63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014"

Transkript

1 63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu

2

3 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO: Vyhlašuje konání 63. dobrovolné společné dražby movitých věcí, která se uskuteční ve znění zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon). Datum a místo konání dražby: Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity. Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce Zde je možno s i ho stáhnout. V papírové formě není katalog vydán. Uzávěrka příjmu limitů je neděle ve 12:00 hod. Limitní list je ke stažení k dispozici na Místem konání dražby je sídlo dražebníka. I. Předmět dražby Předmětem dražby jsou movité věci: mince, papírová platidla, medaile, faleristika, odborná literatura a drobné starožitnosti. Popis jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy. II. Stanovení příhozů: Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : do 20,- 1,- do 1.000,- 50,- do , ,- do 50,- 2,- do 3.000,- 100,- do , ,- do 100,- 5,- do 6.000,- 200,- nad , ,- do 200,- 10,- do 20000,- 500,- do 500,- 20,- do , ,- III. Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení dražební jistoty ( 14 zák.) až do výše 30 % vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u České spořitelny a.s. č. ú.: /0800 nejpozději do hod., v poslední pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dokladem o složení dražební jistoty je doklad banky nebo písemné potvrzení dražebníka. Při úhradě ceny dosažené vydražením, se dražební jistota započítá. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc bude mu dražební jistota vrácena po ukončení dražby. IV. K ceně dosažené vydražením se připočítává 15 % poplatek (provize) pro dražebníka, která již obsahuje DPH. U investičního zlata činí přirážka 12,5 %, DPH se neplatí. Investiční zlato je uvedeno ve zvláštním oddíle na začátku dražebního seznamu. DPH je účtováno ve zvláštním režimu podle 90 nebo 92 zákona o DPH. Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Investičním zlatem jsou mince jejichž seznam je uveden v příloze příslušné prováděcí vyhlášky EK. V. Prohlídka movitých věcí předaných do dražby: Je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník, nebo jím pověřený zaměstnanec zvlášť cennou věc z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popřípadě náhrady škody, nesmí tento úkon provádět sám účastník prohlídky. VI. Osobám které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % (12,5%) odměna pro dražebníka a poštovné a balné ve výši 100,- Kč do tuzemska, 10,- EUR do ostatních zemí EU vč. Slovenska. (Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů do tuzemska při vydražené ceně vyšší než ,- Kč). Při zaslání předmětů dražby do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Aukce 63 Stránka 1

4 Dražební řád : 1. Účastníci ražby: Účastníkem dražby mohou být pouze právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být vždy stát ( 3 odst. 1 a 2). Zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastníkem dražby nesmí být osoba : - na jejíž majetek byl prohlášen konkurz - která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána ( 3 odst. 5 zák.) - která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila ( 3, odst. 5 zák.) Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá osoba, která na výzvu dražebníka nebo jím pověřeného pracovníka doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií ( 23 odst. 2 zák.), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby. Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpis limitenta byl úředně ověřen ( 4 zák.) Limit bude do aukce zařazen pouze po splnění předcházejících povinností. Limity se přijímají pouze od účastníků dražby s doručovací adresou na celním území Evropské unie. Při zaslání předmětů do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Při zaslání limitu do zahraničí účtujeme poštovné ve výši 10,- EUR, vč. Slovenska. Do aukce budou zařazeny limity došlé nejpozději do hod., dne 26. ledna Limity s nevyplněnou dražební přihláškou, nejasné nebo opožděné, nebudou do aukce zařazeny. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu uveřejněného na webových stránkách www. numismatika.cz. Dodržujte příhozy dle dražební tabulky. V opačném případě aukční program automaticky zaokrouhlí váš limit směrem na příhoz dolů! 2. Průběh dražby : Dražba probíhá zapsáním limitů do výpočetního systému dražebníka, a to v pořadí, v jakém byly dražebníkovi doručeny. Při rovnosti limitů, má přednost limit dříve došlý. Pokud je jediný limit, získává vydraženou položku za vyvolávací cenu. Jsou-li dva a více limitů na stejnou položku, získává položku nejvyšší limit za cenu 2. Nejvyššího limitu + příhoz, dle tabulky příhozů uveřejněné v čl. II. ( Příklad: Limit A: 1000,- limit B: 1300,-. Položku získává limit B za 1.100,-) Učiněným podáním limitu je účastník dražby vázán. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, není položka prodána. Okamžikem ukončením příjmu limitů a zapsáním posledního limitu do výpočetního systému, společná dobrovolná dražba movitých věcí končí. 3. Úhrada ceny dosažené vydražením : Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka, poštovného a balného při doručení poštovní zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Platit možno pouze v CZK nebo EUR, jinou měnu nebudeme přijímat. 4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci : Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu. Při osobním převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem na stejnopisu potvrzení o nabytí věci v dražbě. Při zaslání limitu poštou bude doklad o nabytí věci v dražbě přiložen k zásilce. Převzetí zásilky stvrdí příjemce podpisem na doručence. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření dražby, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vznikly. 5. Reklamace: Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona O veřejných dražbách č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji movitých, použitých věcí v dražbě. Věci vydražené ve veřejné dražbě nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bezdůvodné pís. k) Občanského zákoníku. Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze do zahájení dražby. Limitenti musí reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ( tj. následující pracovní den) po převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě, nebo osobní reklamací v kanceláři dražebníka. Reklamované věci je při poštovní přepravě limitent povinen vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. Mince musí být vráceny v původním stavu (např. bez pokusů o nějaké čištění nebo jiné úpravy, vše máme nafoceno), jinak nebude případná reklamace uznána! Jakékoliv slevy z vydražené ceny nejsou možné! Reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak v dražebním seznamu, je nutno ve smyslu 2165 pís. b) c) d) a 2168 občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců, od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem doručení dražebníkovi. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Pokud bude reklamace věci uznána jako oprávněná, vrátí dražebník zaplacenou cenu včetně provize vydražiteli bez zbytečného odkladu. Místně příslušným soudem je obvodní soud v místě sídla dražebníka. Podle 63 odst. 1) zákona o dražbách navrhovatel dražby (majitel věci nebo osoba která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení dražby a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě jakýchkoliv pochybností doporučuje dražebník takovou věc nedražit. 6. Ostatní ujednání : Dražebník je plátcem DPH. DPH je účtována ve zvláštním režimu podle 90 nebo 92 zákona o DPH. Dražebník proto nevydává daňové doklady pro potřeby daňového odpočtu, a to ani zahraničním účastníkům. K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věcí v dražbě, který splňuje zároveň náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví. Aukce 63 Stránka 2

5 Soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy písemných limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet. Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí (vč. SK). Případní zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Organizace pověřené vydáváním osvědčení jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. ( např. Národní muzeum Praha, Moravské muzeum Brno apod.). Označení zachovalosti dražených věcí : LL, PP, Proof Leštěné razidlo RL Ražební lesk (absolutní) 0/0 Ražební lesk (nepatrně horší) BJ Bankovní jakost ( u moderních mincí) 1/1 Výtečná zachovalost, stopy oběhu téměř neznatelné 2/2 Dobrá zachovalost obrazu i opisu, ale viditelné stopy oběhu, mírně otřelé 3/3 Silně otřelá, ale dobře určitelná mince 4/4 Velmi špatná zachovalost na hranici čitelnosti 5/5 Nečitelný střížek - nebo + Snížení nebo zvýšení hodnocení o půl stupně Vyznamenání se rozumí se stuhou, pokud stuha chybí, nebo je nesprávná, je to vždy uvedeno v textu. Položky které jsou opatřeny v dražebním seznamu fotem, se foto (scan) považuje za součást popisu položky. Seznam používaných zkratek : AC letopočet po Kristu mat. materiál pat. Patina AH letopočet hedžry mír. mírně pošk. Poškozený Av. avers N nový pův. Původní BC letopočet před Kristem napr. naprasklý rev. Revers bl bez letopoču nat. natržený sign. Signatura bz bez značky ned. nedoražen st. Stopa část. částečně n. nepatrně stř. Střížek čišt. čištěno nep. nepatrně škr. Škrábanec d. dírka o. ouško úh. Úhoz dr. drobný okr. poškozený okraj var. Varianta hr. hrana, úhoz na hraně opr. opraveno vl. Vlasový just. justován ox. oxidace Z Zachovalý m. malý P použitý m.o. měl ouško n.s.o. nepatrná stopa po oušku LIMITY zasílejte na adresu kanceláře, obyčejným dopisem, nebo em : Nummus Praha Ing. Jaroslav Syrový Bělehradská 60 CZ12000 PRAHA 2 Přihláška k dražbě musí být vyplněna, jinak je limit neplatný. Tel.: Mobil: Nabídky materiálu do další aukce, která se bude konat v neděli , přijímáme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě na výše uvedené adrese, nejpozději Předem neprojednané zásilky materiálu poštou, nebudou přijímány. Plán dalších aukcí: e příjem materiálu nejpozději do Ne příjem materiálu nejpozději do Ing. Jaroslav Syrový Nummus Praha Aukce 63 Stránka 3

