1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1

2

3

4 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ TEPELNÁ BILANCE KONCEPCE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ ZDROJ TEPLA ROZVODY TOPNÉ VODY OTOPNÁ TĚLESA ARMATURY TEPELNÉ IZOLACE NÁTĚRY OHŘEV VODY ZABEZPĚČUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI KOUŘOVODY MĚŘENÍ A REGULACE PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ MONTÁŽ, ZKOUŽKY A PROVOZ ZAŘÍZENÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE ZÁVĚR IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH ul. Na Hutích 757/14 Praha 6 Investor: Beáta Dušková PhDr. Projektant UT : Ing. Radomír Baršč Sládkova 412/13 Jeseník IČO: Člen ČKAIT, č. autorizace ÚVOD Zpracovaná PD vytápění (dále UT ) ve stupni dokumentace pro účely vydání stavební povolení řeší návrh vytápění bytové jednotky bytového domu v ul. Na Hutích 757/14 v Praze. Byt bude sloužit pro účely bydlení. Byt je situován v 1NP. Předmětem této PD je návrh systému vytápění a ohřevu teplé vody. Zdrojem tepla bude nástěnný plynový kondenzační kotel. Plynový kondenzační kotel bude umístěn chodbě řešeného bytu. Ohřev teplé vody bude zajištěn stojatým zásobníkem o objemu 120l. Strana 1 z 6

5 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ 3. VÝCHOZÍ PODKLADY Podkladem pro zpracování PD byly podklady a požadavky architekta stavební části. Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly: - stavební výkresy předané architektem stavební části - normy oboru ústředního vytápění - hygienické předpisy - požadavky investora Součástí projektu nejsou navazující profese. Požadavky profese ústředního vytápění byly s navazujícími profesemi projednány a předány a jsou zapracovány do samostatných projektů jednotlivých profesí. Projektová dokumentace je v souladu s platnými českými normami, směrnicemi a následujícími předpisy: - ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu - ČSN Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž - ČSN Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody - ČSN Tepelné soustavy v budovách Zabezpečující zařízení - ČSN Tepelná ochrana budov 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ Jako výpočtové hodnoty byly uvažovány následující údaje, vycházející ze základních meteorologických údajů: místo: Praha nadmořská výška: 250 m. n. m. zimní výpočtová teplota: -12 C průměrná teplota vzduchu zima: 4,0 C Počet topných dnů: 216 Vnitřní výpočtové teploty jsou uvedeny ve výkresové části u jednotlivých místností. 5. TEPELNÁ BILANCE Hodnoty součinitelů prostupu tepla - U (W/m 2 K) stavebních konstrukcí byly stanoveny na základě podkladů dodaných projektantem stavební části a byly uvažovány následující: o Obvodová stěna ST1 U= 1,05 W/m 2 K o Obvodová stěna ST2 U= 1,3 W/m 2 K o Vnitřní stěna ST3 U= 1,15 W/m 2 K o Vnitřní stěna ST4 U= 0,86 W/m 2 K o Strop 1NP U= 0,80 W/m 2 K o Podlaha 1NP U= 0,80 W/m 2 K o Výplně otvorů okna zdvojené U= 1,50 W/m 2 K o Výplně otvorů okna dvojité U= 2,70 W/m 2 K o Vstupní dveře - dveře U= 2,00 W/m 2 K Výměna vzduchu je uvažována 0,5 x/h ve všech vytápěných prostorech, které nejsou vybaveny nuceným větrání. V prostorech s předpokládanou vyšší vlhkostí je počítáno s výměnou vzduchu 1x/h. Výpočet potřeby energie je prováděn pro průměrnou zimu, a proto skutečná hodnota může kolísat kolem uvedených hodnot. Velikost odchylky bude ovlivňovat i skutečně praktikovaný topný režim v objektu. Teplota v sousedních vytápěních místností (mimo byt) je uvažována +10 C. Tepelná ztráta větráním Tepelná ztráta prostupem Celková tepelná ztráta Potřeba tepla: Vytápění + ohřev TV : Celkový instalovaný výkon zdroje tepla (vytápění/ohřev TV): Q V = 6,5 kw Q P = 1,5 kw Q T = 8,0 kw 12,1 kw 18,9 kw Strana 2 z 6

