Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce"

Transkript

1 Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy 2 výtahů v bytovém domě Stamicova 5 v Brně- Kohoutovicích - Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanoveními: 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen Veřejná zakázka ) Zadavatel Veřejné zakázky: Název: Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Sídlo: Bašného 36, Brno IČO: zastoupený: Petrem Šafaříkem, starostou MČ

2 OBSAH DEFINICE POJMŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DLE CPV PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDMĚT PLNĚNÍ DOBA (PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN) DODÁVKY MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE 44 ZVZ A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE 48 ZVZ K SAMOSTATNÝM PŘÍLOHÁM ZD PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ LHŮTA OBCHODNÍ PODMÍNKY HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ Finanční záruka na dobu realizace FINANČNÍ ZÁRUKA NA DOBU ZÁRUČNÍ DOBY TECHNICKÉ PODMÍNKY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE SUBDODAVATELÉ VYMEZENÍ SUBDODAVATELŮ DLE 44 ODST. 6 ZVZ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÍCE DODAVATELI ZAHRANIČNÍ DODAVATEL OSTATNÍ UJEDNÁNÍ PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE 53 ODST. 1 ZVZ PROKÁZÁNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE 54 PÍSM. A), B) A D) ZVZ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE 56 ODST. 3 PÍSM. A) ZVZ ROZSAH POŽADOVANÝCH INFORMACÍ A DOKLADŮ ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ STANOVENÍ MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE 56 ODST. 3 PÍSM. B) A PÍSM. C) ZVZ ROZSAH POŽADOVANÝCH INFORMACÍ A DOKLADŮ ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ SEZNAM BUDE MÍT PODOBU ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ JISTOTA PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK NÁLEŽITOSTI NABÍDKY DLE 68 ODST. 2 ZVZ OBSAH NABÍDKY ZÁVAZNÉ POŽADAVKY NA ZPŮSOB UVEDENÍ NABÍDKOVÝCH CEN

3 10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ, ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ ČÁST POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝTAHŮ JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘÍLOHA Č. 1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č. 2 KRYCÍ LISTY NABÍDKY FORMULÁŘ PŘÍLOHA Č. 3 PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVAL. PŘEDPOKLADŮ 56 ODST. 3 PÍSM. A) - FORMULÁŘ 18 PŘÍLOHA Č. 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO PŘÍLOHA Č. 5 OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU MINIMÁLNÍHO VYMEZENÍ SERVISNÍCH PODMÍNEK PO DOBU BĚHU ZÁRUČNÍ LHŮTY 18 PŘÍLOHA Č. 6 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE NA SHODU NABÍZENÝCH VÝROBKŮ S TECHNICKÝMI POŽADAVKY DLE PD

4 Preambule Zadávací dokumentace je vypracovaná dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen ZVZ) jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci podlimitní veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 ZVZ. Práva a povinnosti v této dokumentaci neuvedené se řídí ZVZ. Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Za správnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel, pokud však uchazeč při kontrole zadávací dokumentace zjistí rozpor mezi jejími jednotlivými částmi (např. mezi technickou zprávou, výkresovou částí a soupisem prací) má právo v souladu se ZVZ vznést písemný dotaz formou žádosti o dodatečné informace zadavateli. Definice pojmů Veřejná zakázka Projektová dokumentace Soupis prací ZVZ Zadavatel Uchazeč Smlouva Veřejnou zakázkou se rozumí provedení stavebních úprav (výměna 2 ks výtahů včetně souvisejících stavebních a technologických úprav) v objektu BD Stamicova 5 dle projektové dokumentace a soupisu prací OPRAVA VÝTAHŮ BYTOVÉHO DOMU STAMICOVA 5, BRNO- KOHOUTOVICE. Projektovou dokumentací se rozumí projektová příprava na veřejnou zakázku Stavební úpravy 2 výtahů v bytovém domě Stamicova 5 v Brně-Kohoutovicích. Projektová dokumentace její popis a specifikace je uvedena v odst. 6.1 této zadávací dokumentace. Soupisem prací se rozumí soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatelem této veřejné zakázky je Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno, zastoupené MČ Brno-Kohoutovice se sídlem Bašného 36, Brno. Uchazečem ve smyslu 17 písm. j) ZVZ je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení. Smlouvou se rozumí Smlouva o dílo na provedení stavebních prací, které jsou předmětem Veřejné zakázky, v rozsahu stanoveném v této 4

