EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY"

Transkript

1 INIS-mf DŮM TECHNIKY ČSVTS ČESKÉ BUDĚJOVICE EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY 1990

2 ČV energetické společnosti ČSVTS OS jaderné techniky Dům techniky ČSVTS České Budějovice E K O N O M I C K Í A E K O L O G I C K É A S P E K T Y R O Z V O J E J A D E R N É E N E R G E T I K Y T á b o r

3 O b á A H : Str. : Ekonomické aspskty rozvoje jaderné energetiky v ČSSR Ing. Miroslav Cibula, CSc, SPK Praha 1 Vliv projektů nová generace na ekonomické parametry našich jaderných elektráren Ing. Zdeněk Chaluš.CSc, Ústav obecné energetiky ČSAV 9 Metodika mezinárodního srovnání ekonomiky výstavby jaderných elektráren Ooc.Ing.Petr Majer,CSc.,ČVUT FEL Praha 17 Problematika srovnávání technicko-ekonomických parametrů jaderných elektráren Ing. Rostislav Havlíček, Energoprojekt Praha 25 Jak ovlivni náhrada uhelných elektráren jadernými ekonomiku provozu elektrizační soustavy (ES) ČSSR Ing. Vlastimil Šlechta, VÚPEK Praha 32 Prevádzkové skúsenosti s ekonomikou výroby v EBO Ing. Ruodlf Hudcovič, SEP-EBO 40 Provorní zkušenosti s ekonomikou vyrob v JE Dukov a n y Ing. Jaroslav Papucjj. JE Dukovaní/ 47 Zkušenosti investora s dodržováním pevných nákladů při výstavbě JE Temelín Ing. Petr Čečil 54 Ekonomické dôsledky predĺženia životnosti jadrových elektrární Ing.Jan Roušek, CSc., Ing. Jozef Kysel, VÚPEK Bratislava 6 3 Ekologické aspekty jadtrné energetiky RNDi. Petr Horáček, CSc., VÚPEK Praha 72 Zacházení s radioaktivními oapady z jaderných elektráren Doc.Ing.Leo Neumann,CSc, Ú3V Řež 79 Rizika havárií jaderných elektráren Ing. Zdeněk Kříž, ČKAE Praha 86 Problémy spojené s vyhořelým palivem z jaderných elektráren Ing. Eduard Malášek, CSc, ČKAE Praha 95 Ekologické aspekty likvidácie jadrových elektrárni Ing. Eduard Hladký, CSc.,VÚJE Trnava 104

4 - 1 - EKONOMICKÉ ASPEKTY ROZVOJE JADSRNÉ ENERGETIKY V ČSSR Ing. Miroslav Cibula, CSc Státní plánovací komise, Praha Anotace Posuzují se rozhodující ekonomické aspekty, které budou předurčovat rozvoj jaderné energetiky i v podmínkách nového československého ekonomického programu a systému, orientovaného na rozsáhlé strukturální změny a zavedení tržního hospodářství. Energetická politika CSSR bude muset i nadále představovat ucelený systém strategických opatření umožňujících řešení rozvoje energetického hospodářství tak, aby i při o mnoho vyšší neurčitosti vývojových tendencí se vážnější poruchy v zásobování energetickými zdroji nestaly příčinou ekonomické a společenské destabilizace a ohrožení sociálních jistot obyvatelstva. Tento základní požadavek nebylo snadné naplnit ani v období centrálního administrování ekonomiky a je zcela logické, že nový ekonomický systém bude vyžadovat o mnoho pružnější politiku, jak v oblasti zdrojů energie a jejich restrukturalizace, tak i na úseku vztahů.-nezi výrobci a spotřebiteli energetických zdrojů. Tato nová situace bude v oblasti rozvoje jaderné energetiky značně odlišná, než v oblasti tradičních fosilních zdrojů energie, kde existuje o mnoho rozsáhlejší škála vzájemně zastupitelných řešení a to v relativně o mnoho kratších časových lhůtách, než ve výstavbě jaderně energetických zdrojů. V jaderné energetice se neurčitost a riziko zesiluje zejména o mnoho vyšší potřebou rozvojových investic na jednotku

