Obsah.. 1. Základní údaje Úvod Profil organizace Historie...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah.. 1. Základní údaje... 2. Úvod... 3. Profil organizace... 4. Historie..."

Transkript

1

2 Obsah Obsah.. 1. Základní údaje Úvod Profil organizace Historie Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi... Cíle... Sociální služba... Sociálně-právní ochrana dětí... Organizační struktura a personální zabezpečení... Výstupy Události... Jednorázové aktivity pro klienty... Akce... Vzdělávání pracovníků Finanční zpráva Spolupráce Poděkování

3 1. Základní údaje Název: SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Smetanovo náměstí 7/1180, Ostrava Telefon: , Web: IČ: Bankovní účet: /0800 Rok vzniku: 2003 Statutární zástupce: funkční období od do Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D Mgr. Dominika Najvert dosud Významné změny v r. 2009: změna stanov od Zahájení obecně prospěšné činnosti: Druh obecně prospěšné činnosti: sociální práce s rodinou Doplňková činnost: v r žádná Projekty: Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 2

4 2. Úvod Rok 2009 byl pro nás zase něčím novým, přínosným a cenným. Jsme obohaceni převážně o zkušenosti získané při práci s našimi klienty, při vyjednávání a spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb i s úřady státní správy. Spíše než o velký rozvoj poskytovaných služeb nám v minulém roce šlo o zkvalitnění poskytované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a o stabilizaci pracovního kolektivu. Do provozu byly uvedeny naše nové webové stránky které jsou pravidelně aktualizovány a slouží zájemcům o službu, klientům, donátorům, ostatním poskytovatelům sociálních služeb, spolupracujícím institucím i studentům a případným zájemcům o stáže a praxe u nás. Ve spolupráci s našimi dárci byl i v roce 2009 opět mimo poskytovanou sociální službu zásobován a doplňován šatník, který posloužil převážně dětem našich klientů. Některé ošacení bylo distribuováno taktéž i klientům jiných poskytovatelů či prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy. Ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě byla našim klientům distribuována potravinová pomoc. Rok 2009 byl prvním rokem víceletého financování v rámci veřejné zakázky - Individuální projekt Podpora a vytváření systému sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Tato změna nám přinesla nové zkušenosti, příležitosti, větší jistotu v rámci finančního zabezpečení, ale také větší administrativní zátěž z hlediska vykazování naší činnosti. V roce 2009 se uskutečnilo několik výchovně preventivních aktivit pro děti našich klientů a také jedna teambuildingová akce našich pracovníků. Tento rok byl také ve znamení úporné práce na aktualizacích všech vnitřních směrnic, předpisů a ostatních interních dokumentů. K tomu patří dík za usilovnou práci metodičce projektu a koordinátorce kvality sociální služby Daně Nedělníkové. Věřím, že i příští rok bude naplněn realizací malých změn, které povedou k zefektivnění naší práce a zkvalitnění poskytovaných služeb. Závěrem bych ráda poděkovala všem klientům za jejich spolupráci, donátorům za jejich finanční podporu a všem sponzorům i dárcům, přátelům a příznivcům naší neziskové organizace, a zejména všem spolupracovníkům ze Sdružení sociálních asistentů. 3. Profil organizace Dominika Najvert, statutární zástupkyně o.s. Občanské sdružení se zabývá možnostmi terénní sociální práce, jak na úrovni její realizace s cílovou skupinou znevýhodněných rodin, tak v oblasti metodiky a koncepční činnosti. Realizace terénní služby se odvíjí od kontinuálního projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi, který je hlavní aktivitou sdružení od r Jeho obsahem je poskytování služeb znevýhodněným rodinám s dítětem/dětmi v nepříznivých, případně krizových sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto podmínky mohly vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Ve spolupráci s uživateli služby usiluje organizace o zachování společného soužití členů těchto rodin a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny. Pilířem projektu je poskytování sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi ve městě Ostrava. 3

