67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu :00 hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod."

Transkript

1 67. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu :00 hod.

2

3 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO: Vyhlašuje konání 67. dobrovolné společné dražby movitých věcí, která se uskuteční ve znění zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon). Datum a místo konání dražby: Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity. Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce Zde je možno si ho stáhnout. V papírové formě není katalog vydán. Uzávěrka příjmu limitů je neděle ve 12:00 hod. Limitní list je ke stažení k dispozici na Místem konání dražby je sídlo dražebníka. I. Předmět dražby Předmětem dražby jsou movité věci: mince, papírová platidla, medaile, faleristika, odborná literatura a drobné starožitnosti. Popis jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy. II. Stanovení příhozů: Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : do 20,- 1,- do 1.000,- 50,- do , ,- do 50,- 2,- do 4.000,- 100,- do , ,- do 100,- 5,- do 6.000,- 200,- nad , ,- do 200,- 10,- do 20000,- 500,- do 500,- 20,- do , ,- III. Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení dražební jistoty ( 14 zák.) až do výše 30 % vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u České spořitelny a.s. č. ú.: /0800 nejpozději do hod., v poslední pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dokladem o složení dražební jistoty je doklad banky nebo písemné potvrzení dražebníka. Při úhradě ceny dosažené vydražením, se dražební jistota započítá. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc bude mu dražební jistota vrácena po ukončení dražby. IV. K ceně dosažené vydražením se připočítává 15 % poplatek (provize) pro dražebníka. Dražebník není plátcem DPH. Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. V. Prohlídka movitých věcí předaných do dražby: Je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník, nebo jím pověřený zaměstnanec zvlášť cennou věc z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popřípadě náhrady škody, nesmí tento úkon provádět sám účastník prohlídky. VI. Osobám které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné a balné ve výši 100,- Kč do tuzemska, 10,- EUR do ostatních zemí EU vč. Slovenska. (Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů do tuzemska při vydražené ceně vyšší než ,- Kč). Při zaslání předmětů dražby do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Aukce 67 Stránka 1

4 Dražební řád : 1. Účastníci ražby: Účastníkem dražby mohou být pouze právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být vždy stát ( 3 odst. 1 a 2). Zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastníkem dražby nesmí být osoba : - na jejíž majetek byl prohlášen konkurz - která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána ( 3 odst. 5 zák.) - která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila ( 3, odst. 5 zák.) Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá osoba, která na výzvu dražebníka nebo jím pověřeného pracovníka doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií ( 23 odst. 2 zák.), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby. Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpis limitenta byl úředně ověřen ( 4 zák.) Limit bude do aukce zařazen pouze po splnění předcházejících povinností. Limity se přijímají pouze od účastníků dražby s doručovací adresou na celním území Evropské unie. Při zaslání předmětů do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Při zaslání limitu do zahraničí účtujeme poštovné ve výši 10,- EUR, vč. Slovenska. Do aukce budou zařazeny limity došlé nejpozději do hod., dne 7. června Limity s nevyplněnou dražební přihláškou, nejasné nebo opožděné, nebudou do aukce zařazeny. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu uveřejněného na webových stránkách www. numismatika.cz. Dodržujte příhozy dle dražební tabulky. V opačném případě aukční program automaticky zaokrouhlí váš limit směrem na příhoz dolů! A ušetříte si tak případné zklamání. 2. Průběh dražby : Dražba probíhá zapsáním limitů do výpočetního systému dražebníka, a to v pořadí, v jakém byly dražebníkovi doručeny. Při rovnosti limitů, má přednost limit dříve došlý. Pokud je jediný limit, získává vydraženou položku za vyvolávací cenu. Jsou-li dva a více limitů na stejnou položku, získává položku nejvyšší limit za cenu 2. Nejvyššího limitu + příhoz, dle tabulky příhozů uveřejněné v čl. II. ( Příklad: Limit A: 1000,- limit B: 1300,-. Položku získává limit B za 1.100,-) Učiněným podáním limitu je účastník dražby vázán. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, není položka prodána. Okamžikem ukončením příjmu limitů a zapsáním posledního limitu do výpočetního systému, společná dobrovolná dražba movitých věcí končí. 3. Úhrada ceny dosažené vydražením : Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka, poštovného a balného při doručení poštovní zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Platit v hotovosti je možno v sídle dražebníka, možno pouze v CZK nebo EUR, jinou měnu nebudeme přijímat. 4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci : Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu. Při osobním převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem na stejnopisu potvrzení o nabytí věci v dražbě. Při zaslání limitu poštou bude doklad o nabytí věci v dražbě přiložen k zásilce. Převzetí zásilky stvrdí příjemce podpisem na doručence. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření dražby, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vznikly. 5. Reklamace: Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona O veřejných dražbách č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji movitých, použitých věcí v dražbě. Věci vydražené ve veřejné dražbě nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bezdůvodné pís. k) Občanského zákoníku. Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze do zahájení dražby. Limitenti musí reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ( tj. následující pracovní den) po převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě, nebo osobní reklamací v kanceláři dražebníka. Reklamované věci je při poštovní přepravě limitent povinen vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. Mince musí být vráceny v původním stavu (např. bez pokusů o nějaké čištění nebo jiné úpravy, vše máme nafoceno), jinak nebude případná reklamace uznána! Reklamovat nelze vady zjevně viditelné na fotografiích(scanech). Jakékoliv slevy z vydražené ceny nejsou možné! Reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak v dražebním seznamu, je nutno ve smyslu 2165 pís. b) c) d) a 2168 občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců, od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem doručení dražebníkovi. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Pokud bude reklamace věci uznána jako oprávněná, vrátí dražebník zaplacenou cenu včetně provize vydražiteli bez zbytečného odkladu. Místně příslušným soudem je obvodní soud v místě sídla dražebníka. Podle 63 odst. 1) zákona o dražbách navrhovatel dražby (majitel věci nebo osoba která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení dražby a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě jakýchkoliv pochybností doporučuje dražebník takovou věc nedražit. 6. Ostatní ujednání : Dražebník není plátcem DPH. Dražebník proto nevydává daňové doklady pro potřeby daňového odpočtu, a to ani zahraničním účastníkům. K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věcí v dražbě, který splňuje zároveň náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví. Aukce 67 Stránka 2

