!" # $ $ % $ & ' ",-./0-, # 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM"

Transkript

1 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-, # z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek

2 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5. duben Zelený tvrtek 6. duben Velký pátek 7. duben Bílá sobota 8. duben slavnost Zmrtvýchvstání Pán 15. duben nedle Božího Milosrdenství adoraní den farností Laškov 23. duben svátek sv. Vojtcha, biskupa a muedníka 25. duben svátek sv. Marka, evangelisty! " #$!!% & $!'(! )%! '" *+! "# $%%&,%%'$%!( )* % &*#$*!!" # $!% & '( )*# ++"+,) $ #*#$& %+$ #! # && *#$ $& &,$! () (-) &#%# + &.$& /$ 0 0/ & 2

3 '&,& &$! # 1 # % #! #! 23 $.! # &#! %, 4% $! 24% % " 3 # & #! $ $ # %.!!! 6 &&& 7#&&! *! # &! "! & %. &. &!#"! 2 3'# -(*&&,! 8!.*#$ 9! &!.% &%6 #! & # #!, % #$ # /%:.! / 012$ 0$&'! 7 & $ &! "#.$&*. & $ 5 % & 7 $ &!.& #&; # $! # &* %! <'3&" &45-#"4&% 6 ), &. &!"# 3

4 - '#$& &! # = & * $ #. % # "# ( ' =& # & ). % "# Slavnost Velké noci se skládá z tchto ástí: 1. Slavnost svtla /lucernarium/ Kesané ve svtle vidí symbol Krista, pravého svtla, které osvtluje lovka. Lid se shromáždí venku, kde se posvtí ohe, od kterého se zapálí Velikononí svíce Paškál. Do neosvtleného kostela pichází prvod se svící a od ní si lid zapaluje své svíce. Tma venku a v kostele je symbolem híchu a smrti, která je zaplašena svtlem Kristova zmrtvýchvstání. Slavnost svtla koní chvalozpvem, který se nazývá Exultet. 2. Bohoslužba slova Dležitou ást této Velikononí vigilie tvoí biblická tení. sedmi starozákonních, která jsou volena tak, aby vystihla nejdležitjší díla Boží v djinách spásy Izraele. Novozákonní tení nás vedou ke kestní bohoslužb. 3. Kestní bohoslužba V rámci obadu pijímají katechumeni svj kest. Podle staré tradice zaznívají litanie ke všem svatým a svtí se kestní voda. Vlastní svcení vody a ponoování paškálu do vody je velmi symbolické. Velká noc, to je náš duchovní kest, naše duchovní vzkíšení, zeknutí se híchu a vyznání víry. 4. Eucharistická bohoslužba Je vrcholem celé slavnosti a má radostný ráz. Vždy naše velikononí ob je tvj Kristus, Beránek, který svou smrtí naši smrt zrušil a vzkíšením obnovil život. A tak vstoupila do svta tvá radost. /preface/ Nedle zmrtvýchvstání A jestliže Kristus nebyl vzkíšen, pak je naše zvst klamná a klamná je i naše víra. /1Kor 15,14/ Nedle zmrtvýchvstání má být pro nás velkou radostí z vykoupení. Není to radost soukromá, ale radost kesanského spoleenství, celé církve. 4

5 A tak je pirozené prožívat spolen eucharistickou slavnost každou nedli. Den Pán, to je pro nás velká milost. Radujme se, vždy jsme kesané. 7$86 Ped námi Paschální Triduum a Velikonoce. Pobožnosti se budou konat: Zelený tvrtek Velký Pátek Bílá Sobota Velik.Nedle Pon.Velikon. Laškov Pemyslovice echy p.kos Svátek Božího Milosrdenství V tomto roce v 2. velikononí nedli, o svátku Božího Milosrdenství farnost Laškov bude prožívat adoraní den. Krom toho práv v tomto dnu v této farností bude intronizace obrazu Božího milosrdenství, který pozdji bude umístn v kostele na pipravovaném pro nj míst. Mezi všemi projevy úcty Božího Milosrdenství svátek Milosrdenství zaujímá pední místo: již v zahajujícím zjevení nám Pán Ježíš dál poznat svou vli ohledn této vci. Aby dosáhl zavedení tohoto svátku, vnoval mu 14. zjevení. Po s.faustyn žádá, aby svátku pedcházela novéna z korunek k Božímu Milosrdenství, dokonce ji osobn nadiktoval novénu, urenou však hlavn k její vlastní poteb. Pikládal tomuto svátku takový význam, že v 43. zjevení ekl: Moje Srdce se raduje z tohoto svátku. Svátek Milosrdenství se má slavit první nedli po Velikonocích. Volba této nedle i výslovné pání Ježíšovo, aby knží v tom dnu kázali o Božím milosrdenství, 5