5 4. Historie Sdružení sociálních asistentů (SSA) bylo v roce 2003 založeno skupinou pedagogů a studentů Katedry sociální práce Ostravské univerzity. V roce 2006 došlo ke konečnému oddělení sdružení od university s tím, že převážnou část pracovníků stále tvořili studenti Katedry sociální práce. V roce 2007 byla personální skladba téměř kompletně přeměněna a magisterské studenty sociální práce nahradili pracovníci splňující kvalifikační podmínky podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. K této, pro organizaci dramatické, změně nedošlo z důvodu nízkých kompetencí studentů, ale výhradně pod tlakem nové právní úpravy odborných způsobilostí v sociálních službách. V tomtéž roce organizace získala pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a registrovala sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Rok 2008 přinesl změnu na pozici vedoucí projektu. V roce 2009 SSA mění sídlo, stanovy i systém financování z jednoletých dotací, když s generálním dodavatelem Projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" Vzájemným soužitím, o.s. uzavírá subdodavatelskou smlouvu na tři roky. Cíle 5. Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi Hlavním cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí a udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny. Dílčí cíle: vytvoření podmínek pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami, které dlouhodobě žijí v nepříznivých sociálních situacích, ale nevyhledají institucionální pomoc, prevence a včasné odhalení ohrožení dětí a sociálního vyloučení rodiny, zvyšování kvality života všech členů rodiny skrze pomoc, podporu a provázení, asistenční služby, posilování vnitřních i vnějších zdrojů, poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů, pomoc při řešení konkrétních problémů formulovaných v plánu spolupráce (např. zlepšení prospěchu a chování dětí, zprostředkování komunikace mezi rodinou a institucemi apod.) předcházení situacím, vedoucím k umístění dětí mimo rodinu, prevence rizikového chování dětí nebo jeho opakování. 4

6 Sociální služba Sociálně aktivizační služba je registrována od r Identifikátor: Registrovaná forma: Terénní Pracovní doba terénní formy: Po Pá: hodin So Ne: - Kapacita služby podle registrace: 35 rodin Cílová skupina: rodiny s dětmi bez omezení věku Anonymní evidence: je možná Úhrada: služba je poskytována bezplatně V roce 2009 byla služba Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi poskytnuta celkem 38 rodinám v celkovém rozsahu intervencí (s minimem 168 v měsíci květnu a maximem 254 v měsíci dubnu) a 583 kontaktů. Ve všech případech se jednalo o poskytování sociální služby i výkon sociálně-právní ochrany dětí. Orgány SPOD při tom byly také nejčastějším zprostředkovatelem kontaktu, zejm. Statutární město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a ÚMOb Radvance a Bartovice. Přes poskytování služeb došlo k umístění do ústavní péče u 7 dětí ze tří rodin, 6 dětí z jedné rodiny bylo krátkodobě umístěno na základě předběžného opatření, a to pouze na 6 dní. Důvody umístění dětí hodnotí klíčoví pracovníci ve dvou případech jako převážně bytové (2) a vážné výchovné problémy (2). Pouze ve dvou případech se jednalo o pobyt dětí mimo rodinu na dobu delší než 1 měsíc (výchovné problémy). Znamená to, že naplnit základní poslání se Sdružení sociálních asistentů dařilo přibližně v 89,5%. Nejčastějšími problémy, na nichž si rodiny přály spolupracovat byly: - absence nebo nevyhovující bydlení - zadlužení domácnosti - jednání s úřady a orientace ve finančních a právních otázkách - výchovné problémy dětí a problematické výchovné postupy rodičů - problematika vzdělávání a volného času dětí - nezaměstnanost rodiče/rodičů - snížené kompetence rodičů nebo dětí Vyjádření uživatelů k přínosu služby (evaluační rozhovory 2009) Nejvíce jste mi pomohla s tím, že si umím vypsat formuláře naučila jste mne, jak podle OP nebo rodných listů vypsat jméno, adresu a tak Pak jste mi pomohla, když jste se mnou byla s dětmi u lékaře, na domovce (bytovém odboru), vysvětlila mi co je v papírech od soudu, které mi přišly kvůli bytu. Taky mi hodně pomáhá když vím, že se Vás můžu na cokoliv zeptat a vy mi poradíte. Naučila jste mě vypisovat formuláře na sociální dávky, pomohla mě s ubytovnou, vypsat žádost na byt do Radvanic, pomoc sehnat bydlení. 5