5 Soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy písemných limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet. Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí (vč. SK). Případní zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Organizace pověřené vydáváním osvědčení jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. ( např. Národní muzeum Praha, Moravské muzeum Brno apod.). Pokud povolení k trvalému vývozu do zahraničí bude opatřovat dražebník, bude k vydražené ceně účtovat správní poplatek 500,- Kč za povolení muzea k trvalému vývozu do zahraničí. Označení zachovalosti dražených věcí : LL, PP, Proof Leštěné razidlo RL Ražební lesk (absolutní) 0/0 Ražební lesk (nepatrně horší) BJ Bankovní jakost ( u moderních mincí = nepoškozené mince ale již poněkud zašlé, s patinou)) 1/1 Výtečná zachovalost, stopy oběhu téměř neznatelné 2/2 Dobrá zachovalost obrazu i opisu, ale viditelné stopy oběhu, mírně otřelé 3/3 Silně otřelá, ale dobře určitelná mince 4/4 Velmi špatná zachovalost na hranici čitelnosti 5/5 Nečitelný střížek - nebo + Snížení nebo zvýšení hodnocení o půl stupně Vyznamenání se rozumí se stuhou, pokud stuha chybí, nebo je nesprávná, je to vždy uvedeno v textu. Položky, které jsou opatřeny v dražebním seznamu fotem, (scanem) považuje se za součást popisu položky. Seznam používaných zkratek : AC letopočet po Kristu mat. materiál pat. Patina AH letopočet hedžry mír. mírně pošk. Poškozený Av. avers N nový pův. Původní BC letopočet před Kristem napr. naprasklý rev. Revers bl bez letopoču nat. natržený sign. Signatura bz bez značky ned. nedoražen st. Stopa část. částečně n. nepatrně stř. Střížek čišt. čištěno nep. nepatrně škr. Škrábanec d. dírka o. ouško úh. Úhoz dr. drobný okr. poškozený okraj var. Varianta hr. hrana, úhoz na hraně opr. opraveno vl. Vlasový just. justován ox. oxidace Z Zachovalý m. malý P použitý m.o. měl ouško n.s.o. nepatrná stopa po oušku LIMITY zasílejte na adresu kanceláře, obyčejným dopisem, nebo em : Nummus Praha Ing. Jaroslav Syrový Bělehradská 60 CZ12000 PRAHA 2 Přihláška k dražbě musí být vyplněna, jinak je limit neplatný. Tel.: Mobil: Nabídky materiálu do další aukce, která se bude konat v neděli , přijímáme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě na výše uvedené adrese, nejpozději Předem neprojednané zásilky materiálu poštou, nebudou přijímány. Plán dalších aukcí: Ne příjem materiálu nejpozději do Ne příjem materiálu nejpozději do Ing. Jaroslav Syrový Nummus Praha Aukce 67 Stránka 3

6 ZLATÉ MINCE Aukční přirážka 15 % na vše. BYZANC Nicophorus III. Botaniates ( ) 1. Electrum stamenon nomisma, Constantinopol, Sear: 1881, 4,34 g, napr. ražbou 1/1 7000,- HABSBURCI Albrecht II. Rakouský ( ) 2. Goldgulden (floren) bl., lilie/sv. Jan, Frid.: 1, Kuenker: 256 (10/2014) pol.6966 DC 2000 Eur + % 3,51 g, č. ned., dr. ohlý R 2/2 9500,- František Josef I. ( ) 3. dukát 1914 bz RL 5000,- 4. dukát 1915 bz, NOVORAŽBA RL 3300, zl./10 franc 1870 KB -1/1-5000, zl./10 franc 1871 KB -1/1-5500, K 1896 bz, nep. hr. 1/1 3900, K 1908 bz, 60 let vlády 0/0 3500,- ČESKOSLOVENSKO - údobí ( ) 9. 1 dukát 1923, sv. Václav RL 7500, dukát 1931, sv. Václav RL 7500,- ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) Kč 1997 = 1/10 OZ, "slezské stavy", etue a certifikát chybějí v bublině proof 5500,- FRANCIE - republika francs 1911, Y: 66a 0/0 5500,- AUSTRÁLIE Viktorie ( ) 13. Sovereign 1900, minc. zn. nečitelná, KM: 785, nep. hr. -1/1 8000,- 14. Souverign 1888 S, Sydney -1/1 8000,- ZLATÉ MEDAILE NĚMECKO - BRD 15. Vatikánský koncil, Jan XXIII. a Pavel VI., dvouportrét, Au 980, punc, 20 mm, 3,41 g proof 3800,- Aukce 67 Stránka 4

7 LITERATURA KNIHY 16. F. Cach, Nejstarší české mince I. až III. díl, základní dílo na české denáry, obálky trocho opotřebené, jinak v.d.z. 2300,- 17. Kolektiv, Výpravná publikace ČNB o historii peněz na našem území od denárů do r. 1918, jen ANGLICKÝ text, mnoho vyobr. v textu, 158 str. formátu A4, vázáno, v plátěné kazetě N 50,- 18. Eduard Polívka, Pražský rytec a medailér Antoním Guillemard 103 str., 21 tab.,mnoho vyobr. v textu, váz., ČNS 1988 N 18,- AUKČNÍ KATALOGY: 19. Dorotheum Wien, č. 519, , 1431 pol., antika, RDR, svět mnoho bar. vyobraz., výsl.list z předchozí aukce, 268 str. N 20,- 20. Fruehwald, Salzburg - č. 112, , 1174 pol. Habsburci, vše bar. vyobrazeno, 218 str. N 10,- 21. Herbert Grun - Heidelberg, č.: 65, , 2940 pol. Antika, RDR, Německo, svět, vše bar. vyobrazeno, 400 str. N 10,- 22. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2339 pol., Evropa, zlato sbírka Ruska, Něm. císař, vše bar. vyobr., 280 str. N 1,- 23. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 3571 pol., RDR, Německo, Evropa, svět, vše bar. vyobr., 471 str. N 1,- 24. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 159, , 2379 pol. RDR, Německo, Evropa, vše bar. vyobr., 407 str. N 1,- 25. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 160, , 1000 pol., ZLATO - RDR, Něm., Evropa, pol. Německo od r. 1871, vše bar. vyobraz. 172 str. N 1,- 26. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 169, , 2149 pol., literatura 220 str. N 1,- 27. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 212, , 328 pol., Solms-Hohensolms-Lich, vše bar. vyobr., 96 str. N 1,- 28. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 251., , 1325 pol., zlaté ražby Evropa a svět, + sb. Ruska, vše bar. vyobrazeno, 256 str., výsled.list N 10,- 29. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 252., , 1099 pol., Německo od r.1871 tém. vše bar. vyobrazeno, 120 str. N 5,- 30. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 256., , 1495 pol., sb. zlata Anglie a Švédska, Německo od r. 1871, vše bar. vyobrazeno, 192 str. N 10,- 31. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 257., , 1451 pol., antika, středověk vše bar. vyobrazeno, 234 str. N 5,- 32. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 258., , 1073 pol., Německo, RDR, Rusko, svět, vše bar. vyobrazeno, 380 str., výsledkový list N 10,- 33. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 260., , 2384 pol., Rusko, svět, Německo, Au+Ag, vše bar. vyobrazeno, 312 str., N 10,- Aukce 67 Stránka 5

