69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota :00 hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod."

Transkript

1 69. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota :00 hod.

2

3 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO: Vyhlašuje konání 69. dobrovolné společné dražby movitých věcí, která se uskuteční ve znění zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon). Datum a místo konání dražby: Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity. Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce Zde je možno si ho stáhnout. V papírové formě není katalog vydán. Uzávěrka příjmu limitů je sobota ve 12:00 hod. Limitní list je ke stažení k dispozici na Místem konání dražby je sídlo dražebníka. I. Předmět dražby Předmětem dražby jsou movité věci: mince, papírová platidla, medaile, faleristika, odborná literatura a drobné starožitnosti. Popis jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy. II. Stanovení příhozů: Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : do 20,- 1,- do 1.000,- 50,- do , ,- do 50,- 2,- do 4.000,- 100,- do , ,- do 100,- 5,- do 6.000,- 200,- nad , ,- do 200,- 10,- do 20000,- 500,- do 500,- 20,- do , ,- III. Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení dražební jistoty ( 14 zák.) až do výše 30 % vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u České spořitelny a.s. č. ú.: /0800 nejpozději do hod., v poslední pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dokladem o složení dražební jistoty je doklad banky nebo písemné potvrzení dražebníka. Při úhradě ceny dosažené vydražením, se dražební jistota započítá. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc bude mu dražební jistota vrácena po ukončení dražby. IV. K ceně dosažené vydražením se připočítává 15 % poplatek (provize) pro dražebníka. Dražebník není plátcem DPH. Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. V. Prohlídka movitých věcí předaných do dražby: Je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník, nebo jím pověřený zaměstnanec zvlášť cennou věc z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popřípadě náhrady škody, nesmí tento úkon provádět sám účastník prohlídky. VI. Osobám které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné a balné ve výši 100,- Kč do tuzemska, 10,- EUR do ostatních zemí EU vč. Slovenska. (Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů do tuzemska při vydražené ceně vyšší než ,- Kč). Při zaslání předmětů dražby do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Aukce 69 Stránka 1

4 Dražební řád : 1. Účastníci ražby: Účastníkem dražby mohou být pouze právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být vždy stát ( 3 odst. 1 a 2). Zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastníkem dražby nesmí být osoba : - na jejíž majetek byl prohlášen konkurz - která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána ( 3 odst. 5 zák.) - která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila ( 3, odst. 5 zák.) Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá osoba, která na výzvu dražebníka nebo jím pověřeného pracovníka doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií ( 23 odst. 2 zák.), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby. Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpis limitenta byl úředně ověřen ( 4 zák.) Limit bude do aukce zařazen pouze po splnění předcházejících povinností. Limity se přijímají pouze od účastníků dražby s doručovací adresou na celním území Evropské unie. Při zaslání předmětů do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Při zaslání limitu do zahraničí účtujeme poštovné ve výši 10,- EUR, vč. Slovenska. Do aukce budou zařazeny limity došlé nejpozději do hod., dne 30. ledna 2016 (sobota). Limity s nevyplněnou dražební přihláškou, nepodepsané, nejasné nebo opožděné, nebudou do aukce zařazeny. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu uveřejněného na webových stránkách www. numismatika.cz. Dodržujte příhozy dle dražební tabulky. V opačném případě aukční program automaticky zaokrouhlí váš limit směrem na příhoz dolů! A ušetříte si tak případné zklamání. 2. Průběh dražby : Dražba probíhá zapsáním limitů do výpočetního systému dražebníka, a to v pořadí, v jakém byly dražebníkovi doručeny. Při rovnosti limitů, má přednost limit dříve došlý. Pokud je jediný limit, získává vydraženou položku za vyvolávací cenu. Jsou-li dva a více limitů na stejnou položku, získává položku nejvyšší limit za cenu 2. Nejvyššího limitu + příhoz, dle tabulky příhozů uveřejněné v čl. II. ( Příklad: Limit A: 1000,- limit B: 1300,-. Položku získává limit B za 1.100,-) Učiněným podáním limitu je účastník dražby vázán. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, není položka prodána. Okamžikem ukončením příjmu limitů a zapsáním posledního limitu do výpočetního systému, společná dobrovolná dražba movitých věcí končí. 3. Úhrada ceny dosažené vydražením : Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka, poštovného a balného při doručení poštovní zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Platit v hotovosti je možno v sídle dražebníka, možno pouze v CZK nebo EUR, jinou měnu nebudeme přijímat. 4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci : Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu. Při osobním převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem na stejnopisu potvrzení o nabytí věci v dražbě. Při zaslání limitu poštou bude doklad o nabytí věci v dražbě přiložen k zásilce. Převzetí zásilky stvrdí příjemce podpisem na doručence. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření dražby, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vznikly. 5. Reklamace: Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona O veřejných dražbách č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji movitých, použitých věcí v dražbě. Věci vydražené ve veřejné dražbě nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bezdůvodné pís. k) Občanského zákoníku. Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze do zahájení dražby. Limitenti musí reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ( tj. následující pracovní den) po převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě, nebo osobní reklamací v kanceláři dražebníka. Reklamované věci je při poštovní přepravě limitent povinen vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. Mince musí být vráceny v původním stavu (např. bez pokusů o nějaké čištění nebo jiné úpravy, vše máme nafoceno), jinak nebude případná reklamace uznána! Reklamovat nelze vady zjevně viditelné na fotografiích (scanech). Jakékoliv slevy z vydražené ceny nejsou možné! Reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak v dražebním seznamu, je nutno ve smyslu 2165 pís. b) c) d) a 2168 občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců, od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem doručení dražebníkovi. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Pokud bude reklamace věci uznána jako oprávněná, vrátí dražebník zaplacenou cenu včetně provize vydražiteli bez zbytečného odkladu. Místně příslušným soudem je obvodní soud v místě sídla dražebníka. Podle 63 odst. 1) zákona o dražbách navrhovatel dražby (majitel věci nebo osoba která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení dražby a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě jakýchkoliv pochybností doporučuje dražebník takovou věc nedražit. 6. Ostatní ujednání : Dražebník není plátcem DPH. Dražebník proto nevydává daňové doklady pro potřeby daňového odpočtu, a to ani zahraničním účastníkům. K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věcí v dražbě, který splňuje zároveň náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví. Aukce 69 Stránka 2

5 Soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy písemných limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet. Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí (vč. SK). Případní zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Organizace pověřené vydáváním osvědčení jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. ( např. Národní muzeum Praha, Moravské muzeum Brno apod.). Pokud povolení k trvalému vývozu do zahraničí bude opatřovat dražebník, bude k vydražené ceně účtovat správní poplatek 500,- Kč za povolení muzea k trvalému vývozu do zahraničí. Označení zachovalosti dražených věcí : LL, PP, Proof Leštěné razidlo RL Ražební lesk (absolutní) 0/0 Ražební lesk (nepatrně horší) BJ Bankovní jakost ( u moderních mincí = nepoškozené mince ale již poněkud zašlé, s patinou)) 1/1 Výtečná zachovalost, stopy oběhu téměř neznatelné 2/2 Dobrá zachovalost obrazu i opisu, ale viditelné stopy oběhu, mírně otřelé 3/3 Silně otřelá, ale dobře určitelná mince 4/4 Velmi špatná zachovalost na hranici čitelnosti 5/5 Nečitelný střížek - nebo + Snížení nebo zvýšení hodnocení o půl stupně Vyznamenání se rozumí se stuhou, pokud stuha chybí, nebo je nesprávná, je to vždy uvedeno v textu. Položky, které jsou opatřeny v dražebním seznamu fotem, (scanem) považuje se za součást popisu položky. Seznam používaných zkratek : AC letopočet po Kristu mat. materiál pat. Patina AH letopočet hedžry mír. mírně pošk. Poškozený Av. avers N nový pův. Původní BC letopočet před Kristem napr. naprasklý rev. Revers bl bez letopoču nat. natržený sign. Signatura bz bez značky ned. nedoražen st. Stopa část. částečně n. nepatrně stř. Střížek čišt. čištěno nep. nepatrně škr. Škrábanec d. dírka o. ouško úh. Úhoz dr. drobný okr. poškozený okraj var. Varianta hr. hrana, úhoz na hraně opr. opraveno vl. Vlasový just. justován ox. oxidace Z Zachovalý m. malý P použitý m.o. měl ouško n.s.o. nepatrná stopa po oušku LIMITY zasílejte na adresu kanceláře, obyčejným dopisem, nebo em : Nummus Praha Ing. Jaroslav Syrový Bělehradská 60 CZ12000 PRAHA 2 Přihláška k dražbě musí být vyplněna, jinak je limit neplatný. Mobil: Nabídky materiálu do další aukce, která se bude konat v neděli , přijímáme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě na výše uvedené adrese, nejpozději Předem neprojednané zásilky materiálu poštou, nebudou přijímány. Plán dalších aukcí: Ne příjem materiálu nejpozději do Ne příjem materiálu nejpozději do Ing. Jaroslav Syrový Nummus Praha Aukce 69 Stránka 3