5 - 2 - opatřované energie. Od doby zahájení přípravy a realizace těchto technicky velmi náročných investičních celků hodnocených i veřejností z pohledu kritérií jaderné bezpečnosti a spolehlivosti ôo doby jejich provozního využívání uplyne více než deset let. Dosavadní vývoj prokazuje, že návratnost investic do jaderné energetiky je kratší než u klasická energetiky a to zejména v souvislosti s několikanásobně nižší palivovou složkou jaderných elektráren v porovnání s palivovou složkou klasických elektráren.nízké provozní náklady jaderných elektráren představují ekonomický stimul pro jejich vysoké časové využití. V našich podmínkách jsou iplné vlastní náklady jaderných elektráren zhruba o čtvrtinu až třetinu nižší než u uhelných elektráren. Objektivnost prováděných porovnání vlastních převedených nebo společenských nákladů jednotlivých typů elektráren může být samozřejmě trvale zpochybňována.dosud se ale nepodařilo prokázat, že budování jaderné energetiky je v rozporu s kritérii ekoncmické i společenské efektivnosti. Navíc uhelné elektrárny se již v ČSSR zhruba deset let nebudují nejen z ekologických důvodů, ale i vzhledem ke stavu vyčerpání domácích zásob uhlí. Lze předpokládat, že pořizovací náklady a ekologická kritéria budou v ČSSR trvalou překážkou i pro výstavbu uhelných elektráren ra kvalitní dovážené uhlí. Výstavba elektráren na dovážený zemní plyn nebo ropná paliva a přímý dovoz elektrické energie nemohou v našich podmínkách zřejmě nikdy vážněji konkurovat jaderné elektroenergetice jako zdroji elektrické energie pro základní pásna diagramu zatížení. Konkurenceschopnost bude zřejmě možná pouze ve výrobě špičkové energie. I to je problematické, protože např. palivová složka -.ákladů elektrárny na dovážený zemní plyn vychází v současné době přibližně sedmkrát vyšší než palivová složka jaderných

6 - 3 - elektráren.lze předpokládat, že tento rozdíl se bude díle zvyšovat souběžně se zhrošováním podmínek opatřování dováženého zemního plynu, což naznačuje, íe ani při relativně velmi nízkých pořizovacích investičních nákladech nebude možno dosáhnout vyhovující úroveň děrných nákladů na ). kwh dodávanou 2 elektráren na zejnní plyn. Pro další zlepšení ekonomických výsledků budoucích čs. jaderných elektráren existuji značné rezervy niobilizovatelné uplatněním projektových řešení využívajících poznatky technického pokroku špicových států a výrobců jaderné techniky. Řada rozborů prováděných v CSSR v letech v souvislosti s přípravou projektu jaderné elektrárny nové generace jednoznačně prokázala možnost výrazných úspor ve spotřebě betonu, oceli a dalších materiálů, v nárocích na zastavěné plochy a obestavěný prostor. Existují rovněž značné rezervy v raciop* lř*a<-:i palivového cyklu jaderných elektráren. Vedle pozitivních ekonomických přínosů v ČSSR se právě výstavbou jaderných elektráren předpokládá vyřešit jednu ze základních strategií zlepšování a ochrany životního prostředí, tj. snižování emisí kysličníku siřičitého. Postupně s náběhem provozu jaderných elektráren se u nás od roku 1978 začal zpomalovat a později snižovat růst emisí kysličníku siřičitého ze spalování uhlí v elektrárnách. Předpokládá se, že na dosaženém snížení emisí kysličníku šiřičitého v CSSR v období let se budou jaderné elektrárny podílet zhruba 19 % a do roku 2000 více než 60 %. Přínos uvažované výstavby nákladných odsiřovacích zařízení bude podstatně nižší, zhruba v poměru 1:4. Nastala doba, kdy státní podniky čs. energetiky musí o mnoho důsledněji respektovat naznačené ekonomické relace a ekologické souvislosti. Objektivním působením tržních vztahů by se měla dále zvýraznit ekonomická efektivnost orientace

7 - 4 - na jadernou energetiku. Nejvážnějším problémem buče ale získání potřebných finančních zdrojů pro výstavbu jaderných elektráren. Z přípravy zakladatelských programů státních podniků ČEZ a SEP v roce 1989 vyplynulo, že při respektování odvodových a dalších pravidel nového hospodářského mechanismu bude těmto podnikům scházet na výstavbu uvažovaných jaderných elektráren Mochovce, Temelín a Kecerovce 20 až 30 mld Kčs. Tyto prostředky se požadovalo zabezpečit dotacemi ze státního rozpočtu.- protože v podnikových zdrojích byly již zahrnuty i úvěry od banky odpovídající únosné míře zadlužení. V podmínkách nového ekonomického systému bude zřejmě nutné scházející prostředky opatřovat i prodejem akcií tuzemským i zahraničním partnerům se zabezpečením odpovídajícího podílu na zisku z provozu jaderných elektráren. Významné mohou být i jiné formy jako například úhrada zahraničních úvěrů vývozem části vyráběné elektrické energie. Do rozvinutí těchto nových způsobů financování výstavby jaderné energetiky rudou v r.aší elektroenergetice převládat dřívější přístupy, tj. zejména spoléhání na řešení ze strany státu. Bylo by ale omylem předpokládat, že ve financování rozvoje energetiky nedojde k zásadnějším změnám a formám státní účasti. Prudké změny společenského a částečně i ekonomického systému ČSSR, ke kterým došlo po listopadu 1989 odhalily značnou nepřipravenost dřívějších řídících struktur naší energetiky na zvládnutí této situace a zabránit téměř živelné devastaci řadu let připravovaných rozvojových programů jaderné energetiky. Je vážně spochybněno dokonce zahájení výstavby druhé poloviny jaderné elektrárny Temelín (3. a 4. blok WER 1000). Přičemž se jen okrajově zvažují důsledky tohoto kroku pro energetiku a ekologii a neberou se v úvahu ani poměrně značné již vynaložené investice. Není cílevědomě organizován otevřený dialog s veřejností c nezastupitelnosti rozvoje jaderně energetiky &

