MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období , který je přílohou tohoto usnesení II. III. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části schválit Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období , který je přílohou tohoto usnesení u k l á d á 1. Davidu Gregorovi, zástupci starosty 1.1. předložit zastupitelstvu Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období Akční plán pro rok 2015 zachycuje priority, opatření a aktivity, které svým plněním zasahují do roku Jejich číslování je převzato z Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období OBLAST A: SYSTEMATIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Priorita A1. Tvorba a podpora lokální sítě sociálních a návazných služeb Opatření A1.1. Stanovení kritérií pro vybudování reálné lokální sítě sociálních a návazných služeb s predikcí vybudování optimální sítě Vytvoření pracovní skupiny za účelem stanovení kritérií pro vybudování reálné lokální sítě sociálních a návazných služeb (kritéria budou Aktivita A stanovena po zohlednění, jak by měla vypadat optimální síť a jaké jsou současné možnosti, priority a potřeby) garance, v pracovní skupině zástupci zadavatelů a poskytovatelů sociálních a návazných služeb 1

3 Opatření A1.2. Nastavení kritérií tvorby a vyhodnocení sítě sociálních a návazných služeb Vytvoření pracovní skupiny za účelem nastavení kritérií tvorby a vyhodnocení sítě sociálních a návazných služeb (při stanovování kritérií Aktivita A se bude vycházet ze zmapování reálné potřeby, resp. využití jednotlivých služeb, počtu klientů z Prahy 3, délky jejich užívání služby, sídla na území Prahy 3, délky poskytování služeb a další charakteristiky) garance, v pracovní skupině zástupci zadavatelů a poskytovatelů Priorita A2. Financování sociálních a návazných služeb v návaznosti na lokální a celopražskou síť sociálních a návazných služeb Opatření A2.1. Stanovení transparentního systému financování sociálních a návazných služeb Vytvoření pracovní skupiny jako prostoru k diskuzi nad návrhy Aktivita A transparentního systému financování sociálních a návazných služeb garance, v pracovní skupině zástupci RMČ a ZMČ, a poskytovatelů sociálních a návazných služeb Opatření A2.2. Oddělení grantového systému pro oblast sociálních služeb fungujících dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Vytvoření možností konceptu oddělení grantového systému pro oblast sociálních služeb fungujících dle zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních Aktivita A službách, a návazných služeb; zahájení diskuze s příslušnými odbory, zástupci RMČ a ZMČ 2

4 Opatření A2.3. Grantová témata vázaná ke specificky vymezeným oblastem činnosti (rodina s dětmi, zdravotnické služby, zaměstnanost, závislosti, primární prevence, hospicové služby) Aktivita A Vytvoření konceptu grantových témat vázaných ke specificky vymezeným oblastem činnosti garance, spolupráce s poskytovateli sociálních a návazných služeb Opatření A2.4. Víceleté financování sociálních a návazných služeb Vytvoření konceptu a pravidel pro víceleté financování sociálních a Aktivita A návazných služeb garance, spolupráce s poskytovateli sociálních a návazných služeb Opatření A2.5. Podpora konkrétních typů a druhů služeb dle Oblastí C a D 1 Zajištění návaznosti financování konkrétních typů a druhů služeb dle Aktivita A oblastí C a D s ohledem na aktuální situaci RMČ, ZMČ, příslušné odbory ÚMČ P3 Opatření A2.6. Podpora příspěvkových organizací působících v sociální oblasti za účelem zajištění kapacit pro občany Městské části Praha 3 Zajištění návaznosti financování příspěvkových organizací působících Aktivita A v sociální oblasti za účelem zajištění kapacit pro občany MČ Praha 3 RMČ, ZMČ, příslušné odbory ÚMČ P3 1 Oblast C: Podpora a rozvoj sociálních a návazných služeb ve vztahu k typu poskytovaných služeb; Oblast D: Podpora a rozvoj sociálních a návazných služeb ve vztahu k cílovým skupinám 3

