EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY"

Transkript

1 INIS-mf DŮM TECHNIKY ČSVTS ČESKÉ BUDĚJOVICE EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY 1990

2 ČV energetické společnosti ČSVTS OS jaderné techniky Dům techniky ČSVTS České Budějovice E K O N O M I C K Í A E K O L O G I C K É A S P E K T Y R O Z V O J E J A D E R N É E N E R G E T I K Y T á b o r

3 O b á A H : Str. : Ekonomické aspskty rozvoje jaderné energetiky v ČSSR Ing. Miroslav Cibula, CSc, SPK Praha 1 Vliv projektů nová generace na ekonomické parametry našich jaderných elektráren Ing. Zdeněk Chaluš.CSc, Ústav obecné energetiky ČSAV 9 Metodika mezinárodního srovnání ekonomiky výstavby jaderných elektráren Ooc.Ing.Petr Majer,CSc.,ČVUT FEL Praha 17 Problematika srovnávání technicko-ekonomických parametrů jaderných elektráren Ing. Rostislav Havlíček, Energoprojekt Praha 25 Jak ovlivni náhrada uhelných elektráren jadernými ekonomiku provozu elektrizační soustavy (ES) ČSSR Ing. Vlastimil Šlechta, VÚPEK Praha 32 Prevádzkové skúsenosti s ekonomikou výroby v EBO Ing. Ruodlf Hudcovič, SEP-EBO 40 Provorní zkušenosti s ekonomikou vyrob v JE Dukov a n y Ing. Jaroslav Papucjj. JE Dukovaní/ 47 Zkušenosti investora s dodržováním pevných nákladů při výstavbě JE Temelín Ing. Petr Čečil 54 Ekonomické dôsledky predĺženia životnosti jadrových elektrární Ing.Jan Roušek, CSc., Ing. Jozef Kysel, VÚPEK Bratislava 6 3 Ekologické aspekty jadtrné energetiky RNDi. Petr Horáček, CSc., VÚPEK Praha 72 Zacházení s radioaktivními oapady z jaderných elektráren Doc.Ing.Leo Neumann,CSc, Ú3V Řež 79 Rizika havárií jaderných elektráren Ing. Zdeněk Kříž, ČKAE Praha 86 Problémy spojené s vyhořelým palivem z jaderných elektráren Ing. Eduard Malášek, CSc, ČKAE Praha 95 Ekologické aspekty likvidácie jadrových elektrárni Ing. Eduard Hladký, CSc.,VÚJE Trnava 104

4 - 1 - EKONOMICKÉ ASPEKTY ROZVOJE JADSRNÉ ENERGETIKY V ČSSR Ing. Miroslav Cibula, CSc Státní plánovací komise, Praha Anotace Posuzují se rozhodující ekonomické aspekty, které budou předurčovat rozvoj jaderné energetiky i v podmínkách nového československého ekonomického programu a systému, orientovaného na rozsáhlé strukturální změny a zavedení tržního hospodářství. Energetická politika CSSR bude muset i nadále představovat ucelený systém strategických opatření umožňujících řešení rozvoje energetického hospodářství tak, aby i při o mnoho vyšší neurčitosti vývojových tendencí se vážnější poruchy v zásobování energetickými zdroji nestaly příčinou ekonomické a společenské destabilizace a ohrožení sociálních jistot obyvatelstva. Tento základní požadavek nebylo snadné naplnit ani v období centrálního administrování ekonomiky a je zcela logické, že nový ekonomický systém bude vyžadovat o mnoho pružnější politiku, jak v oblasti zdrojů energie a jejich restrukturalizace, tak i na úseku vztahů.-nezi výrobci a spotřebiteli energetických zdrojů. Tato nová situace bude v oblasti rozvoje jaderné energetiky značně odlišná, než v oblasti tradičních fosilních zdrojů energie, kde existuje o mnoho rozsáhlejší škála vzájemně zastupitelných řešení a to v relativně o mnoho kratších časových lhůtách, než ve výstavbě jaderně energetických zdrojů. V jaderné energetice se neurčitost a riziko zesiluje zejména o mnoho vyšší potřebou rozvojových investic na jednotku

