Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015"

Transkript

1 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé typy kurzů, počínaje krátkodobými kurzy vytvářenými na objednávku podniků, institucí či škol, přes střednědobé kurzy doplňující a prohlubující kvalifikaci až po kurzy vedoucí k získávání kvalifikace. Součást nabídky tvoří též kurzy zájmové, připravované pro širokou laickou nebo odbornou veřejnost. Tyto kurzy jsou průběžně obměňovány dle aktuálního zájmu. Oblast celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je jednou ze stěžejních aktivit ZČU. Je jí naplňována jedna z nejdůležitějších rolí univerzity ve společnosti role vzdělávací. Centrem aktivit vztahujících se k této oblasti vzdělávání je na ZČU Ústav celoživotního vzdělávání (dále UCV). Vedle toho zajišťují výuku v programech CŽV také jednotlivé fakulty a ústavy, zejména Fakulta ekonomická, Fakulta pedagogická, Fakulta právnická, Fakulta zdravotnických studií, Fakulta umění a designu, Ústav jazykové přípravy aj. Tyto součásti ZČU zajišťují oblasti vzdělávání související s jejich zaměřením (viz dále). Ostatní fakulty a součásti (Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta filozofická a Odbor zahraničních vztahů) se v oblasti CŽV zapojují do činnosti UCV. Důležitou roli v oblasti CŽV sehrává Rada celoživotního vzdělávání (dále RCV). Je zastřešujícím orgánem veškerých aktivit v této oblasti, svou akreditační činností sleduje kvalitu jednotlivých vzdělávacích aktivit a definuje podmínky pro udělení akreditace. Má nezastupitelnou roli při sledování kvality realizace kurzů. Očekávaný vývoj V souvislosti s dlouhodobým záměrem ZČU (ale i se záměry jednotlivých fakult) budeme usilovat o zvýšení aktivity v oblasti CŽV, o navýšení finančních prostředků, ale v neposlední řadě také o zachování a zvyšování kvality a atraktivity nabízených a realizovaných kurzů. Naším cílem je zaujmout v oblasti CŽV přední místo v Plzeňském a Karlovarském kraji. Koncepce celoživotního vzdělávání je budována na základě více než dvacetiletých zkušeností ZČU s celoživotním vzděláváním celého věkového spektra občanů ČR. Jsme si vědomi rostoucího významu celoživotního vzdělávání a učení v současné společnosti.

2 V souvislosti s koncepcí celoživotního vzdělávání bude posílena koordinační, akreditační a kontrolní role RCV. Nedílnou součástí činnosti RCV je také aktivita vykazovací. Výkaznictví poskytuje cenná data pro stanovení rozpočtu ZČU a jejich součástí a zároveň naplňuje úkoly, které vyžaduje MŠMT. Výkaznictví pomáhá ekonomický systém Magion a vlastní databáze ECEV (Evidence celoživotního vzdělávání). Tento dokument navazuje na dlouhodobý záměr ZČU a integruje jednotlivé záměry součástí ZČU. Příprava dokumentu přispívá k hledání nových příležitostí, upevňuje systém řízení akreditací, který zajišťuje vysokou kvalitu realizovaných vzdělávacích aktivit, a v neposlední řadě prohlubuje spolupráci součástí na rozvoji celoživotního vzdělávání. Všechny nabízené a akreditované kurzy budou prezentovány na jednotném webovém portálu CŽV ZČU. V souvislosti se vznikem jednotné webové stránky bude vhodné i upravit databázi ECEV, aby lépe odpovídala současným potřebám uživatelů a zároveň i nutného výkaznictví. Klíčové priority pro další rozvoj celoživotního vzdělávání ZČU: 1. Kurzy vedoucí k prohloubení a rozšíření kvalifikace, 2. Vzdělávání firemních zaměstnanců, 3. Univerzita třetího věku, 4. Vzdělávání zaměstnanců ZČU, 5. Přípravné kurzy, 6. Projektová činnost, 7. Zájmové kurzy pro veřejnost. Role RCV Role RCV bude nadále spočívat v oblasti schvalování akreditační spisů podle přesně stanovených a určených kritérií. Vzhledem k pozornosti věnované kvalitě výukového procesu na ZČU a v souvislosti s naplňováním třetí role univerzity bude i v oblasti celoživotního vzdělávání silněji akcentována kvalita uskutečňování kurzů. RCV schválí nově vytvořený jednotný evaluační dotazník, který bude povinnou součástí akreditačního spisu jakéhokoli kurzu. Reakreditační procedura vzdělávacích programů bude povinně zahrnovat vyhodnocení vyplněných evaluačních dotazníků účastníků vzdělávací aktivity. Současně bude RCV usilovat o koordinaci konzultační činnosti a přinášet nové a upravené možnosti v oblasti přípravy projektů na poli celoživotního vzdělávání. Členy rady jsou v zásadě zástupci fakult, prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti, ředitel UCV, ředitelka UJP, tajemník U3V, garant programů U3V na základě organizačního řádu RCV.