8 34. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 261., , 2008 pol., Německo, RDR, vše bar. vyobrazeno, 398 str., výsledkový list N 10,- 35. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 262., pol., antika, vše bar. vyobrazeno, 252 str. N 10,- 36. F.R. Kunker-Osnabruck, E-live (internet) , 1637 pol. literatura, 146 str. N 1,- 37. H. Lanz - Mnichov, 107, , 987 pol., Habsb., Německo, 68 str tabulek, vše č./b. vyobrazeno tém.n 10,- 38. H. Lanz - Mnichov, č.159, , 915 pol., Antika, Německo, svět vše bar. vyobr., 191 str. N 10,- 39. NUMMUS PRAHA, č. 31 až 56 sálové aukce (tištěné sešity) č. 59, 62, 65 limitní aukce, sešitá složka, vše s výsledkovým listem, 29 ks N 300,- 40. H. D. Rauch, , 2274 pol., antika,svět, RDR vše č.b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 41. H. D. Rauch, , 2468 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 42. H. D. Rauch, 63, , 2829 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsled.list, dr.přehlé desky v.d.z. 10,- 43. H. D. Rauch, 64/II, , 1490 pol., antika, med., RDR vše č./b. vyobrazeno, přehlé desky v.d.z. 10,- 44. H. D. Rauch, 66., , 2522 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno tém.n 10,- 45. H. D. Rauch, , 3284 pol., středověk, Německo, svět, RDR, vše č./b. vyobraz., výsledkový list tém.n 10,- 46. H. D. Rauch, 68., , 3225 pol., medaile, RDR, svět, tém. vše č./b. vyobrazeno, část.vepsány docíl.ceny mikrotužkou, výsl.list, 305 str. tém.n 10,- 47. H. D. Rauch, 69., , 3156 pol., medaile, RDR, svět, mnoho č./b. vyobrazení, 305 str. tém.n 10,- 48. H. D. Rauch, 70.-II, , 2120 pol., středověk, RDR, svět a j., téměř vše č./b vyobrazeno, 292 str. tém.n 10,- 49. H. D. Rauch, 71. II.díl, , 2401 pol., středověk, RDR, svět, tém.vše č./b. vyobrazeno, 278 str., výsled.list, ohlý roh tém.n 10,- 50. H. D. Rauch, 73. II.díl, , 2463 pol., medaile, RDR, svět tém. vše č.-b.vyobr., 295 str. tém.n 10,- 51. H. D. Rauch, 74., , 2363 pol., antika, RDR, svět, tém.vše č.-b. vyobrazeno, 309 str., výsled.list tém.n 10,- 52. H. D. Rauch, 75. II.díl, , 2160 pol., svět, RDR, tém.vše č.-b.vyobr., výsled. list, 301 str. tém.n 10,- 53. H. D. Rauch, 78., , 1104 pol., spec.sb.salzburg, vše bar.vyobrazeno, 151 str. N 10,- PATENTY A CIRKULÁŘE : 54. Cirkulární nařízení Českého zemského gubernia ze dne o trestech za padělání a falšování bankovek etc., česko/německý text, +příloha: výtah z trestního zákoníku, ruční papír, 4+4 str. ca 22x34cm v.d.z. 500,- Aukce 67 Stránka 6

9 Alexander Severus ( ) ANTIKA ŘÍM 55. Denár z r.223, PM TR P II COS P, sedící Saelus, RIC:32, pod.sear:7894/7875, 3,0 g, Chaurova zn. a podložní štítek 1/1 800,- Břetislav I. ( ) BOHEMIKA DENÁRY 56. Denár C:310 RL 7000,- Vladislav III. na Moravě ( ) 57. Denár, C:896 R -1/1-1400,- Jan Lucemburský ( ) GROŠE 58. Parvus, lev/sv.václav -1/2 280,- Karel IV. ( ) 59. Pražský groš, č. ned., č. exc. -1/1-400,- 60. Pražský groš, pěkná koruna i lev, č. ned. opisy -1/1-400,- 61. Parvus, lev/sv. Václav, č. ned. 2/2 300,- 62. Parvus, lev/sv. Václav, č. ned., dr. okraj -1/1-200,- 63. Ražba z let: , fenik bl., minc.lauf Korunované poprsí zpředu/lev, Nech.: AI nebo AII, č. ned. R -1/2 700,- Václav IV. ( ) 64. Pražský groš, č. ned., 2 ks 2/2 300,- 66. Pražský groš, pěkná koruna i lev, opisy č. ned. -1/1-700,- Václav IV. ( ) nebo husité 65. peníz se lvem, čtyřráz, č. ned ,- Husité ( ) 67. Cu flůtek se lvem, Cast.: 45a, č. ned. R 1-500,- Wladislav II. Jagelonský ( ) 68. Pražský groš, v ocasu lva 1 kulička, č.ned. -1/1-300,- 69. Pražský groš bl., č. ned. -1/1-400,- Aukce 67 Stránka 7

10 Ferdinand I. ( ) 70. Černý peníz 1535, K. Hora, nad korunou 2 tečky, MKČ:85 var., nep. ned., lak 1-600,- JIHLAVA - město, (2. polovina 15. stol.) 71. haléř bl., s orlicí a "I" ve štítku, Sejbal:331, nep. okraj ražbou RRR ,- VLÁDNÍ MEDAILE A JETONY Friedrich Falcký ( ) 72. jeton na volbu a korunovaci na českého krále a v Praze Ag, 28 mm, 7,13 g, Novák:I-A7b, patina R tém.1/1 9000, /2 tolarová med. na korunovaci krále a královny na čes. krále r lvi, nad nimi ruka boží držící královskou korunu/ Falcký a Anglický znak, od Christian Maler, Ag 33 mm, 14,26 g, Don.: 2029 (ten měl jen 9,70 g), Novák: nezná, krásná stará patina RR +1/ ,- Josef I. ( ) 74. med.ke korunovaci na řím.krále v Augsburku , poprsí Josefa I. poprsí bratra Karla (VI.), Br, 43 mm, Novák: II-B 16b Novák v Br. neuvádí, jen Ag. Dobový závěs. R -2/2-400,- Karel VI. ( ) 75. Jeton na korunovaci na českého krále v Praze, Ag, 25 mm Novák: III-Z6b, zc. nep. stopa, jen na hr., nejde do plochy -1/1-2000,- 76. a Alžběta Kristýna, Na vávštěvu Příbramských dolů 1728, litá kopie, sletováno ze 2 ks, uvnitř duté, v originálu existují pouze 2 muzejní ks bílá mosaz 417,85 g, 137 mm, vl. škr., pravděpodobně kopie z Plzeňské dílny dílny. Podle Příbramského originálu vyrobeno 23 ks, kolem r.1970 R 1/ ,- Marie Theresie ( ) 77. Holdování Dolnorakouských stavů ve Vídni Ag 20,5 mm, Novák: IV-B2b 1/1 1500,- 78. Osvobození Prahy od Francouzů 2. ledna 1743, sig: Kittel F., Ag 33 mm, 13,5 g, Probst: XXVII, krásná R tém.rl 9000,- Josef II. ( ) 79. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, nep. just. 0/0 2000,- 80. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, patina 1/1 1700,- František I. ( ) 81. Prohlášení rak.císařem ve Vídni, Ag, 25 mm, Nov.:V-O1b 1/1 600,- Aukce 67 Stránka 8

11 Framtišek Josef I. ( ) 82. a Vilém II, na spojenectví, dvouportrét/ Rakouský a Něm. znak sig. BM, Ag 990, punc, 20 mm, 2,94 g, tečka patiny R 0/0 500,- 83. Medaile Pražské střelecké sbory 29.května 1852, F.J.I./alegorie německé nápisy, Montenuovo:2658, Ag, 46,5 mm, 52 g, patina,více hr. RR 1/1 4600,- 84. Korunovace na Uherského krále v Budapešti, Cín 52 mm Novák: V-B7a, dr. st. kor, dr hr., dr. rysky R 1/1-800,- 85. Císařské manévry August 1901 HORN, Ms 29 mm 1/1 400,- 86. Čestná cena c.k. ministerstva veřejných prací, na hr. nápis: Česká zahradnicko ovocnická výstava v Praze r. 1910, sig.: Tautenhayn Ag 57 mm, 70 g, dr. škr., dr. hr. 1/0-6500,- RODOVÉ MINCE A MEDAILE EGGENBERG Jan Kristian a Jan Sigfrid ( ) 87. tolar 1653 VS, Český Krumlov, Vít Scheibelhoffer, Zál.:72, krásný sb. stav R -0/ ,- Jindřich ( ) ŠLIK kr 1637 IC, Planá, Candler, P-S:90, č. ned. tém.1/1 3000,- VALDŠTEJN Albrecht Václav Eusebius ( ) 89. medaile ve formě 1/4 tolaru , sig.: H.V, Ag 900, punc, 28 mm 8,3 g, NL č.4/2000, jen 30 ks R RL 2000,- CÍRKEVNÍ MINCE A MEDAILE SALZBURK arcibiskupství Johann Jakub Bellasi ( ) 90. Guldenthaler 1581, typ:4, Zottl:644, krásný, nep. ryska R -0/0-5000,- Hieronymus Colloredo ( ) 91. tolar 1776 M, Matz, patina -1/1-3000,- ÚDOBÍ LET Údobí let ČESKOSLOVENSKO hal. 1923, 1924, patina, 2 ks 1/1 100,- Aukce 67 Stránka 9

