67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu :00 hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod."

Transkript

1 67. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu :00 hod.

2

3 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO: Vyhlašuje konání 67. dobrovolné společné dražby movitých věcí, která se uskuteční ve znění zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon). Datum a místo konání dražby: Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity. Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce Zde je možno si ho stáhnout. V papírové formě není katalog vydán. Uzávěrka příjmu limitů je neděle ve 12:00 hod. Limitní list je ke stažení k dispozici na Místem konání dražby je sídlo dražebníka. I. Předmět dražby Předmětem dražby jsou movité věci: mince, papírová platidla, medaile, faleristika, odborná literatura a drobné starožitnosti. Popis jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy. II. Stanovení příhozů: Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : do 20,- 1,- do 1.000,- 50,- do , ,- do 50,- 2,- do 4.000,- 100,- do , ,- do 100,- 5,- do 6.000,- 200,- nad , ,- do 200,- 10,- do 20000,- 500,- do 500,- 20,- do , ,- III. Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení dražební jistoty ( 14 zák.) až do výše 30 % vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u České spořitelny a.s. č. ú.: /0800 nejpozději do hod., v poslední pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dokladem o složení dražební jistoty je doklad banky nebo písemné potvrzení dražebníka. Při úhradě ceny dosažené vydražením, se dražební jistota započítá. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc bude mu dražební jistota vrácena po ukončení dražby. IV. K ceně dosažené vydražením se připočítává 15 % poplatek (provize) pro dražebníka. Dražebník není plátcem DPH. Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. V. Prohlídka movitých věcí předaných do dražby: Je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník, nebo jím pověřený zaměstnanec zvlášť cennou věc z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popřípadě náhrady škody, nesmí tento úkon provádět sám účastník prohlídky. VI. Osobám které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné a balné ve výši 100,- Kč do tuzemska, 10,- EUR do ostatních zemí EU vč. Slovenska. (Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů do tuzemska při vydražené ceně vyšší než ,- Kč). Při zaslání předmětů dražby do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Aukce 67 Stránka 1

4 Dražební řád : 1. Účastníci ražby: Účastníkem dražby mohou být pouze právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být vždy stát ( 3 odst. 1 a 2). Zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastníkem dražby nesmí být osoba : - na jejíž majetek byl prohlášen konkurz - která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána ( 3 odst. 5 zák.) - která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila ( 3, odst. 5 zák.) Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá osoba, která na výzvu dražebníka nebo jím pověřeného pracovníka doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií ( 23 odst. 2 zák.), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby. Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpis limitenta byl úředně ověřen ( 4 zák.) Limit bude do aukce zařazen pouze po splnění předcházejících povinností. Limity se přijímají pouze od účastníků dražby s doručovací adresou na celním území Evropské unie. Při zaslání předmětů do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Při zaslání limitu do zahraničí účtujeme poštovné ve výši 10,- EUR, vč. Slovenska. Do aukce budou zařazeny limity došlé nejpozději do hod., dne 7. června Limity s nevyplněnou dražební přihláškou, nejasné nebo opožděné, nebudou do aukce zařazeny. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu uveřejněného na webových stránkách www. numismatika.cz. Dodržujte příhozy dle dražební tabulky. V opačném případě aukční program automaticky zaokrouhlí váš limit směrem na příhoz dolů! A ušetříte si tak případné zklamání. 2. Průběh dražby : Dražba probíhá zapsáním limitů do výpočetního systému dražebníka, a to v pořadí, v jakém byly dražebníkovi doručeny. Při rovnosti limitů, má přednost limit dříve došlý. Pokud je jediný limit, získává vydraženou položku za vyvolávací cenu. Jsou-li dva a více limitů na stejnou položku, získává položku nejvyšší limit za cenu 2. Nejvyššího limitu + příhoz, dle tabulky příhozů uveřejněné v čl. II. ( Příklad: Limit A: 1000,- limit B: 1300,-. Položku získává limit B za 1.100,-) Učiněným podáním limitu je účastník dražby vázán. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, není položka prodána. Okamžikem ukončením příjmu limitů a zapsáním posledního limitu do výpočetního systému, společná dobrovolná dražba movitých věcí končí. 3. Úhrada ceny dosažené vydražením : Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka, poštovného a balného při doručení poštovní zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Platit v hotovosti je možno v sídle dražebníka, možno pouze v CZK nebo EUR, jinou měnu nebudeme přijímat. 4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci : Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu. Při osobním převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem na stejnopisu potvrzení o nabytí věci v dražbě. Při zaslání limitu poštou bude doklad o nabytí věci v dražbě přiložen k zásilce. Převzetí zásilky stvrdí příjemce podpisem na doručence. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření dražby, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vznikly. 5. Reklamace: Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona O veřejných dražbách č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji movitých, použitých věcí v dražbě. Věci vydražené ve veřejné dražbě nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bezdůvodné pís. k) Občanského zákoníku. Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze do zahájení dražby. Limitenti musí reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ( tj. následující pracovní den) po převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě, nebo osobní reklamací v kanceláři dražebníka. Reklamované věci je při poštovní přepravě limitent povinen vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. Mince musí být vráceny v původním stavu (např. bez pokusů o nějaké čištění nebo jiné úpravy, vše máme nafoceno), jinak nebude případná reklamace uznána! Reklamovat nelze vady zjevně viditelné na fotografiích(scanech). Jakékoliv slevy z vydražené ceny nejsou možné! Reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak v dražebním seznamu, je nutno ve smyslu 2165 pís. b) c) d) a 2168 občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců, od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem doručení dražebníkovi. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Pokud bude reklamace věci uznána jako oprávněná, vrátí dražebník zaplacenou cenu včetně provize vydražiteli bez zbytečného odkladu. Místně příslušným soudem je obvodní soud v místě sídla dražebníka. Podle 63 odst. 1) zákona o dražbách navrhovatel dražby (majitel věci nebo osoba která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení dražby a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě jakýchkoliv pochybností doporučuje dražebník takovou věc nedražit. 6. Ostatní ujednání : Dražebník není plátcem DPH. Dražebník proto nevydává daňové doklady pro potřeby daňového odpočtu, a to ani zahraničním účastníkům. K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věcí v dražbě, který splňuje zároveň náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví. Aukce 67 Stránka 2

5 Soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy písemných limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet. Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí (vč. SK). Případní zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Organizace pověřené vydáváním osvědčení jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. ( např. Národní muzeum Praha, Moravské muzeum Brno apod.). Pokud povolení k trvalému vývozu do zahraničí bude opatřovat dražebník, bude k vydražené ceně účtovat správní poplatek 500,- Kč za povolení muzea k trvalému vývozu do zahraničí. Označení zachovalosti dražených věcí : LL, PP, Proof Leštěné razidlo RL Ražební lesk (absolutní) 0/0 Ražební lesk (nepatrně horší) BJ Bankovní jakost ( u moderních mincí = nepoškozené mince ale již poněkud zašlé, s patinou)) 1/1 Výtečná zachovalost, stopy oběhu téměř neznatelné 2/2 Dobrá zachovalost obrazu i opisu, ale viditelné stopy oběhu, mírně otřelé 3/3 Silně otřelá, ale dobře určitelná mince 4/4 Velmi špatná zachovalost na hranici čitelnosti 5/5 Nečitelný střížek - nebo + Snížení nebo zvýšení hodnocení o půl stupně Vyznamenání se rozumí se stuhou, pokud stuha chybí, nebo je nesprávná, je to vždy uvedeno v textu. Položky, které jsou opatřeny v dražebním seznamu fotem, (scanem) považuje se za součást popisu položky. Seznam používaných zkratek : AC letopočet po Kristu mat. materiál pat. Patina AH letopočet hedžry mír. mírně pošk. Poškozený Av. avers N nový pův. Původní BC letopočet před Kristem napr. naprasklý rev. Revers bl bez letopoču nat. natržený sign. Signatura bz bez značky ned. nedoražen st. Stopa část. částečně n. nepatrně stř. Střížek čišt. čištěno nep. nepatrně škr. Škrábanec d. dírka o. ouško úh. Úhoz dr. drobný okr. poškozený okraj var. Varianta hr. hrana, úhoz na hraně opr. opraveno vl. Vlasový just. justován ox. oxidace Z Zachovalý m. malý P použitý m.o. měl ouško n.s.o. nepatrná stopa po oušku LIMITY zasílejte na adresu kanceláře, obyčejným dopisem, nebo em : Nummus Praha Ing. Jaroslav Syrový Bělehradská 60 CZ12000 PRAHA 2 Přihláška k dražbě musí být vyplněna, jinak je limit neplatný. Tel.: Mobil: Nabídky materiálu do další aukce, která se bude konat v neděli , přijímáme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě na výše uvedené adrese, nejpozději Předem neprojednané zásilky materiálu poštou, nebudou přijímány. Plán dalších aukcí: Ne příjem materiálu nejpozději do Ne příjem materiálu nejpozději do Ing. Jaroslav Syrový Nummus Praha Aukce 67 Stránka 3