6 Aukční přirážka 15 % na vše. Albrecht II. Rakouský ( ) ZLATÉ MINCE 1. Goldgulden (floren) bl., lilie/sv. Jan, Frid.: 1, Kuenker: 256 (10/2014) pol.6966 DC 2000 Eur + %, 3,51 g, č. ned., dr. ohlý R 2/2 8000,- František Josef I. ( ) 2. dukát 1915 bz, NOVORAŽBA RL 3300, zl./10 franc 1888 KB 1/1 5000, K 1908 KB, NOVORAŽBA 0/ ,- ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) Kč 2002, kašna v Kutné Hoře, Nov: ZCZ 12, v bublině, etue, karta není RL 7500, Kč 2002, zámek Litomyšl, Nov: ZCZ 13, v bublině, etue a karta nejsou RL 7500, Kč 2003, štíty domů ve Slavonicích, v bublině, etue a karta nejsou RL 7500,- LITERATURA KNIHY 8. Cach František, Nejstarší české mince, díl.: 1 až 3 základní dílo českého raně středověkého mincovnictví 1. až. 3 díl vázáno, 3. sv. v.d.z. 2100,- 9. Fiala Eduard, České denáry, 534 str., 36 tab. + rozrod Přemyslovců Praha 1902, základní dílo na denáry, vázané, vazba trochu odřená, 2 svazky, dnes vzácné a hledané d.zach. 2900,- 10. Eduard Polívka, Pražský rytec a medailér Antoním Guillemard 103 str., 21 tab.,mnoho vyobr. v textu, váz., ČNS 1988 N 18,- 11. Československá akademie věd, Numismatický sborník V str tabulek, vázáno (bez obálky), obsahuje mj.: studii Ant. Rumpl: Moravské vládní mince za třicetileté války - I. část tém.n 460,- 12. Československá akademie věd, Numismatický sborník VI str tabulek, vázáno (bez bálky), obsahuje mj.: studii Ant. Rumpl: Moravské vládní mince za třicetileté války - II. část tém.n 460,- AUKČNÍ KATALOGY: 13. Dorotheum Wien, č. 519, , 1431 pol., antika, RDR, svět mnoho bar. vyobraz., výsl.list z předchozí aukce, 268 str. N 20,- 14. Dorotheum Wien, č. 521, , 1412 pol., antika, RDR, svět medaile, mnoho bar. vyobraz., výsl.list, 239 str. N 20,- 15. Dorotheum Wien, č. 522, , 1231 pol., antika, RDR, svět medaile, bankovky, mnoho bar. vyobraz., 212 str. N 20,- Aukce 69 Stránka 4

7 16. Fruehwald, Salzburg - č. 114, , 939 pol., Habsburci, Německo, svět, vše bar. vyobrazeno, 130 str.. poškozený hřbet, jinak tém.n 10,- 17. Fruehwald, Salzburg - č. 115, , 2346 pol., Habsburci, Německo, svět, medaile, bez vyobraz., internet. aukce, 66 str. N 8,- 18. Fruehwald, Salzburg - č. 116, , 641 pol., Habsburci, něco svět, vše barev. vyobrazeno, 86 str. N 20,- 19. Fruehwald, Salzburg - č. 117, , 734 pol., sbírka Habsburků 19. století, vše bar. vyobrazeno, 83 str N 20,- 20. Hohn, Liepzig, č. 82, , 3136 pol., Německo, Evropa, svět, bankovky, tém. vše bar. vyobr., 466 str. N 20,- 21. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2339 pol., Evropa, zlato, sb. Ruska, Něm. císař, vše bar. vyobr., 280 str. N 10,- 22. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 3571 pol., RDR, Německo, Evropa, svět, vše bar. vyobr., 471 str. N 10,- 23. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 159, , 2379 pol. RDR, Německo, Evropa, vše bar. vyobr., 407 str. N 10,- 24. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 160, , 1000 pol., ZLATO-RDR Něm., Evropa, pol. Německo od r. 1871, vše bar. vyobraz. 172 str. N 10,- 25. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 169, , 2149 pol., literatura, 220 str. N 5,- 26. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 212, , 328 pol., Solms-Hohensolms- Licht., vše bar. vyobr., 96 str. N 10,- 27. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 251., , 1325 pol., zlaté ražby Evropa a svět, + sb. Ruska, vše bar. vyobrazeno, 256 str., výsled.list N 10,- 28. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 252., , 1099 pol., Německo od r.1871 tém. vše bar. vyobrazeno, 120 str. N 10,- 29. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 256., , 1495 pol., sb. zlata Anglie a Švédska, Německo od r. 1871, vše bar. vyobrazeno, 192 str. N 10,- 30. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 257., , 1451 pol., antika, středov věk, vše bar. vyobrazeno, 234 str. N 10,- 31. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 260., , 2384 pol., Rusko, svět, Německo, Au+Ag, vše bar. vyobrazeno, 312 str., N 10,- 32. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 262., , 1551 pol., antika, vše bar. vyobrazeno, 252 str. N 10,- 33. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 266., pol., Německo, sb. Ruska, svět, vše bar. vyobrazeno, 306 str. N 20,- 34. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 267., pol., sb. Brandenburg, vše bar. vyobrazeno, 500 str., vázáno, výsled. list N 30,- 35. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 269., pol. ZLATO - Habsburci, svět, něco mlo Ag, vše bar. vyobrazeno, 182 str. N 20,- 36. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 270., pol., antika, vše bar. vyobrazeno, 201 str. N 20,- Aukce 69 Stránka 5

8 37. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 272., , 2203 pol., Německo, RDR, Rusko, svět, vše bar. vyobrazeno, 300 str. N 20,- 38. H. Lanz - Mnichov, 107, , 987 pol., Habsb., Německo, 68 str tabulek, vše 4./b. vyobrazeno tém.n 10,- 39. H. Lanz - Mnichov, č.159, , 915 pol., Antika, Německo, svět vše bar. vyobr., 191 str. N 10,- 40. H. Lanz - Mnichov, 160, , 855 pol., antika, Habsburci, Německo, svět, tém. vše vyobrazeno, 161 str. N 20,- 41. H. Lanz - Mnichov, 161, , 675 pol., antika, něco svět tém. vše vyobrazeno, 132 str. N 20,- 42. La Galerie Numismatique, Bogdan Stambuliu, Wien, č.xxv, pol., Habsburci, sb. Ruska, svět, vše bar. vyobraz., 328 str. N 20,- 43. Muenzen&Med., Weil am Rhein, č.42., , 1. díl: pol. Antika, Něm., med., literatura, 2 díl: 479 pol. bankovek celý svět tém vše b. vyobraz., 2 sešity N 20,- 44. NUMMUS PRAHA, č. 31 až 56 sálové aukce (tištěné sešity) č. 59, 62, a 65 limitní aukce, sešitá složka, vše s výsledkovým listem, 29 ks N 300,- 45. H. D. Rauch, , 2274 pol., antika,svět, RDR vše č.b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 46. H. D. Rauch, , 2468 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 47. H. D. Rauch, 63, , 2829 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsled.list, dr.přehlé desky v.d.z. 10,- 48. H. D. Rauch, 64/II, , 1490 pol., antika, med., RDR vše č./b. vyobrazeno, přehlé desky v.d.z. 10,- 49. H. D. Rauch, 66., , 2522 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno tém.n 10,- 50. H. D. Rauch, , 3284 pol., středověk, Německo, svět, RDR, vše č./b. vyobraz., výsledkový list tém.n 10,- 51. H. D. Rauch, 68., , 3225 pol., medaile, RDR, svět, tém. vše č./bar. vyobrazeno, část.vepsány docíl.ceny mikrotužkou, výsl.list, 305 str. tém.n 10,- 52. H. D. Rauch, 69., , 3156 pol., medaile, RDR, svět, mnoho č./bar. vyobrazení, 305 str. tém.n 10,- 53. H. D. Rauch, 70.-II, , 2120 pol., středověk, RDR, svět a j., téměř vše č./bar. vyobrazeno, 292 str. tém.n 10,- 54. H. D. Rauch, 71. II.díl, , 2401 pol., středověk, RDR, svět, tém.vše č./bar. vyobrazeno, 278 str., výsled. list, ohlý roh tém.n 10,- 55. H. D. Rauch, 73. II.díl, , 2463 pol., medaile, RDR, svět tém. vše č.-b.vyobr., 295 str. tém.n 10,- 56. H. D. Rauch, 74., , 2363 pol., antika, RDR, svět, tém.vše č.-b. vyobrazeno, 309 str., výsled. list tém.n 10,- Aukce 69 Stránka 6

