ULIMEX spol. s r.o. ZDOKONALENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY OSAZENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ULIMEX spol. s r.o. ZDOKONALENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY OSAZENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ"

Transkript

1 ULIMEX spol. s r.o. Masarykova 209, Ústí n/l., tel , tel/fax ZDOKONALENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY OSAZENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ Seznam příloh : T1 - Technická zpráva T2 - Hydraulická tabulka a nastavení vyvážení T3 - Úpravy na patě objektu T4-1.PP Hlavní rozvody a osazení vyvážení T5 - Půdorysy podlaží T7 Výpis materiálu Akce : Osazení TRV do otopné soustavy Objekt : Revoluční 164 Místo : Stráž pod Ralskem Investor : Město Stráž pod Ralskem Vypracoval : Jaroslav Rázl Kontroloval : Ing. Zd. Machuta Datum : únor 2012

2 T - 1 Technická zpráva Úvod Otopná soustava (dále jen OS) je teplovodní, dvoutrubková, napojená na sekundární rozvod. Řešení OS vychází z jednotného postupu používaném Cechem topenářů a instalatérů. Důvodem pro výměnu stávajících armatur za termostatické ventily je zajistit OS její dobrou funkci a vyváženou regulovatelnost. Toto zabezpečí snížené náklady na vytápění a tepelnou pohodu uživatelů. Projekt je vypracován na základě níže uvedených podkladů. V PD je proveden přepočet tlakových poměrů tak, aby byla zajištěna rovnoměrná dodávka tepla pro všechna otopná tělesa, která budou nově osazena termoregulačními armaturami s termostatickými hlavicemi. Tento projekt řeší hydraulické vyregulování OS objektu po osazení níže uvedeným typem armatur. Neřeší stávající nedostatky topné soustavy ve vztahu k tepelně technickým vlastnostem vytápěného objektu (např. nedostatečně dimenzovaná tělesa), skryté vady stávajícího systému (např. ucpané potrubí). Podklady pro vypracování dokumentace : PD část ÚT Stráž p.r. ZÚNZ Poliklinika VII. Stavba objekt 33 Konstruktiva n.p. J. Kovářík 06/1977 Osazení armatur Otopné těleso : Na všech tělesech budou stávající armatury demontovány a nahraženy termostatickými dvojregulačními ventily shodné světlosti. Navrženy jsou ventily Danfoss typu RA-N vč. termostatických hlavic Danfoss. Doporučujeme osadit hlavice typu RA Do veřejně přístupných prostor doporučujeme použít hlavice se zajištěním proti ukradení RA2920 tyto prostory budou případně určeny s investorem při realizaci. Nastavení regulace jednotlivých armatur u těles je vyznačeno na výkresech půdorysu podlaží (výkresy T4 a T5). Při montáži bude v případě nutosti zároveň vyměněno spodní připojovací šroubení u tělesa. Stoupačka (větev) : U jednotlivých větví (stoupaček) bude na přívodu i zpátečce osazena sada stoupačkových regulátorů. Na přívodním potrubí bude osazen regulační a měřící ventil Danfoss ASV-I. Na zpětném potrubí bude osazen automatický regulátor tlakové diference Danfoss ASV - PV, který je vybaven vypouštěcím kohoutem. Na přívodním potrubí budou osazeny vypouštěcí kohouty. Tato sada zabezpečuje stálý diferenční tlak na termostatickém ventilu a tím zajišťuje podmínky pro jeho správnou funkci. Současně lze pomocí těchto armatur uzavřít stoupačku a vypustit topnou vodu (např. pro opravy ap.) Ve dvou případech byly armatury ASV-I a PV nahraženy variantou USV-I a M. Stupeň nastavení regulačního ventilu jako i dimenze viz hydraulická tabulka, která je součástí technické zprávy. Případně instalované clony v objektu budou demontovány! Hydraulické vyvážení otopné soustavy : Hydraulické vyvážení je nutným předpokladem pro bezchybný provoz OS. Tento je zaručen jak nastavením správné hodnoty průtoku na ventilech u radiátorů, tak i vhodnou volbou stoupačkových regulátorů i regulátoru na vstupu do objektu. Regulační a vyvažovací armatury jsou navrženy s cílem zaručit hydraulickou stabilitu objektu za všech provozních podmínek. Pomocí přenosného měřiče tlakové diference lze nastavit a zkontrolovat parametry všech topných větví OS. Potřebné průtoky jsou také uvedeny v hydraulické tabulce T-2. Prvotní nastavení se provede dle dokumentace a případné odchylky se po změření korigují. Hydraulická optimalizace : Z hydraulických a akustických důvodů je nutné zabránit nežádoucímu nárůstu dynamického tlaku v OS objektu vlivem vnější tepelné sítě nad přípustnou mez. V hydraulické tabulce (T2) je uveden minimální požadovaný tlak na patě objektu (na vstupu do konkrétního objektu nikoli ve VS). Pokud by tento tlak byl příliš vysoký (více než 50 kpa) bude nutno na vstupu do objektu osadit regulátor diferenčního tlaku. Na tomto regulátoru bude nastaven diferenční tlak na patě objektu podle údajů v hydraulické tabulce T- 2. Zapojení viz výkres T3 Úpravy na patě objektu. T 1