5 Zadávací dokumentaci a v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. Servisní smlouva Servisní smlouvu předkládá Uchazeč na základě akceptace obchodních podmínek ve formě návrhu minimálního vymezení servisní smlouvy po dobu běhu záruční lhůty, které tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. V případě minimálního vymezení servisní smlouvy po dobu běhu záruční lhůty pak tyto minimální požadavky Uchazeči zapracují do své standardní servisní smlouvy Dodavatel Oprávněná osoba Prohlášení Dodavatelem ve smyslu 17 písm. a) ZVZ je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel. Statutární orgán uchazeče nebo jím řádně plnou mocí zmocněná osoba (resp. v případě, kdy nabídku podává více uchazečů společně, osoba, které bylo zmocnění řádně uděleno statutárními orgány všech těchto uchazečů) k jednáním týkajícím se podání nabídky za uchazeče, resp. k dalším úkonům s tím souvisejícím. Jedná se o jakékoliv čestné prohlášení o existenci relevantních skutečností, resp. splnění určitých podmínek podle této zadávací dokumentace. Prohlášení musí být učiněno oprávněnou osobou, přičemž pravost podpisu nemusí být úředně ověřena. Sdružení Několik uchazečů podávajících nabídku společně (dle 51 odst. 5 ZVZ). Subdodavatel Členové sdružení Účel veřejné zakázky profil Subdodavatel ve smyslu 17 písm. i) ZVZ je osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Jednotliví členové sdružení, tedy jednotliví uchazeči podávající nabídku společně. Účelem veřejné zakázky je efektivní realizace veřejné zakázky. profil zadavatele veřejné zakázky 5

6 Seznam zákonů a vyhlášek (základní shrnutí): Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr; Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce; Vyhláška č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody; Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Seznam zkratek (základní shrnutí): ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. VZ Veřejná zakázka VVZ Věstník veřejných zakázek VS Variabilní symbol ZD zadávací dokumentace ZŘ zadávací řízení PD projektová dokumentace KL krycí list nabídky CPV Společný slovník pro veřejné zakázky 6

7 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Název: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno Zastoupené: MČ Brno-Kohoutovice Sídlo: Bašného 36, Brno IČO: zastoupený: Petrem Šafaříkem, starostou MČ Zadavatel je na základě ustanovení 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem. Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o. Sídlo: Benešova 425, Modřice Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU) IČO: Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078 Kontaktní osoba: Ing. Olga Vavřinová, tel.: Číslo příkazní smlouvy: Vás podle 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku: Stavební úpravy 2 výtahů v bytovém domě Stamicova 5 v Brně-Kohoutovicích 7

8 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno Zastoupené: MČ Brno-Kohoutovice Sídlo: Bašného 36, Brno IČO: zastoupený: Petrem Šafaříkem, starostou MČ 2. Informace o veřejné zakázce a zadávacím řízení 2.1 Informace o veřejné zakázce Název veřejné zakázky (projektu): Stavební úpravy 2 výtahů v bytovém domě Stamicova 5 v Brně-Kohoutovicích Ev. číslo (Věstník VZ): bez ev. č. Dotační titul: 2.2 Informace o zadávacím řízení Druh (předmět) veřejné zakázky ( 7 odst. 2 ZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty ( 7 odst. 3 ZVZ a násl.): Podlimitní veřejná zakázka Druh zadávacího řízení veřejné zakázky ( 21 ZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení dle 38 ZVZ 2.3 Klasifikace předmětu plnění dle CPV Stavební práce Vedlejší kódy Výtahy Rekonstrukce budov Technické projektování 2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca ,- Kč bez DPH. 2.5 Předmět plnění Předmětem plnění této veřejné zakázky je dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace provést stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci veřejné zakázky (projektu): Stavební úpravy 2 výtahů v bytovém domě Stamicova 5 v Brně-Kohoutovicích. Předmětem veřejné zakázky jsou převážně stavební práce a úpravy spojené s rozšířením a montáží výtahů do bytového domu (zednické, obkladačské, sanační a omítkářské práce, zámečnické, a elektroinstalační práce, montáž a dodávka vzduchotechnických zařízení), montáž a dodávka výtahů a servis výtahů během záruční doby. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat právní řád České republiky. Podrobný popis konkrétních prací je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace projektová dokumentace, viz specifikace v odst. 6.1 této zadávací dokumentace. 8

