69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota :00 hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod."

Transkript

1 69. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota :00 hod.

2

3 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO: Vyhlašuje konání 69. dobrovolné společné dražby movitých věcí, která se uskuteční ve znění zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon). Datum a místo konání dražby: Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity. Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce Zde je možno si ho stáhnout. V papírové formě není katalog vydán. Uzávěrka příjmu limitů je sobota ve 12:00 hod. Limitní list je ke stažení k dispozici na Místem konání dražby je sídlo dražebníka. I. Předmět dražby Předmětem dražby jsou movité věci: mince, papírová platidla, medaile, faleristika, odborná literatura a drobné starožitnosti. Popis jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy. II. Stanovení příhozů: Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : do 20,- 1,- do 1.000,- 50,- do , ,- do 50,- 2,- do 4.000,- 100,- do , ,- do 100,- 5,- do 6.000,- 200,- nad , ,- do 200,- 10,- do 20000,- 500,- do 500,- 20,- do , ,- III. Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení dražební jistoty ( 14 zák.) až do výše 30 % vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u České spořitelny a.s. č. ú.: /0800 nejpozději do hod., v poslední pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dokladem o složení dražební jistoty je doklad banky nebo písemné potvrzení dražebníka. Při úhradě ceny dosažené vydražením, se dražební jistota započítá. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc bude mu dražební jistota vrácena po ukončení dražby. IV. K ceně dosažené vydražením se připočítává 15 % poplatek (provize) pro dražebníka. Dražebník není plátcem DPH. Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. V. Prohlídka movitých věcí předaných do dražby: Je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník, nebo jím pověřený zaměstnanec zvlášť cennou věc z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popřípadě náhrady škody, nesmí tento úkon provádět sám účastník prohlídky. VI. Osobám které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné a balné ve výši 100,- Kč do tuzemska, 10,- EUR do ostatních zemí EU vč. Slovenska. (Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů do tuzemska při vydražené ceně vyšší než ,- Kč). Při zaslání předmětů dražby do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Aukce 69 Stránka 1

4 Dražební řád : 1. Účastníci ražby: Účastníkem dražby mohou být pouze právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být vždy stát ( 3 odst. 1 a 2). Zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastníkem dražby nesmí být osoba : - na jejíž majetek byl prohlášen konkurz - která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána ( 3 odst. 5 zák.) - která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila ( 3, odst. 5 zák.) Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá osoba, která na výzvu dražebníka nebo jím pověřeného pracovníka doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií ( 23 odst. 2 zák.), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby. Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpis limitenta byl úředně ověřen ( 4 zák.) Limit bude do aukce zařazen pouze po splnění předcházejících povinností. Limity se přijímají pouze od účastníků dražby s doručovací adresou na celním území Evropské unie. Při zaslání předmětů do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Při zaslání limitu do zahraničí účtujeme poštovné ve výši 10,- EUR, vč. Slovenska. Do aukce budou zařazeny limity došlé nejpozději do hod., dne 30. ledna 2016 (sobota). Limity s nevyplněnou dražební přihláškou, nepodepsané, nejasné nebo opožděné, nebudou do aukce zařazeny. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu uveřejněného na webových stránkách www. numismatika.cz. Dodržujte příhozy dle dražební tabulky. V opačném případě aukční program automaticky zaokrouhlí váš limit směrem na příhoz dolů! A ušetříte si tak případné zklamání. 2. Průběh dražby : Dražba probíhá zapsáním limitů do výpočetního systému dražebníka, a to v pořadí, v jakém byly dražebníkovi doručeny. Při rovnosti limitů, má přednost limit dříve došlý. Pokud je jediný limit, získává vydraženou položku za vyvolávací cenu. Jsou-li dva a více limitů na stejnou položku, získává položku nejvyšší limit za cenu 2. Nejvyššího limitu + příhoz, dle tabulky příhozů uveřejněné v čl. II. ( Příklad: Limit A: 1000,- limit B: 1300,-. Položku získává limit B za 1.100,-) Učiněným podáním limitu je účastník dražby vázán. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, není položka prodána. Okamžikem ukončením příjmu limitů a zapsáním posledního limitu do výpočetního systému, společná dobrovolná dražba movitých věcí končí. 3. Úhrada ceny dosažené vydražením : Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka, poštovného a balného při doručení poštovní zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Platit v hotovosti je možno v sídle dražebníka, možno pouze v CZK nebo EUR, jinou měnu nebudeme přijímat. 4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci : Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu. Při osobním převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem na stejnopisu potvrzení o nabytí věci v dražbě. Při zaslání limitu poštou bude doklad o nabytí věci v dražbě přiložen k zásilce. Převzetí zásilky stvrdí příjemce podpisem na doručence. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření dražby, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vznikly. 5. Reklamace: Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona O veřejných dražbách č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji movitých, použitých věcí v dražbě. Věci vydražené ve veřejné dražbě nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bezdůvodné pís. k) Občanského zákoníku. Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze do zahájení dražby. Limitenti musí reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ( tj. následující pracovní den) po převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě, nebo osobní reklamací v kanceláři dražebníka. Reklamované věci je při poštovní přepravě limitent povinen vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. Mince musí být vráceny v původním stavu (např. bez pokusů o nějaké čištění nebo jiné úpravy, vše máme nafoceno), jinak nebude případná reklamace uznána! Reklamovat nelze vady zjevně viditelné na fotografiích (scanech). Jakékoliv slevy z vydražené ceny nejsou možné! Reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak v dražebním seznamu, je nutno ve smyslu 2165 pís. b) c) d) a 2168 občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců, od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem doručení dražebníkovi. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Pokud bude reklamace věci uznána jako oprávněná, vrátí dražebník zaplacenou cenu včetně provize vydražiteli bez zbytečného odkladu. Místně příslušným soudem je obvodní soud v místě sídla dražebníka. Podle 63 odst. 1) zákona o dražbách navrhovatel dražby (majitel věci nebo osoba která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení dražby a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě jakýchkoliv pochybností doporučuje dražebník takovou věc nedražit. 6. Ostatní ujednání : Dražebník není plátcem DPH. Dražebník proto nevydává daňové doklady pro potřeby daňového odpočtu, a to ani zahraničním účastníkům. K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věcí v dražbě, který splňuje zároveň náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví. Aukce 69 Stránka 2

5 Soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy písemných limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet. Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí (vč. SK). Případní zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Organizace pověřené vydáváním osvědčení jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. ( např. Národní muzeum Praha, Moravské muzeum Brno apod.). Pokud povolení k trvalému vývozu do zahraničí bude opatřovat dražebník, bude k vydražené ceně účtovat správní poplatek 500,- Kč za povolení muzea k trvalému vývozu do zahraničí. Označení zachovalosti dražených věcí : LL, PP, Proof Leštěné razidlo RL Ražební lesk (absolutní) 0/0 Ražební lesk (nepatrně horší) BJ Bankovní jakost ( u moderních mincí = nepoškozené mince ale již poněkud zašlé, s patinou)) 1/1 Výtečná zachovalost, stopy oběhu téměř neznatelné 2/2 Dobrá zachovalost obrazu i opisu, ale viditelné stopy oběhu, mírně otřelé 3/3 Silně otřelá, ale dobře určitelná mince 4/4 Velmi špatná zachovalost na hranici čitelnosti 5/5 Nečitelný střížek - nebo + Snížení nebo zvýšení hodnocení o půl stupně Vyznamenání se rozumí se stuhou, pokud stuha chybí, nebo je nesprávná, je to vždy uvedeno v textu. Položky, které jsou opatřeny v dražebním seznamu fotem, (scanem) považuje se za součást popisu položky. Seznam používaných zkratek : AC letopočet po Kristu mat. materiál pat. Patina AH letopočet hedžry mír. mírně pošk. Poškozený Av. avers N nový pův. Původní BC letopočet před Kristem napr. naprasklý rev. Revers bl bez letopoču nat. natržený sign. Signatura bz bez značky ned. nedoražen st. Stopa část. částečně n. nepatrně stř. Střížek čišt. čištěno nep. nepatrně škr. Škrábanec d. dírka o. ouško úh. Úhoz dr. drobný okr. poškozený okraj var. Varianta hr. hrana, úhoz na hraně opr. opraveno vl. Vlasový just. justován ox. oxidace Z Zachovalý m. malý P použitý m.o. měl ouško n.s.o. nepatrná stopa po oušku LIMITY zasílejte na adresu kanceláře, obyčejným dopisem, nebo em : Nummus Praha Ing. Jaroslav Syrový Bělehradská 60 CZ12000 PRAHA 2 Přihláška k dražbě musí být vyplněna, jinak je limit neplatný. Mobil: Nabídky materiálu do další aukce, která se bude konat v neděli , přijímáme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě na výše uvedené adrese, nejpozději Předem neprojednané zásilky materiálu poštou, nebudou přijímány. Plán dalších aukcí: Ne příjem materiálu nejpozději do Ne příjem materiálu nejpozději do Ing. Jaroslav Syrový Nummus Praha Aukce 69 Stránka 3