6 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ Předpokládaná celková roční potřeba tepla na vytápění: Předpokládaná celková roční potřeba tepla na ohřev TV: Předpokládaná celková roční potřeba: Q VYT= 60 GJ /rok Q TV= 29 GJ /rok Q VYT+TV= 89 GJ /rok 6. KONCEPCE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ Zdrojem tepla pro řešený byt bude nástěnný plynový kondenzační kotel PROTHERM GEPARD CONDENS 12MKO o jmenovitém výkonu (80/60 C) 4,0-15,0 kw. Kotel bude osazen na stěně v prostoru chodby bytu. Kotel bude v provedení nezávislém na vzduchu z prostoru interiéru. Spalovací vzduch bude přisáván do kotle z prostoru exteriéru. Odvod spalin a přívod vzduchu bude řešen koaxiálním odkouřením 80/125 vyvedeným nad střechu objektu. Od kotle bude vedeno samostatné rozvodné potrubí pro vytápění k jednotlivým otopným tělesům a samostatné rozvodné potrubí ke stojatému zásobníku teplé vody o objemu 120 l. Vytápění bude zajištěno dvou trubkovou otopnou soustavou s nuceným oběhem topné vody. Plynový kondenzační kotel zajistí 100% krytí tepelných ztrát objektu. 7. ZDROJ TEPLA Zdrojem tepla bude nástěnný plynový kondenzační kotel PROTHERM GEPARD CONDENS 12MKO o jmenovitém výkonu (80/60 C) 4,0 15,0 kw. Součástí kotle bude oběhové čerpadlo (modulové čerpadlo Q=370l/h, pext=18,0 kpa), třícestná přepínací armatura, pojišťovací ventil (otevírací přetlak 295 kpa) a expanzní nádoba o objemu 8 l. Řízení a regulace kotle bude pomocí ekvitermní regulace. Provoz plynového kotle bude plně automatický. Navrhovaný teplotní spád topné vody bude 75/55 C. Plynový kondenzační kotel bude v provedení typu C, provoz kotle tedy bude nezávislý na vzduchu z interiéru. Spalovací vzduch bude přisáván přes koaxiální kouřovod 80/125 přímo k plynovým hořákům. Zdroj tepla bude opatřen zabezpečujícím zařízením, které bude chránit teplovodní systém proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku, překročení nejvyšší pracovní teploty. Pro expanzi topné vody bude použita tlaková expanzní nádoba. Úpravna vody nebyla investorem požadována. 8. ROZVODY TOPNÉ VODY V řešeném bytu bude navržena dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem vody. Navrhovaný teplotní spád 75/55 C. Systém vytápění bude tvořen zdrojem tepla, zabezpečujícím zařízením, trubními rozvody a otopnými tělesy. Topná voda, pro ohřev teplé vody, bude na výstupu z kotle vedena samostatným rozvodným potrubím ke stojatému zásobníku vody, o objemu 120l, který bude opatřen vytápěcí topnou spirálou. Topná voda, pro vytápění, bude na výstupu z kotle vedena samostatným rozvodným potrubím k jednotlivým otopným tělesům. Rozvodné potrubí bude vedeno ve stěnách, v předstěrách a v podlaze ve vrstvě TI. Veškeré rozvody k otopným tělesům budou vedeny zakryté ve stavebních konstrukcích. Napojení rozvodných potrubí na jednotlivá otopná tělesa bude provedeno vždy ze stěn tak, aby při pohledu na otopná tělesa nebyla viditelná připojovací potrubí. Potrubní rozvody k otopným tělesům a stojatému zásobníku budou provedeny z měděných trubek, spoje lisované. Při montáži bude dodržena ustanovení ČSN Potrubní rozvody budou vedeny v drážkách ve zdivu, při stěnách, v příčkách a v TI vrstvě podlah. Potrubí bude kotveno dle typového upevňovacího materiálu dodavatele materiálu (třmeny, objímky, táhla) tak, aby bylo zajištěno bezpečné dilatovaní topných rozvodů. Vertikální rozvody budou na nejvyšších místech osazeny odvzdušňovacími ventily, na nejnižších místech vypouštěcími kohouty. Veškeré rozvody budou tepelně izolovány v souladu s vyhl. č. 193/2007 Sb. 9. OTOPNÁ TĚLESA Napojení ocelových článkových těles typu C4 f. ISAN bude provedeno spodním bočním připojením pomocí jednovtokové armatury RA15/6TB f. DANFOSS. OT bude osazeno termostatickou hlavicí. Strana 3 z 6