3 Obsah 1. Ústav celoživotního vzdělávání Fakulta aplikovaných věd Fakulta ekonomická Fakulta elektrotechnická Fakulta filosofická Fakulta pedagogická Fakulta právnická Fakulta strojní Fakulta umění a designu Fakulta zdravotnických studií Ústav jazykové přípravy Oddělení zahraničních vztahů Obecná doporučení Závěr... 27

4 Přehled aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání realizovaných na Západočeské univerzitě v Plzni 1. Ústav celoživotního vzdělávání Ústav celoživotního vzdělávání (dále UCV) plní funkci integrátora aktivit jednotlivých součástí na poli celoživotního vzdělávání. Navazuje a rozvíjí spolupráci se všemi součástmi ZČU a propojuje vzdělávací aktivity s okolním prostředím v celé jeho šíři. Organizuje, rozvíjí a podporuje aktivity, které překračují svým charakterem rámec fakultami organizovaného CŽV (např. on-line vzdělávání, projektovou činnost aj.). Některé součásti ZČU nepůsobí samostatně na poli CŽV (zejména Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd), a proto UCV vytváří prostor pro zapojování zaměstnanců těchto součástí v realizování celoživotních kurzů. 1.1 Firemní vzdělávání Současný stav: Současný stav odpovídá změnám, které na UCV proběhly na začátku a v průběhu roku Rozvíjíme vzdělávací činnost v oblastech výrobních kurzů, kurzů pro management, logistiku, PC dovednosti, práva, ekonomiky a účetnictví, jazyků, osobnostního rozvoje zaměstnanců. Tyto kurzy organizujeme jednak formou přímé výuky, jednak formou výuky nepřímé (nekontaktní), tj. on-line metodologií. UCV spravuje databázi výkonů v oblasti celoživotního vzdělávání jednotlivých součástí ZČU. Očekávaný vývoj: UCV bude finančně stabilizován získáním nových zakázek, bude rozvíjena spolupráce s firemní klientelou především z výrobní a obchodní sféry zaměřená na vzdělávání zaměstnanců klasickou formou lektor-účastník, ale také modernější formou asynchronního e-learningu. Bude prohloubena aktivní spolupráce s minimálně jedním stem společností a organizací, ze kterých si vlastní činností vytvoříme ze zákazníků klienty. Budou vytvořeny podmínky pro užší spolupráci jednotlivých společností s UCV ve vzdělávací rovině, v rovině zajištění stáží a témat kvalifikačních prací pro studenty. Působení UCV bude rozšířeno z Plzeňského kraje do krajů Karlovarského, Středočeského, Jihočeského a Ústeckého. 1

5 Partnery pro UCV budou podnikající osoby, právnické osoby, Hospodářské komory, CzechInvest, krajské pobočky Úřadů práce a školská zařízení. Všechny nabízené a akreditované kurzy budou prezentovány na jednotném webovém portálu CŽV ZČU. Metody dosažení: Aktivní přístup v hledání nových firem a společností, opětovné navázána spolupráce ve společnostech, v nichž v minulosti UCV zajišťoval vzdělávání, pořádání konferencí, zkvalitnění webových stránek, pravidelné vydávání katalogu kurzů, účast na konferencích, spolupráce uvnitř univerzity, úprava nabízených kurzů dle nejnovějších poznatků vědy a výzkumu. Vytvoření a udržování databáze společností či organizací a portálu spolupráce umožňující pravidelnou a soustavnou spolupráci mezi firmami, studenty a součástmi ZČU. Vytvoření jednotného portálu CŽV na ZČU. Hodnocení a kontrola: Hodnocení plnění ukazatelů probíhá na Radě celoživotního vzdělávání, především se jedná o plnění výsledku tržeb, dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání. 2

