Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015"

Transkript

1 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé typy kurzů, počínaje krátkodobými kurzy vytvářenými na objednávku podniků, institucí či škol, přes střednědobé kurzy doplňující a prohlubující kvalifikaci až po kurzy vedoucí k získávání kvalifikace. Součást nabídky tvoří též kurzy zájmové, připravované pro širokou laickou nebo odbornou veřejnost. Tyto kurzy jsou průběžně obměňovány dle aktuálního zájmu. Oblast celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je jednou ze stěžejních aktivit ZČU. Je jí naplňována jedna z nejdůležitějších rolí univerzity ve společnosti role vzdělávací. Centrem aktivit vztahujících se k této oblasti vzdělávání je na ZČU Ústav celoživotního vzdělávání (dále UCV). Vedle toho zajišťují výuku v programech CŽV také jednotlivé fakulty a ústavy, zejména Fakulta ekonomická, Fakulta pedagogická, Fakulta právnická, Fakulta zdravotnických studií, Fakulta umění a designu, Ústav jazykové přípravy aj. Tyto součásti ZČU zajišťují oblasti vzdělávání související s jejich zaměřením (viz dále). Ostatní fakulty a součásti (Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta filozofická a Odbor zahraničních vztahů) se v oblasti CŽV zapojují do činnosti UCV. Důležitou roli v oblasti CŽV sehrává Rada celoživotního vzdělávání (dále RCV). Je zastřešujícím orgánem veškerých aktivit v této oblasti, svou akreditační činností sleduje kvalitu jednotlivých vzdělávacích aktivit a definuje podmínky pro udělení akreditace. Má nezastupitelnou roli při sledování kvality realizace kurzů. Očekávaný vývoj V souvislosti s dlouhodobým záměrem ZČU (ale i se záměry jednotlivých fakult) budeme usilovat o zvýšení aktivity v oblasti CŽV, o navýšení finančních prostředků, ale v neposlední řadě také o zachování a zvyšování kvality a atraktivity nabízených a realizovaných kurzů. Naším cílem je zaujmout v oblasti CŽV přední místo v Plzeňském a Karlovarském kraji. Koncepce celoživotního vzdělávání je budována na základě více než dvacetiletých zkušeností ZČU s celoživotním vzděláváním celého věkového spektra občanů ČR. Jsme si vědomi rostoucího významu celoživotního vzdělávání a učení v současné společnosti.

2 V souvislosti s koncepcí celoživotního vzdělávání bude posílena koordinační, akreditační a kontrolní role RCV. Nedílnou součástí činnosti RCV je také aktivita vykazovací. Výkaznictví poskytuje cenná data pro stanovení rozpočtu ZČU a jejich součástí a zároveň naplňuje úkoly, které vyžaduje MŠMT. Výkaznictví pomáhá ekonomický systém Magion a vlastní databáze ECEV (Evidence celoživotního vzdělávání). Tento dokument navazuje na dlouhodobý záměr ZČU a integruje jednotlivé záměry součástí ZČU. Příprava dokumentu přispívá k hledání nových příležitostí, upevňuje systém řízení akreditací, který zajišťuje vysokou kvalitu realizovaných vzdělávacích aktivit, a v neposlední řadě prohlubuje spolupráci součástí na rozvoji celoživotního vzdělávání. Všechny nabízené a akreditované kurzy budou prezentovány na jednotném webovém portálu CŽV ZČU. V souvislosti se vznikem jednotné webové stránky bude vhodné i upravit databázi ECEV, aby lépe odpovídala současným potřebám uživatelů a zároveň i nutného výkaznictví. Klíčové priority pro další rozvoj celoživotního vzdělávání ZČU: 1. Kurzy vedoucí k prohloubení a rozšíření kvalifikace, 2. Vzdělávání firemních zaměstnanců, 3. Univerzita třetího věku, 4. Vzdělávání zaměstnanců ZČU, 5. Přípravné kurzy, 6. Projektová činnost, 7. Zájmové kurzy pro veřejnost. Role RCV Role RCV bude nadále spočívat v oblasti schvalování akreditační spisů podle přesně stanovených a určených kritérií. Vzhledem k pozornosti věnované kvalitě výukového procesu na ZČU a v souvislosti s naplňováním třetí role univerzity bude i v oblasti celoživotního vzdělávání silněji akcentována kvalita uskutečňování kurzů. RCV schválí nově vytvořený jednotný evaluační dotazník, který bude povinnou součástí akreditačního spisu jakéhokoli kurzu. Reakreditační procedura vzdělávacích programů bude povinně zahrnovat vyhodnocení vyplněných evaluačních dotazníků účastníků vzdělávací aktivity. Současně bude RCV usilovat o koordinaci konzultační činnosti a přinášet nové a upravené možnosti v oblasti přípravy projektů na poli celoživotního vzdělávání. Členy rady jsou v zásadě zástupci fakult, prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti, ředitel UCV, ředitelka UJP, tajemník U3V, garant programů U3V na základě organizačního řádu RCV.