5 OBLAST B: PODPORA A ROZVOJ INFORMOVANOSTI A SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Priorita B3. Informovanost o sociálních a návazných službách Opatření B3.1. Informování veřejnosti o sociálních a návazných službách na MČ Praha 3 a v HMP prostřednictvím Radničních novin Prahy 3 a webu MČ Aktivita B Zahájení diskuze nad možnostmi využívání Radničních novin Prahy 3 a webu MČ k informování veřejnosti o sociálních a návazných službách dle návrhů ze setkání pracovních skupin KPSS, včetně stanovení dalšího postupu a způsobu zefektivnění šíření informací ve spolupráci s OVVK a členy pracovních skupin Opatření B3.2. Využívání nových médií pro informování o poskytovaných službách Aktivita B Příprava konceptu pro využívání nových médií k informování o poskytovaných službách (využití sítí Facebook, Twitter, Google+, web, vyhledávač atd.), včetně stanovení dalšího postupu ve spolupráci s OVVK a členy pracovních skupin KPSS Opatření B3.3. Realizace kulturně společenských akcí zaměřených na informování o poskytovatelích sociálních a návazných služeb s dopadem do široké veřejnosti Realizace akce Veletrh sociálních a návazných služeb, jejímž účelem je Aktivita B kromě oslovení potenciálních klientů také vzájemně se informovat o činnosti mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb Časový rámec červen

6 Aktivita B Zajištění akce Dobrovolník roku 2015 Časový rámec prosinec 2015 Opatření B3.4. Tvorba a průběžná aktualizace elektronického katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb Aktivita B Zahájení diskuze nad podobou a obsahem elektronického katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb (dělení, vyhledávání apod.) ve spolupráci s OVVK, odborem informatiky, příslušnými radními MČ Praha 3 a členy pracovních skupin Priorita B4. Spolupráce v oblasti rozvoje sociálních a návazných služeb Opatření B4.1. Rozvíjení a podpora organizačních struktur a procesu komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb odpovědný radní (zástupce starosty), příslušná komise, Řídící skupina KPSS, pracovní skupiny KPSS, odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 Aktivita B Stanovení průběhu setkávání pracovních skupin, Řídící skupiny KPSS harmonogram a náplň; zajištění proškolení zúčastněných aktérů v principech a metodách KPSS koordinátor KPSS, garance a příslušný radní 5

7 Opatření B4.2. Vytvoření funkčního a legislativně ošetřeného systému výměny informací o klientech mezi subjekty působícími v sociální práci Příprava pracovních skupin a přizvání spolupracujících subjektů Aktivita B (poskytovatelů sociálních a návazných služeb), nastavení spolupráce a zjištění legislativního ošetření sdílení informací o klientovi mezi subjekty, spolupráce zainteresovaných poskytovatelů sociálních a návazných služeb dle cílových skupin, případně dle dané problematiky Opatření B4.3. Realizace a podpora akcí zaměřených na vzájemnou výměnu informací a poznatků Aktivita B Realizace akce Veletrh sociálních a návazných služeb, jejímž účelem je kromě oslovení potenciálních klientů také vzájemně se informovat o činnosti mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb Časový rámec červen 2015 Opatření B4.4. Realizace akcí zaměřených na informování poskytovatelů a zadavatelů o systému fungování sociální oblasti a sociálních služeb (přednášky, workshopy) Aktivita B Zajištění realizace akcí (workshopů, přednášek) zaměřených na informování poskytovatelů a zadavatelů o systému fungování sociální oblasti a sociálních služeb 6

8 Opatření B4.5. Účast na pravidelných pracovních setkáních s pověřenými osobami hlavního města Prahy a ostatních městských částí pro oblast sociálních služeb, integrace cizinců, prevence kriminality, protidrogové prevence a romské integrace Zajištění účasti příslušného pracovníka ÚMČ Praha 3 na pravidelných Aktivita B setkáních s pověřenými osobami hl. m. Prahy a ostatních městských částí pro zmíněné oblasti Časový rámec pravidelně v průběhu roku 2015 Opatření B4.6. Implementace metodických doporučení MPSV a HMP na úrovni městské části Praha 3 Zajištění implementace metodických doporučení MPSV A HMP na Aktivita B úrovni městské části Praha 3 Časový rámec pravidelně v průběhu roku 2015 OBLAST C: PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB VE VZTAHU K TYPU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Priorita C5. Podpora a rozvoj služeb sociální péče Opatření C5.1. Tvorba komplexního, kapacitně dostatečného a vnitřně provázaného systému služeb sociální péče vymezených dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro občany Prahy 3 Aktivita C Zpracování podkladů a zjištění informací o současném nastavení, kapacitě a využívání služeb sociální péče 7