7 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ V koupelnách budou osazena trubková ocelová tělesa P.H.M. typu ROSENDAL. Tělesa budou osazena rohovým uzavíratelným šroubením, termostatickým ventilem a termostatickou hlavicí. Podlahový konvektor bez ventilátoru bude navržen od f. KORADO s bočním připojením. Konvektor bude z výroby osazen odvzdušněním. Konvektor bude osazen rohovým termostatickým ventilem a rohovým uzavíratelným šroubením s vypouštěním. Konvektor bude osazen termostatickou hlavicí. Napojení rozvodných potrubí na jednotlivá otopná tělesa bude provedeno vždy ze stěn tak, aby při pohledu na otopná tělesa nebyla viditelná připojovací potrubí. 10. ARMATURY V celém rozvodu budou použity běžné uzavírací kulové kohouty, filtry, zpětné klapky PN 10. Potrubní rozvody budou dále doplněny drobnými odvzdušňovacími a vypouštěcími armaturami. 11. TEPELNÉ IZOLACE Izolace potrubí se bude provádět po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Potrubí i armatury budou izolovány v plném rozsahu. Potrubí bude izolováno izolačními pouzdry s kašírovanou hliníkovou fólií. Tloušťky a tepelně-technické vlastnosti izolací musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č.193/ NÁTĚRY Měděné potrubí bude opatřeno syntetickými nátěry. Specifikace: - potrubí otopné vody: 1x základní odstín RAL 2001 červenohnědá 13. OHŘEV VODY Ohřev teplé vody bude zajištěn pomocí stojatého zásobníku teplé vody FE 120 PROTHERM o objemu 120 l. Ohřev vody uvažujeme z 5 C na 55 C. Bude se jednat o přednostní ohřev teplé vody. Před vstupem SV do zásobníku bude na potrubí osazen uzavírací kohout, zpětný ventil, zkušební ventil, vypouštěcí ventil, pojistný ventil (DN 15, otevírací přetlak 595 kpa), popř. tlakoměr a expanzomat. Na výstupu TV bude umístěna uzavírací armatura. Před zásobník TV musí být osazeno zařízení zabraňující překročení nejvyššího pracovního přetlaku TV v zásobníku. Na přívodu studené vody do zásobníku bude osazen pojistný ventil. Pojistný ventil bude osazen mezi zásobníkem a uzavírací armaturou. Velikost zásobníku: zásobník o objemu 120l. Dodávka zásobníku je předmětem profese UT. Profese ZTI zajistí dopojení zásobníku ze strany studené, teplé vody a zajistí osazení cirkulace. 14. ZABEZPĚČUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Zabezpečovací zařízení bude chránit teplovodní systém proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku, překročení nejvyšší pracovní teploty. Zdroj tepla bude opatřen pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 295 kpa. Pro expanzi topné vody bude použita tlaková membránová expanzní nádoba o objemu 8 l, tlak 3 bar, teplota 120 C. 15. VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Technická místnost bude větrána přirozeně pomocí neuzavíratelného průduchu. Navrhovaný plynový kondenzační kotel bude v provedení spotřebiče typu C, nebude tedy závislý na vzduchu z místnosti. Strana 4 z 6