9 2.6 Doba (předpokládaný termín) dodávky Zakázka na dodávky bude realizována na základě Smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem, resp. Objednatelem a Dodavatelem, resp. Zhotovitelem na dobu určitou s účinností ode dne uzavření Smlouvy do okamžiku předání díla Zadavateli, resp. Objednateli. Po dobu záruční doby je smluvní vztah nad rámec Smlouvy upraven servisní smlouvou. Předpokladem Zadavatele je realizace Veřejné zakázky cca v těchto termínech: Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: V případě, že dojde k prodloužení zadávacího řízení a objektivně tak nebude možné zahájit stavební práce ve shora uvedeném předpokládaném termínu, bude skutečný termín zahájení stavebních prací odsunut o dobu prodloužení zadávacího řízení. Při posunu předpokládaného termínu zahájení stavebních prací se stanovuje doba provádění stavebních prací na maximálně 115 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Další informace ke zpracování časového harmonogramu prací naleznete v odst. 5.1 ZD. 2.7 Místo plnění veřejné zakázky Stamicova 5, Brno Kohoutovice, k.ú. Kohoutovice, parc. č. 1580, Česká republika. 3. Zadávací dokumentace dle 44 ZVZ a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace dle 48 ZVZ k samostatným přílohám ZD. Zadávací dokumentace obsahuje: obchodní podmínky, technické podmínky ( 45 ZVZ), požadavky na prokázání splnění kvalifikace, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, požadavky na poskytnutí jistoty a finančních záruk, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, příslušnou projektovou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to rovněž v elektronické podobě. jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 3.1 Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace včetně jejich příloh bude poskytována v listinné či elektronické podobě na vyžádání u kontaktní osoby zastupující zadavatele (Ing. Olga Vavřinová, tel.: ). Zadávací dokumentace textová část byla vyvěšena na profilu zadavatele. Zadávací dokumentace netextová část bude poskytována přihlášeným uchazečům v elektronické podobě zdarma. Zaslána bude prostřednictvím u. 9

10 Listinná forma projektové dokumentace bude poskytnuta za poplatek 3000,- Kč bez DPH plus DPH Náklady na poštovné budou účtovány dle aktuálního ceníku držitele poštovní licence zvlášť. Náklady na balné jsou stanoveny na 300 Kč bez DPH plus DPH. Místem vyzvednutí tištěné formy zadávací dokumentace je adresa DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, Brno Komárov, (areál MU, Ing. Vavřinová tel ). Denně od 10:00 do 14:00 hod. Zadávací dokumentace může být na základě písemné žádosti (např. em) uchazeči zaslána na dobírku prostřednictvím České pošty s. p.. Písemnou žádost zašlete na nebo poštou na adresu DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, Brno Komárov, (areál MU), k rukám Ing. Vavřinové. Termín prohlídky místa realizace zakázky je stanoven na v 10:00 hod., na adrese Stamicova 5, Brno-Kohoutovice. Zadavatel poskytuje dodatečné informace v souladu s 49 ZVZ na základě písemné žádosti, kterou uchazeč zašle em na kontaktní osobu (Ing. Olga Vavřinová / Mgr. Lucie Melicharová, tel.: ) nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Při komunikaci prosím používejte přesné číslo příkazní smlouvy č a přesný název veřejné zakázky, viz odst. 2 této ZD. Zadavatel tyto dotazy zodpoví písemně em do 3 pracovních dnů. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou poskytnuty všem dodavatelům a zájemcům. Dodatečné informace budou uveřejněny a podepsány v souladu se zvláštním prováděcím předpisem k ZVZ a to vyhláškou č. 9/2011 Sb. Zadavatel v rámci dodatečných informací neuvede název subjektu, který žádost o dodatečnou informaci podal. 4. Lhůta a místo pro podání nabídek, zadávací lhůta 4.1 Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí: v 10:00 hod. 4.2 Místo pro podání nabídek Nabídku je možno zaslat poštou na adresu zástupce zadavatele nebo doručit osobně na sekretariát zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, Brno Komárov v pracovní době Po-Pá, 8:00 16:00 hod. Nabídky jsou oprávněni převzít: paní Ing. Jaroslava Böhmová paní Radka Kleinová kontaktní osoba příkazníka Nabídky budou podány písemně v uzavřené obálce označené textem Veřejná zakázka: Stavební úpravy 2 výtahů v bytovém domě Stamicova 5 v Brně-Kohoutovicích NEOTVÍRAT a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení termínu pro doručení nabídek resp. po uplynutí lhůty pro podání nabídek, v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, Brno Komárov. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán uchazeče či jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůt lhůtě pro podání nabídek. 4.3 Zadávací lhůta Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 120 dnů a začíná běžet v souladu s 43 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením 43 ZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty 10