3 Obsah 1. Ústav celoživotního vzdělávání Fakulta aplikovaných věd Fakulta ekonomická Fakulta elektrotechnická Fakulta filosofická Fakulta pedagogická Fakulta právnická Fakulta strojní Fakulta umění a designu Fakulta zdravotnických studií Ústav jazykové přípravy Oddělení zahraničních vztahů Obecná doporučení Závěr... 27

4 Přehled aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání realizovaných na Západočeské univerzitě v Plzni 1. Ústav celoživotního vzdělávání Ústav celoživotního vzdělávání (dále UCV) plní funkci integrátora aktivit jednotlivých součástí na poli celoživotního vzdělávání. Navazuje a rozvíjí spolupráci se všemi součástmi ZČU a propojuje vzdělávací aktivity s okolním prostředím v celé jeho šíři. Organizuje, rozvíjí a podporuje aktivity, které překračují svým charakterem rámec fakultami organizovaného CŽV (např. on-line vzdělávání, projektovou činnost aj.). Některé součásti ZČU nepůsobí samostatně na poli CŽV (zejména Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd), a proto UCV vytváří prostor pro zapojování zaměstnanců těchto součástí v realizování celoživotních kurzů. 1.1 Firemní vzdělávání Současný stav: Současný stav odpovídá změnám, které na UCV proběhly na začátku a v průběhu roku Rozvíjíme vzdělávací činnost v oblastech výrobních kurzů, kurzů pro management, logistiku, PC dovednosti, práva, ekonomiky a účetnictví, jazyků, osobnostního rozvoje zaměstnanců. Tyto kurzy organizujeme jednak formou přímé výuky, jednak formou výuky nepřímé (nekontaktní), tj. on-line metodologií. UCV spravuje databázi výkonů v oblasti celoživotního vzdělávání jednotlivých součástí ZČU. Očekávaný vývoj: UCV bude finančně stabilizován získáním nových zakázek, bude rozvíjena spolupráce s firemní klientelou především z výrobní a obchodní sféry zaměřená na vzdělávání zaměstnanců klasickou formou lektor-účastník, ale také modernější formou asynchronního e-learningu. Bude prohloubena aktivní spolupráce s minimálně jedním stem společností a organizací, ze kterých si vlastní činností vytvoříme ze zákazníků klienty. Budou vytvořeny podmínky pro užší spolupráci jednotlivých společností s UCV ve vzdělávací rovině, v rovině zajištění stáží a témat kvalifikačních prací pro studenty. Působení UCV bude rozšířeno z Plzeňského kraje do krajů Karlovarského, Středočeského, Jihočeského a Ústeckého. 1

5 Partnery pro UCV budou podnikající osoby, právnické osoby, Hospodářské komory, CzechInvest, krajské pobočky Úřadů práce a školská zařízení. Všechny nabízené a akreditované kurzy budou prezentovány na jednotném webovém portálu CŽV ZČU. Metody dosažení: Aktivní přístup v hledání nových firem a společností, opětovné navázána spolupráce ve společnostech, v nichž v minulosti UCV zajišťoval vzdělávání, pořádání konferencí, zkvalitnění webových stránek, pravidelné vydávání katalogu kurzů, účast na konferencích, spolupráce uvnitř univerzity, úprava nabízených kurzů dle nejnovějších poznatků vědy a výzkumu. Vytvoření a udržování databáze společností či organizací a portálu spolupráce umožňující pravidelnou a soustavnou spolupráci mezi firmami, studenty a součástmi ZČU. Vytvoření jednotného portálu CŽV na ZČU. Hodnocení a kontrola: Hodnocení plnění ukazatelů probíhá na Radě celoživotního vzdělávání, především se jedná o plnění výsledku tržeb, dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání. 2