6 zvlášt o tom, kterým nás Bh zahrnuje skrze Krista, je známkou toho, že Ježíš vidí úzkou souvislost mezi velikononím tajemstvím našeho vykoupení a tímto svátkem: on je uren k tomu, abychom v tom dnu rozjímali tajemství vykoupení jako nejvyššího projevu Božího milosrdenství vi nám. Tuto spojitost svátku Milosrdenství s mystérium postehla také samotná sestra Faustyna. Roku 1935 napsala: Nyní vidím, že je propojeno dílo vykoupení s dílem milosrdenství, které Pán žádá. Ježíš požadoval, aby byl svátek prožíván slavnostn, tzn. jako liturgický svátek všeobecné církve. Cos e týe zpsobu jeho slavení, vyslovil dv pání: nejprve má být slavnostn posvcen a tuto nedli veejn, liturgický uctn obraz Milosrdenství. Dále knží mají v tomto dnu hovoit k duším o mém velikém a nezmrném milosrdenství. Na tento den Ježíš slíbil mimoádnou milost: Kdo tohoto dne pistoupí k prameni Života, dojde naprostého odpuštní vin i trest /13. zjevení/. V 33 zjevení toto zaslíbení toto zaslíbení formuloval ješt zetelnji: Pistoupí-li duše ke svátosti smíení a ke svatému pijímání, získá úplné odpuštní vin i trest. Tato zcela mimoádná milost pislíbená Ježíšem na svátek Milosrdenství je nco mnohem vtšího než plnomocné odpustky. Ty totiž spoívají ve zbavení asných trest, zasloužených za spáchané híchy, ale nikdy odpuštní samotných vin. Mimoádná milost také zásadn pesahuje milosti šesti svátostí s výjimkou ktu, nebo odpuštní vin a trest je výsadou pouze svátosti ktu. Ve zmiovaných zaslíbeních Ježíš spojil odpuštní vin a trest se svatým pijímáním na svátek Božího Milosrdenství, ili jej v jistém smyslu povznesl na úrove jakoby druhého ktu. Není pochyb o tom, že aby poskytovalo naprosté odpuštní vin a trest, musí být svaté pijímání ve svátek Milosrdenství nejen dstojné, ale má splovat i základní požadavky úcty k Božímu Milosrdenství. Pijímání nehodné, bez dvry v Boží milosrdenství a bez jakéhokoli úkonu milosrdenství vi bližním by negovalo úctu k Milosrdenství místo zcela mimoádné milosti by svolalo na hlavu pijímajícího Boží hnv. Duchovní prospch vyžaduje, aby vdli, jak znané milosti a za jakých podmínek mohou dostat skrze svaté pijímání ve svátek Božího Milosrdenství. V den, kdy se slaví svátek Milosrdenství, Ježíš neomezil svou štdrost na tuto jedinou, by zcela mimoádnou milost. Naopak, ekl, že 6

7 v tento den je oteveno, nitro mého milosrdenství; vylévám celé moe milostí na duše, které se piblíží ke zdroji mého milosrdenství. V tomto dnu jsou otevena všechna Boží stavidla, skrze nž proudí milosti. Proto a se žádná duše nebojí ke mn piblížit. Z tchto Kristových slov je patrné, že si vroucn peje, aby byl svátek Milosrdenství neobyejn úinným útoištm pro všechny lidi, a zvlášt pro híšníky nesrovnateln úinnjším než ostatní formy pobožnosti k Božímu Milosrdenství. Nesrovnatelná úinnost tohoto útoišt se projevuje trojím zpsobem: za prvé v jeho všeobecnosti. Všichni lidé, dokonce ti, kteí dosud neuctívali Milosrdenství, ba i híšníci, kteí se obrátí teprve v ten svátek, mohou být úastní v celé šíí na všech milostech, které Ježíš na tento svátek pipravil. Za druhé Ježíš chce v onom dnu zahrnout lidi nejen spásonosnými milostmi, ale rovnž asnými dary, a to jedince stejn jako lidská spoleenství. Za tetí všechny, i ty nejvyšší milosti a dobra jsou v tomto dnu dostupný pro každého, kdo o n prosí s velkou dvrou. Takovou hojnost milostí a dar Kristus nespojil se žádnou jinou formou pobožnosti. podle Boží Milosrdenství P. Ignacy Róycki P. Janusz Velikononí koncert Svátek Božího Milosrdenství touží také uctít koncertem farnost Pemyslovice. Odpoledne v hod. bude ve farním kostele vystavení Nejsvtjší svátosti a korunka k Božímu milosrdenství. V hod. bude se tam konat velikononí koncert. Úinkovat budou: Ondej Mucha varhany a Lucie Linhartová zpv. 9*)'6 6 Abychom se co nejlépe pipravili k svátku Milosrdenství, níže uvádíme korunku a novénu k Božímu Milosrdenství. Novéna zaíná na Velký Pátek a koní svátkem Božího milosrdenství v nedli po Velikonocích. 7