9 Opatření C5.2. Podpora a tvorba kapacitně dostatečných služeb sociální péče - pečovatelská služba, odlehčovací služby, domov pro seniory, denní stacionář - prostřednictvím příspěvkových organizací Prahy 3 Aktivita C Vznik Střediska sociálních služeb Praha 3 RMČ, příslušné odbory ÚMČ P3, ředitelé dotčených příspěvkových organizací Opatření C5.3. Podpora a tvorba kapacitně dostatečných služeb sociální péče denní stacionář, týdenní stacionář, domov se zvláštním režimem prostřednictvím příspěvkových organizací Prahy 3 nebo prostřednictvím podpory ostatních poskytovatelů sociálních služeb Zmapování poskytovatelů služeb sociální péče, včetně počtu klientů Aktivita C z Prahy 3 a kapacity poskytovatelů Zajištění podpory a tvorby kapacitně dostatečných služeb sociální péče denní stacionář, týdenní stacionář, domov se zvláštním režimem Aktivita C z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření C5.4. Podpora ostatních služeb sociální péče poskytovaných občanům Prahy 3 za předem stanovených kritérií v návaznosti na zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb hlavního města Prahy Zmapování poskytovatelů ostatních služeb sociální péče včetně počtu Aktivita C klientů z Prahy 3 a kapacity služeb; zohlednění zařazení poskytovatele do sítě poskytovatelů sociálních služeb hl. m. Prahy 8

10 Zajištění podpory ostatních služeb sociální péče poskytovaných Aktivita C občanům Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření C5.5. Podpora služby tísňová péče pro občany Prahy 3 Zajištění dostatečného počtu přístrojů, jejichž prostřednictvím je Aktivita C uživatel připojen k systému tísňové péče, zajištění dostupnosti občanům Prahy 3 Opatření C5.6. Podpora rozvoje domů s pečovatelskou službou jako základní doplňkové služby v oblasti sociální péče Vytvoření konceptu rozvoje domů s pečovatelskou službou jako základní Aktivita C doplňkové služby v oblasti sociální péče RMČ, Komise pro sociální politiku a zdravotnictví, ředitel Pečovatelské služby Praha 3, příslušné odbory ÚMČ Praha 3 Opatření C5.7. Podpora služeb hospicové péče pro občany Prahy 3 Aktivita C Stanovení kritérií pro nastavení financování hospicové péče 9

11 Opatření C5.8. Zvyšování kvality poskytovaných služeb v rámci příspěvkových organizací Prahy 3 Aktivita C Revize standardů poskytování sociálních služeb příspěvkových organizací Prahy 3 v sociální oblasti ředitelé příspěvkových organizací Prahy 3 Opatření C5.9. Kontrola kvality a způsobu poskytování služeb u ostatních poskytovatelů služeb sociální péče podporovaných Městskou částí Praha 3 Ve spolupráci s MHMP zajištění průběžného prověřování kvality a Aktivita C nastavení metodiky kontroly služeb sociální péče podporovaných městskou částí Praha 3 Priorita C6. Podpora a rozvoj služeb prevence a sociálního poradenství Opatření C6.1. Podpora služeb odborného sociálního poradenství pro znevýhodněné občany Prahy 3 Zajištění návaznosti financování a podpory poskytovatelům služeb odborného sociálního poradenství pro znevýhodněné občany Prahy 3 Aktivita C z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 10

12 Opatření C6.2. Zvýšená podpora služeb sociální prevence lokálního charakteru: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny Zajištění návaznosti zvýšené podpory služeb sociální prevence lokálního charakteru: sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, Aktivita C terénních programů, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, azylových domů, domů na půl cesty a nocleháren z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření C6.3. Podpora ostatních služeb sociální prevence poskytovaných občanům Prahy 3 za předem stanovených kritérií v návaznosti na zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb hlavního města Prahy Aktivita C Podpora ostatních služeb sociální prevence z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Priorita C7. Prevence rizikových jevů Opatření C7.1. Terénní programy pro osoby bez přístřeší, problematické uživatele drog, děti a mládež a rodiny s dětmi Aktivita C Zajištění terénních programů pro osoby bez přístřeší ve spolupráci s organizací NADĚJE 11