8 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ 16. KOUŘOVODY Kondenzační kotel bude mít vlastní koaxiální odkouření 80/125, které bude vyvedeno nad rovinu střechy. Koaxiální odkouření zajistí bezpečné odvedení spalin od kotle do exteriéru, zajistí přisávání spalovacího vzduchu pro provoz kotle. Celá konstrukce kouřovodu bude provedena tak, aby bylo zabráněno proniku spalin do prostoru místnosti. Kouřovod bude proveden jako vzduchotěsný a vodotěsný. 17. MĚŘENÍ A REGULACE Provoz kotle bude řízen komplexním řídícím systémem Měření a Regulace f. PROTHERM, který bude součástí dodávky kotlové techniky. Měření a Regulace bude zabezpečovat optimální provoz vytápění a ohřev TV. Řízení kotlů bude dle ekvitermní regulace s možností úpravy teploty dle prostorové teploty, z důvodů hospodárnosti provozu a tepelné pohody. 18. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ Protipožární opatření budou provedena dle požadavků PBŘ a dle příslušných požárních norem řady ČSN 73 08XX. Dělení objektu na jednotlivé požární úseky je řešeno samostatným projektem požární ochrany. V místech prostupů pořádně dělícími konstrukcemi budou rozvody UT opatřeny požárními manžetami a utěsněny požárním tmelem dle požadavků PBŘ. 19. MONTÁŽ, ZKOUŽKY A PROVOZ ZAŘÍZENÍ Při montáži zařízení budou dodrženy předepsané technologické předpisy. Při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách a právních předpisech. Před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu prací všech profesí. Při montáži budou dodrženy předpisy pro instalaci vytápěcího zařízení. Při montáži budou dodrženy bezpečnostní předpisy při práci. Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek. Před uvedením zařízení do provozu je nutno potrubí vypláchnout a naplnit vodou. Dále je nutno systém napustit a provést zkoušku těsnosti, dilatační, tlakovou a konečnou zkoušku dle ČSN O všech zkouškách bude vypracován protokol. Provedení zkoušky zařízení je předepsáno ČSN Před uvedením zařízení do provozu je nutno zpracovat dle NV č. 591/2006Sb. pokyny k obsluze zařízení a návod k provádění oprav a údržby. Provoz otopného systému a jeho údržba včetně spotřebičů je upraven technickou normou ČSN VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Navržené řešení řeší zdroj tepla (plynový kotel) na spalování ušlechtilých paliv (zemní plyn), čímž se sníží negativní vlivy otopného systému na životní prostředí. U zemního plynu bude z části využita kondenzace vodních par ve spalinách. Volba a provoz jednotlivých zařízení jsou navrženy s ohledem na co nejmenší vliv na čistotu životního prostředí. Zařízení při běžném provozu produkuje minimální množství látek škodící životnímu prostředí, jedná se o spaliny vzniklé spalováním zemního plynu. Bude osazen plynový kotel, který splňuje požadavky na kvalitu spalin předepsaných příslušnými předpisy. 21. POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE Stavební část - vybudovat prostupy pro rozvodná potrubí stropy, stěnami, podlahami. - provést případné drážky ve stavebních konstrukcích pro rozvodná potrubí - provést případné zahození vysekaných drážek - dodávka a montáž požárních ucpávek - zajistí připravenost kouřového průduchu pro osazení nového koaxiálního odkouření Zdravotechnika Strana 5 z 6

9 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ - zajistit odvod kondenzátu od kotlů a pojistných ventilů přes zápachový uzávěr do vnitřní kanalizace - zajistit napojení zásobníku TV a napojení (dopouštění) systému UT na studenou vodu - zajistit osazení cirkulace TV Elektroinstalace a MaR - zajistit přívod el. energie pro kotel a řídící modul - provést nulování a pospojování zařízení - provést uzemnění komponentů 22. ZÁVĚR Montáž může provést oprávněná organizace nebo podnikatel, mající odborně způsobilé pracovníky a příslušné oprávnění k této činnosti. Provedení musí odpovídat ČSN a hygienickým předpisům. Při montáži je nutno dodržet technologické postupy stanovené výrobci, bezpečnostní a hygienické předpisy. Je nutno dodržovat předepsané minimální vzdálenosti rozvodů od konstrukcí a ostatních rozvodů. Po dokončení montáže rozvodů je nutno provést předepsané zkoušky dle ČSN. Při realizaci bude třeba respektovat požadavky, které vyplynou z požadavků investora. Zpracovaná PD má veškeré náležitosti stanovené vyh.č. 499/2006 a vyhl. č.62/2013 o dokumentaci staveb. Stavba může být zahájena až po vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem a za podmínek jím stanovených. Veškeré změny projektu a případné záměny navržených elementů nelze provádět bez písemného schválení projektantem a odsouhlasení investorem a architektem stavby. Při provedených záměnách, zejména za levnější a méně kvalitní komponenty, negarantuje projektant správnou funkci zařízení. Při jakýchkoliv nejasnostech v projektu kontaktujte zpracovatele ještě před výrobou popřípadě nákupem jednotlivých elementů.. Ing. Radomír Baršč Strana 6 z 6

