63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014"

Transkript

1 63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu

2

3 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO: Vyhlašuje konání 63. dobrovolné společné dražby movitých věcí, která se uskuteční ve znění zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon). Datum a místo konání dražby: Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity. Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce Zde je možno s i ho stáhnout. V papírové formě není katalog vydán. Uzávěrka příjmu limitů je neděle ve 12:00 hod. Limitní list je ke stažení k dispozici na Místem konání dražby je sídlo dražebníka. I. Předmět dražby Předmětem dražby jsou movité věci: mince, papírová platidla, medaile, faleristika, odborná literatura a drobné starožitnosti. Popis jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy. II. Stanovení příhozů: Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : do 20,- 1,- do 1.000,- 50,- do , ,- do 50,- 2,- do 3.000,- 100,- do , ,- do 100,- 5,- do 6.000,- 200,- nad , ,- do 200,- 10,- do 20000,- 500,- do 500,- 20,- do , ,- III. Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení dražební jistoty ( 14 zák.) až do výše 30 % vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u České spořitelny a.s. č. ú.: /0800 nejpozději do hod., v poslední pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dokladem o složení dražební jistoty je doklad banky nebo písemné potvrzení dražebníka. Při úhradě ceny dosažené vydražením, se dražební jistota započítá. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc bude mu dražební jistota vrácena po ukončení dražby. IV. K ceně dosažené vydražením se připočítává 15 % poplatek (provize) pro dražebníka, která již obsahuje DPH. U investičního zlata činí přirážka 12,5 %, DPH se neplatí. Investiční zlato je uvedeno ve zvláštním oddíle na začátku dražebního seznamu. DPH je účtováno ve zvláštním režimu podle 90 nebo 92 zákona o DPH. Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Investičním zlatem jsou mince jejichž seznam je uveden v příloze příslušné prováděcí vyhlášky EK. V. Prohlídka movitých věcí předaných do dražby: Je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník, nebo jím pověřený zaměstnanec zvlášť cennou věc z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popřípadě náhrady škody, nesmí tento úkon provádět sám účastník prohlídky. VI. Osobám které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % (12,5%) odměna pro dražebníka a poštovné a balné ve výši 100,- Kč do tuzemska, 10,- EUR do ostatních zemí EU vč. Slovenska. (Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů do tuzemska při vydražené ceně vyšší než ,- Kč). Při zaslání předmětů dražby do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Aukce 63 Stránka 1

4 Dražební řád : 1. Účastníci ražby: Účastníkem dražby mohou být pouze právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být vždy stát ( 3 odst. 1 a 2). Zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastníkem dražby nesmí být osoba : - na jejíž majetek byl prohlášen konkurz - která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána ( 3 odst. 5 zák.) - která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila ( 3, odst. 5 zák.) Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá osoba, která na výzvu dražebníka nebo jím pověřeného pracovníka doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií ( 23 odst. 2 zák.), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby. Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpis limitenta byl úředně ověřen ( 4 zák.) Limit bude do aukce zařazen pouze po splnění předcházejících povinností. Limity se přijímají pouze od účastníků dražby s doručovací adresou na celním území Evropské unie. Při zaslání předmětů do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Při zaslání limitu do zahraničí účtujeme poštovné ve výši 10,- EUR, vč. Slovenska. Do aukce budou zařazeny limity došlé nejpozději do hod., dne 26. ledna Limity s nevyplněnou dražební přihláškou, nejasné nebo opožděné, nebudou do aukce zařazeny. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu uveřejněného na webových stránkách www. numismatika.cz. Dodržujte příhozy dle dražební tabulky. V opačném případě aukční program automaticky zaokrouhlí váš limit směrem na příhoz dolů! 2. Průběh dražby : Dražba probíhá zapsáním limitů do výpočetního systému dražebníka, a to v pořadí, v jakém byly dražebníkovi doručeny. Při rovnosti limitů, má přednost limit dříve došlý. Pokud je jediný limit, získává vydraženou položku za vyvolávací cenu. Jsou-li dva a více limitů na stejnou položku, získává položku nejvyšší limit za cenu 2. Nejvyššího limitu + příhoz, dle tabulky příhozů uveřejněné v čl. II. ( Příklad: Limit A: 1000,- limit B: 1300,-. Položku získává limit B za 1.100,-) Učiněným podáním limitu je účastník dražby vázán. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, není položka prodána. Okamžikem ukončením příjmu limitů a zapsáním posledního limitu do výpočetního systému, společná dobrovolná dražba movitých věcí končí. 3. Úhrada ceny dosažené vydražením : Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka, poštovného a balného při doručení poštovní zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Platit možno pouze v CZK nebo EUR, jinou měnu nebudeme přijímat. 4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci : Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu. Při osobním převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem na stejnopisu potvrzení o nabytí věci v dražbě. Při zaslání limitu poštou bude doklad o nabytí věci v dražbě přiložen k zásilce. Převzetí zásilky stvrdí příjemce podpisem na doručence. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření dražby, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vznikly. 5. Reklamace: Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona O veřejných dražbách č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji movitých, použitých věcí v dražbě. Věci vydražené ve veřejné dražbě nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bezdůvodné pís. k) Občanského zákoníku. Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze do zahájení dražby. Limitenti musí reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ( tj. následující pracovní den) po převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě, nebo osobní reklamací v kanceláři dražebníka. Reklamované věci je při poštovní přepravě limitent povinen vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. Mince musí být vráceny v původním stavu (např. bez pokusů o nějaké čištění nebo jiné úpravy, vše máme nafoceno), jinak nebude případná reklamace uznána! Jakékoliv slevy z vydražené ceny nejsou možné! Reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak v dražebním seznamu, je nutno ve smyslu 2165 pís. b) c) d) a 2168 občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců, od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem doručení dražebníkovi. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Pokud bude reklamace věci uznána jako oprávněná, vrátí dražebník zaplacenou cenu včetně provize vydražiteli bez zbytečného odkladu. Místně příslušným soudem je obvodní soud v místě sídla dražebníka. Podle 63 odst. 1) zákona o dražbách navrhovatel dražby (majitel věci nebo osoba která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení dražby a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě jakýchkoliv pochybností doporučuje dražebník takovou věc nedražit. 6. Ostatní ujednání : Dražebník je plátcem DPH. DPH je účtována ve zvláštním režimu podle 90 nebo 92 zákona o DPH. Dražebník proto nevydává daňové doklady pro potřeby daňového odpočtu, a to ani zahraničním účastníkům. K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věcí v dražbě, který splňuje zároveň náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví. Aukce 63 Stránka 2