9 57. H. D. Rauch, 75. II.díl, , 2160 pol., svět, RDR, tém. vše č.-b.vyobr., výsled. list, 301 str. tém.n 10,- 58. H. D. Rauch, 78., , 1104 pol., spec. sb. Salzburg, Vše bar.vyobrazeno, 151 str. N 10,- 59. Tietjen, Hamburg, č.115, , 2619 pol., Německo, svět, med., literatura, mnoho vyobr., 267 str., vázáno N 20,- 60. Tietjen, Hamburg, č.116, , 1864 pol., Antika, Německo, svět, bankovky, medaile, mnoho vyobr, vyvol. ceny, 207 str., vázáno N 20,- 61. WAG Dortmund, č.2 on-line-bankovky, , 565 pol., celý svět mnoho barevných vyobraz., 95 str. N 10,- 62. WAG Dortmund, č. 73, , 833 pol., sbírka Saska vše barevně vyobraz., 125 str., výsledkový list N 20,- 63. WAG Dortmund, č. 74, , 1261 pol., Německo, Habsburci, svět, vše barevně vyobraz., 226 str., vázáno, výsledkový list N 20,- ANTIKA ŘÍM Septimius Severus ( ) 64. Denár z let 200 až 201, PROVID AVGG, 3,0 g, RIC:166, Sear: /1+ 700,- Julia Domna, manželka Septima Severa 65. Denár, hlava Julie/ PIETAS AVGG, Sear:660, dobová dirka ,- PERSIE-SASÁNOVCI Chusro II. ( ) 66. Ag drachma, zc. nep. ned. 1/1 700,- BOHEMIKA DENÁRY Oldřich ( ) 67. denár C:296, tarý podložní lístek, část mince odlomana viz foto, jinak 1/1 1800,- Břetislav I. ( ) 68. Denár C:310, krásný RL 7000,- 69. denár C:322 0/0 3000,- Spytihněv II. ( ) 70. Denár C:331 0/0 4400,- Vratislav II. ( ) 71. Denár královský, C:354 úzká koruna, F: hlava skloněná dopředu 0/0 1400,- Aukce 69 Stránka 7

10 Svatopluk, na Olomoucku ( ) 72. denár, C:425 tém.rl 3900,- Soběslav I. ( ) 73. Denár C:583, ned.opisy, jinak 1/1 2500,- Vladislav II. ( ) 74. denár, C:615, 0,59 g, č. odrol. okraj, st. korose 1/2-360,- Přemysl II. Otakar ( ) 75. velký brakteát, C:777, Cach uvádí 3 ks krásná patina, u okraje n. napr. ražbou, sbírkový stav RR ,- Václav II. ( ) 76. střední brakteát, C 872, 3x dr. perforace ražbou, n. napr. okraj 1-900,- GROŠE Václav II. ( ) 77. Pražský groš, Smolík:2, nep. ned. 1/ ,- 78. Pamětní groš Kutnohorského muzea, Ag 900, punc ZHK, 29 mm, 6,6 g +1/1+ 120,- 79. Kutnohorský pamětní groš, lev se třemi "hříbky", Ag 987, punc K, 28 mm RL 90,- Karel IV. ( ) 80. Pražský groš, č. ned. 2/2 500,- 81. fenik Česká falc, bl. neurč., kor hlava/2 hlavy -1/2 850,- Václav IV. ( ) 82. Pražský groš, č. ned. 2/2 300,- Jiří z Poděbrad ( ) 83. Pražský groš, č.ned., jinak 1/1 1600,- 84. Pražský groš, č.ned., na rubu dvojráz -1/1-1400,- Wladislav II. Jagelonský ( ) 85. Pražský groš bl., č. ned. tém.1/1 400,- 86. Pražský groš bl., č. ned. -1/1-300,- Ludvík I. Jagellonský ( ) 87. Bílý peníz jednostr. b.l., K.Hora, nep. ned. tém.1 140,- Aukce 69 Stránka 8

11 Ferdinand I. ( ) 88. Černý peníz bl. K. Hora, dr. napr. 2 20,- BRNO - Jošt Lucemburský ( )??? 89. peníz s orlicí hladkého typu 1-500,- JIHLAVA - město, (2. polovina 15. stol.) 90. peníz bl., s orlicí a "I" ve štítku, Sb.INS: ,- 91. peníz bl., s orlicí a "I" ve štítku, Sb.INS: tém.1 500,- 92. peníz bl., s orlicí a "I" ve štítku, Sb.INS: , č. napr ,- VLÁDNÍ MEDAILE A JETONY Friedrich Falcký ( ) 93. 1/2 tolarová med. na korunovaci krále a královny na čes. krále r lvi, nad nimi ruka boží držící královskou korunu/ Falcký a Anglický znak, od Christian Maler, Ag 33 mm, 14,26 g, Don.: 2029 (ten měl jen 9,70 g), Novák: nezná, krásná stará patina RR +1/ ,- Marie Theresie ( ) 94. Osvobození Prahy od Francouzů 2. ledna 1743, sig: Kittel F., Ag 33 mm, 13,5 g, Probst: XXVII, krásná R tém.rl 12000,- Josef II. ( ) 95. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, patina 1/1 1300,- 96. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, nep. just. 0/0 1600,- Leopold II. ( ) 97. Korunovace na Českého krále v Praze Ag 24 mm, Novák: V-Q3b 0/0 900,- Ferdinand V. ( ) 98. Korunovace na českého krále v Praze, Ag 20,5 mm, Nov.: V-D3b pěkná patina -0/0-440,- 99. Korunovace na českého krále v Praze Ag 18 mm, Novák: V-D4b, pěkná patina -0/0-300,- František Josef I. ( ) 100. Hlava vpravo/ znak města, bl., nesig, Ms 19 mm 1/1 160,- Aukce 69 Stránka 9

12 RODOVÉ MINCE A MEDAILE EGGENBERG Jan Kristian a Jan Sigfrid ( ) 101. tolar 1653 VS, Český Krumlov, Vít Scheibelhoffer, Zál.:72 krásný sbírkový stav R -0/ ,- MONTFORT Ernst Josef ( ) kr 1743, KM.:170 2/1 180,- RADECKÝ Josef Václav z Radče 103. Na vítězství v Itálii , sig.:scharff J.M., Ag 57 mm, 70 g Don.:3682, Hor.:7558. nep. vl. rysky R RL 18000,- RINGHOFFER Franz a Ina 104. med. na svatbu , erb/10 ř. čes..nápis, postř.br., 50 mm, patina, na hr. zkouška kovu +1/ ,- VALDŠTEJN Albrecht Václav Eusebius ( ) 105. medaile ve formě 1/4 tolaru 1628/1993, sig.: H.V, Ag 900, punc, 28 mm 8,3 g, NL č.4/2000, jen 30 ks R RL 1800,- SLEZSKÉ MINCE A MEDAILE Munstenberk-Olešnice Karel II. ( ) kr 1615 Sa: 277/116, č. ned. -1/1-240,- DUCHOVENSTVO OLOMOUC Wolfgang Schrattenbach ( ) 107. tolar 1718, SV: 743-D/D 1/1 7000,- Rudolf Jan ( ) 108. Tolar 1820, SV:1205 (vzác.8) R 0/ ,- Aukce 69 Stránka 10