8 Korunka k Božímu milosrdenství - Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého - Ote náš, - Zdrávas Maria, - Vím v Boha, //na velkým zrnku ržence se modlíme// Vný Ote, obtuji Ti Tlo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, * na smír za híchy naše i celého svta. //na malých zrnkách ržence se modlíme// Pro jeho bolestné utrpení * bud' milosrdný k nám i k celému svtu. //na zakonení:// - 3 x Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým svtem Novéna Každý den se modlíme na jistý úmysl! 1. den Za celé lidstvo, zvláš za všechny híšníky. 2. den Za knze, eholníky a eholnice. 3. den Za kesany - duše zbožné a vrné. 4. den Za pohany a ty, kteí Ježíše ješt neznají. 5. den Za ty, kteí porušili jednotu církve. 6. den Za dti a duše pokorné a tiché. 7. den Za ctitele Boží milosrdenství. 8. den Za duše v oistci. 9. den Za vlažné duše Je velmi žádoucí zaít novénu na Velký Pátek, ale mže se vykonat kdykoliv bhem roku. NIKDY NEZAPOME : I kdyby duše byla jako rozkládající se mrtvola a kdyby lidsky vzato už nebylo pro ni vzkíšení, není to tak u Boha. Zázrak Božího milosrdenství vzkísí duši v celé plnosti. 8

9 ( - &! %( '". &$ + Vný ote, obtuji Ti Tlo a Krev,.. První den "Dnes mi pive celé lidstvo, zvlášt všechny híšníky, a pono je do moe mého milosrdenství. Tím m utšíš v hokém zármutku, do nhož m vrhá ztráta duší. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jemuž je vlastní slitovávat se nad námi a odpouštt nám, nehle na naše híchy, ale na naši dvru, kterou klademe v Tvou nekonenou dobrotu, a pijmi nás do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít navky. Prosíme T o to pro Tvou lásku, jež T pojí s Otcem a Duchem Svatým. Vný Ote, shlédni milosrdn na celé lidstvo, které je uzaveno v nejslitovnjším Ježíšov Srdci, a zvlášt na ubohé híšníky, a pro jeho bolestné utrpení nám prokaž své milosrdenství, aby všemohoucnost Tvého milosrdenství oslavovali na vky vk. Amen. Druhý den "Dnes mi pive duše knží a duše eholní a pono je do mého nezmrného milosrdenství. Ony mi daly sílu vydržet hoké utrpení, skrze n, jako skrze eišt, splývá na lidstvo mé milosrdenství... Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, od nhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom uskuteovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je v nebi. Vný Ote, shlédni milosrdn na ty, které jsi zvláštním zpsobem povolal na svou vinici, na duše knží a na eholní duše a udl jim moc svého požehnání a pro city Srdce svého Syna, Srdce, v nmž jsou tyto duše uzaveny, udl jim sílu svého svtla, aby mohli vést ostatní po cestách spásy, aby spolen zpívali ke cti Tvého nevyerpatelného milosrdenství na vné vky. Amen. 9

10 Tetí den "Dnes mi pive všechny duše zbožné a vrné a pono je do moe mého milosrdenství. Tyto duše m utšovaly na kížové cest, byly tou kapkou útch v moi hokosti." Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž všem udílíš pehojn svých milostí z klenotnice svého milosrdenství, pijmi nás do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce a nepropouštj nás z nj navky, prosíme T o to pro nesmírnou lásku, jíž plane Tvé Srdce k nebeskému Otci. Vný Ote, shlédni milosrdn na vrné duše jako na ddictví svého Syna a pro jeho bolestné utrpení jím udl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péí, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale aby s celým zástupem andl a svatých oslavovaly Tvé nesmírné milosrdenství na vné vky. Amen. tvrtý den "Dnes mi pive pohany a ty, kteí m ješt neznají. I na n jsem myslel ve svém hokém utrpení a jejich následná horlivost potšila mé Srdce. Pono je do moe mého milosrdenství." Modlitba: Nejslitovnjší Ježíši, jenž jsi svtlem pro celý svt, pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše pohan, kteí T ješt neznají, nech je osvítí paprsky Tvé milosti, aby i oni spolen s námi oslavovali divy Tvého milosrdenství, a nepropouštj je z píbytku svého nejslitovnjšího Srdce. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše pohan a tch, kdo T ješt neznají, které jsou uzaveny v nejslitovnjším Ježíšov Srdci. Pitáhni je do svtla Evangelia. Tyto duše nevdí, jak velikým štstím je Tebe milovat, ui, aby í ony oslavovaly štdrost Tvého milosrdenství na vné vky. Amen. Pátý den "Dnes mi pive duše heretik a odpadlík a pono je do moe mého milosrdenství. Hokým utrpením drásali mé 10