6 ZLATÉ MINCE Aukční přirážka 15 % na vše. BYZANC Nicophorus III. Botaniates ( ) 1. Electrum stamenon nomisma, Constantinopol, Sear: 1881, 4,34 g, napr. ražbou 1/1 7000,- HABSBURCI Albrecht II. Rakouský ( ) 2. Goldgulden (floren) bl., lilie/sv. Jan, Frid.: 1, Kuenker: 256 (10/2014) pol.6966 DC 2000 Eur + % 3,51 g, č. ned., dr. ohlý R 2/2 9500,- František Josef I. ( ) 3. dukát 1914 bz RL 5000,- 4. dukát 1915 bz, NOVORAŽBA RL 3300, zl./10 franc 1870 KB -1/1-5000, zl./10 franc 1871 KB -1/1-5500, K 1896 bz, nep. hr. 1/1 3900, K 1908 bz, 60 let vlády 0/0 3500,- ČESKOSLOVENSKO - údobí ( ) 9. 1 dukát 1923, sv. Václav RL 7500, dukát 1931, sv. Václav RL 7500,- ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) Kč 1997 = 1/10 OZ, "slezské stavy", etue a certifikát chybějí v bublině proof 5500,- FRANCIE - republika francs 1911, Y: 66a 0/0 5500,- AUSTRÁLIE Viktorie ( ) 13. Sovereign 1900, minc. zn. nečitelná, KM: 785, nep. hr. -1/1 8000,- 14. Souverign 1888 S, Sydney -1/1 8000,- ZLATÉ MEDAILE NĚMECKO - BRD 15. Vatikánský koncil, Jan XXIII. a Pavel VI., dvouportrét, Au 980, punc, 20 mm, 3,41 g proof 3800,- Aukce 67 Stránka 4

7 LITERATURA KNIHY 16. F. Cach, Nejstarší české mince I. až III. díl, základní dílo na české denáry, obálky trocho opotřebené, jinak v.d.z. 2300,- 17. Kolektiv, Výpravná publikace ČNB o historii peněz na našem území od denárů do r. 1918, jen ANGLICKÝ text, mnoho vyobr. v textu, 158 str. formátu A4, vázáno, v plátěné kazetě N 50,- 18. Eduard Polívka, Pražský rytec a medailér Antoním Guillemard 103 str., 21 tab.,mnoho vyobr. v textu, váz., ČNS 1988 N 18,- AUKČNÍ KATALOGY: 19. Dorotheum Wien, č. 519, , 1431 pol., antika, RDR, svět mnoho bar. vyobraz., výsl.list z předchozí aukce, 268 str. N 20,- 20. Fruehwald, Salzburg - č. 112, , 1174 pol. Habsburci, vše bar. vyobrazeno, 218 str. N 10,- 21. Herbert Grun - Heidelberg, č.: 65, , 2940 pol. Antika, RDR, Německo, svět, vše bar. vyobrazeno, 400 str. N 10,- 22. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2339 pol., Evropa, zlato sbírka Ruska, Něm. císař, vše bar. vyobr., 280 str. N 1,- 23. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 3571 pol., RDR, Německo, Evropa, svět, vše bar. vyobr., 471 str. N 1,- 24. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 159, , 2379 pol. RDR, Německo, Evropa, vše bar. vyobr., 407 str. N 1,- 25. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 160, , 1000 pol., ZLATO - RDR, Něm., Evropa, pol. Německo od r. 1871, vše bar. vyobraz. 172 str. N 1,- 26. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 169, , 2149 pol., literatura 220 str. N 1,- 27. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 212, , 328 pol., Solms-Hohensolms-Lich, vše bar. vyobr., 96 str. N 1,- 28. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 251., , 1325 pol., zlaté ražby Evropa a svět, + sb. Ruska, vše bar. vyobrazeno, 256 str., výsled.list N 10,- 29. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 252., , 1099 pol., Německo od r.1871 tém. vše bar. vyobrazeno, 120 str. N 5,- 30. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 256., , 1495 pol., sb. zlata Anglie a Švédska, Německo od r. 1871, vše bar. vyobrazeno, 192 str. N 10,- 31. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 257., , 1451 pol., antika, středověk vše bar. vyobrazeno, 234 str. N 5,- 32. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 258., , 1073 pol., Německo, RDR, Rusko, svět, vše bar. vyobrazeno, 380 str., výsledkový list N 10,- 33. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 260., , 2384 pol., Rusko, svět, Německo, Au+Ag, vše bar. vyobrazeno, 312 str., N 10,- Aukce 67 Stránka 5

8 34. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 261., , 2008 pol., Německo, RDR, vše bar. vyobrazeno, 398 str., výsledkový list N 10,- 35. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 262., pol., antika, vše bar. vyobrazeno, 252 str. N 10,- 36. F.R. Kunker-Osnabruck, E-live (internet) , 1637 pol. literatura, 146 str. N 1,- 37. H. Lanz - Mnichov, 107, , 987 pol., Habsb., Německo, 68 str tabulek, vše č./b. vyobrazeno tém.n 10,- 38. H. Lanz - Mnichov, č.159, , 915 pol., Antika, Německo, svět vše bar. vyobr., 191 str. N 10,- 39. NUMMUS PRAHA, č. 31 až 56 sálové aukce (tištěné sešity) č. 59, 62, 65 limitní aukce, sešitá složka, vše s výsledkovým listem, 29 ks N 300,- 40. H. D. Rauch, , 2274 pol., antika,svět, RDR vše č.b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 41. H. D. Rauch, , 2468 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 42. H. D. Rauch, 63, , 2829 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsled.list, dr.přehlé desky v.d.z. 10,- 43. H. D. Rauch, 64/II, , 1490 pol., antika, med., RDR vše č./b. vyobrazeno, přehlé desky v.d.z. 10,- 44. H. D. Rauch, 66., , 2522 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno tém.n 10,- 45. H. D. Rauch, , 3284 pol., středověk, Německo, svět, RDR, vše č./b. vyobraz., výsledkový list tém.n 10,- 46. H. D. Rauch, 68., , 3225 pol., medaile, RDR, svět, tém. vše č./b. vyobrazeno, část.vepsány docíl.ceny mikrotužkou, výsl.list, 305 str. tém.n 10,- 47. H. D. Rauch, 69., , 3156 pol., medaile, RDR, svět, mnoho č./b. vyobrazení, 305 str. tém.n 10,- 48. H. D. Rauch, 70.-II, , 2120 pol., středověk, RDR, svět a j., téměř vše č./b vyobrazeno, 292 str. tém.n 10,- 49. H. D. Rauch, 71. II.díl, , 2401 pol., středověk, RDR, svět, tém.vše č./b. vyobrazeno, 278 str., výsled.list, ohlý roh tém.n 10,- 50. H. D. Rauch, 73. II.díl, , 2463 pol., medaile, RDR, svět tém. vše č.-b.vyobr., 295 str. tém.n 10,- 51. H. D. Rauch, 74., , 2363 pol., antika, RDR, svět, tém.vše č.-b. vyobrazeno, 309 str., výsled.list tém.n 10,- 52. H. D. Rauch, 75. II.díl, , 2160 pol., svět, RDR, tém.vše č.-b.vyobr., výsled. list, 301 str. tém.n 10,- 53. H. D. Rauch, 78., , 1104 pol., spec.sb.salzburg, vše bar.vyobrazeno, 151 str. N 10,- PATENTY A CIRKULÁŘE : 54. Cirkulární nařízení Českého zemského gubernia ze dne o trestech za padělání a falšování bankovek etc., česko/německý text, +příloha: výtah z trestního zákoníku, ruční papír, 4+4 str. ca 22x34cm v.d.z. 500,- Aukce 67 Stránka 6