6 INVESTIČNÍ ZLATO (Přirážka 12,5 %, bez DPH, 92 zák. o DPH) ČESKÁ REPUBLIKA Kč 2009, 1/4 oz, větrný mlýn v Ruprechtově, bublina, etue, karta RL 9000, Kč 1995, motiv pražského groše, 1 oz Au 999,9, Nov.: ZCZ4 jen 1000 ks, bublina dr. naprasklá, etue a karta chybí RL 36000,- Ferdinand V. ( ) HABSBURCI 3. dukát 1839 E, na rubu nep. ďubka R 1/0 8000,- František Josef I. ( ) 4. 4 dukát 1910 bz, hlaz. v ploše, vl. rysky 1/ , forint/10 Franc 1870 GYF, dr. úhoz v ploše R 2/1-6000, forint/10 Franc 1870 KB R tém.1/1 8000, forint/10 Franc 1887 KB 0/RL 8500, korun 1909 bz Marschall 0/0 3000, korun 1912 KB 0/RL 3500,- ZLATÉ MINCE (a vše následující, přirážka 15 %, vč. DPH, 90 zák. o DPH, zvláštní režim, sběratelské předměty a starožitnosti) Marie Theresie ( ) 10. miniatura podle tolaru 1780 S.F., 0,125 g, prům.: 9.5 mm -1/1-130,- Josef II. ( ) 11. Dukát 1787 A, 3,47 g 1/0 7500,- František Josef I. ( ) K 1895 KB, replika Zlatá Huta, č.018, certifikát, jen 115 ks Au 900, punc K, 3,387 g 0/0 4500, K 1915 KB, replika, Zlatá Huta, č.013, certifikát, jen 115 ks Au 900, punc K, 3,387 g 0/0 4500,- Kolín nad Rýnem-arcibiskupství Dietrich II. v. Moers ( ) 14. goldgulden bl. (ca 1415) 3,33 g, Frid: 793, Noss:273, Kuenker 218/5765 doc. cena: 600 Eur + 23%, krásný R -0/ ,- Aukce 62 Stránka 4

7 ZLATÉ MEDAILE ČESKÁ REPUBLIKA 15. Boleslav II., replika Ethelredského denáru PRAGA-OMERITZ, 1999 Lukáš Jan, Au 986, punc ČM, 19,75 mm, 3,49 g, cert., etue, bublina RL 2800,- 16. Lukáš Jan, replika dukátu Marie Therezie 2003, podle 1743 Praha Au 986, váha: 3,49 g, punc ČM, 20 mm, etue, bublina, certifikát RL 2800,- 17. Rudolf II., dukát 1997 dle vzoru pražského dukátu L.Erckera, stojící panovník mezi znaky/orlice, Lukáš Jan, Au 989, punc ČM, 3,5 g, 21 mm, certifikát, etue, bublina RL 2800,- LITERATURA KNIHY 18. Cach František, Nejstarší české mince, díl.: 1. denáry velkého střižku do mincovní reformy Břetislava I., vázáno vdz 60,- 19. Čermák-Skrbek, Mince království Českého za panování rodu Habsburského , III. díl, obrazová část, reprint, vydala pob. ČNS Opava ca 1958 tém.n 180,- 20. H. A. Dietiker, Bohmen katalog der Habsburger munzen Battenberg Jedno ze základních děl na české tolarové období v zásadě se jedná o doplněného Janovského zpracovaného do knihy tém.n 900,- 21. King-On Mao, History of paper Currency The peoples of republic China , Hong-Kong 1972, anglicky, 296 str., mnoho č./b. vyobrazení v textu vdz 50,- 22. Eduard Polívka, Mincovní památky šlechtických rodů v Českých zemích 147 str., mnoho vyobr. v textu, váz. N 60,- 23. Zdeněk M. Zenger, Česká heraldika, Vyd. Vyšehrad 1978, vázáno 157 str. mnoho vyobrazení v textu, erby většinou barevně tém.n 60,- AUKČNÍ KATALOGY: 24. Fruehwald - Salzburg, č. 103, , 1953 pol., 111 str. č. 104, , 2421 pol., RDR, Německo, svět, bankovky tém vše vyobrazeno, str., výsledkový list, 2 sešity N 1,- 25. Herbert Grun - Heidelberg, č.: 62, , 4895 pol. Antika, RDR, Německo, svět, vše bar. vyobrazeno, 617 str. N 1,- 26. Heidrun Hohn, Liepzig, č. 79, , 2781 pol., Německo, RDR, svět, vše bar. vyobr., 426 str. N 1,- 27. JMPG, Ženeva, č. 1, , 1047 pol. Antika, vše bar. vyobr. 168 str. N 1,- 28. JMPG, Ženeva, č. 2, , 1369 pol., Francie, Rusko, Sedmihr. svět, hodně Au, vše bar. vyobr., 262 str. N 1,- 29. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 1516 pol., RDR, Něm., Evropa vše. č./b. vyobraz., 244 str. N 1,- 30. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 879 pol., spec. sb. Bavorska, něco RDR, Au + Ag, vše bar. vyobr., 184 str., vázáno N 1,- Aukce 62 Stránka 5

8 31. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 1432 pol., RDR, Něm. Evropa, vše bar. vyobr., 168 str. N 1,- 32. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2883 pol., RDR, Něm. Evropa, vše bar. vyobr., 400 str. N 1,- 33. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 112, , 847 pol. literatury pol. zlato-antika, RDR, Něm., svět, vše bar. vyobr., 200 str. N 1,- 34. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 3312 pol., Antika RDR, Něm., Evropa, svět, vše bar. vyobr., 436 str. N 1,- 35. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 119., , 1052 pol., RDR, Něm., Rusko vět, vše bar. vyobr., 184 str. N 1,- 36. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 120., , 548 pol., Německo vše bar. vyobr., 192 str., vázáno N 1,- 37. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 121., , 1514 pol., Antika středověk, Evropa, Něm., vše bar. vyobr., 480 str., výsledkový list N 1,- 38. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 124., , 2009 pol., Antika vše bar. vyobr., 300 str. N 1,- 39. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 127., , 2527 pol., RDR. Něm. Evropa, svět, vše bar. vyobr., 432 str., zc. nep. popsám tém.n 1,- 40. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 128., , 875 pol., Řády vše bar. vyobr., 160 str. N 1,- 41. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 129., , 1371 pol., zlato-evropa, RDR, Něm. + sb.ruska, vše bar. vyobr., 196 str. N 1,- 42. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 1650 pol., RDR, Něm.,Evropa vše. bar. vyobr., 308 str., nep. popsán tém.n 1,- 43. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 800 pol., Něm.-císařství a Weim. rep., vše. bar. vyobr., 80 str. N 1,- 44. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 134, v Berlíně, 883 pol., RDR, Německo, vše bar. vyobr., 208 str., nep. popsán tém.n 1,- 45. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2818 pol., RDR, Němec. Evropa, sb. Itálie a Vatikánu, vše bar. vyobr., 426 str. N 1,- 46. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2339 pol., Evrop. zlato sb. Ruska, Něm. císař, vše bar. vyobr., 280 str. N 1,- 47. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 3571 pol., RDR, Němec. Evropa, svět, vše bar. vyobr., 471 str. N 1,- 48. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2461 pol., Antika, RDR, Němec., Evropa, vše bar. vyobr., 386 str., výsledkový list N 1,- 49. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 1729 pol., Zlato-svět,Něm. + Ag Kaiserreich, vše bar. vyobr., 190 str. N 1,- 50. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 154, , 2306 pol., RDR, Něm., svět, vše bar. vyobr., 391 str. N 1,- 51. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 157, , 1012 pol., sb.ruska vše bar. vyobr., 172 str. N 1,- Aukce 62 Stránka 6