6 Aukční přirážka 15 % na vše. Albrecht II. Rakouský ( ) ZLATÉ MINCE 1. Goldgulden (floren) bl., lilie/sv. Jan, Frid.: 1, Kuenker: 256 (10/2014) pol.6966 DC 2000 Eur + %, 3,51 g, č. ned., dr. ohlý R 2/2 8000,- František Josef I. ( ) 2. dukát 1915 bz, NOVORAŽBA RL 3300, zl./10 franc 1888 KB 1/1 5000, K 1908 KB, NOVORAŽBA 0/ ,- ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) Kč 2002, kašna v Kutné Hoře, Nov: ZCZ 12, v bublině, etue, karta není RL 7500, Kč 2002, zámek Litomyšl, Nov: ZCZ 13, v bublině, etue a karta nejsou RL 7500, Kč 2003, štíty domů ve Slavonicích, v bublině, etue a karta nejsou RL 7500,- LITERATURA KNIHY 8. Cach František, Nejstarší české mince, díl.: 1 až 3 základní dílo českého raně středověkého mincovnictví 1. až. 3 díl vázáno, 3. sv. v.d.z. 2100,- 9. Fiala Eduard, České denáry, 534 str., 36 tab. + rozrod Přemyslovců Praha 1902, základní dílo na denáry, vázané, vazba trochu odřená, 2 svazky, dnes vzácné a hledané d.zach. 2900,- 10. Eduard Polívka, Pražský rytec a medailér Antoním Guillemard 103 str., 21 tab.,mnoho vyobr. v textu, váz., ČNS 1988 N 18,- 11. Československá akademie věd, Numismatický sborník V str tabulek, vázáno (bez obálky), obsahuje mj.: studii Ant. Rumpl: Moravské vládní mince za třicetileté války - I. část tém.n 460,- 12. Československá akademie věd, Numismatický sborník VI str tabulek, vázáno (bez bálky), obsahuje mj.: studii Ant. Rumpl: Moravské vládní mince za třicetileté války - II. část tém.n 460,- AUKČNÍ KATALOGY: 13. Dorotheum Wien, č. 519, , 1431 pol., antika, RDR, svět mnoho bar. vyobraz., výsl.list z předchozí aukce, 268 str. N 20,- 14. Dorotheum Wien, č. 521, , 1412 pol., antika, RDR, svět medaile, mnoho bar. vyobraz., výsl.list, 239 str. N 20,- 15. Dorotheum Wien, č. 522, , 1231 pol., antika, RDR, svět medaile, bankovky, mnoho bar. vyobraz., 212 str. N 20,- Aukce 69 Stránka 4

7 16. Fruehwald, Salzburg - č. 114, , 939 pol., Habsburci, Německo, svět, vše bar. vyobrazeno, 130 str.. poškozený hřbet, jinak tém.n 10,- 17. Fruehwald, Salzburg - č. 115, , 2346 pol., Habsburci, Německo, svět, medaile, bez vyobraz., internet. aukce, 66 str. N 8,- 18. Fruehwald, Salzburg - č. 116, , 641 pol., Habsburci, něco svět, vše barev. vyobrazeno, 86 str. N 20,- 19. Fruehwald, Salzburg - č. 117, , 734 pol., sbírka Habsburků 19. století, vše bar. vyobrazeno, 83 str N 20,- 20. Hohn, Liepzig, č. 82, , 3136 pol., Německo, Evropa, svět, bankovky, tém. vše bar. vyobr., 466 str. N 20,- 21. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2339 pol., Evropa, zlato, sb. Ruska, Něm. císař, vše bar. vyobr., 280 str. N 10,- 22. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 3571 pol., RDR, Německo, Evropa, svět, vše bar. vyobr., 471 str. N 10,- 23. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 159, , 2379 pol. RDR, Německo, Evropa, vše bar. vyobr., 407 str. N 10,- 24. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 160, , 1000 pol., ZLATO-RDR Něm., Evropa, pol. Německo od r. 1871, vše bar. vyobraz. 172 str. N 10,- 25. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 169, , 2149 pol., literatura, 220 str. N 5,- 26. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 212, , 328 pol., Solms-Hohensolms- Licht., vše bar. vyobr., 96 str. N 10,- 27. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 251., , 1325 pol., zlaté ražby Evropa a svět, + sb. Ruska, vše bar. vyobrazeno, 256 str., výsled.list N 10,- 28. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 252., , 1099 pol., Německo od r.1871 tém. vše bar. vyobrazeno, 120 str. N 10,- 29. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 256., , 1495 pol., sb. zlata Anglie a Švédska, Německo od r. 1871, vše bar. vyobrazeno, 192 str. N 10,- 30. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 257., , 1451 pol., antika, středov věk, vše bar. vyobrazeno, 234 str. N 10,- 31. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 260., , 2384 pol., Rusko, svět, Německo, Au+Ag, vše bar. vyobrazeno, 312 str., N 10,- 32. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 262., , 1551 pol., antika, vše bar. vyobrazeno, 252 str. N 10,- 33. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 266., pol., Německo, sb. Ruska, svět, vše bar. vyobrazeno, 306 str. N 20,- 34. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 267., pol., sb. Brandenburg, vše bar. vyobrazeno, 500 str., vázáno, výsled. list N 30,- 35. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 269., pol. ZLATO - Habsburci, svět, něco mlo Ag, vše bar. vyobrazeno, 182 str. N 20,- 36. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 270., pol., antika, vše bar. vyobrazeno, 201 str. N 20,- Aukce 69 Stránka 5

8 37. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 272., , 2203 pol., Německo, RDR, Rusko, svět, vše bar. vyobrazeno, 300 str. N 20,- 38. H. Lanz - Mnichov, 107, , 987 pol., Habsb., Německo, 68 str tabulek, vše 4./b. vyobrazeno tém.n 10,- 39. H. Lanz - Mnichov, č.159, , 915 pol., Antika, Německo, svět vše bar. vyobr., 191 str. N 10,- 40. H. Lanz - Mnichov, 160, , 855 pol., antika, Habsburci, Německo, svět, tém. vše vyobrazeno, 161 str. N 20,- 41. H. Lanz - Mnichov, 161, , 675 pol., antika, něco svět tém. vše vyobrazeno, 132 str. N 20,- 42. La Galerie Numismatique, Bogdan Stambuliu, Wien, č.xxv, pol., Habsburci, sb. Ruska, svět, vše bar. vyobraz., 328 str. N 20,- 43. Muenzen&Med., Weil am Rhein, č.42., , 1. díl: pol. Antika, Něm., med., literatura, 2 díl: 479 pol. bankovek celý svět tém vše b. vyobraz., 2 sešity N 20,- 44. NUMMUS PRAHA, č. 31 až 56 sálové aukce (tištěné sešity) č. 59, 62, a 65 limitní aukce, sešitá složka, vše s výsledkovým listem, 29 ks N 300,- 45. H. D. Rauch, , 2274 pol., antika,svět, RDR vše č.b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 46. H. D. Rauch, , 2468 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 47. H. D. Rauch, 63, , 2829 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsled.list, dr.přehlé desky v.d.z. 10,- 48. H. D. Rauch, 64/II, , 1490 pol., antika, med., RDR vše č./b. vyobrazeno, přehlé desky v.d.z. 10,- 49. H. D. Rauch, 66., , 2522 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno tém.n 10,- 50. H. D. Rauch, , 3284 pol., středověk, Německo, svět, RDR, vše č./b. vyobraz., výsledkový list tém.n 10,- 51. H. D. Rauch, 68., , 3225 pol., medaile, RDR, svět, tém. vše č./bar. vyobrazeno, část.vepsány docíl.ceny mikrotužkou, výsl.list, 305 str. tém.n 10,- 52. H. D. Rauch, 69., , 3156 pol., medaile, RDR, svět, mnoho č./bar. vyobrazení, 305 str. tém.n 10,- 53. H. D. Rauch, 70.-II, , 2120 pol., středověk, RDR, svět a j., téměř vše č./bar. vyobrazeno, 292 str. tém.n 10,- 54. H. D. Rauch, 71. II.díl, , 2401 pol., středověk, RDR, svět, tém.vše č./bar. vyobrazeno, 278 str., výsled. list, ohlý roh tém.n 10,- 55. H. D. Rauch, 73. II.díl, , 2463 pol., medaile, RDR, svět tém. vše č.-b.vyobr., 295 str. tém.n 10,- 56. H. D. Rauch, 74., , 2363 pol., antika, RDR, svět, tém.vše č.-b. vyobrazeno, 309 str., výsled. list tém.n 10,- Aukce 69 Stránka 6

