Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015"

Transkript

1 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé typy kurzů, počínaje krátkodobými kurzy vytvářenými na objednávku podniků, institucí či škol, přes střednědobé kurzy doplňující a prohlubující kvalifikaci až po kurzy vedoucí k získávání kvalifikace. Součást nabídky tvoří též kurzy zájmové, připravované pro širokou laickou nebo odbornou veřejnost. Tyto kurzy jsou průběžně obměňovány dle aktuálního zájmu. Oblast celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je jednou ze stěžejních aktivit ZČU. Je jí naplňována jedna z nejdůležitějších rolí univerzity ve společnosti role vzdělávací. Centrem aktivit vztahujících se k této oblasti vzdělávání je na ZČU Ústav celoživotního vzdělávání (dále UCV). Vedle toho zajišťují výuku v programech CŽV také jednotlivé fakulty a ústavy, zejména Fakulta ekonomická, Fakulta pedagogická, Fakulta právnická, Fakulta zdravotnických studií, Fakulta umění a designu, Ústav jazykové přípravy aj. Tyto součásti ZČU zajišťují oblasti vzdělávání související s jejich zaměřením (viz dále). Ostatní fakulty a součásti (Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta filozofická a Odbor zahraničních vztahů) se v oblasti CŽV zapojují do činnosti UCV. Důležitou roli v oblasti CŽV sehrává Rada celoživotního vzdělávání (dále RCV). Je zastřešujícím orgánem veškerých aktivit v této oblasti, svou akreditační činností sleduje kvalitu jednotlivých vzdělávacích aktivit a definuje podmínky pro udělení akreditace. Má nezastupitelnou roli při sledování kvality realizace kurzů. Očekávaný vývoj V souvislosti s dlouhodobým záměrem ZČU (ale i se záměry jednotlivých fakult) budeme usilovat o zvýšení aktivity v oblasti CŽV, o navýšení finančních prostředků, ale v neposlední řadě také o zachování a zvyšování kvality a atraktivity nabízených a realizovaných kurzů. Naším cílem je zaujmout v oblasti CŽV přední místo v Plzeňském a Karlovarském kraji. Koncepce celoživotního vzdělávání je budována na základě více než dvacetiletých zkušeností ZČU s celoživotním vzděláváním celého věkového spektra občanů ČR. Jsme si vědomi rostoucího významu celoživotního vzdělávání a učení v současné společnosti.

2 V souvislosti s koncepcí celoživotního vzdělávání bude posílena koordinační, akreditační a kontrolní role RCV. Nedílnou součástí činnosti RCV je také aktivita vykazovací. Výkaznictví poskytuje cenná data pro stanovení rozpočtu ZČU a jejich součástí a zároveň naplňuje úkoly, které vyžaduje MŠMT. Výkaznictví pomáhá ekonomický systém Magion a vlastní databáze ECEV (Evidence celoživotního vzdělávání). Tento dokument navazuje na dlouhodobý záměr ZČU a integruje jednotlivé záměry součástí ZČU. Příprava dokumentu přispívá k hledání nových příležitostí, upevňuje systém řízení akreditací, který zajišťuje vysokou kvalitu realizovaných vzdělávacích aktivit, a v neposlední řadě prohlubuje spolupráci součástí na rozvoji celoživotního vzdělávání. Všechny nabízené a akreditované kurzy budou prezentovány na jednotném webovém portálu CŽV ZČU. V souvislosti se vznikem jednotné webové stránky bude vhodné i upravit databázi ECEV, aby lépe odpovídala současným potřebám uživatelů a zároveň i nutného výkaznictví. Klíčové priority pro další rozvoj celoživotního vzdělávání ZČU: 1. Kurzy vedoucí k prohloubení a rozšíření kvalifikace, 2. Vzdělávání firemních zaměstnanců, 3. Univerzita třetího věku, 4. Vzdělávání zaměstnanců ZČU, 5. Přípravné kurzy, 6. Projektová činnost, 7. Zájmové kurzy pro veřejnost. Role RCV Role RCV bude nadále spočívat v oblasti schvalování akreditační spisů podle přesně stanovených a určených kritérií. Vzhledem k pozornosti věnované kvalitě výukového procesu na ZČU a v souvislosti s naplňováním třetí role univerzity bude i v oblasti celoživotního vzdělávání silněji akcentována kvalita uskutečňování kurzů. RCV schválí nově vytvořený jednotný evaluační dotazník, který bude povinnou součástí akreditačního spisu jakéhokoli kurzu. Reakreditační procedura vzdělávacích programů bude povinně zahrnovat vyhodnocení vyplněných evaluačních dotazníků účastníků vzdělávací aktivity. Současně bude RCV usilovat o koordinaci konzultační činnosti a přinášet nové a upravené možnosti v oblasti přípravy projektů na poli celoživotního vzdělávání. Členy rady jsou v zásadě zástupci fakult, prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti, ředitel UCV, ředitelka UJP, tajemník U3V, garant programů U3V na základě organizačního řádu RCV.

