Psychosomatika z perspektivy systemické psychoterapie. Gaudia proti rakovině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychosomatika z perspektivy systemické psychoterapie. Gaudia proti rakovině"

Transkript

1 Psychosomatika z perspektivy systemické psychoterapie

2 Vývoj oboru psychosomatika Psychosomatické (psyché-duše, soma-tělo) myšlení je v medicíně přítomno již od jejích počátků. Hippokrates řecký lékař, př.n.l., v jeho přístupu existovali pouze jednotliví nemocní, na nemoc jako takovou nekladl důraz. Není důležité, jakou nemocí onemocněl určitý člověk, ale jaký člověk onemocněl určitou nemocí 2

3 Vývoj oboru J.Ch.A.Heinroth ( ), německý psychiatr, v roce 1818 poprvé použil výraz psychosomatika, když hovořil o faktorech nespavosti. Sigmund Freud rakouský neurolog, ( ), poprvé používá vědeckého paradigmatu, kdy považuje tělesné a psychické nemoci člověka za stejnohodnotné projevy jeho vývojových narušení. V roce 1939 vychází první číslo časopisu Psychosomatic Medicine a přináší programové prohlášení psychosomatiky: -představuje jak nový obor, tak součást každé lékařské specializace -tvrdí, že není, logického rozlišení mezi tělem a duší - zajímá se o vztahy mezi emočním životem a tělesnými pochody 3

4 Vývoj oboru 1977: Engel: biopsychosociální přístup všechny tělesné a psychické nemoci v sobě zahrnují biologické, psychologické a sociální prvky 1977 Světová zdravotnická organizace (WHO): přijetí biopsychosociálního pojetí nemoci (x biologický model) tzv. přístupy zaměřené na pacienta Jde o člověka, který stoná, nikoli o nemoc. 4

5 Definice Odborný termín psychosomatika dnes můžeme chápat ve dvojím významu: 1) nadoborový základní postoj a pohled na diagnostiku a terapii nemocí, při němž se berou v úvahu stejnou měrou faktory tělesné, duševní a sociální. V tomto smyslu je psychosomatika interdisciplinárním konceptem, ne jen jednou z disciplín jako vnitřní lékařství, psychiatrie nebo chirurgie. Nespočívá tedy v tom, že by určité nemoci považovala za psychosomatické a ty by tvořily obsah psychosomatického oboru. Psychosomatické aspekty mohou mít svůj význam u nejrůznějších tělesných poruch, jimiž se zabývají různé lékařské obory. 2) samostatný klinický obor a směr výzkumu. Jeho jádrem je zkoumání a léčba vzájemného působení těla a duše při určitých nemocech. V tomto smyslu tvoří psychosomatický pohled na nemoci a odpovídající terapie samostatný lékařský obor, který se praktikuje na příslušných odděleních nemocnic a univerzitních klinik i na speciálních psychosomatických klinikách (Morschitzky, H., Sator, S., 2007). 5

6 Obecně lze říci, že: Definice Psychosomatické přístupy zdůrazňují propojení mezi duševními a tělesnými koreláty zdraví. (Tímto však současně poukazují na oddělení těchto dvou stránek lidského bytí.) 6

7 Souvislosti psychosomatiky Vnímat duši a tělo jako jeden celek není asi pro současnou dobu a vědu možné. Lze si však všímat vzájemných propojení a souvislostí. Propojenost v jazyce U některých skupin nemocí se propojení příznaku s jedincovým prožíváním přímo nabízí. Oblíbeným způsobem, jak onu propojenost dokreslit, je odvolávat se na lidovou zkušenost zachycenou v jazyce např.. leží mi v žaludku, srdce mi radostí poskočilo, to neustojím, to nevydýchám Propojenost v teorii Propojenost vědních disciplín, vznik mezioborových vědních disciplín např. psychoneuroimunologie. 7