9 57. H. D. Rauch, 75. II.díl, , 2160 pol., svět, RDR, tém. vše č.-b.vyobr., výsled. list, 301 str. tém.n 10,- 58. H. D. Rauch, 78., , 1104 pol., spec. sb. Salzburg, Vše bar.vyobrazeno, 151 str. N 10,- 59. Tietjen, Hamburg, č.115, , 2619 pol., Německo, svět, med., literatura, mnoho vyobr., 267 str., vázáno N 20,- 60. Tietjen, Hamburg, č.116, , 1864 pol., Antika, Německo, svět, bankovky, medaile, mnoho vyobr, vyvol. ceny, 207 str., vázáno N 20,- 61. WAG Dortmund, č.2 on-line-bankovky, , 565 pol., celý svět mnoho barevných vyobraz., 95 str. N 10,- 62. WAG Dortmund, č. 73, , 833 pol., sbírka Saska vše barevně vyobraz., 125 str., výsledkový list N 20,- 63. WAG Dortmund, č. 74, , 1261 pol., Německo, Habsburci, svět, vše barevně vyobraz., 226 str., vázáno, výsledkový list N 20,- ANTIKA ŘÍM Septimius Severus ( ) 64. Denár z let 200 až 201, PROVID AVGG, 3,0 g, RIC:166, Sear: /1+ 700,- Julia Domna, manželka Septima Severa 65. Denár, hlava Julie/ PIETAS AVGG, Sear:660, dobová dirka ,- PERSIE-SASÁNOVCI Chusro II. ( ) 66. Ag drachma, zc. nep. ned. 1/1 700,- BOHEMIKA DENÁRY Oldřich ( ) 67. denár C:296, tarý podložní lístek, část mince odlomana viz foto, jinak 1/1 1800,- Břetislav I. ( ) 68. Denár C:310, krásný RL 7000,- 69. denár C:322 0/0 3000,- Spytihněv II. ( ) 70. Denár C:331 0/0 4400,- Vratislav II. ( ) 71. Denár královský, C:354 úzká koruna, F: hlava skloněná dopředu 0/0 1400,- Aukce 69 Stránka 7

10 Svatopluk, na Olomoucku ( ) 72. denár, C:425 tém.rl 3900,- Soběslav I. ( ) 73. Denár C:583, ned.opisy, jinak 1/1 2500,- Vladislav II. ( ) 74. denár, C:615, 0,59 g, č. odrol. okraj, st. korose 1/2-360,- Přemysl II. Otakar ( ) 75. velký brakteát, C:777, Cach uvádí 3 ks krásná patina, u okraje n. napr. ražbou, sbírkový stav RR ,- Václav II. ( ) 76. střední brakteát, C 872, 3x dr. perforace ražbou, n. napr. okraj 1-900,- GROŠE Václav II. ( ) 77. Pražský groš, Smolík:2, nep. ned. 1/ ,- 78. Pamětní groš Kutnohorského muzea, Ag 900, punc ZHK, 29 mm, 6,6 g +1/1+ 120,- 79. Kutnohorský pamětní groš, lev se třemi "hříbky", Ag 987, punc K, 28 mm RL 90,- Karel IV. ( ) 80. Pražský groš, č. ned. 2/2 500,- 81. fenik Česká falc, bl. neurč., kor hlava/2 hlavy -1/2 850,- Václav IV. ( ) 82. Pražský groš, č. ned. 2/2 300,- Jiří z Poděbrad ( ) 83. Pražský groš, č.ned., jinak 1/1 1600,- 84. Pražský groš, č.ned., na rubu dvojráz -1/1-1400,- Wladislav II. Jagelonský ( ) 85. Pražský groš bl., č. ned. tém.1/1 400,- 86. Pražský groš bl., č. ned. -1/1-300,- Ludvík I. Jagellonský ( ) 87. Bílý peníz jednostr. b.l., K.Hora, nep. ned. tém.1 140,- Aukce 69 Stránka 8

11 Ferdinand I. ( ) 88. Černý peníz bl. K. Hora, dr. napr. 2 20,- BRNO - Jošt Lucemburský ( )??? 89. peníz s orlicí hladkého typu 1-500,- JIHLAVA - město, (2. polovina 15. stol.) 90. peníz bl., s orlicí a "I" ve štítku, Sb.INS: ,- 91. peníz bl., s orlicí a "I" ve štítku, Sb.INS: tém.1 500,- 92. peníz bl., s orlicí a "I" ve štítku, Sb.INS: , č. napr ,- VLÁDNÍ MEDAILE A JETONY Friedrich Falcký ( ) 93. 1/2 tolarová med. na korunovaci krále a královny na čes. krále r lvi, nad nimi ruka boží držící královskou korunu/ Falcký a Anglický znak, od Christian Maler, Ag 33 mm, 14,26 g, Don.: 2029 (ten měl jen 9,70 g), Novák: nezná, krásná stará patina RR +1/ ,- Marie Theresie ( ) 94. Osvobození Prahy od Francouzů 2. ledna 1743, sig: Kittel F., Ag 33 mm, 13,5 g, Probst: XXVII, krásná R tém.rl 12000,- Josef II. ( ) 95. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, patina 1/1 1300,- 96. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, nep. just. 0/0 1600,- Leopold II. ( ) 97. Korunovace na Českého krále v Praze Ag 24 mm, Novák: V-Q3b 0/0 900,- Ferdinand V. ( ) 98. Korunovace na českého krále v Praze, Ag 20,5 mm, Nov.: V-D3b pěkná patina -0/0-440,- 99. Korunovace na českého krále v Praze Ag 18 mm, Novák: V-D4b, pěkná patina -0/0-300,- František Josef I. ( ) 100. Hlava vpravo/ znak města, bl., nesig, Ms 19 mm 1/1 160,- Aukce 69 Stránka 9

12 RODOVÉ MINCE A MEDAILE EGGENBERG Jan Kristian a Jan Sigfrid ( ) 101. tolar 1653 VS, Český Krumlov, Vít Scheibelhoffer, Zál.:72 krásný sbírkový stav R -0/ ,- MONTFORT Ernst Josef ( ) kr 1743, KM.:170 2/1 180,- RADECKÝ Josef Václav z Radče 103. Na vítězství v Itálii , sig.:scharff J.M., Ag 57 mm, 70 g Don.:3682, Hor.:7558. nep. vl. rysky R RL 18000,- RINGHOFFER Franz a Ina 104. med. na svatbu , erb/10 ř. čes..nápis, postř.br., 50 mm, patina, na hr. zkouška kovu +1/ ,- VALDŠTEJN Albrecht Václav Eusebius ( ) 105. medaile ve formě 1/4 tolaru 1628/1993, sig.: H.V, Ag 900, punc, 28 mm 8,3 g, NL č.4/2000, jen 30 ks R RL 1800,- SLEZSKÉ MINCE A MEDAILE Munstenberk-Olešnice Karel II. ( ) kr 1615 Sa: 277/116, č. ned. -1/1-240,- DUCHOVENSTVO OLOMOUC Wolfgang Schrattenbach ( ) 107. tolar 1718, SV: 743-D/D 1/1 7000,- Rudolf Jan ( ) 108. Tolar 1820, SV:1205 (vzác.8) R 0/ ,- Aukce 69 Stránka 10

13 PRAHA arcibiskupství František de Paula Schonborn ( ) 109. Památka na úmrtí arcipastýře českého 25. VI. 1899, sig.: PICHL cín 36 mm, stará etue poškozená a asi nepůvodní R -1/1-500,- SALZBURK arcibiskupství Sigismund III. Schrattenbach ( ) 110. tolar 1762 FMK, Zottl: /1 4200,- ČESKOSLOVENSKO Údobí let hal /1+ 80, hal RL 180, hal. 1926, větší hr. viz foto R 1/1 440, hal /0-60, hal. 1929, 1938, 2 ks 1a0 40, hal /1 40, hal /0-20, hal RL 200, hal. 1933, pěkná patina R +1/1+ 200, hal. 1934, 1937, 2 ks 1a0 60, hal /0-60, hal RL 80, hal /1+ 10, hal RL 40, hal /0 80, hal RL 100, hal 1922 RL 140, hal RL 40, hal /1 50, Kč /0 100, Kč 1922 RL 160, Kč 1924 RL 160, Kč /1 20, Kč 1930, nep. hr. R -0/0-280, Kč /0-20, Kč 1928, var. velké vlnovky na hraně RL 340, Kč /0 90,- Aukce 69 Stránka 11

