Psychosomatika z perspektivy systemické psychoterapie. Gaudia proti rakovině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychosomatika z perspektivy systemické psychoterapie. Gaudia proti rakovině"

Transkript

1 Psychosomatika z perspektivy systemické psychoterapie

2 Vývoj oboru psychosomatika Psychosomatické (psyché-duše, soma-tělo) myšlení je v medicíně přítomno již od jejích počátků. Hippokrates řecký lékař, př.n.l., v jeho přístupu existovali pouze jednotliví nemocní, na nemoc jako takovou nekladl důraz. Není důležité, jakou nemocí onemocněl určitý člověk, ale jaký člověk onemocněl určitou nemocí 2

3 Vývoj oboru J.Ch.A.Heinroth ( ), německý psychiatr, v roce 1818 poprvé použil výraz psychosomatika, když hovořil o faktorech nespavosti. Sigmund Freud rakouský neurolog, ( ), poprvé používá vědeckého paradigmatu, kdy považuje tělesné a psychické nemoci člověka za stejnohodnotné projevy jeho vývojových narušení. V roce 1939 vychází první číslo časopisu Psychosomatic Medicine a přináší programové prohlášení psychosomatiky: -představuje jak nový obor, tak součást každé lékařské specializace -tvrdí, že není, logického rozlišení mezi tělem a duší - zajímá se o vztahy mezi emočním životem a tělesnými pochody 3

4 Vývoj oboru 1977: Engel: biopsychosociální přístup všechny tělesné a psychické nemoci v sobě zahrnují biologické, psychologické a sociální prvky 1977 Světová zdravotnická organizace (WHO): přijetí biopsychosociálního pojetí nemoci (x biologický model) tzv. přístupy zaměřené na pacienta Jde o člověka, který stoná, nikoli o nemoc. 4

5 Definice Odborný termín psychosomatika dnes můžeme chápat ve dvojím významu: 1) nadoborový základní postoj a pohled na diagnostiku a terapii nemocí, při němž se berou v úvahu stejnou měrou faktory tělesné, duševní a sociální. V tomto smyslu je psychosomatika interdisciplinárním konceptem, ne jen jednou z disciplín jako vnitřní lékařství, psychiatrie nebo chirurgie. Nespočívá tedy v tom, že by určité nemoci považovala za psychosomatické a ty by tvořily obsah psychosomatického oboru. Psychosomatické aspekty mohou mít svůj význam u nejrůznějších tělesných poruch, jimiž se zabývají různé lékařské obory. 2) samostatný klinický obor a směr výzkumu. Jeho jádrem je zkoumání a léčba vzájemného působení těla a duše při určitých nemocech. V tomto smyslu tvoří psychosomatický pohled na nemoci a odpovídající terapie samostatný lékařský obor, který se praktikuje na příslušných odděleních nemocnic a univerzitních klinik i na speciálních psychosomatických klinikách (Morschitzky, H., Sator, S., 2007). 5

6 Obecně lze říci, že: Definice Psychosomatické přístupy zdůrazňují propojení mezi duševními a tělesnými koreláty zdraví. (Tímto však současně poukazují na oddělení těchto dvou stránek lidského bytí.) 6

7 Souvislosti psychosomatiky Vnímat duši a tělo jako jeden celek není asi pro současnou dobu a vědu možné. Lze si však všímat vzájemných propojení a souvislostí. Propojenost v jazyce U některých skupin nemocí se propojení příznaku s jedincovým prožíváním přímo nabízí. Oblíbeným způsobem, jak onu propojenost dokreslit, je odvolávat se na lidovou zkušenost zachycenou v jazyce např.. leží mi v žaludku, srdce mi radostí poskočilo, to neustojím, to nevydýchám Propojenost v teorii Propojenost vědních disciplín, vznik mezioborových vědních disciplín např. psychoneuroimunologie. 7

8 Propojenost výčtem vlivů Souvislosti psychosomatiky Např. faktory biologické, faktory osobnostní, faktory na úrovni chování, faktory společenské, faktory technologické, faktory přírodního prostředí. (WHO: bio-psycho-sociální model nemoci) Propojenost týmovou spoluprací Důraz je kladen na to, aby se dařilo navázat srozumitelnou společnou řeč v pracovním týmu, např. lékařům a sestrám a dalším pomáhajícím profesím psychoterapeutům, psychologům atd. (psychosomatické kliniky) 8