9 52. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 159, , 2379 pol. RDR, Něm., Evropa, vše bar. vyobr., 407 str. N 1,- 53. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 160, , 1000 pol., ZLATO- RDR, Něm., Evropa, pol. Německo od r. 1871, vše bar. vyobraz. 172 str. N 1,- 54. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 165, , 31ˇ011 pol., RDR, Něm. Evropa, svět, vše bar. vyobr., 491 str., nep. popsán obyč. tužkou tém.n 1,- 55. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 169, , 2149 pol., literatura, 220 str. N 1,- 56. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 212, , 328 pol., Solms-Hohensolms- Lich, vše bar. vyobr., 96 str. N 1,- 57. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 213, , 1859 pol., Zlato Německo od r a císařství - též Ag, vše bar. vyobr., 212 str. N 1,- 58. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 214, , 1368 pol., Zlato celý svět + sb. Ruska, vše bar. vyobr., 192 str. N 1,- 59. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 218, , 1185 pol. Zlato-Německo Evropa, svět. vše bar. vyobr., 163 str. N 1,- 60. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 225., v Berlíně, 222 pol. sb.ruska vše bar. vyobrazeno, 80 str. N 1,- 61. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 236., , 1461 pol. Antika vše bar. vyobrazeno, 264 str. N 1,- 62. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 237., , 2079 pol. RDR, Německo, svět, vše bar. vyobrazeno, 372 str. N 1,- 63. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 238., , 445pol., sbírka Řezna vše bar. vyobrazeno, 148 str. N 1,- 64. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 241., , 639 pol., Německo, Evropa, vše bar. vyobrazeno, 128 str. N 1,- 65. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 242., , 1703 pol., Historické medaile Německo, Habsburci, svět, vše bar. vyobrazeno, 256 str. výsledkový list A240-A243 N 1,- 66. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 243., , 1264 pol., Antika vše bar. vyobrazeno, 210 str. N 1,- 67. F.R. Kunker-Osnabruck, E-live (internet) č. 26., I. Mince a medaile, 1056 pol., II. Literatura 800 pol., str, 2 sešity N 1,- 68. F.R. Kunker-Osnabruck, E-live (internet) , 1637 pol. Literatura, 146 str. N 1,- 69. H. Lanz - Mnichov, 126-XI/2005, 1106 pol., Habsb., Německo, výsled. N 1,- 70. H. Lanz - Mnichov, č. 156, , 474 pol. převážně antiky, vše bar. vyobr., 109 str. N 1,- 71. H. Lanz - Mnichov, č. 157, , 907 pol. antika, Německo, RDR, svět, vše bar. vyobr., 175 str. N 1,- 72. Muenzen&Med., Weil am Rhein, č.39., , 1533 pol., Antika Německo, svět, bankovky, tém. vše vyobr., 200 str. N 1,- 73. NUMMUS PRAHA, č. 31 až 62, výsledkové listiny přiloženy, 32 ks vdz až N 280,- Aukce 62 Stránka 7

10 74. Pegasus Auktion La Galerie Numismatique, Stockholm, č , 3172 pol., Antika, celý svět, vše vyobrazeno, 264 str. N 1,- 75. H. D. Rauch + La Galerie Numismatique NY, New York USA 883 pol., antika, RDR, svět, Rusko, vše bar. vyobrazeno, 112 str,, výsled. list N 1,- 76. H. D. Rauch, č. 93, , 2677 pol. RDR, medaile, svět vše vyobrazeno, 368 str. N 1,- 77. H. D. Rauch, Sommerauktion 2013, katalog II pol. RDR, Německo, svět, tém. vše vyobraz., nep. popsán N 1,- 78. Teutoburger, Borgholzhausen, č. 79, , 4714 pol., antika, Německo, svět, vše bar. vyobr., 516 str., výsledkový list N 1,- 79. Tietjen, Hamburg, č.110, 2990 pol., Antika, Němec., něco RDR, literatura, 214 str., výsledkový list tém.n 1,- 80. Tietjen, Hamburg, č.112, , 2785 pol., Německo, svět, bankovky, liter., část. vyobr, 250 str., vázáno N 1,- 81. WAG Dortmund, č. 66, , 1689 pol., antika, Německo, RDR, svět, vše barevně vyobraz., 295 str., vázáno, dr. popsán tém.n 1,- 82. WAG Dortmund, č. 67, , 3109 pol., Německo, něco RDR, svět vše barevně vyobraz., 600 str., dr. pošk.=ohlý roh, dr. popsán tém.n 1,- 83. WAG Dortmund, 26. On-line aukce, , 3680 pol. Literatury, 153 str. N 1,- RŮZNÉ 84. Karta k zlaté minci ČR, 2000 Kč 2004 Zámek Hluboká N 170,- 85. Karta k zlaté minci ČR, 2000 Kč 2005 Tančící dům N 170,- 86. Karta k zlaté minci ČR, 2500 Kč 2007 Vodní mlýn ve Slupi N 170,- Oldřich ( ) BOHEMIKA DENÁRY 87. denár C:293, 1,06 g +1/ ,- 88. denár C:294, 0,992 g 0/0 8000,- 89. denár C:296, pěkná patina 1/ ,- Břetislav I. ( ) 90. Denár C:310 RL 7000,- 91. Denár C:310, část vyl hr. ca 3x6 mm, odlomený kosek přiložen, jinak 1/1 1000,- 92. denár C:313, var. u poprsí světce kulička, 0,995 g +1/ ,- 93. denár C:313, pták má 5 per 1/1 4000,- 94. Denár C:316 0/0 5600,- Vratislav II. ( ) 95. Denár C:346 0/0 1800,- Aukce 62 Stránka 8

11 OTA I. Sličný na Olomoucku ( ) 96. Denár C:371, OTTO DUX/SCS PETRUS, nep. ned. opis. 1/1 4600,- Břetislav II. ( ) 97. denár, C:390, F:X/21 1/1 1400,- Lutold, údělný kníže na Znojemsku ( , ) 98. denár C: 410 R -1/1-3000,- Soběslav I. ( ) 99. Denár C:571, 0,685 g,(12b) Cach uvádí jen 2 ks, pěkná zelenkavá patina opisy ned, obrazy RR 1/1 6000, denár C:574, opisy č. ned., obrazy 1/ ,- Soběslav II. ( ) 101. denár C:619 (10b), Cach uvádí jen 4 ks, opisy ned.,obrazy RR 1/1 8000,- Přemysl II. Otakar ( ) 102. denár C: 659, opisy nevyraženy 1/1 2600, denár C: 898, č. ned. -1/2 850,- Vladislav III. na Moravě ( ) 104. Denár, C:896 R -1/1-2000,- Václav II. ( ) 105. střední brakteát, C 872, 3x dr. perforace ražbou, nep. napr. okraj , Střední brakteát, C:994, mělce ražen ,- CHEB město ( ) 107. Fenik bl., lev, Hásková: , Fenik bl., liliový kříž s hvězdou/4 věže,hlava, Hásková:41 1/1-3600,- Václav II. ( ) GROŠE 109. Pražský groš, Sm: 2 1/1 2800, Pražský groš, Smolík:1, nep. napr. hr. 2 mm +1/1 1300, pražský groš, Smolík:2?, nep.ned. tém.1/1 1000, neobsazeno - Aukce 62 Stránka 9

12 Jan Lucemburský ( ) 113. Parvus, lev/sv.václav, č. ned. -2/2 200,- Karel IV. ( ) 114. Pražský groš, pěkná koruna i lev, č. ned. opisy -1/1-600, Pražský groš, č. ned., nep. exc. -1/1-600, Tlustý pražský groš, novodobý, masiv. bronz, 33 mm 1/1 50, Parvus, lev/sv. Václav, č. ned. -1/1-600, Ražba z let: , fenik bl., minc.lauf Korunované poprsí zpředu/lev, Nech.: AI nebo AII R -1/2 1700,- Jiří z Poděbrad ( ) 119. Haléř, koruna v perlovci, raženo po mincovní reformě r R tém ,- Wladislav II. Jagelonský ( ) 120. Pražský groš bl., nep. ohlý, nep. ned. -1/1-160, Peníz bl. WW/lev, Vratislav, Kop: /2 400,- Ludvík I. Jagellonský ( ) 122. Černý peníz bl., K.Hora, dr. vylom. 1-40,- Ferdinand I. ( ) 123. Pražský groš 1541 Kutná Hora, císařská koruna, ocas lva typ: K opisy Chvojka: 11/i, pěkná stará patina, nep. ned. R tém.1/1 1400,- VLÁDNÍ MEDAILE A JETONY Fiedrich Falcký ( ) /2 tolarová med. na korunovaci krále a královny na čes. krále r lvi, nad nimi ruka boží držící královskou korunu/ Falcký a Anglický znak, od Christian Maler, Ag 33 mm, 14,26 g, Don.: 2029 (ten měl jen 9,70 g), Novák: nezná, krásná stará patina RR +1/ ,- Marie Theresie ( ) 125. Korunovace na uherskou královnu v Bratislavě Ag 26 mm, 20 mm, Novák:IV-D2b -0/0-2600, Osvobození Prahy od Francouzů 2. ledna 1743, sig: Kittel F., Ag 33 mm, 13 g, Probst: XXVII, krásná R 0/ , Korunovace na českou královnu v Praze Ag 25 mm, Novák:IV-G2b +1/0-2600, Korunovace na českou královnu v Praze Ag 26 mm, Novák:IV-G2b 0/0 3000,- Aukce 62 Stránka 10