14 Kč 1929 RL 280, Kč /0-260, Kč 1931, nep. hr. -0/0-200, Kč 1928 TGM -0/0 100, Kč /0 100, Kč 1932 RL 80, Kč 1933, 1934, 2 ks 0/RL 180, Kč 1937 TGM RL 100, Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 T.G.M., 2 ks 0/0 240, Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 T.G.M., 2 ks 0/0 240, Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 T.G.M., 2 ks 0/RL 220,- tzv. Protektorát Čechy a Morava ( ) hal. 1941, patina +1/1+ 50,- Slovensko ( ) KS 1944 Pribina, var. bez křížku na kapličce 0/0 70, KS 1944 Pribina, var. s křížem na kapličce 0/0 70, KS 1944 Pribina, var. bez křížku na kapličce 0/0 70, KS 1939, Tiso -0/0 220,- Údobí let hal Cu, 50 hal Al 3 ks -1/1 12, hal 1947 Cu 0/0 40, hal 1951 Al. RL/0 20, Kč 1946, 2 Kč 1947, 1948, - dr. kor., 3 ks 1až0 10, Kč 1946, 1 Kč 1950, 50 h. 1947, 20 h. 1950, 1 h. 1986, 5 ks 1až0 40, Kč 1953, Al RL 80, Kč ažRL 50, Kč 1947, 1948, 2 ks 0/0 10, Kč 1947, 3. výročí SNP 0/0 50, Kč 1948, 5. květen 0/0 70, Kč 1948, 5. květen 0/0 50, Kč 1948, 5. květen 0/0 70, Kč 1949, J.V.Stalin 0/RL 180, Kč 1948, 30 let ČSR 0/0 100, Kč 1949, 700 let Hornických práv RL 100, Kč 1949, 700 let Hornických práv 0/0 80, Kč 1949, 700 let Hornických práv, patina 0/0 70, Kč 1949 J.V.Stalin RL 280, Kč 1949 J.V.Stalin 1/1+ 240,- Aukce 69 Stránka 12

15 Kč 1951 Gottwald 0/0 90, Kč 1951 Gottwald 0/0 80, Kč 1951 Gottwald, patina 1/1 70,- Údobí let haléř 1955, vl. rysky R 1/1 1200, haléř 1955 R -1/1-260, haléř 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 5 ks 1až0 40, haléř 1953, var.leningrad i Kremnica, 2 ks 0/0 600, haléř 1958, vl. rysky, Nov.: 61 RR +1/1+ 400, haléř /1 50, haléř 1953, var. Leningrad i Kremnica, 2 ks RL 480, haléř 1954, zc. nep. rysky RR +1/1+ 700, haléř /0 200, haléř /1+ 80, haléř /0-160, hal. 1969, tečky u letopočtu 0/0 30, haléř 1971 tém.0/0 30, Kčs 1957, Nov.: 66 RL 340, Kčs 1958, Nov.: 66-0/0-200, Kčs 1960, Nov.: 66-0/0-100, Kčs výročí osvobození 0/0 70, Kčs 1957, Komenský 1/0 100, Kčs 1957, Willenberg 0/0 100, Kčs 1964, 20 let SNP, dr. hr. 0/0 100, Kčs 1965, Jan Hus 0/0 200, Kčs 1965, Jan Hus, vl. ryska -0/0-220, Kčs 1965, Jan Hus 0/0 220, Kčs 1965, Jan Hus RL 240, Kčs 1965, Jan Hus, nep. skvrnka 0/0 240, Kčs 1966 Velká Morava 0/0 110, Kčs 1966 Velká Morava 1/1 110, Kčs 1990, 1993, T.G.M., 2 ks 0/0 30, Kčs 1991 M.R.Štefánik, 1992 A. Rašín, 2 ks 0/0 30, Kčs 1954, 10 let SNP 0/0 120, Kčs 1955, 10 let osvobození 0/0 120, Kčs 1965, 20 let osvobození 0/0 130, Kčs 1969, Purkyně RL 200, Kčs 1969, 25 let SNP 0/0 1400, Kčs 1969, 25 let SNP 0/0 1500, Kčs 1970, 25 let osvobození 0/0 70,- Aukce 69 Stránka 13

16 Kčs 1970, 25 let osvobození RL 80, Kčs 1955, 10 let osvobození, dr. skvrnka, zc. nep. hr. 0/0 280, Kčs 1968, 50 let republiky RL 440, Kčs 1968, 50 let republiky, R: dr. skvrnka RL/0 400, Kčs 1968, 50 let republiky RL 460, Kčs 1968, 50 let republiky 0/0 460, Kčs 1972, J. V. Myslbek RL 130, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 RL 100, Kčs 1991, Karlovy Vary, bublina RL 90, Kčs 1991, Piešťany, bublina RL 90, Kčs 1955, 10 let osvobození, var. Nov: 105b (obyč. J) 0/0 900, Kčs 1974, Bedřich Smetana 0/0 140, Kčs 1978 Karel IV. RL 280, Kčs 1978 Karel IV. RL 280, Kčs 1979, Ján Botto, nep. skvrnka 0/RL 220, Kčs 1981, Otakar Španiel RL 90, Kčs 1982 Ivan Olbracht RL 90, Kčs 1983, Národní divadlo RL 90, Kčs 1983, Národní divadlo RL 110, Kčs 1983, Národní divadlo RL 110, Kčs 1983, Národní divadlo RL 80, Kčs 1992, J. A. Komenský, bublina RL 600,- Údobí let mince proof v etuích Kčs 1968, Národní divadlo, orig. kapsle - nep. naprasklá a ošoupaná proof 340,- ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) mince proof v etuích Kč 2005, 200 let bitvy u Slavkova, Nov.:MPCZ 50, bublina, etue, karta proof 800, Kč 2008 Nařízení Karla IV. o zakládání vinic, Nov:MPCZ61, bublina, etue, karta proof 500,- HABSBURCI Rakousko. mezivládí ( ) 237. pfennig bl., mincovna Wiener Neustadt, CNA1-B153C -1/1-300, pfennig bl., mincovna Wiener Neustadt, CNA1-B153C -1/1-500,- Vídeň 239. velký fenik bl., asi Vídeň, blíže neurč., špatně čitelný, sb. štítek s nejistým určením -2/2-200,- Aukce 69 Stránka 14

17 Ferdinand I. ( ) 240. Denár 1537 KB, Hus.:935, nep. ohlý 1/2 50, Denár 1537 KB, Hus.:935, nep. ohlý -1/1-50, Denár 1541 KB, Hus.:935-1/2 50, Denár 1547 KB, Hus.:935 1/1 90, Denár 1547 KB, Hus.:935, patina -1/1-80, Denár 1547 KB, Hus.:935 1/1 80, Denár 1549 KB, Hus.:935. nep. napr. 1/1-30, Denár 1549 KB, Hus.:935 1/2 60, Denár 1550 KB, Hus.:935, patina, dr. hr., nep. napr. 1/1-40, Denár 1550 (?) KB, Hus.:935, dr. okraj -1/1-50, Denár 1552 KB, Hus.:935 1/2 60, Denár 1553 KB, Hus.:935-1/2 40, Denár 1553 KB, Hus.:935, ohraj -1/1-50, Denár 1554 KB, Hus.:935-1/2 40, Denár 1554 KB, Hus.:935-1/2-40, Denár 1557 KB, Hus.:935, č. exc. -1/1-60, Denár 1557 KB, Hus.:935 1/2 60, Denár 1557 KB, Hus.:935 2/2 40, Denár 1557 KB, Hus.:935, dr. napr. -1/2 20, Denár 1560 KB, Hus.:936-1/1-60, Denár 1561 KB, Hus.:936 1/2 50, Denár 1561 KB, Hus.:936-1/1-60, Bílý peníz bl., K. Hora, MKČ:78, patina, č. ned ,- Maxmilian II. ( ) 263. bílý groš 1574, Praha, Harder, MKČ: 187-1/1-850, bílý groš 1576, Kádner, Jáchymov, MKČ:238 tém.1/1 1200, Bílý peníz 1567 K. Hora, Šatný, MKČ:206, č.ned , Černý peníz 1567 K. Hora, Šatný, MKČ:207 RR , Denár 1568 KB 1/1-70, Denár 1568 KB, nep. napr. 1/1-40, Denár 1569 KB 1/1-80, Denár 1569 KB, č. ned. -1/2 40, Denár 1570 KB 1/1-80, Denár 1572 KB, dr. kor. 1/1-70, Denár 1574 KB, nep. okraj 1/1-50, Denár 1575 KB 1/1-60, Denár 1575 KB 1/1-60, Denár 1575 KB, nep. napr. 1mm 1/2 40,- Aukce 69 Stránka 15