7 Sociálně-právní ochrana dětí Z hlediska sociálně-právní ochrany dětí má realizace projektu umožnit lepší vyvážení složek kontroly a pomoci v péči o znevýhodněné rodiny - nejde o alternativu výkonu výchovných opatření státu, ale o její doplnění a rozšíření, které zohledňuje a intenzivně pracuje s příčinami situace v rodině a posiluje kompetence a zodpovědnost jejích členů. V souladu s vyhlášením Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte, že rodina je přirozeným prostředím pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, jde o podporu potenciálu rodiny, včasnou detekci ohrožení vývoje dětí, snížení rizika nařízení ústavní výchovy a minimalizaci možného ohrožení dítěte negativními konsekvencemi institucionální péče a rozvoje nepříznivé sociální situace, příp. sníží riziko generačního předávání nekonstruktivních vzorců chování v rizikovém regionu Ostravska. Udržení dítěte v rodině má kromě nevyčíslitelného psychosociálního významu pro dítě, celou rodinu a společnost i efekt ekonomický (tj. výrazně nižší náklady). Sdružení sociálních asistentů je SPOD pověřeno na zákl. rozhodnutí Krajského úřadu MSK ze dne v rozsahu: - vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje: v roce 2009 byla kapacita služeb zcela naplněna rodinami, jež byly doporučeny orgánem SPOD, 4 rodiny kontaktovaly poskytovatele samy, - pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě: v roce 2009 byla tato pomoc poskytnuta 38 rodinám, - poskytování nebo zprostředkování poradenství při výchově a vzdělávání: v roce 2009 bylo toto poradenství poskytnuto 38 rodinám, - činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku: v roce 2009 byla tato pomoc poskytnuta 38 rodinám. Celkový počet rodin, jimž byla poskytnuta sociálně-právní ochrana: 38 - z toho pěstounská a poručnická péče: 4 rodiny + 3 ve fázi jednání se zájemcem o službu - z toho bez spolupráce s OSPOD: 4 rodiny OSPOD byl opět nejčastějším zprostředkovatelem kontaktu, zejm. Statutární město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Radvance, Ostrava Poruba. Přesný počet rodin, v nichž je nařízen dohled není možné určit, protože všechny rodiny na tuto otázku nedokáží odpovědět a organizace k těmto informacím nemá jiný přístup. Vyjádření uživatelů k přínosu služby (evaluační rozhovory 2009) Pomohla jste mi zprostředkovat kontakt s psychoterapeutkou, s psycholožkou, se Střediskem výchovné péče, s kurátorkou. Doprovodila jste mne na Policii ČR a na OSPOD nahlásit zneužití... Nejvíce jste mi pomohla psychicky, mohla jsem se Vám vypovídat, věřila jste mi, že všechno zvládnu. Taky jste mi pomohla napsat žádost o výživné, o rozvod, byla jste se mnou na Intervenčním centru. Působení na syna jako autorita. Udělali jsme pro něj harmonogram, poskytujete mi rady, jak na něho. Takových služeb by mělo být více. 6

8 Organizační struktura a personální zabezpečení Pracovníci Sdružení sociálních asistentů v roce 2009 Vedoucí projektu Mgr. Dominika Najvert (roz. Černá) Metodik a koordinátor kvality sociální služby Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D. Sociální asistenti (terénní sociální pracovníci) Bc. Irena Balogová Mgr. Martina Češlová Mgr. Jana Knittlová Radka Matyásková, DiS. Mgr. Kateřina Sudrová Táňa Vijová, DiS. Mgr. Jan Fries Mgr. Bohuslava Durčáková Úklidové pracovnice Edita Kopecká Dominika Chládková Externisté: Bc. Renata Karpíšková Eva Niemczyková Romana Matlaková Evidenční počet pracovníků v r průměrně: 10 - podle pracovních pozic: terénní sociální pracovník: 7 vedoucí projektu: 1 metodik a koordinátor kvality SS: 1 účetní: 1 Počet pracovníků v přepočtu na úvazky: 4 + DPP/DPČ. 7