9 CHARAKTERISTIKY PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU V MEDICÍNĚ Tělesné onemocnění se posuzuje s ohledem na psycho-sociální souvislosti, čímž dochází k integraci a k zohlednění bio-psycho-sociální etiologie somatických nemocí. Tzv. systémová teorie vychází mj. z principů cirkulární kauzality, vzájemného ovlivňování tělesných, psychických a sociálních systémů. Reakce v jednom systému vede k ovlivnění obou dalších. Prvotním úkolem psychosomatické medicíny je proto posuzovat v každém jednotlivém případě, jsou-li psycho-sociální faktory signifikantní či zanedbatelné. Podle toho se rozhodovat, zda doporučit psychosomatickou terapii, a také s ohledem na kapacitu psychosomatických pracovišť a na jejich ekonomické možnosti. Pacient je chápán jako subjekt, který se na své léčbě aktivně podílí a nese za ni spolu s terapeutem odpovědnost. Vztah terapeut pacient je vztahem partnerským. Významnou součástí léčby je subjektivita pacienta, jeho prožívání a porozumění co nejširším souvislostem jeho nemoci. Individuální přístup k pacientovi. Pokaždé je nutné spolu s pacientem, případně i jeho rodinou hledat originální řešení pro léčbu jeho onemocnění. 9

10 ETABLOVANOST PSYCHOSOMATIKY V ČR WHO: sice přijat biopsychosociální model (1977), přitom ale celé vzdělání medicíny se u nás týká především toho bio pouhé stovky lékařů jsou vzděláni v psychosomatice, většina specializována úzce nějakým biologickým směrem možný vzor Německo: 1970 byla v Německu v jejich zdravotnickém systému přijata psychosomatická medicína a psychoterapie do aprobačních směrnic pro lékaře, a tím byla zařazena mezi povinné obory etablované na lékařských fakultách kurz v Německu: osmdesát nebo sto hodin, jak informace o psychosociální oblasti, ale také právě dovednosti: asi třicet hodin dovednosti vést rozhovor (celá třetina kurzu)-navázat intenzivnější kontakt, vést zevrubnější rozhovor o psychosociálních aspektech 10

11 AKTUÁLNÍ KONTEXT PSYCHOSOMATIKY (ČR) Studie: u více než 20% nemocných je onemocnění způsobeno různým podílem biologických, psychologických a sociálních faktorů; těchto 25% i více nemocných putujících po zdravotnickém systému je sice léčeno, avšak čistě biologicky-neúspěšná léčba, chronifikace Podpora pacientů směrem k užívání léků jakožto řešení zdravotních potíží (biologický přístup) X Méně léčit a více uzdravovat! (Hnízdil) 11

12 KTERÁ ONEMOCNĚNÍ SPADAJÍ DO PSYCHOSOMATIKY jakékoliv onemocnění- průběh je chronický, dlouhodobý a pacient špatně reaguje na léčbu, pak téměř jistota, že psychosociální aspekty ve hře a potřeba je rozpoznávat a zahrnout, pracovat např. s rodinou nebo nějakým způsobem zohlednit uvědomění si psychosociálních aspektů stonání (x nedostačivost léků) (hypertenze-biologický podklad jen u několika procent všech hypertoniků, největší část somatizuje (přenesení psychických obtíží do tělesné oblasti), ale klasická medicína na to reaguje jenom biologicky, což nefunkční a zátěžové pro pacienty, ekonomiku, ) Bolest hlavy - migréna Poruchy spánku Bolesti zad (vertebrogenní algický syndrom) dané nesprávným životním stylem( malá nebo nevhodná fyzická aktivita, strach, napětí, hypersenzitivita) 12