13 129. Korunovace na českou královnu v Praze, Ag 21 mm, Novák:IV-G3b RL 3000,- František I. ( ) 130. Holdování v Miláně , Ag 31 mm, 11,80 g, Novák:V-R2b R -0/0-3800, Carolina Augusta, korunovace na uher.královnu v Bratislavě Ag, 20 mm, Nov.:V-V2b 1/1 650,- František Josef I. ( ) 132. Korunovace na uherského krále v Budapešti 1867, Ag, 20 mm, Novák:V-XIXB6b 1/1 900, Státní cena za zásluhy o zemědělství (německý text), nesig. Ag 40 mm, punc "A", 34, 9 g 0/0 1000, Na paměť 50 let 8. dělostřeleckého regimentu /Houfnicový, dislokován v Praze/. Mladý/starý portrét, sig: A. Scharff + Neuberger, Ag 39 mm, ca 35 g, MZČ: neuvádí Stejná jako na 40 let jen jiná datace RR tém.0/0 4000, Korunovace na uherského krále v Budapešti 1867, Ag, 23,5 mm, Novák: V-B5b 1/0-1200,- RODOVÉ MINCE A MEDAILE EGGENBERG Jan Kristian a Jan Sigfrid ( ) 136. tolar 1653 VS, Český Krumlov, Vít Scheibelhoffer, Záloha:72 krásný sbírkový stav R -0/ ,- LIECHTENSTEIN Jan II. ( ) koruna 1904, Y:4, pouze ks R 0/0 2800,- RADECKÝ z Radče Josef Václav 138. Na vítězství v Itálii , sig.:scharff J.M., Ag 57 mm, 70 g Don.:3682, Hor.:7558 R 0/0ažRL 15000, Na vítězství v Itálii , sig.:scharff J.M., Bronz 57 mm Don.:3683, krásná 0/0 2600,- SCHWARZENBERG Johann Nepomuk ( ) kr 1783 Vídeň, V.F., Tanich:47, lehká původní patina-nečištěn R RL 8000,- Aukce 62 Stránka 11

14 ŠLIK Jindřich ( ) kr 1629 Norimberk, Wolfgang Low, zn.: 2 zkřížené háky na cány, Fiala: 171, ale neznámá var. opisu:...i(3)m... (3 je otočená) viz foto, pod. jako PS:56, Pol.:186, 1,63 g, nep. ned. RR tém.1/1-4600, kr 1637 IC, Planá, Candler, Fiala:237, P-S:90, nep. vada razidla 1/0-3000, kr 1633 Planá, Candler,zn:IC pohár, Fiala:227, P-S:XXI/81 RR +2/ ,- Wurtemberg-Olešnice Sylvius Fridrich ( ) SLEZSKÁ KNÍŽECTVÍ 144. VI kr 1674 SP, Pfahler, Fried.:2295, na rubu dr. škr. patina 1/1 600,- CÍRKEVNÍ MINCE A MEDAILE OLOMOUC Karel II. Liechtenstein ( ) /2 kr 1683, SV: ,- SALZBURK arcibiskupství Matyáš Lang z Wellenburgu ( ) kr (1/2 batzen) 1533, Zottl:282-1/1-200,- Johann Jakub Bellasi ( ) pfennig 1569, Zottl: ,- ČESKOSLOVENSKO Údobí let hal 1923, exklusivní RL 160, hal /1+ 50, hal /0 180, hal 1930 R 0/0 800, hal 1930, nep. tečka patiny R 0/0 800, hal 1933, lehká patina R -0/0-100, hal 1937, exklusivní RL 180, hal /0 60, hal 1921 tém.0/0 50, Kč 1931 RL 170,- Aukce 62 Stránka 12

15 hal /0 140, hal 1921 RL 360, hal /1 70, hal 1927, vryp R -1/1 200, Konvolut dr. mincí z obecných kovů, 7 ks + Polsko 1 gr , Kč 1923, 1924, 1929, 3 ks -1/1-6, Kč 1928, obě varianty vlnovky, 2 ks RL 500, Kč 1928, Nov.: 9a 0/0-80, Kč /0 160, Kč 1930, nep. vl. rysky 0/RL 150, Kč 1931, lehká patina, nep. vl. rysky tém.0/0 400, Kč 1928 T.G.M 1/1 100, Kč 1928 T.G.M, 20 Kč 1937 T.G.M., 2 ks 0/0 240, Kč 1928 T.G.M, 20 Kč 1937 T.G.M., 2 ks 1až0 240, Kč 1928 T.G.M 0/0 150, Kč 1930 RL 170, Kč 1932 RL 170, Kč 1933, 10 kč 1930, 2 ks 1až0 220, Kč /RL 170, Kč /RL 170, Kč 1937 T.G.M. -0/0 150,- Údobí let (tzv. Protektorát Čechy a Morava) hal. 1940, exklusivní, v tomto stavu R RL 500, hal. 1941, pěkná patina +1/1+ 100,- Slovensko ( ) KS 1945, Nov.: 30 tém.0/0 50, KS 1939 Hlinka, obě varianty 2 ks 1/0 50, KS 1944, Pribina, obě varianty 2 ks 0/0 180, KS 1944 Pribina, var. "s křížem" + 5 KS 1939, 2 ks 1/0 120, KS 1939, Tiso 0/0 200, KS 1941, Cyril a Metoděj, dvojitý kříž na rotundě 0/0 600, KS 1941, Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž RL 170, KS 1941, Cyril a Metoděj, dvojitý kříž na rotundě R 0/RL 550, KS 1944, Tiso 0/0 200,- Údobí let hal 1947 Cu 0/0 50, Kčs 1952 Al, nevydaná, ORIGINÁL R 0/0 2200, Kč 1948, 5. květen 0/0 70, Kč 1948, 600 let UK RL 160,- Aukce 62 Stránka 13

16 Kč 1949, 700 let Hornických práv 0/0 150, Kč 1949, 50 Kč 1949, obě J.V.Stalin, 2 ks 0/0 500, Kč 1949, 700 let Hornických práv RL 140, Kč 1949, 700 let Hornických práv 1/1 100, Kč 1951 Gottwald 0/0 90, Kč 1951 Gottwald RL 150,- Údobí let haléř 1955 R 1/1 500, haléř 1953, Kremnica, Nov.: 61b tém.1/1 70, haléř 1954, nep. vl. rysky 0/RL 100, haléř 1954, zc.nep. hr. -1/1-50, haléř 1955 R tém.1/1 200, haléř 1955 R 2/2 50, haléř 1956, Nov.: 61, vl. rysky R -1/1-70, haléř 1958, Nov.: 61, zc. nep. hr. RR -1/1-150, haléř /1 100, haléř 1970, 1971, Nov.: 62, 2 ks 0/RL 50, haléř 1953, Kremnica, Nov.: 63b tém.1/1 80, haléř 1954 R 1/1 650, haléř /0-200, Kčs 1957, Nov.: 66 0/0 400, Kčs 1960, Nov.: 66 0/0 200, Kčs 1957, Komenský 0/0 120, Kčs 1957, Willenberg -0/0-150, Kčs 1955, 10 let osvobození -0/0-150, Kčs 1968, Národní muzeum 0/0 240, Kčs 1970, Slovenské národné divadlo v Bratislave 0/0 220, Kčs 1970, 25 let osvobození 0/0 80, Kčs 1971, 50 let KSČ 0/0 120, Kčs 1986, Levoča 0/0 60, Kčs 1986, Telč 1/1 100, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.: Kčs 1993 T.G.M., Nov.: 83 2 ks 0/0 80, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 0/0 100, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 0/0 100, Kčs 1971, Josef Mánes -0/0-150, Kčs 1974, Bedřich Smetana 1/1 130, Kčs 1979, Ján Botto RL 160, Kčs 1981 člověk v kosmu, bublina 0/0 120, Kčs 1981, Otakar Španiel 0/0 100, Kčs 1982 Ivan Olbracht 0/0 100,- Aukce 62 Stránka 14