13 PRAHA arcibiskupství František de Paula Schonborn ( ) 109. Památka na úmrtí arcipastýře českého 25. VI. 1899, sig.: PICHL cín 36 mm, stará etue poškozená a asi nepůvodní R -1/1-500,- SALZBURK arcibiskupství Sigismund III. Schrattenbach ( ) 110. tolar 1762 FMK, Zottl: /1 4200,- ČESKOSLOVENSKO Údobí let hal /1+ 80, hal RL 180, hal. 1926, větší hr. viz foto R 1/1 440, hal /0-60, hal. 1929, 1938, 2 ks 1a0 40, hal /1 40, hal /0-20, hal RL 200, hal. 1933, pěkná patina R +1/1+ 200, hal. 1934, 1937, 2 ks 1a0 60, hal /0-60, hal RL 80, hal /1+ 10, hal RL 40, hal /0 80, hal RL 100, hal 1922 RL 140, hal RL 40, hal /1 50, Kč /0 100, Kč 1922 RL 160, Kč 1924 RL 160, Kč /1 20, Kč 1930, nep. hr. R -0/0-280, Kč /0-20, Kč 1928, var. velké vlnovky na hraně RL 340, Kč /0 90,- Aukce 69 Stránka 11

14 Kč 1929 RL 280, Kč /0-260, Kč 1931, nep. hr. -0/0-200, Kč 1928 TGM -0/0 100, Kč /0 100, Kč 1932 RL 80, Kč 1933, 1934, 2 ks 0/RL 180, Kč 1937 TGM RL 100, Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 T.G.M., 2 ks 0/0 240, Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 T.G.M., 2 ks 0/0 240, Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 T.G.M., 2 ks 0/RL 220,- tzv. Protektorát Čechy a Morava ( ) hal. 1941, patina +1/1+ 50,- Slovensko ( ) KS 1944 Pribina, var. bez křížku na kapličce 0/0 70, KS 1944 Pribina, var. s křížem na kapličce 0/0 70, KS 1944 Pribina, var. bez křížku na kapličce 0/0 70, KS 1939, Tiso -0/0 220,- Údobí let hal Cu, 50 hal Al 3 ks -1/1 12, hal 1947 Cu 0/0 40, hal 1951 Al. RL/0 20, Kč 1946, 2 Kč 1947, 1948, - dr. kor., 3 ks 1až0 10, Kč 1946, 1 Kč 1950, 50 h. 1947, 20 h. 1950, 1 h. 1986, 5 ks 1až0 40, Kč 1953, Al RL 80, Kč ažRL 50, Kč 1947, 1948, 2 ks 0/0 10, Kč 1947, 3. výročí SNP 0/0 50, Kč 1948, 5. květen 0/0 70, Kč 1948, 5. květen 0/0 50, Kč 1948, 5. květen 0/0 70, Kč 1949, J.V.Stalin 0/RL 180, Kč 1948, 30 let ČSR 0/0 100, Kč 1949, 700 let Hornických práv RL 100, Kč 1949, 700 let Hornických práv 0/0 80, Kč 1949, 700 let Hornických práv, patina 0/0 70, Kč 1949 J.V.Stalin RL 280, Kč 1949 J.V.Stalin 1/1+ 240,- Aukce 69 Stránka 12

15 Kč 1951 Gottwald 0/0 90, Kč 1951 Gottwald 0/0 80, Kč 1951 Gottwald, patina 1/1 70,- Údobí let haléř 1955, vl. rysky R 1/1 1200, haléř 1955 R -1/1-260, haléř 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 5 ks 1až0 40, haléř 1953, var.leningrad i Kremnica, 2 ks 0/0 600, haléř 1958, vl. rysky, Nov.: 61 RR +1/1+ 400, haléř /1 50, haléř 1953, var. Leningrad i Kremnica, 2 ks RL 480, haléř 1954, zc. nep. rysky RR +1/1+ 700, haléř /0 200, haléř /1+ 80, haléř /0-160, hal. 1969, tečky u letopočtu 0/0 30, haléř 1971 tém.0/0 30, Kčs 1957, Nov.: 66 RL 340, Kčs 1958, Nov.: 66-0/0-200, Kčs 1960, Nov.: 66-0/0-100, Kčs výročí osvobození 0/0 70, Kčs 1957, Komenský 1/0 100, Kčs 1957, Willenberg 0/0 100, Kčs 1964, 20 let SNP, dr. hr. 0/0 100, Kčs 1965, Jan Hus 0/0 200, Kčs 1965, Jan Hus, vl. ryska -0/0-220, Kčs 1965, Jan Hus 0/0 220, Kčs 1965, Jan Hus RL 240, Kčs 1965, Jan Hus, nep. skvrnka 0/0 240, Kčs 1966 Velká Morava 0/0 110, Kčs 1966 Velká Morava 1/1 110, Kčs 1990, 1993, T.G.M., 2 ks 0/0 30, Kčs 1991 M.R.Štefánik, 1992 A. Rašín, 2 ks 0/0 30, Kčs 1954, 10 let SNP 0/0 120, Kčs 1955, 10 let osvobození 0/0 120, Kčs 1965, 20 let osvobození 0/0 130, Kčs 1969, Purkyně RL 200, Kčs 1969, 25 let SNP 0/0 1400, Kčs 1969, 25 let SNP 0/0 1500, Kčs 1970, 25 let osvobození 0/0 70,- Aukce 69 Stránka 13

16 Kčs 1970, 25 let osvobození RL 80, Kčs 1955, 10 let osvobození, dr. skvrnka, zc. nep. hr. 0/0 280, Kčs 1968, 50 let republiky RL 440, Kčs 1968, 50 let republiky, R: dr. skvrnka RL/0 400, Kčs 1968, 50 let republiky RL 460, Kčs 1968, 50 let republiky 0/0 460, Kčs 1972, J. V. Myslbek RL 130, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 RL 100, Kčs 1991, Karlovy Vary, bublina RL 90, Kčs 1991, Piešťany, bublina RL 90, Kčs 1955, 10 let osvobození, var. Nov: 105b (obyč. J) 0/0 900, Kčs 1974, Bedřich Smetana 0/0 140, Kčs 1978 Karel IV. RL 280, Kčs 1978 Karel IV. RL 280, Kčs 1979, Ján Botto, nep. skvrnka 0/RL 220, Kčs 1981, Otakar Španiel RL 90, Kčs 1982 Ivan Olbracht RL 90, Kčs 1983, Národní divadlo RL 90, Kčs 1983, Národní divadlo RL 110, Kčs 1983, Národní divadlo RL 110, Kčs 1983, Národní divadlo RL 80, Kčs 1992, J. A. Komenský, bublina RL 600,- Údobí let mince proof v etuích Kčs 1968, Národní divadlo, orig. kapsle - nep. naprasklá a ošoupaná proof 340,- ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) mince proof v etuích Kč 2005, 200 let bitvy u Slavkova, Nov.:MPCZ 50, bublina, etue, karta proof 800, Kč 2008 Nařízení Karla IV. o zakládání vinic, Nov:MPCZ61, bublina, etue, karta proof 500,- HABSBURCI Rakousko. mezivládí ( ) 237. pfennig bl., mincovna Wiener Neustadt, CNA1-B153C -1/1-300, pfennig bl., mincovna Wiener Neustadt, CNA1-B153C -1/1-500,- Vídeň 239. velký fenik bl., asi Vídeň, blíže neurč., špatně čitelný, sb. štítek s nejistým určením -2/2-200,- Aukce 69 Stránka 14

17 Ferdinand I. ( ) 240. Denár 1537 KB, Hus.:935, nep. ohlý 1/2 50, Denár 1537 KB, Hus.:935, nep. ohlý -1/1-50, Denár 1541 KB, Hus.:935-1/2 50, Denár 1547 KB, Hus.:935 1/1 90, Denár 1547 KB, Hus.:935, patina -1/1-80, Denár 1547 KB, Hus.:935 1/1 80, Denár 1549 KB, Hus.:935. nep. napr. 1/1-30, Denár 1549 KB, Hus.:935 1/2 60, Denár 1550 KB, Hus.:935, patina, dr. hr., nep. napr. 1/1-40, Denár 1550 (?) KB, Hus.:935, dr. okraj -1/1-50, Denár 1552 KB, Hus.:935 1/2 60, Denár 1553 KB, Hus.:935-1/2 40, Denár 1553 KB, Hus.:935, ohraj -1/1-50, Denár 1554 KB, Hus.:935-1/2 40, Denár 1554 KB, Hus.:935-1/2-40, Denár 1557 KB, Hus.:935, č. exc. -1/1-60, Denár 1557 KB, Hus.:935 1/2 60, Denár 1557 KB, Hus.:935 2/2 40, Denár 1557 KB, Hus.:935, dr. napr. -1/2 20, Denár 1560 KB, Hus.:936-1/1-60, Denár 1561 KB, Hus.:936 1/2 50, Denár 1561 KB, Hus.:936-1/1-60, Bílý peníz bl., K. Hora, MKČ:78, patina, č. ned ,- Maxmilian II. ( ) 263. bílý groš 1574, Praha, Harder, MKČ: 187-1/1-850, bílý groš 1576, Kádner, Jáchymov, MKČ:238 tém.1/1 1200, Bílý peníz 1567 K. Hora, Šatný, MKČ:206, č.ned , Černý peníz 1567 K. Hora, Šatný, MKČ:207 RR , Denár 1568 KB 1/1-70, Denár 1568 KB, nep. napr. 1/1-40, Denár 1569 KB 1/1-80, Denár 1569 KB, č. ned. -1/2 40, Denár 1570 KB 1/1-80, Denár 1572 KB, dr. kor. 1/1-70, Denár 1574 KB, nep. okraj 1/1-50, Denár 1575 KB 1/1-60, Denár 1575 KB 1/1-60, Denár 1575 KB, nep. napr. 1mm 1/2 40,- Aukce 69 Stránka 15