6 1.2 Kvalifikační vzdělávání Současný stav: Vzdělávání zaměstnanců ve veřejných službách je pro UCV nevyužitá příležitost. V roce 2011 UCV připravil novou žádost o akreditaci této oblasti, která byla v prosinci kladně vyřízena MV ČR. Spolu s akreditací instituce bylo akreditováno i 11 kurzů určených pro zaměstnance a pro vedoucí zaměstnance samospráv. V následujícím období byla akreditace přidělena dalším 15 kurzům. UCV drží akreditaci při MPSV na vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách. Očekávaný vývoj: V období platnosti této koncepce proběhne reakreditace instituce. Do nabídky bude zařazeno minimálně 30 jednotlivých kurzů. Partnery jsou městské úřady, magistráty, radnice či krajské úřady, Policie ČR. Rozvojovým potenciálem jsou zaměstnanci s tzv. státní definitivou. Připravují se dlouhodobé kurzy pro zaměstnance v sociálních službách. Působení UCV bude rozšířeno z Plzeňského kraje do krajů Karlovarského, Středočeského a Jihočeského. Jednotlivé kurzy budou prezentovány na jednotné stránce CŽV ZČU. Metody dosažení: Aktivní přístup v hledání nových kontaktů na poskytovatele veřejných a sociálních služeb, opětovné navázání spolupráce na Magistrátu města Plzně, na Krajském úřadě Plzeňského kraje a dalších radnicích, pořádání konferencí, zkvalitnění webových stránek, pravidelné vydávání katalogu kurzů, účast na konferencích, spolupráce uvnitř univerzity, úprava nabízených kurzů dle nejnovějších zákonných změn a úprav. Vytvoření jednotného portálu CŽV na ZČU. Hodnocení a kontrola Hodnocení plnění ukazatelů probíhá na Radě celoživotního vzdělávání, především se jedná o plnění výsledku tržeb, dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání. 3

7 1.3 Univerzita třetího věku Současný stav: Univerzita třetího věku je nejstarší součástí UCV. V prvním roce její existence se vzdělávacích programů zúčastnilo 80 frekventantů (akademický rok 1992/1993) v Plzni. V současné době je výuka realizována v těchto šesti místech: Plzeň, Aš, Cheb, Sokolov, Tachov a Bor u Tachova. Počet účastníků se stabilizoval u hodnoty Finanční podpora centralizovanými rozvojovými projekty MŠMT skončila v roce Podpora na rok 2012 byla přesměrována na výkonovou stránku, zde se zohledňuje skutečná výuka, její složitost, velikost skupiny a použitá infrastruktura. Dotační finanční prostředky na pořádání U3V trvale klesají, proti roku 2010 poklesly příjmy o 800 tis. Kč. U3V ZČU nezískává žádnou finanční podporu od ZČU.U3V v rámci ZČU organizují dvě součásti, a sice UCV a FEK. Očekávaný vývoj: Financování státního příspěvku se změní z centralizovaného projektu na ukazatel rozpočtu F. Od akademického roku bude zahájena výuka v Klatovech a v Plasích. V průběhu následujícího období budeme usilovat o zajištění výuky v dalších výukových místech, předpokládáme jednání v Karlových Varech, Mariánských Lázních a v Domažlicích. Finanční stabilizace U3V proběhne aktivním hledáním zdrojů na úrovni radnic, městských částí a krajského úřadu. Takto získané finanční prostředky budou využity k dofinancování provozní mezery vzniklé zánikem centralizovaných a decentralizovaných rozvojových projektů a přímé státní dotace. Zvyšování počtu oborů/kurzů proběhne v závislosti na požadavcích organizátorů (dle požadavků seniorů), a to v rozsahu odpovídající kapacity výukového místa. Ve výukovém místě Klatovy předpokládáme otevřít maximálně tři obory. Na konci sledovaného období očekáváme počet účastníků na úrovni Metody dosažení: Aktualizace oborů/předmětů dle potřeb a požadavků cílové skupiny. Využívání potenciálu odborníků ZČU na dalších výukových místech a tím i využívání již připravených a realizovaných témat, která byla při prvním uvedení úspěšná (vybrané obory budou přednášet externí specialisté daného oboru). Rozšiřování výuky o další výuková místa. Propagace v tisku, rozhlase, tiskovými zprávami. 4