5 Soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy písemných limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet. Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí (vč. SK). Případní zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Organizace pověřené vydáváním osvědčení jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. ( např. Národní muzeum Praha, Moravské muzeum Brno apod.). Označení zachovalosti dražených věcí : LL, PP, Proof Leštěné razidlo RL Ražební lesk (absolutní) 0/0 Ražební lesk (nepatrně horší) BJ Bankovní jakost ( u moderních mincí) 1/1 Výtečná zachovalost, stopy oběhu téměř neznatelné 2/2 Dobrá zachovalost obrazu i opisu, ale viditelné stopy oběhu, mírně otřelé 3/3 Silně otřelá, ale dobře určitelná mince 4/4 Velmi špatná zachovalost na hranici čitelnosti 5/5 Nečitelný střížek - nebo + Snížení nebo zvýšení hodnocení o půl stupně Vyznamenání se rozumí se stuhou, pokud stuha chybí, nebo je nesprávná, je to vždy uvedeno v textu. Položky které jsou opatřeny v dražebním seznamu fotem, se foto (scan) považuje za součást popisu položky. Seznam používaných zkratek : AC letopočet po Kristu mat. materiál pat. Patina AH letopočet hedžry mír. mírně pošk. Poškozený Av. avers N nový pův. Původní BC letopočet před Kristem napr. naprasklý rev. Revers bl bez letopoču nat. natržený sign. Signatura bz bez značky ned. nedoražen st. Stopa část. částečně n. nepatrně stř. Střížek čišt. čištěno nep. nepatrně škr. Škrábanec d. dírka o. ouško úh. Úhoz dr. drobný okr. poškozený okraj var. Varianta hr. hrana, úhoz na hraně opr. opraveno vl. Vlasový just. justován ox. oxidace Z Zachovalý m. malý P použitý m.o. měl ouško n.s.o. nepatrná stopa po oušku LIMITY zasílejte na adresu kanceláře, obyčejným dopisem, nebo em : Nummus Praha Ing. Jaroslav Syrový Bělehradská 60 CZ12000 PRAHA 2 Přihláška k dražbě musí být vyplněna, jinak je limit neplatný. Tel.: Mobil: Nabídky materiálu do další aukce, která se bude konat v neděli , přijímáme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě na výše uvedené adrese, nejpozději Předem neprojednané zásilky materiálu poštou, nebudou přijímány. Plán dalších aukcí: e příjem materiálu nejpozději do Ne příjem materiálu nejpozději do Ing. Jaroslav Syrový Nummus Praha Aukce 63 Stránka 3

6 INVESTIČNÍ ZLATO (Přirážka 12,5 %, bez DPH, 92 zák. o DPH) ČESKÁ REPUBLIKA Kč 2009, 1/4 oz, větrný mlýn v Ruprechtově, bublina, etue, karta RL 9000, Kč 1995, motiv pražského groše, 1 oz Au 999,9, Nov.: ZCZ4 jen 1000 ks, bublina dr. naprasklá, etue a karta chybí RL 36000,- Ferdinand V. ( ) HABSBURCI 3. dukát 1839 E, na rubu nep. ďubka R 1/0 8000,- František Josef I. ( ) 4. 4 dukát 1910 bz, hlaz. v ploše, vl. rysky 1/ , forint/10 Franc 1870 GYF, dr. úhoz v ploše R 2/1-6000, forint/10 Franc 1870 KB R tém.1/1 8000, forint/10 Franc 1887 KB 0/RL 8500, korun 1909 bz Marschall 0/0 3000, korun 1912 KB 0/RL 3500,- ZLATÉ MINCE (a vše následující, přirážka 15 %, vč. DPH, 90 zák. o DPH, zvláštní režim, sběratelské předměty a starožitnosti) Marie Theresie ( ) 10. miniatura podle tolaru 1780 S.F., 0,125 g, prům.: 9.5 mm -1/1-130,- Josef II. ( ) 11. Dukát 1787 A, 3,47 g 1/0 7500,- František Josef I. ( ) K 1895 KB, replika Zlatá Huta, č.018, certifikát, jen 115 ks Au 900, punc K, 3,387 g 0/0 4500, K 1915 KB, replika, Zlatá Huta, č.013, certifikát, jen 115 ks Au 900, punc K, 3,387 g 0/0 4500,- Kolín nad Rýnem-arcibiskupství Dietrich II. v. Moers ( ) 14. goldgulden bl. (ca 1415) 3,33 g, Frid: 793, Noss:273, Kuenker 218/5765 doc. cena: 600 Eur + 23%, krásný R -0/ ,- Aukce 62 Stránka 4

7 ZLATÉ MEDAILE ČESKÁ REPUBLIKA 15. Boleslav II., replika Ethelredského denáru PRAGA-OMERITZ, 1999 Lukáš Jan, Au 986, punc ČM, 19,75 mm, 3,49 g, cert., etue, bublina RL 2800,- 16. Lukáš Jan, replika dukátu Marie Therezie 2003, podle 1743 Praha Au 986, váha: 3,49 g, punc ČM, 20 mm, etue, bublina, certifikát RL 2800,- 17. Rudolf II., dukát 1997 dle vzoru pražského dukátu L.Erckera, stojící panovník mezi znaky/orlice, Lukáš Jan, Au 989, punc ČM, 3,5 g, 21 mm, certifikát, etue, bublina RL 2800,- LITERATURA KNIHY 18. Cach František, Nejstarší české mince, díl.: 1. denáry velkého střižku do mincovní reformy Břetislava I., vázáno vdz 60,- 19. Čermák-Skrbek, Mince království Českého za panování rodu Habsburského , III. díl, obrazová část, reprint, vydala pob. ČNS Opava ca 1958 tém.n 180,- 20. H. A. Dietiker, Bohmen katalog der Habsburger munzen Battenberg Jedno ze základních děl na české tolarové období v zásadě se jedná o doplněného Janovského zpracovaného do knihy tém.n 900,- 21. King-On Mao, History of paper Currency The peoples of republic China , Hong-Kong 1972, anglicky, 296 str., mnoho č./b. vyobrazení v textu vdz 50,- 22. Eduard Polívka, Mincovní památky šlechtických rodů v Českých zemích 147 str., mnoho vyobr. v textu, váz. N 60,- 23. Zdeněk M. Zenger, Česká heraldika, Vyd. Vyšehrad 1978, vázáno 157 str. mnoho vyobrazení v textu, erby většinou barevně tém.n 60,- AUKČNÍ KATALOGY: 24. Fruehwald - Salzburg, č. 103, , 1953 pol., 111 str. č. 104, , 2421 pol., RDR, Německo, svět, bankovky tém vše vyobrazeno, str., výsledkový list, 2 sešity N 1,- 25. Herbert Grun - Heidelberg, č.: 62, , 4895 pol. Antika, RDR, Německo, svět, vše bar. vyobrazeno, 617 str. N 1,- 26. Heidrun Hohn, Liepzig, č. 79, , 2781 pol., Německo, RDR, svět, vše bar. vyobr., 426 str. N 1,- 27. JMPG, Ženeva, č. 1, , 1047 pol. Antika, vše bar. vyobr. 168 str. N 1,- 28. JMPG, Ženeva, č. 2, , 1369 pol., Francie, Rusko, Sedmihr. svět, hodně Au, vše bar. vyobr., 262 str. N 1,- 29. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 1516 pol., RDR, Něm., Evropa vše. č./b. vyobraz., 244 str. N 1,- 30. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 879 pol., spec. sb. Bavorska, něco RDR, Au + Ag, vše bar. vyobr., 184 str., vázáno N 1,- Aukce 62 Stránka 5