18 277. Denár 1575 KB -1/1-60, Denár 1577 KB, Hus.:993-1/1-70, Denár 1578 KB, Hus.:993 1/2 50,- Ferdinand, arcivévoda ( ) 280. Tolar bl. Tyrolsko, Hall, Vogelhuber:87-21/?, škr. -1/1 2500,- Rudolf II. ( ) 281. Bílý groš bl., Č.Budějovice, Schonfeld, zn."hvězda" v kruhu, MKČ:442 nep. ned. tém.1/1 800, Malý groš České Budějovice, Mattighofer, HN:25a/7a 1/1 1300, Denár 1579 KB, Hus.:1059 1/1-80, Denár 1579 KB, Hus.:1059-1/1-50, Denár 1581 KB, Hus.:1059, nep. exc. 0/0-100, denár 1593 KB, Hus.: /1 100, denár 1596 KB, Hus.: 1059, patina 2/2 40,- Matyáš II. ( ) 288. denár 1611 KB, patina -1/1-50, denár 1611 (?) KB 1/1 80, denár 1614 KB -0/1 90, denár 1614 KB -0/0-100, denár 1614 KB 0/0 100, denár 1615 KB, dr. okraj 0/0 50, denár 1616 KB. dr. okraj ražbou +1/1+ 50, denár 1616 KB, zc. nep. ned. -0/0-80, denár 1616 KB 0/0-100, denár 1617 KB, nep. okraj ražbou 1/1 70, denár 1617 KB, dr. okraj -1/1-60, denár 1617 KB -0/0-90, denár 1618 KB 0/0-100, denár 1619 KB RL 130, denár 1619 KB 0/0 100, denár 1619 KB 0/0 100,- Slezské stavy ( ) kr/ 1/24 tolaru 1622 bz, Vratislav, Rieger, MKČ: 633, Her.: 16 nep. ned., dr. st. kor., u okraje nep. perforace ražbou Ca 0,7 mm RR 2/2 1500,- Fridrich Falcký ( ) kr 1620 K.Hora, Holzl, 7 zn., MKČ:668 2/2 2400,- Aukce 69 Stránka 16

19 Ferdinand II. ( ) mince kiprové kr 1622 bz, Brno, de Witte, MKČ 2. dodatky, typ: 866a, ocas orlice přerušuje opis a jde až k okraji mince. Publik. dle tohoto exempláře, krásný asi UNIKÁT -0/ , kr 1622 bz, Holzl, K. Hora, bez mincmistr. zn, MKČ: 786, č. ned. -1/2 200, kr 1622 kiprový, opis končí..sil., bl. neurč. 3/2-100,- mince dobrého zrna 309. Tolar 1623 Praha, Suttner, MKČ:741, v ploše důlek od kleští tém.1/1 6000, kr 1624 IIH, Sankt Polten, Felner a J.J.Edling, Her.:1059, dr. okraj patina RR -1/1-800, kr 1625 Štýrsko, Graz, var: STYRIAE, Her:1078b tém.1/1 200, kr (1)629, Praha, Hubmer, MKČ:760-1/1-240, kr 1636, Štýrsko, Graz, Her.:1098 var., opis:...g.r.i.s-a.g.h... Her. tuto variantu neuvádí R +1/1 150, kr 1624, Kutná Hora, Holzl, MKČ:817, č. exc. -1/1-120, kr 1624 IIH, Nisa, Huser, MKČ:1087, Her:1477, nep. ned. -1/1-100, kr 1626 W/HR, Vratislav, Riedel, MKČ:1033, č. ned. -1/1-140,- Ferdinand III. ( ) kr 1627, Kladsko, Huser+Peter, zn.: vlnka a 3 tečky, na rubu 3 štíty MKČ:1327, č. ned. R -1/1-1200, kr 1640 Praha, Wolker, MKČ:1180 1/1-650, kr 1641 Praha, Wolker, MKČ:1181 1/1-650, kr 1645 Jáchymov, Knobloch, MKČ: 1220 R -1/1-1000, kr 1646 Jáchymov, Knobloch, MKČ: 1220, vzác. ročník RR -1/1-1600, /2 kr 1655, Praha, Margalik, MKČ:1185, Hal. uvádí jen 3 ks RRR tém ,- Leopold I. ( ) 323. XV kr 1660 Vídeň-Faber, Hol.:60.3.5a, dr. ned. 2/1-1100, XV kr 1664 CA, Vídeň, Cetto, Holl.: /1 1600, XV kr 1686 KB, Holl.: /1 1200, kr 1698 MMW, Vratislav, Wackerl, MKČ:1639 0/0 480, Grešle 1694, 1697 Opolí, 2 ks 2/2 55,- Josef I. ( ) kr 1706 F.N, Vratislav, Nowak, MKČ:1758 2/1-380, kr 1710 IP, 1711 IP, Preiss, Sv.Vít, Korutany, 2 ks -1/1-700, Ag poltura 1709 PH, Hus: 1579 R -1/1-400,- Aukce 69 Stránka 17

20 Karel VI. ( ) kr 1712 CH/PW, Bratislava, Hus: 1629 R +1/1+ 900, kr 1740 Praha, Scharff, MKČ: 1841 RR tém.1/1 1800,- Marie Theresie ( ) 333. Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 440, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 440, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 400, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 400, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 380, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 400, kr 1774 EvS-IK, Praha, MKČ: 1995 var.: není smyčka stuhy pod věncem Halačka uvádí dle jediného kusu ve sb.: SM Munchen RR -1/1 440, kr 1760 W, Vídeň, měděný, patina -1/1-120, /2 kr 1748, Praha, Schaumberger, MKČ:1972 R , /2 kr 1752 Praha,Schaumberger, MKČ:1972 R , pfennig (1/4 krejcar) Cu 1759 bz., Vídeň, Novotný:7 R 2/1-150, denár Cu 1766 bz., Nov:16 2/2 100,- Josef II. ( ) kr 1790 S, patina 2/1-16,- Leopold II. ( ) heller 1791 H RR 0/0 2000,- František I. ( ) 347. tolar křížový 1795 H, škr., odřený, prasklý střížek, koroze -2/2-300, Tolar 1822 G R 1/0-3000, kr 1810 A 0/RL 600, kr 1810 A, nep. skvrnky patiny -0/0-440, kr 1800 S, patina 2/1 40, kr 1812 B, měděný, dr. úhozy, dr. hr. -2/1-40, kr 1833 C R -2/1-200, kr 1800 A -1/1-50, kr 1800 B, patina -1/1-70, kr 1800 B tém.0/0 400, kr 1800 S - 2x, 1812 S, 3 ks, patina 2/1-90, kr 1800 S 2/2+ 50, kr 1812 B 1816 A, 1/2 kr S, 1816 B, 4 ks -1až2-40, kr 1812 B RL 400, kr 1816 A, 1 mm zc. nep. napr. ražbou 0/0 90,- Aukce 69 Stránka 18

21 kr 1816 B, patina 1/2 40, kr 1816 B tém.0/0 400, kr 1816 E R 1/1-1200, kr 1812 G RR -2/1-90, kr 1816 G RR 0/0 3000, kr 1816 O, Oravica RR 1/1-1800, kr 1816 O, Oravica RR 0/0 3200, kr 1816 S 1/2 90, /4 kr 1816 B 0/0 400, /4 kr 1816 B 0/0 400, /4 kr 1816 S, zc. nep. napr. +1/1+ 300, /4 kr 1816 S RL 400, /4 kr 1816 S +1/1+ 300, /4 kr 1816 S RL/0 400, soldi 1799 K 0/0 400, soldi 1799 S RL 400, liard 1794 Brusel, Nov.:84 R -2/1-400,- Ferdinand V. ( ) 379. Tolar 1844 A 0/0 6000, Tolar 1848 A, zcela mimořádná zachovalost, jako proof, uncirculated, v tomto stavu R RL 8500, Tolar 1848 A 1/1 4800, /2 tolar 1845 A, nep. skvrnka -0/0-5500, kr 1840 C -0/0-380, kr 1848 KB, madona, maďarský opisem šroubovací vyroben ze 2 kusů, šroubení je funkční, v Av. prohlý R -1/1 700, kr 1837 A R -1/1-400, kr 1842 B, madona -0/0-550, kr 1843 A, patina R 2/1-240, kr 1840 C 1/1 600, kr 1836 A, FERDINANDVS R 3/2-120,- Revoluce ( ) centesimi 1848 Z.V., Governo provissorio di Venezia R 1/1 800, kr 1848 A, dr. st. kor., dr. hr. 1/1 200, kr 1848 A RL 800, kr 1848 A 0/0 550, kr 1848 A tém.rl 650, lire 1848 M, Governo provisorio di Lombardia, nep. vlas.rysky R -0/0-3800, EGY KRAJCZÁR 1848, zc. nep. hr. -0/0-260,- Aukce 69 Stránka 19

