MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období , který je přílohou tohoto usnesení II. III. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části schválit Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období , který je přílohou tohoto usnesení u k l á d á 1. Davidu Gregorovi, zástupci starosty 1.1. předložit zastupitelstvu Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období Akční plán pro rok 2015 zachycuje priority, opatření a aktivity, které svým plněním zasahují do roku Jejich číslování je převzato z Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období OBLAST A: SYSTEMATIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Priorita A1. Tvorba a podpora lokální sítě sociálních a návazných služeb Opatření A1.1. Stanovení kritérií pro vybudování reálné lokální sítě sociálních a návazných služeb s predikcí vybudování optimální sítě Vytvoření pracovní skupiny za účelem stanovení kritérií pro vybudování reálné lokální sítě sociálních a návazných služeb (kritéria budou Aktivita A stanovena po zohlednění, jak by měla vypadat optimální síť a jaké jsou současné možnosti, priority a potřeby) garance, v pracovní skupině zástupci zadavatelů a poskytovatelů sociálních a návazných služeb 1

3 Opatření A1.2. Nastavení kritérií tvorby a vyhodnocení sítě sociálních a návazných služeb Vytvoření pracovní skupiny za účelem nastavení kritérií tvorby a vyhodnocení sítě sociálních a návazných služeb (při stanovování kritérií Aktivita A se bude vycházet ze zmapování reálné potřeby, resp. využití jednotlivých služeb, počtu klientů z Prahy 3, délky jejich užívání služby, sídla na území Prahy 3, délky poskytování služeb a další charakteristiky) garance, v pracovní skupině zástupci zadavatelů a poskytovatelů Priorita A2. Financování sociálních a návazných služeb v návaznosti na lokální a celopražskou síť sociálních a návazných služeb Opatření A2.1. Stanovení transparentního systému financování sociálních a návazných služeb Vytvoření pracovní skupiny jako prostoru k diskuzi nad návrhy Aktivita A transparentního systému financování sociálních a návazných služeb garance, v pracovní skupině zástupci RMČ a ZMČ, a poskytovatelů sociálních a návazných služeb Opatření A2.2. Oddělení grantového systému pro oblast sociálních služeb fungujících dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Vytvoření možností konceptu oddělení grantového systému pro oblast sociálních služeb fungujících dle zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních Aktivita A službách, a návazných služeb; zahájení diskuze s příslušnými odbory, zástupci RMČ a ZMČ 2

4 Opatření A2.3. Grantová témata vázaná ke specificky vymezeným oblastem činnosti (rodina s dětmi, zdravotnické služby, zaměstnanost, závislosti, primární prevence, hospicové služby) Aktivita A Vytvoření konceptu grantových témat vázaných ke specificky vymezeným oblastem činnosti garance, spolupráce s poskytovateli sociálních a návazných služeb Opatření A2.4. Víceleté financování sociálních a návazných služeb Vytvoření konceptu a pravidel pro víceleté financování sociálních a Aktivita A návazných služeb garance, spolupráce s poskytovateli sociálních a návazných služeb Opatření A2.5. Podpora konkrétních typů a druhů služeb dle Oblastí C a D 1 Zajištění návaznosti financování konkrétních typů a druhů služeb dle Aktivita A oblastí C a D s ohledem na aktuální situaci RMČ, ZMČ, příslušné odbory ÚMČ P3 Opatření A2.6. Podpora příspěvkových organizací působících v sociální oblasti za účelem zajištění kapacit pro občany Městské části Praha 3 Zajištění návaznosti financování příspěvkových organizací působících Aktivita A v sociální oblasti za účelem zajištění kapacit pro občany MČ Praha 3 RMČ, ZMČ, příslušné odbory ÚMČ P3 1 Oblast C: Podpora a rozvoj sociálních a návazných služeb ve vztahu k typu poskytovaných služeb; Oblast D: Podpora a rozvoj sociálních a návazných služeb ve vztahu k cílovým skupinám 3

