Ekonomika ve stavebnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika ve stavebnictví"

Transkript

1 Ekonomika ve stavebnictví Studijní opora pro kurz Rozpočtování staveb v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Libuše Nováková 2013 České Budějovice

2 Obsah Průvodce studiem předmětu... 3 Základní okruhy studia... 3 Průběh studia, zakončení, komunikace... 4 Kapitola 1: Podnikání a podnik... 5 Kapitola 2: Legislativní rámec stavby Kapitola 3: Účastníci výstavby Kapitola 4: Výstavbový projekt Kapitola 5: Stavební zakázka Použitá literatura... 39

3 Průvodce studiem předmětu Tato učební opora je určena posluchačům kurzu Rozpočtování staveb v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu. Je koncipována jako studijní pomůcka pro ucelený přehled dané problematiky a navazuje a doplňuje učební text povinné literatury. Základním předpokladem pro správné porozumění obsahu je seznámit s všeobecnými obecnými znalostmi obecné ekonomiky. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními vazbami z oblasti stavební ekonomiky, to jest stavebním dílem a subjekty podílejícími se na jeho vzniku. V praxi to znamená vazby mezi hlavními účastníky výstavby (investorem, projektantem a dodavatelem) v součinnosti se stavebním zákonem. Po absolvování předmětu student: - umí se orientovat v problematice podnikání; - umí definovat přímé a nepřímé účastníky výstavby a zná jejich hlavní náplň činností; - umí vysvětlit pojmy stavební dílo, soubor staveb, stavební objekt, zadávací řízení; - technická dokumentace; - umí se orientovat ve stavebním zákoně a dalších právních předpisech; - umí vést stavební deník, vypracovat smlouvu o dílo, vypracovat časové plány stavby. Základní okruhy studia 1. Podnikání a podnik; 2. Legislativní rámec stavby; 3. Účastníci výstavby; 4. Výstavbový projekt; 5. Stavební zakázka. 3

4 Průběh studia, zakončení, komunikace Účastník kurzu se zúčastňuje v průběhu kurzu přednášek a konzultací k danému tématu, kde si doplňuje potřebné informace ke studiu. Každý účastník se během studia může obracet na svého tutora pomocí počítačové podpory. Další informace jsou uvedeny v Informačním systému VŠTE, kde je také uveden způsob komunikace mezi posluchačem kurzu a vyučujícím (tutorem). Kromě kontaktní výuky bude využívána zejména komunikace prostřednictvím Internetu. Každý tutor i posluchač kurzu bude mít zavedenu svoji ovou adresu a další formy komunikace jsou možné i přes Informační systém VŠTE. 4

5 Kapitola 1:Podnikání a podnik Klíčové pojmy: podnikání, podnik, právní formy podnikání, podnikatel, stavební podnik, pracovníci podniku Cíle kapitoly: - pochopení odlišností stavebního podniku, - porozumění základním ekonomickým pojmům při podnikání, - znalost činností podniku. Čas potřebný ke studiu kapitoly: 20 hodin Výklad: Nastínění obsahu kapitoly V kapitole Podnikání a podnik se dozvíme základní informace o podnikání. Vysvětlíme si chod stavebního podniku, rozdělení majetku podniku a budeme se zabývat jeho zaměstnanci. 5

6 1.1 Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. V právním smyslu je podnik považován za věc, a to věc hromadnou. Protože firma (název) podnikatelského subjektu obvykle označuje celý jeho podnik, v obecném povědomí je slovo podnik vnímáno jako označení podnikatelského subjektu. Podnikatelský subjekt K takto definovanému podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které podnikateli slouží k provozování podniku, nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je společenství lidí a prostředků spojených za účelem zabezpečování různých činností, jejichž cílem je zajištění vlastního prospěchu. Podnik vstupuje na trh a zabezpečuje pro jiné ekonomické subjekty (rodiny, jiné podniky ) různé výkony (zboží nebo služby) za účelem dosažení zisku.(w1) Právní formy podnikatelských subjektů - státní podniky - obchodní společnosti o veřejná obchodní společnost, zkratka v. o. s., veř. obch. spol. o komanditní společnost, zkratka k. s., kom. spol. o společnost s ručením omezeným, zkratky s. r. o., spol. s r. o. o akciová společnost, zkratky: a. s., akc. spol. - živnostníci - podniky zřízené podle zvláštních právních předpisů 6

7 1.2 Podnikání Je samostatná činnost provozovaná podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (toho lze dosáhnout jen uspokojováním potřeb jiných lidí). Podstatou je samostatné rozhodování osoby (co, kde, jak, kolik zdrojů vloží a kde je získá, právní forma). Podnikání upravuje obchodní zákoník. Podnikatel Osoba (FO i PO), která podnik zakládá a provozuje jeho činnost. Pravidla podnikání upravují živnostenský zákon (zákon č.455/1992sb.o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů), obchodní zákoník (zákon č.513/1991sb. ve znění pozdějších předpisů) a občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Další důležité právní předpisy jsou zákoník práce (zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů) a zákon o autorizaci (zákon ČNR č. 360/1992Sb., výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní normy stanovují závazná pravidla jednání všech subjektů zúčastněných v obchodních vztazích. Účastníci těchto obchodních vtahů jsou právní subjekty fyzické nebo právnické osoby. Fyzická osoba je každý občan státu. Právnická osoba má právní subjektivitu, stejně jako způsobilost k právním úkonům. Za právnickou osobu ovšem jejím jménem jednají osoby fyzické, tzv. statutární orgány nebo pověření zaměstnanci či členové ( 20 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). 7