8 31. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 1432 pol., RDR, Něm. Evropa, vše bar. vyobr., 168 str. N 1,- 32. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2883 pol., RDR, Něm. Evropa, vše bar. vyobr., 400 str. N 1,- 33. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 112, , 847 pol. literatury pol. zlato-antika, RDR, Něm., svět, vše bar. vyobr., 200 str. N 1,- 34. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 3312 pol., Antika RDR, Něm., Evropa, svět, vše bar. vyobr., 436 str. N 1,- 35. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 119., , 1052 pol., RDR, Něm., Rusko vět, vše bar. vyobr., 184 str. N 1,- 36. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 120., , 548 pol., Německo vše bar. vyobr., 192 str., vázáno N 1,- 37. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 121., , 1514 pol., Antika středověk, Evropa, Něm., vše bar. vyobr., 480 str., výsledkový list N 1,- 38. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 124., , 2009 pol., Antika vše bar. vyobr., 300 str. N 1,- 39. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 127., , 2527 pol., RDR. Něm. Evropa, svět, vše bar. vyobr., 432 str., zc. nep. popsám tém.n 1,- 40. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 128., , 875 pol., Řády vše bar. vyobr., 160 str. N 1,- 41. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 129., , 1371 pol., zlato-evropa, RDR, Něm. + sb.ruska, vše bar. vyobr., 196 str. N 1,- 42. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 1650 pol., RDR, Něm.,Evropa vše. bar. vyobr., 308 str., nep. popsán tém.n 1,- 43. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 800 pol., Něm.-císařství a Weim. rep., vše. bar. vyobr., 80 str. N 1,- 44. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 134, v Berlíně, 883 pol., RDR, Německo, vše bar. vyobr., 208 str., nep. popsán tém.n 1,- 45. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2818 pol., RDR, Němec. Evropa, sb. Itálie a Vatikánu, vše bar. vyobr., 426 str. N 1,- 46. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2339 pol., Evrop. zlato sb. Ruska, Něm. císař, vše bar. vyobr., 280 str. N 1,- 47. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 3571 pol., RDR, Němec. Evropa, svět, vše bar. vyobr., 471 str. N 1,- 48. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2461 pol., Antika, RDR, Němec., Evropa, vše bar. vyobr., 386 str., výsledkový list N 1,- 49. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 1729 pol., Zlato-svět,Něm. + Ag Kaiserreich, vše bar. vyobr., 190 str. N 1,- 50. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 154, , 2306 pol., RDR, Něm., svět, vše bar. vyobr., 391 str. N 1,- 51. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 157, , 1012 pol., sb.ruska vše bar. vyobr., 172 str. N 1,- Aukce 62 Stránka 6

9 52. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 159, , 2379 pol. RDR, Něm., Evropa, vše bar. vyobr., 407 str. N 1,- 53. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 160, , 1000 pol., ZLATO- RDR, Něm., Evropa, pol. Německo od r. 1871, vše bar. vyobraz. 172 str. N 1,- 54. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 165, , 31ˇ011 pol., RDR, Něm. Evropa, svět, vše bar. vyobr., 491 str., nep. popsán obyč. tužkou tém.n 1,- 55. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 169, , 2149 pol., literatura, 220 str. N 1,- 56. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 212, , 328 pol., Solms-Hohensolms- Lich, vše bar. vyobr., 96 str. N 1,- 57. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 213, , 1859 pol., Zlato Německo od r a císařství - též Ag, vše bar. vyobr., 212 str. N 1,- 58. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 214, , 1368 pol., Zlato celý svět + sb. Ruska, vše bar. vyobr., 192 str. N 1,- 59. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 218, , 1185 pol. Zlato-Německo Evropa, svět. vše bar. vyobr., 163 str. N 1,- 60. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 225., v Berlíně, 222 pol. sb.ruska vše bar. vyobrazeno, 80 str. N 1,- 61. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 236., , 1461 pol. Antika vše bar. vyobrazeno, 264 str. N 1,- 62. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 237., , 2079 pol. RDR, Německo, svět, vše bar. vyobrazeno, 372 str. N 1,- 63. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 238., , 445pol., sbírka Řezna vše bar. vyobrazeno, 148 str. N 1,- 64. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 241., , 639 pol., Německo, Evropa, vše bar. vyobrazeno, 128 str. N 1,- 65. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 242., , 1703 pol., Historické medaile Německo, Habsburci, svět, vše bar. vyobrazeno, 256 str. výsledkový list A240-A243 N 1,- 66. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 243., , 1264 pol., Antika vše bar. vyobrazeno, 210 str. N 1,- 67. F.R. Kunker-Osnabruck, E-live (internet) č. 26., I. Mince a medaile, 1056 pol., II. Literatura 800 pol., str, 2 sešity N 1,- 68. F.R. Kunker-Osnabruck, E-live (internet) , 1637 pol. Literatura, 146 str. N 1,- 69. H. Lanz - Mnichov, 126-XI/2005, 1106 pol., Habsb., Německo, výsled. N 1,- 70. H. Lanz - Mnichov, č. 156, , 474 pol. převážně antiky, vše bar. vyobr., 109 str. N 1,- 71. H. Lanz - Mnichov, č. 157, , 907 pol. antika, Německo, RDR, svět, vše bar. vyobr., 175 str. N 1,- 72. Muenzen&Med., Weil am Rhein, č.39., , 1533 pol., Antika Německo, svět, bankovky, tém. vše vyobr., 200 str. N 1,- 73. NUMMUS PRAHA, č. 31 až 62, výsledkové listiny přiloženy, 32 ks vdz až N 280,- Aukce 62 Stránka 7

10 74. Pegasus Auktion La Galerie Numismatique, Stockholm, č , 3172 pol., Antika, celý svět, vše vyobrazeno, 264 str. N 1,- 75. H. D. Rauch + La Galerie Numismatique NY, New York USA 883 pol., antika, RDR, svět, Rusko, vše bar. vyobrazeno, 112 str,, výsled. list N 1,- 76. H. D. Rauch, č. 93, , 2677 pol. RDR, medaile, svět vše vyobrazeno, 368 str. N 1,- 77. H. D. Rauch, Sommerauktion 2013, katalog II pol. RDR, Německo, svět, tém. vše vyobraz., nep. popsán N 1,- 78. Teutoburger, Borgholzhausen, č. 79, , 4714 pol., antika, Německo, svět, vše bar. vyobr., 516 str., výsledkový list N 1,- 79. Tietjen, Hamburg, č.110, 2990 pol., Antika, Němec., něco RDR, literatura, 214 str., výsledkový list tém.n 1,- 80. Tietjen, Hamburg, č.112, , 2785 pol., Německo, svět, bankovky, liter., část. vyobr, 250 str., vázáno N 1,- 81. WAG Dortmund, č. 66, , 1689 pol., antika, Německo, RDR, svět, vše barevně vyobraz., 295 str., vázáno, dr. popsán tém.n 1,- 82. WAG Dortmund, č. 67, , 3109 pol., Německo, něco RDR, svět vše barevně vyobraz., 600 str., dr. pošk.=ohlý roh, dr. popsán tém.n 1,- 83. WAG Dortmund, 26. On-line aukce, , 3680 pol. Literatury, 153 str. N 1,- RŮZNÉ 84. Karta k zlaté minci ČR, 2000 Kč 2004 Zámek Hluboká N 170,- 85. Karta k zlaté minci ČR, 2000 Kč 2005 Tančící dům N 170,- 86. Karta k zlaté minci ČR, 2500 Kč 2007 Vodní mlýn ve Slupi N 170,- Oldřich ( ) BOHEMIKA DENÁRY 87. denár C:293, 1,06 g +1/ ,- 88. denár C:294, 0,992 g 0/0 8000,- 89. denár C:296, pěkná patina 1/ ,- Břetislav I. ( ) 90. Denár C:310 RL 7000,- 91. Denár C:310, část vyl hr. ca 3x6 mm, odlomený kosek přiložen, jinak 1/1 1000,- 92. denár C:313, var. u poprsí světce kulička, 0,995 g +1/ ,- 93. denár C:313, pták má 5 per 1/1 4000,- 94. Denár C:316 0/0 5600,- Vratislav II. ( ) 95. Denár C:346 0/0 1800,- Aukce 62 Stránka 8

