!" # $ $ % $ & ' ",-./0-, # 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM"

Transkript

1 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-, # z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek

2 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5. duben Zelený tvrtek 6. duben Velký pátek 7. duben Bílá sobota 8. duben slavnost Zmrtvýchvstání Pán 15. duben nedle Božího Milosrdenství adoraní den farností Laškov 23. duben svátek sv. Vojtcha, biskupa a muedníka 25. duben svátek sv. Marka, evangelisty! " #$!!% & $!'(! )%! '" *+! "# $%%&,%%'$%!( )* % &*#$*!!" # $!% & '( )*# ++"+,) $ #*#$& %+$ #! # && *#$ $& &,$! () (-) &#%# + &.$& /$ 0 0/ & 2

3 '&,& &$! # 1 # % #! #! 23 $.! # &#! %, 4% $! 24% % " 3 # & #! $ $ # %.!!! 6 &&& 7#&&! *! # &! "! & %. &. &!#"! 2 3'# -(*&&,! 8!.*#$ 9! &!.% &%6 #! & # #!, % #$ # /%:.! / 012$ 0$&'! 7 & $ &! "#.$&*. & $ 5 % & 7 $ &!.& #&; # $! # &* %! <'3&" &45-#"4&% 6 ), &. &!"# 3

4 - '#$& &! # = & * $ #. % # "# ( ' =& # & ). % "# Slavnost Velké noci se skládá z tchto ástí: 1. Slavnost svtla /lucernarium/ Kesané ve svtle vidí symbol Krista, pravého svtla, které osvtluje lovka. Lid se shromáždí venku, kde se posvtí ohe, od kterého se zapálí Velikononí svíce Paškál. Do neosvtleného kostela pichází prvod se svící a od ní si lid zapaluje své svíce. Tma venku a v kostele je symbolem híchu a smrti, která je zaplašena svtlem Kristova zmrtvýchvstání. Slavnost svtla koní chvalozpvem, který se nazývá Exultet. 2. Bohoslužba slova Dležitou ást této Velikononí vigilie tvoí biblická tení. sedmi starozákonních, která jsou volena tak, aby vystihla nejdležitjší díla Boží v djinách spásy Izraele. Novozákonní tení nás vedou ke kestní bohoslužb. 3. Kestní bohoslužba V rámci obadu pijímají katechumeni svj kest. Podle staré tradice zaznívají litanie ke všem svatým a svtí se kestní voda. Vlastní svcení vody a ponoování paškálu do vody je velmi symbolické. Velká noc, to je náš duchovní kest, naše duchovní vzkíšení, zeknutí se híchu a vyznání víry. 4. Eucharistická bohoslužba Je vrcholem celé slavnosti a má radostný ráz. Vždy naše velikononí ob je tvj Kristus, Beránek, který svou smrtí naši smrt zrušil a vzkíšením obnovil život. A tak vstoupila do svta tvá radost. /preface/ Nedle zmrtvýchvstání A jestliže Kristus nebyl vzkíšen, pak je naše zvst klamná a klamná je i naše víra. /1Kor 15,14/ Nedle zmrtvýchvstání má být pro nás velkou radostí z vykoupení. Není to radost soukromá, ale radost kesanského spoleenství, celé církve. 4

5 A tak je pirozené prožívat spolen eucharistickou slavnost každou nedli. Den Pán, to je pro nás velká milost. Radujme se, vždy jsme kesané. 7$86 Ped námi Paschální Triduum a Velikonoce. Pobožnosti se budou konat: Zelený tvrtek Velký Pátek Bílá Sobota Velik.Nedle Pon.Velikon. Laškov Pemyslovice echy p.kos Svátek Božího Milosrdenství V tomto roce v 2. velikononí nedli, o svátku Božího Milosrdenství farnost Laškov bude prožívat adoraní den. Krom toho práv v tomto dnu v této farností bude intronizace obrazu Božího milosrdenství, který pozdji bude umístn v kostele na pipravovaném pro nj míst. Mezi všemi projevy úcty Božího Milosrdenství svátek Milosrdenství zaujímá pední místo: již v zahajujícím zjevení nám Pán Ježíš dál poznat svou vli ohledn této vci. Aby dosáhl zavedení tohoto svátku, vnoval mu 14. zjevení. Po s.faustyn žádá, aby svátku pedcházela novéna z korunek k Božímu Milosrdenství, dokonce ji osobn nadiktoval novénu, urenou však hlavn k její vlastní poteb. Pikládal tomuto svátku takový význam, že v 43. zjevení ekl: Moje Srdce se raduje z tohoto svátku. Svátek Milosrdenství se má slavit první nedli po Velikonocích. Volba této nedle i výslovné pání Ježíšovo, aby knží v tom dnu kázali o Božím milosrdenství, 5