9 Výstupy Počet rodin, jimž byla služba poskytnuta: 38 Počet intervencí: Počet intervencí v jednotlivých kalendářních měsících: Nejčastější potíže uživatelů podle evaluační zprávy 2009 (22 respondentů): Hlavní trápení rodiny z pohledu klientů - četnosti výchova dětí 10 bydlení 7 finance 3 starosti s rodinou 1 neuvedli 2 Podstatné výstupy podle evaluační zprávy z pohledu uživatelů (22 respondentů): Charakteristika pomoci sociální asistence z pohledu klientů zprostředkování aktivit pro děti 3 pomoc s výchovou dětí 2 pomoc s dětmi, podpora 1 zlepšení prospěchu dítěte a chování 1 zlepšení prospěchu dítěte 1 pomoc s komunikací s úřady, vnějšími institucemi 4 bydlení, učení, psychická podpora, vyřizování 1 doprovázení, pomoc s komunikací s úřady, vnějšími institucemi 4 vyřizování záležitostí (administrativní; různé) 2 neurčitá odpověď ( tak různě, se vším ) 2 nevím Časově ohraničená jednotka odborné pomoci pracovníka ve prospěch konkrétního uživatele a jeho rodiny, která je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace a realizována v rámci naplnění individuálního plánu. Časovou jednotkou je 30 minut a za každých dalších uskutečněných 30 minut se počet intervencí načítá. 8

10 6. Události Jednorázové aktivity pro klienty : Výchovně preventivní skupina pro děti ve věku 3 8 let zaměřená na základy slušného chování a komunikaci. Skupinová aktivita pro klienty občanského sdružení byla realizována ve spolupráci se studenty sociální práce Fakulty sociálních studií. Akce se účastnilo 7 dětí : Mikulášská besídka: společenské akce v prostorách sdružení se účastnilo 35 dětí. Dárky a drobné pohoštění pro děti byly financovány ze sponzorských darů. V roce 2009 byly z humanitárního šatníku rozděleny oděvy pro děti i dospělé ze 17 rodin. Potravinová pomoc byla zprostředkována celkem 4x pro 35 rodin. Akce se v sídle Sdružení sociálních asistentů uskutečnilo pracovní setkání se zástupci OSPOD k Národnímu akčnímu plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. Pozvání přijalo 5 sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany městských obvodů a magistrátu města Ostravy. Účastníci diskutovali příležitosti a výzvy vyplývající z NAP pro spolupráci státního a nestátního sektoru v péči o ohrožené rodiny a formulovali základní oblasti shody a rozdílů v samotném pojetí práce a jejím výkonu. 9

11 Vzdělávání pracovníků Pracovníci SSA absolvovali v roce 2009 následující vzdělávací akce: Znáš rizika půjček a úvěrů (SPES) Právo v sociálních službách (Diec.Charita Brno) Aplikace zákona o SS v praxi 2009 (EDU Agency) Bytová politika (Charita ČR) Soudní spor o dítě (VCPVS) Udržovací kurz znakového jazyka (OU) Respektovat a být respektován Jak se prosazovat (Centrum Gaudia) Individuální plánování služby v soc.poradenství (Diakonický institut) Smlouva o poskytování sociální služby (Institut rozvoje veřej.služeb) 7. Záměry pro rok 2010 Aktuální otázky systému soc.zabezpečení v ČR (Diakonický institut) Projektové řízení- poskytování dotací ze SR pro NNO (Generace plus) Facilitace aneb efektivní vedení porad (Neziskovky.cz) Individuální plány jako nástroj pomoci (Diecézní Charita Brno) Jak archivovat dokumenty a doklady, spisová služba (ODBORCONSULT-D) Videotréning interakcí 7. Finanční zpráva Náklady podle zdrojů: ,20 Kč Statutární město Ostrava ,00 Individuální projekt OPLZZ Moravskoslezský kraj ,2 sponzorské dary 5 748,00 příjmy od klientů 0 Procentuální spoluúčast 20,86% Procentuální spoluúčast 78,80% Procentuální spoluúčast 0,34% Procentuální spoluúčast 0,00% Celkem: ,20 Celkem: 100% 10