8 1.3 Stavební podnik Stavební podnik se chová trochu odlišně než klasický podnik. Konečným výrobkem jsou stavební práce, objekt nebo stavby. Každá stavba je jedinečná. Charakteristické rysy stavební výroby při vzniku stavebního díla určují zvláštnosti stavebního podnikání. Stavební podnik charakterizují: - Předmět podnikání. - Právní forma. - Velikost a vnitřní uspořádání. Předmět podnikání Předmětem stavebního podnikání je především provádění staveb. Jedná se převážně o řemeslnou a individuální výrobu. Hlavní činností stavebního podniku je provádění staveb stavebních a montážních prací. Ty zahrnují především zemní práce, zednické a omítkářské, betonářské, montáž prefabrikovaných a ocelových konstrukcí (v praxi nazývané Hlavní stavební výrobou HSV). Práce řemeslné, kompletační a dokončovací práce (praxi nazývané Přidruženou stavební výrobou PSV). S prováděním staveb jsou spjaty jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o: - průmyslové činnost, - geologické a průzkumné činnosti, - developerské činnosti, správa nemovitost, - projektování, inženýrské činnosti, - konzultační a poradenské činnosti, - těžba surovin, doprava. 8

9 Stavební podnik svoji hlavní činnost stavební a montážní práce realizuje až po získání stavební zakázky. Zakázky vytvářejí po uzavření smluv o dílo tzv. výrobní program Organizace a řízení stavebního podniku Organizace a řízení stavebního podniku musí reagovat na požadavky trhu, proto musí být pružná, aby zaručila plynulý a účelný pracovní chod podniku. V každém stavebním podniku, bez rozdílu velikosti, je třeba zajistit: - Personalistiku, - Financování, - Obchodní vedení, - Technické vedení. Žádný podnik by se neobešel bez kvalitního řídícího aparátu. Řídící pracovníci vykonávají tyto funkce: - Plánování, - Organizování, - Vedení lidí, - Kontrolování Majetek podniku Každý stavební podnik má a eviduje svůj majetek, který se rozděluje podle povahy na: - Dlouhodobý (stálý) majetek: o Hmotný nemovitý majetek (pozemky, stavby), o Hmotný movitý majetek (stroje, výrobní zařízení dopravní prostředky inventář), o Nehmotný majetek (patenty, licence, autorská práva, software), o Finanční majetek (cenné papíry a vklady, půjčky). - Oběžný majetek: o Zásoby (materiálu, nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží), o Peněžní forma (peníze, krátkodobé cenné papíry a vklady, pohledávky). 9

10 1.3.3 Pracovníci podniků Získávání pracovníků Získávání pracovníků je obsahem personální činnosti (výběr, uzavírání pracovních poměrů, rozmísťování pracovníků, péče o pracovníky, změny a ukončení pracovního poměru). Možnosti získávaní pracovníků: - Prostřednictvím inzerce, - Poptávkou, - Prostřednictvím úřadů práce, - Prostřednictvím agentur, - Výchovou vlastních učňů. Zákoník práce (zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů). Produktivita práce Pp Výkony podniku závisí na produktivitě práce. Znalost produktivity práce pracovníků slouží k výpočtu doby trvání práce a výpočtu počtů pracovníků k vykonání práce. Pp = Q/T Q objem výkonů T množství pracovního času Pracnost 1/Pp = T/Q Q objem výkonů T množství pracovního času 10

11 Ovlivňující činitelé produktivity práce: - Především počasí, - Využívání pracovní doby, - Technologie výroby, - Kvalifikace pracovníků. Odměňování za práci Odměňování pracovníků v pracovním poměru rozlišuje pojem plat a mzda. Plat - pobírají zaměstnanci, na které se vztahuje zákon č. 143/1992Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích některých dalších organizacích a orgánech, ve znění dalších zákonů. Mzdu - pobírají zaměstnanci, na které se vztahuje zákon č. 1/1992Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost o průměrném výdělku, ve znění dalších zákonů. Mzda je tvořena: - Mzdovým tarifem, - Mzdovým příplatkem (motivační složka) např. prémie, osobní ohodnocení podíly na zisku. Formy mzdy - Časová mzda (pracovník je odměňován za časovou jednotku např. za hodinu práce), - Úkolová mzda (pracovník je odměňován za daný úkon), - Podílová mzda (např. procenta z prodeje), - Smíšená mzda (kombinace mezd). 11