3 Obsah 1. Ústav celoživotního vzdělávání Fakulta aplikovaných věd Fakulta ekonomická Fakulta elektrotechnická Fakulta filosofická Fakulta pedagogická Fakulta právnická Fakulta strojní Fakulta umění a designu Fakulta zdravotnických studií Ústav jazykové přípravy Oddělení zahraničních vztahů Obecná doporučení Závěr... 27

4 Přehled aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání realizovaných na Západočeské univerzitě v Plzni 1. Ústav celoživotního vzdělávání Ústav celoživotního vzdělávání (dále UCV) plní funkci integrátora aktivit jednotlivých součástí na poli celoživotního vzdělávání. Navazuje a rozvíjí spolupráci se všemi součástmi ZČU a propojuje vzdělávací aktivity s okolním prostředím v celé jeho šíři. Organizuje, rozvíjí a podporuje aktivity, které překračují svým charakterem rámec fakultami organizovaného CŽV (např. on-line vzdělávání, projektovou činnost aj.). Některé součásti ZČU nepůsobí samostatně na poli CŽV (zejména Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd), a proto UCV vytváří prostor pro zapojování zaměstnanců těchto součástí v realizování celoživotních kurzů. 1.1 Firemní vzdělávání Současný stav: Současný stav odpovídá změnám, které na UCV proběhly na začátku a v průběhu roku Rozvíjíme vzdělávací činnost v oblastech výrobních kurzů, kurzů pro management, logistiku, PC dovednosti, práva, ekonomiky a účetnictví, jazyků, osobnostního rozvoje zaměstnanců. Tyto kurzy organizujeme jednak formou přímé výuky, jednak formou výuky nepřímé (nekontaktní), tj. on-line metodologií. UCV spravuje databázi výkonů v oblasti celoživotního vzdělávání jednotlivých součástí ZČU. Očekávaný vývoj: UCV bude finančně stabilizován získáním nových zakázek, bude rozvíjena spolupráce s firemní klientelou především z výrobní a obchodní sféry zaměřená na vzdělávání zaměstnanců klasickou formou lektor-účastník, ale také modernější formou asynchronního e-learningu. Bude prohloubena aktivní spolupráce s minimálně jedním stem společností a organizací, ze kterých si vlastní činností vytvoříme ze zákazníků klienty. Budou vytvořeny podmínky pro užší spolupráci jednotlivých společností s UCV ve vzdělávací rovině, v rovině zajištění stáží a témat kvalifikačních prací pro studenty. Působení UCV bude rozšířeno z Plzeňského kraje do krajů Karlovarského, Středočeského, Jihočeského a Ústeckého. 1

5 Partnery pro UCV budou podnikající osoby, právnické osoby, Hospodářské komory, CzechInvest, krajské pobočky Úřadů práce a školská zařízení. Všechny nabízené a akreditované kurzy budou prezentovány na jednotném webovém portálu CŽV ZČU. Metody dosažení: Aktivní přístup v hledání nových firem a společností, opětovné navázána spolupráce ve společnostech, v nichž v minulosti UCV zajišťoval vzdělávání, pořádání konferencí, zkvalitnění webových stránek, pravidelné vydávání katalogu kurzů, účast na konferencích, spolupráce uvnitř univerzity, úprava nabízených kurzů dle nejnovějších poznatků vědy a výzkumu. Vytvoření a udržování databáze společností či organizací a portálu spolupráce umožňující pravidelnou a soustavnou spolupráci mezi firmami, studenty a součástmi ZČU. Vytvoření jednotného portálu CŽV na ZČU. Hodnocení a kontrola: Hodnocení plnění ukazatelů probíhá na Radě celoživotního vzdělávání, především se jedná o plnění výsledku tržeb, dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání. 2