5 - 2 - opatřované energie. Od doby zahájení přípravy a realizace těchto technicky velmi náročných investičních celků hodnocených i veřejností z pohledu kritérií jaderné bezpečnosti a spolehlivosti ôo doby jejich provozního využívání uplyne více než deset let. Dosavadní vývoj prokazuje, že návratnost investic do jaderné energetiky je kratší než u klasická energetiky a to zejména v souvislosti s několikanásobně nižší palivovou složkou jaderných elektráren v porovnání s palivovou složkou klasických elektráren.nízké provozní náklady jaderných elektráren představují ekonomický stimul pro jejich vysoké časové využití. V našich podmínkách jsou iplné vlastní náklady jaderných elektráren zhruba o čtvrtinu až třetinu nižší než u uhelných elektráren. Objektivnost prováděných porovnání vlastních převedených nebo společenských nákladů jednotlivých typů elektráren může být samozřejmě trvale zpochybňována.dosud se ale nepodařilo prokázat, že budování jaderné energetiky je v rozporu s kritérii ekoncmické i společenské efektivnosti. Navíc uhelné elektrárny se již v ČSSR zhruba deset let nebudují nejen z ekologických důvodů, ale i vzhledem ke stavu vyčerpání domácích zásob uhlí. Lze předpokládat, že pořizovací náklady a ekologická kritéria budou v ČSSR trvalou překážkou i pro výstavbu uhelných elektráren ra kvalitní dovážené uhlí. Výstavba elektráren na dovážený zemní plyn nebo ropná paliva a přímý dovoz elektrické energie nemohou v našich podmínkách zřejmě nikdy vážněji konkurovat jaderné elektroenergetice jako zdroji elektrické energie pro základní pásna diagramu zatížení. Konkurenceschopnost bude zřejmě možná pouze ve výrobě špičkové energie. I to je problematické, protože např. palivová složka -.ákladů elektrárny na dovážený zemní plyn vychází v současné době přibližně sedmkrát vyšší než palivová složka jaderných

6 - 3 - elektráren.lze předpokládat, že tento rozdíl se bude díle zvyšovat souběžně se zhrošováním podmínek opatřování dováženého zemního plynu, což naznačuje, íe ani při relativně velmi nízkých pořizovacích investičních nákladech nebude možno dosáhnout vyhovující úroveň děrných nákladů na ). kwh dodávanou 2 elektráren na zejnní plyn. Pro další zlepšení ekonomických výsledků budoucích čs. jaderných elektráren existuji značné rezervy niobilizovatelné uplatněním projektových řešení využívajících poznatky technického pokroku špicových států a výrobců jaderné techniky. Řada rozborů prováděných v CSSR v letech v souvislosti s přípravou projektu jaderné elektrárny nové generace jednoznačně prokázala možnost výrazných úspor ve spotřebě betonu, oceli a dalších materiálů, v nárocích na zastavěné plochy a obestavěný prostor. Existují rovněž značné rezervy v raciop* lř*a<-:i palivového cyklu jaderných elektráren. Vedle pozitivních ekonomických přínosů v ČSSR se právě výstavbou jaderných elektráren předpokládá vyřešit jednu ze základních strategií zlepšování a ochrany životního prostředí, tj. snižování emisí kysličníku siřičitého. Postupně s náběhem provozu jaderných elektráren se u nás od roku 1978 začal zpomalovat a později snižovat růst emisí kysličníku siřičitého ze spalování uhlí v elektrárnách. Předpokládá se, že na dosaženém snížení emisí kysličníku šiřičitého v CSSR v období let se budou jaderné elektrárny podílet zhruba 19 % a do roku 2000 více než 60 %. Přínos uvažované výstavby nákladných odsiřovacích zařízení bude podstatně nižší, zhruba v poměru 1:4. Nastala doba, kdy státní podniky čs. energetiky musí o mnoho důsledněji respektovat naznačené ekonomické relace a ekologické souvislosti. Objektivním působením tržních vztahů by se měla dále zvýraznit ekonomická efektivnost orientace

7 - 4 - na jadernou energetiku. Nejvážnějším problémem buče ale získání potřebných finančních zdrojů pro výstavbu jaderných elektráren. Z přípravy zakladatelských programů státních podniků ČEZ a SEP v roce 1989 vyplynulo, že při respektování odvodových a dalších pravidel nového hospodářského mechanismu bude těmto podnikům scházet na výstavbu uvažovaných jaderných elektráren Mochovce, Temelín a Kecerovce 20 až 30 mld Kčs. Tyto prostředky se požadovalo zabezpečit dotacemi ze státního rozpočtu.- protože v podnikových zdrojích byly již zahrnuty i úvěry od banky odpovídající únosné míře zadlužení. V podmínkách nového ekonomického systému bude zřejmě nutné scházející prostředky opatřovat i prodejem akcií tuzemským i zahraničním partnerům se zabezpečením odpovídajícího podílu na zisku z provozu jaderných elektráren. Významné mohou být i jiné formy jako například úhrada zahraničních úvěrů vývozem části vyráběné elektrické energie. Do rozvinutí těchto nových způsobů financování výstavby jaderné energetiky rudou v r.aší elektroenergetice převládat dřívější přístupy, tj. zejména spoléhání na řešení ze strany státu. Bylo by ale omylem předpokládat, že ve financování rozvoje energetiky nedojde k zásadnějším změnám a formám státní účasti. Prudké změny společenského a částečně i ekonomického systému ČSSR, ke kterým došlo po listopadu 1989 odhalily značnou nepřipravenost dřívějších řídících struktur naší energetiky na zvládnutí této situace a zabránit téměř živelné devastaci řadu let připravovaných rozvojových programů jaderné energetiky. Je vážně spochybněno dokonce zahájení výstavby druhé poloviny jaderné elektrárny Temelín (3. a 4. blok WER 1000). Přičemž se jen okrajově zvažují důsledky tohoto kroku pro energetiku a ekologii a neberou se v úvahu ani poměrně značné již vynaložené investice. Není cílevědomě organizován otevřený dialog s veřejností c nezastupitelnosti rozvoje jaderně energetiky &