5 OBLAST B: PODPORA A ROZVOJ INFORMOVANOSTI A SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Priorita B3. Informovanost o sociálních a návazných službách Opatření B3.1. Informování veřejnosti o sociálních a návazných službách na MČ Praha 3 a v HMP prostřednictvím Radničních novin Prahy 3 a webu MČ Aktivita B Zahájení diskuze nad možnostmi využívání Radničních novin Prahy 3 a webu MČ k informování veřejnosti o sociálních a návazných službách dle návrhů ze setkání pracovních skupin KPSS, včetně stanovení dalšího postupu a způsobu zefektivnění šíření informací ve spolupráci s OVVK a členy pracovních skupin Opatření B3.2. Využívání nových médií pro informování o poskytovaných službách Aktivita B Příprava konceptu pro využívání nových médií k informování o poskytovaných službách (využití sítí Facebook, Twitter, Google+, web, vyhledávač atd.), včetně stanovení dalšího postupu ve spolupráci s OVVK a členy pracovních skupin KPSS Opatření B3.3. Realizace kulturně společenských akcí zaměřených na informování o poskytovatelích sociálních a návazných služeb s dopadem do široké veřejnosti Realizace akce Veletrh sociálních a návazných služeb, jejímž účelem je Aktivita B kromě oslovení potenciálních klientů také vzájemně se informovat o činnosti mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb Časový rámec červen

6 Aktivita B Zajištění akce Dobrovolník roku 2015 Časový rámec prosinec 2015 Opatření B3.4. Tvorba a průběžná aktualizace elektronického katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb Aktivita B Zahájení diskuze nad podobou a obsahem elektronického katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb (dělení, vyhledávání apod.) ve spolupráci s OVVK, odborem informatiky, příslušnými radními MČ Praha 3 a členy pracovních skupin Priorita B4. Spolupráce v oblasti rozvoje sociálních a návazných služeb Opatření B4.1. Rozvíjení a podpora organizačních struktur a procesu komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb odpovědný radní (zástupce starosty), příslušná komise, Řídící skupina KPSS, pracovní skupiny KPSS, odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 Aktivita B Stanovení průběhu setkávání pracovních skupin, Řídící skupiny KPSS harmonogram a náplň; zajištění proškolení zúčastněných aktérů v principech a metodách KPSS koordinátor KPSS, garance a příslušný radní 5

7 Opatření B4.2. Vytvoření funkčního a legislativně ošetřeného systému výměny informací o klientech mezi subjekty působícími v sociální práci Příprava pracovních skupin a přizvání spolupracujících subjektů Aktivita B (poskytovatelů sociálních a návazných služeb), nastavení spolupráce a zjištění legislativního ošetření sdílení informací o klientovi mezi subjekty, spolupráce zainteresovaných poskytovatelů sociálních a návazných služeb dle cílových skupin, případně dle dané problematiky Opatření B4.3. Realizace a podpora akcí zaměřených na vzájemnou výměnu informací a poznatků Aktivita B Realizace akce Veletrh sociálních a návazných služeb, jejímž účelem je kromě oslovení potenciálních klientů také vzájemně se informovat o činnosti mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb Časový rámec červen 2015 Opatření B4.4. Realizace akcí zaměřených na informování poskytovatelů a zadavatelů o systému fungování sociální oblasti a sociálních služeb (přednášky, workshopy) Aktivita B Zajištění realizace akcí (workshopů, přednášek) zaměřených na informování poskytovatelů a zadavatelů o systému fungování sociální oblasti a sociálních služeb 6

8 Opatření B4.5. Účast na pravidelných pracovních setkáních s pověřenými osobami hlavního města Prahy a ostatních městských částí pro oblast sociálních služeb, integrace cizinců, prevence kriminality, protidrogové prevence a romské integrace Zajištění účasti příslušného pracovníka ÚMČ Praha 3 na pravidelných Aktivita B setkáních s pověřenými osobami hl. m. Prahy a ostatních městských částí pro zmíněné oblasti Časový rámec pravidelně v průběhu roku 2015 Opatření B4.6. Implementace metodických doporučení MPSV a HMP na úrovni městské části Praha 3 Zajištění implementace metodických doporučení MPSV A HMP na Aktivita B úrovni městské části Praha 3 Časový rámec pravidelně v průběhu roku 2015 OBLAST C: PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB VE VZTAHU K TYPU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Priorita C5. Podpora a rozvoj služeb sociální péče Opatření C5.1. Tvorba komplexního, kapacitně dostatečného a vnitřně provázaného systému služeb sociální péče vymezených dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro občany Prahy 3 Aktivita C Zpracování podkladů a zjištění informací o současném nastavení, kapacitě a využívání služeb sociální péče 7