6 1.2 Kvalifikační vzdělávání Současný stav: Vzdělávání zaměstnanců ve veřejných službách je pro UCV nevyužitá příležitost. V roce 2011 UCV připravil novou žádost o akreditaci této oblasti, která byla v prosinci kladně vyřízena MV ČR. Spolu s akreditací instituce bylo akreditováno i 11 kurzů určených pro zaměstnance a pro vedoucí zaměstnance samospráv. V následujícím období byla akreditace přidělena dalším 15 kurzům. UCV drží akreditaci při MPSV na vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách. Očekávaný vývoj: V období platnosti této koncepce proběhne reakreditace instituce. Do nabídky bude zařazeno minimálně 30 jednotlivých kurzů. Partnery jsou městské úřady, magistráty, radnice či krajské úřady, Policie ČR. Rozvojovým potenciálem jsou zaměstnanci s tzv. státní definitivou. Připravují se dlouhodobé kurzy pro zaměstnance v sociálních službách. Působení UCV bude rozšířeno z Plzeňského kraje do krajů Karlovarského, Středočeského a Jihočeského. Jednotlivé kurzy budou prezentovány na jednotné stránce CŽV ZČU. Metody dosažení: Aktivní přístup v hledání nových kontaktů na poskytovatele veřejných a sociálních služeb, opětovné navázání spolupráce na Magistrátu města Plzně, na Krajském úřadě Plzeňského kraje a dalších radnicích, pořádání konferencí, zkvalitnění webových stránek, pravidelné vydávání katalogu kurzů, účast na konferencích, spolupráce uvnitř univerzity, úprava nabízených kurzů dle nejnovějších zákonných změn a úprav. Vytvoření jednotného portálu CŽV na ZČU. Hodnocení a kontrola Hodnocení plnění ukazatelů probíhá na Radě celoživotního vzdělávání, především se jedná o plnění výsledku tržeb, dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání. 3

7 1.3 Univerzita třetího věku Současný stav: Univerzita třetího věku je nejstarší součástí UCV. V prvním roce její existence se vzdělávacích programů zúčastnilo 80 frekventantů (akademický rok 1992/1993) v Plzni. V současné době je výuka realizována v těchto šesti místech: Plzeň, Aš, Cheb, Sokolov, Tachov a Bor u Tachova. Počet účastníků se stabilizoval u hodnoty Finanční podpora centralizovanými rozvojovými projekty MŠMT skončila v roce Podpora na rok 2012 byla přesměrována na výkonovou stránku, zde se zohledňuje skutečná výuka, její složitost, velikost skupiny a použitá infrastruktura. Dotační finanční prostředky na pořádání U3V trvale klesají, proti roku 2010 poklesly příjmy o 800 tis. Kč. U3V ZČU nezískává žádnou finanční podporu od ZČU.U3V v rámci ZČU organizují dvě součásti, a sice UCV a FEK. Očekávaný vývoj: Financování státního příspěvku se změní z centralizovaného projektu na ukazatel rozpočtu F. Od akademického roku bude zahájena výuka v Klatovech a v Plasích. V průběhu následujícího období budeme usilovat o zajištění výuky v dalších výukových místech, předpokládáme jednání v Karlových Varech, Mariánských Lázních a v Domažlicích. Finanční stabilizace U3V proběhne aktivním hledáním zdrojů na úrovni radnic, městských částí a krajského úřadu. Takto získané finanční prostředky budou využity k dofinancování provozní mezery vzniklé zánikem centralizovaných a decentralizovaných rozvojových projektů a přímé státní dotace. Zvyšování počtu oborů/kurzů proběhne v závislosti na požadavcích organizátorů (dle požadavků seniorů), a to v rozsahu odpovídající kapacity výukového místa. Ve výukovém místě Klatovy předpokládáme otevřít maximálně tři obory. Na konci sledovaného období očekáváme počet účastníků na úrovni Metody dosažení: Aktualizace oborů/předmětů dle potřeb a požadavků cílové skupiny. Využívání potenciálu odborníků ZČU na dalších výukových místech a tím i využívání již připravených a realizovaných témat, která byla při prvním uvedení úspěšná (vybrané obory budou přednášet externí specialisté daného oboru). Rozšiřování výuky o další výuková místa. Propagace v tisku, rozhlase, tiskovými zprávami. 4