8 - 5 - přijatelnosti uplatňovaných bezpečnostních systémů. Náprava vzniklého stavu nebude jednoduchá. V současné době je již organizován postup realizace programového prohlášení vlády národního porozumění z 19. prosince Jedním z úkolů v oblasti ekonomické strategie je i příprava nové koncepce energetické politiky ČSSR, která by měla být dokončena do dubr.a V rámci této koncepce musí být zaujato aktualizované stanovisko k rozvoji československé jaderné energetiky do roku Lze předpokládat, že dojde i ke konfrontaci dosavadních prognostických představ o vývoji spotřeby primární a elektrické energie v ČSSR. V rámci toho by měla být posouzena zejména reálnost úvah o zrušení celkové spotřeby palivoenergetických zdrojů, podmíněných strukturálními změnami v průmyslových odvětvích. Podle původních představ prognostiků při zvažovaná reaiizani strukturálních změn by bylo možné výraznými úsporami a restrukturalizací palivoenergetických zdrojů dosáhnout výrazné úspcry a v roce 1995 se obejít se zdroji elektrické energie ve výši maximálně 95 TWh. To 2namená, že v porovnání se skutečností roku 1990 představující 92,5 TWh by došlo pouze k nevelkému zvýšení potřeb elektrické energie. I v případě vývoje potřeb energie podle tohoto prognostického předpokladu nůstane v naší energetice značný prostor pro uplatnění přírůstků výroby elektrické energie z budovaných jaderných elektráren Mochovce a Temelín. V roce 1995 by se dokončené jaderné bloky těchto elektráren mohly podílet na československé výrobě zhruba 20 TWh, což představuje zhruba jednu pětinu, spolu s dalšími staršími jadernými bloky by šlo zhruba o dvě pětiny. Vytvořil by se tím prostor pro rychlejší útlum výroby elektrické energie na bázi uhlí s příznivými přínosy pro zlepšování životního prostředí. Ušetřily by se značné prostředky na výstavbu odsiřovacích zařízení, obnovu těžebních kapacit uhelných dolů, úložišt popílku a další.

9 - 6 - Obdobná situace bude i dalším perspektivním obdobím.trvale bude muset probíhat útlum výroby elektrické energie na bázi uhlí a navíc nově vybudované jaderné bloky by měly postupně nahradit dožívající jaderné elektrárny uváděné do provozu v sedmdesátých letech. Posouzení výhledové situace československé elektroenergetiky s uplatněním nejen tradičních bilančních metod, ale i jiných postupů např. rozvojových scénářů, metod indikativního plánování a modelové techniky vede k jednoznačnému závěru, že ČSSE se nemůže vzdát rozvoje jaderní energetiky. Neobstojí ani argumentace opírající se o představy radikálního snížení potřeb elektrické energie v důsledku očekávané restrukturalizace našeho národního hospodářství. Jestliže bereme v úvahu pouze výhledový růst spotřeby elektrické energie v terciární sféře a přímo v domácnostech odvozený z nesporných cílů dalšího růstu životní úrovně našeho obyvatelstva, kterou hodláme přiblížit evropskému standartu, pak se orientace na výstavbu jaderných elektráren ukáže v jiném světle. V ČSSR dlouhodobě přetrává zcela jiné rozdělení celkové spotřeby elektrické energie mezi průmysl a obyvatelstvo, i než v průmyslově vyspělých státech světa (viz tabulka). j Velmi nízký podíl spotřeby elektrické energie v našich domácnostech signalizuje naléhavost překonání stavu, při kterém je j vybavenost našich domácností elektrickou energií zhruba 2,5krát : nižší než dosažené západoevropská úroveň. Pouhé vyrovnání tohoto rozdílu představuje již v současnosti požadavky na zdroje elektrické energie ve výši přibližně 13 TWh. Na úrovni roku 2000 to může být vyšší o dalších zhruba 5 TWh. Přitom nelze počítat s tím, že potřebné zdroje pro řešení naznačeni anomálie získáme v průmyslových odvětvích. Československý průmysl na rozdíl od řady vyspělých států se bude dlouhodobě nacházet v situaci, kdy pro překonání své vysoké neracionality ve výrobě fosilních paliv bude mít jako rozhodující východisko další