3 Předávací parametry topného média Topná křivka Při návrhu TRV a vyvážení dle této dokumentace bylo použito teplotní křivky 92,5/67,5 C (90/70) dle původní dokumentce objektu. Tato dokumentace neřeší přepočet výkonu otopných těles vzhledem k tepelným ztrátám objektu a místností a to ani v případě, že topná soustava je provozována s jinou topnou křivkou než bylo navrženo při stavbě domu (bližší informace v kapitole nastavení topné křivky). Tlakové poměry a průtok V příloze T2-hydraulická tabulka jsou uvedeny předávací parametry topného média, které je nutné zabezpečit na vstupu rozvodu UT do jednotlivých pavilonů (rozhraní mezi topným kanálem a rozvodem topení v pavilonu).. Nebude-li těchto předávacích parametrů dosaženo, není možné garantovat správnou funkci topné soustavy (hydraulické vyvážení všech větví rozvodů domů). Provozní a technické podmínky Topná voda otopné soustavy musí splňovat podmínky ČSN Je nutno provádět pravidelnou kontrolu filtrů a jejich čištění od nahromaděných kalů. Doporučujeme výměnu odvzdušňovacích ventilů a pravidelnou kontrolou zavzdušnění odstraňovat. V případě osazení TRV dochází častěji vlivem vyšších rychlostí v sedle ventilů ke zhoršenému samoodvzdušňování těles i v nižších podlažích. Z tohoto důvodu doporučujeme nechat soustavu několik hodin bez cirkulace (např. uzavřením armatury na přívodu do objektu) kdy se rozpuštěný vzduch v topné vodě bude mít čas soustředit v otopných tělesech v nejvyšších podlažích, odkud bude pomocí odvzdušňovacích armatur odstraněn. Montážní pokyny Při montáži je nutno dodržet pravidla BOZ a PO. Montéři konzultují s projektantem případné změny oproti PD. V případě prací na patě objektu nutno věnovat pozornost osazenému měřiči tepla - zachovat uklidňující délky před a za měřičem a chránit teplotní čidla při svařování v jejich blízkosti jejich demontáží. Napouštění topné soustavy provádět pozvolna (min. 1,5 hod.) upravenou vodou přes zpětné potrubí za současného provedení odvzdušnění. Po napuštění nechat soustavu několik hodin bez cirkulace pro dodatečné uvolnění vzduchu v tělesech. V případě instalace tlakových odběrů tyto instalovat zásadně z boku potrubí (ne shora - zavzdušnění ani zdola - zanesení). Případně instalovaný filtr bude namontován v ležatém potrubí event. ve svislém při toku média směrem dolu. T 1

4 Nastavení topné křivky Po osazení TRV je třeba dbát na správné nastavení topné křivky pro danou teplovodní síť. Většina topných sítí byla navržena na křivku 90/70 C, event. 92,5/67,5 C. U hydraulicky vyváženého domu s termostatickými ventily je možné maximálně dosahovanou výši teploty v místnostech měnit správnou volbou topné křivky, která by měla být v souladu s platnými předpisy. V příloze je uvedena topná křivka pro výpočtovou teplotu uvedenou v hydraulické tabulce (T-2) a její hodnoty pro dané venkovní teploty. Projektant vychází z projektových podkladů, které mu jsou k dispozici a proto též je přiložena topná křivka tak, aby bylo možno ručit za tepelnou pohodu ve všech prostorech. Následuje interpolace topné křivky pro dané venkovní teploty: 2. Otopové křivky 92,5/67,5/-15 C, ex=1,25 T 1