6 1.2 Kvalifikační vzdělávání Současný stav: Vzdělávání zaměstnanců ve veřejných službách je pro UCV nevyužitá příležitost. V roce 2011 UCV připravil novou žádost o akreditaci této oblasti, která byla v prosinci kladně vyřízena MV ČR. Spolu s akreditací instituce bylo akreditováno i 11 kurzů určených pro zaměstnance a pro vedoucí zaměstnance samospráv. V následujícím období byla akreditace přidělena dalším 15 kurzům. UCV drží akreditaci při MPSV na vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách. Očekávaný vývoj: V období platnosti této koncepce proběhne reakreditace instituce. Do nabídky bude zařazeno minimálně 30 jednotlivých kurzů. Partnery jsou městské úřady, magistráty, radnice či krajské úřady, Policie ČR. Rozvojovým potenciálem jsou zaměstnanci s tzv. státní definitivou. Připravují se dlouhodobé kurzy pro zaměstnance v sociálních službách. Působení UCV bude rozšířeno z Plzeňského kraje do krajů Karlovarského, Středočeského a Jihočeského. Jednotlivé kurzy budou prezentovány na jednotné stránce CŽV ZČU. Metody dosažení: Aktivní přístup v hledání nových kontaktů na poskytovatele veřejných a sociálních služeb, opětovné navázání spolupráce na Magistrátu města Plzně, na Krajském úřadě Plzeňského kraje a dalších radnicích, pořádání konferencí, zkvalitnění webových stránek, pravidelné vydávání katalogu kurzů, účast na konferencích, spolupráce uvnitř univerzity, úprava nabízených kurzů dle nejnovějších zákonných změn a úprav. Vytvoření jednotného portálu CŽV na ZČU. Hodnocení a kontrola Hodnocení plnění ukazatelů probíhá na Radě celoživotního vzdělávání, především se jedná o plnění výsledku tržeb, dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání. 3

7 1.3 Univerzita třetího věku Současný stav: Univerzita třetího věku je nejstarší součástí UCV. V prvním roce její existence se vzdělávacích programů zúčastnilo 80 frekventantů (akademický rok 1992/1993) v Plzni. V současné době je výuka realizována v těchto šesti místech: Plzeň, Aš, Cheb, Sokolov, Tachov a Bor u Tachova. Počet účastníků se stabilizoval u hodnoty Finanční podpora centralizovanými rozvojovými projekty MŠMT skončila v roce Podpora na rok 2012 byla přesměrována na výkonovou stránku, zde se zohledňuje skutečná výuka, její složitost, velikost skupiny a použitá infrastruktura. Dotační finanční prostředky na pořádání U3V trvale klesají, proti roku 2010 poklesly příjmy o 800 tis. Kč. U3V ZČU nezískává žádnou finanční podporu od ZČU.U3V v rámci ZČU organizují dvě součásti, a sice UCV a FEK. Očekávaný vývoj: Financování státního příspěvku se změní z centralizovaného projektu na ukazatel rozpočtu F. Od akademického roku bude zahájena výuka v Klatovech a v Plasích. V průběhu následujícího období budeme usilovat o zajištění výuky v dalších výukových místech, předpokládáme jednání v Karlových Varech, Mariánských Lázních a v Domažlicích. Finanční stabilizace U3V proběhne aktivním hledáním zdrojů na úrovni radnic, městských částí a krajského úřadu. Takto získané finanční prostředky budou využity k dofinancování provozní mezery vzniklé zánikem centralizovaných a decentralizovaných rozvojových projektů a přímé státní dotace. Zvyšování počtu oborů/kurzů proběhne v závislosti na požadavcích organizátorů (dle požadavků seniorů), a to v rozsahu odpovídající kapacity výukového místa. Ve výukovém místě Klatovy předpokládáme otevřít maximálně tři obory. Na konci sledovaného období očekáváme počet účastníků na úrovni Metody dosažení: Aktualizace oborů/předmětů dle potřeb a požadavků cílové skupiny. Využívání potenciálu odborníků ZČU na dalších výukových místech a tím i využívání již připravených a realizovaných témat, která byla při prvním uvedení úspěšná (vybrané obory budou přednášet externí specialisté daného oboru). Rozšiřování výuky o další výuková místa. Propagace v tisku, rozhlase, tiskovými zprávami. 4