11 tlo i Srdce, to je mou církev. Když se vracejí k jednot s církví, zahojují se mé rány, a tak zmírují mé utrpení. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž jsi dobro samo, Ty neodpíráš svtlo tm, kdo T prosí. Pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše heretik a duše odpadlík. Pitáhni je svým svtlem k jednot s církví a nepropouštj je z píbytku svého nejslitovnjšího Srdce. Ui, aby i oni oslavili štdrost Tvého milosrdenství. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše heretik a odpadlík, kteí promrhali Tvá dobra a zneužili Tvých milosti zarputilým setrváváním ve svých omylech. Nehle na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na jeho hoké utrpení, které pro n podstoupil, nebo i oni jsou uzaveni v nejslitovnjším Ježíšov Srdci. Ui, a také oni oslavují Tvé veliké milosrdenství na vné vky. Amen. Šestý den "Dnes mi pive duše tiché a pokorné a duše malých dtí a pono je do mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc podobné mému Srdci. Ony m posilovaly, když jsem v hokých mukách umíral. Vidl jsem je jako pozemské andly, kteí budou bdít u mých oltá. Na n vylévám milosti plnými proudy. Moji milost je schopna pijmout pouze pokorná duše; pokorné duše mají mou dvru. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž jsi sám ekl - ute se ode mne, nebo jsem tichý a pokorného Srdce, pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše tiché a pokorné a duše malých dti. Tyto duše uvádjí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení, jsou kyticí ped Božím trnem, jejich vni vdechuje sám Bh. Tyto duše mají stálý píbytek v Ježíšov nejslitovnjším Srdci a neustále zpívají píse lásky a milosrdenství navky. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše tiché a pokorné a na duše malých dtí, které jsou uzaveny v píbytku nejslitovnjšího Srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají Tvému Synu, vn tchto duší stoupá ze zem až k Tvému trnu. Ote milosrdenství a veškerého dobra, prosím T pro lásku a zalíbení, jaké máš v tchto duších, 11

12 požehnej celému svtu, aby všechny duše spolen zpívaly ke cti Tvého milosrdenství na vné vky. Amen. Sedmý den "Dnes mi pive duše, které obzvláš uctívají a oslavují mé milosrdenství, a pono je do mého milosrdenství. Tyto duše mly nejvtší soustrast s mým utrpením a nejhloubji pronikly do mého ducha. Jsou živým odrazem mého slitovného Srdce. V budoucím život budou tyto duše záit zvláštním svtlem. Žádná se nedostane do pekelného ohn, každou budu zvláš bránit v hodinu její smrti. " Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jehož Srdce je láska sama, pijmi do píbytku svého nejslitovnjšího Srdce duše, které obzvláš ctí a oslavují velikost Tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné mocí samotného Boha v nejrznjších trápeních a pekážkách, jdou vped s dvrou ve Tvé milosrdenství, tyto duše jsou sjednoceny s Ježíšem a na svých bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše nebudou písn souzeny, ale ve chvíli skonu je obejme Tvé milosrdenství. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše, které oslavují a uctívají Tvou nejvtší vlastnost, to je Tvé bezedné milosrdenství, které jsou skryty v nejslitovnjším Ježíšov Srdci. Tyto duše jsou živým Evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutk a jejich duše, peplnná veselím, zpívá píse milosrdenství Nejvyššímu. Prosím T, Bože, prokaž jím své milosrdenství podle jejich nadje a dvry v Tebe. Nech se na nich naplní píslib Ježíše, který ekl: Duše, které budou uctívat mé nevyerpatelné milosrdenství, já sám budu bránit v život a zvlášt v hodin smrti jako svou slávu. Amen. 12 Osmý den "Dnes mi pive duše, které jsou v oistcovém vzení, a pono je do propasti mého milosrdenství, a prameny mé krve ochladí jejich palivost. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je v tvé moci pinést jim uleheni. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky a obtuj je za n... Kdybys znala jejich muka, neustále bys za n obtovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy. "