22 397. EGY KRAJCZÁR 1848, patina 1/1 300,- František Josef I. ( ) konvenční měna kr 1852 A, hlava vlevo R 0/0 4800, kr 1852 A, hlava vlevo R 0/0 4800, kr 1851 A, patina tém.1/1 240, kr 1851 A, dr. hr. +1/1 300, kr 1851 A -1/1-180, kr 1851 G R 1/1-1300, kr 1851 A, dr. hr. -0/0-380, kr 1851 A, nep. hr. 0/1 380, kr 1851 G, důlek, škr. RR 2/2 260, kr 1851 G, škr., hlaz v ploše RR -2/1-200, kr 1851 G, patina RR 2/2 200, kr 1851 A pozlac, 1/4 kr 1851 A postř., č. otřelé, 2 ks -1/1-30, kr 1851 A, chyboražba na 1/2 kr. střižku, patina R -1/1-1000, kr 1851 E, patina RR -1/1-800, /2 kr 1851 A, patina 1/1 70, /2 kr 1851 B, patina 1/1-100, /4 kr 1851 B -0/0-200,- spolková a zlatníková měna 415. tolar spolkový 1861 A 0/0 2600, zlatník 1864 A R 0/0 7500, zlatník 1871 A R 0/0 7500, Zlatník 1858 B, vl. rysky R -0/0 1800, Zlatník 1860 A, bez tečky za REX, vl. rysky 0/0 180, Zlatník 1861 A, bez tečky za REX RL 180, Zlatník 1861 A, bez tečky za REX, vl. rysky -0/0 180, zlatník 1863 V, vl. rysky RR 1/0 6500, Zlatník 1869 GYF R 1/1 900, Zlatník 1873 bz R -1/1-400, Zlatník 1877 bz 1/1 300, Zlatník 1879 bz 0/0 160, Zlatník 1879 bz, dr. rysky -0/0-300, Zlatník 1879 bz 1/1 200, Zlatník 1879 KB vl. rysky 1/1 160, Zlatník 1880 bz RL 180, Zlatník 1882 bz 0/0 700, zlatník 1882 KB 0/0 240,- Aukce 69 Stránka 20

23 433. Zlatník 1883 bz RL 200, Zlatník 1883 bz 0/0 180, Zlatník 1885 bz 0/0 300, Zlatník 1887 bz 0/0 300, Zlatník 1887 bz -1/1-340, Zlatník 1887 KB, dr. hr. RL 240, Zlatník 1888 bz 1/1 340, Zlatník 1888 KB, vl. rysky 0/0 500, Zlatník 1892 bz +1/0 280, /4 zlatník 1860 B 0/0 280, kr 1869 bz, 1870 bz, 1871 bz, 20 kr 1869 bz, 6 kr 1849A, 5 ks -2/2 60, kr 1858 A, 10 kr 1868 bz, 1872 bz, 3 ks 2/1-60, kr 1859 A -2/1-60, kr 1859 M R -0/0 1200, kr 1859 M R 3/2 200, kr 1859 V R 2/1 240, kr 1860 A, hr. 2/2 60, kr 1861 A -1/2 50, kr 1861 B -1/2 50, kr 1868 KB 1/1 70, kr 1885 bz, nep. skvrnka -0/RL 60, kr 1891 bz, nep tečka patiny RL 150, kr 1891 bz -0/1 120, kr 1891 bz, patina -0/0-100, /10 kr 1858 B tém.1/1 70, /10 kr 1885 bz 1/1 100, /10 kr 1885 bz, obě var. orlů. 2 ks +1/0 150, /10 kr 1885 bz, inkusní ražba na větším střížku, viz foto! R -1/1 400,- korunová měna koruna 1900 bz, dr. hr. 2/1-300, koruna 1900 KB, dr.hr. +2/2 300, koruna 1900 KB, vl. rysky -1/1-380, koruna 1907 bz, vl. rysky 1/0 650, koruna 1907 KB zc. nep. hr., nep. vl. rysky 0/0 700, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, dr.rysky -1/1 300, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, zc. nep. vl. rysky RL 600, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, vl. rysky -1/1 400, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, pěkná původní patina -0/0-850, koruna 1909 bz, Marschall, vl. rysky -1/1 340, koruna 1909 bz, Marschall, vl. rysky -1/1+ 300,- Aukce 69 Stránka 21

24 koruna 1909 bz, Schwartz, vl. rysky 1/0-400, koruna 1912 bz RL 130, koruna 1913 KB +1/1+ 130, koruna 1893 bz 1/1 90, koruna 1893 KB 1/1 160, koruna 1893 KB, zc. nep. hr. 1/0 220, koruna 1893 KB -0/0-160, koruna 1894 KB, 1915 KB, 3 ks -2a0-80, koruna 1894 KB 1/1 160, koruna 1895 bz 0/0 380, koruna 1895 KB 1/1 100, koruna 1895 KB, patina 1/1 120, koruna 1896 bz -1/1 120, koruna 1899 bz 1/1-130, koruna 1902 bz -1/1 160, koruna 1912 KB RL 100, koruna 1914 bz, 1915 bz, patina, 2 ks 1/1 80, koruna 1915 bz 0/0 80, koruna 1915 KB 0/0 140, koruna 1916 bz, patina 0/0 80, heller 1893 bz 1/1 150, heller 1895 bz, dr. skvrnky kor. 1/1 80, heller 1907 bz, 1908 bz, 2 ks 0/0 160, fillér 1908 KB, 10 fillér 1894 KB, 1908 KB, 3 ks 1/1-40, heller 1911 bz -0/0-100, heller 1911 bz RL 80, heller 1916 bz, Fe, 4 ks 1až1-30, heller 1916 bz, Fe, 7 ks -1až2 50, fillér 1916 KB, Fe -1/1-20, fillér 1916 KB, Fe, st. kor. 2/0 20, fillér 1916 KB, Fe - 3x, 1917 KB, 1918 KB, patina, 5 ks 1až2 50, heller 1918 bz, Fe, 12 ks 1až1-50, heller 1894 bz 1/1 50, fillér 1894 KB 1/1-50, fillér 1894 KB -1/1-40, heller 1895 bz 1/1 140, heller 1895 bz 1/1 140, heller 1907 bz, 1908 bz, 2 ks , fillér 1908 KB RL 80, fillér 1908 KB, zc. nep. hr. 1/0 60, fillér 1908 KB +1/1+ 60,- Aukce 69 Stránka 22

25 fillér 1908 KB 1/1 50, fillér 1908 KB -0/0-50, heller 1909 bz 0/0 80, heller 1909 bz 1/1 50, heller 1909 bz 1/1 50, fillér 1909 KB -0/0 80, heller 1910 bz, nep. rysky 1/1 40, heller 1910 bz 1/0-50, Heller 1915 bz 0/0 50, Heller 1915 bz, 4 ks 1/1 40, Heller 1915 bz, 5 ks 1/1 50, fillér 1915 KB 1/1-30, Heller 1916 bz, starý znak, 2 ks 1/1 40, Heller 1916 bz, Vídeňský znak, 3 ks 1/1 40, heller 1893 bz 1/1 100, heller 1893 bz 1/1 100, heller 1894 bz 1/0-90, fillér 1894 KB 1/1 90, heller 1895 bz 1/1 90, fillér 1895 KB + 2. kus = špatný -0/0-80, heller 1896 bz 1/1 100, heller 1896 bz -1/1-50, heller 1897 bz -0/0-100, fillér 1897 KB 1/1 100, heller 1898 bz R 1/1+ 150, heller 1899 bz 1/1 90, fillér 1902 KB R -1/1-50, heller 1906 bz 1/0-90, heller 1907 bz 1/1 90, heller 1907 bz 0ažRL 100, fillér 1908 KB 0/0 100, heller 1909 bz 1/1 60, heller 1909 bz -1/1-50, fillér 1909 KB -0/1+ 90, heller 1911 bz 1/1 90, heller 1911 bz RL 100, heller 1912 bz -1/1-50, heller 1912 bz 1/0 90, heller 1912 bz RL 100, heller 1913 bz RL 100, heller 1914 bz, dr. hr. 1/1 30,- Aukce 69 Stránka 23