10 Kozdfly v členění spotřeby elektrické energie mezi CSSR a vybranými státy v roce 1986 (metodika OSN) Zdroje pro spotřebu v zemi (TWh) z toho. CSSR NDR PLR V.Británie 80,2 104,5 130,e 285,7 Belgie Francie NSR 55,2 3 20, 6 1 '< i, ř. pře _-.- rpjva:.- - ztrát.y v Si- ZĹCC Užitečná spotřeba (TWh) - tj. CSSR = 100 % - členění užit. snnt-řphy v zeni (%) - průmysl - doprava - zemědělství - ostatní spotřeba Spotřeba elektřiny na obyvatele (kwh/rok) - tj. ČSSR = 100 % Spotřeba v domácnosti na obyvatele (kwh/rok) - tj. CSSR = 100 % i.,0 2,1 3,1 3, C S, 7 7,9 13,8 23,1 73,2 94,5 113,7 259,6 100,0 129,1 155,3 354,6 62,0 56,9 60,8 36,5 4,8 2,4 5,5 1,2 15,6 17,1 14,9 35,3 12,4 12,0 25, ,0 120,0 64,6 96, ,0 131,4 61,6 235,9 3,1 24,1 14,.- 50,7 293,4 371,6 69,0 400,8 507,6 53,6 2,3 53, 4 2, 9 49,6 3,3 32,9 30, 5 26,2 12,5 18, ,1 112,4 128, ,7 219,2 216,4 Pramen: Statistická ročenka, energetika 198 7, FSO (vstupy pro výpočet)

11 - s - růst spotřeby elektrické energie, která poskytuje vyšlí možnosti úspornosti i při použiti v technicky ne zcela moderních provozech a výrobních programech a v převážné většině moderních výrobních technologií je nenahraditelná dokonce jako zdroj tepla. Ukazuje se, že ani útlum energeticrry náročných výrob nemůže zásadněji ovlivnit perspektivní potřeby elektrické energie. V metalurgii i při snížení výroby oceli si technický pokrok vynutí další růst podílu výroby elektrooceli, ušlechtilých ocelí, vyšší úroveň zpracování sortimentu válcovaného materiálu, což jsou procesy náročné na spotřebu elektrické energie. Výraznějším přínosem by mohla být pouze zastavení výroby hliiiíku. Na druhé straně automatizace a robotizace výrobních procesů povede k řešením energetiky příslušných provozů podle zá= ;dy "vše elektřinou". Podrobnější analýza naznačených FOI;\-ÍEloctí vyústuje v poznatcích, že v ČSSR by se do roku 2005 mělo vybudovat v jaderných elektrárnách zhruba 8000 MW. Při redukci výstavby nových jaderných elektráren pod tuto úrcveň by bylo nutno hledat jiná -ešení, která ty byla o mnchc méně efektivní ze všech spclečensko-ekonomických hledisek a představovala by i zrióčně nepříznivé dopady na záměry našeho ekologického programu.

12 - 9 - VLIV PROJEXTU NOVÉ GENERACE NA EKONOMICKÉ PARAMETRY NAŠÍCH JADERNÝCH ELEKTRÁREN Ing. Zdeněk Chaluš, CSc, Ústav obscné energetiky ČSAV Autor se ve svém příspěvku vyjadřuje k problematice významů klíčových slov - projekt, nová generace a ekonomické parametry, a to ve vztahu k jaderným elektrárnám v ČSSR. Ukazuje se, že především v souvislosti s otevíráním se čs. odborné veřejrsosti světu je z mnoha důvodů třeba formou komparací se světem oživit náš současný inženýrský jazyk. Tuto skutečnost autor považuje za základní nástroj dalšího rozvoje inženýrské tvůrčí práce v podmínkách ooliticky a hospodářsky integrující se Evropy. Úvod. Je jistě víc? možností jak se vyrovnat se zadaným tématem přednášky "Vliv projektů nové generace na ekonomické parametry našich jaderných elektráren". Pokusím se o to netradičně, a to rozborem samotného názvu přednášky. Předmětem dalšího textu budou tato klíčová slova: projekt, nová generace, ekonomické parametry. Projekt. Projekt, co to vlastně je? V naučných slovnících a vyhláškách najdeme sice řadu odpovědí na tuto otázku, nicméně, v praxi cítíme, že to s tím projektem zase až tak jednoduché není. Po léta inženýři ve svých tvůrčích činnostech ovlivňováni metodou "hlavního článku" - tj. zde náš úkol, metodu znáš a dělej; pamatuj, že čas, náklady a kvalita jsou sice ve tvé inženýrské práci důležité, nicméně, nesmějí ti bránit v tom, aby úkol byl splněn - postupně oklesťovali sami význam slova projekt, až na jakýsi návod operativní aktivity. Operativa ovládla řídící pracovníky.