9 Alexander Severus ( ) ANTIKA ŘÍM 55. Denár z r.223, PM TR P II COS P, sedící Saelus, RIC:32, pod.sear:7894/7875, 3,0 g, Chaurova zn. a podložní štítek 1/1 800,- Břetislav I. ( ) BOHEMIKA DENÁRY 56. Denár C:310 RL 7000,- Vladislav III. na Moravě ( ) 57. Denár, C:896 R -1/1-1400,- Jan Lucemburský ( ) GROŠE 58. Parvus, lev/sv.václav -1/2 280,- Karel IV. ( ) 59. Pražský groš, č. ned., č. exc. -1/1-400,- 60. Pražský groš, pěkná koruna i lev, č. ned. opisy -1/1-400,- 61. Parvus, lev/sv. Václav, č. ned. 2/2 300,- 62. Parvus, lev/sv. Václav, č. ned., dr. okraj -1/1-200,- 63. Ražba z let: , fenik bl., minc.lauf Korunované poprsí zpředu/lev, Nech.: AI nebo AII, č. ned. R -1/2 700,- Václav IV. ( ) 64. Pražský groš, č. ned., 2 ks 2/2 300,- 66. Pražský groš, pěkná koruna i lev, opisy č. ned. -1/1-700,- Václav IV. ( ) nebo husité 65. peníz se lvem, čtyřráz, č. ned ,- Husité ( ) 67. Cu flůtek se lvem, Cast.: 45a, č. ned. R 1-500,- Wladislav II. Jagelonský ( ) 68. Pražský groš, v ocasu lva 1 kulička, č.ned. -1/1-300,- 69. Pražský groš bl., č. ned. -1/1-400,- Aukce 67 Stránka 7

10 Ferdinand I. ( ) 70. Černý peníz 1535, K. Hora, nad korunou 2 tečky, MKČ:85 var., nep. ned., lak 1-600,- JIHLAVA - město, (2. polovina 15. stol.) 71. haléř bl., s orlicí a "I" ve štítku, Sejbal:331, nep. okraj ražbou RRR ,- VLÁDNÍ MEDAILE A JETONY Friedrich Falcký ( ) 72. jeton na volbu a korunovaci na českého krále a v Praze Ag, 28 mm, 7,13 g, Novák:I-A7b, patina R tém.1/1 9000, /2 tolarová med. na korunovaci krále a královny na čes. krále r lvi, nad nimi ruka boží držící královskou korunu/ Falcký a Anglický znak, od Christian Maler, Ag 33 mm, 14,26 g, Don.: 2029 (ten měl jen 9,70 g), Novák: nezná, krásná stará patina RR +1/ ,- Josef I. ( ) 74. med.ke korunovaci na řím.krále v Augsburku , poprsí Josefa I. poprsí bratra Karla (VI.), Br, 43 mm, Novák: II-B 16b Novák v Br. neuvádí, jen Ag. Dobový závěs. R -2/2-400,- Karel VI. ( ) 75. Jeton na korunovaci na českého krále v Praze, Ag, 25 mm Novák: III-Z6b, zc. nep. stopa, jen na hr., nejde do plochy -1/1-2000,- 76. a Alžběta Kristýna, Na vávštěvu Příbramských dolů 1728, litá kopie, sletováno ze 2 ks, uvnitř duté, v originálu existují pouze 2 muzejní ks bílá mosaz 417,85 g, 137 mm, vl. škr., pravděpodobně kopie z Plzeňské dílny dílny. Podle Příbramského originálu vyrobeno 23 ks, kolem r.1970 R 1/ ,- Marie Theresie ( ) 77. Holdování Dolnorakouských stavů ve Vídni Ag 20,5 mm, Novák: IV-B2b 1/1 1500,- 78. Osvobození Prahy od Francouzů 2. ledna 1743, sig: Kittel F., Ag 33 mm, 13,5 g, Probst: XXVII, krásná R tém.rl 9000,- Josef II. ( ) 79. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, nep. just. 0/0 2000,- 80. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, patina 1/1 1700,- František I. ( ) 81. Prohlášení rak.císařem ve Vídni, Ag, 25 mm, Nov.:V-O1b 1/1 600,- Aukce 67 Stránka 8

11 Framtišek Josef I. ( ) 82. a Vilém II, na spojenectví, dvouportrét/ Rakouský a Něm. znak sig. BM, Ag 990, punc, 20 mm, 2,94 g, tečka patiny R 0/0 500,- 83. Medaile Pražské střelecké sbory 29.května 1852, F.J.I./alegorie německé nápisy, Montenuovo:2658, Ag, 46,5 mm, 52 g, patina,více hr. RR 1/1 4600,- 84. Korunovace na Uherského krále v Budapešti, Cín 52 mm Novák: V-B7a, dr. st. kor, dr hr., dr. rysky R 1/1-800,- 85. Císařské manévry August 1901 HORN, Ms 29 mm 1/1 400,- 86. Čestná cena c.k. ministerstva veřejných prací, na hr. nápis: Česká zahradnicko ovocnická výstava v Praze r. 1910, sig.: Tautenhayn Ag 57 mm, 70 g, dr. škr., dr. hr. 1/0-6500,- RODOVÉ MINCE A MEDAILE EGGENBERG Jan Kristian a Jan Sigfrid ( ) 87. tolar 1653 VS, Český Krumlov, Vít Scheibelhoffer, Zál.:72, krásný sb. stav R -0/ ,- Jindřich ( ) ŠLIK kr 1637 IC, Planá, Candler, P-S:90, č. ned. tém.1/1 3000,- VALDŠTEJN Albrecht Václav Eusebius ( ) 89. medaile ve formě 1/4 tolaru , sig.: H.V, Ag 900, punc, 28 mm 8,3 g, NL č.4/2000, jen 30 ks R RL 2000,- CÍRKEVNÍ MINCE A MEDAILE SALZBURK arcibiskupství Johann Jakub Bellasi ( ) 90. Guldenthaler 1581, typ:4, Zottl:644, krásný, nep. ryska R -0/0-5000,- Hieronymus Colloredo ( ) 91. tolar 1776 M, Matz, patina -1/1-3000,- ÚDOBÍ LET Údobí let ČESKOSLOVENSKO hal. 1923, 1924, patina, 2 ks 1/1 100,- Aukce 67 Stránka 9

12 93. 2 hal. 1923, 5 hal. 1923, 29, 31, 38, 5 ks -1až0 70, hal RL 200, hal RL 160, hal RL 140, hal R 0/0 400, hal RL 100, hal RL 80, Kč /0-200, Kč /1 110, Kč 1922 RL 200, Kč ažRL 200, Kč 1930 R tém.1/1 150, Kč /1 200, Kč 1928, obě var. vlnovky 2 ks 0/0 500, Kč 1929, vlas. rysky -0/0-140, Kč 1929 RL 150, Kč 1929, 1930, 2 ks 2/2 80, Kč 1928 TGM -0/0-120, Kč 1928 TGM 1/0-80, Kč 1931, 20 Kč 1934, 2 ks 1/1 220, Kč /0 80, Kč x, x, celkem 10 ks 1až1-600, Kč 1933, 1934, 2 ks 1/1+ 200, Kč 1937 TGM tém.0/0 110, Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 T.G.M., 2 ks -0/0-200,- Údobí let (tzv. Protektorát Čechy a Morava) hal RL 200, hal. 1941, nep. skvrnka 0/0 200,- Slovensko ( ) h 1942 Al R 0/0 40, KS 1944 R RL 800, KS 1944 R +1/1+ 700, KS /0 80, KS 1944 Pribina, var. bez křížku na kapličce 0/0 50, KS 1944, Pribina, obě varianty 2 ks -0/0 180, KS 1939, Tiso, dr. hr. 1/1+ 220, KS 1941, Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž, vl. rysky -0/0 100, KS 1941, Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž 0/0 150, KS 1944, Tiso 1/1 80, KS 1944, Tiso RL 200,- Aukce 67 Stránka 10