12 Otázky a úkoly 1) Porovnejte stavební podnik se strojírenským podnikem. 2) Porovnejte podnikání fyzické a právnické osoby ve stavebnictví. 3) Rozdělte majetek podniku. Úkoly k zamyšlení a diskuzi 1) Zamyslete se nad tím, zda je výhodná časová nebo úkolová mzda pro práce ve stavebnictví. Klíč k řešení otázek: 1) Viz výklad. 2) Viz výklad. 3) Viz výklad. Studijní materiály: Základní literatura: ČÁPOVÁ, D.,MĚŠTANOVÁ, D. TOMÁNKOVÁ, J.: Příprava a řízení staveb, Praha: ČVUT 2008, ISBN ČÁPOVÁ, D., TOMÁNKOVÁ, J.: Příprava a řízení staveb-sbírka příkladů, Praha: ČVUT 2009, ISBN Doporučené studijní zdroje: HAČKAJLOVÁ A KOL. Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních přepracované a doplněné vydání, Praha: SOBOTÁLES 2006, ISBN TOMÁNKOVÁ, JAROSLAVA, DANA ČÁPOVÁ A DANA MĚŠŤANOVÁ. Příprava a řízení staveb. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2008, ISBN:

13 Kapitola 2:Legislativní rámec stavby Klíčové pojmy: správní řád, stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách, zákon O životním prostředí Cíle kapitoly: - orientace ve stavebním zákoně a další legislativě, - seznámení se zadávacím řízením při zadáváním stavebních zakázek. Čas potřebný ke studiu kapitoly: 20 hodin Výklad: Nastínění obsahu kapitoly V kapitole Legislativní rámec stavby se dozvíme základní informace ke Správnímu řádu, Stavebnímu zákonu, Zákonu o veřejných zakázkách a ochraně životního prostředí a dalších předpisech, kterým se musí řídit všichni účastníci stavby. Vysvětlíme si postup při výběru dodavatele pro zadávání veřejných zakázek. 13

14 2.1Správní řád Správní řád je řád, který se vztahuje na řízení upravující práva a povinnosti občanů a organizací v oblasti státní správy zákona. V platnosti je Správní řád č. 500/2004 Sb., ve znění účinném od , naposledy novelizován zákonem č. 167/2012 Sb. ze dne 25. dubna Správní řád vymezuje: - pojem účastníci řízení, - věcně a místně příslušné orgány státní správy, - doručování písemností, - lhůty, - poplatky, - podávání žádostí, - definuje oprávněnost nahlížení do spisů, - přerušení řízení, - stanovuje možnost a nemožnost odvolání, - připouští dokazování, - formuluje povinnost vlastníka či uživatele strpět ohledání na místě umožnit vstup na svůj pozemek), - zajištění průběhu a účelu celého procesu řízení. Pro správní úřad je stanovena lhůta pro vydání rozhodnutí a to do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 60 dnů. Náležitosti rozhodnutí: - kdo rozhodnutí vydal, - datum vydání rozhodnutí, - seznam účastníků řízení, - výrok, - odůvodnění, - poučení o odvolání. 14

15 2.2 Stavební zákon Stavební zákon v plném znění Zákon o územním plánování a stavebním řádu č.183/2006 Sb. Od došlo k novelizaci stavebního zákona, které přineslo spoustu změn a obecně je nazýván Novým stavebním zákonem. Novela stavebního zákona nemění koncepci platného zákona. Jejím účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy. Stavební zákon je součástí soukromého práva a zabývá se problematikou územního plánování. Část první Úvodní ustanovení ( 1 až 3) definuje předmět úpravy a základní pojmy (stavební pozemek či územně plánovací dokumentace), část druhá Výkon veřejné správy ( 4 až 17) upravuje působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu (např. orgány obce, orgány kraje, rada obcí pro udržitelný rozvoj území). Část třetí Územní plánování ( 18 až 102) upravuje cíle, úkoly a nástroje územního plánování a poslední část Stavební řád ( 103 až 157) se zabývá stavbami, stavebním dozorem, autorizovaným inspektorem a povinnostmi a odpovědností osob při přípravě a provádění staveb.(w2) Stavebním zákonem se musí řídit všichni účastníci výstavby (investor, projektant, zhotovitel, autorizovaný inspektor, státní správa.) Prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu - vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Stanovuje obsah a rozsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Dále předepisuje náležitosti pro provádění bouracích prací, stavebního deníku. Nevztahuje se na dopravní stavby. 15

16 Vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/1998 Sb. a 502/2006 stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb. Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo ohlašování, provádění, kolaudaci, užívání a odstranění staveb a při výkonu státního stavebního dohledu. 2.3 Ochranaživotního prostředí při povolování staveb Z nejdůležitějších předpisů se jedná: - Zákon 17/1992 Sb. O životním prostředí, - Zákon 282/1991 Sb. O české inspekci ŽP a její působnosti v ochraně lesa, - Zákon č.114/1992sb. O ochraně přírody a krajiny, - Zákon č. 185/2001 Sb. nakládání s odpady v pozdějším znění, - Zákon č.388/1991 Sb. ČNR o Státním fondu ŽP Zákon o veřejných zakázkách Veřejné zakázky jsou zadávané zadavatelem veřejných zakázek financovaných z veřejných rozpočtů. Nevztahuje se na subjekty hospodařící se soukromými finančními prostředky. Otázky a úkoly 1) Kdo se musí řídit Stavebním zákonem? 2) Na které stavební zakázky musí být vypsané zadávací řízení? Studijní materiály: Základní literatura: ČESKO. Zákon č. 183 ze dne o územním plánování a stavebním řádu. In: Portál veřejné správy České republiky [online]. Ministerstvo vnitra [cit ]. Dostupné z: 16