6 zvlášt o tom, kterým nás Bh zahrnuje skrze Krista, je známkou toho, že Ježíš vidí úzkou souvislost mezi velikononím tajemstvím našeho vykoupení a tímto svátkem: on je uren k tomu, abychom v tom dnu rozjímali tajemství vykoupení jako nejvyššího projevu Božího milosrdenství vi nám. Tuto spojitost svátku Milosrdenství s mystérium postehla také samotná sestra Faustyna. Roku 1935 napsala: Nyní vidím, že je propojeno dílo vykoupení s dílem milosrdenství, které Pán žádá. Ježíš požadoval, aby byl svátek prožíván slavnostn, tzn. jako liturgický svátek všeobecné církve. Cos e týe zpsobu jeho slavení, vyslovil dv pání: nejprve má být slavnostn posvcen a tuto nedli veejn, liturgický uctn obraz Milosrdenství. Dále knží mají v tomto dnu hovoit k duším o mém velikém a nezmrném milosrdenství. Na tento den Ježíš slíbil mimoádnou milost: Kdo tohoto dne pistoupí k prameni Života, dojde naprostého odpuštní vin i trest /13. zjevení/. V 33 zjevení toto zaslíbení toto zaslíbení formuloval ješt zetelnji: Pistoupí-li duše ke svátosti smíení a ke svatému pijímání, získá úplné odpuštní vin i trest. Tato zcela mimoádná milost pislíbená Ježíšem na svátek Milosrdenství je nco mnohem vtšího než plnomocné odpustky. Ty totiž spoívají ve zbavení asných trest, zasloužených za spáchané híchy, ale nikdy odpuštní samotných vin. Mimoádná milost také zásadn pesahuje milosti šesti svátostí s výjimkou ktu, nebo odpuštní vin a trest je výsadou pouze svátosti ktu. Ve zmiovaných zaslíbeních Ježíš spojil odpuštní vin a trest se svatým pijímáním na svátek Božího Milosrdenství, ili jej v jistém smyslu povznesl na úrove jakoby druhého ktu. Není pochyb o tom, že aby poskytovalo naprosté odpuštní vin a trest, musí být svaté pijímání ve svátek Milosrdenství nejen dstojné, ale má splovat i základní požadavky úcty k Božímu Milosrdenství. Pijímání nehodné, bez dvry v Boží milosrdenství a bez jakéhokoli úkonu milosrdenství vi bližním by negovalo úctu k Milosrdenství místo zcela mimoádné milosti by svolalo na hlavu pijímajícího Boží hnv. Duchovní prospch vyžaduje, aby vdli, jak znané milosti a za jakých podmínek mohou dostat skrze svaté pijímání ve svátek Božího Milosrdenství. V den, kdy se slaví svátek Milosrdenství, Ježíš neomezil svou štdrost na tuto jedinou, by zcela mimoádnou milost. Naopak, ekl, že 6