17 Kčs 1982 Koněspřežná železnice, dr. st. patimy -0/0 100, Kčs 1983 Samo Chalupka, lehké skvrny -0/0-100, Kčs 1983, Národní divadlo 0/0 120, Kčs 1985, Helsinki -0/0-100, Kčs 1985, Ján Hollý, bublina RL 100, Kčs 1985, Martin Kukučín 0/0 100, Kčs 1985, Petr Brandl 0/0 100, Kčs 1985, Petr Brandl 0/0 100, Kčs 1986, K. H. Mácha, dr. stopy patiny -0/0-90, Kčs 1987, Banícka akadémia v Banskej Štiavnici, bublina RL 150, Kčs 1989, 17.listopad, bublina RL 120, Kčs 1990, Karel Čapek 0/0-100, Kčs 1990, Velká pardubická, znak ČSFR, bublina RL 140, Kčs 1991, Antonín Dvořák 0/0 110, Kčs 1991, Stavovské divadlo, Mozart, bublina RL 130, Kčs 1991, Stavovské divadlo, Mozart RL 200,- údobí let (mince proof v etuích) Kčs 1970, V.I. Lenin, pečeť chybí proof 500,- ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) Kč 1994, ochrana a tvorba životního prostředí, Nov:MPCZ 5, bublina RL 300, Kč 2009, Keplerovy zákony pohybu planet, bublina, karta RL 260,- (mince proof v etuích) Kč 1994, Ochrana a tvorba životního prostředí, MPCZ: 5 etue+bublina, karta je přehlá R proof 12000, Kč 2005, 200. výročí bitvy u Slavkova, Nov.: MPCZ50, bublina, etue proof 700,- (sady oběýnách mincí v etuích) 254. Sada oběžných mincí 1997, BJ, pap. etue ČNB, 9 ks, Nov.: 6 RL 300,- SLOVENSKO (1993- ) (mince proof v etuích) 255. Sada oběhových mincí k Bi-miléniu, 10, 20, 50 hal., 1, 2, 5, 10 SK vše r jeton mincovny. V luxusní dřevěné kazetě, orig pap. obal bubliny, certifikát, Nov.: RSSK 8, jen 2900 sad R proof 1500, SK 2000, vyjmuto ze sady, jen 2900 ks sad, bublina, Nov: SK4/RSSK8, bublina proof 300, SK 2000, vyjmuto ze sady, jen 2900 ks sad, bublina, Nov: SK7/RSSK8, bublina proof 300,- Aukce 62 Stránka 15

18 Ferdinand I. ( ) HABSBURCI 258. Pfennig 1534 F, Linec, MzA:T2/23, vl. hr ,- Maxmilian II. ( ) 259. Denár 1570 KB, opis MAX.RO.... jako Hus.:993, ten ale tento roč. neuvádí RR 1/1 300,- Rudolf II. ( ) 260. tolar 1580, K.Hora, Šatný, MKČ: 366, 28,0 g, dr. prasklinky kovu -1/ , Tolar 1587 K. Hora, Šatný, MKČ:366, 28,81 g, vl. škr. +1/ , tolar 1589 K. Hora, Šatný, MKČ:366 +1/ , Tolar 3 císařů (1590) Jáchymov, NOVORAŽBA, číslovaná Ag 900, punc, 24,4 g, 42 mm 0/0 400, Tolar 1590 K. Hora, Šatný, MKČ:366 1/1 9500, Tolar 1592 Kutná Hora, Šatný, MKČ:366, zbytky RL -0/ , Tolar 1598 K. Hora, Dominig, MKČ:36629,01 g, patina 1/ , Tolar 1599 K. Hora, Dominig, MKČ:366, dr. hr. -1/ , Tolar 1601 Kutná Hora, Spies, MKČ:367/366, křížený typ, var. opisu, dr. hr. R -1/1-9500,- Fridrich Falcký ( ) kr 1620 Kutná Hora, Holzl, 2 znaky, MKČ:671, dr. stopa, jinak -1/1-3600,- Ferdinand II. ( ) - mince dobrého zrna 270. Tolar 1625 Praha, Hubmer, MKČ:741, var.,opis končí.mar.mar, vl. rysky 1/ , /2 tolar 1624 Praha, Suttner, MKČ: 751, pěkná patina +1/ , fenik 1625 Vratislav, Her: ,- Ferdinand III. ( ) kr 1637 Olomouc, Sonnenschein, MKČ:1239 tém.1/1 190, kr 1637 Vídeň, stadler, Her.: 674, nep. škr. 1/1 220, kr 1644 Praha, Wolker, MKČ:1181-1/1-500, kr 1647 Praha, Wolker, MKČ:1181 1/1 850,- Leopold I. ( ) /4 tolar 1700 ICB/NB, Nagybania, Hus.: 1414 R 0/ , XV kr 1662 CA, Vídeň, Cetto, Holl.: , v ploše dr. leštěn 1/1 1800, XV kr 1663 CA, Vídeň, Cetto, Holl:63.4.2, u kraje nep. vada razidla 0/0 1900, XV kr 1664 CA, Vídeň, Cetto, Holl.: /1 850, XV kr 1664 CA, Vídeň, Cetto, Holl.: /0 1800, XV kr 1667 KB, Hol.: /1 1600, XV kr 1674 KB, křížený typ Hol.:74.1.2/ R +1/ , XV kr 1676 KB, Holl.: /1-1200,- Aukce 62 Stránka 16

19 285. XV kr 1683 KB, Holl.: /0-1600, XV kr 1685 KB, Holl.: /2 260, XV kr 1693 KB, Holl.: , č. ned. -1/1-800, VI kr 1669 KB, Hus.:1450-0/0-1200, VI kr 1670 KB, Hus.:1450 2/2-180, VI kr 1671 KB, Hus.:1450 0/0 1200, VI kr 1671 KB, Hus.:1450 1/1 400, VI kr 1672 KB, Hus.:1450-0/0-1200, VI kr 1672 KB, Hus.:1450 0/0-400, VI kr 1674 KB, Hus.:1450 1/1 600,- Malkontenti ( ) /2 tolar (zlatník) 1705 KB, Hus:1524, krásný R 0/ ,- Josef I. ( ) 296. Ag poltura 1709, Hus: 1579 R 1/1-700,- Karel VI. ( ) /4 tolar 1739 NB, Hus.: 1624, krásná válcovaná ražba R 0/0 5000, XV kr 1737, Praha, Scharff, MKČ, I. dod.: 1821, typ. s tzv."španělským štítem". 1. známý ex., aukce ČNS Brno 129/153, tentýž znovu Nummus Ol omouc 29/xxx. DC: %. MKČ uvádí pouze dle tohoto exempláře. Dřívější literatura neuvádí. Není v žádné muzejní sbírce. 2. známý exemplář RRRR 1/ , /2 kr 1721 bz, Praha, Scharf, MKČ:1846 varianta, jiné ozdoby kolem oválu se lvem R tém , fenik (1/4 kr) 1726 Vídeň, Nov.: 8 RR RL 2900,- Marie Theresie ( ) 301. tolar 1742 KB, Kremnica, Hus: /1 5000, Tolar křížový 1769 Brusel, Nov.: 153, nep. škr. 2/1-1200, kr 1755 Praha, Schaumberger, MKČ: 1951!!, Hal. tento typ na tomto ročníku neuvádí, nep. skvrnky, nepublikováno RRR -0/0 2600, kr 1760 Praha, Erdmann, MKČ:1950 1/1 500, kr 1764 Praha, Erdmann MKČ:1951, Hal.uvádí dle jediného ks: sb.olm RRR 1/0 1800, kr 1765 Praha, Erdmann, MKČ:1952 1/0-650, kr 1775 EvS-IK, Praha, MKČ 1954, Hal. uvádí dle jediného ks: sb. SMM dr. just. RRR 1/1+ 900, kr 1776 EvS-IK, Praha, MKČ 1954, Hal. uvádí dle jediného ks: SoSb just. RRR 1/1 2000, kr 1777 EvS-IK, Praha, MKČ:1953 1/0 900, kr 1779 EvS-IK, Praha, typ MKČ:1953-0/0 1200,- Aukce 62 Stránka 17