13 Údobí let hal 1952 RL 20, hal /0 60, hal 1947 Cu 1/1 30, hal 1947 Cu 0/0 80, Kčs 1952 Al, nevydaná, ORIGINÁL R RL 2600, Kč 1948, 5. květen -0/0 90, Kč 1948, 600 let UK, 1949, 700 let Hor.práv, 2 ks 0/0 100, Kč 1948, 30 let ČSR, 100 Kč 1951 Gottwald, 2 ks 1až0 100, Kč 1949 J.V.Stalin -0/0 260, Kč 1949 J.V.Stalin, patina 1/1 200, Kč 1949 J.V.Stalin 0/0 200,- Údobí let haléř 1954, 1955, 2 ks RL 20, haléř 1956, 1959, 2 ks 1až0 20, haléř 1962, 1986, 2 ks RL 20, haléř 1963 RL 40, haléř 1953 RL 30, haléř 1953, 1954, 2 ks -0/0 40, haléř 1963 RL 40, haléř 1953, 1954, 2 ks 1/1 40, haléř 1955 R tém.1/1 380, haléř 1955, skvrnky R -1/1-260, haléř 1955, vl. ryska R -1/1 400, haléř 1963, 1975, 2 ks, dr. ryska -0/0-20, haléř 1974, 1976, 2 ks -0/0-20, haléř 1953, 1954, 2 ks 1až0 80, haléř 1955 R 1/1 240, haléř 1956, Nov.: 61 R 0/0 400, haléř 1956, Nov.: 61 R 2/2 40, haléř 1958, Nov.: 61 RR 1/1 340, haléř /1-60, haléř 1953, var. Leningrad i Kremnica, 2 ks RL 480, haléř 1954 RR 0ažRL 2400, haléř 1954 RR -1/1-300, haléř /0 200, haléř 1963 RL 200, haléř /0 60, Kčs 1958, Nov.: 66 0/0 400, Kčs výročí osvobození -0/0 90, Kčs 1955, 25 Kčs 1955, 10. výročí osvobození, 2 ks 0/0 240, Kčs 1957, Komenský -0/0-120,- Aukce 67 Stránka 11

14 Kčs 1957, Komenský 0/0 40, Kčs 1966 Velká Morava 0/0 50, Kčs 1968, Národní divadlo -0/0-200, Kčs 1969, Purkyně 0/0 240, Kčs 1969, 25 let SNP 0/0 1500, Kčs 1970, 25 let osvobození 0/0 120, Kčs 1970, 25 let osvobození 0/0 130, Kčs 1968, 50 let republiky 0/0 440, Kčs 1968, 50 let republiky 0/0 480, Kčs 1968, 50 let republiky RL 400, Kčs 1971, 50 let KSČ 0/0 150, Kčs 1971, Lenin 0/0 600, Kčs 1972, J. V. Myslbek -0/0-150, Kčs 1972, J. V. Myslbek -0/0-140, Kčs 1975, S. K. Neumann. 13 g, Ag 0,700 0/0 120, Kčs 1977, Ján Kollár, 13 g, Ag 0,700 0/0 90, Kčs 1986, Levoča RL 70, Kčs 1986, Praha RL 100, Kčs 1987, kůň Převalského 0/0 100, Kčs 1989, železnice Břeclav-Brno RL 100, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 0/0 80, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 0/0 100, Kčs 1990, sv. Anežka, var. s monogramem LK, Nov.:181 0/0 100, Kčs 1991, Mariánské Lázně RL 120, Kčs 1991, Mariánské Lázně RL 120, Kčs 1955, 10 let osvobození, var. Nov: 105b (obyč. J) 0/0 900, Kčs 1955, 10 let osvobození, var. Nov: 105b (obyč. J), lehká patina 0/0 850, Kčs 1974, Bedřich Smetana, 15 g, Ag 0,700 0/0 150, Kčs 1977, Václav Hollar 0/0 120, Kčs 1982 Koněspřežná železnice České Budějovice-Linec -0/0-120, Kčs 1983, Národní divadlo 0/0 120, Kčs 1985, Helsinki, orig. papírový obal RL 90, Kčs 1985, Martin Kukučín, orig. pap. obal-přeložený RL 90, Kčs 1985, Petr Brandl, orig. papírový obal RL 100, Kčs 1987, 225 výročí založení Baníckej akademie v Banskej Štiavnici Nov: 170, bublina -0/0-120, Kčs 1988, Světová výstava poštovních známek -0/0-120, Kčs 1990, Karel Čapek 0/0 120, Kčs 1990, Bohuslav Martinů -0/0-120, Kčs 1983, Národní divadlo, vl. rysky 0/1 550,- Aukce 67 Stránka 12

15 ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) Kč 1993, 1. výročí schválení ústavy ČR, Nov: MPCZ 1, v bublině, karta chybí 0/0 240, Kč 1994, 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene na katedrále sv. Víta, Nov.: MPCZ2, v bublině, karta RL 240, Kč 1994, 50. výročí vylodění spojenců v Normandii, Nov:MPCZ3 v bublině, karta, bublina s černým mezikružím RL 240, Kč 1994, 50. výročí vylodění spojenců v Normandii, Nov:MPCZ3 v bublině (černý mezikruh), orig. karta chybí, certif. z anglického obchodu RL 360, Kč 1994, 125. výročí koněspřežné tramvaje v Brně, Nov: MPCZ 4 v bublině, karta RL 240, Kč 1994, ochrana a tvorba životního prostředí, Nov: MPCZ5, v bublině, karta RL 240, Kč 1995, 50. výročí vítězství nad fašismem, Nov.: MPCZ6, v bublině, karta RL 240, Kč 1995, 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka Nov.: MPCZ7, v bublině, karta RL 240, Kč 1995, 50. výročí založení OSN, Nov.: MPCZ8, v bublině, karta RL 240, Kč 1996, 100. výr. České filharmonie , Nov:MPCZ9 v bublině, karta RL 240, Kč 1996, 100. výročí narození Karla Svolinského, Nov.: MPCZ10 RL 240, Kč 1996, 200 výročí narození Jean-Baptiste Gaspard Deburau, Nov.: MPCZ11, v bublině, karta RL 240, Kč 1996, 200.výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, Nov.: MPCZ12, v bublině, karta RL 240, Kč 1997, 100. výročí automobilu Prezident, Nov: MPCZ13 v bublině, karta RL 240, Kč 1997, výročí úmrtí sv. Vojtěcha , Nov: MPCZ14 v bublině, karta RL 240, Kč 1997, 100. výročí založení české amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice-Praha, Nov: MPCZ15, v bubli, karta RL 240, Kč 1997, 650. výročí založení kláštera na Slovanech, Nov: MPCZ16 v bublině, karta RL 240, Kč 1998, 650. výročí založení University Karlovy, Nov: MPCZ17 v bublině, karta RL 240, Kč 1998, 200. výročí narození Františka Palackého, Nov.: MPCZ18 v bublině, karta RL 200, Kč 1998, 150. výročí narození Františka Kmocha, Nov.: MPCZ19 v bublině, karta RL 240, Kč 1998, 800. výročí korunovace Přemysla Otakara I., Nov.: MPCZ20 v bublině, karta RL 240, Kč 1999, 50. výročí založení NATO, Nov: MPCZ21, v bublině, karta RL 240, Kč 1999, 200.výročí založení Akademie výtvarného umění v Praze Nov.: MPCZ22, v bublině, karta RL 240,- Aukce 67 Stránka 13