8 Propojenost výčtem vlivů Souvislosti psychosomatiky Např. faktory biologické, faktory osobnostní, faktory na úrovni chování, faktory společenské, faktory technologické, faktory přírodního prostředí. (WHO: bio-psycho-sociální model nemoci) Propojenost týmovou spoluprací Důraz je kladen na to, aby se dařilo navázat srozumitelnou společnou řeč v pracovním týmu, např. lékařům a sestrám a dalším pomáhajícím profesím psychoterapeutům, psychologům atd. (psychosomatické kliniky) 8

9 CHARAKTERISTIKY PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU V MEDICÍNĚ Tělesné onemocnění se posuzuje s ohledem na psycho-sociální souvislosti, čímž dochází k integraci a k zohlednění bio-psycho-sociální etiologie somatických nemocí. Tzv. systémová teorie vychází mj. z principů cirkulární kauzality, vzájemného ovlivňování tělesných, psychických a sociálních systémů. Reakce v jednom systému vede k ovlivnění obou dalších. Prvotním úkolem psychosomatické medicíny je proto posuzovat v každém jednotlivém případě, jsou-li psycho-sociální faktory signifikantní či zanedbatelné. Podle toho se rozhodovat, zda doporučit psychosomatickou terapii, a také s ohledem na kapacitu psychosomatických pracovišť a na jejich ekonomické možnosti. Pacient je chápán jako subjekt, který se na své léčbě aktivně podílí a nese za ni spolu s terapeutem odpovědnost. Vztah terapeut pacient je vztahem partnerským. Významnou součástí léčby je subjektivita pacienta, jeho prožívání a porozumění co nejširším souvislostem jeho nemoci. Individuální přístup k pacientovi. Pokaždé je nutné spolu s pacientem, případně i jeho rodinou hledat originální řešení pro léčbu jeho onemocnění. 9

10 ETABLOVANOST PSYCHOSOMATIKY V ČR WHO: sice přijat biopsychosociální model (1977), přitom ale celé vzdělání medicíny se u nás týká především toho bio pouhé stovky lékařů jsou vzděláni v psychosomatice, většina specializována úzce nějakým biologickým směrem možný vzor Německo: 1970 byla v Německu v jejich zdravotnickém systému přijata psychosomatická medicína a psychoterapie do aprobačních směrnic pro lékaře, a tím byla zařazena mezi povinné obory etablované na lékařských fakultách kurz v Německu: osmdesát nebo sto hodin, jak informace o psychosociální oblasti, ale také právě dovednosti: asi třicet hodin dovednosti vést rozhovor (celá třetina kurzu)-navázat intenzivnější kontakt, vést zevrubnější rozhovor o psychosociálních aspektech 10

11 AKTUÁLNÍ KONTEXT PSYCHOSOMATIKY (ČR) Studie: u více než 20% nemocných je onemocnění způsobeno různým podílem biologických, psychologických a sociálních faktorů; těchto 25% i více nemocných putujících po zdravotnickém systému je sice léčeno, avšak čistě biologicky-neúspěšná léčba, chronifikace Podpora pacientů směrem k užívání léků jakožto řešení zdravotních potíží (biologický přístup) X Méně léčit a více uzdravovat! (Hnízdil) 11

12 KTERÁ ONEMOCNĚNÍ SPADAJÍ DO PSYCHOSOMATIKY jakékoliv onemocnění- průběh je chronický, dlouhodobý a pacient špatně reaguje na léčbu, pak téměř jistota, že psychosociální aspekty ve hře a potřeba je rozpoznávat a zahrnout, pracovat např. s rodinou nebo nějakým způsobem zohlednit uvědomění si psychosociálních aspektů stonání (x nedostačivost léků) (hypertenze-biologický podklad jen u několika procent všech hypertoniků, největší část somatizuje (přenesení psychických obtíží do tělesné oblasti), ale klasická medicína na to reaguje jenom biologicky, což nefunkční a zátěžové pro pacienty, ekonomiku, ) Bolest hlavy - migréna Poruchy spánku Bolesti zad (vertebrogenní algický syndrom) dané nesprávným životním stylem( malá nebo nevhodná fyzická aktivita, strach, napětí, hypersenzitivita) 12