11 5. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě návrhu smlouvy o dílo formou návrhu minimálního vymezení servisní smlouvy po dobu běhu záruční lhůty. V případě návrhu smlouvy o dílo uchazeči do obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá), v případě minimálního vymezení servisní smlouvy po dobu běhu záruční lhůty pak tyto minimální požadavky zapracují do svého standardní servisní smlouvy a v obou případech takto doplněné obchodní podmínky předloží jako své návrhy smluv na plnění veřejné zakázky, což znamená, že tyto návrhy budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. K těmto návrhům smluv, resp. k návrhu smlouvy o dílo budou připojeny její přílohy. Způsob a časovou souslednost doložení příloh ke smlouvě o dílo naleznete v návrhu smlouvy o dílo mimo níže v odst. 5 ZD uvedené. Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo (dále jen smlouvy ) tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Obchodní podmínky ve formě návrhu minimálního vymezení servisní smlouvy po dobu běhu záruční lhůty tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. 5.1 Harmonogram stavebních prací Uchazeč do nabídky doloží časový harmonogram stavby (povinná příloha č. 3 návrhu smlouvy), ze kterého bude zřejmá doba provádění díla a 1 hlavního milníku jednotlivých ucelených částí díla v průběhu výstavby. Časový harmonogram stavby uchazeč upraví z hlediska časové a technologické posloupnosti prací s ohledem na prostorové uspořádání a návaznost prací, normativy a počet pracovníků v jednotlivých četách. Největším časovým úsekem časového harmonogramu stavby je jeden týden. Výtahy budou rekonstruovány v tomto pořadí: 1. Etapa - Malý výtah 1 milník; 2. Etapa - Evakuační výtah předání díla. 5.2 Finanční záruka na dobu realizace Finanční záruka na dobu realizace - zadavatel upozorňuje Dodavatele, že v rámci obchodních podmínek požaduje po podpisu smlouvy vystavení finanční záruky na včasné a kvalitní zhotovení předmětu zakázky. Tato finanční záruka bude zadavatelem použita během realizace v případě neplnění smluvních povinností na řešení případných problémů vzniklých při plnění předmětu veřejné zakázky. Výše finanční záruky je zadavatelem stanovena na ,- Kč. Finanční záruka bude vystavena v Českých korunách (Kč). Vystavená finanční záruka bude doložena až po podpisu smlouvy, viz čl obchodních podmínek. Finanční záruka bude vystavena ve formě finanční záruky v souladu s čl obchodních podmínek a ve smyslu 2029 a násl. občanského zákoníku. 5.3 Finanční záruka na dobu záruční doby Finanční záruka na dobu záruční doby - zadavatel upozorňuje uchazeče, že v rámci obchodních podmínek požaduje při předání a převzetí díla vystavení finanční záruky na včasné a řádné odstranění reklamovaných vad na předmětu díla během záruční doby. Tato záruka bude zadavatelem použita během záruční doby v případě neplnění smluvních povinností na řešení případných problémů vzniklých při reklamování vad díla. Výše finanční záruky je zadavatelem stanovena na ,- Kč. Finanční záruka bude vystavena ve formě záruky v souladu s čl obchodních podmínek a ve smyslu 2029 a násl. občanského zákoníku. 11