13 Aktivita C Zajištění terénních programů pro problematické uživatele drog ve spolupráci s organizacemi DROP IN a Progressive rozpočet MČ Praha 3, dotace hl. m. Prahy v oblasti protidrogové Finanční zajištění prevence Aktivita C Zajištění terénních programů pro děti a mládež v rámci prevence kriminality (StreetBus mobilní terénní sociální služba), dotace hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality Aktivita C Zajištění terénních programů pro děti a mládež (Streetwork Beztíže při DDM Ulita) z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 C7.2. Podpora primární prevence na školách Aktivita C Zajištění podpory primární prevence na školách z dotace hl. m. Prahy na protidrogovou prevenci a z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) rozpočet MČ Praha 3, dotace hl. m. Prahy v oblasti protidrogové Finanční zajištění prevence RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 12

14 Opatření C7.3. Podpora návazných služeb zaměřených na zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce Aktivita C Realizace projektu Restart v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita zaměřeného na zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce (osoby bez přístřeší, národnostní menšiny a cizinci) Finanční zajištění ESF, rozpočet hl. m. Prahy Časový rámec únor říjen 2015 Aktivita C Zahájení diskuze nad možnostmi udržitelnosti projektu OPPA, který je zaměřený na podporu znevýhodněných osob na trhu práce žijících na Praze 3 formou získávání kompetencí, dovedností a kvalifikovaného pracovního uplatnění Opatření C7.4. Podpora návazných služeb zaměřených na oblast bydlení Aktivita C Vypracování koncepce bytové politiky, která zohlední stávající počet bytů, proces privatizace bytového fondu a potřebnost jednotlivých cílových skupin ZMČ, RMČ, příslušné komise RMČ a příslušné odbory ÚMČ P3 Opatření C7.5. Podpora právního poradenství v návaznosti na sociální práci za předem stanovených kritérií pro znevýhodněné skupiny občanů Prahy 3 Aktivita C Zajištění právního poradenství na ÚMČ Praha 3 13

15 Aktivita C Podpora právního poradenství z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření C7.6. Podpora poradenství pro osoby ve finanční tísni a osoby ohrožené dluhy a předlužením Aktivita C Zajištění základního dluhového poradenství sociálními pracovníky ÚMČ Praha 3, včetně informování cílové skupiny o dostupných službách Aktivita C Zajištění informovanosti o dostupnosti poradenství a dalších služeb pro osoby ve finanční tísni a osoby ohrožené dluhy a předlužením prostřednictvím Informačního centra MČ Praha 3, akcí pro seniory a Radničních novin Prahy 3 Aktivita C Podpora dluhového poradenství z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 14

16 OBLAST D: PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB VE VZTAHU K CÍLOVÝM SKUPINÁM Priorita D8. Rodina s dětmi Opatření D8.1. Zajištění fungování pracovní skupiny Rodina s dětmi v rámci KPSS vyhodnocuje potřeby a předkládá návrhy aktivit Aktivita D Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Rodina s dětmi v rámci KPSS, členové pracovní skupiny Opatření D8.2. Tvorba a provoz webových stránek zaměřených na rodinu s dětmi Zahájení komunikace nad podobou webových stránek pro rodiny Aktivita D s dětmi s příslušnými odbory ÚMČ Praha 3 pracovní skupiny KPSS, příslušné odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D8.3. Podpora služeb rodinná centra a mateřská centra dle stanovených kritérií Podpora služeb rodinná centra a mateřská centra z rozpočtu MČ Praha 3 Aktivita D (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D8.4. Podpora poskytovaných návazných služeb pro rodiny s dětmi dle stanovených kritérií Podpora konkrétních návazných služeb z rozpočtu MČ Praha 3 Aktivita D (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 15

17 Opatření D8.5. Podpora aktivit zaměřených na provázání funkční rodiny a rodiny v krizi Aktivita D Podpora konkrétních aktivit zaměřených na provázání funkční rodiny a rodiny v krizi z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D8.6. Tvorba a zajištění realizace koncepčně-strategického materiálu zaměřeného na rozvoj služeb pro rodinu s dětmi žijící na území Prahy 3 s přesahem ke stanovení priorit oblasti rodinné politiky Městské části Praha 3 Zmapování stávajících služeb pro rodiny s dětmi, jejich kapacit, Aktivita D potřebnosti a zjišťování možností dalšího rozvoje s ohledem na stanovení priorit rodinné politiky Městské části Praha 3, pracovní skupiny KPSS Priorita D9. Rodina, děti a mládež v krizi Opatření D9.1. Zajištění fungování pracovní skupiny Rodina, děti a mládež v krizi v rámci KPSS vyhodnocuje potřeby a předkládá návrhy aktivit Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Rodina, děti a mládež Aktivita D v krizi (Žižkovské děti a mládež) v rámci KPSS, členové pracovní skupiny 16