13 ONEMOCNĚNÍ Únavový syndrom Chronické choroby zažívacího traktu průjmy, vředová choroba, Ulcerózní kolitida, Crohnova choroba Gynekologické obtíže - funkční neplodnost/ nebyla gynekologem zjištěna organická příčina/ poruchy sexuálního prožívání, poruchy menstruačního cyklu, premenstruační syndrom, problémy v klimaktériu Těhotenské obtíže, příprava na porod, poporodní výkyvy nálad Chronická kožní onemocnění- lupénka, akné, atopický ekzém, chronické svědění, nezdravá, unavená pokožka Oběhový systém vysoký krevní tlak, bušení u srdce, pocity nepravidelnosti srdečního rytmu Alergie, astma Závrať, nemožnost promluvit, pocit sevřeného hrdla Poruchy příjmu potravy- přejídání se, obezita, mentální anorexie 13

14 KLASICKÝ VS. PSYCHOSOMATICKÝ PŘÍSTUP Př. bolest zad Klasický medicínský postup: Léčba spočívá v nasazení analgetik nebo nějakých myorelaxancí na uvolnění svalů, v pracovní neschopnosti, a případně naordinování rehabilitace. Psychosomatický postup: Zaměřuje se na vedení rozhovoru s pacientem, a to tak, aby v jeho rámci identifikovali další možné zátěže naléhající na pacienta (nejen biologického charakteru). Zdravotník mu pak může poskytovat další péči jako např. relaxační metody, akupunkturu, aj. ( a přitom zůstat na poli běžné medicíny). 14

15 Z PRAXE (PŮSOBENÍ GPR), STUDIE u lůžka, ambulantně supervize pro personál: individuální, týmové vzdělávání zdravotníků-projekt Znojmo, Brno: pomáhající rozhovor jako součást profese zdravotníka Studie: Prevalence deprese v terminálních stadiích (rakoviny) vzrůstá až na 77 % pacientů. Pacienti mají v této fázi oproti běžné populaci až pětadvacetkrát zvýšené riziko suicidia anebo žádosti o urychlení smrti. Léčba deprese a úzkosti v rámci biopsychosociálně-spirituálního modelu je jednou z možností, jak snížit utrpení pacientů na konci života. Životní události spojené s pocitem ponížení a devalvace životní role mají horší dopad než události spojené s ohrožením nebo ztrátou. (http://www.psychosom.cz/?page_id=3263, R. Honzák) 15

16 Nancy Morganová prokazuje, že povzbuzení pacientů, aby písemně vyjádřili své nejhlubší obavy týkající se jejich nádorového onemocnění, může přinést úlevu a zlepšení kvality jejich života. Přibližně polovina (49,1 %) pacientů referovala zlepšení svých pocitů a změn myšlenek týkajících se jejich nemoci bezprostředně po skončení písemné části terapeutického sezení, což pozitivně korelovalo se zlepšením především tělesné dimenze kvality života u 53,8 % nemocných po třech týdnech. V tiskovém prohlášení autorka studie řekla: Myšlenky a pocity, kognitivní procesy a emoce týkající se rakoviny, jsou klíčovými prvky spojenými se zlepšením, jak už prokázaly předchozí studie. Pokud popisujete pouze fakta, úspěch se nedostaví. 16