18 277. Denár 1575 KB -1/1-60, Denár 1577 KB, Hus.:993-1/1-70, Denár 1578 KB, Hus.:993 1/2 50,- Ferdinand, arcivévoda ( ) 280. Tolar bl. Tyrolsko, Hall, Vogelhuber:87-21/?, škr. -1/1 2500,- Rudolf II. ( ) 281. Bílý groš bl., Č.Budějovice, Schonfeld, zn."hvězda" v kruhu, MKČ:442 nep. ned. tém.1/1 800, Malý groš České Budějovice, Mattighofer, HN:25a/7a 1/1 1300, Denár 1579 KB, Hus.:1059 1/1-80, Denár 1579 KB, Hus.:1059-1/1-50, Denár 1581 KB, Hus.:1059, nep. exc. 0/0-100, denár 1593 KB, Hus.: /1 100, denár 1596 KB, Hus.: 1059, patina 2/2 40,- Matyáš II. ( ) 288. denár 1611 KB, patina -1/1-50, denár 1611 (?) KB 1/1 80, denár 1614 KB -0/1 90, denár 1614 KB -0/0-100, denár 1614 KB 0/0 100, denár 1615 KB, dr. okraj 0/0 50, denár 1616 KB. dr. okraj ražbou +1/1+ 50, denár 1616 KB, zc. nep. ned. -0/0-80, denár 1616 KB 0/0-100, denár 1617 KB, nep. okraj ražbou 1/1 70, denár 1617 KB, dr. okraj -1/1-60, denár 1617 KB -0/0-90, denár 1618 KB 0/0-100, denár 1619 KB RL 130, denár 1619 KB 0/0 100, denár 1619 KB 0/0 100,- Slezské stavy ( ) kr/ 1/24 tolaru 1622 bz, Vratislav, Rieger, MKČ: 633, Her.: 16 nep. ned., dr. st. kor., u okraje nep. perforace ražbou Ca 0,7 mm RR 2/2 1500,- Fridrich Falcký ( ) kr 1620 K.Hora, Holzl, 7 zn., MKČ:668 2/2 2400,- Aukce 69 Stránka 16

19 Ferdinand II. ( ) mince kiprové kr 1622 bz, Brno, de Witte, MKČ 2. dodatky, typ: 866a, ocas orlice přerušuje opis a jde až k okraji mince. Publik. dle tohoto exempláře, krásný asi UNIKÁT -0/ , kr 1622 bz, Holzl, K. Hora, bez mincmistr. zn, MKČ: 786, č. ned. -1/2 200, kr 1622 kiprový, opis končí..sil., bl. neurč. 3/2-100,- mince dobrého zrna 309. Tolar 1623 Praha, Suttner, MKČ:741, v ploše důlek od kleští tém.1/1 6000, kr 1624 IIH, Sankt Polten, Felner a J.J.Edling, Her.:1059, dr. okraj patina RR -1/1-800, kr 1625 Štýrsko, Graz, var: STYRIAE, Her:1078b tém.1/1 200, kr (1)629, Praha, Hubmer, MKČ:760-1/1-240, kr 1636, Štýrsko, Graz, Her.:1098 var., opis:...g.r.i.s-a.g.h... Her. tuto variantu neuvádí R +1/1 150, kr 1624, Kutná Hora, Holzl, MKČ:817, č. exc. -1/1-120, kr 1624 IIH, Nisa, Huser, MKČ:1087, Her:1477, nep. ned. -1/1-100, kr 1626 W/HR, Vratislav, Riedel, MKČ:1033, č. ned. -1/1-140,- Ferdinand III. ( ) kr 1627, Kladsko, Huser+Peter, zn.: vlnka a 3 tečky, na rubu 3 štíty MKČ:1327, č. ned. R -1/1-1200, kr 1640 Praha, Wolker, MKČ:1180 1/1-650, kr 1641 Praha, Wolker, MKČ:1181 1/1-650, kr 1645 Jáchymov, Knobloch, MKČ: 1220 R -1/1-1000, kr 1646 Jáchymov, Knobloch, MKČ: 1220, vzác. ročník RR -1/1-1600, /2 kr 1655, Praha, Margalik, MKČ:1185, Hal. uvádí jen 3 ks RRR tém ,- Leopold I. ( ) 323. XV kr 1660 Vídeň-Faber, Hol.:60.3.5a, dr. ned. 2/1-1100, XV kr 1664 CA, Vídeň, Cetto, Holl.: /1 1600, XV kr 1686 KB, Holl.: /1 1200, kr 1698 MMW, Vratislav, Wackerl, MKČ:1639 0/0 480, Grešle 1694, 1697 Opolí, 2 ks 2/2 55,- Josef I. ( ) kr 1706 F.N, Vratislav, Nowak, MKČ:1758 2/1-380, kr 1710 IP, 1711 IP, Preiss, Sv.Vít, Korutany, 2 ks -1/1-700, Ag poltura 1709 PH, Hus: 1579 R -1/1-400,- Aukce 69 Stránka 17

20 Karel VI. ( ) kr 1712 CH/PW, Bratislava, Hus: 1629 R +1/1+ 900, kr 1740 Praha, Scharff, MKČ: 1841 RR tém.1/1 1800,- Marie Theresie ( ) 333. Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 440, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 440, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 400, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 400, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 380, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň RL 400, kr 1774 EvS-IK, Praha, MKČ: 1995 var.: není smyčka stuhy pod věncem Halačka uvádí dle jediného kusu ve sb.: SM Munchen RR -1/1 440, kr 1760 W, Vídeň, měděný, patina -1/1-120, /2 kr 1748, Praha, Schaumberger, MKČ:1972 R , /2 kr 1752 Praha,Schaumberger, MKČ:1972 R , pfennig (1/4 krejcar) Cu 1759 bz., Vídeň, Novotný:7 R 2/1-150, denár Cu 1766 bz., Nov:16 2/2 100,- Josef II. ( ) kr 1790 S, patina 2/1-16,- Leopold II. ( ) heller 1791 H RR 0/0 2000,- František I. ( ) 347. tolar křížový 1795 H, škr., odřený, prasklý střížek, koroze -2/2-300, Tolar 1822 G R 1/0-3000, kr 1810 A 0/RL 600, kr 1810 A, nep. skvrnky patiny -0/0-440, kr 1800 S, patina 2/1 40, kr 1812 B, měděný, dr. úhozy, dr. hr. -2/1-40, kr 1833 C R -2/1-200, kr 1800 A -1/1-50, kr 1800 B, patina -1/1-70, kr 1800 B tém.0/0 400, kr 1800 S - 2x, 1812 S, 3 ks, patina 2/1-90, kr 1800 S 2/2+ 50, kr 1812 B 1816 A, 1/2 kr S, 1816 B, 4 ks -1až2-40, kr 1812 B RL 400, kr 1816 A, 1 mm zc. nep. napr. ražbou 0/0 90,- Aukce 69 Stránka 18