13 ONEMOCNĚNÍ Únavový syndrom Chronické choroby zažívacího traktu průjmy, vředová choroba, Ulcerózní kolitida, Crohnova choroba Gynekologické obtíže - funkční neplodnost/ nebyla gynekologem zjištěna organická příčina/ poruchy sexuálního prožívání, poruchy menstruačního cyklu, premenstruační syndrom, problémy v klimaktériu Těhotenské obtíže, příprava na porod, poporodní výkyvy nálad Chronická kožní onemocnění- lupénka, akné, atopický ekzém, chronické svědění, nezdravá, unavená pokožka Oběhový systém vysoký krevní tlak, bušení u srdce, pocity nepravidelnosti srdečního rytmu Alergie, astma Závrať, nemožnost promluvit, pocit sevřeného hrdla Poruchy příjmu potravy- přejídání se, obezita, mentální anorexie 13

14 KLASICKÝ VS. PSYCHOSOMATICKÝ PŘÍSTUP Př. bolest zad Klasický medicínský postup: Léčba spočívá v nasazení analgetik nebo nějakých myorelaxancí na uvolnění svalů, v pracovní neschopnosti, a případně naordinování rehabilitace. Psychosomatický postup: Zaměřuje se na vedení rozhovoru s pacientem, a to tak, aby v jeho rámci identifikovali další možné zátěže naléhající na pacienta (nejen biologického charakteru). Zdravotník mu pak může poskytovat další péči jako např. relaxační metody, akupunkturu, aj. ( a přitom zůstat na poli běžné medicíny). 14

15 Z PRAXE (PŮSOBENÍ GPR), STUDIE u lůžka, ambulantně supervize pro personál: individuální, týmové vzdělávání zdravotníků-projekt Znojmo, Brno: pomáhající rozhovor jako součást profese zdravotníka Studie: Prevalence deprese v terminálních stadiích (rakoviny) vzrůstá až na 77 % pacientů. Pacienti mají v této fázi oproti běžné populaci až pětadvacetkrát zvýšené riziko suicidia anebo žádosti o urychlení smrti. Léčba deprese a úzkosti v rámci biopsychosociálně-spirituálního modelu je jednou z možností, jak snížit utrpení pacientů na konci života. Životní události spojené s pocitem ponížení a devalvace životní role mají horší dopad než události spojené s ohrožením nebo ztrátou. (http://www.psychosom.cz/?page_id=3263, R. Honzák) 15

16 Nancy Morganová prokazuje, že povzbuzení pacientů, aby písemně vyjádřili své nejhlubší obavy týkající se jejich nádorového onemocnění, může přinést úlevu a zlepšení kvality jejich života. Přibližně polovina (49,1 %) pacientů referovala zlepšení svých pocitů a změn myšlenek týkajících se jejich nemoci bezprostředně po skončení písemné části terapeutického sezení, což pozitivně korelovalo se zlepšením především tělesné dimenze kvality života u 53,8 % nemocných po třech týdnech. V tiskovém prohlášení autorka studie řekla: Myšlenky a pocity, kognitivní procesy a emoce týkající se rakoviny, jsou klíčovými prvky spojenými se zlepšením, jak už prokázaly předchozí studie. Pokud popisujete pouze fakta, úspěch se nedostaví. 16

17 Terapeutické/léčebné aspekty-3 cesty Psychosomatická terapie zahrnuje tři cesty k vyléčení: A/Působení na orgány samé. Je třeba vrátit funkčnost poškozeným orgánům (medicinálními zásahy, fyzioterapeutickými tréninkovými programy, psychologickou intervencí apod.). B/Působení na psychosociální prostředí. Má-li se podařit natrvalo léčba nebo alespoň zmírnění symptomů, je třeba změnit též psychosociální pozadí, na němž se organická porucha vyvinula. Zde mají svou úlohu interaktivně zaměřené terapie (jako třeba partnerská nebo rodinná terapie a doprovodná psychosociální opatření, např. rady ohledně (změny) povolání). C/Utváření nového vztahu k orgánu. Je třeba, aby psychosomaticky nemocní získali lepší vztah ke svému tělu obecně a k poškozenému orgánovému okruhu zvlášť. Musí si také osvojit nový způsob myšlení a chování, který jim umožní zdravější život. V tom pomáhají takové formy individuální psychoterapie, které dbají stejnou měrou na tělo, pocity a způsob myšlení. 17