17 Terapeutické/léčebné aspekty-3 cesty Psychosomatická terapie zahrnuje tři cesty k vyléčení: A/Působení na orgány samé. Je třeba vrátit funkčnost poškozeným orgánům (medicinálními zásahy, fyzioterapeutickými tréninkovými programy, psychologickou intervencí apod.). B/Působení na psychosociální prostředí. Má-li se podařit natrvalo léčba nebo alespoň zmírnění symptomů, je třeba změnit též psychosociální pozadí, na němž se organická porucha vyvinula. Zde mají svou úlohu interaktivně zaměřené terapie (jako třeba partnerská nebo rodinná terapie a doprovodná psychosociální opatření, např. rady ohledně (změny) povolání). C/Utváření nového vztahu k orgánu. Je třeba, aby psychosomaticky nemocní získali lepší vztah ke svému tělu obecně a k poškozenému orgánovému okruhu zvlášť. Musí si také osvojit nový způsob myšlení a chování, který jim umožní zdravější život. V tom pomáhají takové formy individuální psychoterapie, které dbají stejnou měrou na tělo, pocity a způsob myšlení. 17

18 Terapeutické/léčebné aspekty Úkolem léčby je nahradit nevýhodné nebo neužitečné nazírání vlastního těla (nemoci) jiným. Zdravotník ponechá pacientovi víc odpovědnosti a víc práva, aby ten sám modifikoval a zpracovával interpretace svých tělesných procesů. Psychosomatickému pacientovi se nepřičítají žádné negativní vlastnosti typu potlačování, zapírání, zkreslování apod. (x respekt) Úkolem zdravotníka není změnit ducha nebo tělo pacienta, ale rozrušit (dekonstruovat) pacientovo myšlení o vlastním těle. 18

19 Terapeutické/léčebné aspekty Ať už si pacient myslí o svém psychosomatickém/tělesném utrpení cokoliv - navázat zde je zlatá cesta, rozrušit ho alternativními ideami je zlatá intervence. Zdravotník nedisponuje žádným jiným opravdovým modelem než pacient. Disponuje pouze schopností dekonstruovat nevýhodný/pro pacienta neužitečný model. 19

20 Narativní pojetí Každé onemocnění, tím spíše onemocnění závažnou, život ohrožující chorobou, znamená pro člověka ztrátu dosavadních jistot, ohrožení všech zvyklostí a přesvědčení, o která se do té doby opíral. To, čím se v životě trápíme, co nám působí trýzeň a utrpení, však nejsou fakta nebo nějaké objektivní skutečnosti, jsou to právě naše představy, významy, jaké faktům dáváme a očekávání, která jsou s fakty spojena. Lidská zkušenost je organizována v kratších nebo i delších příbězích. Příběh je komplexní systém, zahrnující minulost, přítomnost a budoucnost protagonisty a jeho kvality. Příběh zpětně určuje, k jaké zkušenosti má jeho autor i jeho příjemce dojít. Narativní (příběhový) přístup k chápání světa vychází z toho, že skutečnost je právě taková, jak o ní smýšlíme a jak o ní mluvíme. 20

21 Narativní pojetí Příběhy se samy od sebe proměňují. To je přirozené, zdravé, v pořádku. Potíž nastává, když je člověk zakletý do jedné verze, ze které nevidí východisko. Nehotový příběh píše sám protagonista, hotový příběh sám určuje protagonistovi osud. V procesu léčebného rozhovoru má pacient šanci stát se znovu autorem svého příběhu. Nemoc je hotovým příběhem, v okamžiku stanovení diagnózy je osud pacienta zpečetěn. Nemoc má své příčiny nebo alespoň rizikové faktory, které k jejímu vzniku přispěly, momentální stav pacienta a prognózu. Pacient není nemocen pouze fyzicky, ale jako bytost je nemocný především tím, jakým způsobem spojuje svůj nynější stav se svým dosavadním životem, jaký význam přisuzuje svým momentálním potížím a co předpokládá, že ho čeká. 21