12 6. Technické podmínky 6.1 Projektová dokumentace Příslušná projektová dokumentace v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovaná do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Projektová dokumentace Projektovou dokumentací se rozumí projektová příprava na akci OPRAVA VÝTAHŮ BYTOVÉHO DOMU STAMICOVA 5, BRNO-KOHOUTOVICE, vypracovaný: kanceláří RGB STUDIO s.r.o., Kalvodova 105/5, Brno, IČO: , autorizovaným architektem Ing. arch. Josefem Kobzíkem, ČKA , datum 9/2014 (dále též PD ). 7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 50 ZVZ je dodavatel který, a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 ZVZ, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 ZVZ, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, ( 50 odst. 1 písm. c) ZVZ) d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 ZVZ. Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že Dodavatel kvalifikační předpoklady požadované Zadavatelem splňuje (viz 62 odstavec 3 ZVZ) nebo prokázáním všech požadovaných dokladů v prosté kopii. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ. 7.1 Subdodavatelé Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě se postupuje dle 51 odst. 4 ZVZ. Je však přípustné, aby pro plnění částí veřejné zakázky angažoval jinou osobu formou subdodávky a to s ohledem na 44 odst. 6 ZVZ, viz odst a násl Vymezení subdodavatelů dle 44 odst. 6 ZVZ Zadavatel nevymezuje subdodavatele. 7.2 Plnění veřejné zakázky více dodavateli Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, postupuje se podle dle 51 odst. 5 a 6 ZVZ. 7.3 Zahraniční dodavatel V případě zahraničního dodavatele se postupuje dle 51 odst. 7 ZVZ. 12

13 7.4 Ostatní ujednání Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením 57 ZVZ. Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle 60 ZVZ, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace nejpozději při uzavření smlouvy. Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradně k osobě dodavatele se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem dodavatele a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel. Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 7.5 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 ZVZ Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1) ZVZ v platném znění ke dni vyhlášení výzvy. Uchazeč se prokáže čestným prohlášením dle 62 odst. 3 ZVZ v platném znění podepsaným statutárním orgánem uchazeče v souladu se ZVZ včetně subdodavatelů. Podpisy nemusí být úředně ověřeny. Uchazeč před podpisem smlouvy v souladu s 82 odst. 4 musí doložit doklady dle 53 odst. 3) ZVZ. 7.6 Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a), b) a d) ZVZ Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a), b) a d) ZVZ (způsob doložení a platnost ověření požadovaných dokladů se řídí platným zněním ZVZ ke dni vyhlášení výzvy). Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku, případně z jiné evidence nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů), Doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Jedná se především o živnostenská oprávnění: Provádění staveb jejich změn a odstraňování, Výroba, montáž a servis vyhrazených technických zařízení výtahy K živnostenskému oprávnění Provádění staveb jejich změn a odstraňování bude předložen doklad osvědčující odbornou způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve smyslu 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorizační zákon ). Doložení vztahu vůči této osobě - čestným prohlášením (např. zaměstnanec), smlouvou se Subdodavatelem (např. mandátní/příkazní smlouvou v prosté kopii, atp.). 13