18 Terapeutické/léčebné aspekty Úkolem léčby je nahradit nevýhodné nebo neužitečné nazírání vlastního těla (nemoci) jiným. Zdravotník ponechá pacientovi víc odpovědnosti a víc práva, aby ten sám modifikoval a zpracovával interpretace svých tělesných procesů. Psychosomatickému pacientovi se nepřičítají žádné negativní vlastnosti typu potlačování, zapírání, zkreslování apod. (x respekt) Úkolem zdravotníka není změnit ducha nebo tělo pacienta, ale rozrušit (dekonstruovat) pacientovo myšlení o vlastním těle. 18

19 Terapeutické/léčebné aspekty Ať už si pacient myslí o svém psychosomatickém/tělesném utrpení cokoliv - navázat zde je zlatá cesta, rozrušit ho alternativními ideami je zlatá intervence. Zdravotník nedisponuje žádným jiným opravdovým modelem než pacient. Disponuje pouze schopností dekonstruovat nevýhodný/pro pacienta neužitečný model. 19

20 Narativní pojetí Každé onemocnění, tím spíše onemocnění závažnou, život ohrožující chorobou, znamená pro člověka ztrátu dosavadních jistot, ohrožení všech zvyklostí a přesvědčení, o která se do té doby opíral. To, čím se v životě trápíme, co nám působí trýzeň a utrpení, však nejsou fakta nebo nějaké objektivní skutečnosti, jsou to právě naše představy, významy, jaké faktům dáváme a očekávání, která jsou s fakty spojena. Lidská zkušenost je organizována v kratších nebo i delších příbězích. Příběh je komplexní systém, zahrnující minulost, přítomnost a budoucnost protagonisty a jeho kvality. Příběh zpětně určuje, k jaké zkušenosti má jeho autor i jeho příjemce dojít. Narativní (příběhový) přístup k chápání světa vychází z toho, že skutečnost je právě taková, jak o ní smýšlíme a jak o ní mluvíme. 20

21 Narativní pojetí Příběhy se samy od sebe proměňují. To je přirozené, zdravé, v pořádku. Potíž nastává, když je člověk zakletý do jedné verze, ze které nevidí východisko. Nehotový příběh píše sám protagonista, hotový příběh sám určuje protagonistovi osud. V procesu léčebného rozhovoru má pacient šanci stát se znovu autorem svého příběhu. Nemoc je hotovým příběhem, v okamžiku stanovení diagnózy je osud pacienta zpečetěn. Nemoc má své příčiny nebo alespoň rizikové faktory, které k jejímu vzniku přispěly, momentální stav pacienta a prognózu. Pacient není nemocen pouze fyzicky, ale jako bytost je nemocný především tím, jakým způsobem spojuje svůj nynější stav se svým dosavadním životem, jaký význam přisuzuje svým momentálním potížím a co předpokládá, že ho čeká. 21

22 Narativní pojetí Zkušenost je vždy bohatší než líčený příběh. Výjimečné události (neodpovídající logice dominantního příběhu) představují bohatý zdroj pro vytváření příběhů alternativních. V každém okamžiku máme k dispozici mnoho dalších alternativ, jak skutečnost vnímat. Ne všechny prožitky jsou součástí líčeného příběhu. Mnoho jich zůstává mimo vyprávění a nejsou nikdy vyjádřeny. Jsou opomíjeny ve prospěch kontinuity. Při bližším zkoumání zjistíme, že nespojitost tu stále trčí, jen byla dodatečně překryta autorskou aktivitou. Vždy je možné se ptát na to, proč se do příběhu dostalo právě to, co se tam dostalo, kde se dané očekávání vzalo, kdo je autorem tohoto tvrzení a jak se stalo, že ho pacient považuje za závazné. V člověku, jehož jednoznačné a definitivní soudy o sobě a své chorobě byly zrelativizovány významy proměňujícím rozhovorem, je pak zpravidla mnohem snadnější objevit zdroje k vypořádaní se s nepříznivými vlivy a rozhodování se o svém dalším bytí. 22