21 kr 1816 B, patina 1/2 40, kr 1816 B tém.0/0 400, kr 1816 E R 1/1-1200, kr 1812 G RR -2/1-90, kr 1816 G RR 0/0 3000, kr 1816 O, Oravica RR 1/1-1800, kr 1816 O, Oravica RR 0/0 3200, kr 1816 S 1/2 90, /4 kr 1816 B 0/0 400, /4 kr 1816 B 0/0 400, /4 kr 1816 S, zc. nep. napr. +1/1+ 300, /4 kr 1816 S RL 400, /4 kr 1816 S +1/1+ 300, /4 kr 1816 S RL/0 400, soldi 1799 K 0/0 400, soldi 1799 S RL 400, liard 1794 Brusel, Nov.:84 R -2/1-400,- Ferdinand V. ( ) 379. Tolar 1844 A 0/0 6000, Tolar 1848 A, zcela mimořádná zachovalost, jako proof, uncirculated, v tomto stavu R RL 8500, Tolar 1848 A 1/1 4800, /2 tolar 1845 A, nep. skvrnka -0/0-5500, kr 1840 C -0/0-380, kr 1848 KB, madona, maďarský opisem šroubovací vyroben ze 2 kusů, šroubení je funkční, v Av. prohlý R -1/1 700, kr 1837 A R -1/1-400, kr 1842 B, madona -0/0-550, kr 1843 A, patina R 2/1-240, kr 1840 C 1/1 600, kr 1836 A, FERDINANDVS R 3/2-120,- Revoluce ( ) centesimi 1848 Z.V., Governo provissorio di Venezia R 1/1 800, kr 1848 A, dr. st. kor., dr. hr. 1/1 200, kr 1848 A RL 800, kr 1848 A 0/0 550, kr 1848 A tém.rl 650, lire 1848 M, Governo provisorio di Lombardia, nep. vlas.rysky R -0/0-3800, EGY KRAJCZÁR 1848, zc. nep. hr. -0/0-260,- Aukce 69 Stránka 19

22 397. EGY KRAJCZÁR 1848, patina 1/1 300,- František Josef I. ( ) konvenční měna kr 1852 A, hlava vlevo R 0/0 4800, kr 1852 A, hlava vlevo R 0/0 4800, kr 1851 A, patina tém.1/1 240, kr 1851 A, dr. hr. +1/1 300, kr 1851 A -1/1-180, kr 1851 G R 1/1-1300, kr 1851 A, dr. hr. -0/0-380, kr 1851 A, nep. hr. 0/1 380, kr 1851 G, důlek, škr. RR 2/2 260, kr 1851 G, škr., hlaz v ploše RR -2/1-200, kr 1851 G, patina RR 2/2 200, kr 1851 A pozlac, 1/4 kr 1851 A postř., č. otřelé, 2 ks -1/1-30, kr 1851 A, chyboražba na 1/2 kr. střižku, patina R -1/1-1000, kr 1851 E, patina RR -1/1-800, /2 kr 1851 A, patina 1/1 70, /2 kr 1851 B, patina 1/1-100, /4 kr 1851 B -0/0-200,- spolková a zlatníková měna 415. tolar spolkový 1861 A 0/0 2600, zlatník 1864 A R 0/0 7500, zlatník 1871 A R 0/0 7500, Zlatník 1858 B, vl. rysky R -0/0 1800, Zlatník 1860 A, bez tečky za REX, vl. rysky 0/0 180, Zlatník 1861 A, bez tečky za REX RL 180, Zlatník 1861 A, bez tečky za REX, vl. rysky -0/0 180, zlatník 1863 V, vl. rysky RR 1/0 6500, Zlatník 1869 GYF R 1/1 900, Zlatník 1873 bz R -1/1-400, Zlatník 1877 bz 1/1 300, Zlatník 1879 bz 0/0 160, Zlatník 1879 bz, dr. rysky -0/0-300, Zlatník 1879 bz 1/1 200, Zlatník 1879 KB vl. rysky 1/1 160, Zlatník 1880 bz RL 180, Zlatník 1882 bz 0/0 700, zlatník 1882 KB 0/0 240,- Aukce 69 Stránka 20

23 433. Zlatník 1883 bz RL 200, Zlatník 1883 bz 0/0 180, Zlatník 1885 bz 0/0 300, Zlatník 1887 bz 0/0 300, Zlatník 1887 bz -1/1-340, Zlatník 1887 KB, dr. hr. RL 240, Zlatník 1888 bz 1/1 340, Zlatník 1888 KB, vl. rysky 0/0 500, Zlatník 1892 bz +1/0 280, /4 zlatník 1860 B 0/0 280, kr 1869 bz, 1870 bz, 1871 bz, 20 kr 1869 bz, 6 kr 1849A, 5 ks -2/2 60, kr 1858 A, 10 kr 1868 bz, 1872 bz, 3 ks 2/1-60, kr 1859 A -2/1-60, kr 1859 M R -0/0 1200, kr 1859 M R 3/2 200, kr 1859 V R 2/1 240, kr 1860 A, hr. 2/2 60, kr 1861 A -1/2 50, kr 1861 B -1/2 50, kr 1868 KB 1/1 70, kr 1885 bz, nep. skvrnka -0/RL 60, kr 1891 bz, nep tečka patiny RL 150, kr 1891 bz -0/1 120, kr 1891 bz, patina -0/0-100, /10 kr 1858 B tém.1/1 70, /10 kr 1885 bz 1/1 100, /10 kr 1885 bz, obě var. orlů. 2 ks +1/0 150, /10 kr 1885 bz, inkusní ražba na větším střížku, viz foto! R -1/1 400,- korunová měna koruna 1900 bz, dr. hr. 2/1-300, koruna 1900 KB, dr.hr. +2/2 300, koruna 1900 KB, vl. rysky -1/1-380, koruna 1907 bz, vl. rysky 1/0 650, koruna 1907 KB zc. nep. hr., nep. vl. rysky 0/0 700, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, dr.rysky -1/1 300, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, zc. nep. vl. rysky RL 600, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, vl. rysky -1/1 400, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, pěkná původní patina -0/0-850, koruna 1909 bz, Marschall, vl. rysky -1/1 340, koruna 1909 bz, Marschall, vl. rysky -1/1+ 300,- Aukce 69 Stránka 21

24 koruna 1909 bz, Schwartz, vl. rysky 1/0-400, koruna 1912 bz RL 130, koruna 1913 KB +1/1+ 130, koruna 1893 bz 1/1 90, koruna 1893 KB 1/1 160, koruna 1893 KB, zc. nep. hr. 1/0 220, koruna 1893 KB -0/0-160, koruna 1894 KB, 1915 KB, 3 ks -2a0-80, koruna 1894 KB 1/1 160, koruna 1895 bz 0/0 380, koruna 1895 KB 1/1 100, koruna 1895 KB, patina 1/1 120, koruna 1896 bz -1/1 120, koruna 1899 bz 1/1-130, koruna 1902 bz -1/1 160, koruna 1912 KB RL 100, koruna 1914 bz, 1915 bz, patina, 2 ks 1/1 80, koruna 1915 bz 0/0 80, koruna 1915 KB 0/0 140, koruna 1916 bz, patina 0/0 80, heller 1893 bz 1/1 150, heller 1895 bz, dr. skvrnky kor. 1/1 80, heller 1907 bz, 1908 bz, 2 ks 0/0 160, fillér 1908 KB, 10 fillér 1894 KB, 1908 KB, 3 ks 1/1-40, heller 1911 bz -0/0-100, heller 1911 bz RL 80, heller 1916 bz, Fe, 4 ks 1až1-30, heller 1916 bz, Fe, 7 ks -1až2 50, fillér 1916 KB, Fe -1/1-20, fillér 1916 KB, Fe, st. kor. 2/0 20, fillér 1916 KB, Fe - 3x, 1917 KB, 1918 KB, patina, 5 ks 1až2 50, heller 1918 bz, Fe, 12 ks 1až1-50, heller 1894 bz 1/1 50, fillér 1894 KB 1/1-50, fillér 1894 KB -1/1-40, heller 1895 bz 1/1 140, heller 1895 bz 1/1 140, heller 1907 bz, 1908 bz, 2 ks , fillér 1908 KB RL 80, fillér 1908 KB, zc. nep. hr. 1/0 60, fillér 1908 KB +1/1+ 60,- Aukce 69 Stránka 22