8 Hodnocení a kontrola: Hodnocení plnění ukazatelů bude pravidelně projednávat Rada celoživotního vzdělávání. Především se zaměří na sledování plnění počtu účastníků, počtu poboček a dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání a Asociací univerzit třetího věku. 5

9 1.4 Vzdělávání zaměstnanců ZČU Současný stav: ZČU nemá připraven, schválen ani realizován žádný ucelený systém vzdělávání vlastních zaměstnanců a také není vytvořen finanční rámec této aktivity. Některé součásti realizují vzdělávání zaměstnanců, které je podpořeno finančními prostředky z evropských zdrojů. Očekávaný vývoj: Na konci sledovaného období bude zpracována analýza vzdělávacích potřeb organizace zaměřená na akademické pracovníky a technicko-hospodářské pracovníky. Je připravován koncept zaměstnaneckého vzdělávání ve dvou rovinách: a) pro nové zaměstnance, b) průběžné vzdělávání pro stávající zaměstnance. Vzdělávání zaměstnanců ústrojně navazuje na pracovní náplně typových pozic, které obsahuje Kariérní řád, a z toho plynoucí požadavky na znalosti, dovednosti a kompetence zaměstnanců. Je vytvořen Kariérní řád pro zaměstnance ZČU. Financování vzdělávacího plánu z IP, případně přímo z rozpočtu součásti? Je vytvořen a využíván jednotný portál CŽV. Metody dosažení: Provedení analýzy vzdělávacích potřeb. Vytvoření vzdělávacích plánů. Propagace v Univerzitních novinách a na webových stránkách ZČU. Propagace na webových stránkách UCV. Vytvoření portálu CŽV. Hodnocení a kontrola: Hodnocení plnění ukazatelů probíhá na Radě celoživotního vzdělávání, především se jedná o sledování plnění počtu účastníků, dodržování pravidel vydaných Radou celoživotního vzdělávání. Pravidelně bude vyhodnocován počet vytvořených kurzů. 6

10 2. Fakulta aplikovaných věd Fakulta v současné době a ani v časovém rámci této koncepce nepředpokládá tvorbu ani realizaci aktivit spojených s CŽV. 7

11 3. Fakulta ekonomická Současný stav: Fakulta ekonomická má pro potřeby celoživotního vzdělávání zřízeno Centrum celoživotního vzdělávání, které je střediskem fakulty. Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV) bylo zřízeno v roce 1995 pro zajišťování a organizování studijních programů celoživotního vzdělávání (CŽV). Při své činnosti spolupracuje s partnery v regionu, např. Městem Cheb, Městem Aš, Okresní hospodářskou komorou Cheb, vzdělávacími zařízeními. Pro svoji činnost využívá především výukových prostor Západočeské univerzity v Chebu a v Plzni. Nicméně CECEV je třeba chápat především jako organizační a koordinační jednotku, nositelem kompetencí v CŽV jsou jednotlivé katedry FEK (příp. ZČU). V oblasti dalšího vzdělávání jsou v minoritních případech činné také jednotlivé katedry, zde se jedná především o případné další vzdělávání v rámci konkrétních zakázek či projektů, případně o specifická školení. V posledních dvou letech je v oblasti dalšího vzdělávání (především zaměstnanců fakulty) činné také Středisko projektových aktivit, které spravuje velké evropské projekty fakulty. V rámci těchto projektů jsou pracovníkům (FEK) ZČU nabízeny kurzy odborného vzdělávání (ekonomického a pedagogického charakteru) zajišťované interně, případně externími odborníky a firmami. Lze konstatovat, že právě evropské projekty umožňují rozvoj akademických a částečně i neakademických pracovníků fakulty. Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání je zpravidla též členem Rady celoživotního vzdělávání ZČU a společně s vedením fakulty tak má klíčový přehled o aktivitách v oblasti celoživotního (dalšího) vzdělávání na fakultě. V poslední době se CECEV snaží v rámci daných rámcových podmínek a možností spolupracovat s UCV ZČU na přípravě větších zakázek z firemního sektoru. Dále CECEV organizuje pro UCV v Plzni Univerzitu třetího věku v Chebu a v Aši. Nicméně klíčovým produktem zůstávají programy CŽV organizované v souladu s platnou legislativou (tzv. dlouhé programy CŽV). Očekávaný vývoj: Z hlediska organizačního nejsou na FEK předpokládány zásadnější změny. Existence střediska CECEV se předpokládá i nadále. Cílem je pokračovat v roli CECEV jako centrální koordinační jednotky pro oblast celoživotního (dalšího) vzdělávání na FEK. Do budoucna by zde mělo být zakotveno i další vzdělávání zaměstnanců FEK, zřejmě však v souladu 8