8 - 5 - přijatelnosti uplatňovaných bezpečnostních systémů. Náprava vzniklého stavu nebude jednoduchá. V současné době je již organizován postup realizace programového prohlášení vlády národního porozumění z 19. prosince Jedním z úkolů v oblasti ekonomické strategie je i příprava nové koncepce energetické politiky ČSSR, která by měla být dokončena do dubr.a V rámci této koncepce musí být zaujato aktualizované stanovisko k rozvoji československé jaderné energetiky do roku Lze předpokládat, že dojde i ke konfrontaci dosavadních prognostických představ o vývoji spotřeby primární a elektrické energie v ČSSR. V rámci toho by měla být posouzena zejména reálnost úvah o zrušení celkové spotřeby palivoenergetických zdrojů, podmíněných strukturálními změnami v průmyslových odvětvích. Podle původních představ prognostiků při zvažovaná reaiizani strukturálních změn by bylo možné výraznými úsporami a restrukturalizací palivoenergetických zdrojů dosáhnout výrazné úspcry a v roce 1995 se obejít se zdroji elektrické energie ve výši maximálně 95 TWh. To 2namená, že v porovnání se skutečností roku 1990 představující 92,5 TWh by došlo pouze k nevelkému zvýšení potřeb elektrické energie. I v případě vývoje potřeb energie podle tohoto prognostického předpokladu nůstane v naší energetice značný prostor pro uplatnění přírůstků výroby elektrické energie z budovaných jaderných elektráren Mochovce a Temelín. V roce 1995 by se dokončené jaderné bloky těchto elektráren mohly podílet na československé výrobě zhruba 20 TWh, což představuje zhruba jednu pětinu, spolu s dalšími staršími jadernými bloky by šlo zhruba o dvě pětiny. Vytvořil by se tím prostor pro rychlejší útlum výroby elektrické energie na bázi uhlí s příznivými přínosy pro zlepšování životního prostředí. Ušetřily by se značné prostředky na výstavbu odsiřovacích zařízení, obnovu těžebních kapacit uhelných dolů, úložišt popílku a další.

9 - 6 - Obdobná situace bude i dalším perspektivním obdobím.trvale bude muset probíhat útlum výroby elektrické energie na bázi uhlí a navíc nově vybudované jaderné bloky by měly postupně nahradit dožívající jaderné elektrárny uváděné do provozu v sedmdesátých letech. Posouzení výhledové situace československé elektroenergetiky s uplatněním nejen tradičních bilančních metod, ale i jiných postupů např. rozvojových scénářů, metod indikativního plánování a modelové techniky vede k jednoznačnému závěru, že ČSSE se nemůže vzdát rozvoje jaderní energetiky. Neobstojí ani argumentace opírající se o představy radikálního snížení potřeb elektrické energie v důsledku očekávané restrukturalizace našeho národního hospodářství. Jestliže bereme v úvahu pouze výhledový růst spotřeby elektrické energie v terciární sféře a přímo v domácnostech odvozený z nesporných cílů dalšího růstu životní úrovně našeho obyvatelstva, kterou hodláme přiblížit evropskému standartu, pak se orientace na výstavbu jaderných elektráren ukáže v jiném světle. V ČSSR dlouhodobě přetrává zcela jiné rozdělení celkové spotřeby elektrické energie mezi průmysl a obyvatelstvo, i než v průmyslově vyspělých státech světa (viz tabulka). j Velmi nízký podíl spotřeby elektrické energie v našich domácnostech signalizuje naléhavost překonání stavu, při kterém je j vybavenost našich domácností elektrickou energií zhruba 2,5krát : nižší než dosažené západoevropská úroveň. Pouhé vyrovnání tohoto rozdílu představuje již v současnosti požadavky na zdroje elektrické energie ve výši přibližně 13 TWh. Na úrovni roku 2000 to může být vyšší o dalších zhruba 5 TWh. Přitom nelze počítat s tím, že potřebné zdroje pro řešení naznačeni anomálie získáme v průmyslových odvětvích. Československý průmysl na rozdíl od řady vyspělých států se bude dlouhodobě nacházet v situaci, kdy pro překonání své vysoké neracionality ve výrobě fosilních paliv bude mít jako rozhodující východisko další