9 Opatření C5.2. Podpora a tvorba kapacitně dostatečných služeb sociální péče - pečovatelská služba, odlehčovací služby, domov pro seniory, denní stacionář - prostřednictvím příspěvkových organizací Prahy 3 Aktivita C Vznik Střediska sociálních služeb Praha 3 RMČ, příslušné odbory ÚMČ P3, ředitelé dotčených příspěvkových organizací Opatření C5.3. Podpora a tvorba kapacitně dostatečných služeb sociální péče denní stacionář, týdenní stacionář, domov se zvláštním režimem prostřednictvím příspěvkových organizací Prahy 3 nebo prostřednictvím podpory ostatních poskytovatelů sociálních služeb Zmapování poskytovatelů služeb sociální péče, včetně počtu klientů Aktivita C z Prahy 3 a kapacity poskytovatelů Zajištění podpory a tvorby kapacitně dostatečných služeb sociální péče denní stacionář, týdenní stacionář, domov se zvláštním režimem Aktivita C z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření C5.4. Podpora ostatních služeb sociální péče poskytovaných občanům Prahy 3 za předem stanovených kritérií v návaznosti na zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb hlavního města Prahy Zmapování poskytovatelů ostatních služeb sociální péče včetně počtu Aktivita C klientů z Prahy 3 a kapacity služeb; zohlednění zařazení poskytovatele do sítě poskytovatelů sociálních služeb hl. m. Prahy 8

10 Zajištění podpory ostatních služeb sociální péče poskytovaných Aktivita C občanům Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření C5.5. Podpora služby tísňová péče pro občany Prahy 3 Zajištění dostatečného počtu přístrojů, jejichž prostřednictvím je Aktivita C uživatel připojen k systému tísňové péče, zajištění dostupnosti občanům Prahy 3 Opatření C5.6. Podpora rozvoje domů s pečovatelskou službou jako základní doplňkové služby v oblasti sociální péče Vytvoření konceptu rozvoje domů s pečovatelskou službou jako základní Aktivita C doplňkové služby v oblasti sociální péče RMČ, Komise pro sociální politiku a zdravotnictví, ředitel Pečovatelské služby Praha 3, příslušné odbory ÚMČ Praha 3 Opatření C5.7. Podpora služeb hospicové péče pro občany Prahy 3 Aktivita C Stanovení kritérií pro nastavení financování hospicové péče 9

11 Opatření C5.8. Zvyšování kvality poskytovaných služeb v rámci příspěvkových organizací Prahy 3 Aktivita C Revize standardů poskytování sociálních služeb příspěvkových organizací Prahy 3 v sociální oblasti ředitelé příspěvkových organizací Prahy 3 Opatření C5.9. Kontrola kvality a způsobu poskytování služeb u ostatních poskytovatelů služeb sociální péče podporovaných Městskou částí Praha 3 Ve spolupráci s MHMP zajištění průběžného prověřování kvality a Aktivita C nastavení metodiky kontroly služeb sociální péče podporovaných městskou částí Praha 3 Priorita C6. Podpora a rozvoj služeb prevence a sociálního poradenství Opatření C6.1. Podpora služeb odborného sociálního poradenství pro znevýhodněné občany Prahy 3 Zajištění návaznosti financování a podpory poskytovatelům služeb odborného sociálního poradenství pro znevýhodněné občany Prahy 3 Aktivita C z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 10

12 Opatření C6.2. Zvýšená podpora služeb sociální prevence lokálního charakteru: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny Zajištění návaznosti zvýšené podpory služeb sociální prevence lokálního charakteru: sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, Aktivita C terénních programů, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, azylových domů, domů na půl cesty a nocleháren z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření C6.3. Podpora ostatních služeb sociální prevence poskytovaných občanům Prahy 3 za předem stanovených kritérií v návaznosti na zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb hlavního města Prahy Aktivita C Podpora ostatních služeb sociální prevence z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Priorita C7. Prevence rizikových jevů Opatření C7.1. Terénní programy pro osoby bez přístřeší, problematické uživatele drog, děti a mládež a rodiny s dětmi Aktivita C Zajištění terénních programů pro osoby bez přístřeší ve spolupráci s organizací NADĚJE 11