17 Kapitola 3: Účastníci výstavby Klíčové pojmy: investor, projektant, zhotovitel Cíle kapitoly: - pochopení pojmu účastníci výstavby, - porozumění základním vtahům mezi účastníky výstavby, - znalost pravomocí (vazeb) účastníků výstavby. Čas potřebný ke studiu kapitoly: 20 hodin Výklad: Nastínění obsahu kapitoly V kapitole Účastníci výstavby se dozvíme základní informace o investorovi, projektantovi a dodavateli. Jejich rozdělení a funkcemi ve stavebnictví. 17

18 Účastníci výstavby Na stavební zakázce se podílí řada subjektů, ať už jako fyzická nebo právnická osoba. Tyto subjekty si rozdělíme na přímé nebo nepřímé. Mezi přímé účastníky řadíme investora, projektanta a zhotovitele stavby. Vzájemně je spojují dodavatelsko odběratelské vztahy. Působnost, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a provozování se řídí zákonem č. 183/2006 Sb. stavebního zákona. 3.1 Přímí účastníci výstavby Investor Investor (objednatel, zadavatel, stavebník, vlastník, developer, odběratel, kupující) Investory rozdělujeme na soukromé a veřejné. Soukromí investoři (občané, podnikatelské subjekty, investiční a pojišťovací společnosti)vkládají do stavebního díla soukromé investice. Může vystupovat jako vlastník - uživatel. Investoři veřejní (stát a státní orgány, obce a města, nevýdělečné instituce) čerpají investice ze státního rozpočtu z veřejných zdrojů k financování veřejných zakázek. Investor se většinou stane vlastníkem nebo uživatelem stavby. Kontrolní činnost během realizace stavby je obvykle zajišťována smluvně prostřednictvím odborně způsobilé právnické nebo fyzické osoby technický dozor investora Projektant Projektant (autorizovaný architekt, inženýr, technik, dodavatel projektové dokumentace). Projektant je fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává projektovou dokumentaci stavby podle zvláštních předpisů. 18

19 Oprávnění vykonávat odborné projektové činnosti ve výstavbě upravuje zákon 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Projektovou činnost ve výstavbě lze vykonávat pouze prostřednictvím autorizovaných osob, kromě případů uvedených ve stavebním zákoně. Jeli k tomu smluvně zavázán investorem, vykonává též autorský dozor nad realizací stavby Zhotovitel Zhotovitel (dodavatel, stavební podnikatel, zpracovatel, prodávající). Zhotovitelem může být fyzická nebo právnická osoba, která dodává výrobky nebo provádí stavební práce dle prováděcího projektu. Dodavatele stavebního díla označujeme jako zhotovitele. Některé stavby mají i nepřímého dodavatele tzv. subdodavatele, podzhotovitele, který není v přímém vztahu s investorem, smlouvy o dodávce dílčí práce uzavírá a s dodavatelem. Na některé druhy stavebních prací si firmy najímají jiné subjekty, protože se jim nevyplatí tyto práce provádět. 3.2 Nepřímí účastníci výstavby Mezi nepřímé účastníky tzv. dotčené orgány řadíme orgány statní správy- DOSS, autorizované inspektory, veřejnost vlastníky, sousedících pozemků, banky, pojišťovny, justice Stavební úřady Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a zájmů právnických a fyzických osob. Nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a provádějících právních předpisů ( 132, odst. 1 Stavebního zákona). 19

20 3.2.2 Autorizovaný inspektor Autorizovaný inspektor je fyzická osoba jmenovaná ministrem pro místní rozvoj po dobu 10let s působností pro celé území České republiky. Cílem činnosti autorizovaného inspektora je přenesení státní správy určitým podílem do soukromého sektoru. Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad ( 149 SZ) osvědčit certifikátem ve zkráceném stavebním řízení ( 117), že navrhovaná stavba může být provedena, dohlíží na provádění stavby a zpracovává odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu nebo pro jiné účely podle tohoto zákona. Otázky a úkoly 1) Vyjmenujte hlavní a vedlejší účastníky výstavby vysvětlete jejich práva a povinnosti. Úkoly k zamyšlení a diskuzi 1) Zamyslete se nad tím, jakou funkci má autorizovaný inspektor? 20

21 Kapitola 4:Výstavbový projekt Klíčové pojmy: stavební záměr investora, územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, ohlášení stavby, realizace stavby, kolaudační souhlas Cíle kapitoly: - pochopení a rozlišení pojmů územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, ohlášení stavby, realizace stavby, kolaudační souhlas, - nutná dokumentace k realizaci. Čas potřebný ke studiu kapitoly: 20hodin 4.1Stavební záměr investora Každé stavbě by měla předcházet promyšlené definování účelu a cílů, strategie projektu, výběr zpracování předinvestiční studií, finanční analýza, analýza nákladu a užitku, vyhledání lokality a zajištění potřebných povolení, rozhodnutí o způsobu organizace, řízení a financování, studie proveditelnosti, projektová dokumentace a územní rozhodnutí, investiční rozhodnutí. 21