13 Modlitba: Nejmilosrdnjší Ježíši, jenž jsi sám ekl, že si peješ milosrdenství, pivádím tedy do píbytku Tvého nejslitovnjšího Srdce duše z oistce, které Ti jsou velmi milé, které však musejí splácet dluh Tvé spravedlnosti, nech proudy krve a vody, které vytryskly z Tvého Srdce, uhasí plameny oistcového ohn, aby i tam byla oslavována moc Tvého milosrdenství. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše trpící v oistci, které jsou uzaveny v Ježíšov nejslitovnjším Srdci. Prosím T, pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna, a pro všechnu hokost, jíž byla zaplavena jeho pesvatá duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem Tvé spravedlnosti, nehle na n jinak než skrze rány Ježíše, Tvého nejmilejšího Syna, nebo my víme, že Tvá dobrota a slitovnost jsou nekonené. Amen. Devátý den "Dnes mi pive duše vlažné a pono je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraují mé Srdce nejbolestnji. Nejvtšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duši. Ony byly píinou, že jsem ekl - Ote odejmi ode m tento kalich, je-li to Tvá vle. Poslední záchranou pro n je utéci se do Tvého milosrdenství. " Modlitba: Nejslitovnjší Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, pivádím do píbytku Tvého nejslitovnjšího Srdce vlažné duše. A se tyto ledové duše, které se podobají mrtvolám a naplují T takovým odporem, rozehejí v ohni Tvé isté lásky. Nejslitovnjší Ježíši, použij všemohoucnost svého milosrdenství a pitáhni je do samé výhn své lásky a daruj jim svatou lásku, vždy Ty mžeš všechno. Vný Ote, shlédni milosrdn na duše vlažné, které jsou uzaveny v Ježíšov nejslitovnjším Srdci. Ote milosrdenství, prosím T pro hoké utrpení Tvého Syna a pro jeho ti hodiny trvající umírání na kíži, dovol, aby také ony oslavovaly propast Tvého milosrdenství. Amen. pipravil Jakub Marek Deník sestry Faustyny k zakoupení v sakristii. 13

14 Obraz Božího Milosrdenství bude nakonec umístný na dostupném míst zadní ásti kostela. Ped obrazem bude možnost bhem své modlitby rozžehnout svíku, a ponvadž modlitba ped tím obrazem mla by být podpoená dílem milosrdenství, bude tam možnost pispt na dít, které chce adoptovat naše farnost v rámci tzv. adopce na dálku. O této akci budeme informovat v píštím ísle asopisu. /:$6 :$6 14!>!& & 6 1 # # $!& $ '?,& $ ABB FB E <G! HI E J! FE =! < K L? +! MC E $.!# #&NH#BDNIFE &!,&& #?& $ $ #!!&4 +LJ5" "&.&!! %%? &!!. &+& $ &! &!! L! #& '#"&! #? %&+ ##!,& & $!. =&&&. * % O 7 #

15 HNFI P HNFI>HNFC && $ $ # # # $ #" % & & NQ> %, #!! 5 % ; &!!# 1$& $!*/! = ## &! 7#!! # # & $:!.. * P& * +$ S =$ K"& =$ +$ * $!&<!% $..! & #! &%7' #&&!#& &&#& *$& <! #*!!!& & "%? $ & $ '.,#& $ $! & & #*. > $&!.? # #%!.!&!%& & #,& #!! # <& $&! + % %!. + L!., #!!& $ * $! &!!& '# #! &$&! #&5T#!#& 15

16 $ %! % &. #, $ # "#, $ &&$& ' < + +'. + $. &.+ # /$ # #! $ &#&! # &# G!!&! = $ O+ &#! # # #& & % $."##&%# #! 4&$# &*U $ #'&%15# & % # +! &# & #!#"OP&. $ pipravila Jana Ošádalová a Petra Dvorská s pomocí o.janusze Z mých úst zazní chvála Hospodinu, aleluja! A jeho jméno a je oslaveno, aleluja! ;')$ ;')$ $ :$ )'*< :$ :$ %* %* ' = $ *** *> Vydává ímskokatolický farní úad v Laškov pod záštitou otce Janusze Łomzika Podnty, píspvky a informace k otištní lze odevzdat na fae nebo animátorm farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- K. Proto prosíme o dobrovolný píspvek. Pedem dkujeme za pochopení. tel