13 Aktivita C Zajištění terénních programů pro problematické uživatele drog ve spolupráci s organizacemi DROP IN a Progressive rozpočet MČ Praha 3, dotace hl. m. Prahy v oblasti protidrogové Finanční zajištění prevence Aktivita C Zajištění terénních programů pro děti a mládež v rámci prevence kriminality (StreetBus mobilní terénní sociální služba), dotace hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality Aktivita C Zajištění terénních programů pro děti a mládež (Streetwork Beztíže při DDM Ulita) z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 C7.2. Podpora primární prevence na školách Aktivita C Zajištění podpory primární prevence na školách z dotace hl. m. Prahy na protidrogovou prevenci a z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) rozpočet MČ Praha 3, dotace hl. m. Prahy v oblasti protidrogové Finanční zajištění prevence RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 12

14 Opatření C7.3. Podpora návazných služeb zaměřených na zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce Aktivita C Realizace projektu Restart v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita zaměřeného na zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce (osoby bez přístřeší, národnostní menšiny a cizinci) Finanční zajištění ESF, rozpočet hl. m. Prahy Časový rámec únor říjen 2015 Aktivita C Zahájení diskuze nad možnostmi udržitelnosti projektu OPPA, který je zaměřený na podporu znevýhodněných osob na trhu práce žijících na Praze 3 formou získávání kompetencí, dovedností a kvalifikovaného pracovního uplatnění Opatření C7.4. Podpora návazných služeb zaměřených na oblast bydlení Aktivita C Vypracování koncepce bytové politiky, která zohlední stávající počet bytů, proces privatizace bytového fondu a potřebnost jednotlivých cílových skupin ZMČ, RMČ, příslušné komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ P3 Opatření C7.5. Podpora právního poradenství v návaznosti na sociální práci za předem stanovených kritérií pro znevýhodněné skupiny občanů Prahy 3 Aktivita C Zajištění právního poradenství na ÚMČ Praha 3 13

15 Aktivita C Podpora právního poradenství z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření C7.6. Podpora poradenství pro osoby ve finanční tísni a osoby ohrožené dluhy a předlužením Aktivita C Zajištění základního dluhového poradenství sociálními pracovníky ÚMČ Praha 3, včetně informování cílové skupiny o dostupných službách Aktivita C Zajištění informovanosti o dostupnosti poradenství a dalších služeb pro osoby ve finanční tísni a osoby ohrožené dluhy a předlužením prostřednictvím Informačního centra MČ Praha 3, akcí pro seniory a Radničních novin Prahy 3 Aktivita C Podpora dluhového poradenství z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 14

16 OBLAST D: PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB VE VZTAHU K CÍLOVÝM SKUPINÁM Priorita D8. Rodina s dětmi Opatření D8.1. Zajištění fungování pracovní skupiny Rodina s dětmi v rámci KPSS vyhodnocuje potřeby a předkládá návrhy aktivit Aktivita D Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Rodina s dětmi v rámci KPSS, členové pracovní skupiny Opatření D8.2. Tvorba a provoz webových stránek zaměřených na rodinu s dětmi Zahájení komunikace nad podobou webových stránek pro rodiny Aktivita D s dětmi s příslušnými odbory ÚMČ Praha 3 pracovní skupiny KPSS, příslušné odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D8.3. Podpora služeb rodinná centra a mateřská centra dle stanovených kritérií Podpora služeb rodinná centra a mateřská centra z rozpočtu MČ Praha 3 Aktivita D (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D8.4. Podpora poskytovaných návazných služeb pro rodiny s dětmi dle stanovených kritérií Podpora konkrétních návazných služeb z rozpočtu MČ Praha 3 Aktivita D (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 15