10 Kozdfly v členění spotřeby elektrické energie mezi CSSR a vybranými státy v roce 1986 (metodika OSN) Zdroje pro spotřebu v zemi (TWh) z toho. CSSR NDR PLR V.Británie 80,2 104,5 130,e 285,7 Belgie Francie NSR 55,2 3 20, 6 1 '< i, ř. pře _-.- rpjva:.- - ztrát.y v Si- ZĹCC Užitečná spotřeba (TWh) - tj. CSSR = 100 % - členění užit. snnt-řphy v zeni (%) - průmysl - doprava - zemědělství - ostatní spotřeba Spotřeba elektřiny na obyvatele (kwh/rok) - tj. ČSSR = 100 % Spotřeba v domácnosti na obyvatele (kwh/rok) - tj. CSSR = 100 % i.,0 2,1 3,1 3, C S, 7 7,9 13,8 23,1 73,2 94,5 113,7 259,6 100,0 129,1 155,3 354,6 62,0 56,9 60,8 36,5 4,8 2,4 5,5 1,2 15,6 17,1 14,9 35,3 12,4 12,0 25, ,0 120,0 64,6 96, ,0 131,4 61,6 235,9 3,1 24,1 14,.- 50,7 293,4 371,6 69,0 400,8 507,6 53,6 2,3 53, 4 2, 9 49,6 3,3 32,9 30, 5 26,2 12,5 18, ,1 112,4 128, ,7 219,2 216,4 Pramen: Statistická ročenka, energetika 198 7, FSO (vstupy pro výpočet)

11 - s - růst spotřeby elektrické energie, která poskytuje vyšlí možnosti úspornosti i při použiti v technicky ne zcela moderních provozech a výrobních programech a v převážné většině moderních výrobních technologií je nenahraditelná dokonce jako zdroj tepla. Ukazuje se, že ani útlum energeticrry náročných výrob nemůže zásadněji ovlivnit perspektivní potřeby elektrické energie. V metalurgii i při snížení výroby oceli si technický pokrok vynutí další růst podílu výroby elektrooceli, ušlechtilých ocelí, vyšší úroveň zpracování sortimentu válcovaného materiálu, což jsou procesy náročné na spotřebu elektrické energie. Výraznějším přínosem by mohla být pouze zastavení výroby hliiiíku. Na druhé straně automatizace a robotizace výrobních procesů povede k řešením energetiky příslušných provozů podle zá= ;dy "vše elektřinou". Podrobnější analýza naznačených FOI;\-ÍEloctí vyústuje v poznatcích, že v ČSSR by se do roku 2005 mělo vybudovat v jaderných elektrárnách zhruba 8000 MW. Při redukci výstavby nových jaderných elektráren pod tuto úrcveň by bylo nutno hledat jiná -ešení, která ty byla o mnchc méně efektivní ze všech spclečensko-ekonomických hledisek a představovala by i zrióčně nepříznivé dopady na záměry našeho ekologického programu.

12 - 9 - VLIV PROJEXTU NOVÉ GENERACE NA EKONOMICKÉ PARAMETRY NAŠÍCH JADERNÝCH ELEKTRÁREN Ing. Zdeněk Chaluš, CSc, Ústav obscné energetiky ČSAV Autor se ve svém příspěvku vyjadřuje k problematice významů klíčových slov - projekt, nová generace a ekonomické parametry, a to ve vztahu k jaderným elektrárnám v ČSSR. Ukazuje se, že především v souvislosti s otevíráním se čs. odborné veřejrsosti světu je z mnoha důvodů třeba formou komparací se světem oživit náš současný inženýrský jazyk. Tuto skutečnost autor považuje za základní nástroj dalšího rozvoje inženýrské tvůrčí práce v podmínkách ooliticky a hospodářsky integrující se Evropy. Úvod. Je jistě víc? možností jak se vyrovnat se zadaným tématem přednášky "Vliv projektů nové generace na ekonomické parametry našich jaderných elektráren". Pokusím se o to netradičně, a to rozborem samotného názvu přednášky. Předmětem dalšího textu budou tato klíčová slova: projekt, nová generace, ekonomické parametry. Projekt. Projekt, co to vlastně je? V naučných slovnících a vyhláškách najdeme sice řadu odpovědí na tuto otázku, nicméně, v praxi cítíme, že to s tím projektem zase až tak jednoduché není. Po léta inženýři ve svých tvůrčích činnostech ovlivňováni metodou "hlavního článku" - tj. zde náš úkol, metodu znáš a dělej; pamatuj, že čas, náklady a kvalita jsou sice ve tvé inženýrské práci důležité, nicméně, nesmějí ti bránit v tom, aby úkol byl splněn - postupně oklesťovali sami význam slova projekt, až na jakýsi návod operativní aktivity. Operativa ovládla řídící pracovníky.