12 93. 2 hal. 1923, 5 hal. 1923, 29, 31, 38, 5 ks -1až0 70, hal RL 200, hal RL 160, hal RL 140, hal R 0/0 400, hal RL 100, hal RL 80, Kč /0-200, Kč /1 110, Kč 1922 RL 200, Kč ažRL 200, Kč 1930 R tém.1/1 150, Kč /1 200, Kč 1928, obě var. vlnovky 2 ks 0/0 500, Kč 1929, vlas. rysky -0/0-140, Kč 1929 RL 150, Kč 1929, 1930, 2 ks 2/2 80, Kč 1928 TGM -0/0-120, Kč 1928 TGM 1/0-80, Kč 1931, 20 Kč 1934, 2 ks 1/1 220, Kč /0 80, Kč x, x, celkem 10 ks 1až1-600, Kč 1933, 1934, 2 ks 1/1+ 200, Kč 1937 TGM tém.0/0 110, Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 T.G.M., 2 ks -0/0-200,- Údobí let (tzv. Protektorát Čechy a Morava) hal RL 200, hal. 1941, nep. skvrnka 0/0 200,- Slovensko ( ) h 1942 Al R 0/0 40, KS 1944 R RL 800, KS 1944 R +1/1+ 700, KS /0 80, KS 1944 Pribina, var. bez křížku na kapličce 0/0 50, KS 1944, Pribina, obě varianty 2 ks -0/0 180, KS 1939, Tiso, dr. hr. 1/1+ 220, KS 1941, Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž, vl. rysky -0/0 100, KS 1941, Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž 0/0 150, KS 1944, Tiso 1/1 80, KS 1944, Tiso RL 200,- Aukce 67 Stránka 10

13 Údobí let hal 1952 RL 20, hal /0 60, hal 1947 Cu 1/1 30, hal 1947 Cu 0/0 80, Kčs 1952 Al, nevydaná, ORIGINÁL R RL 2600, Kč 1948, 5. květen -0/0 90, Kč 1948, 600 let UK, 1949, 700 let Hor.práv, 2 ks 0/0 100, Kč 1948, 30 let ČSR, 100 Kč 1951 Gottwald, 2 ks 1až0 100, Kč 1949 J.V.Stalin -0/0 260, Kč 1949 J.V.Stalin, patina 1/1 200, Kč 1949 J.V.Stalin 0/0 200,- Údobí let haléř 1954, 1955, 2 ks RL 20, haléř 1956, 1959, 2 ks 1až0 20, haléř 1962, 1986, 2 ks RL 20, haléř 1963 RL 40, haléř 1953 RL 30, haléř 1953, 1954, 2 ks -0/0 40, haléř 1963 RL 40, haléř 1953, 1954, 2 ks 1/1 40, haléř 1955 R tém.1/1 380, haléř 1955, skvrnky R -1/1-260, haléř 1955, vl. ryska R -1/1 400, haléř 1963, 1975, 2 ks, dr. ryska -0/0-20, haléř 1974, 1976, 2 ks -0/0-20, haléř 1953, 1954, 2 ks 1až0 80, haléř 1955 R 1/1 240, haléř 1956, Nov.: 61 R 0/0 400, haléř 1956, Nov.: 61 R 2/2 40, haléř 1958, Nov.: 61 RR 1/1 340, haléř /1-60, haléř 1953, var. Leningrad i Kremnica, 2 ks RL 480, haléř 1954 RR 0ažRL 2400, haléř 1954 RR -1/1-300, haléř /0 200, haléř 1963 RL 200, haléř /0 60, Kčs 1958, Nov.: 66 0/0 400, Kčs výročí osvobození -0/0 90, Kčs 1955, 25 Kčs 1955, 10. výročí osvobození, 2 ks 0/0 240, Kčs 1957, Komenský -0/0-120,- Aukce 67 Stránka 11

14 Kčs 1957, Komenský 0/0 40, Kčs 1966 Velká Morava 0/0 50, Kčs 1968, Národní divadlo -0/0-200, Kčs 1969, Purkyně 0/0 240, Kčs 1969, 25 let SNP 0/0 1500, Kčs 1970, 25 let osvobození 0/0 120, Kčs 1970, 25 let osvobození 0/0 130, Kčs 1968, 50 let republiky 0/0 440, Kčs 1968, 50 let republiky 0/0 480, Kčs 1968, 50 let republiky RL 400, Kčs 1971, 50 let KSČ 0/0 150, Kčs 1971, Lenin 0/0 600, Kčs 1972, J. V. Myslbek -0/0-150, Kčs 1972, J. V. Myslbek -0/0-140, Kčs 1975, S. K. Neumann. 13 g, Ag 0,700 0/0 120, Kčs 1977, Ján Kollár, 13 g, Ag 0,700 0/0 90, Kčs 1986, Levoča RL 70, Kčs 1986, Praha RL 100, Kčs 1987, kůň Převalského 0/0 100, Kčs 1989, železnice Břeclav-Brno RL 100, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 0/0 80, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 0/0 100, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 0/0 100, Kčs 1991, Mariánské Lázně RL 120, Kčs 1991, Mariánské Lázně RL 120, Kčs 1955, 10 let osvobození, var. Nov: 105b (obyč. J) 0/0 900, Kčs 1955, 10 let osvobození, var. Nov: 105b (obyč. J), lehká patina 0/0 850, Kčs 1974, Bedřich Smetana, 15 g, Ag 0,700 0/0 150, Kčs 1977, Václav Hollar 0/0 120, Kčs 1982 Koněspřežná železnice České Budějovice-Linec -0/0-120, Kčs 1983, Národní divadlo 0/0 120, Kčs 1985, Helsinki, orig. papírový obal RL 90, Kčs 1985, Martin Kukučín, orig. pap. obal-přeložený RL 90, Kčs 1985, Petr Brandl, orig. papírový obal RL 100, Kčs 1987, 225 výročí založení Baníckej akademie v Banskej Štiavnici Nov: 170, bublina -0/0-120, Kčs 1988, Světová výstava poštovních známek -0/0-120, Kčs 1990, Karel Čapek 0/0 120, Kčs 1990, Bohuslav Martinů -0/0-120, Kčs 1983, Národní divadlo, vl. rysky 0/1 550,- Aukce 67 Stránka 12