8 Hodnocení a kontrola: Hodnocení plnění ukazatelů bude pravidelně projednávat Rada celoživotního vzdělávání. Především se zaměří na sledování plnění počtu účastníků, počtu poboček a dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání a Asociací univerzit třetího věku. 5

9 1.4 Vzdělávání zaměstnanců ZČU Současný stav: ZČU nemá připraven, schválen ani realizován žádný ucelený systém vzdělávání vlastních zaměstnanců a také není vytvořen finanční rámec této aktivity. Některé součásti realizují vzdělávání zaměstnanců, které je podpořeno finančními prostředky z evropských zdrojů. Očekávaný vývoj: Na konci sledovaného období bude zpracována analýza vzdělávacích potřeb organizace zaměřená na akademické pracovníky a technicko-hospodářské pracovníky. Je připravován koncept zaměstnaneckého vzdělávání ve dvou rovinách: a) pro nové zaměstnance, b) průběžné vzdělávání pro stávající zaměstnance. Vzdělávání zaměstnanců ústrojně navazuje na pracovní náplně typových pozic, které obsahuje Kariérní řád, a z toho plynoucí požadavky na znalosti, dovednosti a kompetence zaměstnanců. Je vytvořen Kariérní řád pro zaměstnance ZČU. Financování vzdělávacího plánu z IP, případně přímo z rozpočtu součásti? Je vytvořen a využíván jednotný portál CŽV. Metody dosažení: Provedení analýzy vzdělávacích potřeb. Vytvoření vzdělávacích plánů. Propagace v Univerzitních novinách a na webových stránkách ZČU. Propagace na webových stránkách UCV. Vytvoření portálu CŽV. Hodnocení a kontrola: Hodnocení plnění ukazatelů probíhá na Radě celoživotního vzdělávání, především se jedná o sledování plnění počtu účastníků, dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání. Pravidelně bude vyhodnocován počet vytvořených kurzů. 6

10 2. Fakulta aplikovaných věd Fakulta v současné době a ani v časovém rámci této koncepce nepředpokládá tvorbu ani realizaci aktivit spojených s CŽV. 7

11 3. Fakulta ekonomická Současný stav: Fakulta ekonomická má pro potřeby celoživotního vzdělávání zřízeno Centrum celoživotního vzdělávání, které je střediskem fakulty. Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV) bylo zřízeno v roce 1995 pro zajišťování a organizování studijních programů celoživotního vzdělávání (CŽV). Při své činnosti spolupracuje s partnery v regionu, např. Městem Cheb, Městem Aš, Okresní hospodářskou komorou Cheb, vzdělávacími zařízeními. Pro svoji činnost využívá především výukových prostor Západočeské univerzity v Chebu a v Plzni. Nicméně CECEV je třeba chápat především jako organizační a koordinační jednotku, nositelem kompetencí v CŽV jsou jednotlivé katedry FEK (příp. ZČU). V oblasti dalšího vzdělávání jsou v minoritních případech činné také jednotlivé katedry, zde se jedná především o případné další vzdělávání v rámci konkrétních zakázek či projektů, případně o specifická školení. V posledních dvou letech je v oblasti dalšího vzdělávání (především zaměstnanců fakulty) činné také Středisko projektových aktivit, které spravuje velké evropské projekty fakulty. V rámci těchto projektů jsou pracovníkům (FEK) ZČU nabízeny kurzy odborného vzdělávání (ekonomického a pedagogického charakteru) zajišťované interně, případně externími odborníky a firmami. Lze konstatovat, že právě evropské projekty umožňují rozvoj akademických a částečně i neakademických pracovníků fakulty. Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání je zpravidla též členem Rady celoživotního vzdělávání ZČU a společně s vedením fakulty tak má klíčový přehled o aktivitách v oblasti celoživotního (dalšího) vzdělávání na fakultě. V poslední době se CECEV snaží v rámci daných rámcových podmínek a možností spolupracovat s UCV ZČU na přípravě větších zakázek z firemního sektoru. Dále CECEV organizuje pro UCV v Plzni Univerzitu třetího věku v Chebu a v Aši. Nicméně klíčovým produktem zůstávají programy CŽV organizované v souladu s platnou legislativou (tzv. dlouhé programy CŽV). Očekávaný vývoj: Z hlediska organizačního nejsou na FEK předpokládány zásadnější změny. Existence střediska CECEV se předpokládá i nadále. Cílem je pokračovat v roli CECEV jako centrální koordinační jednotky pro oblast celoživotního (dalšího) vzdělávání na FEK. Do budoucna by zde mělo být zakotveno i další vzdělávání zaměstnanců FEK, zřejmě však v souladu 8