12 s koncepcí ZČU v této oblasti. Nositelem znalostí pro poskytování kurzů a programů CŽV budou nadále zůstávat jednotlivé katedry FEK. Z hlediska budoucího vývoje je v rozvojových dokumentech FEK deklarována snaha o větší zapojení CECEV do nabídky a realizace dalšího vzdělávání ve firmách a pro firmy (tedy zaměření na cílové skupiny z vnějšího prostředí ZČU). Ostatní aktivity je třeba přinejmenším zachovat či postupnými kroky inovovat a rozvíjet. Metody dosažení: Především hledání a nacházení tržních příležitostí v oblasti firemního vzdělávání (zde logicky musí být realizována analýza schopností a kompetencí jednotlivých pracovníků v oblasti CŽV/DV). V kontextu současné situace pokračovat ve spolupráci s UCV v tematických oblastech blízkých FEK. Samozřejmostí je pokračující spolupráce na realizaci U3V, případně i její rozvoj do dalších měst regionu. Z hlediska dalšího vzdělávání zaměstnanců je třeba vytvořit společnou informační platformu mezi CECEV (organizuje, připravuje), jednotlivými katedrami (vysílají pracovníky, případně vzdělávají) a vedením (rozhoduje o prioritách), celouniverzitně pak s UCV, Personálním odborem, UJP, CIV a dalšími pracovišti nabízejícími interní vzdělávání. 9

13 Produkty a cílové skupiny (v řazení dle objemu generovaných prostředků) Produkt 1 Dlouhodobé kurzy CŽV (minimálně jeden ročník) organizované dle VŠ zákona (úspěšnému účastníkovi jsou pak po vstupu do řádného studia uznány absolvované kurzy jako předměty řádného studia) Současný stav: Klíčový produkt CECEV (nakonec i důvod vzniku CECEV). V současné době je nabízen tento produkt v nižší úrovni (vedoucí ke kvalifikaci bakalář) v Chebu a v Plzni a vyšší úrovni (vedoucí k titulu ing.) v Plzni vždy na základě akreditovaného studijního programu Ekonomika a management, studijní obor Podniková ekonomika a management v kombinované formě studia. Dřívější obor Veřejná ekonomika již není nabízen (akreditaci má na dostudování). Programy jsou etablované, avšak počty účastníků kontinuálně klesají (trh se nasycuje). Očekávaný vývoj: Bude prověřen zájem o jiné studijní obory FEK (akreditované, a to nejen v KS). V případě zájmu uchazečů a možnosti kateder budou otevřeny další studijní obory. Jako pravděpodobné se jeví prodloužení současných programů CŽV o další semestr, případně dva semestry (při respektování ustanovení VŠ zákona o uznávání kurzů CŽV v řádném studiu) v reakci na stále se snižující počty studentů financovaných MŠMT. Cílová skupina: Zájemci o studium ekonomického směru, postupně přesun od zájemců nucených ke studiu (typicky zákonem, zaměstnavatelem) k zájemcům, kteří chtějí studovat (zlepšit si kvalifikaci, pozici na pracovním trhu). Určitý potenciál může skrývat spolupráce s větším zaměstnavatelem, typicky z veřejné správy (města, kraje). Postupy: Tržní analýza; akreditace příslušných programů v rámci RCV; nabídka potenciálním účastníkům. Produkt 2 Přípravné a vyrovnávací kurzy pro studenty FEK ZČU Současný stav: Pro studenty FEK jsou nabízeny kurzy vyrovnávací (matematika pro ekonomy, jazyky pro ekonomy, kvantitativní metody pro ekonomy) a kurzy přípravné (např. ke státnicím mající charakter opakovacího kurzu). Tato cílová 10