16 Kč 1999, 100. výročí založení vysokého učení technického v Brně Nov.: MPCZ23, v bublině, karta RL 240, Kč 1999, 100. výročí narození Ondřeje Sekory, Nov.: MPCZ24, v bublině, karta RL 240, Kč 2000, 100. výročí narození Vítězslava Nezvala, Nov.: MPCZ25 v bublině, karta RL 240, Kč 2000, 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů, Nov.: MPCZ26, v bublině, karta RL 240, Kč 2000, Zasedání mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, Nov.: MPCZ27, v bublině, karta RL 240, Kč 2000, 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha, Nov.: MPCZ28, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, počátek nového tisíciletí, Nov.: MPCZ29, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, 200. výročí narození Františka Škroupa, Nov.: MPCZ30, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, 100. výročí založení Českého fotbalového svazu, Nov.: MPCZ31, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, 200. výročí narození Jaroslava Seiferta, Nov.: MPCZ32, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, 200. výročí úmrtí Kiliana Ignáce Dientzenhofera, Nov.: MPCZ33, v bublině, karta RL 240, Kč 2001, zavedení jednotné evropské meny EURO, Nov.: MPCZ34, v bublině, karta RL 240, Kč 2002, 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka, Nov.: MPCZ35, v bublině, karta RL 240, Kč 2002, 100. výročí úmrtí Emila Holuba, Nov: MPCZ 36, v bublině, karta RL 220, Kč 2002, 550. výročí ustavení Jiřího z Poděbrad zemským správcem Nov.: MPCZ37, v bublině, karta RL 220, Kč 2003, 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického, Nov.: MPCZ39, v bublině, karta RL 220, Kč 2003, 150. výročí narození Josefa Thomayera, Nov.: MPCZ40, v bublině, karta RL 220, Kč 2003, 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně, František Křižík, Nov.: MPCZ41, v bublině, karta RL 220, Kč 2003, 100. výročí ustavení svazu lyžařů v království českém, Nov.: MPCZ42, v bublině, karta RL 220, Kč 2004, 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, Nov.: MPCZ43, v bublině, karta RL 220, Kč 2004, Vstup České rep. do Evropské unie, Nov.: MPCZ44, v bublině, karta RL 220, Kč 2004, 250. výročí sestavení bleskosvodu Prokopem Divišem, Nov.: MPCZ45, v bublině, karta RL 220,- Aukce 67 Stránka 14

17 Kč 2004, 150. výročí narození Leoše Janáčka, Nov.: MPCZ46, v bublině, karta RL 220, Kč 2004, 425. výročí prvního vydání bible Kralické, Nov.: MPCZ47, v bublině, karta RL 220, Kč 2005, 100. výročí zahájení výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi, Nov.: MPCZ49, v bublině, karta RL 220, Kč 2005, 200. výročí bitvy u Slavkova, Nov.: MPCZ50, v bublině, karta RL 220, Kč 2005, 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova, Nov.: MPCZ51, v bublině, karta RL 220, Kč 2006, 250. výročí narození F. J. Gerstnera, Nov.: MPCZ52, v bublině, karta RL 220, Kč 2006, 500. výročí úmrtí Matěje Rejska, Nov.:MPCZ54, v bublině, karta RL 220, Kč 2006, 700. výročí vymření Přemyslovců po meči Václavem III. Nov.: MPCZ55, v bublině, karta RL 220, Kč 2007, 550. výročí založení Jednoty bratrské, Nov.: MPCZ57 v bublině, karta RL 220, Kč 2007, 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu, Nov.: MPCZ58, v bublině, karta RL 220, Kč 2007, 100. výročí narození Jarmily Novotné, Nov.: MPCZ59, v bublině, karta RL 220, Kč 2007, 50. výročí vypuštění první umělé družice země, Nov.: MPCZ60, v bublině, karta RL 220, Kč 2008, 650. výročí nařízení Karla IV. o zakládání vinic Nov.: MPCZ61, v bublině, karta RL 220, Kč 2008, 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky, Nov.: MPCZ62, v bublině, karta RL 220, Kč 2008, vstup do Schengenského prostoru, Nov.: MPCZ63, v bublině, karta RL 220, Kč 2008, 250. výročí narození Viktora Ponrepa, Nov. MPCZ64 v bublině, karta RL 220, Kč 2008, 100. výročí založení Národního technického Muzea, Nov.: MPCZ65, v bublině, karta RL 220, Kč 2008, 100. výročí založení Českého hokejového svazu Nov.: MPCZ66, v bublině, karta RL 220, Kč 2009, předsednictví České republiky v radě Evropské unie Nov.: MPCZ67, v bublině, karta RL 220, Kč 2009, Mistrovství světa v klasickém lyžování, Nov.: MPCZ68 v bublině, karta RL 220, Kč 2009,100. výročí dosažení severního pólu, Nov.: MPCZ69 v bublině, karta RL 220, Kč 2009, 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Lóva ben Becalei Nov.: MPCZ70, v bublině, karta RL 220,- Aukce 67 Stránka 15

18 Kč 2009, 400. výročí publikování prvnívch dvou Keplerových zákonů Nov.: MPCZ71, v bublině, karta RL 220, Kč 2010, 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje Nov.: MPCZ:72, v bublině, karta chybí RL 220, Kč 2010, 150. výročí narození Gustava Mahlera, Nov.: MPCZ73 v bublině, karta RL 220, Kč 2010, 150. výročí narození Alfonse Muchy, Nov.: MPCZ74 v bublině, karta chybí RL 220, Kč 2010, 700.výročí sňatku jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny Nov.: MPCZ75, v bublině, karta RL 220, Kč 2010, 100. výročí narození Karla Zemana Nov.: MPCZ:76, v bublině, karta RL 220, Kč 2002, 150. výročí narození Mikoláše Alše, Nov.: MPCZ38 v bublině, karta RL 220,- mince proof v etuích) Kč 1994, 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné tramvaje v Brně, Nov.: MPCZ4, bublina, etue, karta, etue je možná z jiné mince otvor je asi o 1,5 mm větší než těsný, karta je část. pomačkaná a přehlá, mince bzv proof 2500, Kč výročí narození Karela Svolinského, Nov.: MPCZ 10 bublina, etue, karta, nep. otisk prstu, proof 2000, Kč 2006, 100. výročí narození Jaroslava Ježka, Nov.: MPCZ56 bublina, etue, karta proof 500, Kč 2007, 100. výročí narození Jarmily Novotné, Nov.: MPCZ59, bublina, etue, karta proof 300, Kč 2007, 50. výročí vypuštění první umělé družice země, bublina, etue, karta proof 300, Kč 2008,150. výročí narození Viktora Ponrepa, Nov.: MPCZ64 bublina, etue, karta proof 300, Kč 2005, 200 let bitvy u Slavkova, Nov.:MPCZ 50, bublina, etue, karta proof 800,- Mezivládí ( , ) RAKOUSKO vévodství 291. Fenik bl., Vídeň, CNA-I:B153c 1 400,- Albrecht V. ( ) 292. fenik bl., blíže neurčený 2-100,- Aukce 67 Stránka 16

19 HABSBURCI Ferdinand, arcivévoda ( ) 293. Tolar bl. Tyrolsko, Hall, Vogelhuber:87/var.24, dr. vada stř., vl. škr. tém.1/1 2000,- Rudolf II. ( ) 294. Bílý groš 1579, Jáchymov, Kádner, MKČ:403, nep. ohlý 1/1 700, Malý groš Jáchymov, Hofmann, HN:8b/6c 1/1 850, Početní groš 1586 K. Hora, Šatný, špatně čitelný -3/3-200,- Fridrich Falcký ( ) kr 1620 K. Hora, Holzl, 7 zn., MKČ:667, nep. ned. -1/1-3000, kr 1620 Kutná Hora, Holzl, 2 znaky, MKČ:671, nep. ned. -1/1-4400,- Ferdinand II. ( ) mince dobrého zrna 299. Tolar 1623 Praha, Suttner, MKČ:741, ploše důleky od kleští tém.1/1 6000, kr 1632, Praha, Schuster, MKČ:761, č. ned. -1/1-300, kr 1632, Jáchymov, Steinmuler, MKČ:844 2/1-340, /2 kr 1624 HR, Vratislav, Riedel, MKČ:1046, ale Hal. tento typ u toho ročníku neuvádí RR 1-280,- Ferdinand III. ( ) 303. tolar 1652 KB, Hus.:1242 1/1 6000, kr 1631 PH, Kladsko, Petr Hema, MKČ: 1335, patina -1/1-100, kr 1640 Praha, Wolker, MKČ:1180 1/1-700, kr 1641 Praha, Wolker, MKČ:1181 1/1-700, /2 kr 1655, Praha, Margalik, MKČ:1185, Hal. uvádí 3 ks RRR tém ,- Leopold I. ( ) 308. XV kr 1664 GH, Vratislav, Hubner, Holl.: tém.1/1 500, XV kr 1684 KB, Holl.: b, křížek v letopočtu -1/2 340, XV kr 1693 MMW, Vratislav, Wackerl, Hol.:93.1.3a R tém.1/1 700, VI kr 1670 KB, Hus.:1450 1/1-320, kr 1665 KB, Hus.: 1465, ohlý okraj tém.0/0 500, kr 1696 KB, Hus.: 1466, pošk. okraj -2/2-180, kr 1699 CH-CS, Bratislava, pod. Hus.:1477/1478, ale širší poprsí R 1/1 600,- Sigmund František, arcivévoda ( ) kr 1664, Tyrolsko, Hall -1/1 120,- Josef I. ( ) kr 1705 F.N, Vratislav, Nowak, MKČ:1758-0/0-300, kr 1709 FN, Vratislav, MKČ:1760, var. opisů, dr. hr. 2/1-240,- Aukce 67 Stránka 17