17 Opatření D8.5. Podpora aktivit zaměřených na provázání funkční rodiny a rodiny v krizi Aktivita D Podpora konkrétních aktivit zaměřených na provázání funkční rodiny a rodiny v krizi z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D8.6. Tvorba a zajištění realizace koncepčně-strategického materiálu zaměřeného na rozvoj služeb pro rodinu s dětmi žijící na území Prahy 3 s přesahem ke stanovení priorit oblasti rodinné politiky Městské části Praha 3 Zmapování stávajících služeb pro rodiny s dětmi, jejich kapacit, Aktivita D potřebnosti a zjišťování možností dalšího rozvoje s ohledem na stanovení priorit rodinné politiky Městské části Praha 3, pracovní skupiny KPSS Priorita D9. Rodina, děti a mládež v krizi Opatření D9.1. Zajištění fungování pracovní skupiny Rodina, děti a mládež v krizi v rámci KPSS vyhodnocuje potřeby a předkládá návrhy aktivit Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Rodina, děti a mládež Aktivita D v krizi (Žižkovské děti a mládež) v rámci KPSS, členové pracovní skupiny 16

18 Opatření D9.2. Zajištění a podpora pravidelného setkávání subjektů působících v oblasti za účelem předávání informací a poznatků Aktivita D Pravidelné setkávání v rámci platformy Setkání poskytovatelů služeb pro děti a mládež na Praze 3 poskytovatelé sociálních a návazných služeb pro děti a mládež na Praze 3 Časový rámec 4 setkání v roce 2015 Opatření D9.3. Podpora poskytovaných služeb pro rodinu, děti a mládež v krizi na základě stanovených kritérií Podpora konkrétních služeb z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Aktivita D příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D9.4. Podpora lokální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Podpora stávajících NZDM na území Městské části Praha 3 z rozpočtu Aktivita D MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D9.5. Podpora lokální služby terénní program pro děti a mládež Aktivita D Podpora lokální služby terénní program pro děti a mládež z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 17

19 Opatření D9.6. Podpora azylových domů pro rodiny s dětmi poskytující služby občanům Prahy 3 Podpora azylových domů pro rodiny s dětmi poskytující služby občanům Aktivita D Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D9.7. Podpora služeb poskytovaných dětem v péči orgánu sociálně právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3 Podpora služeb poskytovaných dětem v péči orgánu sociálně právní Aktivita D ochrany dětí ÚMČ Praha 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Priorita D10. Zdravotně znevýhodnění občané (osoby s tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením, mentálním postižením a duševním onemocněním) Opatření D10.1. Zajištění fungování pracovní skupiny Zdravotně znevýhodnění občané v rámci KPSS vyhodnocuje potřeby a předkládá návrhy aktivit Aktivita D Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Zdravotně znevýhodnění občané v rámci KPSS, členové pracovních skupin 18

20 Opatření D10.2. Mapování celopražských poskytovatelů služeb pro cílové skupiny a zefektivnění spolupráce zainteresovaných subjektů Aktivita D Vytvoření přehledu služeb v hl. m. Praze dle různého typu zdravotního znevýhodnění ve vztahu k využití občany Praha 3 Opatření D10.3. Nastavení kritérií podpory poskytovatelů služeb pro cílovou skupinu v návaznosti na lokálnost služby a na síť hlavního města Prahy Aktivita D Nastavení návrhů kritérií podpory poskytovatelů služeb pro cílovou skupinu v hl. m. Praze Opatření D10.4. Podpora poskytovaných služeb pro osoby s tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením na základě stanovených kritérií Podpora poskytovaných služeb pro osoby s tělesným, smyslovým a Aktivita D kombinovaným postižením z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D10.5. Podpora poskytovaných služeb pro osoby s mentálním postižením na základě stanovených kritérií Podpora poskytovaných služeb pro osoby s mentálním postižením z Aktivita D rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 19

21 Opatření D10.6. Podpora poskytovaných služeb pro osoby s duševním onemocněním na základě stanovených kritérií Podpora poskytovaných služeb pro osoby s duševním onemocněním z Aktivita D rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D10.7. Podpora služeb hospicových zařízení pro občany Prahy 3 Tvorba kritérií podpory hospicových zařízení poskytujících služby Aktivita D občanům Prahy 3 zjištění počtu zařízení pobytového a terénního typu v hl. m. Praze a počtu klientů z Prahy 3 Opatření D10.8. Podpora šíření informovanosti o poskytovaných službách občanům MČ Praha 3 Zajištění informovanosti o poskytovaných službách pro osoby se Aktivita D zdravotním znevýhodněním prostřednictvím Radničních novin Prahy 3, akcí a webových stránek MČ Praha 3 Priorita D11. Senioři Opatření D11.1. Zajištění fungování pracovní skupiny Senioři v rámci KPSS vyhodnocuje potřeby a předkládá návrhy aktivit Aktivita D Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Senioři v rámci KPSS, členové pracovních skupin 20