8 Hodnocení a kontrola: Hodnocení plnění ukazatelů bude pravidelně projednávat Rada celoživotního vzdělávání. Především se zaměří na sledování plnění počtu účastníků, počtu poboček a dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání a Asociací univerzit třetího věku. 5

9 1.4 Vzdělávání zaměstnanců ZČU Současný stav: ZČU nemá připraven, schválen ani realizován žádný ucelený systém vzdělávání vlastních zaměstnanců a také není vytvořen finanční rámec této aktivity. Některé součásti realizují vzdělávání zaměstnanců, které je podpořeno finančními prostředky z evropských zdrojů. Očekávaný vývoj: Na konci sledovaného období bude zpracována analýza vzdělávacích potřeb organizace zaměřená na akademické pracovníky a technicko-hospodářské pracovníky. Je připravován koncept zaměstnaneckého vzdělávání ve dvou rovinách: a) pro nové zaměstnance, b) průběžné vzdělávání pro stávající zaměstnance. Vzdělávání zaměstnanců ústrojně navazuje na pracovní náplně typových pozic, které obsahuje Kariérní řád, a z toho plynoucí požadavky na znalosti, dovednosti a kompetence zaměstnanců. Je vytvořen Kariérní řád pro zaměstnance ZČU. Financování vzdělávacího plánu z IP, případně přímo z rozpočtu součásti? Je vytvořen a využíván jednotný portál CŽV. Metody dosažení: Provedení analýzy vzdělávacích potřeb. Vytvoření vzdělávacích plánů. Propagace v Univerzitních novinách a na webových stránkách ZČU. Propagace na webových stránkách UCV. Vytvoření portálu CŽV. Hodnocení a kontrola: Hodnocení plnění ukazatelů probíhá na Radě celoživotního vzdělávání, především se jedná o sledování plnění počtu účastníků, dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání. Pravidelně bude vyhodnocován počet vytvořených kurzů. 6

10 2. Fakulta aplikovaných věd Fakulta v současné době a ani v časovém rámci této koncepce nepředpokládá tvorbu ani realizaci aktivit spojených s CŽV. 7

11 3. Fakulta ekonomická Současný stav: Fakulta ekonomická má pro potřeby celoživotního vzdělávání zřízeno Centrum celoživotního vzdělávání, které je střediskem fakulty. Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV) bylo zřízeno v roce 1995 pro zajišťování a organizování studijních programů celoživotního vzdělávání (CŽV). Při své činnosti spolupracuje s partnery v regionu, např. Městem Cheb, Městem Aš, Okresní hospodářskou komorou Cheb, vzdělávacími zařízeními. Pro svoji činnost využívá především výukových prostor Západočeské univerzity v Chebu a v Plzni. Nicméně CECEV je třeba chápat především jako organizační a koordinační jednotku, nositelem kompetencí v CŽV jsou jednotlivé katedry FEK (příp. ZČU). V oblasti dalšího vzdělávání jsou v minoritních případech činné také jednotlivé katedry, zde se jedná především o případné další vzdělávání v rámci konkrétních zakázek či projektů, případně o specifická školení. V posledních dvou letech je v oblasti dalšího vzdělávání (především zaměstnanců fakulty) činné také Středisko projektových aktivit, které spravuje velké evropské projekty fakulty. V rámci těchto projektů jsou pracovníkům (FEK) ZČU nabízeny kurzy odborného vzdělávání (ekonomického a pedagogického charakteru) zajišťované interně, případně externími odborníky a firmami. Lze konstatovat, že právě evropské projekty umožňují rozvoj akademických a částečně i neakademických pracovníků fakulty. Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání je zpravidla též členem Rady celoživotního vzdělávání ZČU a společně s vedením fakulty tak má klíčový přehled o aktivitách v oblasti celoživotního (dalšího) vzdělávání na fakultě. V poslední době se CECEV snaží v rámci daných rámcových podmínek a možností spolupracovat s UCV ZČU na přípravě větších zakázek z firemního sektoru. Dále CECEV organizuje pro UCV v Plzni Univerzitu třetího věku v Chebu a v Aši. Nicméně klíčovým produktem zůstávají programy CŽV organizované v souladu s platnou legislativou (tzv. dlouhé programy CŽV). Očekávaný vývoj: Z hlediska organizačního nejsou na FEK předpokládány zásadnější změny. Existence střediska CECEV se předpokládá i nadále. Cílem je pokračovat v roli CECEV jako centrální koordinační jednotky pro oblast celoživotního (dalšího) vzdělávání na FEK. Do budoucna by zde mělo být zakotveno i další vzdělávání zaměstnanců FEK, zřejmě však v souladu 8