23 Externalizace Terapeutická technika (M. White a D. Epston), postup, při kterém se v mysli pacienta a jeho okolí důsledně odděluje příznak od osobnosti. Pacient pak na příznak obrazně řečeno vidí a může s ním lépe bojovat. Nemoc se stává nepřítelem, jehož vlastnosti může ten, kdo příznakem trpí, studovat a poznávat. Ostatní se učí, jak podpořit dosud bezmocného pacienta. Ten pak získá moc se příznaku vlastními silami postavit a zvítězit. Způsob rozhovoru, ve kterém oslovujeme zdravou část osobnosti pacienta a podporujeme ji proti příznaku. V neuvědomělé podobě externalizuje každý lékař, když stanoví diagnózu a pak získává pacienta ke spolupráci na vyléčení, odstranění nemoci, pokud jí oba dobře rozumí. To znamená, že každý z nich ví, co má udělat pro to, aby nad příznakem společně zvítězili. 23

24 Externalizace Kdykoli najdeme pro symptomy vysvětlení, organický nález, provádíme vlastně externalizaci symptomu. Symptom není totéž co nález a dokonce i tehdy, když je nějaký "nález" objeven, může, ale nemusí být hlavní příčinou obtíží. White : práce s dětmi trpícími pomočováním. Neodmyslitelnou součástí techniky vedle externalizace symptomu je internalizace schopnosti pacienta s příznakem aktivně bojovat. Externalizace umožní spolupráci s nemocným tím, že poukazujeme na fakt, že nemocného lze vidět také jako oběť symptomu, současně ho však také trvale činíme zodpovědným za pokroky v léčbě, za úspěchy v boji proti symptomu. 24

25 Externalizace: 8 kroků Externalizace má při narativním rozhovoru (podle Torbena Marnera) 8 kroků: 1) Navázat kontakt s pacientem, jeho rodinou a blízkými. Je dobré pamatovat na to, že některé rodiny jsou velmi ukázněné a pokud se navíc dívají na zdravotníka s respektem, mohou mu odkývat cokoli. To však vůbec nemusí znamenat, že jde o skutečný, autentický kontakt, že byl zdravotník tak říkajíc přijat do rodiny jako poradce pro řešení jejich obtížného problému. 25

26 Externalizace 2) Externalizace problému, popis problému jako fenoménu vně pacienta. - jak kdo problém vidí, jak o něm v rodině hovoří. - originální jazyk pacienta X cizorodý pojem nemusí být vůbec pacientem přijat -neustálá autorizace pojmů rodinou 26

27 Externalizace 3) Zkoumání, jaký vliv má problém na pacienta. -předpoklad jakéhosi nezávislého života Problému -dynamika, která se během života Problému vytvořila - otevřenost všem výkladům - pátrání po nevýhodách 27

28 Externalizace 4) Zkoumání, jaký vliv má pacient na "život" problému, hledání míst pozitivní deviace. -naopak vliv pacienta a jednotlivých členů jeho rodiny na život Problému -hledat potenciál změny -kdy vůbec není, nebo kdy se významně oslabuje 28

29 Externalizace 5) Vyzvat pacienta, aby si vybral buď zápas za svobodu nebo život oběti problému. -klíčové místo celé externalizace - skutečný a poučený souhlas nemocného, že On a ne kdokoli jiný se chce utkat v boji s Problémem 29

30 Externalizace 6) Intervence podporující zápas pacienta proti Problému. -práce s rodinou -nepředbíhat vlastními intervencemi a nápady x jen je motivovat k hledání vlastních nápadů. - úkoly 30

31 Externalizace 7) Zveřejnění a oslava úspěchů pacienta Získejte příbuzné pacienta pro oslavy úspěchů. Tak se posiluje místo pozitivní deviace a odtud se vyvíjí změna v rodinném fungování pacienta. 31

32 Externalizace 8) Nový status pacienta jako konzultanta pro ostatní pacienty. - nový status pacienta - diplom pacienta - odborníka na problém, který přemohl -opravdovost zdravotníka, angažovaný entusiasmus 32