7 v tento den je oteveno, nitro mého milosrdenství; vylévám celé moe milostí na duše, které se piblíží ke zdroji mého milosrdenství. V tomto dnu jsou otevena všechna Boží stavidla, skrze nž proudí milosti. Proto a se žádná duše nebojí ke mn piblížit. Z tchto Kristových slov je patrné, že si vroucn peje, aby byl svátek Milosrdenství neobyejn úinným útoištm pro všechny lidi, a zvlášt pro híšníky nesrovnateln úinnjším než ostatní formy pobožnosti k Božímu Milosrdenství. Nesrovnatelná úinnost tohoto útoišt se projevuje trojím zpsobem: za prvé v jeho všeobecnosti. Všichni lidé, dokonce ti, kteí dosud neuctívali Milosrdenství, ba i híšníci, kteí se obrátí teprve v ten svátek, mohou být úastní v celé šíí na všech milostech, které Ježíš na tento svátek pipravil. Za druhé Ježíš chce v onom dnu zahrnout lidi nejen spásonosnými milostmi, ale rovnž asnými dary, a to jedince stejn jako lidská spoleenství. Za tetí všechny, i ty nejvyšší milosti a dobra jsou v tomto dnu dostupný pro každého, kdo o n prosí s velkou dvrou. Takovou hojnost milostí a dar Kristus nespojil se žádnou jinou formou pobožnosti. podle Boží Milosrdenství P. Ignacy Róycki P. Janusz Velikononí koncert Svátek Božího Milosrdenství touží také uctít koncertem farnost Pemyslovice. Odpoledne v hod. bude ve farním kostele vystavení Nejsvtjší svátosti a korunka k Božímu milosrdenství. V hod. bude se tam konat velikononí koncert. Úinkovat budou: Ondej Mucha varhany a Lucie Linhartová zpv. 9*)'6 6 Abychom se co nejlépe pipravili k svátku Milosrdenství, níže uvádíme korunku a novénu k Božímu Milosrdenství. Novéna zaíná na Velký Pátek a koní svátkem Božího milosrdenství v nedli po Velikonocích. 7

8 Korunka k Božímu milosrdenství - Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého - Ote náš, - Zdrávas Maria, - Vím v Boha, //na velkým zrnku ržence se modlíme// Vný Ote, obtuji Ti Tlo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, * na smír za híchy naše i celého svta. //na malých zrnkách ržence se modlíme// Pro jeho bolestné utrpení * bud' milosrdný k nám i k celému svtu. //na zakonení:// - 3 x Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým svtem Novéna Každý den se modlíme na jistý úmysl! 1. den Za celé lidstvo, zvláš za všechny híšníky. 2. den Za knze, eholníky a eholnice. 3. den Za kesany - duše zbožné a vrné. 4. den Za pohany a ty, kteí Ježíše ješt neznají. 5. den Za ty, kteí porušili jednotu církve. 6. den Za dti a duše pokorné a tiché. 7. den Za ctitele Boží milosrdenství. 8. den Za duše v oistci. 9. den Za vlažné duše Je velmi žádoucí zaít novénu na Velký Pátek, ale mže se vykonat kdykoliv bhem roku. NIKDY NEZAPOME : I kdyby duše byla jako rozkládající se mrtvola a kdyby lidsky vzato už nebylo pro ni vzkíšení, není to tak u Boha. Zázrak Božího milosrdenství vzkísí duši v celé plnosti. 8

9 ( - &! %( '". &$ + Vný ote, obtuji Ti Tlo a Krev,.. První den "Dnes mi pive celé lidstvo, zvlášt všechny híšníky, a pono je do moe mého milosrdenství. Tím m utšíš v hokém zármutku, do nhož m vrhá ztráta duší. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jemuž je vlastní slitovávat se nad námi a odpouštt nám, nehle na naše híchy, ale na naši dvru, kterou klademe v Tvou nekonenou dobrotu, a pijmi nás do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít navky. Prosíme T o to pro Tvou lásku, jež T pojí s Otcem a Duchem Svatým. Vný Ote, shlédni milosrdn na celé lidstvo, které je uzaveno v nejslitovnjším Ježíšov Srdci, a zvlášt na ubohé híšníky, a pro jeho bolestné utrpení nám prokaž své milosrdenství, aby všemohoucnost Tvého milosrdenství oslavovali na vky vk. Amen. Druhý den "Dnes mi pive duše knží a duše eholní a pono je do mého nezmrného milosrdenství. Ony mi daly sílu vydržet hoké utrpení, skrze n, jako skrze eišt, splývá na lidstvo mé milosrdenství... Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, od nhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom uskuteovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je v nebi. Vný Ote, shlédni milosrdn na ty, které jsi zvláštním zpsobem povolal na svou vinici, na duše knží a na eholní duše a udl jim moc svého požehnání a pro city Srdce svého Syna, Srdce, v nmž jsou tyto duše uzaveny, udl jim sílu svého svtla, aby mohli vést ostatní po cestách spásy, aby spolen zpívali ke cti Tvého nevyerpatelného milosrdenství na vné vky. Amen. 9