20 kr 1780 EvS-IK, Praha, MKČ:1954, Hal. uvádí dle jediného ks: SoSb. RRR -0/0 1500, kr 1764 Praha, Erdmann, MKČ:1961 R 1/1 2000, kr 1762 Praha, Erdmann, MKČ:1972, Jan:1264, dr. just. R -1/1-600, kr 1761 P,Praha, Erdmann, měděný, MKČ:1980, patina -1/1-70, kr 1762 P, Praha, měděný, MKČ:1980 2/1-30,- František Lotrinský ( ) 316. VII kr 1762 PR, Praha, Erdmann, MKČ:1998 0/RL 4600,- Josef II kr 1769 A/IC-SK, nep.just. 2/1-180, kr 1770 B/EvM-D -1/2 180, kr 1770 G/I.B.-F.L., Nagybanya R -1/1-200, kr 1777 B/SK-PD, krajový stř. +2/2+ 150, kr 1780 B/SK-PD -1/1 240, kr 1771 F/A-S, Hall -1/1 240, kr 1786 B +1/1 240, kr 1787 B -1/1 200,- František I.( ) 325. Tolar 1826 C, dr. rysky, dr. st. nebo vada stř., jinak -0/0 1600, /2 tolar 1830 A, pro Uhry, madona, zc. nep. just. R 0/ , /4 tolar křížový 1797 C +1/0-1500, kr 1803 B, I.typ R -1/1+ 300, kr 1805 B, II. typ, nep. just. 0/0 850, kr 1806 B, II. typ, dr. skvrnky 1/1+ 480, kr 1808 B -0/0 950, kr 1813 B -1/1 400, kr 1815 B 0/RL 900, kr 1825 A 1/0 300, kr 1826 A, dr. just. -1/0-220, kr 1830 A -0/0 300, kr 1830 B 0/0 550, kr 1830 C 0/0 950, kr 1830 C 0/RL 650, kr 1832 C +1/0-800, kr 1833 B, madona RR 0/RL 3000, kr 1833 B, orlice, nep. hr. ražbou R 1/1 900, kr 1835 B, madona R 0/RL 1200, kr 1794 B R 1/0-1800, kr 1792 B RR -1/1 2600, soldi 1794 Milano, krásný R -0/ ,- Aukce 62 Stránka 18

21 Ferdinand V. ( ) 347. Tolar 1845 A -0/0-4400, Tolar 1848 A, zcela mimořádná zachovalost, jako PP uncirculated, v tomto stavu R RL 8000, kr 1842 M R 0/0 700, kr 1838 C R 1/1-500, kr 1842 B, madona, vl. škr. R 1/1 750, kr 1843 B, madona, jako proof, v tomto stavu R RL 2000, kr 1847 A R 1/1 650, kr 1847 C, poslední český Ag 3 kr -0/0-400,- Revoluce ( ) kr 1849 A RL/0 200, kr 1848 A, krásný tém. 0/0 400, lire 1848 M, Governo provisorio di Lombardia -0/1 3800,- Franc Josef I. ( ) konvenční měna 358. Tolar konvenční 1854 A, svatební, st. po odstraněném oušku -0/0-3800, kr 1852 A, hlava vlevo R 0/0 5800, kr 1852 A, hlava vlevo R 0/RL 5800, kr 1852 A, malý typ RL 850, kr 1852 C, hlava vlevo RR RL 13000, centesimi 1852 V 1/2 80,- spolková a zlatníková měna 364. Tolar spolkový 1858 A 0/0 2600, zlatník 1872 bz R RL 5200, zlatník 1879 bz, "stříbrná svatba", var. s tečkou za ELISABETHA 1/1 1200, zlatník 1879 bz, "stříbrná svatba", var. s tečkou za ELISABETHA dr. rysky, nep. hr. -0/0-950, zlatník 1885 pamětní, II. Rakouské střelecké závody v Insbrucku na hr. punc "A" R 0/ , Zlatník 1857 A, vl. rysky R 0/RL 3000, Zlatník 1858 E R -0/0 1700, Zlatník 1858 M, patina, dr. rysky R -1/1 1200, Zlatník 1858 V R 3/2 130, zlatník 1859 A, tečka za REX., hr. 2/2 130, zlatník 1859 A, tečka za REX., vl. rysky 0/0 200, Zlatník 1859 B R 0/0 1600, Zlatník 1868 GYF, nep. skvrnka R -0/0-1300,- Aukce 62 Stránka 19

22 377. Zlatník 1869 GYF, dr. hr. R -0/0-1000, Zlatník 1869 KB, nep. ryska R RL 2000, Zlatník 1869 KB R +1/1 750, Zlatník 1875 bz, hr. 0/0 240, Zlatník 1878 bz 0/0 200, Zlatník 1883 KB +1/0 300, Zlatník 1887 bz 0/0 200, Zlatník 1892 bz RL 700, kr 1869 bz, nečištěn, nep. patina +1/0-200, kr 1859 V R -1/1 200, kr 1860 V R -2/1-90, kr 1870 bz, 1872 bz, 2 ks 2až1-90, kr 1872 bz, 6 kr 1848 A - dirka, 10 fillér 1893 KB, 1 fill KB 2 heller - 3x, celkem 7 ks , kr 1885 bz 0/0 200, /10 kr 1885 bz, obě varianty, 2 ks 1až0 180,- korunová měna koruna 1900 bz, zkušební odražek nebo dobové falsum, slitina Pb R 2/2 1200, koruna 1907 bz, vl. rysky -0/0-600, koruna 1907 KB, dr. rysky, nep. hr. 1/1+ 500, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, pův. stav, nečištěná 0/0 900, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, dr. rysky RL 950, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády, dr. rysky 1/1 550, koruna 1909 bz, Marschall, dr. rysky -1/1 460, koruna 1909 bz, Schwartz, vl. rysky 1/1+ 600, koruna 1912 bz, 1913 bz, 2 ks 0/RL 340, koruna 1913 KB, vl. rysky 1/1 120, koruna 1893 bz -1/1 150, koruna 1893 bz, 1896 bz, 2 ks 2/2 100, koruna 1893 bz -2/1-60, koruna 1893 KB 1/1 100, koruna 1894 bz 0/0-340, koruna 1894 bz 2/2 60, koruna 1894 KB -1/1 90, koruna 1894 KB 2/1-65, koruna 1895 bz 0/0 460, koruna 1895 bz, 4 ks 2/2 200, koruna 1895 KB -1/1 90, koruna 1895 KB, dr. hr. 2/1-60, koruna 1896 bz -1/1-120, koruna 1896 bz R -0/0 900,- Aukce 62 Stránka 20

23 koruna 1896 bz -2/2 60, koruna 1896 KB jubilejní, příchod Maďarů 1/1 100, koruna 1896 KB jubilejní, příchod Maďarů 1/1 100, koruna 1896 KB jubilejní, příchod Maďarů 1/1 100, koruna 1899 bz +1/1+ 440, koruna 1899 bz 2/2 80, koruna 1900 bz 2/1-80, koruna 1901 bz 1/1 120, koruna 1901 bz -1/1 160, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 1/1 80, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 1/1 90, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády -0/0 150, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 0/0 180, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 0/0 180, koruna 1912 bz -0/0-100, koruna 1912 KB -1/1 80, koruna 1914 bz, 3 ks 1/1 160, koruna 1915 bz RL 100, koruna 1915 bz 0/RL 90, koruna 1915 bz 0/0 90, koruna 1915 KB -0/0-150, koruna 1915 KB, exklusivní RL 150, koruna 1915 KB 1/1 100, koruna 1916 bz 1/0-90, heller 1909 bz 0/0 30, heller 1911 bz RL 80, heller 1914 bz 0/0 120, fillér 1892 KB R -1/2 150, fillér 1894 KB 0/0 120, heller 1908 bz -0/0-30, fillér 1896 KB 0/0 100, heller 1901 bz, patina R -0/0-180,- NĚMECKO BADEN Leopold I. ( ) /2 gulden 1847, KMG: /1-240,- Friedrich I. ( ) 449. Tolar spolkový 1865, KMG:240, dr. rysky 0/0 1000, Mark 1904 G, KMG:272 1/1 600,- Aukce 62 Stránka 21