11 OTA I. Sličný na Olomoucku ( ) 96. Denár C:371, OTTO DUX/SCS PETRUS, nep. ned. opis. 1/1 4600,- Břetislav II. ( ) 97. denár, C:390, F:X/21 1/1 1400,- Lutold, údělný kníže na Znojemsku ( , ) 98. denár C: 410 R -1/1-3000,- Soběslav I. ( ) 99. Denár C:571, 0,685 g,(12b) Cach uvádí jen 2 ks, pěkná zelenkavá patina opisy ned, obrazy RR 1/1 6000, denár C:574, opisy č. ned., obrazy 1/ ,- Soběslav II. ( ) 101. denár C:619 (10b), Cach uvádí jen 4 ks, opisy ned.,obrazy RR 1/1 8000,- Přemysl II. Otakar ( ) 102. denár C: 659, opisy nevyraženy 1/1 2600, denár C: 898, č. ned. -1/2 850,- Vladislav III. na Moravě ( ) 104. Denár, C:896 R -1/1-2000,- Václav II. ( ) 105. střední brakteát, C 872, 3x dr. perforace ražbou, nep. napr. okraj , Střední brakteát, C:994, mělce ražen ,- CHEB město ( ) 107. Fenik bl., lev, Hásková: , Fenik bl., liliový kříž s hvězdou/4 věže,hlava, Hásková:41 1/1-3600,- Václav II. ( ) GROŠE 109. Pražský groš, Sm: 2 1/1 2800, Pražský groš, Smolík:1, nep. napr. hr. 2 mm +1/1 1300, pražský groš, Smolík:2?, nep.ned. tém.1/1 1000, neobsazeno - Aukce 62 Stránka 9

12 Jan Lucemburský ( ) 113. Parvus, lev/sv.václav, č. ned. -2/2 200,- Karel IV. ( ) 114. Pražský groš, pěkná koruna i lev, č. ned. opisy -1/1-600, Pražský groš, č. ned., nep. exc. -1/1-600, Tlustý pražský groš, novodobý, masiv. bronz, 33 mm 1/1 50, Parvus, lev/sv. Václav, č. ned. -1/1-600, Ražba z let: , fenik bl., minc.lauf Korunované poprsí zpředu/lev, Nech.: AI nebo AII R -1/2 1700,- Jiří z Poděbrad ( ) 119. Haléř, koruna v perlovci, raženo po mincovní reformě r R tém ,- Wladislav II. Jagelonský ( ) 120. Pražský groš bl., nep. ohlý, nep. ned. -1/1-160, Peníz bl. WW/lev, Vratislav, Kop: /2 400,- Ludvík I. Jagellonský ( ) 122. Černý peníz bl., K.Hora, dr. vylom. 1-40,- Ferdinand I. ( ) 123. Pražský groš 1541 Kutná Hora, císařská koruna, ocas lva typ: K opisy Chvojka: 11/i, pěkná stará patina, nep. ned. R tém.1/1 1400,- VLÁDNÍ MEDAILE A JETONY Fiedrich Falcký ( ) /2 tolarová med. na korunovaci krále a královny na čes. krále r lvi, nad nimi ruka boží držící královskou korunu/ Falcký a Anglický znak, od Christian Maler, Ag 33 mm, 14,26 g, Don.: 2029 (ten měl jen 9,70 g), Novák: nezná, krásná stará patina RR +1/ ,- Marie Theresie ( ) 125. Korunovace na uherskou královnu v Bratislavě Ag 26 mm, 20 mm, Novák:IV-D2b -0/0-2600, Osvobození Prahy od Francouzů 2. ledna 1743, sig: Kittel F., Ag 33 mm, 13 g, Probst: XXVII, krásná R 0/ , Korunovace na českou královnu v Praze Ag 25 mm, Novák:IV-G2b +1/0-2600, Korunovace na českou královnu v Praze Ag 26 mm, Novák:IV-G2b 0/0 3000,- Aukce 62 Stránka 10

13 129. Korunovace na českou královnu v Praze, Ag 21 mm, Novák:IV-G3b RL 3000,- František I. ( ) 130. Holdování v Miláně , Ag 31 mm, 11,80 g, Novák:V-R2b R -0/0-3800, Carolina Augusta, korunovace na uher.královnu v Bratislavě Ag, 20 mm, Nov.:V-V2b 1/1 650,- František Josef I. ( ) 132. Korunovace na uherského krále v Budapešti 1867, Ag, 20 mm, Novák:V-XIXB6b 1/1 900, Státní cena za zásluhy o zemědělství (německý text), nesig. Ag 40 mm, punc "A", 34, 9 g 0/0 1000, Na paměť 50 let 8. dělostřeleckého regimentu /Houfnicový, dislokován v Praze/. Mladý/starý portrét, sig: A. Scharff + Neuberger, Ag 39 mm, ca 35 g, MZČ: neuvádí Stejná jako na 40 let jen jiná datace RR tém.0/0 4000, Korunovace na uherského krále v Budapešti 1867, Ag, 23,5 mm, Novák: V-B5b 1/0-1200,- RODOVÉ MINCE A MEDAILE EGGENBERG Jan Kristian a Jan Sigfrid ( ) 136. tolar 1653 VS, Český Krumlov, Vít Scheibelhoffer, Záloha:72 krásný sbírkový stav R -0/ ,- LIECHTENSTEIN Jan II. ( ) koruna 1904, Y:4, pouze ks R 0/0 2800,- RADECKÝ z Radče Josef Václav 138. Na vítězství v Itálii , sig.:scharff J.M., Ag 57 mm, 70 g Don.:3682, Hor.:7558 R 0/0ažRL 15000, Na vítězství v Itálii , sig.:scharff J.M., Bronz 57 mm Don.:3683, krásná 0/0 2600,- SCHWARZENBERG Johann Nepomuk ( ) kr 1783 Vídeň, V.F., Tanich:47, lehká původní patina-nečištěn R RL 8000,- Aukce 62 Stránka 11

14 ŠLIK Jindřich ( ) kr 1629 Norimberk, Wolfgang Low, zn.: 2 zkřížené háky na cány, Fiala: 171, ale neznámá var. opisu:...i(3)m... (3 je otočená) viz foto, pod. jako PS:56, Pol.:186, 1,63 g, nep. ned. RR tém.1/1-4600, kr 1637 IC, Planá, Candler, Fiala:237, P-S:90, nep. vada razidla 1/0-3000, kr 1633 Planá, Candler,zn:IC pohár, Fiala:227, P-S:XXI/81 RR +2/ ,- Wurtemberg-Olešnice Sylvius Fridrich ( ) SLEZSKÁ KNÍŽECTVÍ 144. VI kr 1674 SP, Pfahler, Fried.:2295, na rubu dr. škr. patina 1/1 600,- CÍRKEVNÍ MINCE A MEDAILE OLOMOUC Karel II. Liechtenstein ( ) /2 kr 1683, SV: ,- SALZBURK arcibiskupství Matyáš Lang z Wellenburgu ( ) kr (1/2 batzen) 1533, Zottl:282-1/1-200,- Johann Jakub Bellasi ( ) pfennig 1569, Zottl: ,- ČESKOSLOVENSKO Údobí let hal 1923, exklusivní RL 160, hal /1+ 50, hal /0 180, hal 1930 R 0/0 800, hal 1930, nep. tečka patiny R 0/0 800, hal 1933, lehká patina R -0/0-100, hal 1937, exklusivní RL 180, hal /0 60, hal 1921 tém.0/0 50, Kč 1931 RL 170,- Aukce 62 Stránka 12