22 Narativní pojetí Zkušenost je vždy bohatší než líčený příběh. Výjimečné události (neodpovídající logice dominantního příběhu) představují bohatý zdroj pro vytváření příběhů alternativních. V každém okamžiku máme k dispozici mnoho dalších alternativ, jak skutečnost vnímat. Ne všechny prožitky jsou součástí líčeného příběhu. Mnoho jich zůstává mimo vyprávění a nejsou nikdy vyjádřeny. Jsou opomíjeny ve prospěch kontinuity. Při bližším zkoumání zjistíme, že nespojitost tu stále trčí, jen byla dodatečně překryta autorskou aktivitou. Vždy je možné se ptát na to, proč se do příběhu dostalo právě to, co se tam dostalo, kde se dané očekávání vzalo, kdo je autorem tohoto tvrzení a jak se stalo, že ho pacient považuje za závazné. V člověku, jehož jednoznačné a definitivní soudy o sobě a své chorobě byly zrelativizovány významy proměňujícím rozhovorem, je pak zpravidla mnohem snadnější objevit zdroje k vypořádaní se s nepříznivými vlivy a rozhodování se o svém dalším bytí. 22

23 Externalizace Terapeutická technika (M. White a D. Epston), postup, při kterém se v mysli pacienta a jeho okolí důsledně odděluje příznak od osobnosti. Pacient pak na příznak obrazně řečeno vidí a může s ním lépe bojovat. Nemoc se stává nepřítelem, jehož vlastnosti může ten, kdo příznakem trpí, studovat a poznávat. Ostatní se učí, jak podpořit dosud bezmocného pacienta. Ten pak získá moc se příznaku vlastními silami postavit a zvítězit. Způsob rozhovoru, ve kterém oslovujeme zdravou část osobnosti pacienta a podporujeme ji proti příznaku. V neuvědomělé podobě externalizuje každý lékař, když stanoví diagnózu a pak získává pacienta ke spolupráci na vyléčení, odstranění nemoci, pokud jí oba dobře rozumí. To znamená, že každý z nich ví, co má udělat pro to, aby nad příznakem společně zvítězili. 23

24 Externalizace Kdykoli najdeme pro symptomy vysvětlení, organický nález, provádíme vlastně externalizaci symptomu. Symptom není totéž co nález a dokonce i tehdy, když je nějaký "nález" objeven, může, ale nemusí být hlavní příčinou obtíží. White : práce s dětmi trpícími pomočováním. Neodmyslitelnou součástí techniky vedle externalizace symptomu je internalizace schopnosti pacienta s příznakem aktivně bojovat. Externalizace umožní spolupráci s nemocným tím, že poukazujeme na fakt, že nemocného lze vidět také jako oběť symptomu, současně ho však také trvale činíme zodpovědným za pokroky v léčbě, za úspěchy v boji proti symptomu. 24

25 Externalizace: 8 kroků Externalizace má při narativním rozhovoru (podle Torbena Marnera) 8 kroků: 1) Navázat kontakt s pacientem, jeho rodinou a blízkými. Je dobré pamatovat na to, že některé rodiny jsou velmi ukázněné a pokud se navíc dívají na zdravotníka s respektem, mohou mu odkývat cokoli. To však vůbec nemusí znamenat, že jde o skutečný, autentický kontakt, že byl zdravotník tak říkajíc přijat do rodiny jako poradce pro řešení jejich obtížného problému. 25

26 Externalizace 2) Externalizace problému, popis problému jako fenoménu vně pacienta. - jak kdo problém vidí, jak o něm v rodině hovoří. - originální jazyk pacienta X cizorodý pojem nemusí být vůbec pacientem přijat -neustálá autorizace pojmů rodinou 26

27 Externalizace 3) Zkoumání, jaký vliv má problém na pacienta. -předpoklad jakéhosi nezávislého života Problému -dynamika, která se během života Problému vytvořila - otevřenost všem výkladům - pátrání po nevýhodách 27