10 Tetí den "Dnes mi pive všechny duše zbožné a vrné a pono je do moe mého milosrdenství. Tyto duše m utšovaly na kížové cest, byly tou kapkou útch v moi hokosti." Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž všem udílíš pehojn svých milostí z klenotnice svého milosrdenství, pijmi nás do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce a nepropouštj nás z nj navky, prosíme T o to pro nesmírnou lásku, jíž plane Tvé Srdce k nebeskému Otci. Vný Ote, shlédni milosrdn na vrné duše jako na ddictví svého Syna a pro jeho bolestné utrpení jím udl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péí, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale aby s celým zástupem andl a svatých oslavovaly Tvé nesmírné milosrdenství na vné vky. Amen. tvrtý den "Dnes mi pive pohany a ty, kteí m ješt neznají. I na n jsem myslel ve svém hokém utrpení a jejich následná horlivost potšila mé Srdce. Pono je do moe mého milosrdenství." Modlitba: Nejslitovnjší Ježíši, jenž jsi svtlem pro celý svt, pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše pohan, kteí T ješt neznají, nech je osvítí paprsky Tvé milosti, aby i oni spolen s námi oslavovali divy Tvého milosrdenství, a nepropouštj je z píbytku svého nejslitovnjšího Srdce. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše pohan a tch, kdo T ješt neznají, které jsou uzaveny v nejslitovnjším Ježíšov Srdci. Pitáhni je do svtla Evangelia. Tyto duše nevdí, jak velikým štstím je Tebe milovat, ui, aby í ony oslavovaly štdrost Tvého milosrdenství na vné vky. Amen. Pátý den "Dnes mi pive duše heretik a odpadlík a pono je do moe mého milosrdenství. Hokým utrpením drásali mé 10

11 tlo i Srdce, to je mou církev. Když se vracejí k jednot s církví, zahojují se mé rány, a tak zmírují mé utrpení. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž jsi dobro samo, Ty neodpíráš svtlo tm, kdo T prosí. Pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše heretik a duše odpadlík. Pitáhni je svým svtlem k jednot s církví a nepropouštj je z píbytku svého nejslitovnjšího Srdce. Ui, aby i oni oslavili štdrost Tvého milosrdenství. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše heretik a odpadlík, kteí promrhali Tvá dobra a zneužili Tvých milosti zarputilým setrváváním ve svých omylech. Nehle na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na jeho hoké utrpení, které pro n podstoupil, nebo i oni jsou uzaveni v nejslitovnjším Ježíšov Srdci. Ui, a také oni oslavují Tvé veliké milosrdenství na vné vky. Amen. Šestý den "Dnes mi pive duše tiché a pokorné a duše malých dtí a pono je do mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc podobné mému Srdci. Ony m posilovaly, když jsem v hokých mukách umíral. Vidl jsem je jako pozemské andly, kteí budou bdít u mých oltá. Na n vylévám milosti plnými proudy. Moji milost je schopna pijmout pouze pokorná duše; pokorné duše mají mou dvru. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž jsi sám ekl - ute se ode mne, nebo jsem tichý a pokorného Srdce, pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše tiché a pokorné a duše malých dti. Tyto duše uvádjí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení, jsou kyticí ped Božím trnem, jejich vni vdechuje sám Bh. Tyto duše mají stálý píbytek v Ježíšov nejslitovnjším Srdci a neustále zpívají píse lásky a milosrdenství navky. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše tiché a pokorné a na duše malých dtí, které jsou uzaveny v píbytku nejslitovnjšího Srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají Tvému Synu, vn tchto duší stoupá ze zem až k Tvému trnu. Ote milosrdenství a veškerého dobra, prosím T pro lásku a zalíbení, jaké máš v tchto duších, 11