15 hal /0 140, hal 1921 RL 360, hal /1 70, hal 1927, vryp R -1/1 200, Konvolut dr. mincí z obecných kovů, 7 ks + Polsko 1 gr , Kč 1923, 1924, 1929, 3 ks -1/1-6, Kč 1928, obě varianty vlnovky, 2 ks RL 500, Kč 1928, Nov.: 9a 0/0-80, Kč /0 160, Kč 1930, nep. vl. rysky 0/RL 150, Kč 1931, lehká patina, nep. vl. rysky tém.0/0 400, Kč 1928 T.G.M 1/1 100, Kč 1928 T.G.M, 20 Kč 1937 T.G.M., 2 ks 0/0 240, Kč 1928 T.G.M, 20 Kč 1937 T.G.M., 2 ks 1až0 240, Kč 1928 T.G.M 0/0 150, Kč 1930 RL 170, Kč 1932 RL 170, Kč 1933, 10 kč 1930, 2 ks 1až0 220, Kč /RL 170, Kč /RL 170, Kč 1937 T.G.M. -0/0 150,- Údobí let (tzv. Protektorát Čechy a Morava) hal. 1940, exklusivní, v tomto stavu R RL 500, hal. 1941, pěkná patina +1/1+ 100,- Slovensko ( ) KS 1945, Nov.: 30 tém.0/0 50, KS 1939 Hlinka, obě varianty 2 ks 1/0 50, KS 1944, Pribina, obě varianty 2 ks 0/0 180, KS 1944 Pribina, var. "s křížem" + 5 KS 1939, 2 ks 1/0 120, KS 1939, Tiso 0/0 200, KS 1941, Cyril a Metoděj, dvojitý kříž na rotundě 0/0 600, KS 1941, Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž RL 170, KS 1941, Cyril a Metoděj, dvojitý kříž na rotundě R 0/RL 550, KS 1944, Tiso 0/0 200,- Údobí let hal 1947 Cu 0/0 50, Kčs 1952 Al, nevydaná, ORIGINÁL R 0/0 2200, Kč 1948, 5. květen 0/0 70, Kč 1948, 600 let UK RL 160,- Aukce 62 Stránka 13

16 Kč 1949, 700 let Hornických práv 0/0 150, Kč 1949, 50 Kč 1949, obě J.V.Stalin, 2 ks 0/0 500, Kč 1949, 700 let Hornických práv RL 140, Kč 1949, 700 let Hornických práv 1/1 100, Kč 1951 Gottwald 0/0 90, Kč 1951 Gottwald RL 150,- Údobí let haléř 1955 R 1/1 500, haléř 1953, Kremnica, Nov.: 61b tém.1/1 70, haléř 1954, nep. vl. rysky 0/RL 100, haléř 1954, zc.nep. hr. -1/1-50, haléř 1955 R tém.1/1 200, haléř 1955 R 2/2 50, haléř 1956, Nov.: 61, vl. rysky R -1/1-70, haléř 1958, Nov.: 61, zc. nep. hr. RR -1/1-150, haléř /1 100, haléř 1970, 1971, Nov.: 62, 2 ks 0/RL 50, haléř 1953, Kremnica, Nov.: 63b tém.1/1 80, haléř 1954 R 1/1 650, haléř /0-200, Kčs 1957, Nov.: 66 0/0 400, Kčs 1960, Nov.: 66 0/0 200, Kčs 1957, Komenský 0/0 120, Kčs 1957, Willenberg -0/0-150, Kčs 1955, 10 let osvobození -0/0-150, Kčs 1968, Národní muzeum 0/0 240, Kčs 1970, Slovenské národné divadlo v Bratislave 0/0 220, Kčs 1970, 25 let osvobození 0/0 80, Kčs 1971, 50 let KSČ 0/0 120, Kčs 1986, Levoča 0/0 60, Kčs 1986, Telč 1/1 100, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.: Kčs 1993 T.G.M., Nov.: 83 2 ks 0/0 80, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 0/0 100, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 0/0 100, Kčs 1971, Josef Mánes -0/0-150, Kčs 1974, Bedřich Smetana 1/1 130, Kčs 1979, Ján Botto RL 160, Kčs 1981 člověk v kosmu, bublina 0/0 120, Kčs 1981, Otakar Španiel 0/0 100, Kčs 1982 Ivan Olbracht 0/0 100,- Aukce 62 Stránka 14

17 Kčs 1982 Koněspřežná železnice, dr. st. patimy -0/0 100, Kčs 1983 Samo Chalupka, lehké skvrny -0/0-100, Kčs 1983, Národní divadlo 0/0 120, Kčs 1985, Helsinki -0/0-100, Kčs 1985, Ján Hollý, bublina RL 100, Kčs 1985, Martin Kukučín 0/0 100, Kčs 1985, Petr Brandl 0/0 100, Kčs 1985, Petr Brandl 0/0 100, Kčs 1986, K. H. Mácha, dr. stopy patiny -0/0-90, Kčs 1987, Banícka akadémia v Banskej Štiavnici, bublina RL 150, Kčs 1989, 17.listopad, bublina RL 120, Kčs 1990, Karel Čapek 0/0-100, Kčs 1990, Velká pardubická, znak ČSFR, bublina RL 140, Kčs 1991, Antonín Dvořák 0/0 110, Kčs 1991, Stavovské divadlo, Mozart, bublina RL 130, Kčs 1991, Stavovské divadlo, Mozart RL 200,- údobí let (mince proof v etuích) Kčs 1970, V.I. Lenin, pečeť chybí proof 500,- ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) Kč 1994, ochrana a tvorba životního prostředí, Nov:MPCZ 5, bublina RL 300, Kč 2009, Keplerovy zákony pohybu planet, bublina, karta RL 260,- (mince proof v etuích) Kč 1994, Ochrana a tvorba životního prostředí, MPCZ: 5 etue+bublina, karta je přehlá R proof 12000, Kč 2005, 200. výročí bitvy u Slavkova, Nov.: MPCZ50, bublina, etue proof 700,- (sady oběýnách mincí v etuích) 254. Sada oběžných mincí 1997, BJ, pap. etue ČNB, 9 ks, Nov.: 6 RL 300,- SLOVENSKO (1993- ) (mince proof v etuích) 255. Sada oběhových mincí k Bi-miléniu, 10, 20, 50 hal., 1, 2, 5, 10 SK vše r jeton mincovny. V luxusní dřevěné kazetě, orig pap. obal bubliny, certifikát, Nov.: RSSK 8, jen 2900 sad R proof 1500, SK 2000, vyjmuto ze sady, jen 2900 ks sad, bublina, Nov: SK4/RSSK8, bublina proof 300, SK 2000, vyjmuto ze sady, jen 2900 ks sad, bublina, Nov: SK7/RSSK8, bublina proof 300,- Aukce 62 Stránka 15