14 7.7 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení podle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku. 7.8 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 3 písm. a) ZVZ Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 3 písm. a) ZVZ Rozsah požadovaných informací a dokladů Dodavatel předloží seznam významných stavebních prací poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech ode dne vyhlášení Výzvy na tuto veřejnou zakázku, který bude obsahovat minimálně 4 stavební práce. a) Min. 3 stavební práce ve smyslu stavebních úprav výtahových šachet rozšíření šachet, montáž výtahu a s tím spojené elektroinstalační práce v budovách nad 7 nadzemních podlaží. b) Min. 1 stavební práce ve smyslu montáže vzduchotechnických zařízení pro výtahové šachty nebo práce obdobné složitostí požadovaných prací srovnatelné Způsob prokazování Seznam bude mít podobu čestného prohlášení. Osvědčení objednatelů budou podepsána zástupcem objednatele Stanovení minimální úrovně Hodnota zakázek dle odst uvedených v seznamu musí činit: a) nejméně 1,50 mil. Kč bez DPH pro práce uvedené dle odst a). b) nejméně 0,05 mil. Kč bez DPH pro práce uvedené dle odst b). K těmto referenčním zakázkám Uchazeč doloží osvědčení objednatelů o jejich řádném plnění. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Podrobnost údajů uvedených v seznamu či osvědčení dle odst. 7.8 ZD a násl. zadavatel vymezuje v souladu s 56 odst. 3 a 5 ZVZ v příloze č. 3 této ZD. Upozornění: Dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly, nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení se, dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 20 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let. 7.9 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 3 písm. b) a písm. c) ZVZ Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 3 písm. b) a písm. c) ZVZ Rozsah požadovaných informací a dokladů 56 odst. 3 písm. b) Seznam techniků, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky nejméně pro osoby dle odst ZD. 56 odst. 3 písm. c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci nejméně pro osoby dle odst ZD Způsob prokazování Seznam bude mít podobu čestného prohlášení. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob ve smyslu 56 odst. 3 písm. c) ZVZ a to v rozsahu formou autorizačního osvědčení ve smyslu autorizačního zákona, pro obory vztahující se 14

15 k předmětu veřejné zakázky. V případě, že z autorizačního osvědčení není patrné dosažené VŠ vzdělání u osoby hlavního stavbyvedoucího, k autorizačnímu osvědčení bude doložen i VŠ diplom minimální úrovně Hlavní stavbyvedoucí vysokoškolské vzdělání a autorizace v oboru Pozemních staveb či obdobném ve smyslu odst Stálý stavbyvedoucí autorizovaný technik v oboru Pozemních staveb či obdobném ve smyslu odst Pozn. Autorizace resp. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Zahraniční osoby usazené nebo hostující se prokazují v souladu s ustanovením 30a odst. 4 zák. č. 360/1992 Sb. 8. Jistota V souvislosti s 67 odst. 1) ZVZ, Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytnul jistotu ve výši Kč. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky. Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet č.: /0100. Do účelu platby uchazeč uvede Jistota a IČO uchazeče. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v okamžiku otevírání obálek. Uchazeč uvede číslo účtu a bankovní spojení, na který má být jistota formou peněžní částky vrácena zpět. Bankovní záruka musí obsahovat ustanovení o připadnutí jistoty zadavateli v souladu s 67 odst. 7 ZVZ. Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, bude pojistná smlouva uzavřena v souladu s 67 odst. 6 ZVZ. Dodavatel je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty dle 43 ZVZ. Záruční listiny budou v nabídce doloženy v originálu a v kopii, originál záruční listiny bude do nabídky vložen tak, aby mohl být bez poškození vyjmut a následně vrácen ve lhůtě podle 67 odst. 2 ZVZ. 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 9.1 Způsob zpracování nabídek Uchazeč zpracuje nabídku v písemné formě, a to v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách a dále v souladu se ZVZ. Uchazeč podá nabídku nejméně v 1 vyhotovení, zadavatel uchazečům doporučuje dodat v zalepené obálce nejméně ve 2 vyhotoveních nabídky, přičemž jedna nabídka bude mít hodnotu originálu a zbývající 1 vyhotovení nabídky může být kopie. K originálu nabídky uchazeč dodá na datovém nosiči (např. CD) vyplněné obchodní podmínky (datový formát.doc nebo obdobný). Vyplněný krycí list (datový formát.xls nebo obdobný), vyplněný soupis prací nabídkový rozpočet (datový formát.xls nebo obdobný). Doporučená forma zpracování nabídky: kroužková nebo obdobná vazba, vpředu s obsahem obsažených materiálů (nikoliv volné listy s výjimkami uvedenými v článku 8 zadávací dokumentace). 15