22 4.2 Územní rozhodnutí 76 Územní rozhodnutí je rozhodnutí o: A) Umístění stavby nebo zařízení. (Zařízení = informační nebo reklamní panel, tabule či jiná konstrukce 3 odst. 2) stavebního zákona, zařízení větší než 8 m 2 se považuje za stavbu. B) Změně využití pozemků C) Změně stavby a změně vlivu stavby na využití území (Změna stavby = nástavba, přístavba, stavební úpravy a udržovací práce toto rozhodnutí nevyžadují 81 odst. 3) D) Dělení nebo scelování pozemků E) Ochranném pásmu (1) Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. (2) Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy.(w3) Zjednodušené územní řízení Nový stavební zákon umožňuje použít zjednodušeného postupu, který je možný u všech staveb. Principem zjednodušeného postupu je zajištění všech dokladů, stanovisek a souhlasů (např. podle územně plánovací informace) stavebníkem. Stavebník si záměr projedná s dotčenými orgány a účastníky řízení vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich. Souhlasy účastníků řízení a závazná stanoviska musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením. 22

23 95 Zjednodušené územní řízení (1) Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže a) záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území, b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, c) žádost má všechny předepsané náležitosti d) žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, a stavbám na nich; závazná stanoviska a souhlasy účastníků řízení musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením. (2) Pokud žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení, jinak zveřejní návrh výroku rozhodnutí; návrh výroku doručí žadateli a dotčeným orgánům jednotlivě. (3) Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí. (4) Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů. Po podání výhrady, námitky nebo připomínky postupuje stavební úřad obdobně podle odstavce 2. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci. (5) Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle 23

24 také obci, pokud není stavebním úřadem a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení. (6) Obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci 3 stanoví prováděcí právní předpis (Vyhláška č. 503/2006 Sb.). Územní souhlas Stavební zákon umožňuje zjednodušený postup místo územního rozhodnutí lze vydat územní souhlas za podmínek: - Záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše. - Poměry v území se podstatně nemění. - Záměr nevyžaduje NOVÉ nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. - Závazné stanovisko dotčeného orgánu je bez podmínek. - Záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Jedná se o dále uvedené stavby: a) Stavby a zařízení uvedené v 103 odst. 1) a 2), jejich změny b) Ohlašované stavby a zařízení, jejich změny c) Stavby pro reklamu d) Stavby umísťované v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí e) Úpravy terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m 2 a nehraničí s veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady f) Skladových, manipulačních a výstavních ploch do 200 m 2 mimo vrakovišť a skládek odpadu g) změn druhu pozemku o výměře do 300 m 2 h) Změn staveb 24

25 Pokud záměr splňuje všechny podmínky stavební úřad do 30 dnů vydá souhlas se záměrem. Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání a pozbývá platnosti, pokud v této lhůtě nebylo započato s realizací záměru (podrobně v 96 odst. 7) stavebního zákona). Územní souhlas je sdělením (viz 154 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád), stavební úřad nemůže ve sdělení stanovit podmínky dotčených orgánů. Z toho vyplývá požadavek, že DO musí souhlasit bez podmínek. Jestliže součástí oznámení záměru je stanovisko DO s podmínkou, dojde-li stavební úřad k závěru, že je nutné stanovit podmínky nebo je záměr v rozporu s 90 stavebního zákona, stavební úřad rozhodne usnesením, které vydá ve lhůtě do 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení.(w3,4) 4.3 Stavební povolení Stavby neuvedené v 103 a 104 nového stavebního zákona nejsou stavby jednoduché a platí pro ně ustanovení 109 a následující. Takové stavby nelze realizovat svépomocí a musí být realizovány stavebním podnikatelem ( 2 odst. 2) písm. b) osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona). Na stavby neuvedené v 103 a 104 bude stavební úřad vydávat povolení, které bude výsledkem správního řízení zahájeného na žádost stavebníka. Zjednodušené postupy podle nového stavebního zákona. 1. Veřejnoprávní smlouva ( 116) (1) Se souhlasem dotčených orgánů může stavební úřad uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební povolení, a to za podmínek podle 161 až 168 správního řádu; ustanovení 167 odst. 3 správního řádu se nepoužije. Náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy stanoví prováděcí právní předpis.(2) Stavební úřad do 7dnů od předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy oznámí postup podle odstavce 1 osobám, které by byly účastníky stavebního řízení podle zvláštního zákona. 25