13 - ID - Ľeyraäscí projektu na úroveň v praxi dnes ustálené jednosměrné vypovídací schopnosti (urči rozměry a hmotrosti komponent a ostatní najdeš v cenících) se podařilo utajnit i takové důležité faktory projektu jako je osobní odpovědnost a způsob kontrolní činnosti. Komparace se zahraničním se staly obzvláště nežádoucími. Vědět, jak to dělají jinde a navíc ještě prosazovat varianty řešení, to už bylo příliš: důležité bylo mít projekt, a to jako právní podklad pro nastartování operativní tvořivosti v kalný;h vodách dodavatelsko odběratelských vztahů. Dnes lze právem hcvořit o degradaci projektování v ČSSR; proto pokoušejme se opěť, znovu a z různých pohledů, zamýšlet se nad tím, co to je projekt dnes, v současném dynamicky se rozvíjejícím světě. Příležitost k takovémuto zamyšlení dávají přiložené obrázky. liová generace. D a 1 š í? k 1 í č o v*' ^ slovem z názvu n r e d p s š ^ v -1 e - n o v á o e n ~. r 3 c?. Aru zde to není tak jednoduchá. Toto slovo jsme se naučili skloňovat zejména v souvislosti s projektem nové generace (PIJG) v rámci spolupráce států RVHP. Připustíme-li to, že za měřítko generačního rozdílu (tím co bylo a tím co má být) lze považovat vybrané technickoekonomické parametry včetně uplatnění rozdílných přístupů filosofie bezpečnosti a provozní spolehlivosti, tak i za tohoto zjednodušeného předpokladu přijdeme k následujícímu závěru. Potřebujeme bohatě strukturované znalosti, vícesměrně orientované, abychom kvantitativní a kvalitativní rozdílnost pro dvě časové hladiny - minulost a budoucnost - mohli popsst, pochopit a třeba nazvat jako rozdílnost generační. Praxe nás naučila, že jednosměrné přístupy ve strukturovaném prostoru a čase vždy nakonec vyznívají jako primixivnost; jsou neschopné konkurovat ve všestraněji intelektuálně orientovaném prostředí. Nicméně ani sama mnohasměrnost nestačí, projekt ve svém celém životním cyklu - od myšlenky až o plnění funkcí její zhmotnělé skutečnosti (bezpečná a spolehlivá výroba elektřiny a tepla z jaderné elektrárny? - musí být rovněž strukturován ve smyslu dosažení komplexnosti

14 S'.š i sv y ch v,'j z? b k okolí. Z tohcto pnhj.edu dostaví nriinšné klíčové sicvo - nová generace - širší vyznám, ne jií jen technický. Je zz' äoucísti celého techn íck jekonorr.ickéhc prostŕ-'-d- a vstup'jj-j ao Jlildoti, ktoré Lze nazvat jakc no^á generace prastŕsdí c, právníno, politického, kulturního atd. Ekonomická parametry. Rovněž i toto klíčové slovo D y si zasloužilo sanostatr^' rozbor. Tntiž ani v tomto pripadá není dostatečné J35 n o c č vlastné jde. Platí, d to nyslím obecně, Se úrovni ekononickéno prostfadí odpovídá i lirovjn mstcdv stanovováni skonoiiickvcn parametru. Proto, pozadui2me-li radikální změnu cjkonomickáho mecnanis^u. potom S3 mu sírna připravit i na radikální změny v pŕ í stupecti k ekonomickým parametrům. To, co dnes cnápeme jako ekonomické paranetry, je produktem již dříve umělí vy tvořen žeh aasnims trati vních monopolů. Jejich zhroucením se sice hroutí i primitivní metodiky ekonomického měření efektivnosti naší práce, ale nicnáně setrvačnost našeho myšlení zůstává. Obecné víme. že now' hoscodáŕskc mechanismus předpokládá p]né přiznání peněž ve vztazích mszi zkonoínick/mi subjokty; o fungování nového ekonomického mschanismu víme J2n to, že dojds k výraznému posílení ústřední banky státu (včstné sítě celého bankovního sektoru) a ministerstva financí, a to na úkor působnosti Státní plánovací komise a resortních orgánů. Nicméně i to by nám mělo jako vstup do začátku radikální přestavby předprojektové a projektové přípravy a řešení investiční výstavby stačit pokud si včas a plně uvědomíme význam projektu v řízení. Pochopení projektu, jeho význam v řídícím procesu cílevědomě orientované tvůrčí aktivity, která rcá vždy svůj začátek a konec, je klíčera technické inteligsncs do "tajemných komnat" ekonomických procesů v měřítku vnitrostáním i mezinárodním.