18 Opatření D9.2. Zajištění a podpora pravidelného setkávání subjektů působících v oblasti za účelem předávání informací a poznatků Aktivita D Pravidelné setkávání v rámci platformy Setkání poskytovatelů služeb pro děti a mládež na Praze 3 poskytovatelé sociálních a návazných služeb pro děti a mládež na Praze 3 Časový rámec 4 setkání v roce 2015 Opatření D9.3. Podpora poskytovaných služeb pro rodinu, děti a mládež v krizi na základě stanovených kritérií Podpora konkrétních služeb z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím Aktivita D příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D9.4. Podpora lokální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Podpora stávajících NZDM na území Městské části Praha 3 z rozpočtu Aktivita D MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D9.5. Podpora lokální služby terénní program pro děti a mládež Aktivita D Podpora lokální služby terénní program pro děti a mládež z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 17

19 Opatření D9.6. Podpora azylových domů pro rodiny s dětmi poskytující služby občanům Prahy 3 Podpora azylových domů pro rodiny s dětmi poskytující služby občanům Aktivita D Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D9.7. Podpora služeb poskytovaných dětem v péči orgánu sociálně právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3 Podpora služeb poskytovaných dětem v péči orgánu sociálně právní Aktivita D ochrany dětí ÚMČ Praha 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Priorita D10. Zdravotně znevýhodnění občané (osoby s tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením, mentálním postižením a duševním onemocněním) Opatření D10.1. Zajištění fungování pracovní skupiny Zdravotně znevýhodnění občané v rámci KPSS vyhodnocuje potřeby a předkládá návrhy aktivit Aktivita D Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Zdravotně znevýhodnění občané v rámci KPSS, členové pracovních skupin 18

20 Opatření D10.2. Mapování celopražských poskytovatelů služeb pro cílové skupiny a zefektivnění spolupráce zainteresovaných subjektů Aktivita D Vytvoření přehledu služeb v hl. m. Praze dle různého typu zdravotního znevýhodnění ve vztahu k využití občany Praha 3 Opatření D10.3. Nastavení kritérií podpory poskytovatelů služeb pro cílovou skupinu v návaznosti na lokálnost služby a na síť hlavního města Prahy Aktivita D Nastavení návrhů kritérií podpory poskytovatelů služeb pro cílovou skupinu v hl. m. Praze Opatření D10.4. Podpora poskytovaných služeb pro osoby s tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením na základě stanovených kritérií Podpora poskytovaných služeb pro osoby s tělesným, smyslovým a Aktivita D kombinovaným postižením z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D10.5. Podpora poskytovaných služeb pro osoby s mentálním postižením na základě stanovených kritérií Podpora poskytovaných služeb pro osoby s mentálním postižením z Aktivita D rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 19

21 Opatření D10.6. Podpora poskytovaných služeb pro osoby s duševním onemocněním na základě stanovených kritérií Podpora poskytovaných služeb pro osoby s duševním onemocněním z Aktivita D rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D10.7. Podpora služeb hospicových zařízení pro občany Prahy 3 Tvorba kritérií podpory hospicových zařízení poskytujících služby Aktivita D občanům Prahy 3 zjištění počtu zařízení pobytového a terénního typu v hl. m. Praze a počtu klientů z Prahy 3 Opatření D10.8. Podpora šíření informovanosti o poskytovaných službách občanům MČ Praha 3 Zajištění informovanosti o poskytovaných službách pro osoby se Aktivita D zdravotním znevýhodněním prostřednictvím Radničních novin Prahy 3, akcí a webových stránek MČ Praha 3 Priorita D11. Senioři Opatření D11.1. Zajištění fungování pracovní skupiny Senioři v rámci KPSS vyhodnocuje potřeby a předkládá návrhy aktivit Aktivita D Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Senioři v rámci KPSS, členové pracovních skupin 20