12 požehnej celému svtu, aby všechny duše spolen zpívaly ke cti Tvého milosrdenství na vné vky. Amen. Sedmý den "Dnes mi pive duše, které obzvláš uctívají a oslavují mé milosrdenství, a pono je do mého milosrdenství. Tyto duše mly nejvtší soustrast s mým utrpením a nejhloubji pronikly do mého ducha. Jsou živým odrazem mého slitovného Srdce. V budoucím život budou tyto duše záit zvláštním svtlem. Žádná se nedostane do pekelného ohn, každou budu zvláš bránit v hodinu její smrti. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jehož Srdce je láska sama, pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše, které obzvláš ctí a oslavují velikost Tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné mocí samotného Boha v nejrznjších trápeních a pekážkách, jdou vped s dvrou ve Tvé milosrdenství, tyto duše jsou sjednoceny s Ježíšem a na svých bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše nebudou písn souzeny, ale ve chvíli skonu je obejme Tvé milosrdenství. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše, které oslavují a uctívají Tvou nejvtší vlastnost, to je Tvé bezedné milosrdenství, které jsou skryty v nejslitovnjším Ježíšov Srdci. Tyto duše jsou živým Evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutk a jejich duše, peplnná veselím, zpívá píse milosrdenství Nejvyššímu. Prosím T, Bože, prokaž jím své milosrdenství podle jejich nadje a dvry v Tebe. Nech se na nich naplní píslib Ježíše, který ekl: Duše, které budou uctívat mé nevyerpatelné milosrdenství, já sám budu bránit v život a zvlášt v hodin smrti jako svou slávu. Amen. 12 Osmý den "Dnes mi pive duše, které jsou v oistcovém vzení, a pono je do propasti mého milosrdenství, a prameny mé krve ochladí jejich palivost. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je v tvé moci pinést jim uleheni. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky a obtuj je za n... Kdybys znala jejich muka, neustále bys za n obtovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy. "

13 Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž jsi sám ekl, že si peješ milosrdenství, pivádím tedy do píbytku Tvého nejslitovnjšího Srdce duše z oistce, které Ti jsou velmi milé, které však musejí splácet dluh Tvé spravedlnosti, nech proudy krve a vody, které vytryskly z Tvého Srdce, uhasí plameny oistcového ohn, aby i tam byla oslavována moc Tvého milosrdenství. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše trpící v oistci, které jsou uzaveny v Ježíšov nejslitovnjším Srdci. Prosím T, pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna, a pro všechnu hokost, jíž byla zaplavena jeho pesvatá duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem Tvé spravedlnosti, nehle na n jinak než skrze rány Ježíše, Tvého nejmilejšího Syna, nebo my víme, že Tvá dobrota a slitovnost jsou nekonené. Amen. Devátý den "Dnes mi pive duše vlažné a pono je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraují mé Srdce nejbolestnji. Nejvtšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duši. Ony byly píinou, že jsem ekl - Ote odejmi ode m tento kalich, je-li to Tvá vle. Poslední záchranou pro n je utéci se do Tvého milosrdenství. " Modlitba: Nejslitovnjší Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, pivádím do píbytku Tvého nejslitovnjšího Srdce vlažné duše. A se tyto ledové duše, které se podobají mrtvolám a naplují T takovým odporem, rozehejí v ohni Tvé isté lásky. Nejslitovnjší Ježíši, použij všemohoucnost svého milosrdenství a pitáhni je do samé výhn své lásky a daruj jim svatou lásku, vždy Ty mžeš všechno. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše vlažné, které jsou uzaveny v Ježíšov nejslitovnjším Srdci. Ote milosrdenství, prosím T pro hoké utrpení Tvého Syna a pro jeho ti hodiny trvající umírání na kíži, dovol, aby také ony oslavovaly propast Tvého milosrdenství. Amen. pipravil Jakub Marek Deník sestry Faustyny k zakoupení v sakristii. 13

14 Obraz Božího Milosrdenství bude nakonec umístný na dostupném míst zadní ásti kostela. Ped obrazem bude možnost bhem své modlitby rozžehnout svíku, a ponvadž modlitba ped tím obrazem mla by být podpoená dílem milosrdenství, bude tam možnost pispt na dít, které chce adoptovat naše farnost v rámci tzv. adopce na dálku. O této akci budeme informovat v píštím ísle asopisu. /:$6 :$6 14!>!& & 6 1 # # $!& $ '?,& $ ABB FB E <G! HI E J! FE =! < K L? +! MC E $.!# #&NH#BDNIFE &!,&& #?& $ $ #!!&4 +LJ5" "&.&!! %%? &!!. &+& $ &! &!! L! #& '#"&! #? %&+ ##!,& & $!. =&&&. * % O 7 #