15 ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) Kč 1993, 1. výročí schválení ústavy ČR, Nov: MPCZ 1, v bublině, karta chybí 0/0 240, Kč 1994, 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene na katedrále sv. Víta, Nov.: MPCZ2, v bublině, karta RL 240, Kč 1994, 50. výročí vylodění spojenců v Normandii, Nov:MPCZ3 v bublině, karta, bublina s černým mezikružím RL 240, Kč 1994, 50. výročí vylodění spojenců v Normandii, Nov:MPCZ3 v bublině (černý mezikruh), orig. karta chybí, certif. z anglického obchodu RL 360, Kč 1994, 125. výročí koněspřežné tramvaje v Brně, Nov: MPCZ 4 v bublině, karta RL 240, Kč 1994, ochrana a tvorba životního prostředí, Nov: MPCZ5, v bublině, karta RL 240, Kč 1995, 50. výročí vítězství nad fašismem, Nov.: MPCZ6, v bublině, karta RL 240, Kč 1995, 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka Nov.: MPCZ7, v bublině, karta RL 240, Kč 1995, 50. výročí založení OSN, Nov.: MPCZ8, v bublině, karta RL 240, Kč 1996, 100. výr. České filharmonie , Nov:MPCZ9 v bublině, karta RL 240, Kč 1996, 100. výročí narození Karla Svolinského, Nov.: MPCZ10 RL 240, Kč 1996, 200 výročí narození Jean-Baptiste Gaspard Deburau, Nov.: MPCZ11, v bublině, karta RL 240, Kč 1996, 200.výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, Nov.: MPCZ12, v bublině, karta RL 240, Kč 1997, 100. výročí automobilu Prezident, Nov: MPCZ13 v bublině, karta RL 240, Kč 1997, výročí úmrtí sv. Vojtěcha , Nov: MPCZ14 v bublině, karta RL 240, Kč 1997, 100. výročí založení české amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice-Praha, Nov: MPCZ15, v bubli, karta RL 240, Kč 1997, 650. výročí založení kláštera na Slovanech, Nov: MPCZ16 v bublině, karta RL 240, Kč 1998, 650. výročí založení University Karlovy, Nov: MPCZ17 v bublině, karta RL 240, Kč 1998, 200. výročí narození Františka Palackého, Nov.: MPCZ18 v bublině, karta RL 200, Kč 1998, 150. výročí narození Františka Kmocha, Nov.: MPCZ19 v bublině, karta RL 240, Kč 1998, 800. výročí korunovace Přemysla Otakara I., Nov.: MPCZ20 v bublině, karta RL 240, Kč 1999, 50. výročí založení NATO, Nov: MPCZ21, v bublině, karta RL 240, Kč 1999, 200.výročí založení Akademie výtvarného umění v Praze Nov.: MPCZ22, v bublině, karta RL 240,- Aukce 67 Stránka 13

16 Kč 1999, 100. výročí založení vysokého učení technického v Brně Nov.: MPCZ23, v bublině, karta RL 240, Kč 1999, 100. výročí narození Ondřeje Sekory, Nov.: MPCZ24, v bublině, karta RL 240, Kč 2000, 100. výročí narození Vítězslava Nezvala, Nov.: MPCZ25 v bublině, karta RL 240, Kč 2000, 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů, Nov.: MPCZ26, v bublině, karta RL 240, Kč 2000, Zasedání mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, Nov.: MPCZ27, v bublině, karta RL 240, Kč 2000, 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha, Nov.: MPCZ28, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, počátek nového tisíciletí, Nov.: MPCZ29, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, 200. výročí narození Františka Škroupa, Nov.: MPCZ30, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, 100. výročí založení Českého fotbalového svazu, Nov.: MPCZ31, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, 200. výročí narození Jaroslava Seiferta, Nov.: MPCZ32, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, 200. výročí úmrtí Kiliana Ignáce Dientzenhofera, Nov.: MPCZ33, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, zavedení jednotné evropské meny EURO, Nov.: MPCZ34, v bublině, karta RL 240, Kč 2002, 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka, Nov.: MPCZ35, v bublině, karta RL 240, Kč 2002, 100. výročí úmrtí Emila Holuba, Nov: MPCZ 36, v bublině, karta RL 220, Kč 2002, 550. výročí ustavení Jiřího z Poděbrad zemským správcem Nov.: MPCZ37, v bublině, karta RL 220, Kč 2003, 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického, Nov.: MPCZ39, v bublině, karta RL 220, Kč 2003, 150. výročí narození Josefa Thomayera, Nov.: MPCZ40, v bublině, karta RL 220, Kč 2003, 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně, František Křižík, Nov.: MPCZ41, v bublině, karta RL 220, Kč 2003, 100. výročí ustavení svazu lyžařů v království českém, Nov.: MPCZ42, v bublině, karta RL 220, Kč 2004, 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, Nov.: MPCZ43, v bublině, karta RL 220, Kč 2004, Vstup České rep. do Evropské unie, Nov.: MPCZ44, v bublině, karta RL 220, Kč 2004, 250. výročí sestavení bleskosvodu Prokopem Divišem, Nov.: MPCZ45, v bublině, karta RL 220,- Aukce 67 Stránka 14

17 Kč 2004, 150. výročí narození Leoše Janáčka, Nov.: MPCZ46, v bublině, karta RL 220, Kč 2004, 425. výročí prvního vydání bible Kralické, Nov.: MPCZ47, v bublině, karta RL 220, Kč 2005, 100. výročí zahájení výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi, Nov.: MPCZ49, v bublině, karta RL 220, Kč 2005, 200. výročí bitvy u Slavkova, Nov.: MPCZ50, v bublině, karta RL 220, Kč 2005, 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova, Nov.: MPCZ51, v bublině, karta RL 220, Kč 2006, 250. výročí narození F. J. Gerstnera, Nov.: MPCZ52, v bublině, karta RL 220, Kč 2006, 500. výročí úmrtí Matěje Rejska, Nov.:MPCZ54, v bublině, karta RL 220, Kč 2006, 700. výročí vymření Přemyslovců po meči Václavem III. Nov.: MPCZ55, v bublině, karta RL 220, Kč 2007, 550. výročí založení Jednoty bratrské, Nov.: MPCZ57 v bublině, karta RL 220, Kč 2007, 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu, Nov.: MPCZ58, v bublině, karta RL 220, Kč 2007, 100. výročí narození Jarmily Novotné, Nov.: MPCZ59, v bublině, karta RL 220, Kč 2007, 50. výročí vypuštění první umělé družice země, Nov.: MPCZ60, v bublině, karta RL 220, Kč 2008, 650. výročí nařízení Karla IV. o zakládání vinic Nov.: MPCZ61, v bublině, karta RL 220, Kč 2008, 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky, Nov.: MPCZ62, v bublině, karta RL 220, Kč 2008, vstup do Schengenského prostoru, Nov.: MPCZ63, v bublině, karta RL 220, Kč 2008, 250. výročí narození Viktora Ponrepa, Nov. MPCZ64 v bublině, karta RL 220, Kč 2008, 100. výročí založení Národního technického Muzea, Nov.: MPCZ65, v bublině, karta RL 220, Kč 2008, 100. výročí založení Českého hokejového svazu Nov.: MPCZ66, v bublině, karta RL 220, Kč 2009, předsednictví České republiky v radě Evropské unie Nov.: MPCZ67, v bublině, karta RL 220, Kč 2009, Mistrovství světa v klasickém lyžování, Nov.: MPCZ68 v bublině, karta RL 220, Kč 2009,100. výročí dosažení severního pólu, Nov.: MPCZ69 v bublině, karta RL 220, Kč 2009, 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Lóva ben Becalei Nov.: MPCZ70, v bublině, karta RL 220,- Aukce 67 Stránka 15