13 - ID - Ľeyraäscí projektu na úroveň v praxi dnes ustálené jednosměrné vypovídací schopnosti (urči rozměry a hmotrosti komponent a ostatní najdeš v cenících) se podařilo utajnit i takové důležité faktory projektu jako je osobní odpovědnost a způsob kontrolní činnosti. Komparace se zahraničním se staly obzvláště nežádoucími. Vědět, jak to dělají jinde a navíc ještě prosazovat varianty řešení, to už bylo příliš: důležité bylo mít projekt, a to jako právní podklad pro nastartování operativní tvořivosti v kalný;h vodách dodavatelsko odběratelských vztahů. Dnes lze právem hcvořit o degradaci projektování v ČSSR; proto pokoušejme se opěť, znovu a z různých pohledů, zamýšlet se nad tím, co to je projekt dnes, v současném dynamicky se rozvíjejícím světě. Příležitost k takovémuto zamyšlení dávají přiložené obrázky. liová generace. D a 1 š í? k 1 í č o v*' ^ slovem z názvu n r e d p s š ^ v -1 e - n o v á o e n ~. r 3 c?. Aru zde to není tak jednoduchá. Toto slovo jsme se naučili skloňovat zejména v souvislosti s projektem nové generace (PIJG) v rámci spolupráce států RVHP. Připustíme-li to, že za měřítko generačního rozdílu (tím co bylo a tím co má být) lze považovat vybrané technickoekonomické parametry včetně uplatnění rozdílných přístupů filosofie bezpečnosti a provozní spolehlivosti, tak i za tohoto zjednodušeného předpokladu přijdeme k následujícímu závěru. Potřebujeme bohatě strukturované znalosti, vícesměrně orientované, abychom kvantitativní a kvalitativní rozdílnost pro dvě časové hladiny - minulost a budoucnost - mohli popsst, pochopit a třeba nazvat jako rozdílnost generační. Praxe nás naučila, že jednosměrné přístupy ve strukturovaném prostoru a čase vždy nakonec vyznívají jako primixivnost; jsou neschopné konkurovat ve všestraněji intelektuálně orientovaném prostředí. Nicméně ani sama mnohasměrnost nestačí, projekt ve svém celém životním cyklu - od myšlenky až o plnění funkcí její zhmotnělé skutečnosti (bezpečná a spolehlivá výroba elektřiny a tepla z jaderné elektrárny? - musí být rovněž strukturován ve smyslu dosažení komplexnosti

14 S'.š i sv y ch v,'j z? b k okolí. Z tohcto pnhj.edu dostaví nriinšné klíčové sicvo - nová generace - širší vyznám, ne jií jen technický. Je zz' äoucísti celého techn íck jekonorr.ickéhc prostŕ-'-d- a vstup'jj-j ao Jlildoti, ktoré Lze nazvat jakc no^á generace prastŕsdí c, právníno, politického, kulturního atd. Ekonomická parametry. Rovněž i toto klíčové slovo D y si zasloužilo sanostatr^' rozbor. Tntiž ani v tomto pripadá není dostatečné J35 n o c č vlastné jde. Platí, d to nyslím obecně, Se úrovni ekononickéno prostfadí odpovídá i lirovjn mstcdv stanovováni skonoiiickvcn parametru. Proto, pozadui2me-li radikální změnu cjkonomickáho mecnanis^u. potom S3 mu sírna připravit i na radikální změny v pŕ í stupecti k ekonomickým parametrům. To, co dnes cnápeme jako ekonomické paranetry, je produktem již dříve umělí vy tvořen žeh aasnims trati vních monopolů. Jejich zhroucením se sice hroutí i primitivní metodiky ekonomického měření efektivnosti naší práce, ale nicnáně setrvačnost našeho myšlení zůstává. Obecné víme. že now' hoscodáŕskc mechanismus předpokládá p]né přiznání peněž ve vztazích mszi zkonoínick/mi subjokty; o fungování nového ekonomického mschanismu víme J2n to, že dojds k výraznému posílení ústřední banky státu (včstné sítě celého bankovního sektoru) a ministerstva financí, a to na úkor působnosti Státní plánovací komise a resortních orgánů. Nicméně i to by nám mělo jako vstup do začátku radikální přestavby předprojektové a projektové přípravy a řešení investiční výstavby stačit pokud si včas a plně uvědomíme význam projektu v řízení. Pochopení projektu, jeho význam v řídícím procesu cílevědomě orientované tvůrčí aktivity, která rcá vždy svůj začátek a konec, je klíčera technické inteligsncs do "tajemných komnat" ekonomických procesů v měřítku vnitrostáním i mezinárodním.