12 Náklady na realizaci projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi Náklady v roce Spotřebované nákupy , Spotřeba materiálu , DDHM 5 323, Spotřeba kancelářských potřeb 6 061, Spotřeba drogerie 611, Knihy, časopisy, publikace Potraviny Spotřeba ostatního materiálu Ostatní neskladovatelné dodávky 1.2. Spotřeba energie 6 239, , , , ,00 2. Služby , Opravy a udržování 0, Cestovné , Ostatní služby , Spoje (poštovné, telek. služby, internet) , Nájemné , DDNM (software) 2 678, Vzdělávání , Kulturní akce 840, Bankovní služby Inzerce a propagace Další služby - správa webu, supervize, administrace VZ 4 200, , ,00 3. Osobní náklady celkem , Mzdové náklady (bez DPP a DPČ) 3.2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr DPP DPČ , , , , Zákonné soc. a zdrav. pojištění , Ostatní sociální náklady 600,00 4. Jiné náklady - specifikujte 6 856, Pojištění odpovědnosti za škodu klientům 2 483, Úrazové pojištění zaměstnanců - Kooperativa 3 118, Poplatky 1 255,00 Náklady celkem ,20 Výše odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů určených stanovami o.s. z titulu jejich funkce: 0,- Kč. 11

13 8. Spolupráce Partneři: Vzájemné soužití Centrum sociálních služeb Ostrava Slezská diakonie Fond ohrožených dětí Ostrava Dobrovolníci: Mgr. Lucie Nováková terapeutická práce s rodinou Praxe a odborné stáže: studenti: Jitka Kišková Lubomíra Mačugová Lucia Palguťová Dušan Matlak Pracovníci na odborné stáži: Bc. Hana Oravcová, sociální asistentka STŘED Třebíč Táňa Graňáková DiS., sociální asistentka STŘED Třebíč 9. Poděkování Za nezištné poskytování právních konzultací děkujeme paní JUDr. Pavlíně Sglundové. Za dobrovolnickou práci děkujeme Mgr. Lucii Novákové. Za vedení externích supervizí patří dík PhDr. Iloně Friesové. Za grafické návrhy a tvorbu našich propagačních materiálů, vizitek a webových stránek patří poděkování Ing. Radovanu Gojovi. MC Krteček v Ostravě děkujeme za darování ošacení pro děti našich klientů, Jiřímu Najvertovi za drobnou výpomoc se zajištěním chodu organizace, Lucii Feikové, Marii Tučníkové, Kamile Tulejové, Renatě Karpíškové a dalším dárcům za ošacení, potřeby a hračky pro děti našich klientů. Děkujeme za spolupráci pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí ÚMObů a Magistrátu města Ostravy. 12

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ 2009 Vydavatel: Sdružení sociálních asistentů Smetanovo náměstí 7/1180, Ostrava Ostrava, 2010 Ed.: Dana Nedělníková 13

15 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ 1 Sdružení sociálních asistentů Občanské sdružení se zabývá možnostmi terénní sociální práce, jak na úrovni její realizace s cílovou skupinou znevýhodněných

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín IČ: 26590719 sídlo: Husovo nám. 99/13, Děčín 4, 405 02 pobočka: Zbrojnická 779/7, Děčín 4, 405 02 datová schránka: erf67i Úvodem Úvodní slovo Opět uplynulo další

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CHARITNÍ SDRUŽENÍ DĚČÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CHARITNÍ SDRUŽENÍ DĚČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CHARITNÍ SDRUŽENÍ DĚČÍN IČ: 26590719 sídlo: Husovo nám. 99/13, Děčín 4, 405 02 pobočka: Zbrojnická 779/7, Děčín 4, 405 02 1 Úvodem Je červen 2014. Od konce roku 2013 uteklo již 6 měsíců

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více