12 s koncepcí ZČU v této oblasti. Nositelem znalostí pro poskytování kurzů a programů CŽV budou nadále zůstávat jednotlivé katedry FEK. Z hlediska budoucího vývoje je v rozvojových dokumentech FEK deklarována snaha o větší zapojení CECEV do nabídky a realizace dalšího vzdělávání ve firmách a pro firmy (tedy zaměření na cílové skupiny z vnějšího prostředí ZČU). Ostatní aktivity je třeba přinejmenším zachovat či postupnými kroky inovovat a rozvíjet. Metody dosažení: Především hledání a nacházení tržních příležitostí v oblasti firemního vzdělávání (zde logicky musí být realizována analýza schopností a kompetencí jednotlivých pracovníků v oblasti CŽV/DV). V kontextu současné situace pokračovat ve spolupráci s UCV v tematických oblastech blízkých FEK. Samozřejmostí je pokračující spolupráce na realizaci U3V, případně i její rozvoj do dalších měst regionu. Z hlediska dalšího vzdělávání zaměstnanců je třeba vytvořit společnou informační platformu mezi CECEV (organizuje, připravuje), jednotlivými katedrami (vysílají pracovníky, případně vzdělávají) a vedením (rozhoduje o prioritách), celouniverzitně pak s UCV, Personálním odborem, UJP, CIV a dalšími pracovišti nabízejícími interní vzdělávání. 9

13 Produkty a cílové skupiny (v řazení dle objemu generovaných prostředků) Produkt 1 Dlouhodobé kurzy CŽV (minimálně jeden ročník) organizované dle VŠ zákona (úspěšnému účastníkovi jsou pak po vstupu do řádného studia uznány absolvované kurzy jako předměty řádného studia) Současný stav: Klíčový produkt CECEV (nakonec i důvod vzniku CECEV). V současné době je nabízen tento produkt v nižší úrovni (vedoucí ke kvalifikaci bakalář) v Chebu a v Plzni a vyšší úrovni (vedoucí k titulu ing.) v Plzni vždy na základě akreditovaného studijního programu Ekonomika a management, studijní obor Podniková ekonomika a management v kombinované formě studia. Dřívější obor Veřejná ekonomika již není nabízen (akreditaci má na dostudování). Programy jsou etablované, avšak počty účastníků kontinuálně klesají (trh se nasycuje). Očekávaný vývoj: Bude prověřen zájem o jiné studijní obory FEK (akreditované, a to nejen v KS). V případě zájmu uchazečů a možnosti kateder budou otevřeny další studijní obory. Jako pravděpodobné se jeví prodloužení současných programů CŽV o další semestr, případně dva semestry (při respektování ustanovení VŠ zákona o uznávání kurzů CŽV v řádném studiu) v reakci na stále se snižující počty studentů financovaných MŠMT. Cílová skupina: Zájemci o studium ekonomického směru, postupně přesun od zájemců nucených ke studiu (typicky zákonem, zaměstnavatelem) k zájemcům, kteří chtějí studovat (zlepšit si kvalifikaci, pozici na pracovním trhu). Určitý potenciál může skrývat spolupráce s větším zaměstnavatelem, typicky z veřejné správy (města, kraje). Postupy: Tržní analýza; akreditace příslušných programů v rámci RCV; nabídka potenciálním účastníkům. Produkt 2 Přípravné a vyrovnávací kurzy pro studenty FEK ZČU Současný stav: Pro studenty FEK jsou nabízeny kurzy vyrovnávací (matematika pro ekonomy, jazyky pro ekonomy, kvantitativní metody pro ekonomy) a kurzy přípravné (např. ke státnicím mající charakter opakovacího kurzu). Tato cílová 10