15 Obecné závěry. 1:_ ;>a základě zevrubného rozboru tří klíčen ýc;i si o.-? názvu přednášky lze rozpoznat akutní potřebu hledání nových přístupů k obohacení i srozumitelnosti českého jazyka, řeči našich inženýrů. Proč je zde toto zmiňováno? Předně proto, že jazyk, jeho srozumitelnost a obsahová bohatost je základem veškerého konání lidí, především pak pracovně orientovaných ke splnění společného cíle. Práce lidí v investičním procesu je nesporně cilevě orientována, a o jazyk používaný v tomto procesu především jde. Krcrae jeho gramatické stavby, která Konečně nsmusí být nejsilnější stránkou inženýrské profese, pjstrádame jednotný výklad mnoha českých slov (viz například slova klíčová výše zmíněná). Situace se stane ještě nepřehlednější, konfrontujeme-1i obsahový význam slov našeho slovníku používaného v investičním procesu se s^vy např anglickými, které v jiné iemi, dnes téměř.ve všech reních kromě společenství RVHP, popisují stejný proces. Mnohá čefká slo- 3 "rtrunjla, ztratila internacionální význam, ne\y?tit-vi i stands roní C B i C S V é t C V O U n ľ3 v i a nsnnpk i*=;n!.i rp9 + n?rip f r't^r v i n S neši praxí minulou. Současná situace dvojí jazykové bariéry (bariéry obsahové i formálni^ je vážnym současným proolémem. Praktické závěry. Program jaderných elektráreň s reaktory v\ Eí? 4';0 a 1000 v ČSSR je realitou. Zkušenosti z přebírání, překládání OJ češtiny a kopírovaní sovětských projekiú, tz. pseudostandardnich výkonových řad jsou špatná, viz např. literatura 1 a b. Co nás zřejmě v této oblasti čeká dále? Budeme-li chtít ji? prosazované a stavěné bloky s reaktory VVER maximálně zužitkovat, bezpečně provozovat a následně po dožití odstranit, bez ekologických konfliktů, nezbude náiii nic jiného, než se k této, dnes již velmi zastaralé koncepci zpracování orojektů znovu vrátit. Informační pružnost tohoto znalostního fondu (projekty JE s reaktory VVER) nebude pro ekonomické chování provozovatelů JE zřejmě postačující. Jen s obtížemi například bude možná koordina-

16 ce prací na prodlužování životnosti těchto zdrojů v součinnosti s pravidelnými odstávkami spojenými s výměnou paliva atd. Je pravdou, že toto není dnes nejpalčivější problém, je však třeba si uvědomovat, že je reálné, že přeroste i v problém závažný. V zahraničí se připravují a realizují programy prodlužování OE s reaktory PWK ze 70. a 80. let o 20 až 25 let. Tyto projekty jsou ekonomické, zmírňují tempa výstavby nových zdrojů a intenzivně se uplatňuje nová generace nástrojů projektování a řízení. Stejné specifickou oblastí pro čs. jaderný program je daiší jeho rozvoj, výstavba dalších bloků. Tyto by měly být nové generace ve smyslu jejich technické koncepce a měly by být připravovány v organizačních strukturách a nástroji soudobé světové úrovně, pro nás v podmínkách nové generace (pracovních sil, pracovních nástrojů atd.). Podaří-li se nám mobilizovat naše intelektuální schopnosti a k roku 2000 se zařadit mezi evropské státy co do dovednosti projektovat a řídit přípravu, realizaci i správu velkých projektů, n o t oíti SDsci^iksce Q ^3k m j np ne r 3Ci ^ 3 d? r n é elektrárny jde 3 jsou-li její parametry ekonomické, přestane být jen naší záležitostí, ale stane se samozřejmou součásti vyššího integrovaného celku, součástí jeho konkurenčního prostředí. Proto bychom měli udělat vše proto, aby se především hledali cesty další intelektualizace tvůrčích sil čs. jaderného programu. 3de především o různé formy spolupráce se všemi zeměmi, kde se mámt čemu přiučit a kde je možnost učit se rychle. V této aktivitě spatřuji rozhodující vliv projektů nové generace na ekonomické parametry našich jaderných elektráren.

17 Literatura: /!/ Chaluš Z. a kol: Stavby jaderné energetiky - předprojektová a projektová příprava v procesu výstavby jaderných elektráren, UIS3P Zbraslav, Chaluš Z.: Nuclear Power System in Capital Construction, 9 th. World Congress on Project Management, Glasgow, /V Raade R. A.: Koncepce a hlavní rysy jednotného systému řízen: projektu a výstavby elektráren ve Finsku, Investiční výstavba, 1/1939. /4/ Chaluš Z.: Investiční výstavba a rozmanitost organizačních struktur ve světě, Investiční výstavba, 2/1909., r ' Kolektiv autorů: Současný stav a další rozvoj československé jaderné energetiky - několik r-ázorů. stanovicek a připomínek, Ústav jaderných infornací, Zbraslav, 1989.