20 kr 1710 FN, Vratislav, Nowak, MKČ:1761, var.opisu -1/1-240, kr 1711 BW, K. Hora, Wohnsiedler, MKČ:1731, krásný, nep. hr. ražbou +1/1 600, Ag poltura 1709, Hus: 1579 R -1/1-500,- Karel VI. ( ) /12 tolaru 1740, Hall, Tyroly, vlas. rysky R -1/1-5000, XV kr 1733 Praha, Scharff, MKČ:1820, exklusivní RL 8000, XV kr 1735, Vídeň, dobře oprav. nep. stopa -1/1-4000, kr bl., nouzový, Pešťská invalidovna, krásný RR 0/0 6000, kr 1740 Praha, Scharff, MKČ: 1841 RR tém.1/1 1900,- Marie Theresie ( ) 326. tolar 1742 KB, Kremnica, Hus: 1667 tém.1/1 3800, tolar křížový 1765 Brusel, Nov.:153, dr. hr. 2/2 1100, tolar 1780 B/S.K.-P.D., Hus.:1680, dr. flrky patiny, zc. nep. just. tém.0/0 2800, Tolar 1780 S.F., NOVORAŽBA, Vídeň 0ažRL 440, kr 1768 Vídeň, IC-SK, napr. ražbou, jinak 1/1 3000, VI kr 1743, Tyrolsko, Hall, -1/1 500, kr 1760 W, Vídeň, měděný -1/1-160, denár Cu 1766 bz., Nov:16 tém.1/1 150, heller 1768 bz, patina 1/1-100,- František Lotrinský ( ) kr 1752 HA, Hall, Tyroly, Nov.:19 1/1 2500, kr 1749 HA, Hall, Tyroly, Nov.:19, dr. just. -0/0 3000, XVII kr 1749 KB, R: silně just. 2/2 300, XVII kr 1762 PR, Praha, MKČ:1992 1/0-2600, kr 1757 KB, Hus.:1815-2/2 340,- Josef II. jako spoluvladař ( ) kr 1769 E/HG R 2/2 260, kr 1774 E/H-G R -1/1 260, kr 1778 F/VC-S 2/1-260,- Josef II. ( ) kr 1786 E 2/2+ 200, kr 1788 B -2/2 70, kr 1790 S, Smolník, patina 2/1-40, heller 1789 H, zc. nep. naprasklý (1 mm) RR +1/ ,- Leopold II. ( ) /4 tolar křížový 1791 H -2/2 1500, heller 1791 H RR -0/0 3800,- Aukce 67 Stránka 18

21 František I. ( ) 349. tolar křížový 1795 H 2/1-800, /4 tolar křížový 1797 B, dr. just. -0/0-1200, kr 1808 B -0/0 800, kr 1809 A, škr. -2/2-80, kr 1810 A 0/RL 800, kr 1810 A, dr. skvrnky patiny -0/0-600, kr 1810 A RL 900, kr 1810 A, vl. ryska 0/RL 700, kr 1831 A, vlající stuhy, dr. škr. -1/1-200, kr 1831 M R -0/0-1000, kr 1835 E R -2/1-300, kr 1807 B -2/2-60, kr 1800 B 1/1 180, kr 1800 A, nep. flíčky 1/1 80,- Ferdinand V. ( ) 363. Tolar 1836 A, opis: FERDINANDVS, nep. hlaz., dr. rysky, zc. nep. hr., patina R 1/ , Tolar 1848 A, zcela mimořádná zachovalost, jako proof, uncirculated, (jiný než posledně)v tomto stavu R RL 8500, kr 1844 B, madona 2/2 100, kr 1844 C -1/1 260, kr 1845 C +1/1+ 260, kr 1845 C 1/1 200, kr 1848 B - madona, latinský opis tém.0/0 260, kr 1838 C R 1/1-440, kr 1842 B, madona -0/0-600, kr 1840 C, vl. rysky +1/0 440,- Revoluce ( ) kr 1848 A, pěkný +1/1+ 280, lire 1848 M, Governo provisorio di Lombardia, nep. vlas.rysky R -0/0-3800,- František Josef I. ( ) konvenční měna 375. Tolar konvenční 1854 A, svatební, vl. rysky, větší stopa po oušku, jinak 1/1 2800, /2 tolar konvenční 1854 A, svatební, vl. rysky, zc. nep. hr. 0/0 2800, kr 1851 B 1/1 180,- spolková a zlatníková měna 378. Tolar spolkový 1858 B, vl. rysky R -0/0 5500, Tolar spolkový 1868 III. německé spolkové střelby ve Vídni, dr. škr. -0/0 8000, zlatník 1864 A, krásný R 0/ ,- Aukce 67 Stránka 19

22 zlatník 1882 bz, vl. rysky, dr. hr. -0/0 3200, zlatník 1885 pamětní, II. Rakouské střelecké závody v Insbrucku na hr. orig. punc "A", zc. nep. hr. R 0/ , zlatník 1887 Kutná Hora, NOVORAŽBA, sig: KOLÁŘSKÝ R74, ale KOPIE jen 16 g, Ag, 36 mm, nep. hr 1/1 440, Zlatník 1857 A R -1/ , Zlatník 1858 B, nep. hr. R 1/0-1100, Zlatník 1859 B R 0/0 1200, Zlatník 1859 E RR RL 1500, Zlatník 1860 A, cín, zkouška nebo dobové falsum, 9,2 g R 2/2 260, Zlatník 1862 A, dr. hr. -0/0 280, Zlatník 1868 KB, nep. vl. rysky R 0/0 3400, Zlatník 1868 KB, vl. rysky R -0/0-3000, Zlatník 1869 GYF, lehká patina R 1/1-1200, Zlatník 1869 KB R 2/2 900, Zlatník 1869 KB R -1/1-1200, Zlatník 1869 KB, zc. n. hr. R -0/0-1200, Zlatník 1870 A, dr. hr. R -1/1-1000, Zlatník 1871 A R -0/0-1000, zlatník 1871 KB, vl. Rysky R -0/0-3200, Zlatník 1872 bz R -0/0-1500, Zlatník 1873 bz R +1/1+ 800, Zlatník 1873 bz R 0/RL 460, Zlatník 1877 bz 2/2 100, Zlatník 1877 bz 0/RL 380, Zlatník 1878 KB, vl. rysky 1/1 320, Zlatník 1880 KB 0/0 500, Zlatník 1881 KB, úzký štít, 11,4 mm -0/0-500, Zlatník 1881 KB, širší štít R 1/1 700, Zlatník 1882 bz -0/0 300, zlatník 1882 KB, patina, 2x hr., jinak 1/1 700, Zlatník 1884 KB, nep. skvrnky -0/0 440, Zlatník 1885 bz 0/0 300, Zlatník 1886 KB -0/0-300, Zlatník 1886 KB -1/1 380, Zlatník 1887 KB, nep. rysky 0/0 480, Zlatník 1889 bz 0/RL 280, Zlatník 1892 bz, dr. rysky 1/0-340, Zlatník 1892 bz +1/0 300, /4 zlatník 1859 B 1/1+ 260, /4 zlatník 1860 B 1/1 260, kr 1888 KB-VP R RL 1800, kr 1859 M R 0/RL 1400,- Aukce 67 Stránka 20