16 9.2 Náležitosti nabídky dle 68 odst. 2 ZVZ Nabídky musí mimo jiné obsahovat náležitosti dle 68 odst. 2 ZVZ. Součástí nabídky musí být dle 68 odst. 3 rovněž: písm. a), b), c) ZVZ rovněž: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. V případě, že se na uchazeče ustanovení 68 odst. 3 písm. a) a b) ZVZ nevztahuje, doklady k písm. a) a k písm. b) do nabídky nedokládá. Doklady dle 68 odst. 3 písm. ZVZ budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se ZVZ. Podpisy na prohlášení doloženém nabídce nemusí být úředně ověřeny. 9.3 Obsah nabídky Nabídky budou obsahovat tyto dokumenty a náležitosti v následujícím pořadí: 1. Řádné identifikační údaje uchazeče, včetně identifikačních údajů subdodavatelů prohlášení o subdodavatelích, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky v objemu nad 10% nabídkové ceny uchazeče. 2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh a informace o celkovém počtu listů nabídky. 3. Krycí list nabídky (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace). 4. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. 5. Doklad prokazující poskytnutí jistoty. 6. Závazné návrhy smluv (smlouva o dílo a servisní smlouva) včetně příloh smluv ZD požadovaných, podepsaných osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče (viz příloha č. 4 a 5 zadávací dokumentace). 6.1 Oceněný soupis prací nabídkový rozpočet. 6.2 Časový harmonogram stavby včetně 1 hlavního milníku. 7. Ostatní dokumenty a informace požadované odst. 11 ZD. 9.4 Závazné požadavky na způsob uvedení nabídkových cen Zadavatel požaduje řádně a úplně vyplnit formulář s Krycím listem, který bude uchazeči podán v elektronické formě (viz příloha č. 2 této Zadávací dokumentace). Suma nabídkové ceny bude uvedena zvlášť bez DPH a s DPH včetně uvedení jednotlivých sazeb DPH. K případným chybám v sazbě DPH se později nepřihlíží. Po uzavření smlouvy se uvedené ceny budou považovat za konečné, jejich pozdější navyšování v průběhu platnosti smlouvy se nepřipouští. Uchazeči uvedou nabídkovou cenu také v návrhu smlouvy o dílo a v návrhu servisní smlouvy. V případě rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v krycím listu a nabídkovou cenou uvedenou v návrzích smluv bude hodnocena cena uvedená v návrzích smluv. Uchazeči dále vyplní cenové a ostatní údaje v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný soupis prací se stane společně s krycím listem a položkovým rozpočtem přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Uchazeč u všech žlutě označených položek v soupisu prací doplní do jím oceněného soupisu prací nabídkového rozpočtu konkrétní název, typové označení výrobku a výrobce (nikoliv velkoobchodního dodavatele). V případě, že tak neučiní, nemůže být předmět díla, resp. obsah nabídky dostatečně specifikován (dostatečně určitý) a pro chybějící podstatnou náležitost smlouvy nebude možné nabídku 16