18 ^ I! i 11 <9 <0 i. 9 «-I I o "b

19 NEED CONCEPTION DELIVERS I BEGINNING [OF EXISTENCE ENŮ OF EXISTENCE I COURTSHIP Nf)7URE, HflTUR-ľtTION (CHRNGE) HflN C»E»T Ů THE NRTUItE OF ) GROWING BIRTH '(CHfíNGE) ENVIRON- I ItHN FOKI^Eb BV MENr INFL<J\ NRTORC R N D So- ENCE PERFORMING FUNCTIONS MUM'S MORHLS PM STRATEGY ML I I CHILD BIRTH EVOLUTION 1 PREP, rion OF HHN 's wokh cee/> - TED BV THE MňN I I not) E L i D \r iop- I rion I I I fíttitude PROJECT (CREHTIOA/ ) flnb L.. INŇ6WHTI0K tusctplinb GROUT H HND FULFILLING 3IOLO6I- FUNCTIONS \P* pn#ň- I TlON R LIFE at' H f) N fíhd SOCIET'/ * I U- I PROJECT \**Ot)VCTI- RCALIZA - ' ON PRC - TO WORU fittitudk TO 9EAISTIO UNO RtLfíTttiHS (CUL r URe ) &ISVS KA/Ok/i EDGE COhPETEN- CC IfESPON sibiurv HOOZ> HfíN RHb HIS FULFIL U FUA/criOMS ; CftN U/AJ OR LOST en:') M6 s s. HODBRNI- znrion l'<?v/-t>/> TO (CCOLOGV A»A/O ECONOMY REP/tObUCTIOM ) CCWa/*l fít/o/<j Of PROCESSES Cj] FtUTUITV OF SOClfíL fía/ů r#*u> RSňLITV (SffícE /A/&ICS.S SYNTHE- TIC DEVELOP MENT TIME) CÍ : aci A/C UNO r C//iVOLO6(J IMPULSES (CjURNT/ľV

20 METODIKA MEZINÁRODNÍHO SROVNÁVÍ EKONOMIKY VÝSTAVBY JADERNÝCH ELEKTRÁREN Doc.Ing. Petr Majer, CSc, ČVUT-FEL Praha Anotace: Ve stati je uvedena metodika mezinárodního srovnání JE pomocí parametrických (korigovaných) investičních nákladů a její současná aktualizace. Z přehledu dosud užívaných metod mezinárodního srovnání nákladů na investiční výstavbu vyplývá, že nejvhodnější metodou srovnání se jeví nstoda využívající srovnatelnosti naturálních ukazatelů. Prc její korektní použití je nezbytné zajistit srovnatelnost technických ukazatelů u objektů budovaných v různé době a s použitín různých technologií. Oále navržená metoda využívá funkcí užitku, hodnotících úroveň technických ukazatelů, které vhodně popisují funkční činnost zařízení. Metoda vychází ze soustavy technických ukazatelů vyjádřených v naturálních jednotkách a jejich ohodnoesníro postihuje relace v technické a technologické úrovni zařízení. Výsledky výpočtů podle táto metody unožňují porovnat ekonomiku výstavby investičních celků s cílem vyhodnotit adskvátnos: vynaložených nákladů na výstavbu srovnávaného celku (ať celken nsbo jsn jeho technologické části) podle parametrů referenčního investičního celku, tj. v našen příkladu srovnávané a referenční jaderné elektrárny. Navržená metoda pracuje též s náklady v hodnotovém vyjádřsní a musí se proto vyrovnat s dalším problénjvým faktorem, kterým je srovnatelnost nákladů vyjádřených v nekonvertibilních měnách, popř. vliv změn kursů konvertibilních něn. Přepočet nákladů vyjádřených v čs. korunách na náklady např. v amerických dolarech by měl být proveden pomocí reálného měnového kursu, tj. kursu, který by objektivně odrážel relaci mezi kupní silou obou měn, a nejen to, měl by být založen na cenách investičních prostředků, neboť se jedná pouze o relace investičních nákladů. Takový kurs S3 však musí stanovit ("vypočítat").

21 Metodický postup Tento obecný postup lze modifikovaně využít při zachování uvedených zásad pro libovolný investiční celek. 1. Technologickou i stavební část velkého investičního celku (např. jaderné elektrárny) rozdělíme na dílčí celky (uzly), které tvoří většinou uzavřený funkční celek, včetně všech přídavných zařízení, jež souvisejí s hlavní funkční činností každého uzlu. 2. Parametry každého uzlu jsou specifikovány v tabulce včetně technických ukazatelů v absolutních i poměrných hodnotách, investičních nákladů v národních měnách a investičních nákladů přepočítaných. 3. U každého technologického uzlu a každého jeho parac.etru určíme způsob jeho respektování ve srovnávací bázi, tj. určíne způbob přepočtu pro zajištění srovnatelnosti. Existují tyto možnosti přepočtu parametrů uzlu: a/ "Hlavní parametr" uzlu (označen H)- všechny ostatní parametry se přepočítávají (podílem) k jeho hodnotě a tyto poměrné hodnoty se vzájemně porovnávají. b/ "Bázický parametr" (označen B) vyjadřuje výstup několika uzlů nebo celého celku, na který se přepočítávají všechny ostatní parametry, u nichž je tento přepočet logický (např. instalovaný výkon jaderné elektrárnv). c/ "Generální parametr" (označen G) může být tctoíný s bázickým parametrem, ale navíc může být vytvořen i jiným vhodným způsobem, např. kombinací bázických parametrů, který vychází z charakteru porovnávaného celku. d/ "Nepřepočítávaný parametr" (označen N), jehož hodnota se srovnává přímo, neboť jakýkoliv přepočet postrádá smysl.