15 HNFI P HNFI>HNFC && $ $ # # # $ #" % & & NQ> %, #!! 5 % ; &!!# 1$& $!*/! = ## &! 7#!! # # & $:!.. * P& * +$ S =$ K"& =$ +$ * $!&<!% $..! & #! &%7' #&&!#& &&#& *$& <! #*!!!& & "%? $ & $ '.,#& $ $! & & #*. > $&!.? # #%!.!&!%& & #,& #!! # <& $&! + % %!. + L!., #!!& $ * $! &!!& '# #! &$&! #&5T#!#& 15

16 $ %! % &. #, $ # "#, $ &&$& ' < + +'. + $. &.+ # /$ # #! $ &#&! # &# G!!&! = $ O+ &#! # # #& & % $."##&%# #! 4&$# &*U $ #'&%15# & % # +! &# & #!#"OP&. $ pipravila Jana Ošádalová a Petra Dvorská s pomocí o.janusze Z mých úst zazní chvála Hospodinu, aleluja! A jeho jméno a je oslaveno, aleluja! ;')$ ;')$ $ :$ )'*< :$ :$ %* %* ' = $ *** *> Vydává ímskokatolický farní úad v Laškov pod záštitou otce Janusze Łomzika Podnty, píspvky a informace k otištní lze odevzdat na fae nebo animátorm farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- K. Proto prosíme o dobrovolný píspvek. Pedem dkujeme za pochopení. tel

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Boží milosrdenství. Ježíši, d uji Ti. Toužím, abys b hem t chto devíti dní p ivád la duše k prameni mého milosrdenství, aby na erpaly síly a osv

Boží milosrdenství. Ježíši, d uji Ti. Toužím, abys b hem t chto devíti dní p ivád la duše k prameni mého milosrdenství, aby na erpaly síly a osv Boží milosrdenství. Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství, prohlásil Spasitel blahoslavené Faustině Kowalské (+1938 v Krakově). V řadě zjevení pověřil tuto řeholnici

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM *! +$ $$, $*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy)

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2012 6. ročník / 2. číslo Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři,

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování

Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování Všichni jsou shromážděni v kostele (kapli), na hlavním místě je připraven paškál a stojící kadidelnice. Každý účastník má při sobě svíci. Do kostela vchází

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Copyright Řád ochránců Boží vůle na Zemi Souhlas s bezplatným šířením obsahu dokumentu. Obsah Záře Řádu...3 Vznik Řádu:...3 Oběť Bohu:...3 Sloupy Řádu:...4

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 34 Březen 2013

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 34 Březen 2013 Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 34 Březen 2013 SLOVO OTCE MARIUSZE Milí farníci, blíží se velikonoční svátky, kdy ve spojení s celou církví liturgicky oslavíme Kristův velikonoční

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!! "#$! %

9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!! #$! % 9/16/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!!!!!! "#$! % Záí: 8. záí svátek Narození Panny Marie 13. záí památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uitele církve 14. záí svátek Povýšení

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník1. íslo Obsah,anebrozcestník: - Kaributena - Podkování - Básnní - NovinkyOrlovéHavíova - Zamyšlení - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Karibu tena Kaributena.Vítejzpátky...

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

ž ú Ď ň ň ú Á É ž Ý Ě É ň Ě É É ž Ť Ť Ť ú Ň ŤŤ Ť ó Á ú ú Ť ň ú ň ž É Š Š ž ó ó Ť É Ť Ě Ť ň Ťň Ť ž ňž Ť Ó Ť ú ž Ť ú ž Ť ó ž ž Ť Ť ž Ě Š ú ž ž ň Č ž ž ž ž Ť Ť Ť Č Ň Á Ť Ý ú Ť ž ň ž Ť Ý Ť Ť ž ň Ťň Š ž ú ž

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Velikonoční vigilie. Žehnání ohně

Velikonoční vigilie. Žehnání ohně Velikonoční vigilie Žehnání ohně Průvod středem kostela - ministrant s paškálem - turiferáři bez nasypaného kadidla - ministranti se zhasnutými svícemi - baterka, záložní lucerna - celebrant Zhasnutí všech

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu 2011 téma, úvodní poznámky a obřad I. TÉMA Tam, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Mt 6,21) II. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ A POZNÁMKY Téma letošní ekumenické

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Odp: Maranatha, přijď Pane Ježíši! - za celou církev, aby v celém

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU NA ZAČÁTKU NOVÉNY Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce

Více