26 2. Zkrácené stavební řízení ( 117) (1) Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu pouze oznámit stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení ( 109), a nejde o stavbu, která je zvláštním právním předpisem, územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení. (2) Stavebník k oznámení stavby připojí projektovou dokumentaci stanovenou prováděcím právním předpisem a certifikát vydaný autorizovaným inspektorem. Dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním úřadem, nebo stavebník není vlastníkem stavby, předkládá se trojmo. (3) Autorizovaný inspektor certifikátem stvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady z hledisek uvedených v 111 odst. 1 a 2 a že navrhovaná stavba může být provedena. Na projektové dokumentaci tuto skutečnost vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum vydání certifikátu a opatří ji svým podpisem a razítkem. K certifikátu připojí návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení ( 109). (4) Pokud ve vyjádřeních podle odstavce (1) byly uplatněny námitky proti provádění stavby, autorizovaný inspektor je posoudí a projedná s osobami, které je uplatnily. Způsob vypořádání námitek a závěry, popřípadě podklady, z nichž vycházel, připojí autorizovaný inspektor k certifikátu podle odstavce 3. Nepodaří-li se při vypořádání námitek odstranit rozpory mezi osobami, které by jinak byly účastníky řízení, předloží jejich vyjádření spolu s projektovou dokumentací a závaznými stanovisky dotčených orgánů stavebnímu úřadu, který zajistí vypořádání námitek podle 114 nebo usnesením rozhodne o námitkách ve své působnosti anebo usnesením rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení. (5) Certifikát, ověřenou dokumentaci s vyznačenými údaji a přílohy podle odstavce 3 příslušný stavební úřad eviduje a využívá pro kontrolní prohlídky stavby. (6) Náležitosti oznámení podle odstavce 1 jakož i obsah a strukturu certifikátu stanoví prováděcí právní předpis. 26

27 Jedná se o postup, kdy stavbu lze provést pouze na základě OZNÁMENÍ stavebnímu úřadu. Ten nevede žádné řízení, jehož výsledkem by bylo rozhodnutí (stavební povolení). Přijetím oznámení jehož součástí je projektová dokumentace a CERTIFIKÁT vydaný AUTORIZOVANÝM INSPEKTOREM bere stavbu na vědomí. Smyslem je uspořit čas, který by byl nutný pro vydání rozhodnutí tím, že stavební úřad nevede řízení o stavebním povolení, autorizovaný inspektor tyto záležitosti vyřeší za stavební úřad s výjimkou případů uvedených v 117 odst. 4) 4.4 Ohlášení stavby Nový stavební zákon definuje v 103 stavby, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. To neznamená, že lze tyto stavby realizovat bez jakéhokoliv svolení orgánů státní správy (viz územní rozhodnutí 76.) Ostatní stavby, vyžadují minimálně územní souhlas popřípadě územní rozhodnutí. Stavby lze realizovat svépomocí, podmínkou je zajištění stavebního dozoru. Stavby uvedené v 104 nového stavebního zákona vyžadují minimálně OHLÁŠENÍ stavebnímu úřadu, popřípadě územní souhlas nebo územní rozhodnutí a ohlášení. Stavební úřad může tyto postupy spojit ( 78). 4.5 Stavby bez ohlášení 4.6 Kolaudační souhlas Užívání staveb 119 Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy ( 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem ( 117) a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu ( 120) nebo 27

28 kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 120 (1) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v 122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže. (2) Stavební úřad užívání stavby zakáže, jestliže na základě závěrečné kontrolní prohlídky zjistí, že nejsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí nezbytné pro její užívání, že stavba ohrožuje bezpečnost nebo nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně zajištění bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Obdobně postupuje stavební úřad u stavby provedené v rozporu se stavebním povolením či ohlášením nebo užívané bez předchozího oznámení. Odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby nemá odkladný účinek. (3) Účastníkem řízení podle odstavce 2 je pouze stavebník. Pokud změnu stavby prováděla jako stavebník jiná osoba na základě dohody s vlastníkem, je účastníkem řízení též vlastník stavby. (4) Po odstranění nedostatků, pro které bylo podle odstavce 2 užívání stavby zakázáno, může být s jejím užíváním započato jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, že stavbu lze užívat. V novém stavebním zákoně neexistuje kolaudační řízení, stavbu lze užívat na základě oznámení stavebníka a vyslovení souhlasu stavebního úřadu. Nejedná se o správní rozhodnutí. Jestliže má stavba nedostatky dle 120 odst. 2) stavební úřad rozhodnutím užívání stavby zakáže. Správní řízení je tedy stavebním úřadem vedeno pouze při zákazu užívání stavby. 28

29 POZOR! Stavby povolené podle zákona 50/1976 Sb. budou podle tohoto zákona po jejich dokončení kolaudovány ( 190 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb Kolaudační souhlas 122 (1) Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. (2) Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. (3) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky podle odstavce 1, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím. (4) Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor se závaznými stanovisky podle odstavce 1, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže; účastníkem řízení je 29

30 stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka. (5) Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle odstavce 1 též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku. Předčasné užívání stavby 123 Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením Zkušební provoz 124 Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace. Formuláře ke stažení: Otázky a úkoly 1)Vyjmenujte hlavní a vedlejší účastníky výstavby. 30

31 Úkoly k zamyšlení a diskuzi 1) Zamyslete se nad tím, jakou funkci má autorizovaný inspektor? Studijní materiály: Základní literatura: ČESKO. Zákon č. 183 ze dne o územním plánování a stavebním řádu. In: Portál veřejné správy České republiky [online]. Ministerstvo vnitra [cit ]. Dostupné z: =&rpp=15#seznam 31