25 fillér 1908 KB 1/1 50, fillér 1908 KB -0/0-50, heller 1909 bz 0/0 80, heller 1909 bz 1/1 50, heller 1909 bz 1/1 50, fillér 1909 KB -0/0 80, heller 1910 bz, nep. rysky 1/1 40, heller 1910 bz 1/0-50, Heller 1915 bz 0/0 50, Heller 1915 bz, 4 ks 1/1 40, Heller 1915 bz, 5 ks 1/1 50, fillér 1915 KB 1/1-30, Heller 1916 bz, starý znak, 2 ks 1/1 40, Heller 1916 bz, Vídeňský znak, 3 ks 1/1 40, heller 1893 bz 1/1 100, heller 1893 bz 1/1 100, heller 1894 bz 1/0-90, fillér 1894 KB 1/1 90, heller 1895 bz 1/1 90, fillér 1895 KB + 2. kus = špatný -0/0-80, heller 1896 bz 1/1 100, heller 1896 bz -1/1-50, heller 1897 bz -0/0-100, fillér 1897 KB 1/1 100, heller 1898 bz R 1/1+ 150, heller 1899 bz 1/1 90, fillér 1902 KB R -1/1-50, heller 1906 bz 1/0-90, heller 1907 bz 1/1 90, heller 1907 bz 0ažRL 100, fillér 1908 KB 0/0 100, heller 1909 bz 1/1 60, heller 1909 bz -1/1-50, fillér 1909 KB -0/1+ 90, heller 1911 bz 1/1 90, heller 1911 bz RL 100, heller 1912 bz -1/1-50, heller 1912 bz 1/0 90, heller 1912 bz RL 100, heller 1913 bz RL 100, heller 1914 bz, dr. hr. 1/1 30,- Aukce 69 Stránka 23

26 heller 1914 bz 1/1 60, heller 1914 bz +1/1+ 60, heller 1914 bz 1/0-60, heller 1914 bz 1/0-60, heller 1914 bz -0/0-60, heller 1914 bz -0/0-60, heller 1914 bz RL 80, heller 1914 bz RL 80, heller 1914 bz RL 80, fillér 1914 KB 0/0 80, fillér 1914 KB -0/0-60, heller 1915 bz, patina -1/1-20, heller 1915 bz 1/0-60, heller 1915 bz RL 100, fillér 1915 KB -1/1-50, heller 1916 bz - 2x, 1917 bz - 2x, 1918 bz - 2x, vše Fe, 6 ks -1/1-40, heller 1917 bz, Fe, patina, 3 ks 1/1-20, heller 1917 bz, Fe +1/1+ 20, fillér 1917 KB, Fe, patina 1/1 20, fillér 1917 KB, Fe, patina 1/1 30, fillér 1917 KB, Fe, patina, 2 ks -1/1 20, fillér 1917 KB, Fe +1/1 50, heller 1918 bz, Fe, patina, 4 ks 1/1+ 20, heller 1918 bz, Fe, patina, 4 ks 1/1+ 20, fillér 1918 KB, Fe, patina R -1/1 30, heller 1893 bz 0/0 100, heller 1893 bz 0/0 100, heller 1893 bz 0ažRL 100, heller 1893 bz -1/1 50, heller 1894 bz 1/1+ 80, heller 1895 bz 1/1 80, fillér 1895 KB 0/0-100, heller 1897 bz R 1/1 100, heller 1897 bz R 1/1 90, heller 1900 bz -1/1-50, heller 1901 bz 0ažRL 90, heller 1901 bz 1/1 80, heller 1901 bz 0/0 80, heller 1902 bz -0/0-80, heller 1902 bz -1/1-40, fillér 1902 KB 1/1 40,- Aukce 69 Stránka 24

27 fillér 1902 KB 1/1 60, fillér 1902 KB -0/0-70, heller 1903 bz -1/1 60, heller 1909 bz 1/1 70, heller 1909 bz 1/1 70, heller 1909 bz RL 90, heller 1909 bz 1/1 80, heller 1910 bz 1/0 80, heller 1910 bz 1/0 60, heller 1911 bz 1/1 60, heller 1911 bz 1/1 60, heller 1912 bz, dr. kor. 1/1 50, heller 1912 bz -0/0-60, heller 1912 bz 1/1 60, heller 1912 bz 1/1 50, heller 1912 bz 0/0 80, heller 1913 bz -0/0 80, heller 1914 bz, nep. skvrnka patiny 0/RL 80, heller 1914 bz 0/0 80, heller 1914 bz 1/1 50, heller 1914 bz, patina -0/0-60, heller 1915 bz 0/0 90, heller 1915 bz RL 100, heller 1915 bz, patina 1/1 40, heller 1915 bz RL 100, heller 1916 bz, -0/0-60, heller 1916 bz, starý znak -0/0 80, heller 1916 bz, starý znak +1/1+ 80, dukát 1915 bz, Cu odražek, pozlac. -0/0-700,- NĚMECKO BADEN Leopold I. ( ) /2 gulden 1838, KMG.: 209 2/1 360,- Friedrich I. ( ) Mark 1906, pamětní na 50. let svatby, KM: /0-2500,- Friedrich II. ( ) Mark 1912 G, KMG:280 0/0 550,- Aukce 69 Stránka 25

28 BAVORSKO Maximilian III. Josef ( ) 627. tolar 1757 "hvězda", madona, KM: /1 700, tolar 1757 "hvězda", madona, KM:223.2, dr. škr. -1/1-850, tolar 1760 bz, madona, KMG:234.1 tém.1/1 900,- Karl Theodor ( ) 630. Tolar 1778, monogram H.ST. pod ramenem, KMG:259, dr. just. -1/1 900, Tolar 1793, KMG:260.3, v rev. dr. just tém.1/1 1200,- Maximilian II ( ) kr 1852, KMG: 422, patina -1/1-80, kr 1855, KMG: 422, patina -1/1-50,- Ludvík II. ( ) Mark 1875 D, KMG:502 2/1-600, kr 1869, KMG: 487, patina 1/1 80, kr 1870, KMG: 487, patina 1/1 80, kr 1871, KMG: 487, patina -0/0 80,- Luitpold ( ) Mark 1911 D, 90 let, KMG:516 RL 500,- BRUNSWICK-LUNEBURG-CALLENBERG Johann Friedrich ( ) 639. XII mariánských grošů 1670, KMG:123, pěkná patina tém.1/1 800,- BRANDENBURG-BAYREUTH Friedrich Christian ( ) kr 176? CLR, KMG:236, let nečitelný 2/2-150,- BRANDENBURG Friedrich Wilhelm ( ) /24 tolaru 1659, KMG:245, nep. hr. -1/1-180,- HAMBURG - město Dreiling 1855, KMG:275-1/1 50,- Aukce 69 Stránka 26

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod.

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. 66. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 66.

Více

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA BRNO 5. 6. 2014 VLÁDNÍ MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ (ČECHY, MORAVA, SLEZSKO) 1526 1856 v době panování rodu Habsburského Díl I. + II. Ivo Halačka DUKÁT, spol. s r.o. BRNO 2011 REGIERUNGSMÜNZEN DER LÄNDER DER

Více

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz )

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz ) 881 nuz1934_1 Numismatické zprávy 1934/1 Běšinovský poklad - pozn.k nálezu kouřimskému nález, Běšínov u Kouřimi 1927, denár, Bořivoj II.,Vladislav II., Soběslav I. O mincích arabských ( východního a západního

Více

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011 & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 26. 11. 2011 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

ČNS, pobočka v Hradci Králové

ČNS, pobočka v Hradci Králové ČNS, pobočka v Hradci Králové Pošt. přihrádka 391, 500 05 Hradec Králové 5, tel. 603 300 354, e-mail cns-hk@seznam.cz Výsledková listina 136. aukce z 20.9.2015 A - číslo položky v katalogu B - popis C

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Leden 2012 Jednodukát ČR 2012 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.500,- Dvoudukát ČR 2012-Pověst o Horymírovi/ Au999,9/

Více

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 Kostial-36 x 2 1/8 statéru typ Athena-Alkis 0,97g Kostial-34 1/1 7000 x 3 statér typ Athena-Niké 8,05g NS 24/18,

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 16. listopadu 2014 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Hradec Králové. Zlato

Hradec Králové. Zlato Zlato * 1. Karel VI. (1711-40). Dukát 1738 KB (3,45 g). Husz.-1586. n. zvlněn 1/1 8000 * 2. Josef II. (1765-80-90). 2 dukát 1786 A (6,96 g). Nov.-56. zcela n. hr., vlas. rysky 0/1 20000 * 3. Dukát 1787

Více

AUKCE - SÁL MINCE - ANTIKA

AUKCE - SÁL MINCE - ANTIKA MINCE - ZLATÉ 1 Bojové, 2.pol.3.stol.-1.pol.2.stol.př.n.l., duhovka - statér, typ Athéna / Athéna-Alkis (typ Plumlov), 15,5 mm, 8,045 g, Paulsen.48-51, R, rysky -1/-1 12000 Rakousko, František Josef I.