14 skupina je snadno oslovitelná, je známa její charakteristika a potřeby. Bohužel také tato skupina se čím dál rychleji zmenšuje. Vyrovnávací kurzy mají studentovi poskytnout v podstatě základní poznatky, které pak může aplikovat v předmětech řádného studia (studentům chybí klíčové předpoklady pro studium těchto předmětů nedostatečné znalosti). Přípravné kurzy slouží jako opakovací, především před státními zkouškami. Lektory těchto kurzů jsou pracovníci příslušných kateder. Očekávaný vývoj: Nepředpokládají se změny. Pokud bude docházet ke změnám, pak v šíři nabídky kurzů o další, kde je velký rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými vstupními znalostmi studentů v jednotlivých předmětech. Cílová skupina: Studenti FEK. Postupy: Tržní analýza; akreditace příslušných programů v rámci RCV; nabídka potenciálním účastníkům. 11

15 4. Fakulta elektrotechnická Z titulu oblasti odborné působnosti FEL ZČU jsou potenciálními partnery v oblasti celoživotního vzdělávání zejména společnosti působící v oblasti elektrotechnického průmyslu, energetiky a automobilového průmyslu. V první oblasti se jedná především o společnosti s regionální působností nebo zastoupením, v menší míře se jedná o společnosti sídlící v Evropské unii (Německo, Rakousko apod.). V druhé jmenované části se jedná hlavně o dvě majoritní energetické společnosti a několik menších dodavatelských a opravárenských společností zaměřených na technickou diagnostiku. V oblasti automobilového průmyslu se jedná o výrobce automobilů a řadu výrobců automobilových komponent. 12

16 5. Fakulta filosofická Fakulta filozofická v rámci celoživotního vzdělávání dlouhodobě pěstuje letní jazykové školy zaměřené na výuku blízkovýchodních jazyků (ivrit, arabština, turečtina). V posledních letech však výuka nebyla realizována pro nedostatečný počet uchazečů. Právě z důvodu nedostatečného zájmu případných uchazečů FF nepočítá s extenzivním rozšiřováním nabídky akcí celoživotního vzdělávání. Jestliže v budoucnosti dojde na FF k vytvoření kurzu celoživotního vzdělávání, pak se bude jednat o kurz na přímou objednávku potencionálního odběratele. FF se tedy celoživotního vzdělávání v žádném případě nezříká, nicméně bude v této oblasti postupovat dle výše uvedeného modelu. Oblast celoživotního vzdělávání, ve které je FF dlouhodobě aktivní, je univerzita třetího věku s její podporou (ve formě kurzů připravených zaměstnanci fakulty dle instrukcí Ústavu celoživotního vzdělávání ZČU) FF počítá i v budoucnosti. 13

