Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková"

Transkript

1 Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková

2 Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), 60 Celoživotní vzdělávání 1) V rámci své vzdělávací činnosti můţe vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoţivotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem. 2) O absolvování studia v rámci celoţivotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoţivotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona ( 48 aţ 50), můţe vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoţivotního vzdělávání aţ do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. 3) Účastníci celoţivotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.

3 Celoživotní vzdělávání na TUL Pravidla studia v programech celoţivotního vzdělávání TUL Vnitřní předpis, který je přílohou Statutu Technické univerzity v Liberci Webové stránky TU v Liberci /studenti/legislativa/ vnitřní předpisy

4 Celoživotní vzdělávání na TUL Formální vzdělávání Studijní programy kombinovanou formou určené dospělým studujícím při zaměstnání Kurzy dalšího a celoţivotního vzdělávání Neformální vzdělávání Na webových stránkách jednotlivých fakult a kateder jsou volně k dispozici studijní materiály (sborníky z konferencí či seminářů, studijní texty atd.)

5 Počty studentů v kombinovaných formách studia Fa Studijní program Rok 2009 Rok 2010 Bak. Mag. Bak. Mag. EF Ekonomika a management FM Elektrotechnika a informatika FS Strojírenství Strojní inţenýrství Stroje a zařízení 32 Strojírenská technologie 32 ÚZS Ošetřovatelství

6 Počty studentů v kombinovaných formách studia Fa Studijní program Rok 2009 Rok 2010 Bak. Mag. Bak. Mag. Textil FT Textilní inţenýrství Průmyslový management Vychovatelství Speciální pedagogika FP Sociální práce Učitelství pro ZŠ TUL Celkem K studovalo na TUL studentů v bak. a mag. programech Tedy více jak 21 % studentů studovalo v kombinované formě studia.

7 Kurzy celoživotního vzdělávání na TUL Fakulta strojní: kurzy (8-47 hod.) pro vlastní absolventy nebo pro absolventy technických fakult příbuzných oborů Fakulta textilní: převaţují kurzy pro pedagogy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Převaţují kurzy pro absolventy středních škol (sociální práce a speciální pedagogika, asi 65 % frekventantů), Cca 35 % frekventantů v krátkých kurzech DVPP inovačního a doplňujícího charakteru Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií: kurzy oficiálně nevykazuje podnikové vzděl. Centrum dalšího vzdělávání: Převaţují kurzy DVPP v garanci FP 25% frekventantů absolventi VŠ, 20 % absolventi SŠ Kurzy v garanci ostatních fakult (EF a FT) jsou určeny absolventům SŠ (5 %) Univerzita třetího věku cca 50 % frekventantů

8 Počty účastníků kurzů CŽV na TUL Skupina studijních programů Rok 2009 Rok 2010 Profesní U3V Profesní U3V Přírodní vědy a nauky 6 Technické vědy a nauky (FS+FT) 387 (17 FT ) (34 FT) 35 Společenské vědy a nauky Ekonomie Zdr., lékař. a farm. vědy a n Pedagog., učit. a sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem * * V roce 2009 studovalo na TUL účastníků kurzů celoživotního vzdělávání, což činí asi 12 % počtu studentů.

9 Akreditované kurzy DVPP Název kurzu Akred. Status kurzu Kurz pedagogické přípravy pro učitele 2. stupně ZŠ vyhl.č. 317/2005 Kurz pedagogické přípravy pro učitele SŠ vyhl.č. 317/2005 Kurz pedagogické přípravy pro učitele praktického vyučování a odborného výcviku vyhl.č. 317/2005 Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele vyhl.č. 317/2005 Kurz pro výchovné poradce vyhl.č. 317/2005 Rozšiřující studium speciální pedagogiky vyhl.č. 317/2005 Krátké kurzy doplňující a zejména inovační (podle 10 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.): 25 v rozmezí let

