!" # $ $ % $ & ' ",-./0-, # 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM"

Transkript

1 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-, # z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek

2 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5. duben Zelený tvrtek 6. duben Velký pátek 7. duben Bílá sobota 8. duben slavnost Zmrtvýchvstání Pán 15. duben nedle Božího Milosrdenství adoraní den farností Laškov 23. duben svátek sv. Vojtcha, biskupa a muedníka 25. duben svátek sv. Marka, evangelisty! " #$!!% & $!'(! )%! '" *+! "# $%%&,%%'$%!( )* % &*#$*!!" # $!% & '( )*# ++"+,) $ #*#$& %+$ #! # && *#$ $& &,$! () (-) &#%# + &.$& /$ 0 0/ & 2

3 '&,& &$! # 1 # % #! #! 23 $.! # &#! %, 4% $! 24% % " 3 # & #! $ $ # %.!!! 6 &&& 7#&&! *! # &! "! & %. &. &!#"! 2 3'# -(*&&,! 8!.*#$ 9! &!.% &%6 #! & # #!, % #$ # /%:.! / 012$ 0$&'! 7 & $ &! "#.$&*. & $ 5 % & 7 $ &!.& #&; # $! # &* %! <'3&" &45-#"4&% 6 ), &. &!"# 3

4 - '#$& &! # = & * $ #. % # "# ( ' =& # & ). % "# Slavnost Velké noci se skládá z tchto ástí: 1. Slavnost svtla /lucernarium/ Kesané ve svtle vidí symbol Krista, pravého svtla, které osvtluje lovka. Lid se shromáždí venku, kde se posvtí ohe, od kterého se zapálí Velikononí svíce Paškál. Do neosvtleného kostela pichází prvod se svící a od ní si lid zapaluje své svíce. Tma venku a v kostele je symbolem híchu a smrti, která je zaplašena svtlem Kristova zmrtvýchvstání. Slavnost svtla koní chvalozpvem, který se nazývá Exultet. 2. Bohoslužba slova Dležitou ást této Velikononí vigilie tvoí biblická tení. sedmi starozákonních, která jsou volena tak, aby vystihla nejdležitjší díla Boží v djinách spásy Izraele. Novozákonní tení nás vedou ke kestní bohoslužb. 3. Kestní bohoslužba V rámci obadu pijímají katechumeni svj kest. Podle staré tradice zaznívají litanie ke všem svatým a svtí se kestní voda. Vlastní svcení vody a ponoování paškálu do vody je velmi symbolické. Velká noc, to je náš duchovní kest, naše duchovní vzkíšení, zeknutí se híchu a vyznání víry. 4. Eucharistická bohoslužba Je vrcholem celé slavnosti a má radostný ráz. Vždy naše velikononí ob je tvj Kristus, Beránek, který svou smrtí naši smrt zrušil a vzkíšením obnovil život. A tak vstoupila do svta tvá radost. /preface/ Nedle zmrtvýchvstání A jestliže Kristus nebyl vzkíšen, pak je naše zvst klamná a klamná je i naše víra. /1Kor 15,14/ Nedle zmrtvýchvstání má být pro nás velkou radostí z vykoupení. Není to radost soukromá, ale radost kesanského spoleenství, celé církve. 4

5 A tak je pirozené prožívat spolen eucharistickou slavnost každou nedli. Den Pán, to je pro nás velká milost. Radujme se, vždy jsme kesané. 7$86 Ped námi Paschální Triduum a Velikonoce. Pobožnosti se budou konat: Zelený tvrtek Velký Pátek Bílá Sobota Velik.Nedle Pon.Velikon. Laškov Pemyslovice echy p.kos Svátek Božího Milosrdenství V tomto roce v 2. velikononí nedli, o svátku Božího Milosrdenství farnost Laškov bude prožívat adoraní den. Krom toho práv v tomto dnu v této farností bude intronizace obrazu Božího milosrdenství, který pozdji bude umístn v kostele na pipravovaném pro nj míst. Mezi všemi projevy úcty Božího Milosrdenství svátek Milosrdenství zaujímá pední místo: již v zahajujícím zjevení nám Pán Ježíš dál poznat svou vli ohledn této vci. Aby dosáhl zavedení tohoto svátku, vnoval mu 14. zjevení. Po s.faustyn žádá, aby svátku pedcházela novéna z korunek k Božímu Milosrdenství, dokonce ji osobn nadiktoval novénu, urenou však hlavn k její vlastní poteb. Pikládal tomuto svátku takový význam, že v 43. zjevení ekl: Moje Srdce se raduje z tohoto svátku. Svátek Milosrdenství se má slavit první nedli po Velikonocích. Volba této nedle i výslovné pání Ježíšovo, aby knží v tom dnu kázali o Božím milosrdenství, 5