24 kr 1870, KMG:246 1/1-150,- Friedrich II. ( ) Mark 1914 G, KMG:280, dr. rysky, hr. 1/0-400,- BAVORSKO Maximilian III. Josef ( ) kr 1773, KMG:240 2/1 150,- Karl Theodor ( ) kr 1783, KMG:256, tečky patiny -1/1-200,- Maximilian II ( ) 455. tolarová med.. na výstavu v Mnichově 1855, Ag 36 mm, hr., vl. rysky 0/0 1400, /2 kr 1856, KMG: 463 RL 200,- Ludvík II. ( ) BAVORSKO 457. tolar spolkový 1865, KMG.:481 0/0 1400,- Otto ( ) Mark 1903 D, KM: /1 850, Mark 1910 D, KMG:515.1, dr. hr. 1/1 440,- Luitpold ( ) Mark 1911 D, 90 let, KMG:517 0/0 850,- BRANDENBURG-ANSBACH Alexander ( ) kr 1761 bz, jako KMG: 230 ale KMG tento ročník neuvádí Unikát? 2/2 550,- BRANDENBURG-BAYREUTH Friedrich ( ) 462. krejcar 1752 CLR, KMG:192 1/1 100,- BRUNSWICK WOLFENBUTTEL Karel Wilhelm Ferdinand ( ) species thaler 1790 MC, KMG:1030 0/0 4600,- HAMBURG - město Mark 1909 J, KMG:296 1/1 440,- Aukce 62 Stránka 22

25 HANNOVER Jiří V. ( ) pfennig 1860 B, KM:233 0/0 160, pfennig 1863 B, KM:234-0/0-180, tolar spolkový 1853 B, KMG:220, dobře oprav. hr. 2/2 550,- HESSEN-DARMSTADT Ludvík III. ( ) 468. Tolar spolkový 1859, KMG:338-0/0 1400,- HESSEN-KASSEL Wilhelm II. ( ) /6 tolaru 1837, KM:590 1/1 180, /6 tolaru 1842, KM:590-1/1 240,- NĚMECKO, pfennig bl., blíže neurčený, viz foto, dr. olom., dr. ohlý -1/1-100,- PASOV biskupství anonym 13. stol Doba biskupa Wolfger Earla ( ) až Mangold v. Berg ( ) fenik bl., stojící postava zpředu s berlou/hlava, nad ní věže Kuenker: 228/4714, Kellner:15, č. ned. -1/1-300,- PRUSKO Sigmund I groš 1529, Sa: 5664/2958, č. ned. -1/1-220,- Fridrich Vilém III. ( ) /6 tolaru 1839 A, KM: /1-150,- Fridrich Vilém IV. ( ) /6 tolaru 1842 A, KMG: /1 180,- Vilém I. ( ) 476. Tolar 1871 A na vítěztví nad Francií, KMG:500, dr. hr., dr. rysky -0/0-550, Mark 1876 A, KMG: /1-240,- Vilém II. ( ) Mark 1913 A, uniforma, KMG:536, dr.rysky 1/0 600, Mark 1914 A, KM:538 0/0 400,- Aukce 62 Stránka 23

26 REUSS-SCHLEIZ Heinrich LXVII. ( ) pfennig 1855A, KM:69 1/1 160, pfennig 1864 A, KM:69 1/1 160,- ŘEZNO biskupství Johann I ) 482. fenik bl., Emmering:250 1/1-500,- SASKO Friedrich August III./I. ( ) /3 tolaru 1765 EDC, Drážďany, C:117-1/1 1200,- Friedrich August I. ( ) /3 tolaru 1768 EDC,Drážďany, C:117, dr. hr., dr. ďubka -1/1 850,- Anton, ( ) 485. tolar 1831 S, Nová konstituce, C:214, jen ks, dr. škr R -0/0-4200,- Friedrich August II. ( ) 486. tolar 1852 F, C: 235b 1/0-1000,- Jan V. ( ) tolar spolkový 1870 B, C:273b, nep. hr. 1/1 1400, Spolkový tolar 1871 B, výtěžkový, KMG:272b, hr. 1/1 600,- Albert ( ) Mark 1875 E, Y:181, dr. hr., dr. rysky -1/1-600,- Ernst ( ) SCHAUMBURG-PINNEBERG 490. groš (1/24 tol.) 1603, Sa.: 3193/1702, pěkný -1/1-480,- STRASSBURK biskupství Johann v. Manderscheid ( ) kr 1582, Saurma: 1938/956-1/1-200,- Friedrich I. ( ) WURTEMBERG 492. VI kr 1810, KMG:495 2/1-150,- Aukce 62 Stránka 24

27 Wilhelm II. ( ) Mark 1911 F, Wilhelm II. a Charlotta, stříbrná svatba, KMG:636 RL 900, Mark 1892 F, KMG:631 1/1 650,- Wilhelm I. ( ) /2 gulden 1844, KMG:573, pór. povrch, dr. rysky -1/1-240,- NĚMECKÁ VÝCHODNÍ AFRIKA Vilém II. ( ) rupie 1890, KM:2, nep. vl. rysky, nep. hr. -0/0 900, rupie 1892, KM:2-1/1 550, rupie 1898, KM:2, nep. vl. rysky., zc. nep. hr. -0/0-900, rupie 1905 A, KM:10, vl. škr., skvrna -1/1 600, rupie 1905 J, KM:10, nep. vl. škr. -0/0 800, rupie 1907 J, KM:10, dr. škr. 1/0-600, rupie 1910 J, KM:10, vl. rysky -0/0 900, rupie 1911 A, KM:10, vl. rysky -0/0-800, rupie 1911 J, KM:10, vl. škr., část. leštěno 1/1 600, rupie 1913 A, KM:10, vl. rysky 1/1 600, /4 rupie 1891, KM: 3-0/0-400, /4 rupie 1912 J, KM: 8 1/1 300, /4 rupie 1913 J, KM: 8 0/0 400, heller 1916 T, var. A/A, KM:15 tém.1/1 100, heller 1916 T, var. B/B, KM:15, patina 2/2 70, heller 1908 J, KM:12 1/1 200, heller 1909 J, KM:12 1/1 180, heller 1909 J, KM:12-1/1-100, heller 1908 J, velký typ, KM:11, zc. nep. hr, krásný RR +1/1+ 600, heller 1913 A, malý typ, KM:13, lešť. 1/1 120, heller 1913 J, malý typ, KM:13 1/1 150, heller 1914 J, malý typ, KM:13-0/0-180, pesa 1890, 1892, KM:1, dr. hr., 2 ks 1/1 90,- Vilém II. ( ) NĚMECKÁ NOVÁ GUINEA Mark 1894 A, KMG: 7 RR tém.1/ ,- KONVOLUT 520. německých dr. mincí před r. 1871, 7x Ag, 6x Cu, viz foto ,- Drobné mince císařství ( ) pfennig 1875 J, KMG:6-1/1-200,- Aukce 62 Stránka 25

69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod.

69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod. 69. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání

Více

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 61. dobrovolné

Více

65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod.

65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod. 65. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 65.

Více

67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod.

67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod. 67. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 67.

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše aurea 6431 6431. 6432. 6433. 6434. 6435. 6436. 6437. Samanidé, Nasr II. ibn Ahmad, 914-943 Dínár, 3,92 g, nep. exc. Ferdinand III., 1637-1657 2 Dukát 1638, Praha-Wolker, Hal.1160, (6,68 g) m.o. Marie Terezie,

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod.

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. 66. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 66.

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod.