33 LITERATURA Beran Jiří: Lékařská psychologie v praxi Chvála, V., Trapková, L. Externalizace - nový nástroj psychosomatiky? INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,o.p.s. v LIBERCI Chvála, V., Trapková, L. - Osm kroků externalizace v narrativní terapii u PPP. INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,o.p.s. v LIBERCI Morschitzky,H., Sator, S. Když duše mluví řečí těla, stručný přehled psychosomatiky. Praha, Portál, Biopsychosociální model nemoci 33

34 Děkuji za pozornost 34

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi David Skorunka skor@lfhk.cuni.cz Základní teze č.1. Bio-psycho-sociální model a tedy i tzv. psychosomatickou

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava Praktický lékař pro děti a dorost Lékařská fakulta Olomouc ARO Dětské, atestace pediatrie Praktický

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

lověk k jako tvůrce významů), M. Foucault, G. Bateson Zakladatelé: : M. White a D. Epston: Narrative Means to Therapeutic Ends.

lověk k jako tvůrce významů), M. Foucault, G. Bateson Zakladatelé: : M. White a D. Epston: Narrative Means to Therapeutic Ends. to narrate vyprávět Od konce 80. let 20.st. Východiska: : sociáln lní konstrukcionismus (člov( lověk k jako tvůrce významů), M. Foucault, G. Bateson Zakladatelé: : M. White a D. Epston: Narrative Means

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262)

Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262) Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262) Studentům bude v rámci kurzu představena klinická psychologie jako samostatná vědní disciplína studující duševní život člověka na kontinuu zdraví

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY I PACIENTY Psychosomatická medicína, její charakteristika, vědecké základy, metody a využití.

INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY I PACIENTY Psychosomatická medicína, její charakteristika, vědecké základy, metody a využití. INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY I PACIENTY Psychosomatická medicína, její charakteristika, vědecké základy, metody a využití. Resumé Psychosomatická medicína není alternativou k čistě biologicky orientované

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA Mgr. Pavlína Lysá ANAMNÉZA ANAMNESE - "VZPOMENOUT SI" ANAMNÉZA rozhovor lékaře s pacientem,

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

1 Předmět, definice a dělení psychoterapie

1 Předmět, definice a dělení psychoterapie 1 Předmět, definice a dělení psychoterapie Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: definovat předmět a cíle psychoterapie, charakterizovat a popsat přístupy v psychoterapii, vysvětlit

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Produktivní a neproduktivní přístup k nemocnému, psychoterapie v práci zdravotníka - prezentace

Produktivní a neproduktivní přístup k nemocnému, psychoterapie v práci zdravotníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková. Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková. Lékařská psychologie ve zdravotnictví Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková Lékařská psychologie ve zdravotnictví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Psychologie zvládání nádorových onemocnění

Psychologie zvládání nádorových onemocnění Psychologie zvládání nádorových onemocnění Mgr. Bc. Zdeněk Hrstka Katedra všeobecně vzdělávacích oborů Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice

Více

Využití biodynamiky a deep drainingu pro práci peerů

Využití biodynamiky a deep drainingu pro práci peerů Využití biodynamiky a deep drainingu pro práci peerů Konference PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY při zásahu záchranných složek 7. listopadu 2012 Hradec Králové MUDr.Bc. Dana Hlaváčková Krokový model péče o duševní

Více

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU STOB. Program Stop obezitě PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Etiologie obezity - ranné dětství Rodinné prostředí - hodnocení vztahu k jídlu u dětí z hlediska matek. Nejistota

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10. Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.2014 Agenda Popis stávajícího systému Popis inovace Rizika a jejich

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl

Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl Psychiatrická léčebna Šternberk Od historie k současnosti Sigmund FREUD 1900 Carl R.ROGERS 1942 Josef WOLPE a Hans EYSENCK 1958

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie Sestra, profesorka ošetřovatelství a antropologie 1960 poprvé definovala pojem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Mgr. Veronika Di Cara Schůzka náměstků ošetřovatelství, MZ ČR 25/11/2014 Praha Čtyři kategorie zdravotníků návrh EFN pro rozlišení, sledování a plánování pracovní

Více

POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ. Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM

POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ. Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM PALIATIVNÍ PÉČE =aktivní péče orientovaná na kvalitu života, poskytovaná pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více