6 zvlášt o tom, kterým nás Bh zahrnuje skrze Krista, je známkou toho, že Ježíš vidí úzkou souvislost mezi velikononím tajemstvím našeho vykoupení a tímto svátkem: on je uren k tomu, abychom v tom dnu rozjímali tajemství vykoupení jako nejvyššího projevu Božího milosrdenství vi nám. Tuto spojitost svátku Milosrdenství s mystérium postehla také samotná sestra Faustyna. Roku 1935 napsala: Nyní vidím, že je propojeno dílo vykoupení s dílem milosrdenství, které Pán žádá. Ježíš požadoval, aby byl svátek prožíván slavnostn, tzn. jako liturgický svátek všeobecné církve. Cos e týe zpsobu jeho slavení, vyslovil dv pání: nejprve má být slavnostn posvcen a tuto nedli veejn, liturgický uctn obraz Milosrdenství. Dále knží mají v tomto dnu hovoit k duším o mém velikém a nezmrném milosrdenství. Na tento den Ježíš slíbil mimoádnou milost: Kdo tohoto dne pistoupí k prameni Života, dojde naprostého odpuštní vin i trest /13. zjevení/. V 33 zjevení toto zaslíbení toto zaslíbení formuloval ješt zetelnji: Pistoupí-li duše ke svátosti smíení a ke svatému pijímání, získá úplné odpuštní vin i trest. Tato zcela mimoádná milost pislíbená Ježíšem na svátek Milosrdenství je nco mnohem vtšího než plnomocné odpustky. Ty totiž spoívají ve zbavení asných trest, zasloužených za spáchané híchy, ale nikdy odpuštní samotných vin. Mimoádná milost také zásadn pesahuje milosti šesti svátostí s výjimkou ktu, nebo odpuštní vin a trest je výsadou pouze svátosti ktu. Ve zmiovaných zaslíbeních Ježíš spojil odpuštní vin a trest se svatým pijímáním na svátek Božího Milosrdenství, ili jej v jistém smyslu povznesl na úrove jakoby druhého ktu. Není pochyb o tom, že aby poskytovalo naprosté odpuštní vin a trest, musí být svaté pijímání ve svátek Milosrdenství nejen dstojné, ale má splovat i základní požadavky úcty k Božímu Milosrdenství. Pijímání nehodné, bez dvry v Boží milosrdenství a bez jakéhokoli úkonu milosrdenství vi bližním by negovalo úctu k Milosrdenství místo zcela mimoádné milosti by svolalo na hlavu pijímajícího Boží hnv. Duchovní prospch vyžaduje, aby vdli, jak znané milosti a za jakých podmínek mohou dostat skrze svaté pijímání ve svátek Božího Milosrdenství. V den, kdy se slaví svátek Milosrdenství, Ježíš neomezil svou štdrost na tuto jedinou, by zcela mimoádnou milost. Naopak, ekl, že 6

7 v tento den je oteveno, nitro mého milosrdenství; vylévám celé moe milostí na duše, které se piblíží ke zdroji mého milosrdenství. V tomto dnu jsou otevena všechna Boží stavidla, skrze nž proudí milosti. Proto a se žádná duše nebojí ke mn piblížit. Z tchto Kristových slov je patrné, že si vroucn peje, aby byl svátek Milosrdenství neobyejn úinným útoištm pro všechny lidi, a zvlášt pro híšníky nesrovnateln úinnjším než ostatní formy pobožnosti k Božímu Milosrdenství. Nesrovnatelná úinnost tohoto útoišt se projevuje trojím zpsobem: za prvé v jeho všeobecnosti. Všichni lidé, dokonce ti, kteí dosud neuctívali Milosrdenství, ba i híšníci, kteí se obrátí teprve v ten svátek, mohou být úastní v celé šíí na všech milostech, které Ježíš na tento svátek pipravil. Za druhé Ježíš chce v onom dnu zahrnout lidi nejen spásonosnými milostmi, ale rovnž asnými dary, a to jedince stejn jako lidská spoleenství. Za tetí všechny, i ty nejvyšší milosti a dobra jsou v tomto dnu dostupný pro každého, kdo o n prosí s velkou dvrou. Takovou hojnost milostí a dar Kristus nespojil se žádnou jinou formou pobožnosti. podle Boží Milosrdenství P. Ignacy Róycki P. Janusz Velikononí koncert Svátek Božího Milosrdenství touží také uctít koncertem farnost Pemyslovice. Odpoledne v hod. bude ve farním kostele vystavení Nejsvtjší svátosti a korunka k Božímu milosrdenství. V hod. bude se tam konat velikononí koncert. Úinkovat budou: Ondej Mucha varhany a Lucie Linhartová zpv. 9*)'6 6 Abychom se co nejlépe pipravili k svátku Milosrdenství, níže uvádíme korunku a novénu k Božímu Milosrdenství. Novéna zaíná na Velký Pátek a koní svátkem Božího milosrdenství v nedli po Velikonocích. 7