5 T - 2 Hydraulická tabulka Akce : Objekt : Osazení TRV do otopné soustavy Stráž pod Ralskem ZÚNZ poliklinika Pavilon A Výkon OS : Zdroj tepla : 141,88 kw CZT průtok Qn : kg/h tlak. ztráta : 13,0 kpa objektu (viz T3 odběrné místo poz. 1+2) topná křivka : 92,5/67,5 / -15 C Úsek Stoupačka DN N/Z Průtok úsekem (kg/h) Armatura náběh Armatura zpátečka Typ DN nast. (ot.) typ DN Nastavení Danfoss ASV-I 32 1,1 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,85 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,4 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 40 1,0 Danfoss ASV-PV 20 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,55 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,0 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 2,0 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 25 2,85 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 15 0,3 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 15 0,2 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss USV-I 15 0,7 Danfoss USV-M 15 6 kpa Danfoss ASV-I 15 1,5 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,45 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,45 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,35 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Celkem objekt spotřebováno : 13,0 kpa bez zařízení dodavatele tepla (měřič tepla, uzávěry ap.) Druh regulační armatury na vstupu do obj.: Regulator 2000 DA 516 DN 25/32 Tlak. ztráta regulační armatury : 15,85 kpa Potřebný tlakový rozdíl na na vstupu do objektu: 13,0 kpa bez regulátoru DA ,85 kpa s regulátorem DA 516 Při osazení regulátoru nastavit diferenční tlak 13,0 kpa (viz T3 pozice 1+2) T 2

6 Pavilon B Výkon OS : Zdroj tepla : 206,74 kw CZT průtok Qn : kg/h tlak. ztráta : 16,0 kpa objektu (viz T3 odběrné místo poz. 1+2) topná křivka : 92,5/67,5 / -15 C Úsek Stoupačka DN N/Z Průtok úsekem (kg/h) Armatura náběh Armatura zpátečka Typ DN nast. (ot.) typ DN Nastavení Danfoss ASV-I 25 1,3 Danfoss ASV-PV 20 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,1 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,6 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,0 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,5 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 2,35 Danfoss ASV-PV 32 6 kpa Danfoss ASV-I 15 0,3 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 20 0,65 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 15 0,35 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,65 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,0 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,1 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,05 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,2 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,25 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 0,95 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 15 0,3 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Celkem objekt spotřebováno : 16,0 kpa bez zařízení dodavatele tepla (měřič tepla, uzávěry ap.) Druh regulační armatury na vstupu do obj.: Regulator 2000 DA 516 DN 40/50 Tlak. ztráta regulační armatury : 5,1 kpa Potřebný tlakový rozdíl na na vstupu do objektu: 16,0 kpa bez regulátoru DA ,1 kpa s regulátorem DA 516 Při osazení regulátoru nastavit diferenční tlak 16,0 kpa (viz T3 pozice 1+2) T 2

7 Pavilon C Výkon OS : Zdroj tepla : 154,7 kw CZT průtok Qn : kg/h tlak. ztráta : 17,0 kpa objektu (viz T3 odběrné místo poz. 1+2) topná křivka : 92,5/67,5 / -15 C Úsek Stoupačka DN N/Z Průtok úsekem (kg/h) Armatura náběh Armatura zpátečka Typ DN nast. (ot.) typ DN Nastavení Danfoss ASV-I 20 1,6 Danfoss ASV-PV 20 6 kpa Danfoss ASV-I 25 2,25 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 2,65 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,55 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,35 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,55 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 20 1,0 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 25 2,7 Danfoss ASV-PV 20 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,85 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,4 Danfoss ASV-PV 20 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,5 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 2,05 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 2,0 Danfoss ASV-PV 20 6 kpa Danfoss USV-I 15 0,2 Danfoss USV-M 15 6 kpa Celkem objekt spotřebováno : 17,0 kpa bez zařízení dodavatele tepla (měřič tepla, uzávěry ap.) Druh regulační armatury na vstupu do obj.: Regulator 2000 DA 516 DN 40/50 Tlak. ztráta regulační armatury : 4,7 kpa Potřebný tlakový rozdíl na na vstupu do objektu: 17,0 kpa bez regulátoru DA ,7 kpa s regulátorem DA 516 Při osazení regulátoru nastavit diferenční tlak 17,0 kpa (viz T3 pozice 1+2) T 2

8 Pavilon D Výkon OS : Zdroj tepla : 99,51 kw CZT průtok Qn : kg/h tlak. ztráta : 10,0k Pa objektu (viz T3 odběrné místo poz. 1+2) topná křivka : 92,5/67,5 / -15 C Úsek Stoupačka DN N/Z Průtok úsekem (kg/h) Armatura náběh Armatura zpátečka Typ DN nast. (ot.) typ DN Nastavení Danfoss ASV-I 25 1,3 Danfoss ASV-PV 20 6 kpa Danfoss ASV-I 25 2,5 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 2,95 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,8 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 2,2 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 25 0,85 Danfoss ASV-PV 15 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,4 Danfoss ASV-PV 20 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,65 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,85 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Danfoss ASV-I 32 1,45 Danfoss ASV-PV 32 6 kpa Danfoss ASV-I 25 1,4 Danfoss ASV-PV 25 6 kpa Celkem objekt spotřebováno : 10,0 kpa bez zařízení dodavatele tepla (měřič tepla, uzávěry ap.) Druh regulační armatury na vstupu do obj.: Regulator 2000 DA 516 DN 25/32 Tlak. ztráta regulační armatury : 7,8 kpa Potřebný tlakový rozdíl na na vstupu do objektu: 10,0 kpa bez regulátoru DA ,8 kpa s regulátorem DA 516 Při osazení regulátoru nastavit diferenční tlak 10,0 kpa (viz T3 pozice 1+2) T 2