12 s koncepcí ZČU v této oblasti. Nositelem znalostí pro poskytování kurzů a programů CŽV budou nadále zůstávat jednotlivé katedry FEK. Z hlediska budoucího vývoje je v rozvojových dokumentech FEK deklarována snaha o větší zapojení CECEV do nabídky a realizace dalšího vzdělávání ve firmách a pro firmy (tedy zaměření na cílové skupiny z vnějšího prostředí ZČU). Ostatní aktivity je třeba přinejmenším zachovat či postupnými kroky inovovat a rozvíjet. Metody dosažení: Především hledání a nacházení tržních příležitostí v oblasti firemního vzdělávání (zde logicky musí být realizována analýza schopností a kompetencí jednotlivých pracovníků v oblasti CŽV/DV). V kontextu současné situace pokračovat ve spolupráci s UCV v tematických oblastech blízkých FEK. Samozřejmostí je pokračující spolupráce na realizaci U3V, případně i její rozvoj do dalších měst regionu. Z hlediska dalšího vzdělávání zaměstnanců je třeba vytvořit společnou informační platformu mezi CECEV (organizuje, připravuje), jednotlivými katedrami (vysílají pracovníky, případně vzdělávají) a vedením (rozhoduje o prioritách), celouniverzitně pak s UCV, Personálním odborem, UJP, CIV a dalšími pracovišti nabízejícími interní vzdělávání. 9

13 Produkty a cílové skupiny (v řazení dle objemu generovaných prostředků) Produkt 1 Dlouhodobé kurzy CŽV (minimálně jeden ročník) organizované dle VŠ zákona (úspěšnému účastníkovi jsou pak po vstupu do řádného studia uznány absolvované kurzy jako předměty řádného studia) Současný stav: Klíčový produkt CECEV (nakonec i důvod vzniku CECEV). V současné době je nabízen tento produkt v nižší úrovni (vedoucí ke kvalifikaci bakalář) v Chebu a v Plzni a vyšší úrovni (vedoucí k titulu ing.) v Plzni vždy na základě akreditovaného studijního programu Ekonomika a management, studijní obor Podniková ekonomika a management v kombinované formě studia. Dřívější obor Veřejná ekonomika již není nabízen (akreditaci má na dostudování). Programy jsou etablované, avšak počty účastníků kontinuálně klesají (trh se nasycuje). Očekávaný vývoj: Bude prověřen zájem o jiné studijní obory FEK (akreditované, a to nejen v KS). V případě zájmu uchazečů a možnosti kateder budou otevřeny další studijní obory. Jako pravděpodobné se jeví prodloužení současných programů CŽV o další semestr, případně dva semestry (při respektování ustanovení VŠ zákona o uznávání kurzů CŽV v řádném studiu) v reakci na stále se snižující počty studentů financovaných MŠMT. Cílová skupina: Zájemci o studium ekonomického směru, postupně přesun od zájemců nucených ke studiu (typicky zákonem, zaměstnavatelem) k zájemcům, kteří chtějí studovat (zlepšit si kvalifikaci, pozici na pracovním trhu). Určitý potenciál může skrývat spolupráce s větším zaměstnavatelem, typicky z veřejné správy (města, kraje). Postupy: Tržní analýza; akreditace příslušných programů v rámci RCV; nabídka potenciálním účastníkům. Produkt 2 Přípravné a vyrovnávací kurzy pro studenty FEK ZČU Současný stav: Pro studenty FEK jsou nabízeny kurzy vyrovnávací (matematika pro ekonomy, jazyky pro ekonomy, kvantitativní metody pro ekonomy) a kurzy přípravné (např. ke státnicím mající charakter opakovacího kurzu). Tato cílová 10