26 heller 1914 bz 1/1 60, heller 1914 bz +1/1+ 60, heller 1914 bz 1/0-60, heller 1914 bz 1/0-60, heller 1914 bz -0/0-60, heller 1914 bz -0/0-60, heller 1914 bz RL 80, heller 1914 bz RL 80, heller 1914 bz RL 80, fillér 1914 KB 0/0 80, fillér 1914 KB -0/0-60, heller 1915 bz, patina -1/1-20, heller 1915 bz 1/0-60, heller 1915 bz RL 100, fillér 1915 KB -1/1-50, heller 1916 bz - 2x, 1917 bz - 2x, 1918 bz - 2x, vše Fe, 6 ks -1/1-40, heller 1917 bz, Fe, patina, 3 ks 1/1-20, heller 1917 bz, Fe +1/1+ 20, fillér 1917 KB, Fe, patina 1/1 20, fillér 1917 KB, Fe, patina 1/1 30, fillér 1917 KB, Fe, patina, 2 ks -1/1 20, fillér 1917 KB, Fe +1/1 50, heller 1918 bz, Fe, patina, 4 ks 1/1+ 20, heller 1918 bz, Fe, patina, 4 ks 1/1+ 20, fillér 1918 KB, Fe, patina R -1/1 30, heller 1893 bz 0/0 100, heller 1893 bz 0/0 100, heller 1893 bz 0ažRL 100, heller 1893 bz -1/1 50, heller 1894 bz 1/1+ 80, heller 1895 bz 1/1 80, fillér 1895 KB 0/0-100, heller 1897 bz R 1/1 100, heller 1897 bz R 1/1 90, heller 1900 bz -1/1-50, heller 1901 bz 0ažRL 90, heller 1901 bz 1/1 80, heller 1901 bz 0/0 80, heller 1902 bz -0/0-80, heller 1902 bz -1/1-40, fillér 1902 KB 1/1 40,- Aukce 69 Stránka 24

27 fillér 1902 KB 1/1 60, fillér 1902 KB -0/0-70, heller 1903 bz -1/1 60, heller 1909 bz 1/1 70, heller 1909 bz 1/1 70, heller 1909 bz RL 90, heller 1909 bz 1/1 80, heller 1910 bz 1/0 80, heller 1910 bz 1/0 60, heller 1911 bz 1/1 60, heller 1911 bz 1/1 60, heller 1912 bz, dr. kor. 1/1 50, heller 1912 bz -0/0-60, heller 1912 bz 1/1 60, heller 1912 bz 1/1 50, heller 1912 bz 0/0 80, heller 1913 bz -0/0 80, heller 1914 bz, nep. skvrnka patiny 0/RL 80, heller 1914 bz 0/0 80, heller 1914 bz 1/1 50, heller 1914 bz, patina -0/0-60, heller 1915 bz 0/0 90, heller 1915 bz RL 100, heller 1915 bz, patina 1/1 40, heller 1915 bz RL 100, heller 1916 bz, -0/0-60, heller 1916 bz, starý znak -0/0 80, heller 1916 bz, starý znak +1/1+ 80, dukát 1915 bz, Cu odražek, pozlac. -0/0-700,- NĚMECKO BADEN Leopold I. ( ) /2 gulden 1838, KMG.: 209 2/1 360,- Friedrich I. ( ) Mark 1906, pamětní na 50. let svatby, KM: /0-2500,- Friedrich II. ( ) Mark 1912 G, KMG:280 0/0 550,- Aukce 69 Stránka 25

28 BAVORSKO Maximilian III. Josef ( ) 627. tolar 1757 "hvězda", madona, KM: /1 700, tolar 1757 "hvězda", madona, KM:223.2, dr. škr. -1/1-850, tolar 1760 bz, madona, KMG:234.1 tém.1/1 900,- Karl Theodor ( ) 630. Tolar 1778, monogram H.ST. pod ramenem, KMG:259, dr. just. -1/1 900, Tolar 1793, KMG:260.3, v rev. dr. just tém.1/1 1200,- Maximilian II ( ) kr 1852, KMG: 422, patina -1/1-80, kr 1855, KMG: 422, patina -1/1-50,- Ludvík II. ( ) Mark 1875 D, KMG:502 2/1-600, kr 1869, KMG: 487, patina 1/1 80, kr 1870, KMG: 487, patina 1/1 80, kr 1871, KMG: 487, patina -0/0 80,- Luitpold ( ) Mark 1911 D, 90 let, KMG:516 RL 500,- BRUNSWICK-LUNEBURG-CALLENBERG Johann Friedrich ( ) 639. XII mariánských grošů 1670, KMG:123, pěkná patina tém.1/1 800,- BRANDENBURG-BAYREUTH Friedrich Christian ( ) kr 176? CLR, KMG:236, let nečitelný 2/2-150,- BRANDENBURG Friedrich Wilhelm ( ) /24 tolaru 1659, KMG:245, nep. hr. -1/1-180,- HAMBURG - město Dreiling 1855, KMG:275-1/1 50,- Aukce 69 Stránka 26

63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014

63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014 63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 63. dobrovolné

Více

67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod.

67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod. 67. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 67.

Více

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 61. dobrovolné

Více

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše aurea 6431 6431. 6432. 6433. 6434. 6435. 6436. 6437. Samanidé, Nasr II. ibn Ahmad, 914-943 Dínár, 3,92 g, nep. exc. Ferdinand III., 1637-1657 2 Dukát 1638, Praha-Wolker, Hal.1160, (6,68 g) m.o. Marie Terezie,

Více

65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod.

65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod. 65. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 65.

Více

2015 9. BRNO 19. 9. 2015 19. BRNO DRAŽBA

2015 9. BRNO 19. 9. 2015 19. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 19. 9. 2015 DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 19. 9. 2015 v sobotu 75. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO (vstup z ulice Hlinky, parkoviště

Více

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x ZLATO 1 Československo 1918-39 dukát 1926 Sv. Václav 0/0 5000 2 dukát 1927 Sv. Václav 0/0 5000 3 dukát 1928 Sv. Václav 0/0 5000 4 dukát 1932 Sv. Václav 0/0 5000 5 dukát 1933 Sv. Václav 0/0 6800 6 dukát

Více

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod.

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. 66. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 66.

Více

70. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 11. 6. 2016 12:00 hod.

70. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 11. 6. 2016 12:00 hod. 70. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 11. 6. 2016 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání

Více

Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014. Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB

Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014. Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014 Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB Numismatika (numizmatika) - (z lat. nummus = peníz, mince) - historická věda, která se zabývá platebními prostředky

Více

BRNO 2. 4. 2016 2016 4. 2. BRNO DRAŽBA

BRNO 2. 4. 2016 2016 4. 2. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 2. 4. 2016 1. dubna v 15.00 hod. DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO Tel: 542 221 124 E-mail: info@dukat-mince.cz pořádá 2. dubna. 2016 v sobotu 77. DRAŽBU mincí, medailí,

Více

Hradec Králové. Zlato

Hradec Králové. Zlato 2 Zlato 1. Byzanc. Justinianus I. (527-565). Solidus z let 538-545 (4,352 g), minc. Constantinopolis (R: VICTORIA AVGGGS / CONOB - 6. officina). Sear-137-2/2 9000 2. Justinus II. (565-578). Solidus (4,175

Více

7. Aukce. Mince Rakouska - Uherska. www.zlatakorunacz.cz. Internetovo - korespondenční aukce

7. Aukce. Mince Rakouska - Uherska. www.zlatakorunacz.cz. Internetovo - korespondenční aukce 7. Aukce Internetovo - korespondenční aukce Mince Rakouska - Uherska Vážení sběratelé! Po aukci Vyznamenání 2011 - jsme pro Vás připravili v pořadí naší sedmou aukci - Mince Rakouska - Uherska 2012 Zboží

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000

Více

ZLATO x 1 Keltové-Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,34g 2/1 2800

ZLATO x 1 Keltové-Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,34g 2/1 2800 ZLATO x 1 Keltové-Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,34g 2/1 2800 Kostial 36 2 Česká republika 1993-2000 Kč 2000 Millénium bimetal s hologramem, PROOF 3500 obě strany matové, etue,

Více

Docílené ceny 134. aukce pobočky ČNS v Hradci Králové ze dne 21.9.2014. 0/0 8900 0,- 2. Dukát 1931. dr. vada mat.

Docílené ceny 134. aukce pobočky ČNS v Hradci Králové ze dne 21.9.2014. 0/0 8900 0,- 2. Dukát 1931. dr. vada mat. Docílené ceny 134. aukce pobočky ČNS v Hradci Králové ze dne 21.9.2014 1. Československo. Dukát 1928 0/0 8900 0,- 2. Dukát 1931. dr. vada mat. (střížku) u hrany 0/0 7400 0,- 3. Dukát 1933 0/0 7400 0,-

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické. 1. Dražebník REXIM REALITY

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1.