22 Opatření D11.2. Podpora a zajištění služeb zajišťujících setrvání seniorů v přirozeném prostředí Aktivita D Výkon terénní práce sociálních pracovníků ÚMČ Praha 3 Aktivita D Vyhledávání osamělých seniorů v přirozeném prostředí Podpora služeb zajišťujících setrvání seniorů v přirozeném prostředí z Aktivita D rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D11.3. Podpora a zajištění pobytového typu sociálních služeb pro občany Prahy 3 Aktivita D Podpora pobytového typu sociálních služeb pro občany Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D11.4. Podpora služby domov se zvláštním režimem za účelem navýšení kapacit pro občany Prahy 3 Podpora služby domov se zvláštním režimem za účelem navýšení Aktivita D kapacit pro občany Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 21

23 Opatření D11.5. Podpora služeb denní stacionář a týdenní stacionář pro osoby trpící demencí za účelem navýšení kapacit pro občany Prahy 3 Podpora služeb denní stacionář a týdenní stacionář pro osoby trpící demencí za účelem navýšení kapacit pro občany Prahy 3 z rozpočtu MČ Aktivita D Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D11.6. Zajištění kapacitně dostatečného pokrytí služby tísňové péče pro občany Prahy 3 Aktivita D Zajištění dostatečného počtu přístrojů, jejichž prostřednictvím je uživatel připojen k systému tísňové péče, zajištění dostupnosti občanům Prahy 3 Opatření D11.7. Tvorba a provoz webových stránek s informacemi pro seniory Zajištění návaznosti v tvorbě a provozu webových stránek s informacemi Aktivita D pro seniory Opatření D11.8. Realizace a podpora volnočasových aktivit pro seniory z rozpočtu MČ Praha 3 Zajištění návaznosti v realizaci volnočasových aktivit pro seniory Aktivita D (přednášky, výlety, taneční odpoledne, jubilea) 22

24 Aktivita D Realizace akcí k příležitosti mezinárodního dne seniorů Časový rámec září říjen 2015 Opatření D11.9. Podpora organizací zajišťujících klubové, volnočasové a komunitní aktivity pro seniory Podpora organizací zajišťujících klubové, volnočasové a komunitní Aktivita D aktivity pro seniory z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D Tvorba a zajištění realizace koncepčně-strategického materiálu zaměřeného na služby pro seniory žijící na území Prahy 3 Zmapování stávajících služeb pro seniory žijící na území Prahy 3, jejich Aktivita D kapacit a potřebnosti s ohledem na tvorbu koncepčně-strategického materiálu, pracovní skupiny KPSS Priorita D12. Cizinci a národnostní menšiny v nepříznivé sociální situaci Opatření D12.1. Zajištění organizačních kapacit ve formě pracovní skupiny zaměřené na vyhodnocování potřeb cílové skupiny a návrhů aktivit Aktivita D Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Sociokulturně znevýhodnění v rámci KPSS, členové pracovní skupiny 23

25 Opatření D12.2. Tvorba a provoz webových stránek s informacemi pro cizince žijící na území MČ Praha 3 Aktivita D Zajištění návaznosti v tvorbě a provozu webových stránek s informacemi pro cizince, zajištění aktualizace stránek Finanční zajištění dotace MVČR, rozpočet MČ Praha 3 Opatření D12.3. Podpora programů zaměřených na integraci cizinců a národnostních menšin ve formě vzdělávání a souvisejících oblastí Aktivita D Realizace aktivit projektu na podporu integrace cizinců v roce 2015 (kurzy češtiny pro dospělé, doučování češtiny pro děti cizince, projekty zaměřené na integraci dětí cizinců v rámci škol, přednášky pro širokou veřejnost s tématy migrace, kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi, zajištění interkulturních pracovníků, zajištění dalšího vzdělávání a asistenta pedagoga v rámci CPD Ulita) Finanční zajištění dotace MVČR, rozpočet MČ Praha 3 Opatření D12.4. Podpora poradenství pro cílovou skupinu cizinci a národnostní menšiny v nepříznivé sociální situaci Aktivita D12.4.1A. Podpora poradenství pro cílovou skupinu cizinci a národnostní menšiny v nepříznivé sociální situaci z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 24