8 Korunka k Božímu milosrdenství - Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého - Ote náš, - Zdrávas Maria, - Vím v Boha, //na velkým zrnku ržence se modlíme// Vný Ote, obtuji Ti Tlo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, * na smír za híchy naše i celého svta. //na malých zrnkách ržence se modlíme// Pro jeho bolestné utrpení * bud' milosrdný k nám i k celému svtu. //na zakonení:// - 3 x Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým svtem Novéna Každý den se modlíme na jistý úmysl! 1. den Za celé lidstvo, zvláš za všechny híšníky. 2. den Za knze, eholníky a eholnice. 3. den Za kesany - duše zbožné a vrné. 4. den Za pohany a ty, kteí Ježíše ješt neznají. 5. den Za ty, kteí porušili jednotu církve. 6. den Za dti a duše pokorné a tiché. 7. den Za ctitele Boží milosrdenství. 8. den Za duše v oistci. 9. den Za vlažné duše Je velmi žádoucí zaít novénu na Velký Pátek, ale mže se vykonat kdykoliv bhem roku. NIKDY NEZAPOME : I kdyby duše byla jako rozkládající se mrtvola a kdyby lidsky vzato už nebylo pro ni vzkíšení, není to tak u Boha. Zázrak Božího milosrdenství vzkísí duši v celé plnosti. 8

9 ( - &! %( '". &$ + Vný ote, obtuji Ti Tlo a Krev,.. První den "Dnes mi pive celé lidstvo, zvlášt všechny híšníky, a pono je do moe mého milosrdenství. Tím m utšíš v hokém zármutku, do nhož m vrhá ztráta duší. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jemuž je vlastní slitovávat se nad námi a odpouštt nám, nehle na naše híchy, ale na naši dvru, kterou klademe v Tvou nekonenou dobrotu, a pijmi nás do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít navky. Prosíme T o to pro Tvou lásku, jež T pojí s Otcem a Duchem Svatým. Vný Ote, shlédni milosrdn na celé lidstvo, které je uzaveno v nejslitovnjším Ježíšov Srdci, a zvlášt na ubohé híšníky, a pro jeho bolestné utrpení nám prokaž své milosrdenství, aby všemohoucnost Tvého milosrdenství oslavovali na vky vk. Amen. Druhý den "Dnes mi pive duše knží a duše eholní a pono je do mého nezmrného milosrdenství. Ony mi daly sílu vydržet hoké utrpení, skrze n, jako skrze eišt, splývá na lidstvo mé milosrdenství... Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, od nhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom uskuteovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je v nebi. Vný Ote, shlédni milosrdn na ty, které jsi zvláštním zpsobem povolal na svou vinici, na duše knží a na eholní duše a udl jim moc svého požehnání a pro city Srdce svého Syna, Srdce, v nmž jsou tyto duše uzaveny, udl jim sílu svého svtla, aby mohli vést ostatní po cestách spásy, aby spolen zpívali ke cti Tvého nevyerpatelného milosrdenství na vné vky. Amen. 9

