šetření ve městě Letohrad a okolí Od března 2007 do května 2007 probíhalo ve městě Letohrad a okolí dotazníkové šetření, díky kterému byly zjištěny následující údaje (výsledky jsou uvedeny v příloze č.1): 5.1 Lidem ve městě Letohrad a okolí chybí tyto služby: kvalitní dětské hřiště vybudovat kvalitní dětské hřiště služby pro děti s postižením uspořádat služby tak, aby se na tuto cílovou skupinu nezapomínalo azylový dům pro matky s dětmi (ten je od roku 2007 v nedalekém Žamberku vzdálenost 7,5 km) hlídání dětí zde se nejedná přímo o sociální služby ale o facilitační službu doprovod na kroužky vzhledem k bezpečnosti v dnešní době, by mohlo být vhodné zajistit takovou službu denní stacionář pro nemocné Letohrad, Orlice není zde školka, dětské hřiště 5.2 Služby, o které by občané z Letohradu a okolí měli největší zájem: 1. Zařízení/místo pro volnočasové aktivity mládeže (skatepark, víceúčelové hřiště apod.) 2. Poradny (poradenství v oblasti vhodnosti a získání sociálních služeb, státní sociální podpory, sociálních příplatků, jednorázových příspěvků, poradenství a zprostředkování vyšetření, odborného posouzení, odborné lékařské pomoci) 3. Doprava, svoz osob s postižením do různých zařízení 4. Domov důchodců 5. Dopravní služby pro imobilní (přeprava osob se ztíženou pohyblivostí) 6. Chráněné dílny (zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností) 7. Lepší informovanost o sociálních službách 8. Terapeutické služby (arteterapie, hipoterapie, fyzioterapie) 10

11 9. Denní služby pro děti, mládež nebo dospělé osoby s postižením 10. Osobní asistence (doprovod, umožnění kontaktu se společenským prostředím, celodenní péče v domácnosti lidem bezmocným a s problémy pohybového aparátu) 11. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 12. Krizová pomoc Podrobnější informace o dotazníkovém šetření uvádíme v přílohách. Z Výsledků dotazníkového šetření byla vypracována Strategie pro město Letohrad a okolí. 6 Strategie rozvoje sociálních služeb ve městě Letohrad a okolí Sociální služby se budou i nadále vyvíjet a jejich potřeba bude stále významnější. Jedním z důvodů je stárnutí obyvatelstva. Nové trendy, celostátní strategie (Bílá kniha atd.) včetně Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách podporují péči v domácím prostředí s důrazem na poskytování sociálních služeb směřujících k návratu jejich příjemců zpět do společnosti. Jednou z podporovaných služeb, jsou například odlehčovací, terénní sociální služby. Hlavní prioritou při rozvoji sociálních služeb v Letohradě a okolí bude podpora registrovaných sociálních služeb. Jedná se o služby registrované podle výše uvedeného zákona o sociálních službách a tudíž služby s dlouhodobou perspektivou. Mezi priority patří zachování, podpora a rozvoj stávajících fungujících soc. služeb, které tvoří důležitý a nenahraditelný systém. Tato priorita je dále členěna dle typů služeb a cílových skupin v rámci Cílů a Opatření. Cíl 1: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM Přehled opatření: Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pro CS Pořízení vozu, který je přizpůsoben k přepravě osob s handicapem Předpokládané dopady: Zamezení vyloučení CS ze společenského prostředí Uspokojení potřeb CS, které si nejsou schopni bez pomoci zajistit Stručný popis cílové skupiny Osoby s omezenou pohyblivostí Předpokládané náklady Kč Grant, sponzoři, město, příjmy od klientů Odpovědná osoba Jana Moravcová Časový horizont Do roku 2010 Auto, prosperující služba 11

12 Tato služba slouží k přepravě občanů se sníženou pohyblivostí, například k doktorovi, na úřad či na různá setkání a zájmové činnosti. V současné době tuto službu poskytuje organizace ČČK ve městech Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Cíl 2: OBČANSKÁ PORADNA Přehled opatření: Pořádání besed, přednášek na témata Pravidelné příspěvky do periodik Web Předpokládané dopady: Zlepšení informovanosti obyvatel o službě Občanské poradny Pomoc lidem v nouzi Stručný popis cílové skupiny Lidé v nouzi Předpokládané náklady V režii zřizovatele OP Dotace Odpovědná osoba Alena Kalousová Časový horizont Do roku 2009 Zvýšení počtu dotazů v OP Ač se ve městě nachází občanská poradna poskytující poradenství v mnoha odvětvích, lidé o této službě mnoho nevědí. Do budoucna bychom měli: Zajistit větší propagaci této služby nejen pomocí letáků a reklamy v Letohradském zpravodaji, ale též pomocí schůzek například v Centru Pod střechou, které budou určeny k debatě a řešení situací v lidském životě. Cíl 3: PODPORA TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SLUŽEB Přehled opatření: podporovat místní a časovou dostupnost zejména pečovatelské služby a to i ve spádových obcích (př. DPS nepřetržitý provoz, v nočních hodinách pohotovost nebo dohled) podpora domácí ošetřovatelské péče jako nedílné součásti služeb pro seniory podpora zavedených aktivizačních programů v terénních a ambulantních službách zajistit odborný zdravotní personál pro rozšíření poskytování služeb v terénu, potřeba další automobil a pracovníky s řidičským průkazem Předpokládané dopady: postupné vyrovnávání podmínek dostupnosti sociálních služeb mezi obyvateli DPS a klienty v terénu motivace spádových obcí ve spolupráci poskytování služeb na svém území 12