22 Opatření D11.2. Podpora a zajištění služeb zajišťujících setrvání seniorů v přirozeném prostředí Aktivita D Výkon terénní práce sociálních pracovníků ÚMČ Praha 3 Aktivita D Vyhledávání osamělých seniorů v přirozeném prostředí Podpora služeb zajišťujících setrvání seniorů v přirozeném prostředí z Aktivita D rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D11.3. Podpora a zajištění pobytového typu sociálních služeb pro občany Prahy 3 Aktivita D Podpora pobytového typu sociálních služeb pro občany Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D11.4. Podpora služby domov se zvláštním režimem za účelem navýšení kapacit pro občany Prahy 3 Podpora služby domov se zvláštním režimem za účelem navýšení Aktivita D kapacit pro občany Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 21

23 Opatření D11.5. Podpora služeb denní stacionář a týdenní stacionář pro osoby trpící demencí za účelem navýšení kapacit pro občany Prahy 3 Podpora služeb denní stacionář a týdenní stacionář pro osoby trpící demencí za účelem navýšení kapacit pro občany Prahy 3 z rozpočtu MČ Aktivita D Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D11.6. Zajištění kapacitně dostatečného pokrytí služby tísňové péče pro občany Prahy 3 Aktivita D Zajištění dostatečného počtu přístrojů, jejichž prostřednictvím je uživatel připojen k systému tísňové péče, zajištění dostupnosti občanům Prahy 3 Opatření D11.7. Tvorba a provoz webových stránek s informacemi pro seniory Zajištění návaznosti v tvorbě a provozu webových stránek s informacemi Aktivita D pro seniory Opatření D11.8. Realizace a podpora volnočasových aktivit pro seniory z rozpočtu MČ Praha 3 Zajištění návaznosti v realizaci volnočasových aktivit pro seniory Aktivita D (přednášky, výlety, taneční odpoledne, jubilea) 22

24 Aktivita D Realizace akcí k příležitosti mezinárodního dne seniorů Časový rámec září říjen 2015 Opatření D11.9. Podpora organizací zajišťujících klubové, volnočasové a komunitní aktivity pro seniory Podpora organizací zajišťujících klubové, volnočasové a komunitní Aktivita D aktivity pro seniory z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D Tvorba a zajištění realizace koncepčně-strategického materiálu zaměřeného na služby pro seniory žijící na území Prahy 3 Zmapování stávajících služeb pro seniory žijící na území Prahy 3, jejich Aktivita D kapacit a potřebnosti s ohledem na tvorbu koncepčně-strategického materiálu, pracovní skupiny KPSS Priorita D12. Cizinci a národnostní menšiny v nepříznivé sociální situaci Opatření D12.1. Zajištění organizačních kapacit ve formě pracovní skupiny zaměřené na vyhodnocování potřeb cílové skupiny a návrhů aktivit Aktivita D Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Sociokulturně znevýhodnění v rámci KPSS, členové pracovní skupiny 23

25 Opatření D12.2. Tvorba a provoz webových stránek s informacemi pro cizince žijící na území MČ Praha 3 Aktivita D Zajištění návaznosti v tvorbě a provozu webových stránek s informacemi pro cizince, zajištění aktualizace stránek Finanční zajištění dotace MVČR, rozpočet MČ Praha 3 Opatření D12.3. Podpora programů zaměřených na integraci cizinců a národnostních menšin ve formě vzdělávání a souvisejících oblastí Aktivita D Realizace aktivit projektu na podporu integrace cizinců v roce 2015 (kurzy češtiny pro dospělé, doučování češtiny pro děti cizince, projekty zaměřené na integraci dětí cizinců v rámci škol, přednášky pro širokou veřejnost s tématy migrace, kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi, zajištění interkulturních pracovníků, zajištění dalšího vzdělávání a asistenta pedagoga v rámci CPD Ulita) Finanční zajištění dotace MVČR, rozpočet MČ Praha 3 Opatření D12.4. Podpora poradenství pro cílovou skupinu cizinci a národnostní menšiny v nepříznivé sociální situaci Aktivita D12.4.1A. Podpora poradenství pro cílovou skupinu cizinci a národnostní menšiny v nepříznivé sociální situaci z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 24