18 Kč 2009, 400. výročí publikování prvnívch dvou Keplerových zákonů Nov.: MPCZ71, v bublině, karta RL 220, Kč 2010, 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje Nov.: MPCZ:72, v bublině, karta chybí RL 220, Kč 2010, 150. výročí narození Gustava Mahlera, Nov.: MPCZ73 v bublině, karta RL 220, Kč 2010, 150. výročí narození Alfonse Muchy, Nov.: MPCZ74 v bublině, karta chybí RL 220, Kč 2010, 700.výročí sňatku jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny Nov.: MPCZ75, v bublině, karta RL 220, Kč 2010, 100. výročí narození Karla Zemana Nov.: MPCZ:76, v bublině, karta RL 220, Kč 2002, 150. výročí narození Mikoláše Alše, Nov.: MPCZ38 v bublině, karta RL 220,- mince proof v etuích) Kč 1994, 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné tramvaje v Brně, Nov.: MPCZ4, bublina, etue, karta, etue je možná z jiné mince otvor je asi o 1,5 mm větší než těsný, karta je část. pomačkaná a přehlá, mince bzv proof 2500, Kč výročí narození Karela Svolinského, Nov.: MPCZ 10 bublina, etue, karta, nep. otisk prstu, proof 2000, Kč 2006, 100. výročí narození Jaroslava Ježka, Nov.: MPCZ56 bublina, etue, karta proof 500, Kč 2007, 100. výročí narození Jarmily Novotné, Nov.: MPCZ59, bublina, etue, karta proof 300, Kč 2007, 50. výročí vypuštění první umělé družice země, bublina, etue, karta proof 300, Kč 2008,150. výročí narození Viktora Ponrepa, Nov.: MPCZ64 bublina, etue, karta proof 300, Kč 2005, 200 let bitvy u Slavkova, Nov.:MPCZ 50, bublina, etue, karta proof 800,- Mezivládí ( , ) RAKOUSKO vévodství 291. Fenik bl., Vídeň, CNA-I:B153c 1 400,- Albrecht V. ( ) 292. fenik bl., blíže neurčený 2-100,- Aukce 67 Stránka 16

19 HABSBURCI Ferdinand, arcivévoda ( ) 293. Tolar bl. Tyrolsko, Hall, Vogelhuber:87/var.24, dr. vada stř., vl. škr. tém.1/1 2000,- Rudolf II. ( ) 294. Bílý groš 1579, Jáchymov, Kádner, MKČ:403, nep. ohlý 1/1 700, Malý groš Jáchymov, Hofmann, HN:8b/6c 1/1 850, Početní groš 1586 K. Hora, Šatný, špatně čitelný -3/3-200,- Fridrich Falcký ( ) kr 1620 K. Hora, Holzl, 7 zn., MKČ:667, nep. ned. -1/1-3000, kr 1620 Kutná Hora, Holzl, 2 znaky, MKČ:671, nep. ned. -1/1-4400,- Ferdinand II. ( ) mince dobrého zrna 299. Tolar 1623 Praha, Suttner, MKČ:741, ploše důleky od kleští tém.1/1 6000, kr 1632, Praha, Schuster, MKČ:761, č. ned. -1/1-300, kr 1632, Jáchymov, Steinmuler, MKČ:844 2/1-340, /2 kr 1624 HR, Vratislav, Riedel, MKČ:1046, ale Hal. tento typ u toho ročníku neuvádí RR 1-280,- Ferdinand III. ( ) 303. tolar 1652 KB, Hus.:1242 1/1 6000, kr 1631 PH, Kladsko, Petr Hema, MKČ: 1335, patina -1/1-100, kr 1640 Praha, Wolker, MKČ:1180 1/1-700, kr 1641 Praha, Wolker, MKČ:1181 1/1-700, /2 kr 1655, Praha, Margalik, MKČ:1185, Hal. uvádí 3 ks RRR tém ,- Leopold I. ( ) 308. XV kr 1664 GH, Vratislav, Hubner, Holl.: tém.1/1 500, XV kr 1684 KB, Holl.: b, křížek v letopočtu -1/2 340, XV kr 1693 MMW, Vratislav, Wackerl, Hol.:93.1.3a R tém.1/1 700, VI kr 1670 KB, Hus.:1450 1/1-320, kr 1665 KB, Hus.: 1465, ohlý okraj tém.0/0 500, kr 1696 KB, Hus.: 1466, pošk. okraj -2/2-180, kr 1699 CH-CS, Bratislava, pod. Hus.:1477/1478, ale širší poprsí R 1/1 600,- Sigmund František, arcivévoda ( ) kr 1664, Tyrolsko, Hall -1/1 120,- Josef I. ( ) kr 1705 F.N, Vratislav, Nowak, MKČ:1758-0/0-300, kr 1709 FN, Vratislav, MKČ:1760, var. opisů, dr. hr. 2/1-240,- Aukce 67 Stránka 17

20 kr 1710 FN, Vratislav, Nowak, MKČ:1761, var.opisu -1/1-240, kr 1711 BW, K. Hora, Wohnsiedler, MKČ:1731, krásný, nep. hr. ražbou +1/1 600, Ag poltura 1709, Hus: 1579 R -1/1-500,- Karel VI. ( ) /12 tolaru 1740, Hall, Tyroly, vlas. rysky R -1/1-5000, XV kr 1733 Praha, Scharff, MKČ:1820, exklusivní RL 8000, XV kr 1735, Vídeň, dobře oprav. nep. stopa -1/1-4000, kr bl., nouzový, Pešťská invalidovna, krásný RR 0/0 6000, kr 1740 Praha, Scharff, MKČ: 1841 RR tém.1/1 1900,- Marie Theresie ( ) 326. tolar 1742 KB, Kremnica, Hus: 1667 tém.1/1 3800, tolar křížový 1765 Brusel, Nov.:153, dr. hr. 2/2 1100, tolar 1780 B/S.K.-P.D., Hus.:1680, dr. flrky patiny, zc. nep. just. tém.0/0 2800, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň 0ažRL 440, kr 1768 Vídeň, IC-SK, napr. ražbou, jinak 1/1 3000, VI kr 1743, Tyrolsko, Hall, -1/1 500, kr 1760 W, Vídeň, měděný -1/1-160, denár Cu 1766 bz., Nov:16 tém.1/1 150, heller 1768 bz, patina 1/1-100,- František Lotrinský ( ) kr 1752 HA, Hall, Tyroly, Nov.:19 1/1 2500, kr 1749 HA, Hall, Tyroly, Nov.:19, dr. just. -0/0 3000, XVII kr 1749 KB, R: silně just. 2/2 300, XVII kr 1762 PR, Praha, MKČ:1992 1/0-2600, kr 1757 KB, Hus.:1815-2/2 340,- Josef II. jako spoluvladař ( ) kr 1769 E/HG R 2/2 260, kr 1774 E/H-G R -1/1 260, kr 1778 F/VC-S 2/1-260,- Josef II. ( ) kr 1786 E 2/2+ 200, kr 1788 B -2/2 70, kr 1790 S, Smolník, patina 2/1-40, heller 1789 H, zc. nep. naprasklý (1 mm) RR +1/ ,- Leopold II. ( ) /4 tolar křížový 1791 H -2/2 1500, heller 1791 H RR -0/0 3800,- Aukce 67 Stránka 18