10

11

12 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ Pol. číslo Popis Parametry/typ Výrobce M.j. Počet m.j. REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH č.p.757/14, PRAHA Zařízení Nástěnný plynový kondenzační kotel PROTHERM GEPARD CONDENS 12MKO pro nízkoteplotní vytápění a ohřev teplé vody externím zásobníkem, s teplotou přívodu do 80 C, provozní tlak max. 0,3 MPa s modulovým hořákem Qt=4,0-14,0 kw (80/60 C)- vytápění Qt=4,0-15,0 kw (80/60 C)- ohřev teplé vody provedení nezávislé na vzduchu v místnosti-spotřebič typu C; vč. modulačního oběhového čerpadla a pojistného ventilu a expanzní nádoby napětí 1x230 V / 50 Hz krytí IXP4D hmotnost 31 kg Systém koaxiálního odkouření kondenzačního kotle pro odvod spalin a nad rovinu střechy vč. příslušenství GEPARD CONDENS 12MKO Q=4,0-15,0 kw PROTHERM kpl 1 80/125 PROTHERM kpl Stacionární ohřívač vody FE-120 o objemu 120l FE-120 PROTHERM kpl 1 Regulace Ovládací modul s vnějším snímačem a nástěnným držákem PROTHERM kpl 1 Teplotní čidla vč. jímky BŽM-INSTALACE kpl 1 Teplotní čidla příložná BŽM-INSTALACE kpl 1 Slaboproudá kabeláž vč. čidel, návarků, ochraných trubek BŽM-INSTALACE kpl 1 Prokabelování, zprovoznění, zaškolení obsluhy BŽM-INSTALACE kpl Armatury Kulový uzavírací kohout PN10/180 C DN 15 IVAR ks Kulový uzavírací kohout PN10/180 C DN 20 IVAR ks Zpětný klapka, PN10/180 C DN 20 IVAR ks Filtr, PN10/180 C DN 20 IVAR ks Vypouštěcí kohout, PN10/180 C DN 15 IVAR ks Odvzdušňovací ventil, PN10/180 C DN 15 IVAR ks Rohové dvojité radiátorové šroubení, vč.svěrného šroubení VEKOLUX TA HYDRONICS ks Rohové radiátorové šroubení TA HYDRONICS ks Přímé radiátorové šroubení TA HYDRONICS ks Termostatický ventil TA HYDRONICS ks Termostatický hlavice TA HYDRONICS ks Jednovtoková armatura s ponornou trubkou pro OT ATOL RA15/6TB DANFOSS ks Otopná tělesa typ FK15/34/1800 -vč. vany ECONOMIC a rámu (vana dl.1800 mm- rozměry budou upřesněny při realizaci) vč. výměníku (barva výměníku bude určena architektem při realizaci) -vč. příčné mřížky (dřevo-dub) -barva bude určena architektem při realizaci -vč. pružných připojovacích hadic a stavěcích šroubů Otopné článkové těleso, vč. odvzdušňovacího ventilu a konzol -barevný odstín bude určen při realizaci architektem stavby -připojení spodní boční,dn15 Otopné článkové těleso, vč. odvzdušňovacího ventilu a konzol -barevný odstín bude určen při realizaci architektem stavby -připojení spodní boční,dn15 Koupelnové trubkové těleso P.M.H typ ROSENDAL (standartní připojení) typ R2C-266x1500 barva chrom vč. teermoventilu, termohlavice a rohového šroubení Koupelnové trubkové těleso P.M.H typ ROSENDAL (standartní připojení) typ R2C/6-420x1500 barva chrom vč. teermoventilu, termohlavice a rohového šroubení KORAFLEF FK 15/34/1800mm KORADO kpl 1 ATOL C /750 ISAN kpl 2 ATOL C /750 ISAN kpl 1 R2C-266x1500 P.M.H kpl 1 R2C/6-420x1500 P.M.H kpl Potrubí CU potrubí 15x1,0 mm m CU potrubí 18x1,0 mm m CU potrubí 22x1,0 mm m Izolace Izolace potrubí návlekovou minerální izolací tl. dle vyhl. č. 193/ x1,0 mm m Izolace potrubí návlekovou minerální izolací tl. dle vyhl. č. 193/ x1,0 mm m Izolace potrubí návlekovou minerální izolací tl. dle vyhl. č. 193/ x1,0 mm m Ostatní Kotvící, spojovací, montážní materiál BŽM-INSTALACE kpl Nespecifikované tvarovky nutné pro správnou funkci zařízení (kolena, odbočky, přechody, fitinky) BŽM-INSTALACE kpl Nespecifikované prvky nutné pro správnou funkci zařízení BŽM-INSTALACE kpl Nátěry, označení potrubí BŽM-INSTALACE kpl Propláchnutí systému BŽM-INSTALACE kpl Tlaková zkouška BŽM-INSTALACE kpl Topná zkouška BŽM-INSTALACE kpl Přesun hmot BŽM-INSTALACE kpl Montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy BŽM-INSTALACE kpl Doklady, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení BŽM-INSTALACE kpl 1 STRANA 1