10 Projekty OP VK řešené v současné době V současné době je na TUL v řešení 33 projektů OP VK v celkové dotaci ,- Kč Z toho je 15 projektů ve výši ,- určeno na rozvoj kombinovaného studia a celoţivotního vzdělávání a 1 projekt ve výši ,- Kč je věnován rozvoji dalšího a celoţivotního vzdělávání asi z 50 %

11 Rozvoj kombinované formy studia Název projektu Fakulta Stručná charakteristika Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice Inovace kombinované formy stud. oboru Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ na FP TUL Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra Kombinované studijní obory vzdělávání učitelů na FP TUL FP FP ÚZS FP Zefektivnění a zkvalitnění výuky kombinovaného studia Speciální pedagogiky Zkvalitnění studijního oboru Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ v kombinované formě studia Inovace systému a obsahu studijního oboru Všeobecná sestra stud. programu Ošetřovatelství Příprava a akreditace studijních oborů v kombinované formě. (11 oborů)

12 Další vzdělávání pedagog. pracovníků Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkluzivním vzdělávání Neformální vzdělávání vzdělavatelů Tradiční textilní techniky FP FT Metodická příručka včetně podpůrných didaktických materiálů k osobnostní a sociální výchově ţáků se speciálními vzděl. potřebami. Dílny, kurzy a semináře pro prac. školských zařízení pro zájmové vzdělávání, volného času dětí a mládeţe... Výchovné problémy ZŠ CDV Příprava a realizace kurzu DV učitelů ZŠ, zaměřeného na řešení výchovných problémů a integraci znevýhodněných dětí do ZŠ. Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele ZŠ a SŠ v LK Vyuţití počítače a internetu ve výuce Inovace Kurzu pro výchovné poradce FP EF CDV Vytvoření, akreditace a realizace krátkodobých inovativně pedagogických kurzů DVPP (min. 20 kurzů). Příprava a realizace kurzu Multimédia ve výuce pro učitele středních škol. Inovace, rozšíření a pilotní ověření elektronických studijních materiálů pro nově akreditovaný Kurz pro výchovné poradce

13 Ostatní kurzy CŽV Vzdělávání občanů starší střední generace Název projektu Fak. Stručná charakteristika Kurz aktuálních gramotností CDV Vytvoření a realizace 3 sem. kurzu pro starší střední generaci s cílem rozšířit dovednosti v počítačové, sociální, mediální, jazykové, občanské a finanční gramotnosti. Vzdělávání žáků a studentů ZŠ a SŠ a jejich pedagogů Zelená technice SF Popularizace vzdělávání technického směru a motivace ţáků k tomuto vzdělávání. Projekt je určen pro ţáky ve věku 13 aţ 19 let. Na vybraných příkladech ze ţivota se budou ţáci seznamovat s technickými obory. Podpora a motivace ţáků ZŠ a SŠ k jejich budouc. zapojení do výzkumu a vývoje v tech. oborech FM Podpořit zájemce o vědu a výzkum v technických oborech z řad ţáků ZŠ a stud. SŠ (a jejich pedagogy) formou kurzů, seminářů, her, soutěţí a dalších aktivit.

14 Pracovníci univerzit (TUL) Název projektu Fak. Stručná charakteristika Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s vyuţitím modelového pilotního projektu NANO Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinár. souvislostech Rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců TUL v angličtině EF EF CDV Série teoretických seminářů a následná realizace skutečné komunikační kampaně pilotního projektu NANO Systém vzdělávání, který zvýší schopnosti ak. pracovníků řídit finanční prostředky určené pro rozvoj vědy a výzkumu a eliminovat negativní jevy spojené s nekvalitním finančním plánováním a řízením projektů v mezinárodním prostředí EU. Formou dalšího vzdělávání zlepšit jazykové kompetence zaměstnanců a doktorandů TUL v angličtině a připravit je na další rozvoj internacionalizace univerzity.