10 Tetí den "Dnes mi pive všechny duše zbožné a vrné a pono je do moe mého milosrdenství. Tyto duše m utšovaly na kížové cest, byly tou kapkou útch v moi hokosti." Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž všem udílíš pehojn svých milostí z klenotnice svého milosrdenství, pijmi nás do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce a nepropouštj nás z nj navky, prosíme T o to pro nesmírnou lásku, jíž plane Tvé Srdce k nebeskému Otci. Vný Ote, shlédni milosrdn na vrné duše jako na ddictví svého Syna a pro jeho bolestné utrpení jím udl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péí, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale aby s celým zástupem andl a svatých oslavovaly Tvé nesmírné milosrdenství na vné vky. Amen. tvrtý den "Dnes mi pive pohany a ty, kteí m ješt neznají. I na n jsem myslel ve svém hokém utrpení a jejich následná horlivost potšila mé Srdce. Pono je do moe mého milosrdenství." Modlitba: Nejslitovnjší Ježíši, jenž jsi svtlem pro celý svt, pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše pohan, kteí T ješt neznají, nech je osvítí paprsky Tvé milosti, aby i oni spolen s námi oslavovali divy Tvého milosrdenství, a nepropouštj je z píbytku svého nejslitovnjšího Srdce. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše pohan a tch, kdo T ješt neznají, které jsou uzaveny v nejslitovnjším Ježíšov Srdci. Pitáhni je do svtla Evangelia. Tyto duše nevdí, jak velikým štstím je Tebe milovat, ui, aby í ony oslavovaly štdrost Tvého milosrdenství na vné vky. Amen. Pátý den "Dnes mi pive duše heretik a odpadlík a pono je do moe mého milosrdenství. Hokým utrpením drásali mé 10

11 tlo i Srdce, to je mou církev. Když se vracejí k jednot s církví, zahojují se mé rány, a tak zmírují mé utrpení. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž jsi dobro samo, Ty neodpíráš svtlo tm, kdo T prosí. Pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše heretik a duše odpadlík. Pitáhni je svým svtlem k jednot s církví a nepropouštj je z píbytku svého nejslitovnjšího Srdce. Ui, aby i oni oslavili štdrost Tvého milosrdenství. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše heretik a odpadlík, kteí promrhali Tvá dobra a zneužili Tvých milosti zarputilým setrváváním ve svých omylech. Nehle na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na jeho hoké utrpení, které pro n podstoupil, nebo i oni jsou uzaveni v nejslitovnjším Ježíšov Srdci. Ui, a také oni oslavují Tvé veliké milosrdenství na vné vky. Amen. Šestý den "Dnes mi pive duše tiché a pokorné a duše malých dtí a pono je do mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc podobné mému Srdci. Ony m posilovaly, když jsem v hokých mukách umíral. Vidl jsem je jako pozemské andly, kteí budou bdít u mých oltá. Na n vylévám milosti plnými proudy. Moji milost je schopna pijmout pouze pokorná duše; pokorné duše mají mou dvru. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž jsi sám ekl - ute se ode mne, nebo jsem tichý a pokorného Srdce, pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše tiché a pokorné a duše malých dti. Tyto duše uvádjí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení, jsou kyticí ped Božím trnem, jejich vni vdechuje sám Bh. Tyto duše mají stálý píbytek v Ježíšov nejslitovnjším Srdci a neustále zpívají píse lásky a milosrdenství navky. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše tiché a pokorné a na duše malých dtí, které jsou uzaveny v píbytku nejslitovnjšího Srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají Tvému Synu, vn tchto duší stoupá ze zem až k Tvému trnu. Ote milosrdenství a veškerého dobra, prosím T pro lásku a zalíbení, jaké máš v tchto duších, 11

12 požehnej celému svtu, aby všechny duše spolen zpívaly ke cti Tvého milosrdenství na vné vky. Amen. Sedmý den "Dnes mi pive duše, které obzvláš uctívají a oslavují mé milosrdenství, a pono je do mého milosrdenství. Tyto duše mly nejvtší soustrast s mým utrpením a nejhloubji pronikly do mého ducha. Jsou živým odrazem mého slitovného Srdce. V budoucím život budou tyto duše záit zvláštním svtlem. Žádná se nedostane do pekelného ohn, každou budu zvláš bránit v hodinu její smrti. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jehož Srdce je láska sama, pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše, které obzvláš ctí a oslavují velikost Tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné mocí samotného Boha v nejrznjších trápeních a pekážkách, jdou vped s dvrou ve Tvé milosrdenství, tyto duše jsou sjednoceny s Ježíšem a na svých bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše nebudou písn souzeny, ale ve chvíli skonu je obejme Tvé milosrdenství. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše, které oslavují a uctívají Tvou nejvtší vlastnost, to je Tvé bezedné milosrdenství, které jsou skryty v nejslitovnjším Ježíšov Srdci. Tyto duše jsou živým Evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutk a jejich duše, peplnná veselím, zpívá píse milosrdenství Nejvyššímu. Prosím T, Bože, prokaž jím své milosrdenství podle jejich nadje a dvry v Tebe. Nech se na nich naplní píslib Ježíše, který ekl: Duše, které budou uctívat mé nevyerpatelné milosrdenství, já sám budu bránit v život a zvlášt v hodin smrti jako svou slávu. Amen. 12 Osmý den "Dnes mi pive duše, které jsou v oistcovém vzení, a pono je do propasti mého milosrdenství, a prameny mé krve ochladí jejich palivost. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je v tvé moci pinést jim uleheni. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky a obtuj je za n... Kdybys znala jejich muka, neustále bys za n obtovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy. "