18 Ferdinand I. ( ) HABSBURCI 258. Pfennig 1534 F, Linec, MzA:T2/23, vl. hr ,- Maxmilian II. ( ) 259. Denár 1570 KB, opis MAX.RO.... jako Hus.:993, ten ale tento roč. neuvádí RR 1/1 300,- Rudolf II. ( ) 260. tolar 1580, K.Hora, Šatný, MKČ: 366, 28,0 g, dr. prasklinky kovu -1/ , Tolar 1587 K. Hora, Šatný, MKČ:366, 28,81 g, vl. škr. +1/ , tolar 1589 K. Hora, Šatný, MKČ:366 +1/ , Tolar 3 císařů (1590) Jáchymov, NOVORAŽBA, číslovaná Ag 900, punc, 24,4 g, 42 mm 0/0 400, Tolar 1590 K. Hora, Šatný, MKČ:366 1/1 9500, Tolar 1592 Kutná Hora, Šatný, MKČ:366, zbytky RL -0/ , Tolar 1598 K. Hora, Dominig, MKČ:36629,01 g, patina 1/ , Tolar 1599 K. Hora, Dominig, MKČ:366, dr. hr. -1/ , Tolar 1601 Kutná Hora, Spies, MKČ:367/366, křížený typ, var. opisu, dr. hr. R -1/1-9500,- Fridrich Falcký ( ) kr 1620 Kutná Hora, Holzl, 2 znaky, MKČ:671, dr. stopa, jinak -1/1-3600,- Ferdinand II. ( ) - mince dobrého zrna 270. Tolar 1625 Praha, Hubmer, MKČ:741, var.,opis končí.mar.mar, vl. rysky 1/ , /2 tolar 1624 Praha, Suttner, MKČ: 751, pěkná patina +1/ , fenik 1625 Vratislav, Her: ,- Ferdinand III. ( ) kr 1637 Olomouc, Sonnenschein, MKČ:1239 tém.1/1 190, kr 1637 Vídeň, stadler, Her.: 674, nep. škr. 1/1 220, kr 1644 Praha, Wolker, MKČ:1181-1/1-500, kr 1647 Praha, Wolker, MKČ:1181 1/1 850,- Leopold I. ( ) /4 tolar 1700 ICB/NB, Nagybania, Hus.: 1414 R 0/ , XV kr 1662 CA, Vídeň, Cetto, Holl.: , v ploše dr. leštěn 1/1 1800, XV kr 1663 CA, Vídeň, Cetto, Holl:63.4.2, u kraje nep. vada razidla 0/0 1900, XV kr 1664 CA, Vídeň, Cetto, Holl.: /1 850, XV kr 1664 CA, Vídeň, Cetto, Holl.: /0 1800, XV kr 1667 KB, Hol.: /1 1600, XV kr 1674 KB, křížený typ Hol.:74.1.2/ R +1/ , XV kr 1676 KB, Holl.: /1-1200,- Aukce 62 Stránka 16

19 285. XV kr 1683 KB, Holl.: /0-1600, XV kr 1685 KB, Holl.: /2 260, XV kr 1693 KB, Holl.: , č. ned. -1/1-800, VI kr 1669 KB, Hus.:1450-0/0-1200, VI kr 1670 KB, Hus.:1450 2/2-180, VI kr 1671 KB, Hus.:1450 0/0 1200, VI kr 1671 KB, Hus.:1450 1/1 400, VI kr 1672 KB, Hus.:1450-0/0-1200, VI kr 1672 KB, Hus.:1450 0/0-400, VI kr 1674 KB, Hus.:1450 1/1 600,- Malkontenti ( ) /2 tolar (zlatník) 1705 KB, Hus:1524, krásný R 0/ ,- Josef I. ( ) 296. Ag poltura 1709, Hus: 1579 R 1/1-700,- Karel VI. ( ) /4 tolar 1739 NB, Hus.: 1624, krásná válcovaná ražba R 0/0 5000, XV kr 1737, Praha, Scharff, MKČ, I. dod.: 1821, typ. s tzv."španělským štítem". 1. známý ex., aukce ČNS Brno 129/153, tentýž znovu Nummus Ol omouc 29/xxx. DC: %. MKČ uvádí pouze dle tohoto exempláře. Dřívější literatura neuvádí. Není v žádné muzejní sbírce. 2. známý exemplář RRRR 1/ , /2 kr 1721 bz, Praha, Scharf, MKČ:1846 varianta, jiné ozdoby kolem oválu se lvem R tém , fenik (1/4 kr) 1726 Vídeň, Nov.: 8 RR RL 2900,- Marie Theresie ( ) 301. tolar 1742 KB, Kremnica, Hus: /1 5000, Tolar křížový 1769 Brusel, Nov.: 153, nep. škr. 2/1-1200, kr 1755 Praha, Schaumberger, MKČ: 1951!!, Hal. tento typ na tomto ročníku neuvádí, nep. skvrnky, nepublikováno RRR -0/0 2600, kr 1760 Praha, Erdmann, MKČ:1950 1/1 500, kr 1764 Praha, Erdmann MKČ:1951, Hal.uvádí dle jediného ks: sb.olm RRR 1/0 1800, kr 1765 Praha, Erdmann, MKČ:1952 1/0-650, kr 1775 EvS-IK, Praha, MKČ 1954, Hal. uvádí dle jediného ks: sb. SMM dr. just. RRR 1/1+ 900, kr 1776 EvS-IK, Praha, MKČ 1954, Hal. uvádí dle jediného ks: SoSb just. RRR 1/1 2000, kr 1777 EvS-IK, Praha, MKČ:1953 1/0 900, kr 1779 EvS-IK, Praha, typ MKČ:1953-0/0 1200,- Aukce 62 Stránka 17

20 kr 1780 EvS-IK, Praha, MKČ:1954, Hal. uvádí dle jediného ks: SoSb. RRR -0/0 1500, kr 1764 Praha, Erdmann, MKČ:1961 R 1/1 2000, kr 1762 Praha, Erdmann, MKČ:1972, Jan:1264, dr. just. R -1/1-600, kr 1761 P,Praha, Erdmann, měděný, MKČ:1980, patina -1/1-70, kr 1762 P, Praha, měděný, MKČ:1980 2/1-30,- František Lotrinský ( ) 316. VII kr 1762 PR, Praha, Erdmann, MKČ:1998 0/RL 4600,- Josef II kr 1769 A/IC-SK, nep.just. 2/1-180, kr 1770 B/EvM-D -1/2 180, kr 1770 G/I.B.-F.L., Nagybanya R -1/1-200, kr 1777 B/SK-PD, krajový stř. +2/2+ 150, kr 1780 B/SK-PD -1/1 240, kr 1771 F/A-S, Hall -1/1 240, kr 1786 B +1/1 240, kr 1787 B -1/1 200,- František I.( ) 325. Tolar 1826 C, dr. rysky, dr. st. nebo vada stř., jinak -0/0 1600, /2 tolar 1830 A, pro Uhry, madona, zc. nep. just. R 0/ , /4 tolar křížový 1797 C +1/0-1500, kr 1803 B, I.typ R -1/1+ 300, kr 1805 B, II. typ, nep. just. 0/0 850, kr 1806 B, II. typ, dr. skvrnky 1/1+ 480, kr 1808 B -0/0 950, kr 1813 B -1/1 400, kr 1815 B 0/RL 900, kr 1825 A 1/0 300, kr 1826 A, dr. just. -1/0-220, kr 1830 A -0/0 300, kr 1830 B 0/0 550, kr 1830 C 0/0 950, kr 1830 C 0/RL 650, kr 1832 C +1/0-800, kr 1833 B, madona RR 0/RL 3000, kr 1833 B, orlice, nep. hr. ražbou R 1/1 900, kr 1835 B, madona R 0/RL 1200, kr 1794 B R 1/0-1800, kr 1792 B RR -1/1 2600, soldi 1794 Milano, krásný R -0/ ,- Aukce 62 Stránka 18