14 skupina je snadno oslovitelná, je známa její charakteristika a potřeby. Bohužel také tato skupina se čím dál rychleji zmenšuje. Vyrovnávací kurzy mají studentovi poskytnout v podstatě základní poznatky, které pak může aplikovat v předmětech řádného studia (studentům chybí klíčové předpoklady pro studium těchto předmětů nedostatečné znalosti). Přípravné kurzy slouží jako opakovací, především před státními zkouškami. Lektory těchto kurzů jsou pracovníci příslušných kateder. Očekávaný vývoj: Nepředpokládají se změny. Pokud bude docházet ke změnám, pak v šíři nabídky kurzů o další, kde je velký rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými vstupními znalostmi studentů v jednotlivých předmětech. Cílová skupina: Studenti FEK. Postupy: Tržní analýza; akreditace příslušných programů v rámci RCV; nabídka potenciálním účastníkům. 11

15 4. Fakulta elektrotechnická Z titulu oblasti odborné působnosti FEL ZČU jsou potenciálními partnery v oblasti celoživotního vzdělávání zejména společnosti působící v oblasti elektrotechnického průmyslu, energetiky a automobilového průmyslu. V první oblasti se jedná především o společnosti s regionální působností nebo zastoupením, v menší míře se jedná o společnosti sídlící v Evropské unii (Německo, Rakousko apod.). V druhé jmenované části se jedná hlavně o dvě majoritní energetické společnosti a několik menších dodavatelských a opravárenských společností zaměřených na technickou diagnostiku. V oblasti automobilového průmyslu se jedná o výrobce automobilů a řadu výrobců automobilových komponent. 12

16 5. Fakulta filosofická Fakulta filozofická v rámci celoživotního vzdělávání dlouhodobě pěstuje letní jazykové školy zaměřené na výuku blízkovýchodních jazyků (ivrit, arabština, turečtina). V posledních letech však výuka nebyla realizována pro nedostatečný počet uchazečů. Právě z důvodu nedostatečného zájmu případných uchazečů FF nepočítá s extenzivním rozšiřováním nabídky akcí celoživotního vzdělávání. Jestliže v budoucnosti dojde na FF k vytvoření kurzu celoživotního vzdělávání, pak se bude jednat o kurz na přímou objednávku potencionálního odběratele. FF se tedy celoživotního vzdělávání v žádném případě nezříká, nicméně bude v této oblasti postupovat dle výše uvedeného modelu. Oblast celoživotního vzdělávání, ve které je FF dlouhodobě aktivní, je univerzita třetího věku s její podporou (ve formě kurzů připravených zaměstnanci fakulty dle instrukcí Ústavu celoživotního vzdělávání ZČU) FF počítá i v budoucnosti. 13