13 Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž jsi sám ekl, že si peješ milosrdenství, pivádím tedy do píbytku Tvého nejslitovnjšího Srdce duše z oistce, které Ti jsou velmi milé, které však musejí splácet dluh Tvé spravedlnosti, nech proudy krve a vody, které vytryskly z Tvého Srdce, uhasí plameny oistcového ohn, aby i tam byla oslavována moc Tvého milosrdenství. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše trpící v oistci, které jsou uzaveny v Ježíšov nejslitovnjším Srdci. Prosím T, pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna, a pro všechnu hokost, jíž byla zaplavena jeho pesvatá duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem Tvé spravedlnosti, nehle na n jinak než skrze rány Ježíše, Tvého nejmilejšího Syna, nebo my víme, že Tvá dobrota a slitovnost jsou nekonené. Amen. Devátý den "Dnes mi pive duše vlažné a pono je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraují mé Srdce nejbolestnji. Nejvtšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duši. Ony byly píinou, že jsem ekl - Ote odejmi ode m tento kalich, je-li to Tvá vle. Poslední záchranou pro n je utéci se do Tvého milosrdenství. " Modlitba: Nejslitovnjší Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, pivádím do píbytku Tvého nejslitovnjšího Srdce vlažné duše. A se tyto ledové duše, které se podobají mrtvolám a naplují T takovým odporem, rozehejí v ohni Tvé isté lásky. Nejslitovnjší Ježíši, použij všemohoucnost svého milosrdenství a pitáhni je do samé výhn své lásky a daruj jim svatou lásku, vždy Ty mžeš všechno. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše vlažné, které jsou uzaveny v Ježíšov nejslitovnjším Srdci. Ote milosrdenství, prosím T pro hoké utrpení Tvého Syna a pro jeho ti hodiny trvající umírání na kíži, dovol, aby také ony oslavovaly propast Tvého milosrdenství. Amen. pipravil Jakub Marek Deník sestry Faustyny k zakoupení v sakristii. 13

14 Obraz Božího Milosrdenství bude nakonec umístný na dostupném míst zadní ásti kostela. Ped obrazem bude možnost bhem své modlitby rozžehnout svíku, a ponvadž modlitba ped tím obrazem mla by být podpoená dílem milosrdenství, bude tam možnost pispt na dít, které chce adoptovat naše farnost v rámci tzv. adopce na dálku. O této akci budeme informovat v píštím ísle asopisu. /:$6 :$6 14!>!& & 6 1 # # $!& $ '?,& $ ABB FB E <G! HI E J! FE =! < K L? +! MC E $.!# #&NH#BDNIFE &!,&& #?& $ $ #!!&4 +LJ5" "&.&!! %%? &!!. &+& $ &! &!! L! #& '#"&! #? %&+ ##!,& & $!. =&&&. * % O 7 #

15 HNFI P HNFI>HNFC && $ $ # # # $ #" % & & NQ> %, #!! 5 % ; &!!# 1$& $!*/! = ## &! 7#!! # # & $:!.. * P& * +$ S =$ K"& =$ +$ * $!&<!% $..! & #! &%7' #&&!#& &&#& *$& <! #*!!!& & "%? $ & $ '.,#& $ $! & & #*. > $&!.? # #%!.!&!%& & #,& #!! # <& $&! + % %!. + L!., #!!& $ * $! &!!& '# #! &$&! #&5T#!#& 15