23 kr 1885 bz, patina 1/1 40,- korunová měna koruna 1900 bz, původní nečištěný stav R 0/0 1400, koruna 1907 KB, jubilejní, 40 let korunovace, zc. nep. hr. tém.0/0 1100, koruna 1907 KB, jubilejní, 40 let korunovace 0/0 1500, koruna 1908 KB, pěkná zlatavá patina -0/0-800, koruna 1909 bz, Schwartz, vl. rysky -0/0 850, koruna 1909 bz, Marschall, vl. rysky 1/1 550, koruna 1912 bz 1/0-90, koruna 1912 bz, 1913 bz, 2 ks 0/0 300, koruna 1913 bz, nep. rysky 1/0-100, koruna 1913 bz, 1913 KB, 2 ks 1/1 240, koruna 1913 KB, 1 koruna 1913 bz, 1915 bz, 3 ks 1/1 200, koruna 1894 bz tém.0/0 140, koruna 1895 KB, patina 1/1 140, koruna 1896 bz, 1896 KB, 2 ks -2až1 240, koruna 1896 KB, patina 1/1 180, koruna 1896 KB jubilejní, příchod Maďarů, vl. rysky -0/0 200, koruna 1896 KB jubilejní, příchod Maďarů, dr. rysky -1/1-160, koruna 1898 bz -1/1-180, koruna 1899 bz, 1914 bz, 1915 KB, 3 ks 1/0-120, koruna 1901 bz, lehká patina -0/0-200, koruna 1902 bz 2/1-90, koruna 1904 bz R 2/1 650, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády tém.0/0 80, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 0/0 120, koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády 1/1 140, koruna 1914 KB 0/0 120, koruna 1915 bz, 1915 KB, 2 ks +1/1+ 100, koruna 1915 KB 0/0 100, koruna 1915 KB 0/0 150, koruna 1915 KB RL 120, heller 1916, 1917, 1918 bz, Fe, patina, 3 ks 1/1 60, fillér 1892 KB RR -1/2 100, Heller 1915 bz 1/1 30, fillér 1908 KB 0/0 220, heller 1915 bz RL 160, fillér 1916 KB, Fe, Novotný:64 R 1/1-300,- Aukce 67 Stránka 21

24 NĚMECKO BAVORSKO Karl Theodor ( ) 459. Tolar 1778, monogram H.ST. pod ramenem, KMG:259, dr. just. -1/1 900,- Ludvík II. ( ) 460. tolar spolkový 1871, NOVORAŽBA 2006, jako KMG:489, v bublině, BK 14,8 g RL 100,- Otto ( ) Mark 1903 D, KM:512.4, dr. rysky tém.1/1 700,- Luitpold ( ) Mark 1911 D, 90 let, KMG:516 RL 500,- Friedrich Christian ( ) BRANDENBURG-BAYREUTH kr 1765 CLR, KMG:236-1/1-100,- BRANDENBURG Friedrich Wilhelm ( ) /24 tolaru 1654, KMG:264-1/1-260, /24 tolaru 1656, KMG:245-1/1-260,- Rudolf August ( ) BRUNSWICK WOLFENBUTTEL 466. XII Mariangroschen 167?, KMG:504, č. ned., st., oprav. hr. 2/2 300,- HAMBURG - město Mark 1907 J, KM:294 1/1 1100,- Karel Ludvík OTTINGEN HRABSTVÍ 468. batzen /1-700,- PRUSKO Friedrich II. ( ) 469. Tolar 1785 A, KMG: /1 2200, /3 tolaru 1768 B, KM:329.2, vl. rysky 1/0-1000,- Fridrich Vilém III. ( ) groš 1797 A, KM: /2 100,- Aukce 67 Stránka 22

25 Vilém I. ( ) /6 tolaru 1862 A, KMG:487 RL 1100,- Vilém II. ( ) Mark 1902 A, KMG:523, 2x dr. hr. -0/0-500, Mark 1903 A, KMG:523, vl. rysky, nep. hr. 1/0-400, Mark 1910 A, KM:527 0/0 300, Mark 1910 A, KM:527, vl. rysky -0/0 300, Mark 1904 A, KMG:522 1/1 240, Mark 1906 A, KMG:522 1/1 200, Mark 1913, král volá, KMG:532 1/1 300,- Johann Georg I. ( ) SASKO 480. groš /1 200,- Johann Georg III. ( ) /3 tolaru 1684 CF, KMG: 571 tém.0/0 3000, /3 tolaru 1686 CF, KMG: 571 0/0 4000,- Albert ( ) Mark 1898 E, Y:181a ,- Wilém I. ( ) SASKO-MÍŠEŇ 484. štítový groš, Krug: , patina -1/1-400,- Wilhelm II. ( ) WURTEMBERG Mark 1901 F, KMG:632-1/1 1100,- Drobné mince císařství ( ) Mark 1906 E, KMG:14 R 0/0 800, Mark 1906 F, KMG:14 1/1 200, Mark 1907 D, KMG:14 0/0 180, Mark 1910 A, nep. hr. -0/0-80, Mark 1912 A, KMG:14 0/0 160, Mark 1915 A, 1915 J, 2 ks 0/0 300, Mark 1915 D, KMG:14 RL 100,- VÝMARSKÁ REPUBLIKA ( ) Mark 1922 J (Al.), 3. výročí ústavy, KMG:29, zc. nep. skvrnky 0/0 90, Reichspfennig 1924 E 1/1-20,- Aukce 67 Stránka 23

26 3. ŘÍŠE ( ) Reichsmark 1934 A, kostel s datem, KMG:81, nep. rysky -1/1-130, Reichsmark 1934 F, Schiller, KMG:84, vl. Rysky R 1/1 800, Reichsmark 1936 D, Hindenburg, KMG:93 1/1 100, Reichsmark 1939 E, Hindenburg, KMG:39-0/0-440, Reichspfennig 1935 E, KMG:87 0/0 100, Reichspfennig 1939 F, Al, KMG:96-0/0-140, Reichspfennig 1940 B, KMG:96-0/0-100, Reichspfennig 1943 A, Al. KMG:96 1/1 60,- BRD (1949- ) Deutschemark 1972 J, XX. olympiáda v Mnichově (o.oheň), KMG: 135 RL 140, Deutschemark 1972 J, XX. olympiáda v Mnichově, sportovci, KM.:132-0/0-130, Deutschemark 1991 A, Brandenb. brána, dr. st. kor, více dr. škr. 1/1 140, Deutschemark 1991 A, Brandenburská brána -0/0 150, Deutschemark 1992 D, Orden pour le merite, 150. výročí RL 140, Deutschemark 1992 G, Kathe Kollwitz , KMG:178 0/0 140, Deutschemark 1992 G, Kathe Kollwitz , KMG:178 0/0 140, Deutschemark 1993 J, Robert Koch -0/0-140, Deutschemark 1994 A, Widerstandt proof 180, Deutschemark 1994 G, Johann Gottfried Herder proof 180, Deutschemark 1995 F, Heinricvs dux Bavarie et Saxonie, vl. rysky, dr. hr. proof 180, Deutschemark 1995 J, 50 let bombardování Drážďan 0/0 140, Deutschemark 1998 J, Westfálský mír /0 150, Mark 1964 J, Johann Gottlieb Fichte, KMG:118 R -0/0 1800, Mark 1967 D, KMG: /0 80, Mark 1971 D, KMG: /1+ 150, Mark 1971 G, KMG:112.1, nep. vl. rysky 0/RL 100, Deutschemark 1951 G, KMG:111 R 1/1 1200,- DDR ( ) Mark 1969, XX. let DDR, KM:22.1 1/1 60, Mark 1966, Karl Friedrich Schinkel, KMG: 15.1 R 0/0 3500,- Viktorie ( ) EVROPA ANGLIE florin 1887, KM.:763, dr. rysky R 1/0-1700,- Jiří V. ( ) pence 1935, x, 3 ks -1/1 50,- Aukce 67 Stránka 24

69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod.

69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod. 69. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání

Více

63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014

63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014 63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 63. dobrovolné

Více

65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod.

65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod. 65. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 65.