21 Ferdinand V. ( ) 347. Tolar 1845 A -0/0-4400, Tolar 1848 A, zcela mimořádná zachovalost, jako PP uncirculated, v tomto stavu R RL 8000, kr 1842 M R 0/0 700, kr 1838 C R 1/1-500, kr 1842 B, madona, vl. škr. R 1/1 750, kr 1843 B, madona, jako proof, v tomto stavu R RL 2000, kr 1847 A R 1/1 650, kr 1847 C, poslední český Ag 3 kr -0/0-400,- Revoluce ( ) kr 1849 A RL/0 200, kr 1848 A, krásný tém. 0/0 400, lire 1848 M, Governo provisorio di Lombardia -0/1 3800,- Franc Josef I. ( ) konvenční měna 358. Tolar konvenční 1854 A, svatební, st. po odstraněném oušku -0/0-3800, kr 1852 A, hlava vlevo R 0/0 5800, kr 1852 A, hlava vlevo R 0/RL 5800, kr 1852 A, malý typ RL 850, kr 1852 C, hlava vlevo RR RL 13000, centesimi 1852 V 1/2 80,- spolková a zlatníková měna 364. Tolar spolkový 1858 A 0/0 2600, zlatník 1872 bz R RL 5200, zlatník 1879 bz, "stříbrná svatba", var. s tečkou za ELISABETHA 1/1 1200, zlatník 1879 bz, "stříbrná svatba", var. s tečkou za ELISABETHA dr. rysky, nep. hr. -0/0-950, zlatník 1885 pamětní, II. Rakouské střelecké závody v Insbrucku na hr. punc "A" R 0/ , Zlatník 1857 A, vl. rysky R 0/RL 3000, Zlatník 1858 E R -0/0 1700, Zlatník 1858 M, patina, dr. rysky R -1/1 1200, Zlatník 1858 V R 3/2 130, zlatník 1859 A, tečka za REX., hr. 2/2 130, zlatník 1859 A, tečka za REX., vl. rysky 0/0 200, Zlatník 1859 B R 0/0 1600, Zlatník 1868 GYF, nep. skvrnka R -0/0-1300,- Aukce 62 Stránka 19

22 377. Zlatník 1869 GYF, dr. hr. R -0/0-1000, Zlatník 1869 KB, nep. ryska R RL 2000, Zlatník 1869 KB R +1/1 750, Zlatník 1875 bz, hr. 0/0 240, Zlatník 1878 bz 0/0 200, Zlatník 1883 KB +1/0 300, Zlatník 1887 bz 0/0 200, Zlatník 1892 bz RL 700, kr 1869 bz, nečištěn, nep. patina +1/0-200, kr 1859 V R -1/1 200, kr 1860 V R -2/1-90, kr 1870 bz, 1872 bz, 2 ks 2až1-90, kr 1872 bz, 6 kr 1848 A - dirka, 10 fillér 1893 KB, 1 fill KB 2 heller - 3x, celkem 7 ks , kr 1885 bz 0/0 200, /10 kr 1885 bz, obě varianty, 2 ks 1až0 180,- korunová měna koruna 1900 bz, zkušební odražek nebo dobové falsum, slitina Pb R 2/2 1200, koruna 1907 bz, vl. rysky -0/0-600, koruna 1907 KB, dr. rysky, nep. hr. 1/1+ 500, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, pův. stav, nečištěná 0/0 900, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, dr. rysky RL 950, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, dr. rysky 1/1 550, koruna 1909 bz, Marschall, dr. rysky -1/1 460, koruna 1909 bz, Schwartz, vl. rysky 1/1+ 600, koruna 1912 bz, 1913 bz, 2 ks 0/RL 340, koruna 1913 KB, vl. rysky 1/1 120, koruna 1893 bz -1/1 150, koruna 1893 bz, 1896 bz, 2 ks 2/2 100, koruna 1893 bz -2/1-60, koruna 1893 KB 1/1 100, koruna 1894 bz 0/0-340, koruna 1894 bz 2/2 60, koruna 1894 KB -1/1 90, koruna 1894 KB 2/1-65, koruna 1895 bz 0/0 460, koruna 1895 bz, 4 ks 2/2 200, koruna 1895 KB -1/1 90, koruna 1895 KB, dr. hr. 2/1-60, koruna 1896 bz -1/1-120, koruna 1896 bz R -0/0 900,- Aukce 62 Stránka 20

23 koruna 1896 bz -2/2 60, koruna 1896 KB jubilejní, příchod Maďarů 1/1 100, koruna 1896 KB jubilejní, příchod Maďarů 1/1 100, koruna 1896 KB jubilejní, příchod Maďarů 1/1 100, koruna 1899 bz +1/1+ 440, koruna 1899 bz 2/2 80, koruna 1900 bz 2/1-80, koruna 1901 bz 1/1 120, koruna 1901 bz -1/1 160, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 1/1 80, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 1/1 90, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády -0/0 150, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 0/0 180, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 0/0 180, koruna 1912 bz -0/0-100, koruna 1912 KB -1/1 80, koruna 1914 bz, 3 ks 1/1 160, koruna 1915 bz RL 100, koruna 1915 bz 0/RL 90, koruna 1915 bz 0/0 90, koruna 1915 KB -0/0-150, koruna 1915 KB, exklusivní RL 150, koruna 1915 KB 1/1 100, koruna 1916 bz 1/0-90, heller 1909 bz 0/0 30, heller 1911 bz RL 80, heller 1914 bz 0/0 120, fillér 1892 KB R -1/2 150, fillér 1894 KB 0/0 120, heller 1908 bz -0/0-30, fillér 1896 KB 0/0 100, heller 1901 bz, patina R -0/0-180,- NĚMECKO BADEN Leopold I. ( ) /2 gulden 1847, KMG: /1-240,- Friedrich I. ( ) 449. Tolar spolkový 1865, KMG:240, dr. rysky 0/0 1000, Mark 1904 G, KMG:272 1/1 600,- Aukce 62 Stránka 21

24 kr 1870, KMG:246 1/1-150,- Friedrich II. ( ) Mark 1914 G, KMG:280, dr. rysky, hr. 1/0-400,- BAVORSKO Maximilian III. Josef ( ) kr 1773, KMG:240 2/1 150,- Karl Theodor ( ) kr 1783, KMG:256, tečky patiny -1/1-200,- Maximilian II ( ) 455. tolarová med.. na výstavu v Mnichově 1855, Ag 36 mm, hr., vl. rysky 0/0 1400, /2 kr 1856, KMG: 463 RL 200,- Ludvík II. ( ) BAVORSKO 457. tolar spolkový 1865, KMG.:481 0/0 1400,- Otto ( ) Mark 1903 D, KM: /1 850, Mark 1910 D, KMG:515.1, dr. hr. 1/1 440,- Luitpold ( ) Mark 1911 D, 90 let, KMG:517 0/0 850,- BRANDENBURG-ANSBACH Alexander ( ) kr 1761 bz, jako KMG: 230 ale KMG tento ročník neuvádí Unikát? 2/2 550,- BRANDENBURG-BAYREUTH Friedrich ( ) 462. krejcar 1752 CLR, KMG:192 1/1 100,- BRUNSWICK WOLFENBUTTEL Karel Wilhelm Ferdinand ( ) species thaler 1790 MC, KMG:1030 0/0 4600,- HAMBURG - město Mark 1909 J, KMG:296 1/1 440,- Aukce 62 Stránka 22