Více

1ks nep.vl.rys.lup. 0/1+ 1000

1ks nep.vl.rys.lup. 0/1+ 1000 Zlato Keltové - Bojové 1. 1/8 Statéru - typ Athena, 1.stol.př.Kr., 075 g, blíže neurčeno 1ks -1/1-3100 2. 1/8 Statéru, prototyp muškovitého statéru, 1.stol.př.Kr. blíže 1ks -1/1-3200 neurčeno, 0,85 g.

Více

7,00 hod. prohlídka materiálu. Jan N o v á k, Ke Skalce 35, 586 01 Jihlava

7,00 hod. prohlídka materiálu. Jan N o v á k, Ke Skalce 35, 586 01 Jihlava ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 81. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 11. listopadu 2012 v Jihlavě v ESTRÁDNÍM SÁLE Domu kultury,

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 16. května 2015 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více

Francie, Napoleon III. 1852-1871 T1 2 20 Frank 1867 A, 6.41g, dr. rysky, KM.801.1, Y.40.1-1/1-4000

Francie, Napoleon III. 1852-1871 T1 2 20 Frank 1867 A, 6.41g, dr. rysky, KM.801.1, Y.40.1-1/1-4000 str. 1 MINCE A MEDAILE ZE ZLATA Česká republika 1993 - T29 1 2000 Kč 2000 - mileniová ražba s hologramem, 34.214g dr. flíčky, kapsle, etue 0 / proof 3200 Francie, Napoleon III. 1852-1871 T1 2 20 Frank

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 26. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 36. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic 37.

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov záliba investice Sběratelství potřebuje porozumění, čas a partnera, který sdílí Vaše zájmy. Bude nám ctí společně s Vámi budovat Vaši sbírku, hledat vzácné exempláře

Více

poprsí J. Husa zleva/poprsí A. Dubčeka zleva Au 0,986 30mm 17,50g vlas. rysky 15 Dukát České republiky 2005 Praotec Čech a hora Říp/zemské znaky

poprsí J. Husa zleva/poprsí A. Dubčeka zleva Au 0,986 30mm 17,50g vlas. rysky 15 Dukát České republiky 2005 Praotec Čech a hora Říp/zemské znaky 1 Bójové I. stol. př. Kr. 1/8 Au statéru hlava Athény/Athena Alkis 1,02g 1-/1-6000 Paulsen 114ff "R" 3 dukát 1924 Sv. Václav 0/0 5000 5 dukát 1926 Sv. Václav 0/0 5000 8 Španiel O. dukátová medaile na millénium

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Bílé peníze Ferdinanda I. (1526 1564)

Bílé peníze Ferdinanda I. (1526 1564) Roman Veselý Bílé peníze Ferdinanda I. (1526 1564) Numismatické listy, ročník LXIII, číslo 1/2008, str. 5-21 1 V posledních několika letech se problematice bílých peněz Ferdinanda I. věnovalo několik autorů.

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924...

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... 4 25h 1925... 4 5Kč... 4 Doba protektorátu... 5 Poválečné

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

120 EX 1001/10-104 U S N E S E N Í

120 EX 1001/10-104 U S N E S E N Í Toto rozhodnutí ze dne 24.09.2012, č.j. 120 EX 1001/10-104, nabylo právní moci dne 12.10.2012. Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. soudní exekutor, dne 21.11.2012. Číslo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015 NABÍDKOVÝ SEZNAM č. 61 CHEB 13. ČERVNA 2015 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU společně s pobočkou v Habartově Vás zvou

Více

Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY

Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY Obsah Smart mince 4 Investiční medaile 6 Medaile Václav Havel 10 Pamětní medaile 13 Repliky historických mincí 31 Sady oběžných mincí 41 Dárkové medaile a medailonky

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 1. Dražebník: BREAS, a.s., IČ: 25 55 11 16, se sídlem Brno, Leitnerova 14, tel. 777848851,

Více

Od 1. dubna slevy 20%

Od 1. dubna slevy 20% - 1 - Od 1. dubna slevy 20% DS 09 Pohlednice Evropy do roku 1918 Následující pohlednice Evropy z údobí 1896 1905 jsou tzv. dlouhé adresy a patří sběratelsky k nejcennějším. Jejich hodnotu nesporně zvyšuje

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Pzn.: pouze ilustrační foto

Pzn.: pouze ilustrační foto Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013 Pzn.: pouze ilustrační foto Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce Budějovický advent 2013 (dále jen akce ) vyhlašuje ve smyslu ustanovení

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2675/05-230 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2675/05,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, tel: 581 112 200, 584 411 112, fax: 584 450 309, mobil: 774 093 073 e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

U S N E S E N Í. Michal Štěpánek bytem Nepilova 903/3, Praha 9, IČ: 73866245, nar.: 24.12.1978

U S N E S E N Í. Michal Štěpánek bytem Nepilova 903/3, Praha 9, IČ: 73866245, nar.: 24.12.1978 Č.j.: 148 EX 922/14-103 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. David Vybíral, LL.M., Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Praha 6, Česká republika pověřený k provedení exekuce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979,

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979, Obecnl éřad VráMe Došlo dne: :({! )s.,.:,j Přilohy: (-jr/ft C.clOP.1 lp,u. T f//-{'(~" _. 7Jz---'- U~I..n: Usnesení číslo jednací 017 EX 1304/13-36 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost Workshop Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost- projekt ČNB Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb

Více

Typografie akcidenčních tiskovin. 1 000 Kč návrh a saz.

Typografie akcidenčních tiskovin. 1 000 Kč návrh a saz. ceník Jan Světlík Typografie akcidenčních tiskovin Dopisní papír 2 000 Kč návrh a saz. Dopisní papír soubor 5 000 Kč návrh a saz. Dopisní obálka 800 Kč návrh a saz. Dopisní obálka soubor 1 800 Kč návrh

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

PAVEL KLINER, ŠPIČÁK 118, 38101, ČESKÝ KRUMLOV, r.č.820715/1359

PAVEL KLINER, ŠPIČÁK 118, 38101, ČESKÝ KRUMLOV, r.č.820715/1359 Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno tel. +420 543 255 504, 506, www.exekutor-brno.cz, e-mail: exekutor-brno@exekutor-brno.cz, DS:

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 134-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY

Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY Obsah Smart mince 4 Investiční medaile 9 Medaile Václav Havel 14 Pocta Oldřichu Kulhánkovi 17 Pamětní medaile 19 Repliky historických mincí 45 Sady oběžných mincí

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07382/14-064 číslo návrhu 9100732804 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 / ~~" REAL t!' SPEKTRUM' Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 Jiné stavby (hala truhlářské výroby, sklady pilin a nářadí) a

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Č.j. 0136 EX 325/11-94 Č.j. opr.: 1038/2010 Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající)

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) Obchodní podmínky Provozovatel Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) je: Josef Düringer Hlavní 119 356 01 Březová IČ: 87650657 DIČ: 8504122396

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 84. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 84. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 84. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 11. května 2014 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: o.s. IQ Roma servis Cejl 49, Brno 602 00 IČO: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: o.s. IQ Roma servis Cejl 49, Brno 602 00 IČO: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na poskytování tiskařských služeb pro realizaci projektu Iniciativy společenství Equal: IQ servis systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce Obecné zadání:

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Usnesení. usnesení o nařízení elektronické dražby (elektronická dražební vyhláška)

Usnesení. usnesení o nařízení elektronické dražby (elektronická dražební vyhláška) Usnesení Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková, se sídlem Exekutorského úřadu ve Vyškově, Nádražní 7, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Vyškově č.j. 10 Nc 2236/2008-6 ze

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Zapsán u MÚ (OŽÚ) v Soběslavi pod ev. č.: 330805-85187, 330805-85457 a MS/00034/2010/02/ŽÚ/Vá

Zapsán u MÚ (OŽÚ) v Soběslavi pod ev. č.: 330805-85187, 330805-85457 a MS/00034/2010/02/ŽÚ/Vá Kontakty Zde naleznete informace o tom, kdo Vámi oblíbené hity nabízí, kde sídlí a kde si můžete vybrané zboží osobně vyzvednout. Na níže uvedené kontakty můžete směřovat jakékoliv dotazy, připomínky,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více