17 6. Fakulta pedagogická Současný vývoj: Fakulta pedagogická dlouhodobě zabezpečuje široké spektrum programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizačně zajišťuje tuto činnost oddělení celoživotního vzdělávání na FPE. Fakulta velmi úzce spolupracuje se základními a středními školami Plzeňského a Karlovarského kraje. Většina studijních programů realizovaných v CŽV je akreditována vedle akreditace RCV také MŠMT jako programy DVPP. Akademičtí pracovníci fakulty jsou intenzivně zapojeni do výuky Univerzity třetího věku organizované UCV. Vzdělávací programy fakulty jsou akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k získání kvalifikace, k rozšíření kvalifikace, k prohlubování odborné kvalifikace. Fakulta v současné době nabízí a realizuje následující studijní programy a obory: a) obory vedoucí k získání kvalifikace studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ, na speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele, na vychovatele, na učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na SŠ, dále studium pro výchovné poradce, b) obory vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace dle Vyhlášky 317/2005 Sb. 6: pro učitele ZŠ (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, anglický jazyk, český jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, výpočetní technika a informatika, tělesná výchova, výchova ke zdraví), pro učitele SŠ (anglický jazyk, český jazyk, německý jazyk, výpočetní technika a informatika, tělesná výchova, výchova ke zdraví, psychologie, biologie), krátkodobé vzdělávací programy pro učitele zaměřené na oblast tělesné výchovy, hudební výchovy, přírodovědných oborů a environmentální výchovy, českého jazyka a cizích jazyků, psychologie aj. Očekávaný vývoj: Předpokládáme další rozvoj střediska celoživotního vzdělávání na FPE se stávajícím zaměřením, tzn. další zintenzivnění spolupráce se základními a středními školami. Fakulta bude usilovat o udržení či navýšení kvalitativní úrovně stávajících kurzů. Bude kladen důraz na prohloubení spolupráce didaktiků jednotlivých oborů s učiteli základních a středních škol, na transfer nejnovějších pedagogicko-psychologických a didaktických metod a postupů do oblasti celoživotního vzdělávání učitelů. Bude pravidelně probíhat průzkum trhu a na 14

18 základě analýzy výsledků a podle aktuálních potřeb pravidelně korigována nabídka vzdělávacích programů. Nově se fakulta zaměří na problematiku integrace cizinců v oblasti pedagogicko-psychologické, a zejména jazykové (např. jazykové kurzy pro žáky tříd, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitní zkoušku z českého jazyka apod.). V souvislosti s proměňující se situací základního školství (nárůst počtu žáků na 1. stupni ZŠ) se fakulta orientuje na další programy, jejichž cílem je zkvalitnění výuky na základní škole, např. otázky didaktiky matematiky pro 1. stupeň ZŠ, didaktiky jazyků aj. V nabídce programů CŽV bude fakulta reflektovat vyučovací předměty či tematické bloky, které jsou nově zařazovány do rámcových vzdělávacích programů (výchova ke zdraví, dopravní výchova, finanční výchova, výuka témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí apod.). Akademičtí pracovníci FPE se také účastní jako lektoři kurzů pořádaných Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU. 15

19 7. Fakulta právnická Stav v předchozím období: V předchozím období organizovala Fakulta právnická ZČU v Plzni dva dlouhodobé kurzy celoživotního vzdělávání podle 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a to kurz Právní specializace Veřejná správa a Základy práva. Výuku zajišťovali výhradně akademičtí pracovníci FPR. Oba kurzy probíhaly v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání ZČU. Účastníci kurzů, předměty a studijní plány byly evidovány v databázi IS STAG. Původní cílovou skupinou byli zaměstnanci státní správy, kteří byli přijímáni do kurzů na základě rámcové smlouvy jejich zaměstnavatele s vedením FPR. Po reakreditaci se kurzy otevřely pro širokou veřejnost se zaměřením na státní a veřejnou správu a na budoucí studenty prezenčního studia. Současný stav: V současnosti se Fakulta právnická dál ubírá směrem pořádání dlouhodobých kurzů Základy veřejné správy, zaměřených především na zaměstnance státní a veřejné správy (např. Policie ČR, Vězeňská služba ČR, Celní správa, Magistráty, úřady MO apod.), ale účastníkem se může stát každý občan, který ukončil úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Nově se FPR zaměřuje i na krátkodobé kurzy na základě poptávky zadavatelů, především z oblasti veřejné správy (pro zaměstnance veřejné správy). Kurzy jsou zaměřeny na oblast správního práva, občanského práva, pracovního práva, finančního a trestního práva. Zahájení kurzů se předpokládá od září Tyto krátkodobé kurzy budou evidovány v databázi ECEV. Akademičtí pracovníci FPR se také účastní jako lektoři kurzů pořádaných Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU. Očekávaný vývoj: Fakulta právnická bude i nadále pokračovat v trendu poskytování vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost, a to v kurzech dlouhodobých i krátkodobých. Ke stávajícímu kurzu Základy veřejné správy bude fakulta žádat o reakreditaci kurzu Základy práva. V oblasti krátkodobých kurzů se bude fakulta i nadále snažit rozvíjet spolupráci s veřejnoprávními subjekty na pořádání krátkodobých kurzů. Na 16