21 František I. ( ) 349. tolar křížový 1795 H 2/1-800, /4 tolar křížový 1797 B, dr. just. -0/0-1200, kr 1808 B -0/0 800, kr 1809 A, škr. -2/2-80, kr 1810 A 0/RL 800, kr 1810 A, dr. skvrnky patiny -0/0-600, kr 1810 A RL 900, kr 1810 A, vl. ryska 0/RL 700, kr 1831 A, vlající stuhy, dr. škr. -1/1-200, kr 1831 M R -0/0-1000, kr 1835 E R -2/1-300, kr 1807 B -2/2-60, kr 1800 B 1/1 180, kr 1800 A, nep. flíčky 1/1 80,- Ferdinand V. ( ) 363. Tolar 1836 A, opis: FERDINANDVS, nep. hlaz., dr. rysky, zc. nep. hr., patina R 1/ , Tolar 1848 A, zcela mimořádná zachovalost, jako proof, uncirculated, (jiný než posledně)v tomto stavu R RL 8500, kr 1844 B, madona 2/2 100, kr 1844 C -1/1 260, kr 1845 C +1/1+ 260, kr 1845 C 1/1 200, kr 1848 B - madona, latinský opis tém.0/0 260, kr 1838 C R 1/1-440, kr 1842 B, madona -0/0-600, kr 1840 C, vl. rysky +1/0 440,- Revoluce ( ) kr 1848 A, pěkný +1/1+ 280, lire 1848 M, Governo provisorio di Lombardia, nep. vlas.rysky R -0/0-3800,- František Josef I. ( ) konvenční měna 375. Tolar konvenční 1854 A, svatební, vl. rysky, větší stopa po oušku, jinak 1/1 2800, /2 tolar konvenční 1854 A, svatební, vl. rysky, zc. nep. hr. 0/0 2800, kr 1851 B 1/1 180,- spolková a zlatníková měna 378. Tolar spolkový 1858 B, vl. rysky R -0/0 5500, Tolar spolkový 1868 III. německé spolkové střelby ve Vídni, dr. škr. -0/0 8000, zlatník 1864 A, krásný R 0/ ,- Aukce 67 Stránka 19

22 zlatník 1882 bz, vl. rysky, dr. hr. -0/0 3200, zlatník 1885 pamětní, II. Rakouské střelecké závody v Insbrucku na hr. orig. punc "A", zc. nep. hr. R 0/ , zlatník 1887 Kutná Hora, NOVORAŽBA, sig: KOLÁŘSKÝ R74, ale KOPIE jen 16 g, Ag, 36 mm, nep. hr 1/1 440, Zlatník 1857 A R -1/ , Zlatník 1858 B, nep. hr. R 1/0-1100, Zlatník 1859 B R 0/0 1200, Zlatník 1859 E RR RL 1500, Zlatník 1860 A, cín, zkouška nebo dobové falsum, 9,2 g R 2/2 260, Zlatník 1862 A, dr. hr. -0/0 280, Zlatník 1868 KB, nep. vl. rysky R 0/0 3400, Zlatník 1868 KB, vl. rysky R -0/0-3000, Zlatník 1869 GYF, lehká patina R 1/1-1200, Zlatník 1869 KB R 2/2 900, Zlatník 1869 KB R -1/1-1200, Zlatník 1869 KB, zc. n. hr. R -0/0-1200, Zlatník 1870 A, dr. hr. R -1/1-1000, Zlatník 1871 A R -0/0-1000, zlatník 1871 KB, vl. Rysky R -0/0-3200, Zlatník 1872 bz R -0/0-1500, Zlatník 1873 bz R +1/1+ 800, Zlatník 1873 bz R 0/RL 460, Zlatník 1877 bz 2/2 100, Zlatník 1877 bz 0/RL 380, Zlatník 1878 KB, vl. rysky 1/1 320, Zlatník 1880 KB 0/0 500, Zlatník 1881 KB, úzký štít, 11,4 mm -0/0-500, Zlatník 1881 KB, širší štít R 1/1 700, Zlatník 1882 bz -0/0 300, zlatník 1882 KB, patina, 2x hr., jinak 1/1 700, Zlatník 1884 KB, nep. skvrnky -0/0 440, Zlatník 1885 bz 0/0 300, Zlatník 1886 KB -0/0-300, Zlatník 1886 KB -1/1 380, Zlatník 1887 KB, nep. rysky 0/0 480, Zlatník 1889 bz 0/RL 280, Zlatník 1892 bz, dr. rysky 1/0-340, Zlatník 1892 bz +1/0 300, /4 zlatník 1859 B 1/1+ 260, /4 zlatník 1860 B 1/1 260, kr 1888 KB-VP R RL 1800, kr 1859 M R 0/RL 1400,- Aukce 67 Stránka 20

23 kr 1885 bz, patina 1/1 40,- korunová měna koruna 1900 bz, původní nečištěný stav R 0/0 1400, koruna 1907 KB, jubilejní, 40 let korunovace, zc. nep. hr. tém.0/0 1100, koruna 1907 KB, jubilejní, 40 let korunovace 0/0 1500, koruna 1908 KB, pěkná zlatavá patina -0/0-800, koruna 1909 bz, Schwartz, vl. rysky -0/0 850, koruna 1909 bz, Marschall, vl. rysky 1/1 550, koruna 1912 bz 1/0-90, koruna 1912 bz, 1913 bz, 2 ks 0/0 300, koruna 1913 bz, nep. rysky 1/0-100, koruna 1913 bz, 1913 KB, 2 ks 1/1 240, koruna 1913 KB, 1 koruna 1913 bz, 1915 bz, 3 ks 1/1 200, koruna 1894 bz tém.0/0 140, koruna 1895 KB, patina 1/1 140, koruna 1896 bz, 1896 KB, 2 ks -2až1 240, koruna 1896 KB, patina 1/1 180, koruna 1896 KB jubilejní, příchod Maďarů, vl. rysky -0/0 200, koruna 1896 KB jubilejní, příchod Maďarů, dr. rysky -1/1-160, koruna 1898 bz -1/1-180, koruna 1899 bz, 1914 bz, 1915 KB, 3 ks 1/0-120, koruna 1901 bz, lehká patina -0/0-200, koruna 1902 bz 2/1-90, koruna 1904 bz R 2/1 650, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády tém.0/0 80, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 0/0 120, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 1/1 140, koruna 1914 KB 0/0 120, koruna 1915 bz, 1915 KB, 2 ks +1/1+ 100, koruna 1915 KB 0/0 100, koruna 1915 KB 0/0 150, koruna 1915 KB RL 120, heller 1916, 1917, 1918 bz, Fe, patina, 3 ks 1/1 60, fillér 1892 KB RR -1/2 100, Heller 1915 bz 1/1 30, fillér 1908 KB 0/0 220, heller 1915 bz RL 160, fillér 1916 KB, Fe, Novotný:64 R 1/1-300,- Aukce 67 Stránka 21