17 6. Fakulta pedagogická Současný vývoj: Fakulta pedagogická dlouhodobě zabezpečuje široké spektrum programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizačně zajišťuje tuto činnost oddělení celoživotního vzdělávání na FPE. Fakulta velmi úzce spolupracuje se základními a středními školami Plzeňského a Karlovarského kraje. Většina studijních programů realizovaných v CŽV je akreditována vedle akreditace RCV také MŠMT jako programy DVPP. Akademičtí pracovníci fakulty jsou intenzivně zapojeni do výuky Univerzity třetího věku organizované UCV. Vzdělávací programy fakulty jsou akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k získání kvalifikace, k rozšíření kvalifikace, k prohlubování odborné kvalifikace. Fakulta v současné době nabízí a realizuje následující studijní programy a obory: a) obory vedoucí k získání kvalifikace studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ, na speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele, na vychovatele, na učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na SŠ, dále studium pro výchovné poradce, b) obory vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace dle Vyhlášky 317/2005 Sb. 6: pro učitele ZŠ (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, anglický jazyk, český jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, výpočetní technika a informatika, tělesná výchova, výchova ke zdraví), pro učitele SŠ (anglický jazyk, český jazyk, německý jazyk, výpočetní technika a informatika, tělesná výchova, výchova ke zdraví, psychologie, biologie), krátkodobé vzdělávací programy pro učitele zaměřené na oblast tělesné výchovy, hudební výchovy, přírodovědných oborů a environmentální výchovy, českého jazyka a cizích jazyků, psychologie aj. Očekávaný vývoj: Předpokládáme další rozvoj střediska celoživotního vzdělávání na FPE se stávajícím zaměřením, tzn. další zintenzivnění spolupráce se základními a středními školami. Fakulta bude usilovat o udržení či navýšení kvalitativní úrovně stávajících kurzů. Bude kladen důraz na prohloubení spolupráce didaktiků jednotlivých oborů s učiteli základních a středních škol, na transfer nejnovějších pedagogicko-psychologických a didaktických metod a postupů do oblasti celoživotního vzdělávání učitelů. Bude pravidelně probíhat průzkum trhu a na 14

18 základě analýzy výsledků a podle aktuálních potřeb pravidelně korigována nabídka vzdělávacích programů. Nově se fakulta zaměří na problematiku integrace cizinců v oblasti pedagogicko-psychologické, a zejména jazykové (např. jazykové kurzy pro žáky tříd, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitní zkoušku z českého jazyka apod.). V souvislosti s proměňující se situací základního školství (nárůst počtu žáků na 1. stupni ZŠ) se fakulta orientuje na další programy, jejichž cílem je zkvalitnění výuky na základní škole, např. otázky didaktiky matematiky pro 1. stupeň ZŠ, didaktiky jazyků aj. V nabídce programů CŽV bude fakulta reflektovat vyučovací předměty či tematické bloky, které jsou nově zařazovány do rámcových vzdělávacích programů (výchova ke zdraví, dopravní výchova, finanční výchova, výuka témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí apod.). Akademičtí pracovníci FPE se také účastní jako lektoři kurzů pořádaných Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU. 15

19 7. Fakulta právnická Stav v předchozím období: V předchozím období organizovala Fakulta právnická ZČU v Plzni dva dlouhodobé kurzy celoživotního vzdělávání podle 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a to kurz Právní specializace Veřejná správa a Základy práva. Výuku zajišťovali výhradně akademičtí pracovníci FPR. Oba kurzy probíhaly v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání ZČU. Účastníci kurzů, předměty a studijní plány byly evidovány v databázi IS STAG. Původní cílovou skupinou byli zaměstnanci státní správy, kteří byli přijímáni do kurzů na základě rámcové smlouvy jejich zaměstnavatele s vedením FPR. Po reakreditaci se kurzy otevřely pro širokou veřejnost se zaměřením na státní a veřejnou správu a na budoucí studenty prezenčního studia. Současný stav: V současnosti se Fakulta právnická dál ubírá směrem pořádání dlouhodobých kurzů Základy veřejné správy, zaměřených především na zaměstnance státní a veřejné správy (např. Policie ČR, Vězeňská služba ČR, Celní správa, Magistráty, úřady MO apod.), ale účastníkem se může stát každý občan, který ukončil úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Nově se FPR zaměřuje i na krátkodobé kurzy na základě poptávky zadavatelů, především z oblasti veřejné správy (pro zaměstnance veřejné správy). Kurzy jsou zaměřeny na oblast správního práva, občanského práva, pracovního práva, finančního a trestního práva. Zahájení kurzů se předpokládá od září Tyto krátkodobé kurzy budou evidovány v databázi ECEV. Akademičtí pracovníci FPR se také účastní jako lektoři kurzů pořádaných Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU. Očekávaný vývoj: Fakulta právnická bude i nadále pokračovat v trendu poskytování vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost, a to v kurzech dlouhodobých i krátkodobých. Ke stávajícímu kurzu Základy veřejné správy bude fakulta žádat o reakreditaci kurzu Základy práva. V oblasti krátkodobých kurzů se bude fakulta i nadále snažit rozvíjet spolupráci s veřejnoprávními subjekty na pořádání krátkodobých kurzů. Na 16