26 Opatření D12.4. Podpora poskytovaných služeb pro cizince ze třetích zemí žijících na území Prahy 3 Aktivita D12.4.1B. Podpora poskytovaných služeb pro cizince ze třetích zemí žijících na území Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D12.5. Podpora poskytovaných služeb pro národnostní menšiny žijící na území Prahy 3 Podpora poskytovaných služeb pro národnostní menšiny žijící na území Aktivita D Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D12.6. Podpora osvěty u majoritní společnosti směřující k usnadnění integrace minoritních skupin do společnosti Aktivita D Podpora osvěty u majoritní společnosti směřující k usnadnění integrace minoritních skupin do společnosti z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Aktivita D Realizace kulturně společenské akce pro rodiny s dětmi Poznejme se, sousedé zaměřené na vzájemné poznávání kultury cizinců a majoritní společnosti Finanční zajištění dotace MVČR, rozpočet MČ Praha 3, poskytovatelé sociálních a návazných služeb Časový rámec září

27 Aktivita D Realizace 5 přednášek (setkání) na téma migrace, kulturní specifika nejpočetněji zastoupených cizinců na Praze 3, povídání o zemi původu cizinců apod. pro širokou veřejnost za účelem prevence vzniku třecích ploch a odstranění xenofobních nálad poznáváním odlišných kulturních zvyklostí Finanční zajištění dotace MVČR, rozpočet MČ Praha 3 Priorita D13. Osoby v krizi a osoby žijící rizikovým způsobem života Opatření D13.1. Zajištění organizačních kapacit ve formě pracovní skupiny zaměřené na vyhodnocování potřeb cílové skupiny a návrhů aktivit Aktivita D Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Sociokulturně znevýhodnění v rámci KPSS, členové pracovní skupiny Opatření D13.2. Podpora poskytovaných služeb pro osoby v krizi Podpora poskytovaných služeb pro osoby v krizi z rozpočtu MČ Praha 3 Aktivita D (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 26

28 Opatření D13.3. Podpora poskytovaných služeb pro osoby žijící rizikovým způsobem života Podpora poskytovaných služeb pro osoby žijící rizikovým způsobem Aktivita D života z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D13.4. Podpora a tvorba komplexních strategií řešení pro osoby žijící rizikovým způsobem života Vytipování oblastí a stanovení odpovědných osob a organizací, které se Aktivita D problematice věnují, pro tvorbu komplexních strategií řešení pro osoby žijící rizikovým způsobem života 27

29 Důvodová zpráva Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo svým usnesením č. 531 ze dne Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období (dále též KPRSS 2019 ). Realizačním dokumentem k tomuto dokumentu je akční plán na daný rok, který specifikuje konkrétní aktivity (tzn. projekty, kroky, úkoly) realizované v daném roce ve vazbě na oblasti, priority a opatření KPRSS 2019 s jasně stanovenou odpovědností, časovou specifikací a náklady. Návrh Akčního plánu pro rok 2015 Komunitní plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období byl nejprve dán k připomínkování pracovním skupinám a Řídící skupině komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb na území Prahy 3 (dále jen KPSS ). Připomínky byly vypořádány a následně byl projednán a odsouhlasen v rámci Řídící skupiny KPSS na jejím jednání dne Návrh byl rovněž projednán a doporučen ke schválení v předkládaném znění Komisí pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ na jejím jednání dne Návrh akčního plánu byl vytvořen v souladu se schváleným KPRSS 2019 na základě realizovaných aktivit a projektů Městskou částí Praha 3, schváleného rozpočtu pro danou oblast a podnětů z pracovních skupin a Řídící skupiny KPSS. Celkový počet navrhovaných aktivit realizovaných v roce 2015 je 93.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2015 2019

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2015 2019 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2015 2019 Obsah: SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 ÚVOD... 5 I. OBECNÁ ČÁST... 7 1. SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY NA

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 301 ze dne 13.05.2015 Doporučení komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 Rada městské části I.