16 $ %! % &. #, $ # "#, $ &&$& ' < + +'. + $. &.+ # /$ # #! $ &#&! # &# G!!&! = $ O+ &#! # # #& & % $."##&%# #! 4&$# &*U $ #'&%15# & % # +! &# & #!#"OP&. $ pipravila Jana Ošádalová a Petra Dvorská s pomocí o.janusze Z mých úst zazní chvála Hospodinu, aleluja! A jeho jméno a je oslaveno, aleluja! ;')$ ;')$ $ :$ )'*< :$ :$ %* %* ' = $ *** *> Vydává ímskokatolický farní úad v Laškov pod záštitou otce Janusze Łomzika Podnty, píspvky a informace k otištní lze odevzdat na fae nebo animátorm farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- K. Proto prosíme o dobrovolný píspvek. Pedem dkujeme za pochopení. tel

Novéna k Božímu milosrdenství

Novéna k Božímu milosrdenství Novéna k Božímu milosrdenství Začíná se na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svátek Božího milosrdenství. Novéna uvedená v deníčku sv. Faustyny byla poprvé vytištěna

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dolni Poustevna, Loben dava, Mikulašovice, Vilémov

Dolni Poustevna, Loben dava, Mikulašovice, Vilémov Postní doba 2010 Dolni Poustevna, Loben dava, Mikulašovice, Vilémov Řimskokatolicki uřad, Lobendavska 112, 407 82 Dolní Poustevna, te l. 412 331 543 cena : podle možnosti I kdyby duše byla jako rozkládající

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Boží milosrdenství. Ježíši, d uji Ti. Toužím, abys b hem t chto devíti dní p ivád la duše k prameni mého milosrdenství, aby na erpaly síly a osv

Boží milosrdenství. Ježíši, d uji Ti. Toužím, abys b hem t chto devíti dní p ivád la duše k prameni mého milosrdenství, aby na erpaly síly a osv Boží milosrdenství. Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství, prohlásil Spasitel blahoslavené Faustině Kowalské (+1938 v Krakově). V řadě zjevení pověřil tuto řeholnici

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál. Číslo 2 Ročník XIII 13. března 2016

FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál. Číslo 2 Ročník XIII 13. března 2016 FARNÍ ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál Číslo 2 Ročník XIII 13. března 2016 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, toto číslo Farního zpravodaje prochází závěrem postní doby, Svatým

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - LETNICE

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - LETNICE SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - LETNICE Latinský název letnic - Pentecostec znamená padesátý den velikonoční slavnosti. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události velikonoc, je jejich naplněním a

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

47/duben A.D. 2007 z d a r m a

47/duben A.D. 2007 z d a r m a zpravodaj pražské akademické farnosti 47/duben A.D. 2007 z d a r m a LITURGIE SVATÉHO TÝDNE Pro ty z vás, kdo se zúastní obad Svatého týdne letos poprvé, uvádíme na tomto míst struný úvod do liturgie.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

prosinec 2015

prosinec 2015 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz prosinec 2015 Prosinec v naší farnosti Advent je doba ztišení, modlitby a pokání, čas přípravy na slavení svátků. Tak vnímáme období, které odvozuje svůj název od latinského

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve květen 2009 3. ročník / 5. číslo Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, velikonoční doba, kterou prožíváme po celý měsíc květen, je jedním velikým svátkem

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1).

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1). NEDĚLE VELIKONOČNÍ formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Modleme se společně za mladé lidi, aby našli správný životní směr a toužili po Kristu.

Modleme se společně za mladé lidi, aby našli správný životní směr a toužili po Kristu. Drazí, Biskup Pavel Posád, určený jako delegát pro mládež nás vyzývá: Chci Vás poprosit o neustálou modlitbu za mladou generaci, ale pak zvláště v tomto společném modlitebním zápase během Týdne modliteb

Více

DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT

DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT Duchovní stezka je určená jednotlivcům i skupinám a jejím účelem je systematické prohloubení duchovního života. Nabízí čtyři ne nutně

Více

ZPRAVODAJ ŠTRAMBERSKÉ FARNOSTI

ZPRAVODAJ ŠTRAMBERSKÉ FARNOSTI ZPRAVODAJ ŠTRAMBERSKÉ FARNOSTI DUBEN 2012 POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ Výraz svatý často interpretujeme jako oddělený, vzdálený, nedostupný. Tento význam sice skutečně má, ale nikoliv na prvním místě. Svatost je

Více

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2015

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2015 farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2015 Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veš veškeré zlo, z něhož by člověk

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více