26 Opatření D12.4. Podpora poskytovaných služeb pro cizince ze třetích zemí žijících na území Prahy 3 Aktivita D12.4.1B. Podpora poskytovaných služeb pro cizince ze třetích zemí žijících na území Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D12.5. Podpora poskytovaných služeb pro národnostní menšiny žijící na území Prahy 3 Podpora poskytovaných služeb pro národnostní menšiny žijící na území Aktivita D Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D12.6. Podpora osvěty u majoritní společnosti směřující k usnadnění integrace minoritních skupin do společnosti Aktivita D Podpora osvěty u majoritní společnosti směřující k usnadnění integrace minoritních skupin do společnosti z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Aktivita D Realizace kulturně společenské akce pro rodiny s dětmi Poznejme se, sousedé zaměřené na vzájemné poznávání kultury cizinců a majoritní společnosti Finanční zajištění dotace MVČR, rozpočet MČ Praha 3, poskytovatelé sociálních a návazných služeb Časový rámec září

27 Aktivita D Realizace 5 přednášek (setkání) na téma migrace, kulturní specifika nejpočetněji zastoupených cizinců na Praze 3, povídání o zemi původu cizinců apod. pro širokou veřejnost za účelem prevence vzniku třecích ploch a odstranění xenofobních nálad poznáváním odlišných kulturních zvyklostí Finanční zajištění dotace MVČR, rozpočet MČ Praha 3 Priorita D13. Osoby v krizi a osoby žijící rizikovým způsobem života Opatření D13.1. Zajištění organizačních kapacit ve formě pracovní skupiny zaměřené na vyhodnocování potřeb cílové skupiny a návrhů aktivit Aktivita D Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Sociokulturně znevýhodnění v rámci KPSS, členové pracovní skupiny Opatření D13.2. Podpora poskytovaných služeb pro osoby v krizi Podpora poskytovaných služeb pro osoby v krizi z rozpočtu MČ Praha 3 Aktivita D (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 26

28 Opatření D13.3. Podpora poskytovaných služeb pro osoby žijící rizikovým způsobem života Podpora poskytovaných služeb pro osoby žijící rizikovým způsobem Aktivita D života z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) RMČ, ZMČ, příslušné výbory ZMČ, komise RMČ a odbory ÚMČ Praha 3 Opatření D13.4. Podpora a tvorba komplexních strategií řešení pro osoby žijící rizikovým způsobem života Vytipování oblastí a stanovení odpovědných osob a organizací, které se Aktivita D problematice věnují, pro tvorbu komplexních strategií řešení pro osoby žijící rizikovým způsobem života 27

29 Důvodová zpráva Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo svým usnesením č. 531 ze dne Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období (dále též KPRSS 2019 ). Realizačním dokumentem k tomuto dokumentu je akční plán na daný rok, který specifikuje konkrétní aktivity (tzn. projekty, kroky, úkoly) realizované v daném roce ve vazbě na oblasti, priority a opatření KPRSS 2019 s jasně stanovenou odpovědností, časovou specifikací a náklady. Návrh Akčního plánu pro rok 2015 Komunitní plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období byl nejprve dán k připomínkování pracovním skupinám a Řídící skupině komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb na území Prahy 3 (dále jen KPSS ). Připomínky byly vypořádány a následně byl projednán a odsouhlasen v rámci Řídící skupiny KPSS na jejím jednání dne Návrh byl rovněž projednán a doporučen ke schválení v předkládaném znění Komisí pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ na jejím jednání dne Návrh akčního plánu byl vytvořen v souladu se schváleným KPRSS 2019 na základě realizovaných aktivit a projektů Městskou částí Praha 3, schváleného rozpočtu pro danou oblast a podnětů z pracovních skupin a Řídící skupiny KPSS. Celkový počet navrhovaných aktivit realizovaných v roce 2015 je 93.

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok VIZE Budou podporovány stávající sociální a návazné služby, které budou odpovídat aktuálním potřebám občanů. Služby

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-07-006-15 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020 Obsah Obsah... 1 1. Plánování rozvoje sociálních

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Vyhodnocení plnění priorit

Vyhodnocení plnění priorit Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 za rok 2012 Odbor sociální ÚMČ Praha 10 2013-1 - Usnesením Rady městské části

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 741/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 696 ze dne 09.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro sociální

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026

Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026 Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026 Vstupní zpráva je dokument, který obsahuje základní informace o tvorbě MČ Praha 8, Strategický plán udržitelného

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015 Dnešní program Úvod a vzájemné seznámení Představení MA21 Informace o zapojení veřejnosti do přípravy strategickém plánu Participace na vytvoření seznamu služeb pro spolky a neziskové organizace a společnosti

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více