14 skupina je snadno oslovitelná, je známa její charakteristika a potřeby. Bohužel také tato skupina se čím dál rychleji zmenšuje. Vyrovnávací kurzy mají studentovi poskytnout v podstatě základní poznatky, které pak může aplikovat v předmětech řádného studia (studentům chybí klíčové předpoklady pro studium těchto předmětů nedostatečné znalosti). Přípravné kurzy slouží jako opakovací, především před státními zkouškami. Lektory těchto kurzů jsou pracovníci příslušných kateder. Očekávaný vývoj: Nepředpokládají se změny. Pokud bude docházet ke změnám, pak v šíři nabídky kurzů o další, kde je velký rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými vstupními znalostmi studentů v jednotlivých předmětech. Cílová skupina: Studenti FEK. Postupy: Tržní analýza; akreditace příslušných programů v rámci RCV; nabídka potenciálním účastníkům. 11

15 4. Fakulta elektrotechnická Z titulu oblasti odborné působnosti FEL ZČU jsou potenciálními partnery v oblasti celoživotního vzdělávání zejména společnosti působící v oblasti elektrotechnického průmyslu, energetiky a automobilového průmyslu. V první oblasti se jedná především o společnosti s regionální působností nebo zastoupením, v menší míře se jedná o společnosti sídlící v Evropské unii (Německo, Rakousko apod.). V druhé jmenované části se jedná hlavně o dvě majoritní energetické společnosti a několik menších dodavatelských a opravárenských společností zaměřených na technickou diagnostiku. V oblasti automobilového průmyslu se jedná o výrobce automobilů a řadu výrobců automobilových komponent. 12

16 5. Fakulta filosofická Fakulta filozofická v rámci celoživotního vzdělávání dlouhodobě pěstuje letní jazykové školy zaměřené na výuku blízkovýchodních jazyků (ivrit, arabština, turečtina). V posledních letech však výuka nebyla realizována pro nedostatečný počet uchazečů. Právě z důvodu nedostatečného zájmu případných uchazečů FF nepočítá s extenzivním rozšiřováním nabídky akcí celoživotního vzdělávání. Jestliže v budoucnosti dojde na FF k vytvoření kurzu celoživotního vzdělávání, pak se bude jednat o kurz na přímou objednávku potencionálního odběratele. FF se tedy celoživotního vzdělávání v žádném případě nezříká, nicméně bude v této oblasti postupovat dle výše uvedeného modelu. Oblast celoživotního vzdělávání, ve které je FF dlouhodobě aktivní, je univerzita třetího věku s její podporou (ve formě kurzů připravených zaměstnanci fakulty dle instrukcí Ústavu celoživotního vzdělávání ZČU) FF počítá i v budoucnosti. 13

17 6. Fakulta pedagogická Současný vývoj: Fakulta pedagogická dlouhodobě zabezpečuje široké spektrum programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizačně zajišťuje tuto činnost oddělení celoživotního vzdělávání na FPE. Fakulta velmi úzce spolupracuje se základními a středními školami Plzeňského a Karlovarského kraje. Většina studijních programů realizovaných v CŽV je akreditována vedle akreditace RCV také MŠMT jako programy DVPP. Akademičtí pracovníci fakulty jsou intenzivně zapojeni do výuky Univerzity třetího věku organizované UCV. Vzdělávací programy fakulty jsou akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k získání kvalifikace, k rozšíření kvalifikace, k prohlubování odborné kvalifikace. Fakulta v současné době nabízí a realizuje následující studijní programy a obory: a) obory vedoucí k získání kvalifikace studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ, na speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele, na vychovatele, na učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na SŠ, dále studium pro výchovné poradce, b) obory vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace dle Vyhlášky 317/2005 Sb. 6: pro učitele ZŠ (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, anglický jazyk, český jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, výpočetní technika a informatika, tělesná výchova, výchova ke zdraví), pro učitele SŠ (anglický jazyk, český jazyk, německý jazyk, výpočetní technika a informatika, tělesná výchova, výchova ke zdraví, psychologie, biologie), krátkodobé vzdělávací programy pro učitele zaměřené na oblast tělesné výchovy, hudební výchovy, přírodovědných oborů a environmentální výchovy, českého jazyka a cizích jazyků, psychologie aj. Očekávaný vývoj: Předpokládáme další rozvoj střediska celoživotního vzdělávání na FPE se stávajícím zaměřením, tzn. další zintenzivnění spolupráce se základními a středními školami. Fakulta bude usilovat o udržení či navýšení kvalitativní úrovně stávajících kurzů. Bude kladen důraz na prohloubení spolupráce didaktiků jednotlivých oborů s učiteli základních a středních škol, na transfer nejnovějších pedagogicko-psychologických a didaktických metod a postupů do oblasti celoživotního vzdělávání učitelů. Bude pravidelně probíhat průzkum trhu a na 14