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Stavba: Umístění: Investor: Stupeň: Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec Město Liberec Studie Datum: Říjen 2014 D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1. Pozemní objekty 1.4

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY LEDEČSKÁ UL. Č.P. 2962-2964, HAVLÍČKŮV BROD ROZVOD PLYNU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ARCH. ATELIÉR H3, s.r.o Nad žabincem 1357 580 01 HAVLÍČKŮV BROD ČKA 02 922

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 1 z 8 OBSAH: ÚVOD... 3 KANALIZACE... 3 VODOVOD... 4 Plynovod... 5 ZÁVĚR... 8 Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 2 z 8 ÚVOD Tato část projektové

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

Stavba: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech A. Vytápění 2 869 03,92 Kč SO 0 Stávající kotelna 67 239,53 Kč SO 02 Sklad S,S2 83 465,3 Kč SO 03 Strážnice

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Praha - červen 2015 Dokumentace pro program NZÚ projektová dokumentace pro oblasti podpory C.1 Investor: Petra Habrmanová, č.p. 94, 56972 Rohozná, STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Rohozná č.p. 94, 569 72,

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

www.korado.cz Konvektory KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Czech Republic

www.korado.cz Konvektory KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Czech Republic KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Konvektory Info linka (zdarma): 800 111 5 e mail: info@korado.cz www.korado.cz KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Czech Republic Info linka

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP Obsah dokumentu: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ Seznam příloh: 1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ 2. Výkresová část: Rozvod plynu půdorys 1.PP F.1.VII - 1 Schéma rozvodu plynu F.1.VII - 2 Měření plynu F.1.VII - 3 Uložení potrubí v zemi

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz Struktura dotačního programu a příklady řešení Rodinné domy, aktualizace 2013 Příjem žádostí v programu NZÚ Směrnice MŽP o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám 1. Výzva pro rodinné domy

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

ENERGETICKÝ MANAGEMENT ENERGETICKÝ MANAGEMENT 1 KDE SE NACHÁZÍTE???? Stav základní - běžný Stav poučený Stav znalý Stav profesionální 2 Kontinuální měření spotřeby energie Výpočet potřebného energetického potenciálu Návrh a

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Druh dokumentace: DVZ Investor: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č.40, 691 06 Velké Pavlovice Akce: EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Místo: Velké

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: školení od profesionálů pro profesionály Vědomosti a kompetence

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více