32 Kapitola 5:Stavební zakázka Klíčové pojmy: zadávací řízení, smlouva o dílo, stavebně technologická příprava, zhotovení stavby Cíle kapitoly: - seznámení se zadávacím řízením při zadáváním stavebních zakázek, - seznámení s přípravou stavby, - náležitosti a postup při zhotovování stavby. Čas potřebný ke studiu kapitoly: 20hodin 5.1 Zadávací řízení Zadávací řízení Zadávací řízení jsou závazné pro všechny veřejné zakázky (zakázky financované z veřejných rozpočtů. Veřejné zakázky se řídí podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.(l1) Zadavatel stavební zakázky vyhlašuje podmínky zadání a svoje požadavky uvádí v zadávací dokumentaci. V praxi rozlišujeme různé druhy zadávacího řízení např. otevřené řízení, užší řízení, soutěžní dialog, atd. (L1) Zadavatel veřejné zakázky může být: - Česká republika - státní příspěvková organizace 32

33 - územní samosprávní celky a jimi zřízené příspěvkové organizace (města,obce,atd.) - právnické osoby Druhy veřejných zakázek: dodávky, stavební práce a služby Průběh zadávacího řízení Vlastní zadávací řízení probíhá ve fázích: - záměr zadání - vyhrazení finančních prostředků - rozvaha zadavatele - zadávací dokumentace - zahájení zadávacího zařízení - otvírání obálek s nabídkami - posouzení nabídek - hodnocení nabídek - ukončení zadávacího zařízení - smlouva podpis smlouvy o dílo Smlouva o dílo Ve stavebnictví jde většinou o dva druhy smluvních vztahů. Smlouvu mezi investorem a projektantem a investorem a dodavatelem stavby nebo stavebního díla. Pro smlouvy o dílo jsou ustanovení zákona č. 513/91Sb(obchodního zákoníku), 536 až 565, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení. 33

34 Náležitosti smlouvy jsou: - údaje o smluvních stranách, - vymezení právních vztahů, - popis předmětu smlouvy, - doba plnění, - cena stavby, - údaje o staveništi, - údaje o provádění stavby, - ujednání o kontrolách a zkouškách, - způsob o předání a převzetí stavby, - platební podmínky, - odstoupení od smlouvy. Nabídková cena uchazeče o dílo ve smlouvě o dílo by měla být závazná a neměla by být překročena. Objednatel díla sepisuje smlouvu s vítězem zadávacího řízení. Zhotovitel díla se zavazuje k zhotovení díla v dohodnuté ceně a čase. Podzhotovitel se zavazuje k smluvnímu vztahu mezi ním a zhotovitelem Stavebně technologická příprava STP Stavebně technologická příprava rozdělujeme na: - Prostorovou strukturu. - Technologickou strukturu. - Zařízení staveniště a staveništní provoz. - Časovou strukturu a časové plánování. 34

35 5.2.1 Prostorová struktura Jde o základní rozdělení stavby na části předepsané zadavatelem, členění stavby na další části ze stavebně technologického hlediska a vypracování směru postupu provádění Technologickástruktura Technologickou strukturou rozumíme konstrukční systémy a technologické postupy na stavbě. Součástí technologické struktury je i ohodnocení činností normativy spotřeby výrobních činitelů (počty pracovníků, kapacity strojů, limit spotřeby materiálů). Pro technologickou strukturu pořizujeme: - dokumentace výsledků STP ve stadiu přípravy. (Nabídková dokumentace), - dokumentaci pro Stavebně technologickou přípravu stavby STP S nebo objektu STP O. Většinou obsahuje: - průvodní a technickou zprávu, - časový plán stavby, - plán zařízení staveniště, - seznam podzhotovitelů, - ekonomický plán objektové a výrobní kalkulace, - doklady o zajištění materiálů a výrobků, - plán řízení jakosti, - pokyny pro ochranu životního prostředí, BOZP, požární bezpečnost, - technickou průvodku stavby Etapy stavebně technologické přípravy Po uzavření smlouvy o dílo je snaha optimalizovat STP, tak, aby bylo dosaženo co největší marže, při dodržení všech podmínek smlouvy o dílo a zachování jednotkových cen z nabídkového rozpočtu, které jsou neměnné. 35

36 - prověření míra rizik, která byla uvažována při kalkulaci nabídkové ceny; - optimalizace prostorové a technologické struktury; - aktualizace výběru podzhotovitelů; - dokončení návrhu zařízení staveništního provozu a zařízení staveniště; - optimalizace časového plánu; - vypracování číselníků pro vstupy do vnitropodnikového systému řízení; - výpočet limitek potřeby výrobních činitelů; - zpracování kontrolních a zkušebních plánů; - zpracování pokynů pro ochranu životního prostředí; - zpracování pokynů pro zajištění požární bezpečnosti abou - vydání průvodní a technické zprávy. 5.3 Zařízení staveniště Před zahájením vlastní výstavby je třeba připravit staveniště tak, aby mohla stavba plynule probíhat bez problému. Je potřeba např. vyřešit zábory ploch, příjezdové cesty, zjistit zda se nedá využít starší objekty, vyřešit místa připojení na inženýrské sítě, připojení veřejnou el. síť. Vždy je nutné dohodnout mezi objednatelem a zhotovitelem, jakým způsobem se bude v konkrétním případě zařízení staveniště pořizovat a financovat a zaznamenat do smlouvy o dílo. Zařízení staveniště se bere jako samostatná stavba a vyžaduje stavební povolení včetně všech náležitostí Členění zařízení staveniště podle účelu provozní: - oplocení staveniště, - komunikace, - kanceláře, - rozvodné řády inženýrských sítí, - požární nádrže, 36