13 prodloužení pobytu osob se sníženou soběstačností v domácím prostředí efektivnější využívání prostředků dostupnost těchto služeb Stručný popis cílové skupiny Senioři se sníženou soběstačností, osoby se zdravotním postižením Předpokládané navýšení ,- Kč rozpočtu v roce 2009 Platby od klientů, MPSV, rozpočet Pk, město Předpokládaní realizátoři Organizace poskytující služby Časový horizont Spádové obce, počet klientů a počet poskytovaných úkonů Popis cíle: Je potřeba podporovat terénní služby pro seniory tak, aby odpovídaly svou dostupností i rozsahem potřebám uživatelů města Letohrad a okolí. Cíl 4: ROZŠÍŘIT KAPACITU BYTŮ V DPS Přehled opatření: Vybudování nového objektu pro poskytování pečovatelské služby Předpokládané dopady: Efektivní zprostředkování poskytovaných služeb Umožnit klientům nadále žít ve městě, kde mají sociální vazby, rodinu Stručný popis cílové skupiny Senioři a osoby s tělesným postižením Předpokládané náklady ,- Kč Stát, město, okolní obce Odpovědná osoba Rada Města Letohrad Časový horizont Do roku 2013 Uspokojení žadatelů o byt Cíl 5: PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Přehled opatření: Předpokládané dopady: Stručný popis cílové skupiny Předpokládaná finanční podpora 2009 Předpokládaní realizátoři Časový horizont V součastné době nemáme dostatek informací. Úkolem je rozpracování do konce roku Odpovědná osoba: koordinátor a triáda. 13

14 Cíl 6: INFORMOVANOST Přehled opatření: Předpokládané dopady: Stručný popis cílové skupiny Předpokládané náklady na rok 2009 Odpovědná osoba Časový horizont Zajištění informovanosti obyvatel o druhu poskytovaných soc. služeb Zajistit a zjednodušit lepší přístupnost informací (web města, zřídit webové stránky DPS Letohrad, Info Letohrad) Komunikace s vedením spádových obcí Informovaná veřejnost Obyvatelé Letohradu a spádových obcí V rámci pracovní náplně pracovníků města Město koordinátor KP Průběžně Web, Info ročenka, Letohradský zpravodaj Cíl 7: AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO OBČANY S PSYCH. POSTIŽENÍM Přehled opatření: Předpokládané dopady: Zajistit anonymitu pacientů při návštěvě psychiatrické ambulance Zjistit potřeby cílové skupiny Zjistit zájem CS o aktivizační programy Odstranění potencionálního vyloučení CS ze společnosti Stručný popis cílové skupiny Občané s psychickým postižením Předpokládané náklady na rok 2009 Odpovědná osoba koordinátor KP Časový horizont Do roku 2009 Samostatná ordinace psychiatra, analýza potřeb CS Zajištění aktivizačních programů pro sdružování občanů s psychickým postižením. V současnosti je viditelný nárůst občanů s tímto postižením. Doporučujeme nadále se tímto problémem dále zabývat. Najít vhodné řešení formou aktivizačních programů v návaznosti na odbornou pomoc. Cíl 8: DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY A OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM Přehled opatření: Zřízení denního stacionáře na základě 14

15 zjištěné potřebnosti Zjistit opravdový zájem o tuto službu Předpokládané dopady: Podpora pečujícím osobám Zkvalitnění péče o seniory Podpora a prodloužení pobytu klienta v domácím prostředí Stručný popis cílové skupiny Senioři a osoby s tělesným postižením Předpokládané náklady na Zahrnuto v platu koordinátora zjištění potřebnosti Předpokládané náklady na Využití 1 bytu DPS Letohrad zajištění služby Mzdové prostředky na sociálního pracovníka Město, příjmy od klientů (příspěvek na péči) Odpovědná osoba koordinátor KP Časový horizont Analýza potřebnosti Denní stacionář Klienti DS Cíl 9: BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Přehled opatření: Zajištění bytů se zvláštním určením Určení pravidel pro užívání bytu (příjem, délka pobytu apod.) Předpokládané dopady: Zajištění ubytování pro CS na nezbytně nutnou dobu, než dojde k vyřešení tíživé situace Stručný popis cílové skupiny Osoby v nepříznivé sociální situaci,(osoby vracející se z výkonu trestu, rozvod, živelné pohromy a pod.) Předpokládané náklady Město, dotace Odpovědná osoba Rada města Časový horizont Do roku 2010 Byt se zvláštním určením Komunitní plánování znamená zjištění potřebnosti sociálních služeb a potřeb občanů v dané oblasti. Je však nutné o těchto potřebách vědět a podporovat jak stávající služby, tak nově vznikající služby podle potřeb občanů města Letohrad a okolí. Pro kvalitně zpracovaný plán vyzýváme všechny občany o spolupráci. Své připomínky nám můžete psát na tento 15

16 16

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí je cíl, který se objevuje stále častěji a intenzivněji

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více