18 základě analýzy výsledků a podle aktuálních potřeb pravidelně korigována nabídka vzdělávacích programů. Nově se fakulta zaměří na problematiku integrace cizinců v oblasti pedagogicko-psychologické, a zejména jazykové (např. jazykové kurzy pro žáky tříd, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitní zkoušku z českého jazyka apod.). V souvislosti s proměňující se situací základního školství (nárůst počtu žáků na 1. stupni ZŠ) se fakulta orientuje na další programy, jejichž cílem je zkvalitnění výuky na základní škole, např. otázky didaktiky matematiky pro 1. stupeň ZŠ, didaktiky jazyků aj. V nabídce programů CŽV bude fakulta reflektovat vyučovací předměty či tematické bloky, které jsou nově zařazovány do rámcových vzdělávacích programů (výchova ke zdraví, dopravní výchova, finanční výchova, výuka témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí apod.). Akademičtí pracovníci FPE se také účastní jako lektoři kurzů pořádaných Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU. 15

19 7. Fakulta právnická Stav v předchozím období: V předchozím období organizovala Fakulta právnická ZČU v Plzni dva dlouhodobé kurzy celoživotního vzdělávání podle 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a to kurz Právní specializace Veřejná správa a Základy práva. Výuku zajišťovali výhradně akademičtí pracovníci FPR. Oba kurzy probíhaly v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání ZČU. Účastníci kurzů, předměty a studijní plány byly evidovány v databázi IS STAG. Původní cílovou skupinou byli zaměstnanci státní správy, kteří byli přijímáni do kurzů na základě rámcové smlouvy jejich zaměstnavatele s vedením FPR. Po reakreditaci se kurzy otevřely pro širokou veřejnost se zaměřením na státní a veřejnou správu a na budoucí studenty prezenčního studia. Současný stav: V současnosti se Fakulta právnická dál ubírá směrem pořádání dlouhodobých kurzů Základy veřejné správy, zaměřených především na zaměstnance státní a veřejné správy (např. Policie ČR, Vězeňská služba ČR, Celní správa, Magistráty, úřady MO apod.), ale účastníkem se může stát každý občan, který ukončil úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Nově se FPR zaměřuje i na krátkodobé kurzy na základě poptávky zadavatelů, především z oblasti veřejné správy (pro zaměstnance veřejné správy). Kurzy jsou zaměřeny na oblast správního práva, občanského práva, pracovního práva, finančního a trestního práva. Zahájení kurzů se předpokládá od září Tyto krátkodobé kurzy budou evidovány v databázi ECEV. Akademičtí pracovníci FPR se také účastní jako lektoři kurzů pořádaných Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU. Očekávaný vývoj: Fakulta právnická bude i nadále pokračovat v trendu poskytování vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost, a to v kurzech dlouhodobých i krátkodobých. Ke stávajícímu kurzu Základy veřejné správy bude fakulta žádat o reakreditaci kurzu Základy práva. V oblasti krátkodobých kurzů se bude fakulta i nadále snažit rozvíjet spolupráci s veřejnoprávními subjekty na pořádání krátkodobých kurzů. Na 16

20 základě jejich poptávky bude připravovat kurzy na míru dle požadavků zadavatele. 17