37 - parkovací plochy, - přechody a lávky, - sklady(temperované nebo netemperované ), - skládky volné nebo oplocené, - skladovací přístřešky, - garáže, údržbářské dílny. výrobní: - jeřábové dráhy, - zpevněné plochy, - výrobny (betonárny, armovny), - stroje a zařízení pro vlastní výrobní činnost. sociální: - šatny, - jídelny, - hygienická zařízení, - ubytovny. 5.4 Časové plánování Aby všechny činnosti výstavbového projetu probíhaly plynule, je potřeba vytvořit časovou osu stavby. Pro časové plánování ve stavebnictví používáme: - termínovou listinu, - řádkový harmonogram, - cyklogram, - síťový graf. Termínová listina udává informace o termínech zahájení a dokončení jednotlivých činností. 37

38 Řádkový harmonogram graficky znázorňuje průběh činností. Výhodou je přehledné znázornění souběhu činností. Cyklogram(prostorový harmonogram). Využívá se např. při plánování pracích v jednotlivých objektech nebo pro nasazování pracovních čet. Síťový graf Při sestavování je potřeba více informací. Výhodou je přehlednost časové a technologické návaznosti mezi jednotlivými činnostmi. Z grafu vyčteme začátky i konce činnosti. Rozlišujeme síťové grafy uzlově nebo hranově orientované. Odchylky v časových plánech řeší stavbyvedoucí aktualizací podle skutečného průběhu stavby. Pro řešení časových odchylek je nejvhodnější síťový graf. Některé rozpočtové programy již mají harmonogramy (grafy) ve svém portfoliu. 5.5 Stavební deník Jde o důležitý dokument při zhotovování stavby. Každý den se do něj zapisují informace ke stavbě (počasí, pracovní úkony, kontrolní dny, zkoušky, závady). Uchovává se po celou životnost stavby. Otázky a úkoly 1) Narýsujte výkres zařízení staveniště pro rodinný dům. 2) Vypracujte smlouvu o dílo pro stavbu rodinného domu. 3) Vypracujte síťový harmonogram pro stavbu rodinného domu. 4) Které údaje obsahuje stavební deník? Úkoly k zamyšlení a diskuzi 1) Zamyslete se nad tím, jakou funkci má autorizovaný inspektor? 38

39 Použitá literatura ČÁPOVÁ, D.,MĚŠTANOVÁ, D. TOMÁNKOVÁ, J.: Příprava a řízení staveb, Praha: ČVUT 2008, HAČKAJLOVÁ A KOL. Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních přepracované a doplněné vydání, Praha: SOBOTÁLES 2006, ISBN str.122, 126 TOMÁNKOVÁ.J.;ČÁPOVÁ DANA Řízení projektů ve výstavbě, Praha2012: 2006, ISBN str. 193 (L1)TOMÁNKOVÁ.J.;ČÁPOVÁ DANA Řízení projektů ve výstavbě, Praha2012:str.45, ISBN ČESKO. Zákon č. 183 ze dne o územním plánování a stavebním řádu. In: Portál veřejné správy České republiky [online]. Ministerstvo vnitra [cit ]. Dostupné z: =&rpp=15#seznam (w3) (w4) 39

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2. doplněné a přepracované vydání (únor 2012) 2. aktualizace k 1. 3. 2015 Ke změnám správního řádu došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj Obsah 1. Úvod 2 2. Základní

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Změna: 63/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

16/1991 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ČÁST PRVNÍ. Výběr zprostředkovatelů a rozhodců

16/1991 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ČÁST PRVNÍ. Výběr zprostředkovatelů a rozhodců 16/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 3. ledna 1991 o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně Ministerstvo práce a sociálních

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ETH7R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 131779/2014 Sp. zn.: KŘ/27502/2014/Vil 091.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Jana Vilášková Odbor. Odbor

Více

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky. 19. března 2015

Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky. 19. března 2015 Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky 19. března 2015 Agenda Právní a daňové novinky Akvizice Výstavba Prodej 2 Akvizice 3 Akvizice Aktuální právní otázky Předsmluvní odpovědnost při vyjednávání

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů 1. Postup při provádění stav. úprav členy - nájemci

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích

Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města V Kopřivnici dne 22. 1. 2015 Specifikace veřejné zakázky na akci: Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

PŘEHLED POSTUPY PŘI JEJICH A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED POSTUPY PŘI JEJICH A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ metodický návod Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Kdo to je: Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Evropské regionální dotace a jejich budoucnost - Výroční konference ROP Jihozápad České Budějovice, 16.10.2014 Mgr. Tomáš Machurek MT Legal

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ING. ARCH. MIRIAM BLAŽKOVÁ DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

ÚČETNICTVÍ. Zúčtovací vztahy opakování účtování pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Zúčtovací vztahy opakování účtování pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Zúčtovací

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dodatečná informace č. 6

Dodatečná informace č. 6 Dotaz uchazeče 1a) ze dne 22.1.2015: Dodatečná informace č. 6 Součástí zadávací dokumentace je Soupis prací ve formátu PDF (ve svazku 3 ZD), dále pak elektronická podoba výkazu výměr (svazek 5 ZD), kde

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více