9 T 7 Specifikace materiálu Stráž pod Ralskem ZÚNZ poliklinika Objekt A Termostatický ventil Danfoss RA - N, spodek přímý DN ks DN ks rohový DN 20 1 ks Prodloužené šroubení k TRV 8 mm DN ks DN ks DN 20 1 ks Termostatická hlavice Danfoss RA 2980 (viz T1- část ot. těleso) 83 ks Paty stoupaček : Regulační ventil Danfoss ASV-I DN 15 3 ks DN 25 5 ks DN 32 5 ks DN 40 1 ks Regulátor rozdílu tlaků Danfoss ASV-PV DN 15 6 ks DN 20 1 ks DN 25 7 ks Regulační ventil Danfoss USV-I DN 15 1 ks Uzavírací ventil Danfoss USV-M DN 15 1 ks Topenářské šroubení DN ks (2xPV+2xI) DN 20 2 ks DN ks DN ks DN 40 2 ks Vypouštěcí kohout DN ks Pata objektu : Regulátor dynamického tlaku - viz T1 Regulátor 2000 typ DA516 ( kpa) DN 25 1 ks Kulový uzávěr s odběrem DN 15 1 ks Vypouštěcí kohout DN 15 2 ks Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 2 ks T 7

10 Objekt B Termostatický ventil Danfoss RA - N, spodek přímý DN ks DN ks rohový DN ks Prodloužené šroubení k TRV 8 mm DN ks DN ks DN ks Termostatická hlavice Danfoss RA 2980 (viz T1- část ot. těleso) 131 ks Paty stoupaček : Regulační ventil Danfoss ASV-I DN 15 3 ks DN 20 1 ks DN 25 4 ks DN 32 9 ks Regulátor rozdílu tlaků Danfoss ASV-PV DN 15 6 ks DN 20 1 ks DN 25 9 ks DN 32 1 ks Topenářské šroubení DN ks (2xPV+2xI) DN 20 4 ks DN ks DN ks Vypouštěcí kohout DN ks Pata objektu : Regulátor dynamického tlaku - viz T1 Regulátor 2000 typ DA516 ( kpa) DN 40 1 ks Kulový uzávěr s odběrem DN 15 1 ks Vypouštěcí kohout DN 15 2 ks Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 2 ks T 7

11 Objekt C Termostatický ventil Danfoss RA - N, spodek přímý DN ks DN ks rohový DN 20 1 ks Prodloužené šroubení k TRV 8 mm DN ks DN ks DN 20 1 ks Termostatická hlavice Danfoss RA 2980 (viz T1- část ot. těleso) 77 ks Paty stoupaček : Regulační ventil Danfoss ASV-I DN 20 2 ks DN 25 7 ks DN 32 4 ks Regulátor rozdílu tlaků Danfoss ASV-PV DN 15 1 ks DN 20 4 ks DN 25 8 ks Topenářské šroubení DN 15 2 ks (2xPV+2xI) DN ks DN ks DN 32 8 ks Vypouštěcí kohout DN ks Pata objektu : Regulátor dynamického tlaku - viz T1 Regulátor 2000 typ DA516 ( kpa) DN 40 1 ks Kulový uzávěr s odběrem DN 15 1 ks Vypouštěcí kohout DN 15 2 ks Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 2 ks T 7

12 Objekt D Termostatický ventil Danfoss RA - N, spodek přímý DN ks DN ks rohový DN 20 2 ks Prodloužené šroubení k TRV 8 mm DN ks DN ks DN 20 2 ks Termostatická hlavice Danfoss RA 2980 (viz T1- část ot. těleso) 51 ks Paty stoupaček : Regulační ventil Danfoss ASV-I DN ks DN 32 1 ks Regulátor rozdílu tlaků Danfoss ASV-PV DN 15 2 ks DN 20 2 ks DN 25 6 ks DN 32 1 ks Topenářské šroubení DN 15 4 ks (2xPV+2xI) DN 20 4 ks DN ks DN 32 4 ks Vypouštěcí kohout DN ks Pata objektu : Regulátor dynamického tlaku - viz T1 Regulátor 2000 typ DA516 ( kpa) DN 25 1 ks Kulový uzávěr s odběrem DN 15 1 ks Vypouštěcí kohout DN 15 4 ks Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 2 ks T 7

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Rekonstrukce otopného systému Na Okraji

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Rekonstrukce otopného systému Na Okraji intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika ZÁKAZNÍK 6 ZPRACOVATEL - PM 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev.