Více

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 61. dobrovolné

Více

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše aurea 6431 6431. 6432. 6433. 6434. 6435. 6436. 6437. Samanidé, Nasr II. ibn Ahmad, 914-943 Dínár, 3,92 g, nep. exc. Ferdinand III., 1637-1657 2 Dukát 1638, Praha-Wolker, Hal.1160, (6,68 g) m.o. Marie Terezie,

Více

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod.

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. 66. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 66.

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Dražebník: FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod.

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. SOUBOR ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. Souboru nemovitého majetku, který je tvořen: 53 jednotkami bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice Č.j.: 51083/2014-590000-42 V Pardubicích dne 6. října 2014 Vyřizuje/telefon: Pešinová L./731 879 783 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20

Více

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 574-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711 Lichý Vladimír, Traplice 402,68704 Traplice Z-229712011-711 D Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 27 EXE-1077/2010-9 ze dne 21.1.2011; uloženo naprac. Uherské Hradiště. Z-2297/2011-711 pověřený

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. S-15-00113 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné. Místo dražby: Moravská zemská

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 26.9.2012 v 11.30

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení dobrovolné veřejné dražby souboru

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 Realit Praha spol. s r. o., IČ: 496 14 509, sídlo: Antala Staška 32, Praha 4, 140 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 21062, doručovací adresa: Na

Více

Oznámení o dražbě. oznamují,

Oznámení o dražbě. oznamují, Oznámení o dražbě Představenstvo společnosti VINIUM a.s., IČ: 46900195, se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okr. Břeclav, PSČ: 691 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 Stránka 1 z 8 Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 fax: 577 054 209, el.podatelna: podatelna 640000@cs.mfcr.cz, internet: www.cs.mfcr.cz, ID datové schránky: hi4nz6h Číslo

Více

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. O KONÁNÍ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle zákona č. 26/2000 Sb.

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. O KONÁNÍ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle zákona č. 26/2000 Sb. Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář Mgr. René Černý - RS AUCTIONS tel./fax : 549123628 Kabátníkova 2, 602 00 Brno mobil : 603/573412 IČO : 68100787 zapsán v obchodním rejstříku KS

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 45/2015 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 10.2.2015 v 11.00

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod.

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. y DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. Dražebník nabízí dvougenerační rodinný dům po celkové rekonstrukci, č.p. 37 s příslušenstvím a pozemky v obci Polepy, nedaleko

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Leden 2012 Jednodukát ČR 2012 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.500,- Dvoudukát ČR 2012-Pověst o Horymírovi/ Au999,9/

Více

& H. D. R A U C H, W I E N #3/0 p

& H. D. R A U C H, W I E N #3/0 p & H. D. RAUCH, WIEN Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí, úterý 9.30 12.00

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x ZLATO 1 Československo 1918-39 dukát 1926 Sv. Václav 0/0 5000 2 dukát 1927 Sv. Václav 0/0 5000 3 dukát 1928 Sv. Václav 0/0 5000 4 dukát 1932 Sv. Václav 0/0 5000 5 dukát 1933 Sv. Václav 0/0 6800 6 dukát

Více

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Hotovostní platební styk JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Měna Tento pojem znamená: konkrétní formu nebo druh peněz, konkrétní soustavu peněz zavedenou v určitém státě a systematicky upravenou právním řádem

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

VYHLASKA DRAZEBNI. , v. vyhotovená podle 20, odst. 1, zák. č, 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění

VYHLASKA DRAZEBNI. , v. vyhotovená podle 20, odst. 1, zák. č, 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění v, DRAZEBN, v VYHLASKA vyhotovená podle 20, odst. 1, zák. č, 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění č. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 11-2011

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 11-2011 De-Rooy s.r.o se sídlem Stavební 995/7, 708 00 Ostrava IČ: 28640551, zapsaná: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36280 doručovací adresa: Hlásenka 1673, Vsetín 755 01 mobil: 736 486 145, e-mail:tomas.cvejn@gmail.com

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 Stránka 1 z 8 Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 fax: 577 054 209, el.podatelna: podatelna 640000@cs.mfcr.cz, internet: www.cs.mfcr.cz, ID datové schránky: hi4nz6h Číslo

Více

Dražební vyhláška č.j. 159ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník. 2. Navrhovatel

Dražební vyhláška č.j. 159ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník. 2. Navrhovatel Dražební vyhláška č.j. 159ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j. Bc. Zdeňka Křenková, bytem a místem podnikání Dolní Podluží 336, PSČ 407 55, IČ: 867 26 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 26860 tel: 723 914 081

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Náchodě Tyršova 49, 547 01 Náchod Č.j.:833037/15/2709-00540-601117 Vyřizuje: Ing. Aleš Balcar Telefon: 491 418

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

č. j: 137/2011-A Bod 1.

č. j: 137/2011-A Bod 1. AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej pozemku v Praze - Vinoři č. j: 137/2011-A Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na 16. června 2011, na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova

Více

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1.

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 4. listopadu 2014

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 30. 5. 2010 2010 5. 30. BRNO 60. DRAŽBA Sazba: Miloslav Vymazal Tisk: Europrinty, spol. s r.o.

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 30. 5. 2010 2010 5. 30. BRNO 60. DRAŽBA Sazba: Miloslav Vymazal Tisk: Europrinty, spol. s r.o. & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 30. 5. 2010 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí

Více

DRAžEBNivvHLÁŠKA. vyhotovená podle 20 zákona c. 26/2000 Sb., o verejných dražbách

DRAžEBNivvHLÁŠKA. vyhotovená podle 20 zákona c. 26/2000 Sb., o verejných dražbách " DRAžEBNivvHLÁŠKA O konání verejné dobrovolné dražby cenných papíru vyhotovená podle 20 zákona c. 26/2000 Sb., o verejných dražbách I. Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání verejné dobrovolné

Více

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. Program

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. Program DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO (vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají) Program 7.30 Otevření

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku *56/12-16* Exekutorský úřad Hodonín Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Sadová 15, 695 01 Hodonín, tel.: 518 346 669, fax.: 518 346 682, www.exekutorhodonin.cz, email: info@exekutorhodonin.cz, IDDS: wbjg785

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile Leden 2011 Jednodukát ČR 2011 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.000,-Kč vč. DPH Dvoudukát ČR 2011-Pověst o Horymírovi/

Více

2015 9. BRNO 19. 9. 2015 19. BRNO DRAŽBA

2015 9. BRNO 19. 9. 2015 19. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 19. 9. 2015 DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 19. 9. 2015 v sobotu 75. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO (vstup z ulice Hlinky, parkoviště

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Věstník ČNB částka 29/2007 SEZNAM

Věstník ČNB částka 29/2007 SEZNAM SEZNAM a) platných právních předpisů České národní banky (popř. Státní banky československé) vyhlášených od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2007 ve Sbírce zákonů b) platných opatření České národní banky,

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE 1431. 10.000, 100.000, 1.000.000 B-pengö 1946. Pick-132, 133, 134 3 ks 0, 1+, N 100 1432. 10.000.000, 100.000.000 B-pengö 1946. Pick-135, 136 2 ks 0, N 200 1433. 1.000.000.000 B-pengö 1946. Pick-137. nejvyšší

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 12DD02_2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 12DD02_2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 12DD02_2011 Bod 1. Dražebník: Bullfinch, a.s., Riegrova 1048, 508 01 Hořice, IČ: 25146777, jednající Ing. Pavel Hančar, předseda představenstva.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

70. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 11. 6. 2016 12:00 hod.

70. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 11. 6. 2016 12:00 hod. 70. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 11. 6. 2016 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 12-2011

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 12-2011 De-Rooy s.r.o se sídlem Stavební 995/7, 708 00 Ostrava IČ: 28640551, zapsaná: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36280 doručovací adresa: Hlásenka 1673, Vsetín 755 01 mobil: 736 486 145, e-mail:tomas.cvejn@gmail.com

Více

BRNO 13. 4. 2014 2014 4. 13. BRNO DRAŽBA

BRNO 13. 4. 2014 2014 4. 13. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 13. 4. 2014 Živá aukce live auction Ve spolupráci s Nume.cz jsme pro Vás připravili již druhou živou numismatickou aukci. V naší 71. aukci můžete dražit i na internetu! Chytré

Více