15 Obecné závěry. 1:_ ;>a základě zevrubného rozboru tří klíčen ýc;i si o.-? názvu přednášky lze rozpoznat akutní potřebu hledání nových přístupů k obohacení i srozumitelnosti českého jazyka, řeči našich inženýrů. Proč je zde toto zmiňováno? Předně proto, že jazyk, jeho srozumitelnost a obsahová bohatost je základem veškerého konání lidí, především pak pracovně orientovaných ke splnění společného cíle. Práce lidí v investičním procesu je nesporně cilevě orientována, a o jazyk používaný v tomto procesu především jde. Krcrae jeho gramatické stavby, která Konečně nsmusí být nejsilnější stránkou inženýrské profese, pjstrádame jednotný výklad mnoha českých slov (viz například slova klíčová výše zmíněná). Situace se stane ještě nepřehlednější, konfrontujeme-1i obsahový význam slov našeho slovníku používaného v investičním procesu se s^vy např anglickými, které v jiné iemi, dnes téměř.ve všech reních kromě společenství RVHP, popisují stejný proces. Mnohá čefká slo- 3 "rtrunjla, ztratila internacionální význam, ne\y?tit-vi i stands roní C B i C S V é t C V O U n ľ3 v i a nsnnpk i*=;n!.i rp9 + n?rip f r't^r v i n S neši praxí minulou. Současná situace dvojí jazykové bariéry (bariéry obsahové i formálni^ je vážnym současným proolémem. Praktické závěry. Program jaderných elektráreň s reaktory v\ Eí? 4';0 a 1000 v ČSSR je realitou. Zkušenosti z přebírání, překládání OJ češtiny a kopírovaní sovětských projekiú, tz. pseudostandardnich výkonových řad jsou špatná, viz např. literatura 1 a b. Co nás zřejmě v této oblasti čeká dále? Budeme-li chtít ji? prosazované a stavěné bloky s reaktory VVER maximálně zužitkovat, bezpečně provozovat a následně po dožití odstranit, bez ekologických konfliktů, nezbude náiii nic jiného, než se k této, dnes již velmi zastaralé koncepci zpracování orojektů znovu vrátit. Informační pružnost tohoto znalostního fondu (projekty JE s reaktory VVER) nebude pro ekonomické chování provozovatelů JE zřejmě postačující. Jen s obtížemi například bude možná koordina-

16 ce prací na prodlužování životnosti těchto zdrojů v součinnosti s pravidelnými odstávkami spojenými s výměnou paliva atd. Je pravdou, že toto není dnes nejpalčivější problém, je však třeba si uvědomovat, že je reálné, že přeroste i v problém závažný. V zahraničí se připravují a realizují programy prodlužování OE s reaktory PWK ze 70. a 80. let o 20 až 25 let. Tyto projekty jsou ekonomické, zmírňují tempa výstavby nových zdrojů a intenzivně se uplatňuje nová generace nástrojů projektování a řízení. Stejné specifickou oblastí pro čs. jaderný program je daiší jeho rozvoj, výstavba dalších bloků. Tyto by měly být nové generace ve smyslu jejich technické koncepce a měly by být připravovány v organizačních strukturách a nástroji soudobé světové úrovně, pro nás v podmínkách nové generace (pracovních sil, pracovních nástrojů atd.). Podaří-li se nám mobilizovat naše intelektuální schopnosti a k roku 2000 se zařadit mezi evropské státy co do dovednosti projektovat a řídit přípravu, realizaci i správu velkých projektů, n o t oíti SDsci^iksce Q ^3k m j np ne r 3Ci ^ 3 d? r n é elektrárny jde 3 jsou-li její parametry ekonomické, přestane být jen naší záležitostí, ale stane se samozřejmou součásti vyššího integrovaného celku, součástí jeho konkurenčního prostředí. Proto bychom měli udělat vše proto, aby se především hledali cesty další intelektualizace tvůrčích sil čs. jaderného programu. 3de především o různé formy spolupráce se všemi zeměmi, kde se mámt čemu přiučit a kde je možnost učit se rychle. V této aktivitě spatřuji rozhodující vliv projektů nové generace na ekonomické parametry našich jaderných elektráren.