20 základě jejich poptávky bude připravovat kurzy na míru dle požadavků zadavatele. 17

21 8. Fakulta strojní Fakulta v současné době organizuje kurzy zaměřené na tělesnou výchovu a sport. 18

22 9. Fakulta umění a designu FUD uskutečňuje celoživotní vzdělávání: 1) dlouhodobými uměleckými výtvarnými kurzy v rámci programu Výtvarná umění a design, 2) krátkodobými týdenními kurzy v rámci Mezinárodní letní školy umění Art Camp, 3) dlouhodobými uměleckými kurzy realizovanými v rámci Arts Managementu. Všechny výše uvedené kurzy jsou zájmové. ad 1) Studijní program Výtvarná umění a design Kurzy jsou evidovány v IS/STAG (v akademickém roce 2013/14 je nabízeno v rámci studijního programu 30 kurzů). Výuka probíhá v zimním i letním semestru, účastník může dle svých časových a finančních možností v rámci akademického roku absolvovat jeden či více kurzů. Věk účastníka není omezen. FUD oslovuje těmito kurzy především absolventy neuměleckých středních škol, kteří uvažují o studiu na uměleckých vysokých školách (zejména kurzy Kresby, Grafického designu apod.), ale též zájemce z řad laické veřejnosti se zájmem o design (např. kurzem Design interiéru, Kov a šperk atd.). Po úspěšně absolvovaných přijímacích zkouškách a předložení Osvědčení o absolvování kurzu CŽV mohou být přijatým uchazečům tyto kurzy uznány do graduálního studia na FUD. Výuku zajišťují pedagogové FUD. ad 2) Mezinárodní letní škola umění Art Camp Letní škola umění nabízí celé spektrum uměleckých disciplín v rámci výtvarného umění i designu, koná se již tradičně každým rokem v červenci. Kurzy jsou evidovány v systému CECEV, kurzy jsou týdenní, v r bylo nabízeno 34 kurzů. Jak již napovídá název této školy se účastní čeští i zahraniční zájemci. Účastník může absolvovat dle svých finančních a časových možností jeden či více kurzů, po úspěšném absolvování každého kurzu obdrží Osvědčení. Výuku zajišťují pedagogové FUD a pozvaní zahraniční umělci. ad 3) Arts Management Arts Management je projekt uskutečňovaný společností Plzeň 2015 a FUD. 19

23 Kurzy jsou evidovány v systému CECEV, v ak. r. 2013/14 je nabízeno celkem 11 kurzů, určených široké škále pracovníků v kultuře a všem, kteří se na vytváření kultury podílejí, a to především z Plzeňska. Kurzy jsou dlouhodobé, vyučovány jsou v zimním i letním semestru. Účastník může absolvovat dle svého zájmu a finančních a časových možností jeden či více modulů, po úspěšném absolvování každého kurzu obdrží Osvědčení. V minulém zahajovacím ak. r. 2012/13 se 7 nabízených kurzů zúčastnilo celkem 120 účastníků (pracovníci různých kulturních organizací, učitelé ZŠ, ZUŠ, SOŠ aj.) nejen z Plzně a Plzeňského kraje, ale i z Prahy, Brna, Jihlavy aj.). Předpokládá se, že výuka v rámci tohoto projektu bude zakončena v ak. r. 2014/15.Výuku zajišťují externí vyučující. Očekávaný vývoj: FUD bude pokračovat v poskytování vzdělávání co nejširších věkových a zájmových skupin; na základě připomínek a reakcí stávajících účastníků v dotazníkových šetřeních a poptávky trhu bude zkvalitňovat a rozšiřovat současnou nabídku kurzů. 20

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více