Více

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C Akce : Teplovod pro objekt MÚ (Aris) ul. 17. listopadu č.p. 16 Jičín Část : Rekonstrukce strojovny ústředního vytápění objektu C, ul. 17. listopadu č.p. 16 Investor : město Jičín, Žižkovo náměstí č.p.

Více

TERMOREGUL s.r.o. Sídlo : U Bažantnice 428, Praha 5, tel./fax. : / TECHNICKÁ ZPRÁVA

TERMOREGUL s.r.o.  Sídlo : U Bažantnice 428, Praha 5, tel./fax. : / TECHNICKÁ ZPRÁVA TERMOREGUL s.r.o. www.termoregul.cz Sídlo : U Bažantnice 428, 159 00 Praha 5, tel./fax. : 776 348 922/274 860 407 TECHNICKÁ ZPRÁVA Diagnostika provozu topné soustavy a příčin nedotápění na štítové stoupačce

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby... - 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Ústřední vytápění...- 3-3.1 Tepelná bilance

Více

INSTALACE TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A REGULÁTORŮ TLAKOVÉ DIFERENCE TOPNÉ VODY V BYTOVÉM OBJEKTU BELLUŠOVA č.p , PRAHA 13 STODŮLKY

INSTALACE TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A REGULÁTORŮ TLAKOVÉ DIFERENCE TOPNÉ VODY V BYTOVÉM OBJEKTU BELLUŠOVA č.p , PRAHA 13 STODŮLKY Ing. HALUŠKA Lubomír U Bažantnice 428, 159 00 Praha 5, tel./fax. : 776 348 922/ 257 940 807 INSTALACE TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A REGULÁTORŮ TLAKOVÉ DIFERENCE TOPNÉ VODY V BYTOVÉM OBJEKTU BELLUŠOVA č.p.

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Krycí list 1/1 Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Zhotovitel: Investor: RICHTER-Projekční kancelář Národní tř. č.1 736 01 Havířov-Město Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,

Více

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Technická zpráva D.1.4 Vytápění Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby Akce: Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Investor: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚT

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚT 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚT Název zakázky: Místo stavby: Investor: Instalace TRV a následná regulace systému ÚT - budova Kina, Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm město Město Frenštát pod Radhoštěm

Více

OBSAH DOKUMENTACE: UPOZORNĚNÍ

OBSAH DOKUMENTACE: UPOZORNĚNÍ OBSAH DOKUMENTACE: F - 401 - Textová část A. Technická zpráva B. Tepelné ztráty F - 402 - Půdorys 1.PP F - 403 - Půdorys 1.NP F - 404 - Půdorys 2.NP F - 405 - Půdorys 3.NP F - 406 - Schema zapojení bytových

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

06 / 2012 číslo zboží popis zboží brutto cena v Kč bez DPH. Ventily KSB typ BOA-Compact do 120 C, PN 16, uzavírací a regulační

06 / 2012 číslo zboží popis zboží brutto cena v Kč bez DPH. Ventily KSB typ BOA-Compact do 120 C, PN 16, uzavírací a regulační VENTILY REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ RUČNÍ KS05 Ventily KSB typ BOA-Compact do 120 C, PN 6, uzavírací a regulační E01.010104 DN 20 48874913 1 932 E01.010105 DN 25 48874914 2 208 E01.010106 DN 32 48874915 2 459

Více

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Stavba: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p. 213, 118, 739 59 Střítež Investor: Obec Střítež, 739 59 Střítež Část: D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stávající stav 4. Navrhované řešení 1. Úvod Předmětem této dokumentace je technické řešení výměny zařízení pro přípravu teplé vody ve výměníkové stanici v ZŠ Ratibořická 1700/28,

Více

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty VX Solo II Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty Předávací stanice pro soustavy centrálního zásobování tepla určená pro nepřímé. S připojovacím m pro zásobníkový TV. Určeno

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference HS K 136 1.213 PV Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference Technický popis Přednosti Oblast použití: otopné a chladicí soustavy s proměnným průtočným množstvím Funkce: - stabilizace diferenčního

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA 06 EN - Přímý ventil VDN Rohový ventil VEN Axiální ventil VUN VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA PRO DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY STAVEBNÍ DÉLKA PODLE NORMY NF (zkrácená) VDN VEN VUN Ventil z mosazi, poniklován

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Informace o cenách Teplovodní vytápění

Informace o cenách Teplovodní vytápění B20-S rovné Informace o cenách Výhody výrobku: Obsah dodávky: W Kompaktní otopné těleso pro teplovodní vytápění W Připojení zdola, rozteč připojení dle stavební délky W Možnost provozu přídavného elektrického

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem - ČVUT v PRAZE, Fakulta stavební - katedra technických zařízení budov Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Ing. Roman Musil, Ph.D. katedra

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva.