20 základě jejich poptávky bude připravovat kurzy na míru dle požadavků zadavatele. 17

21 8. Fakulta strojní Fakulta v současné době organizuje kurzy zaměřené na tělesnou výchovu a sport. 18

22 9. Fakulta umění a designu FUD uskutečňuje celoživotní vzdělávání: 1) dlouhodobými uměleckými výtvarnými kurzy v rámci programu Výtvarná umění a design, 2) krátkodobými týdenními kurzy v rámci Mezinárodní letní školy umění Art Camp, 3) dlouhodobými uměleckými kurzy realizovanými v rámci Arts Managementu. Všechny výše uvedené kurzy jsou zájmové. ad 1) Studijní program Výtvarná umění a design Kurzy jsou evidovány v IS/STAG (v akademickém roce 2013/14 je nabízeno v rámci studijního programu 30 kurzů). Výuka probíhá v zimním i letním semestru, účastník může dle svých časových a finančních možností v rámci akademického roku absolvovat jeden či více kurzů. Věk účastníka není omezen. FUD oslovuje těmito kurzy především absolventy neuměleckých středních škol, kteří uvažují o studiu na uměleckých vysokých školách (zejména kurzy Kresby, Grafického designu apod.), ale též zájemce z řad laické veřejnosti se zájmem o design (např. kurzem Design interiéru, Kov a šperk atd.). Po úspěšně absolvovaných přijímacích zkouškách a předložení Osvědčení o absolvování kurzu CŽV mohou být přijatým uchazečům tyto kurzy uznány do graduálního studia na FUD. Výuku zajišťují pedagogové FUD. ad 2) Mezinárodní letní škola umění Art Camp Letní škola umění nabízí celé spektrum uměleckých disciplín v rámci výtvarného umění i designu, koná se již tradičně každým rokem v červenci. Kurzy jsou evidovány v systému CECEV, kurzy jsou týdenní, v r bylo nabízeno 34 kurzů. Jak již napovídá název této školy se účastní čeští i zahraniční zájemci. Účastník může absolvovat dle svých finančních a časových možností jeden či více kurzů, po úspěšném absolvování každého kurzu obdrží Osvědčení. Výuku zajišťují pedagogové FUD a pozvaní zahraniční umělci. ad 3) Arts Management Arts Management je projekt uskutečňovaný společností Plzeň 2015 a FUD. 19

23 Kurzy jsou evidovány v systému CECEV, v ak. r. 2013/14 je nabízeno celkem 11 kurzů, určených široké škále pracovníků v kultuře a všem, kteří se na vytváření kultury podílejí, a to především z Plzeňska. Kurzy jsou dlouhodobé, vyučovány jsou v zimním i letním semestru. Účastník může absolvovat dle svého zájmu a finančních a časových možností jeden či více modulů, po úspěšném absolvování každého kurzu obdrží Osvědčení. V minulém zahajovacím ak. r. 2012/13 se 7 nabízených kurzů zúčastnilo celkem 120 účastníků (pracovníci různých kulturních organizací, učitelé ZŠ, ZUŠ, SOŠ aj.) nejen z Plzně a Plzeňského kraje, ale i z Prahy, Brna, Jihlavy aj.). Předpokládá se, že výuka v rámci tohoto projektu bude zakončena v ak. r. 2014/15.Výuku zajišťují externí vyučující. Očekávaný vývoj: FUD bude pokračovat v poskytování vzdělávání co nejširších věkových a zájmových skupin; na základě připomínek a reakcí stávajících účastníků v dotazníkových šetřeních a poptávky trhu bude zkvalitňovat a rozšiřovat současnou nabídku kurzů. 20

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2011 FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň, Únor 2011 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PARAMETRŮ PRO ROK 2011 Fakulta zdravotnických studií je nejmladší

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více