15 Schválené projekty Název projektu Fak. Stručná charakteristika Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s 6 vyhl. č. 317/2005 Sb. (OP VK nadregionální projekt) FP Inovace kurzů DVPP zaměřených na získání 3. aprobačního předmětu a zpracování standardů pro akreditaci komisí DVPP podle 6 vyhl. č. 317/2005. Inovace studia k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT (OP VK nadregionální projekt) FP Inovace kurzů DVPP podle 9 vyhl. č. 317/2005 (v souladu s oddílem (1)a). Budou vytvořeny e-learningové opory, elektronická knihovna a inovace standardů pro akreditaci komisí DVPP. Kurz vysokoškolské pedagogiky (Rozvojový projekt MŠMT) CDV Realizace ročního kurzu pedagogiky pro pedagogy technických fakult TU v Liberci a přípravu a ověření elektronických studijních materiálů připravených na míru v LMS Moodle.

16 Dlouhodobý záměr TUL pro rok (citace) 2.4 Celoživotní vzdělávání TUL bude podporovat všechny iniciativy celoţivotního vzdělávání, ať uţ se jedná o nástavbové studium a rozšiřování kvalifikace pro střední věk, či univerzity třetího věku pro seniory. Ve všech aktivitách v oblasti vzdělávání bude klást maximální důraz na počítačovou a finanční gramotnost, na jazykovou vybavenost občanů. Strategický cíl Podporovat rozvoj vzdělanosti v regionu i mimo něj; přitom těţiště spatřovat ve zvyšování konkurenceschopnosti subjektů trhu práce. Posílení povědomí o moţnostech studia, rozšíření mnoţství oborů jak v oblasti zájmového, tak i rekvalifikačního vzdělávání, udrţet finanční dostupnost výukových aktivit pro zájemce. Úřední deska/ Úřední deska TUL

17 Dlouhodobý záměr TUL pro rok (citace) Dílčí cíle podporovat tvorbu kurzů celoţivotního vzdělávání ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli a úřady práce..., vyvíjet vhodné studijní opory a multimediální učební pomůcky..., inovovat kurzy celoţivotního vzdělávání ve vazbě na zavedení kreditového systému, vytvořit transparentní mechanismus uznávání výsledků studia,... vytvářet kurzy pro akademické pracovníky..., rozšiřovat a dále rozvíjet nabídku vzdělávacích i studijních programů pro učitele ZŠ, SŠ, ale i ostatní pedagogické pracovníky vytvářet a organizovat inovační a certifikované kurzy ve zdravotnictví... posílit poradenství pro zájemce a účastníky CŢV, podporovat rozvoj zájmového vzdělávání... posilovat význam Univerzity třetího věku... atd.

18 Děkuji vám za pozornost Použité zdroje: Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na léta Výroční zpráva o činnosti Technické univerzity v Liberci za rok 2009

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií,

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru. na rok 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru. na rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2011 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010 Aktualizace na rok 2007 Projednáno Vědeckou radou PF UJEP 6. 2. 2007 Schváleno AS PF UJEP 21. 2. 2007 Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. děkan V Ústí

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Projednáno Vědeckou radou PF UJEP 23. 11. 2010 Schváleno AS PF UJEP 15. 12. 2010 Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. děkan V Ústí nad Labem, dne ÚVOD

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 9. 12. 21 Obsah 1 Úvod... 9 2 Strategie programu... 1 3 Prioritní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Souhrnná informace k OP VVV

Souhrnná informace k OP VVV Co je OP VVV? Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016. Moravskoslezský kraj

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016. Moravskoslezský kraj AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016 Moravskoslezský kraj Obsah Úvod východiska pro programové období 2014-2020... 1 1. Problémové oblasti vzdělávání v České republice východiska... 4 1.1 Dimenze hlavních cílů...

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Č. j.: VŠTE:3571/2010

Č. j.: VŠTE:3571/2010 Č. j.: VŠTE:3571/2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na období 2011-2015

Více

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy TŘEBÍČ, o.p.s. pro

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více