17 přijmout, protože smlouvu na základě podané nabídky nelze uzavřít. Nabízené výrobky a výrobce nelze v průběhu realizace měnit, proto by měl uchazeč této části nabídky věnovat dostatečnou pozornost. Zadavatel požaduje, aby uchazeč každou položku jednotlivě ocenil tak, aby byla nabídka posouditelná v souladu s 77 ZVZ. 10. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dle 78 odst. 1 písm. a) ZVZ. nabídky budou hodnoceny podle dílčích kritérií: výše nabídkové ceny v (Kč) váha 80 % cena servisu 2 výtahů v záruční době (Kč/2 ks/měsíc) váha 10 % délka záruční doby (v měsících resp. v bodech) váha 10 % Součet všech uvedených kritérií 100% Údaje o hodnotících kritériích dle 78 ZVZ. odst. 1 písm. a), Krycí list nabídky (viz příloha č. 2 této ZD), který bude obsahovat údaje v následujícím sledu: výše nabídkové ceny (ř. 1 KL). [Kč] (uchazeč uvede v krycím listu nabídky cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu s DPH, hodnocena pak bude celková cena bez DPH. Sazbu DPH uchazeč vypočítá správně dle platné legislativy ČR.) výše nabídkové měsíční ceny servisu 2 ks výtahů v záruční době (ř. 2 KL).[Kč/měsíc] (uchazeč uvede v krycím listu nabídky cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu s DPH, hodnocena pak bude celková cena bez DPH. Sazbu DPH uchazeč vypočítá správně dle platné legislativy ČR.) délka záruční doby (ř. 3 KL). [body] (Způsob výpočtu bodů pro kritérium délka záruční doby, způsob hodnocení, minima a maxima hodnot pro jednotlivá subkritéria je uveden v Příloze č. 2 této ZD Krycí list) Jednotlivá kritéria budou hodnocena na základě následujících vzorců: U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu (cena): 100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu (záruka): 100 * (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem 11. Rozsah plnění Veřejné zakázky Technická část Při oceňování nabídky a při provádění díla dle PD uchazeč ani zadavatel v souladu s ustanoveními ZVZ nepřihlížejí k odkazům PD na konkrétní výrobky či služby anebo ceny. Tam, kde PD na konkrétní výrobky či služby odkazuje, je těmito výrobky či službami třeba rozumět výrobky či služby, jež jsou v souladu s PD a touto zadávací dokumentací způsobilé naplnit Účel Veřejné zakázky a kvalitativní standardy požadované PD resp. ZD. Zadavatel umožňuje do nabídky uvést I jiné kvalitativně srovnatelné řešení, při splnění předepsaných požadavků PD resp. ZD. Výrobky, jejichž obchodní název uchazeč uvede ve smlouvě o dílo resp. v příloze č. 1 obchodních podmínek - položkový (nabídkový) rozpočet sestavený na základě soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr, musí splňovat kvalitativní parametry stanovené zadávacími podmínkami. 17

18 11.1 Požadavky na stavební úpravy výtahů Výrobky, jejichž obchodní název uvede uchazeč v nabídkovém rozpočtu zpracovaného na základě soupisu prací dle požadavku odst. 9.4 této ZD, musí splňovat technické požadavky uvedené v projektové dokumentaci. Uchazeč doloží splnění výše uvedených požadavků příslušnými certifikáty a dokumenty, ze kterých bude patrné splnění uvedených podmínek touto ZD. Příslušné certifikáty a dokumenty, které uchazeč doloží do nabídky Příslušnými certifikáty a dokumenty, ze kterých je patrné splnění uvedených podmínek, je myšleno: Čestné prohlášení nebo Prohlášení o shodě či certifikáty ke všem nabízeným výrobkům výtahu navazující elektroinstalace a vzduchotechnického zařízení (Pozn. Výtah včetně příslušenství musí být homologován a certifikován v některém z členských států EU a být v souladu s ČSN dle požadavků PD.). Čestné prohlášení uchazeče na shodu nabízených výrobků s technickými požadavky dle PD bude vypracováno dle přílohy č. 6 této ZD. 12. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 12.1 Další podmínky zadavatele Zadavatel nepřipouští variantní návrhy. Předložené nabídky se nebudou uchazečům vracet. Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v souladu se ZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu se ZVZ oznámit vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení uveřejněním na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu se ZVZ uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám na profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu se ZVZ uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V Brně dne Petr Šafařík v.r. starosta MČ Brno-Kohoutovice 12.2 Seznam příloh zadávací dokumentace Příloha č. 1 Projektová dokumentace a soupis prací Příloha č. 2 Krycí listy nabídky formulář Příloha č. 3 Prohlášení o splnění požadavku na prokázání technických kval. předpokladů 56 odst. 3 písm. a) - formulář Příloha č. 4 Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 5 Obchodní podmínky formou návrhu minimálního vymezení servisních podmínek po dobu běhu záruční lhůty Příloha č. 6 Čestné prohlášení uchazeče na shodu nabízených výrobků s technickými požadavky dle PD

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 Brno IČ: 44992785-19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UPOL

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Zadávání této

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje podlimitní

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace č.j. 5270/14/SÚSPK-P Zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Zateplení a výměna otvorových

Více