25 HANNOVER Jiří V. ( ) pfennig 1860 B, KM:233 0/0 160, pfennig 1863 B, KM:234-0/0-180, tolar spolkový 1853 B, KMG:220, dobře oprav. hr. 2/2 550,- HESSEN-DARMSTADT Ludvík III. ( ) 468. Tolar spolkový 1859, KMG:338-0/0 1400,- HESSEN-KASSEL Wilhelm II. ( ) /6 tolaru 1837, KM:590 1/1 180, /6 tolaru 1842, KM:590-1/1 240,- NĚMECKO, pfennig bl., blíže neurčený, viz foto, dr. olom., dr. ohlý -1/1-100,- PASOV biskupství anonym 13. stol Doba biskupa Wolfger Earla ( ) až Mangold v. Berg ( ) fenik bl., stojící postava zpředu s berlou/hlava, nad ní věže Kuenker: 228/4714, Kellner:15, č. ned. -1/1-300,- PRUSKO Sigmund I groš 1529, Sa: 5664/2958, č. ned. -1/1-220,- Fridrich Vilém III. ( ) /6 tolaru 1839 A, KM: /1-150,- Fridrich Vilém IV. ( ) /6 tolaru 1842 A, KMG: /1 180,- Vilém I. ( ) 476. Tolar 1871 A na vítěztví nad Francií, KMG:500, dr. hr., dr. rysky -0/0-550, Mark 1876 A, KMG: /1-240,- Vilém II. ( ) Mark 1913 A, uniforma, KMG:536, dr.rysky 1/0 600, Mark 1914 A, KM:538 0/0 400,- Aukce 62 Stránka 23

26 REUSS-SCHLEIZ Heinrich LXVII. ( ) pfennig 1855A, KM:69 1/1 160, pfennig 1864 A, KM:69 1/1 160,- ŘEZNO biskupství Johann I ) 482. fenik bl., Emmering:250 1/1-500,- SASKO Friedrich August III./I. ( ) /3 tolaru 1765 EDC, Drážďany, C:117-1/1 1200,- Friedrich August I. ( ) /3 tolaru 1768 EDC,Drážďany, C:117, dr. hr., dr. ďubka -1/1 850,- Anton, ( ) 485. tolar 1831 S, Nová konstituce, C:214, jen ks, dr. škr R -0/0-4200,- Friedrich August II. ( ) 486. tolar 1852 F, C: 235b 1/0-1000,- Jan V. ( ) tolar spolkový 1870 B, C:273b, nep. hr. 1/1 1400, Spolkový tolar 1871 B, výtěžkový, KMG:272b, hr. 1/1 600,- Albert ( ) Mark 1875 E, Y:181, dr. hr., dr. rysky -1/1-600,- Ernst ( ) SCHAUMBURG-PINNEBERG 490. groš (1/24 tol.) 1603, Sa.: 3193/1702, pěkný -1/1-480,- STRASSBURK biskupství Johann v. Manderscheid ( ) kr 1582, Saurma: 1938/956-1/1-200,- Friedrich I. ( ) WURTEMBERG 492. VI kr 1810, KMG:495 2/1-150,- Aukce 62 Stránka 24

27 Wilhelm II. ( ) Mark 1911 F, Wilhelm II. a Charlotta, stříbrná svatba, KMG:636 RL 900, Mark 1892 F, KMG:631 1/1 650,- Wilhelm I. ( ) /2 gulden 1844, KMG:573, pór. povrch, dr. rysky -1/1-240,- NĚMECKÁ VÝCHODNÍ AFRIKA Vilém II. ( ) rupie 1890, KM:2, nep. vl. rysky, nep. hr. -0/0 900, rupie 1892, KM:2-1/1 550, rupie 1898, KM:2, nep. vl. rysky., zc. nep. hr. -0/0-900, rupie 1905 A, KM:10, vl. škr., skvrna -1/1 600, rupie 1905 J, KM:10, nep. vl. škr. -0/0 800, rupie 1907 J, KM:10, dr. škr. 1/0-600, rupie 1910 J, KM:10, vl. rysky -0/0 900, rupie 1911 A, KM:10, vl. rysky -0/0-800, rupie 1911 J, KM:10, vl. škr., část. leštěno 1/1 600, rupie 1913 A, KM:10, vl. rysky 1/1 600, /4 rupie 1891, KM: 3-0/0-400, /4 rupie 1912 J, KM: 8 1/1 300, /4 rupie 1913 J, KM: 8 0/0 400, heller 1916 T, var. A/A, KM:15 tém.1/1 100, heller 1916 T, var. B/B, KM:15, patina 2/2 70, heller 1908 J, KM:12 1/1 200, heller 1909 J, KM:12 1/1 180, heller 1909 J, KM:12-1/1-100, heller 1908 J, velký typ, KM:11, zc. nep. hr, krásný RR +1/1+ 600, heller 1913 A, malý typ, KM:13, lešť. 1/1 120, heller 1913 J, malý typ, KM:13 1/1 150, heller 1914 J, malý typ, KM:13-0/0-180, pesa 1890, 1892, KM:1, dr. hr., 2 ks 1/1 90,- Vilém II. ( ) NĚMECKÁ NOVÁ GUINEA Mark 1894 A, KMG: 7 RR tém.1/ ,- KONVOLUT 520. německých dr. mincí před r. 1871, 7x Ag, 6x Cu, viz foto ,- Drobné mince císařství ( ) pfennig 1875 J, KMG:6-1/1-200,- Aukce 62 Stránka 25

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod.

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. 66. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 66.

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Leden 2012 Jednodukát ČR 2012 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.500,- Dvoudukát ČR 2012-Pověst o Horymírovi/ Au999,9/

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA BRNO 5. 6. 2014 VLÁDNÍ MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ (ČECHY, MORAVA, SLEZSKO) 1526 1856 v době panování rodu Habsburského Díl I. + II. Ivo Halačka DUKÁT, spol. s r.o. BRNO 2011 REGIERUNGSMÜNZEN DER LÄNDER DER

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/177/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: Sídlo: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání opakované dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 25 ve spojení s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O DRAŽBĚ DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2012 v prostorách Aukční síně ODOAKER

Více

ČNS, pobočka v Hradci Králové

ČNS, pobočka v Hradci Králové ČNS, pobočka v Hradci Králové Pošt. přihrádka 391, 500 05 Hradec Králové 5, tel. 603 300 354, e-mail cns-hk@seznam.cz Výsledková listina 136. aukce z 20.9.2015 A - číslo položky v katalogu B - popis C

Více

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 Kostial-36 x 2 1/8 statéru typ Athena-Alkis 0,97g Kostial-34 1/1 7000 x 3 statér typ Athena-Niké 8,05g NS 24/18,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Bílé peníze Ferdinanda I. (1526 1564)

Bílé peníze Ferdinanda I. (1526 1564) Roman Veselý Bílé peníze Ferdinanda I. (1526 1564) Numismatické listy, ročník LXIII, číslo 1/2008, str. 5-21 1 V posledních několika letech se problematice bílých peněz Ferdinanda I. věnovalo několik autorů.

Více

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz )

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz ) 881 nuz1934_1 Numismatické zprávy 1934/1 Běšinovský poklad - pozn.k nálezu kouřimskému nález, Běšínov u Kouřimi 1927, denár, Bořivoj II.,Vladislav II., Soběslav I. O mincích arabských ( východního a západního

Více

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 / ~~" REAL t!' SPEKTRUM' Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 Jiné stavby (hala truhlářské výroby, sklady pilin a nářadí) a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011 & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 26. 11. 2011 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/Ha/TR/2011 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČ: 26159678 se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00 zapsaný v

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ )

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) 1. Vyhlašovatel/Prodávající RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00 IČ 274 45 992 zapsaná

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

RAZE B NI VYH LAS KA

RAZE B NI VYH LAS KA EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz v,, v RAZE B NI VYH LAS KA Me.STSKÁ CAST

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) Dražební vyhláška č.j. 83DD2012 o konání opakované dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované dražby dobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924...

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... 4 25h 1925... 4 5Kč... 4 Doba protektorátu... 5 Poválečné

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající:, se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více