21 8. Fakulta strojní Fakulta v současné době organizuje kurzy zaměřené na tělesnou výchovu a sport. 18

22 9. Fakulta umění a designu FUD uskutečňuje celoživotní vzdělávání: 1) dlouhodobými uměleckými výtvarnými kurzy v rámci programu Výtvarná umění a design, 2) krátkodobými týdenními kurzy v rámci Mezinárodní letní školy umění Art Camp, 3) dlouhodobými uměleckými kurzy realizovanými v rámci Arts Managementu. Všechny výše uvedené kurzy jsou zájmové. ad 1) Studijní program Výtvarná umění a design Kurzy jsou evidovány v IS/STAG (v akademickém roce 2013/14 je nabízeno v rámci studijního programu 30 kurzů). Výuka probíhá v zimním i letním semestru, účastník může dle svých časových a finančních možností v rámci akademického roku absolvovat jeden či více kurzů. Věk účastníka není omezen. FUD oslovuje těmito kurzy především absolventy neuměleckých středních škol, kteří uvažují o studiu na uměleckých vysokých školách (zejména kurzy Kresby, Grafického designu apod.), ale též zájemce z řad laické veřejnosti se zájmem o design (např. kurzem Design interiéru, Kov a šperk atd.). Po úspěšně absolvovaných přijímacích zkouškách a předložení Osvědčení o absolvování kurzu CŽV mohou být přijatým uchazečům tyto kurzy uznány do graduálního studia na FUD. Výuku zajišťují pedagogové FUD. ad 2) Mezinárodní letní škola umění Art Camp Letní škola umění nabízí celé spektrum uměleckých disciplín v rámci výtvarného umění i designu, koná se již tradičně každým rokem v červenci. Kurzy jsou evidovány v systému CECEV, kurzy jsou týdenní, v r bylo nabízeno 34 kurzů. Jak již napovídá název této školy se účastní čeští i zahraniční zájemci. Účastník může absolvovat dle svých finančních a časových možností jeden či více kurzů, po úspěšném absolvování každého kurzu obdrží Osvědčení. Výuku zajišťují pedagogové FUD a pozvaní zahraniční umělci. ad 3) Arts Management Arts Management je projekt uskutečňovaný společností Plzeň 2015 a FUD. 19

23 Kurzy jsou evidovány v systému CECEV, v ak. r. 2013/14 je nabízeno celkem 11 kurzů, určených široké škále pracovníků v kultuře a všem, kteří se na vytváření kultury podílejí, a to především z Plzeňska. Kurzy jsou dlouhodobé, vyučovány jsou v zimním i letním semestru. Účastník může absolvovat dle svého zájmu a finančních a časových možností jeden či více modulů, po úspěšném absolvování každého kurzu obdrží Osvědčení. V minulém zahajovacím ak. r. 2012/13 se 7 nabízených kurzů zúčastnilo celkem 120 účastníků (pracovníci různých kulturních organizací, učitelé ZŠ, ZUŠ, SOŠ aj.) nejen z Plzně a Plzeňského kraje, ale i z Prahy, Brna, Jihlavy aj.). Předpokládá se, že výuka v rámci tohoto projektu bude zakončena v ak. r. 2014/15.Výuku zajišťují externí vyučující. Očekávaný vývoj: FUD bude pokračovat v poskytování vzdělávání co nejširších věkových a zájmových skupin; na základě připomínek a reakcí stávajících účastníků v dotazníkových šetřeních a poptávky trhu bude zkvalitňovat a rozšiřovat současnou nabídku kurzů. 20

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DZ UJP na 2012

AKTUALIZACE DZ UJP na 2012 AKTUALIZACE DZ UJP na 2012 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 1. Jazyková výuka v prezenčním studiu Splnění cílů v roce 2011 a stanovení cílů na rok 2012: Zmapovat jazykové znalosti studentů před začátkem studia na ZČU

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru UJP. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2013

Aktualizace. Dlouhodobého záměru UJP. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru UJP Západočeské univerzity v Plzni na rok 2013 Předkládá: Mgr. Jana Čepičková, M.A., ředitelka UJP Projednáno per rollam Vědeckou radou UJP: 31. ledna 2013 Plzeň, leden

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více