17 Literatura: /!/ Chaluš Z. a kol: Stavby jaderné energetiky - předprojektová a projektová příprava v procesu výstavby jaderných elektráren, UIS3P Zbraslav, Chaluš Z.: Nuclear Power System in Capital Construction, 9 th. World Congress on Project Management, Glasgow, /V Raade R. A.: Koncepce a hlavní rysy jednotného systému řízen: projektu a výstavby elektráren ve Finsku, Investiční výstavba, 1/1939. /4/ Chaluš Z.: Investiční výstavba a rozmanitost organizačních struktur ve světě, Investiční výstavba, 2/1909., r ' Kolektiv autorů: Současný stav a další rozvoj československé jaderné energetiky - několik r-ázorů. stanovicek a připomínek, Ústav jaderných infornací, Zbraslav, 1989.

18 ^ I! i 11 <9 <0 i. 9 «-I I o "b

19 NEED CONCEPTION DELIVERS I BEGINNING [OF EXISTENCE ENŮ OF EXISTENCE I COURTSHIP Nf)7URE, HflTUR-ľtTION (CHRNGE) HflN C»E»T Ů THE NRTUItE OF ) GROWING BIRTH '(CHfíNGE) ENVIRON- I ItHN FOKI^Eb BV MENr INFL<J\ NRTORC R N D So- ENCE PERFORMING FUNCTIONS MUM'S MORHLS PM STRATEGY ML I I CHILD BIRTH EVOLUTION 1 PREP, rion OF HHN 's wokh cee/> - TED BV THE MňN I I not) E L i D \r iop- I rion I I I fíttitude PROJECT (CREHTIOA/ ) flnb L.. INŇ6WHTI0K tusctplinb GROUT H HND FULFILLING 3IOLO6I- FUNCTIONS \P* pn#ň- I TlON R LIFE at' H f) N fíhd SOCIET'/ * I U- I PROJECT \**Ot)VCTI- RCALIZA - ' ON PRC - TO WORU fittitudk TO 9EAISTIO UNO RtLfíTttiHS (CUL r URe ) &ISVS KA/Ok/i EDGE COhPETEN- CC IfESPON sibiurv HOOZ> HfíN RHb HIS FULFIL U FUA/criOMS ; CftN U/AJ OR LOST en:') M6 s s. HODBRNI- znrion l'<?v/-t>/> TO (CCOLOGV A»A/O ECONOMY REP/tObUCTIOM ) CCWa/*l fít/o/<j Of PROCESSES Cj] FtUTUITV OF SOClfíL fía/ů r#*u> RSňLITV (SffícE /A/&ICS.S SYNTHE- TIC DEVELOP MENT TIME) CÍ : aci A/C UNO r C//iVOLO6(J IMPULSES (CjURNT/ľV

20 METODIKA MEZINÁRODNÍHO SROVNÁVÍ EKONOMIKY VÝSTAVBY JADERNÝCH ELEKTRÁREN Doc.Ing. Petr Majer, CSc, ČVUT-FEL Praha Anotace: Ve stati je uvedena metodika mezinárodního srovnání JE pomocí parametrických (korigovaných) investičních nákladů a její současná aktualizace. Z přehledu dosud užívaných metod mezinárodního srovnání nákladů na investiční výstavbu vyplývá, že nejvhodnější metodou srovnání se jeví nstoda využívající srovnatelnosti naturálních ukazatelů. Prc její korektní použití je nezbytné zajistit srovnatelnost technických ukazatelů u objektů budovaných v různé době a s použitín různých technologií. Oále navržená metoda využívá funkcí užitku, hodnotících úroveň technických ukazatelů, které vhodně popisují funkční činnost zařízení. Metoda vychází ze soustavy technických ukazatelů vyjádřených v naturálních jednotkách a jejich ohodnoesníro postihuje relace v technické a technologické úrovni zařízení. Výsledky výpočtů podle táto metody unožňují porovnat ekonomiku výstavby investičních celků s cílem vyhodnotit adskvátnos: vynaložených nákladů na výstavbu srovnávaného celku (ať celken nsbo jsn jeho technologické části) podle parametrů referenčního investičního celku, tj. v našen příkladu srovnávané a referenční jaderné elektrárny. Navržená metoda pracuje též s náklady v hodnotovém vyjádřsní a musí se proto vyrovnat s dalším problénjvým faktorem, kterým je srovnatelnost nákladů vyjádřených v nekonvertibilních měnách, popř. vliv změn kursů konvertibilních něn. Přepočet nákladů vyjádřených v čs. korunách na náklady např. v amerických dolarech by měl být proveden pomocí reálného měnového kursu, tj. kursu, který by objektivně odrážel relaci mezi kupní silou obou měn, a nejen to, měl by být založen na cenách investičních prostředků, neboť se jedná pouze o relace investičních nákladů. Takový kurs S3 však musí stanovit ("vypočítat").