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 6) Pro objekt není Technická zpráva. Dotaz: Žádáme zadavatele o její zaslání. Vypořádání: Technická zpráva zaslána a vložena na profil zadavatele. DOKUMENTACE

Více

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba...

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba... Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba.... strojovna čerpadla-konstantní ot. 32-30F (63W, 230V, 2000 l/h, 18 kpa, PN6) ks 1 čerpadla

Více

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ D.1.4.b VYTÁPĚNÍ Přílohy: D.1.4.b1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Tepelné ztráty D.1.4.b2 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 1.NP 1:50 D.1.4.b3 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 2.NP 1:50 D.1.4.b4 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 3.NP 1:50 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67 VYTÁPĚNÍ Rekonstrukce MŠ U Rybiček ul. Kojetická 1055, Neratovice Prováděcí projekt 1, Úvod Předmětem tohoto projektu pro provedení stavby je úprava vytápění v rekonstruovaném objektu mateřské školy U

Více

x-link. Připojovací sada pro podlahové vytápění.

x-link. Připojovací sada pro podlahové vytápění. x-link. Připojovací sada pro podlahové vytápění. 284 Designová otopná tělesa Ceny a technické informace I/2017 Perfektní kombinace tepelného designu a podlahového vytápění. Kombinace koupelnového a podlahového

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

Technické informace pro montáž a provoz Regulační armatury k podlahovému topení

Technické informace pro montáž a provoz Regulační armatury k podlahovému topení Technické informace pro montáž a provoz Regulační armatury k podlahovému topení Změny vyhrazeny. Regulační box ER-RTL regulace dle zpátečky Oblast použití: topné soustavy s teplou vodou Max. tlak 0 barů

Více

STUDIE POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU SG OSTRAVA A NÁVRH OPATŘENÍ PRO ÚSPORU TEPLA

STUDIE POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU SG OSTRAVA A NÁVRH OPATŘENÍ PRO ÚSPORU TEPLA STUDIE POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU SG OSTRAVA A NÁVRH OPATŘENÍ PRO ÚSPORU TEPLA Investor : Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Tel.: 353 615 982 Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L TECHNICKÁ

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

BALLOREX Venturi DN vnitřní závit/vnitřní závit měřící body, vysoký/nízký tlak Max. tlak PN 25 Max. teplota 120 C

BALLOREX Venturi DN vnitřní závit/vnitřní závit měřící body, vysoký/nízký tlak Max. tlak PN 25 Max. teplota 120 C 11 Regulační ventily 11 Statické vyvažovací ventily s přesností nastavení v celém rozsahu +/- 3% Automatické vyvažovací ventily se 100% autoritou ventilu Cenově výhodné sety regulátoru diferenčního tlaku

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova 93/17 360 09 Karlovy Vary Tel: +420-353 232 701 E-mail: energoplan@energoplan.cz www.energoplan.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova

Více

BALLOREX Venturi 209 BALLOREX DRV 211. BALLOREX Vario 212. BALLOREX Basic 213. BALLOREX Dynamic 214. BALLOREX Delta 216. BALLOREX Thermo 219

BALLOREX Venturi 209 BALLOREX DRV 211. BALLOREX Vario 212. BALLOREX Basic 213. BALLOREX Dynamic 214. BALLOREX Delta 216. BALLOREX Thermo 219 Regulační ventily 11 Statické vyvažovací ventily s přesností nastavení v celém rozsahu +/- 3% Automatické vyvažovací ventily se 100% autoritou ventilu Cenově výhodné sety regulátoru diferenčního tlaku

Více

ÚPRAVY ROZDĚLOVAČŮ VYTÁPĚNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROFESOVA ŠVEJCARA V PRAZE 12, MRÁČKOVA 3090/2

ÚPRAVY ROZDĚLOVAČŮ VYTÁPĚNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROFESOVA ŠVEJCARA V PRAZE 12, MRÁČKOVA 3090/2 Akce : ÚPRAVY ROZDĚLOVAČŮ VYTÁPĚNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROFESOVA ŠVEJCARA V PRAZE 12, MRÁČKOVA 3090/2 Objednavatel: Základní Škola Profesora Švejcara V Praze 12 Mráčkova 3090/2, 143 00, Praha 4 - Modřany