28 Externalizace 4) Zkoumání, jaký vliv má pacient na "život" problému, hledání míst pozitivní deviace. -naopak vliv pacienta a jednotlivých členů jeho rodiny na život Problému -hledat potenciál změny -kdy vůbec není, nebo kdy se významně oslabuje 28

29 Externalizace 5) Vyzvat pacienta, aby si vybral buď zápas za svobodu nebo život oběti problému. -klíčové místo celé externalizace - skutečný a poučený souhlas nemocného, že On a ne kdokoli jiný se chce utkat v boji s Problémem 29

30 Externalizace 6) Intervence podporující zápas pacienta proti Problému. -práce s rodinou -nepředbíhat vlastními intervencemi a nápady x jen je motivovat k hledání vlastních nápadů. - úkoly 30

31 Externalizace 7) Zveřejnění a oslava úspěchů pacienta Získejte příbuzné pacienta pro oslavy úspěchů. Tak se posiluje místo pozitivní deviace a odtud se vyvíjí změna v rodinném fungování pacienta. 31

32 Externalizace 8) Nový status pacienta jako konzultanta pro ostatní pacienty. - nový status pacienta - diplom pacienta - odborníka na problém, který přemohl -opravdovost zdravotníka, angažovaný entusiasmus 32

33 LITERATURA Beran Jiří: Lékařská psychologie v praxi Chvála, V., Trapková, L. Externalizace - nový nástroj psychosomatiky? INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,o.p.s. v LIBERCI Chvála, V., Trapková, L. - Osm kroků externalizace v narrativní terapii u PPP. INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,o.p.s. v LIBERCI Morschitzky,H., Sator, S. Když duše mluví řečí těla, stručný přehled psychosomatiky. Praha, Portál, Biopsychosociální model nemoci 33

34 Děkuji za pozornost 34

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu 1 Tento produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skripta

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena Průvodka dokumentem Psychosociální aspekty zdraví a nemoci: - nadpisy dvou úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 2), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány,

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

(Psychosomatická medicína) PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ SEKCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI,

(Psychosomatická medicína) PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ SEKCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI, Číslo 4 11.KONFERENCE PS MEDICÍNY PSYCH@SOM (Psychosomatická medicína) ČASOPIS PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY VYDÁVÁ LIBERECKÝ INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

IDENTITA PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

IDENTITA PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY 15.CELOSTÁTNÍ PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE V Liberci 223 15.CELOSTÁTNÍ PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE V LIBERCI IDENTITA PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY PSYCHOSOMATICKÁ KLINIKA S.R.O. (PRAHA) A STŘEDISKO KOMPLEXNÍ

Více

UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ

UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych na tomto místě poděkovat především vedoucí své práce, dr. Reifové, jejíž inspirativní přístup a nasazení

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Pražskou psychoterapeutickou fakultu jsem začala navštěvovat z mého osobního zájmu o psychologii, a tak jsem se dozvěděla o oboru psychoterapie,

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče)

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) Veronika Bláhová Katedra: Teologie a filozofie Vedoucí práce: ThLic.

Více

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Tradičně se předpokládá, že v rozvoji řady nemocí gastrointestinálního traktu se účastní psychologické faktory. Například zánětlivé onemocnění tračníku a vředová

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI. Stanislav Pelcák

PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI. Stanislav Pelcák PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI Stanislav Pelcák Psychologie zdraví a nemoci. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení všichni, kdo se chystáte pracovat s předkládanou publikací Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, dovolte pár úvodních slov, která

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín. Bc. Jana Chovancová

Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín. Bc. Jana Chovancová Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín Bc. Jana Chovancová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji tématu paliativní péče, především pak možnostem jejího

Více

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií Bc.Klára Toboláková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá lidmi se schizofrenií a jejich vnímáním partnerského vztahu. Cílem práce

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Autor PharmDr. Marcela Koupilková e-mail: Koupilkova@centrum.cz Výtah z obhájené rigorózní práce

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více