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 4. listopadu 2014

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů (dále jen dražba ) v souladu

Více

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh č.p. 580, č.or. 2, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 782-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 782-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 782-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním

Více

Hradec Králové. Zlato

Hradec Králové. Zlato Zlato 1. Československo. Dukát 1928 0/0 8900 2. Dukát 1931. dr. vada mat. (střížku) u hrany 0/0 7400 3. Dukát 1933 0/0 7400 4. Česká republika. 2000 Kč 2000 milénium (Ag + Au), plexi pouzdro, etue, karta

Více

BRNO 24. 11. 2012 2012 11. 24. BRNO DRAŽBA

BRNO 24. 11. 2012 2012 11. 24. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 24. 11. 2012 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v Hradci Králové. pořádá v neděli 20. září 2015 136.

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v Hradci Králové. pořádá v neděli 20. září 2015 136. ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v Hradci Králové pořádá v neděli 20. září 2015 136. NEVEŘEJNOU AUKCI NUMISMATICKÉHO MATERIÁLU POUZE PRO ČLENY ČESKÉ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI ve Velkém sále Hradecké

Více

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách; ve znění zákona č. 120/2001 Sb.; zákona č. 517/2002 Sb.; zákona č. 257/2004 Sb.; nálezu ÚS č. 181/2005 Sb.;

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění b.j.1193/15 - ul. Čs. armády 30, k.ú. Hlučín I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

Ostatní KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE

Ostatní KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE 1609. Libanon. 1 livre 1964, 50 livre 1973, 250 livre 1987. Pick-61a, 65b, 67e 3 ks N až -3 90 1610. Thajsko. 10 bath (1953), 5, 10 bath (1969), 20 bath (1971), 10 bath (1980), 20 bath (1981), 100 bath

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li

Více

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se č.j.: 0745 D 000006 / 16 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Nedobrovolné elektronické dražby vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění. Bod 1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

- na veřejné (úřední) desce Obecního úřadu Kalhov - v den dražby, před zahájením dražby ve veřejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná.

- na veřejné (úřední) desce Obecního úřadu Kalhov - v den dražby, před zahájením dražby ve veřejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná. Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

DRAZEBNIVYHLASKA. číslo:n 250/2010

DRAZEBNIVYHLASKA. číslo:n 250/2010 v, r v DRAZEBNIVYHLASKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584/11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl: C vložka: 190366 (dále jen dražebník

Více

ČNS, pobočka v Hradci Králové - 135. aukce 22.2.2015

ČNS, pobočka v Hradci Králové - 135. aukce 22.2.2015 ČNS, pobočka v Hradci Králové - 135. aukce 22.2.2015 1. Československo. 1 dukát 1926. dr. škr., poškoz. hrana 1/-1 5.000 0,- 2. 1 dukát 1933 (3,41 g) 0/0 4.000 7500,- 3. Česká republika. 5000 Kč 2013 most

Více

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 30. 5. 2010 2010 5. 30. BRNO 60. DRAŽBA Sazba: Miloslav Vymazal Tisk: Europrinty, spol. s r.o.

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 30. 5. 2010 2010 5. 30. BRNO 60. DRAŽBA Sazba: Miloslav Vymazal Tisk: Europrinty, spol. s r.o. & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 30. 5. 2010 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Bod 1. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 1. Označení dražebníka a navrhovatele DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ OPAKOVANÉ vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů č. N63020 Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 482014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 482014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 482014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov, IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku

Více

I. Termín a místo konání dražby. Označení dražebníka a navrhovatele dražby. Předmět dražby. Popis předmětu dražby a jeho stavu

I. Termín a místo konání dražby. Označení dražebníka a navrhovatele dražby. Předmět dražby. Popis předmětu dražby a jeho stavu D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Termín a místo konání dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

2. Habsburkové. Rudolf II. (1576-1612). Dukát 1592 Praha - Ercker (3,63 g). MKČ-298

2. Habsburkové. Rudolf II. (1576-1612). Dukát 1592 Praha - Ercker (3,63 g). MKČ-298 Zlato 1. Československo. 1 dukát 1978 Karel IV., orig. etue 0/0 3000 2. Habsburkové. Rudolf II. (1576-1612). Dukát 1592 Praha - Ercker (3,63 g). MKČ-298 1/1 28000 3. Leopold I. (1657-1705). Dukát 1691

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

VILÉMOV u Kadaně. RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov

VILÉMOV u Kadaně. RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov VILÉMOV u Kadaně RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov Dražební vyhláška pro nedobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/3/11/11 Dražebník vyhlašuje touto dražební

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 142016 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 142016 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 142016 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov IČ: 287 76 836, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j. Mgr. Zdeňka Křenková, bytem a místem podnikání Dolní Podluží 336, PSČ 407 55, IČ: 867 26 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 26860 tel: 723 914

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 452015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 452015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 452015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov IČ: 287 76 836, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 342015

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 342015 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 342015 Článek 1 Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku ve výlučném vlastnictví

Více

Dražební vyhláška č. 07B/107/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 07B/107/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

ČNS, pobočka v Hradci Králové

ČNS, pobočka v Hradci Králové ČNS, pobočka v Hradci Králové 130. neveřejná aukce numismatického materiálu 21. října 2012 1. Karel VI. (1711-40). Dukát 1738 KB (3,45 g). Husz.-1586. n. zvlněn 1/1 8000 13000,- 2. Josef II. (1765-80-90).

Více

Oznámení o konání dražby dobrovolné opakované č. 352012 podle ustanovení 25 odst. 4 zákona číslo 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách

Oznámení o konání dražby dobrovolné opakované č. 352012 podle ustanovení 25 odst. 4 zákona číslo 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách Oznámení o konání dražby dobrovolné opakované č. 352012 podle ustanovení 25 odst. 4 zákona číslo 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách Dražebník : Dražby EU s. r. o, se sídlem Havlíčkova 404/2, 500 02

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách - znění dle 396/12 Sb., 399/12 Sb. 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách ve znění zákonů

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE 1431. 10.000, 100.000, 1.000.000 B-pengö 1946. Pick-132, 133, 134 3 ks 0, 1+, N 100 1432. 10.000.000, 100.000.000 B-pengö 1946. Pick-135, 136 2 ks 0, N 200 1433. 1.000.000.000 B-pengö 1946. Pick-137. nejvyšší

Více

Budovy: Část obce č. budovy způsob využití Na parcele. Nová Červená Voda Č.p. 37 Rod. dům St. 196, LV 8 St. 197, LV 10001

Budovy: Část obce č. budovy způsob využití Na parcele. Nová Červená Voda Č.p. 37 Rod. dům St. 196, LV 8 St. 197, LV 10001 *192/14-116* EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 04.06.2015

Více

56. DRAŽBA BRNO 13. 3. 2009 BRNO 13. 3. 2009

56. DRAŽBA BRNO 13. 3. 2009 BRNO 13. 3. 2009 56. DRAŽBA BRNO 13. 3. 2009 BRNO 13. 3. 2009 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního numismatického materiálu: ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce -

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce - DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 627-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/105/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/105/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/105/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Článek 1 Základní ustanovení

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Článek 1 Základní ustanovení Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento dražební řád upravuje pravidla organizování veřejných dražeb cenných papírů (dále jen dražba

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 102010

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 102010 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 102010 Článek 1 Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku ve vlastnictví manželů

Více

BRNO 20. 4. 2013 2013 4. 20. BRNO DRAŽBA

BRNO 20. 4. 2013 2013 4. 20. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 20. 4. 2013 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 100/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 100/2013-D ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 100/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 587/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 587/2013-N , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 587/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 140-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 207-1/2014 D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 207-1/2014 D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207,, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

Článek 1. Vyhlášení dražby opakované, místo a datum konání dražby opakované

Článek 1. Vyhlášení dražby opakované, místo a datum konání dražby opakované Oznámení o konání dražby dobrovolné opakované č. 312012 podle ustanovení 25 odst. 4 zákona číslo 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách dle zákona Č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: Dražby EU s.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 312015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 312015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 312015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/103/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 182015

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 182015 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 182015 Článek 1 Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku ideální ½ ve vlastnictví

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC *5/14-812* EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 06.01.2015

Více

& H. D. R A U C H, W I E N #3/0 p

& H. D. R A U C H, W I E N #3/0 p & H. D. RAUCH, WIEN Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí, úterý 9.30 12.00

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 38/2015 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 38/2015 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 614-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 614-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 614-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130320011N-2013. Čl. 1.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130320011N-2013. Čl. 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130320011N-2013 Čl. 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické dražby nedobrovolné. Dražba bude provedena elektronicky

Více

N/45/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/45/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/45/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 277/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 277/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 277/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 085/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 085/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 085/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/148/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/148/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/148/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel I: Navrhovatel II: Dražební společnost

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 660-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 660-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 660-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 307/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 307/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 307/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 292/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 292/2013-N , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 292/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby

Více