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody

Více

Jiří Brožek ČKAIT 1102450 tel.: +420 732 503 156 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA DOMOVNÍ PLYNOVOD A) Identifikační údaje stavby B) Úvod Název stavby : Stavba domovního plynovodu byt č. 5, ul. Obránců míru

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Dům ul. Sedláčkova 13, 15, Plzeň Provedení stavby Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Úvod: V projektu je řešeno vytápění kancelářských prostorů v podkroví budovy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Ventil E-Z Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Popis

Více

SAMOVYVAŽOVACÍ TERMOSTATICKÉ VENTILY AutoSAR

SAMOVYVAŽOVACÍ TERMOSTATICKÉ VENTILY AutoSAR SAMOVYVAŽOVACÍ TERMOSTATICKÉ VENTILY AutoSAR VYVAŽOVÁNÍ, SLOŽITÁ ÚLOHA... Hydraulické vyvažování umožňuje kompenzovat nerovnoměrné rozdělení průtoků v instalaci dané hydraulickými charakteristikami a geometrií

Více

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E-Z Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventil E-Z Ventil E-Z E-Z ventil s ponornou trubkou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem - ČVUT v PRAZE, Fakulta stavební - katedra technických zařízení budov Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem - Ing. Roman Musil, Ph.D. katedra technických zařízení budov Princip

Více

Regulační ventily FHV mají flexibilní použití a snadno se instalují do okruhu podlahového vytápění.

Regulační ventily FHV mají flexibilní použití a snadno se instalují do okruhu podlahového vytápění. Použití Regulační ventily FHV jsou ideální pro regulaci teploty jednotlivých místností s podlahovým vytápěním a pro systémy využívající podlahové vytápění v kombinaci s radiátory. Integrované přednastavení

Více

TECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY

TECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY Váš dodavatel tepla. a. s. ECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k horkovodním rozvodům soustavy centralizovaného zásobování teplem ve Žďáře nad Sázavou. Datum: 1.8. 2008

Více

Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody

Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody Maxi S - sek Společnost Alfa Laval zúročila své mnohaleté zkušenosti z oblasti centrálního zásobování teplem v technologiích přinášejících maximálně energeticky úsporná řešení. Řada kompaktních předávacích

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé Část stavby : D.1.4.3 - Vytápění Místo stavby :

Více

Uchazeč: IČ: GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.42 - Vytápění

Více

PATROVÉ ROZDĚLOVAČE LOGOFLOOR

PATROVÉ ROZDĚLOVAČE LOGOFLOOR PATROVÉ ROZDĚLOVAČE LOGOFLOOR LOGOfloor - sestavy patrových rozdělovačů 258 Sestava LOGOfloor Typ 0 259 Sestava LOGOfloor Typ 1 260 Sestava LOGOfloor Typ 2 261 Měření a regulace LOGOfloor 262 Uzel pro

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

Regulační ventily Ballorex se stávají ventily Nexus Valve

Regulační ventily Ballorex se stávají ventily Nexus Valve Regulační ventily 11 Statické vyvažovací ventily s přesností nastavení v celém rozsahu +/- 3% Automatické vyvažovací ventily se 100% autoritou ventilu Cenově výhodné sety regulátoru diferenčního tlaku

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Patrové rozdělovače LOGOfloor

Patrové rozdělovače LOGOfloor Patrové rozdělovače LOGOfloor 14 Kompletní patrové rozdělovače/sběrače od 2 do 11 okruhů včetně izolace Kompaktní bytové uzly regulace a měření spotřeby tepla a vody Varianty regulace pro všechny typy

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Regulace. Co je to regulace?

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Regulace. Co je to regulace? ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Regulace 242 Co je to regulace? Zařízení, na jehož impuls se mění jeden nebo více provozních parametrů otopné soustavy teplota hmotnostní

Více

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2- 01-01.2 04.11.CZ Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line -1- tlaku -1-1 SET VENTIL SPOTŘEBIČ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. prohlídka dotčených prostor.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. prohlídka dotčených prostor. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD Projektová dokumentace zdravotně technických instalací řeší modernizaci tří sociálních zařízení v MŠ Bohatice. Jedná se o instalaci nových zařizovacích předmětů a výtokových baterií

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotrim Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení s uzavíracími kulovými kohouty pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické

Více

VÝVOJ A INOVACE SYSTÉMU INVYSYS

VÝVOJ A INOVACE SYSTÉMU INVYSYS VÝVOJ A INOVACE SYSTÉMU INVYSYS PŘÍLOHA 1 VZOROVÁ VÝUKOVÁ METODIKA PRO MODUL KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ + SBĚRAČ. AUTOŘI: JIŘÍ ŠICNER PROJEKT: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005044 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A

Více

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Použití Přímý Rohový Armatura VHS je ideální regulátor pro moderní radiátory se spodním napojením, i pro univerzální nebo koupelnová

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

STAP DN Regulátory tlakové diference ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN Regulátory tlakové diference ENGINEERING ADVANTAGE Regulátory tlakové diference 15-50 Regulátory tlakové diference Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE je regulátor tlakové diference, který udržuje

Více

: STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, stav. parc. č. 137/2, k.ú. Přílepy

: STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, stav. parc. č. 137/2, k.ú. Přílepy D.- T e c h n i c k á z p r á v a. Identifikační údaje Název stavby Účel Místo stavby Investor : STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, stav. parc. č. 7/, k.ú. Přílepy : DSO : st. parc. č.