22 e/ "Přepočítávaný parametr" (označen?), jehož hodnota se preoočítává na hlavni (H) nebo bázický (B) či generální (G) a teprve tyto poměrné hodnoty se srovnávají mezi referenčním a porovnávaným celkem. 4. Provedeme přepočet (výpočet podílu) všech parametrů na měrnou jednotku hlavního (H) parametru: (nebo parametru S či G). 5. Určí/ne váhu (užitnost) každého dílčího parametru uzlu referenčního investičního celku tak, že součet těchto vah pro každý uzel činí 1000 bodů. (Přiřazování vah jednotlivým dílčím parametrům je dáno subjektivním hodnocením. Objektivizaci přiřazení vah lze zlepšit použitím některé vyzkoušené expertní metody. ) 6. Pro každý parametr určíme jeho charakter, a to rostoucí nebo klesající (+ nebo -) podle toho, zda je žádoucí, aby jeho hodnota byla co nejvyšší nebo nejnižší. Je zřejmé z technického pohledu, že interval hodnot pro většinu parametrů je určen plďtfiýiíii í y zikálníitii.iíkony a úrovní technologie. 7. Rozhodneme o typu funkce, kterým budeme přiřazovat body parametrům srovnávaného investičního celku (lineární nebo nelineární funkce). 8. Podle součtu vah parametrů uzlu porovnávané elektrárny (více nebo méně než 1000, event, právě 1000) určíme poměr technické úrovně srovnávaného uzlu referenční elektrárny. 9. Na základě koeficientu, určeného podílem vah, stanovíme příslušné hodnotové ukazatele. Klíčová místa celého postupu si podrobněji osvětlíme použitím jednoduchých matematických vztahů. V prvním přiblížení je možné vycházet z lineární závislosti technických (naturálních, fyzikálních) hodnot parametrů a jejich bodového hodnocení.

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc.

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc. Energetická bilance Doc. Ing. Milan Jäger, CSc. Energetická bilance Sestavuje se v pravidelných intervalech Kontrola chodu energetických zařízení případně celého energetického hospodářství (podniků, odvětví,

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování teplem k vlastním zdrojům je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. Níže jsou

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií Přínos české jaderné energetiky k ochraně životního prostředí a její perspektiva Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět se rychle mění - 21. století bude stoletím boje o přírodní zdroje

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 117 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k vnějším vztahům československé ekonomiky

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

výrobní faktory peněžní vyjádření Výnosy Klasifikace vstupů ekonomické analýzy Roční produkce Diagramy odběru

výrobní faktory peněžní vyjádření Výnosy Klasifikace vstupů ekonomické analýzy Roční produkce Diagramy odběru Klasifikace vstupů ekonomické analýzy výrobní faktory kapitál, práce a přírodní zdroje peněžní vyjádření Výnosy Energetické výrobny získávají výnosy prodejemzboží a služeb elektřina teplo Roční výnos se

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s.

Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s. Komunální energetika jak jsme na tom a co dále? PORSENNA o.p.s. 1 Obsah prezentace Výzvy komunální energetiky Dotazníkové šetření Bariéry komunální energetiky Požadavky a rezervy měst a obcí v komunální

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ing. Ondřej Pecháček Význam směrných cen v lesnictví

Více

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

Potenciál KVET v ČR. Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o.

Potenciál KVET v ČR. Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o. Potenciál KVET v ČR Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o. Účel stanovení potenciálu KVET Dne 11. února 24 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 24/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Vladimír Tomšík 28. ledna 2009 Obsah prezentace Fakta o spotřebě energie Dovozní závislost a zahraniční obchod s energiemi v ČR Těžba domácích surovin Diverzifikace

Více

BULLETIN. Jaderná energie a průmysl v České republice. České hospodářství a potřeba energetického rozvoje. Stav české energetiky a role jádra

BULLETIN. Jaderná energie a průmysl v České republice. České hospodářství a potřeba energetického rozvoje. Stav české energetiky a role jádra BULLETIN 7 2012 Jaderná energie a průmysl v České republice Prezentace Stanislava Kázeckého, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky na Středoevropském fóru jaderného průmyslu ATOMEX Europe

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Produktivita práce v zemědělství České republiky

Produktivita práce v zemědělství České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci Produktivita práce v zemědělství České republiky Vedoucí diplomové práce : Doc. Ing.

Více

Spolupráce při podpoře ekonomické diplomacie - pohled očima exportérů

Spolupráce při podpoře ekonomické diplomacie - pohled očima exportérů Spolupráce při podpoře ekonomické diplomacie - pohled očima exportérů Praha, 20. června 2016 Ing. Peter Bodnár Agenda ŠKODA PRAHA a.s. Ideální zákazník Realita Současný stav Priority EPCF Aliance české

Více

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Jaroslav Maroušek, SEVEn, Praha ENEF 2008 Obsah prezentace Popis modelu užitého pro odhad

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí

Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí Mělník, 20. 6. 2013 1 Pilíře energetické strategie Udržitelnost Dopady na Životní prostředí Kontinuita provozu a rozvoje energetiky Mezinárodní

Více