21 Metodický postup Tento obecný postup lze modifikovaně využít při zachování uvedených zásad pro libovolný investiční celek. 1. Technologickou i stavební část velkého investičního celku (např. jaderné elektrárny) rozdělíme na dílčí celky (uzly), které tvoří většinou uzavřený funkční celek, včetně všech přídavných zařízení, jež souvisejí s hlavní funkční činností každého uzlu. 2. Parametry každého uzlu jsou specifikovány v tabulce včetně technických ukazatelů v absolutních i poměrných hodnotách, investičních nákladů v národních měnách a investičních nákladů přepočítaných. 3. U každého technologického uzlu a každého jeho parac.etru určíme způsob jeho respektování ve srovnávací bázi, tj. určíne způbob přepočtu pro zajištění srovnatelnosti. Existují tyto možnosti přepočtu parametrů uzlu: a/ "Hlavní parametr" uzlu (označen H)- všechny ostatní parametry se přepočítávají (podílem) k jeho hodnotě a tyto poměrné hodnoty se vzájemně porovnávají. b/ "Bázický parametr" (označen B) vyjadřuje výstup několika uzlů nebo celého celku, na který se přepočítávají všechny ostatní parametry, u nichž je tento přepočet logický (např. instalovaný výkon jaderné elektrárnv). c/ "Generální parametr" (označen G) může být tctoíný s bázickým parametrem, ale navíc může být vytvořen i jiným vhodným způsobem, např. kombinací bázických parametrů, který vychází z charakteru porovnávaného celku. d/ "Nepřepočítávaný parametr" (označen N), jehož hodnota se srovnává přímo, neboť jakýkoliv přepočet postrádá smysl.

22 e/ "Přepočítávaný parametr" (označen?), jehož hodnota se preoočítává na hlavni (H) nebo bázický (B) či generální (G) a teprve tyto poměrné hodnoty se srovnávají mezi referenčním a porovnávaným celkem. 4. Provedeme přepočet (výpočet podílu) všech parametrů na měrnou jednotku hlavního (H) parametru: (nebo parametru S či G). 5. Určí/ne váhu (užitnost) každého dílčího parametru uzlu referenčního investičního celku tak, že součet těchto vah pro každý uzel činí 1000 bodů. (Přiřazování vah jednotlivým dílčím parametrům je dáno subjektivním hodnocením. Objektivizaci přiřazení vah lze zlepšit použitím některé vyzkoušené expertní metody. ) 6. Pro každý parametr určíme jeho charakter, a to rostoucí nebo klesající (+ nebo -) podle toho, zda je žádoucí, aby jeho hodnota byla co nejvyšší nebo nejnižší. Je zřejmé z technického pohledu, že interval hodnot pro většinu parametrů je určen plďtfiýiíii í y zikálníitii.iíkony a úrovní technologie. 7. Rozhodneme o typu funkce, kterým budeme přiřazovat body parametrům srovnávaného investičního celku (lineární nebo nelineární funkce). 8. Podle součtu vah parametrů uzlu porovnávané elektrárny (více nebo méně než 1000, event, právě 1000) určíme poměr technické úrovně srovnávaného uzlu referenční elektrárny. 9. Na základě koeficientu, určeného podílem vah, stanovíme příslušné hodnotové ukazatele. Klíčová místa celého postupu si podrobněji osvětlíme použitím jednoduchých matematických vztahů. V prvním přiblížení je možné vycházet z lineární závislosti technických (naturálních, fyzikálních) hodnot parametrů a jejich bodového hodnocení.

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12 Adone Ing. Petr Schulmeister znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, č.j.: Spr. č. 2628/86, Spr.č. 2525/98, Spr.č. 1415/2004 pro základní obory: doprava, odvětví: doprava silniční technické

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Jaroslav Maroušek, SEVEn, Praha ENEF 2008 Obsah prezentace Popis modelu užitého pro odhad

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Vyplatí se nám podpora investic do OZE? E15 Leading Minds Forum Budoucnost energetiky v ČR K.Šimeček - SVSE/AEM Představení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost

Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost true blue Prokázat ekologičnost Spotřeba energie a hospodárnost Rozhodujte se při koupi na základě znalosti konkrétních faktů z hlediska ekonomického i ekologického. Doklad efektivnosti TrueBlue činí náklady

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 3 Faktor času Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Čas- ve

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma,

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, to se v krizi počítá Infrastrukturní obce, nemocnice,

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více