Více

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Obecné Kompaktní termoregulační zapojení umožňuje rychlou a správnou montáž moderních kotlů na tuhá paliva. Termostatický ventil a oběhové čerpadlo

Více

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla...

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla... 2 OBSAH STRANA 1 Identifikační údaje stavby a investora... 3 2 Předmět a rozsah dokumentace... 3 3 Výchozí podklady pro zpracování... 3 4 Zdroj tepla... 3 7 Izolace tepelné... 5 8 Bezpečnost a ochrana

Více

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Vekotec Vekotec

Více

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC ZŠ PŘELOUČ Smetanova 1509, Přelouč OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC Investor: Město Přelouč Masarykovo náměstí 25 535 01 Přelouč Zpracovatel: Ing. Tomáš Jadrníček Jana Dítěte 1567

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

Kombiventil pro otopná tělesa

Kombiventil pro otopná tělesa 2 85 Kombiventil pro otopná tělesa Mini-kombiventil pro dvoutrubkové topné rozvody. VPD... VPE... Mini-kombiventil je termostatický ventil s integrovanou regulací diferenčního tlaku. Slouží k optimálnímu

Více

6-cestný kulový kohout HS 523

6-cestný kulový kohout HS 523 HS K 7008 0.207 6-cestný kulový kohout HS 23 6-cestný kulový kohout pro připojení spotřebiče s jedním výměníkem k 4-trubkovému rozvodu přepínání režimu topení/chlazení Technický popis Přednosti Oblast

Více

Projekční podklady - LOGOaktiv

Projekční podklady - LOGOaktiv Projekční podklady - LOGOaktiv Změny vyhrazeny. Popis stanice LOGOaktiv LOGOAktiv 4/2 kw Max. tlak: PN 6 Max. teplota: 9 C Rozměry Š V H (mm): 575 75 17 Instalační r. V Š H (mm): 6 8 2 Tlaková ztráta LOGOAktiv:

Více

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1112 Rekonstrukce otopného systému ísto stavby: Horní č.p. 1111, 1112, 742 21 opřivnice PROJEČNÍ ANCELÁŘ Investor: ěsto opřivnice, Štefánikova

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

D1.01.4a2 Úpravy předávací stanice tepla. D1.01.4a2 Úpravy předávací stanice tepla

D1.01.4a2 Úpravy předávací stanice tepla. D1.01.4a2 Úpravy předávací stanice tepla ATELIER PENTA v.o.s. Mrštíkova 12 586 01 Jihlava tel: +420 567 312 451-4 email: penta@penta.ji.cz www.pentajihlava.cz Akce: Investor: Zak. číslo: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Nemocnice v Chebu Lineární

Více

ING. JAN ŠPINGL BOŽENY NĚMCOVÉ SEZIMOVO ÚSTÍ I

ING. JAN ŠPINGL BOŽENY NĚMCOVÉ SEZIMOVO ÚSTÍ I INVESTOR: AKCE: PROJEKTANT: VYPRACOVAL: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor - Odbor ŠMaT ZŠ A MŠ TÁBOR, HUSOVA 1570 CELKOVÁ OPRAVA POTRUBNÍCH ROZVODŮ VE VARNĚ ZŠ A MŠ HUSOVA 1570, TÁBOR - VYTÁPĚNÍ

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

PV Compact HS K Plynule nastavitelný kompaktní regulátor tlakové diference

PV Compact HS K Plynule nastavitelný kompaktní regulátor tlakové diference HS K 1515 6.215 PV Compact Plynule nastavitelný kompaktní regulátor tlakové diference Technický popis Přednosti Oblast použití: otopné a chladicí soustavy s proměnným průtočným množstvím. Malé rozměry

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil

V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil Honeywell V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil Katalogový list Aplikace Automatický vyvažovací ventil V5001P Kombi-Auto se používá pro zajištění hydraulického vyvážení otopných i chladicích

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY Dílčí část : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ rekonstrukce plynové kotelny Objekt - název a adresa : Střední škola Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 50/635, 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více