24 NĚMECKO BAVORSKO Karl Theodor ( ) 459. Tolar 1778, monogram H.ST. pod ramenem, KMG:259, dr. just. -1/1 900,- Ludvík II. ( ) 460. tolar spolkový 1871, NOVORAŽBA 2006, jako KMG:489, v bublině, BK 14,8 g RL 100,- Otto ( ) Mark 1903 D, KM:512.4, dr. rysky tém.1/1 700,- Luitpold ( ) Mark 1911 D, 90 let, KMG:516 RL 500,- Friedrich Christian ( ) BRANDENBURG-BAYREUTH kr 1765 CLR, KMG:236-1/1-100,- BRANDENBURG Friedrich Wilhelm ( ) /24 tolaru 1654, KMG:264-1/1-260, /24 tolaru 1656, KMG:245-1/1-260,- Rudolf August ( ) BRUNSWICK WOLFENBUTTEL 466. XII Mariangroschen 167?, KMG:504, č. ned., st., oprav. hr. 2/2 300,- HAMBURG - město Mark 1907 J, KM:294 1/1 1100,- Karel Ludvík OTTINGEN HRABSTVÍ 468. batzen /1-700,- PRUSKO Friedrich II. ( ) 469. Tolar 1785 A, KMG: /1 2200, /3 tolaru 1768 B, KM:329.2, vl. rysky 1/0-1000,- Fridrich Vilém III. ( ) groš 1797 A, KM: /2 100,- Aukce 67 Stránka 22

25 Vilém I. ( ) /6 tolaru 1862 A, KMG:487 RL 1100,- Vilém II. ( ) Mark 1902 A, KMG:523, 2x dr. hr. -0/0-500, Mark 1903 A, KMG:523, vl. rysky, nep. hr. 1/0-400, Mark 1910 A, KM:527 0/0 300, Mark 1910 A, KM:527, vl. rysky -0/0 300, Mark 1904 A, KMG:522 1/1 240, Mark 1906 A, KMG:522 1/1 200, Mark 1913, král volá, KMG:532 1/1 300,- Johann Georg I. ( ) SASKO 480. groš /1 200,- Johann Georg III. ( ) /3 tolaru 1684 CF, KMG: 571 tém.0/0 3000, /3 tolaru 1686 CF, KMG: 571 0/0 4000,- Albert ( ) Mark 1898 E, Y:181a ,- Wilém I. ( ) SASKO-MÍŠEŇ 484. štítový groš, Krug: , patina -1/1-400,- Wilhelm II. ( ) WURTEMBERG Mark 1901 F, KMG:632-1/1 1100,- Drobné mince císařství ( ) Mark 1906 E, KMG:14 R 0/0 800, Mark 1906 F, KMG:14 1/1 200, Mark 1907 D, KMG:14 0/0 180, Mark 1910 A, nep. hr. -0/0-80, Mark 1912 A, KMG:14 0/0 160, Mark 1915 A, 1915 J, 2 ks 0/0 300, Mark 1915 D, KMG:14 RL 100,- VÝMARSKÁ REPUBLIKA ( ) Mark 1922 J (Al.), 3. výročí ústavy, KMG:29, zc. nep. skvrnky 0/0 90, Reichspfennig 1924 E 1/1-20,- Aukce 67 Stránka 23

26 3. ŘÍŠE ( ) Reichsmark 1934 A, kostel s datem, KMG:81, nep. rysky -1/1-130, Reichsmark 1934 F, Schiller, KMG:84, vl. Rysky R 1/1 800, Reichsmark 1936 D, Hindenburg, KMG:93 1/1 100, Reichsmark 1939 E, Hindenburg, KMG:39-0/0-440, Reichspfennig 1935 E, KMG:87 0/0 100, Reichspfennig 1939 F, Al, KMG:96-0/0-140, Reichspfennig 1940 B, KMG:96-0/0-100, Reichspfennig 1943 A, Al. KMG:96 1/1 60,- BRD (1949- ) Deutschemark 1972 J, XX. olympiáda v Mnichově (o.oheň), KMG: 135 RL 140, Deutschemark 1972 J, XX. olympiáda v Mnichově, sportovci, KM.:132-0/0-130, Deutschemark 1991 A, Brandenb. brána, dr. st. kor, více dr. škr. 1/1 140, Deutschemark 1991 A, Brandenburská brána -0/0 150, Deutschemark 1992 D, Orden pour le merite, 150. výročí RL 140, Deutschemark 1992 G, Kathe Kollwitz , KMG:178 0/0 140, Deutschemark 1992 G, Kathe Kollwitz , KMG:178 0/0 140, Deutschemark 1993 J, Robert Koch -0/0-140, Deutschemark 1994 A, Widerstandt proof 180, Deutschemark 1994 G, Johann Gottfried Herder proof 180, Deutschemark 1995 F, Heinricvs dux Bavarie et Saxonie, vl. rysky, dr. hr. proof 180, Deutschemark 1995 J, 50 let bombardování Drážďan 0/0 140, Deutschemark 1998 J, Westfálský mír /0 150, Mark 1964 J, Johann Gottlieb Fichte, KMG:118 R -0/0 1800, Mark 1967 D, KMG: /0 80, Mark 1971 D, KMG: /1+ 150, Mark 1971 G, KMG:112.1, nep. vl. rysky 0/RL 100, Deutschemark 1951 G, KMG:111 R 1/1 1200,- DDR ( ) Mark 1969, XX. let DDR, KM:22.1 1/1 60, Mark 1966, Karl Friedrich Schinkel, KMG: 15.1 R 0/0 3500,- Viktorie ( ) EVROPA ANGLIE florin 1887, KM.:763, dr. rysky R 1/0-1700,- Jiří V. ( ) pence 1935, x, 3 ks -1/1 50,- Aukce 67 Stránka 24

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod.

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. 66. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 66.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Leden 2012 Jednodukát ČR 2012 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.500,- Dvoudukát ČR 2012-Pověst o Horymírovi/ Au999,9/

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Věstník ČNB částka 18/2012 SEZNAM

Věstník ČNB částka 18/2012 SEZNAM SEZNAM a) platných právních předpisů České národní banky (popř. Státní banky československé) vyhlášených od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2012 ve Sbírce zákonů b) platných opatření České národní banky,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz )

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz ) 881 nuz1934_1 Numismatické zprávy 1934/1 Běšinovský poklad - pozn.k nálezu kouřimskému nález, Běšínov u Kouřimi 1927, denár, Bořivoj II.,Vladislav II., Soběslav I. O mincích arabských ( východního a západního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA BRNO 5. 6. 2014 VLÁDNÍ MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ (ČECHY, MORAVA, SLEZSKO) 1526 1856 v době panování rodu Habsburského Díl I. + II. Ivo Halačka DUKÁT, spol. s r.o. BRNO 2011 REGIERUNGSMÜNZEN DER LÄNDER DER

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/177/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/Ha/TR/2011 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČ: 26159678 se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00 zapsaný v

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) Dražební vyhláška č.j. 83DD2012 o konání opakované dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované dražby dobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání opakované dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 25 ve spojení s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající:, se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

RAZE B NI VYH LAS KA

RAZE B NI VYH LAS KA EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz v,, v RAZE B NI VYH LAS KA Me.STSKÁ CAST

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika So u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012], mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej stavebních pozemků v obci Písek č. j: 632/2013-A,OA Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání opakované aukce. Den konání aukce se

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: Sídlo: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 1. Dražebník: BREAS, a.s., IČ: 25 55 11 16, se sídlem Brno, Leitnerova 14, tel. 777848851,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Stolařství-Avrat s.r.o., U ovčárny 10, Krnov 794 01, IČO: 29445884, DIČ: CZ29445884

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více