Více

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS) Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 1. 10. 2015, 13:00 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz Prezenční listina Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-016-14 ze dne 16.9.2014 Komunitní plánování sociálních služeb v městské části Praha 12 32. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Datum konání: 17. 10. 2016 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz příloha Za MČ Praha 10 přítomni: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 59/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 56 ze dne 01.02.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 k žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 5. 10. 2016 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz příloha Za MČ Praha 10 přítomni: Pavel

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Zápis č. 4 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 4 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 4 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 27. 5. 2015 Místo

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Střednědobé plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Ústí nad Labem, 2016 Střednědobé plánování 3. plán SPRSS v ÚK na období 2016 2018 Akční plán

Více

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne 12. 6. 2012 Termín Místo Zapisovatel Ověřovatel Přítomni Omluveni

Více

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 17-19.10. 2016 Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 Co je to komunitní plánování 2 sociálních služeb Komunitní plánovaní sociálních služeb

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2017

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2017 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2016 http://kpss.praha5.cz/ Akční plán rozvoje sociálních

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Změna v pracovních skupinách:

Změna v pracovních skupinách: Navazujeme na Zprávu o činnosti v procesu plánování sociálních služeb v našem regionu, která byla přednesena Zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí dne 24.9.2007 Změna v pracovních skupinách: Vstup 3

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Implementační plán byl dne 24. února 2011 schválen řídící skupinou a dne 5. dubna 2011 předložen Radě města Prostějova na vědomí.

Implementační plán byl dne 24. února 2011 schválen řídící skupinou a dne 5. dubna 2011 předložen Radě města Prostějova na vědomí. Souhrnná hodnotící zpráva Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2010 2013 (období od 1. 3. 2012 do 1. 4. 2013) I. Obecný úvod Dne 5. 8. 2010 byla první verze

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA Příloha č.1 Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období 2017-2021 TRIÁDA Řídící skupina 1. Koordinátor KPSS ( Mazurová, Najmon) 2. Pracovník

Více

Strategický plán Lokálního partnerství Havířov

Strategický plán Lokálního partnerství Havířov Strategický plán Lokálního partnerství Havířov Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření Lokálního partnerství Havířov 1. Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření v oblasti Bydlení Priorita

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 676/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 633 ze dne 09.09.2015 Doporučení komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 Rada městské části I.

Více

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

Zápis z jednání koordinátorů plánování sociálních služeb a osob pověřených městských částí Praha 1 až 22

Zápis z jednání koordinátorů plánování sociálních služeb a osob pověřených městských částí Praha 1 až 22 Zápis z jednání koordinátorů plánování sociálních služeb a osob pověřených městských částí Praha 1 až 22 Termín konání: 4. února 2016 Místo konání: OZSP MHMP Charvátova 145, Praha 1 Účast: viz prezenční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 711 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 711 ze dne č.j.: 793/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 711 ze dne 28.11.2012 Schválení Jednacího a organizačního řádu pracovních skupin a Řídící skupiny komunitního plánování

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH - METODY KVALITY, ZKUŠENOSTI, SPOLUPRÁCE Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR Praha, 21. května 2015 www.zdravamesta.cz/strateg-sekce2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2:

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 13. 10. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Gabriela Olejníková,

Více

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP V PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA PARDUBIC, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRACOVNÍ SKUPINY

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP V PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA PARDUBIC, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRACOVNÍ SKUPINY SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP V PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA PARDUBIC, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRACOVNÍ SKUPINY Zdenka Šándorová Abstrakt Příspěvek popisuje a analyzuje v systémové přístupu proces komunitního

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením Datum konání: 25.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 4. patro, zasedací místnost č. 411a Přítomni: Aleš Strnad, NADĚJE Martina

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 27. 6. 2016 56 Věc: Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji věcné vyhodnocení cílů pro rok 2016 a definování nových optimálních

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 159/2016

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 159/2016 č.j.: 159/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 136 ze dne 02.03.2016 Dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2016 Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 340/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 298 ze dne 11.05.2016 Příprava a realizace žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) - MÍSTNÍ

Více

Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, Zasedací sál (1. patro budovy B)

Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, Zasedací sál (1. patro budovy B) Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Senioři Datum konání: 28. 4. 2016, 13:00 hod. - 14:30 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více