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. SOUBOR ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. Souboru nemovitého majetku, který je tvořen: 53 jednotkami bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480

Více

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711 Lichý Vladimír, Traplice 402,68704 Traplice Z-229712011-711 D Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 27 EXE-1077/2010-9 ze dne 21.1.2011; uloženo naprac. Uherské Hradiště. Z-2297/2011-711 pověřený

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice Č.j.: 51083/2014-590000-42 V Pardubicích dne 6. října 2014 Vyřizuje/telefon: Pešinová L./731 879 783 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20

Více

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 574-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Dražebník: FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 26.9.2012 v 11.30

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení dobrovolné veřejné dražby souboru

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Leden 2012 Jednodukát ČR 2012 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.500,- Dvoudukát ČR 2012-Pověst o Horymírovi/ Au999,9/

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 Stránka 1 z 8 Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 fax: 577 054 209, el.podatelna: podatelna 640000@cs.mfcr.cz, internet: www.cs.mfcr.cz, ID datové schránky: hi4nz6h Číslo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. S-15-00113 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné. Místo dražby: Moravská zemská

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2013 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2013 - Medaile Petr MAĎA - regionální zástupce pro Moravskoslezský kraj, Šenovská 1, 736 01 Havířov, Česká Mincovna, U přehrady 61, Jablonec n N. Tel.: 608 887 757, 596 810 354, www.zlatobezdph.cz, www.hobbyhavirov.cz

Více

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Hotovostní platební styk JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Měna Tento pojem znamená: konkrétní formu nebo druh peněz, konkrétní soustavu peněz zavedenou v určitém státě a systematicky upravenou právním řádem

Více

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x ZLATO 1 Československo 1918-39 dukát 1926 Sv. Václav 0/0 5000 2 dukát 1927 Sv. Václav 0/0 5000 3 dukát 1928 Sv. Václav 0/0 5000 4 dukát 1932 Sv. Václav 0/0 5000 5 dukát 1933 Sv. Václav 0/0 6800 6 dukát

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 Realit Praha spol. s r. o., IČ: 496 14 509, sídlo: Antala Staška 32, Praha 4, 140 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 21062, doručovací adresa: Na

Více

Oznámení o dražbě. oznamují,

Oznámení o dražbě. oznamují, Oznámení o dražbě Představenstvo společnosti VINIUM a.s., IČ: 46900195, se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okr. Břeclav, PSČ: 691 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

& H. D. R A U C H, W I E N #3/0 p

& H. D. R A U C H, W I E N #3/0 p & H. D. RAUCH, WIEN Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí, úterý 9.30 12.00

Více

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE 1431. 10.000, 100.000, 1.000.000 B-pengö 1946. Pick-132, 133, 134 3 ks 0, 1+, N 100 1432. 10.000.000, 100.000.000 B-pengö 1946. Pick-135, 136 2 ks 0, N 200 1433. 1.000.000.000 B-pengö 1946. Pick-137. nejvyšší

Více

BRNO 13. 4. 2014 2014 4. 13. BRNO DRAŽBA

BRNO 13. 4. 2014 2014 4. 13. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 13. 4. 2014 Živá aukce live auction Ve spolupráci s Nume.cz jsme pro Vás připravili již druhou živou numismatickou aukci. V naší 71. aukci můžete dražit i na internetu! Chytré

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 45/2015 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 10.2.2015 v 11.00

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 21. 11. 2009 58. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO.

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 21. 11. 2009 58. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO. DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 21. 11. 2009 58. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO Program 7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu 9.00 I. část aukce (pol.

Více

Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014. Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB

Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014. Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014 Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB Numismatika (numizmatika) - (z lat. nummus = peníz, mince) - historická věda, která se zabývá platebními prostředky

Více

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. Program

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. Program DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO (vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají) Program 7.30 Otevření

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku *56/12-16* Exekutorský úřad Hodonín Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Sadová 15, 695 01 Hodonín, tel.: 518 346 669, fax.: 518 346 682, www.exekutorhodonin.cz, email: info@exekutorhodonin.cz, IDDS: wbjg785

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí

Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí Leden/únor 2014 Jednodukát ČR 2014 Korunovací plášť/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 100ks/ předpokládaná cena 5.400,-Kč vč. DPH

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 30. 5. 2010 2010 5. 30. BRNO 60. DRAŽBA Sazba: Miloslav Vymazal Tisk: Europrinty, spol. s r.o.

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 30. 5. 2010 2010 5. 30. BRNO 60. DRAŽBA Sazba: Miloslav Vymazal Tisk: Europrinty, spol. s r.o. & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 30. 5. 2010 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí

Více

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. O KONÁNÍ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle zákona č. 26/2000 Sb.

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. O KONÁNÍ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle zákona č. 26/2000 Sb. Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář Mgr. René Černý - RS AUCTIONS tel./fax : 549123628 Kabátníkova 2, 602 00 Brno mobil : 603/573412 IČO : 68100787 zapsán v obchodním rejstříku KS

Více

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod.

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. y DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. Dražebník nabízí dvougenerační rodinný dům po celkové rekonstrukci, č.p. 37 s příslušenstvím a pozemky v obci Polepy, nedaleko

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA BRNO 5. 6. 2014 VLÁDNÍ MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ (ČECHY, MORAVA, SLEZSKO) 1526 1856 v době panování rodu Habsburského Díl I. + II. Ivo Halačka DUKÁT, spol. s r.o. BRNO 2011 REGIERUNGSMÜNZEN DER LÄNDER DER

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů (dále jen dražba ) v souladu

Více

VYHLASKA DRAZEBNI. , v. vyhotovená podle 20, odst. 1, zák. č, 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění

VYHLASKA DRAZEBNI. , v. vyhotovená podle 20, odst. 1, zák. č, 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění v, DRAZEBN, v VYHLASKA vyhotovená podle 20, odst. 1, zák. č, 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění č. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

DRAžEBNivvHLÁŠKA. vyhotovená podle 20 zákona c. 26/2000 Sb., o verejných dražbách

DRAžEBNivvHLÁŠKA. vyhotovená podle 20 zákona c. 26/2000 Sb., o verejných dražbách " DRAžEBNivvHLÁŠKA O konání verejné dobrovolné dražby cenných papíru vyhotovená podle 20 zákona c. 26/2000 Sb., o verejných dražbách I. Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání verejné dobrovolné

Více

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách; ve znění zákona č. 120/2001 Sb.; zákona č. 517/2002 Sb.; zákona č. 257/2004 Sb.; nálezu ÚS č. 181/2005 Sb.;

Více

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc

Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Finanční úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci Č. j.: 1199519/15/3101-80543-804504 Vyřizuje: Mgr. Petra Poštulková, Oddělení vymáhací III Tel: (+ 420) 585 541 487, (+ 420) 585 541 111 E-mail:

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

2015 9. BRNO 19. 9. 2015 19. BRNO DRAŽBA

2015 9. BRNO 19. 9. 2015 19. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 19. 9. 2015 DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 19. 9. 2015 v sobotu 75. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO (vstup z ulice Hlinky, parkoviště

Více

BRNO 17. 3. 2012 2012 3. 17. BRNO DRAŽBA

BRNO 17. 3. 2012 2012 3. 17. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 17. 3. 2012 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku *1560/11-42* Exekutorský úřad Hodonín Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Sadová 3887/15, 695 01 Hodonín, tel.: 518 346 669, fax.: 518 346 682, www.exekutorhodonin.cz, email: info@exekutorhodonin.cz,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1.

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 4. listopadu 2014

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se č.j.: 0745 D 000006 / 16 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Nedobrovolné elektronické dražby vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění. Bod 1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné

Více

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 11-2011

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 11-2011 De-Rooy s.r.o se sídlem Stavební 995/7, 708 00 Ostrava IČ: 28640551, zapsaná: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36280 doručovací adresa: Hlásenka 1673, Vsetín 755 01 mobil: 736 486 145, e-mail:tomas.cvejn@gmail.com

Více

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické. 1. Dražebník REXIM REALITY

Více

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 Stránka 1 z 8 Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 fax: 577 054 209, el.podatelna: podatelna 640000@cs.mfcr.cz, internet: www.cs.mfcr.cz, ID datové schránky: hi4nz6h Číslo

Více

č. j: 137/2011-A Bod 1.

č. j: 137/2011-A Bod 1. AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej pozemku v Praze - Vinoři č. j: 137/2011-A Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na 16. června 2011, na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Číslo jednací: 103813/12/031922205172 Vyřizuje: avrátilová Jitka Spojení : telefon 312517238 e-mail podatelna@sla.pr.ds.mfcr.cz DRAŽEBÍ VYHLÁŠKA Shora

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

LÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

LÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách De-Rooy, s.r.o. se sídlem Stavební 99517, 708 00 Ostrava IČ: 28640551, zapsaná: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36280 doručovací adresa: Hlásenka 1673, Vsetín 75501. mobil: 736486 145, e-mail: tomas.cvejn@gmail.com

Více

BRNO 27. 11. 2010 2010 11. 27. BRNO DRAŽBA

BRNO 27. 11. 2010 2010 11. 27. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 27. 11. 2010 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile Leden 2011 Jednodukát ČR 2011 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.000,-Kč vč. DPH Dvoudukát ČR 2011-Pověst o Horymírovi/

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více