MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ"

Transkript

1 MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, Olomouc Článek II. Právní postavení 1. Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. je občanské sdružení dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 2. Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. je právnickou osobou. Článek III. Cíle činnosti 1.Cíle činnosti sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. (dále jen Sdružení ): Sdružení chce ve své činnosti navázat na historický význam a tradice města Olomouce a jeho bohaté kulturní dědictví a zároveň svými aktivitami posilovat pozici Olomouce jako důležitého kulturního centra a vytvářet jeho pozitivní obraz v České republice i zahraničí. Cílem Sdružení je vytvořit nový atraktivní kulturní a historický projekt, který by byl ojedinělý svým rozsahem, kvalitou a výjimečností v rámci historických a historicko vojenských tradic a kulturního kontextu střední Evropy, a přispěl by k uchování a tvorbě nových kulturních hodnot. 2.K dosažení výše uvedených cílů slouží zejména tyto prostředky: a) rekonstrukce historických vojenských objektů a jejich adaptace pro kulturní využití, 2.vytvoření dosud chybějícího zázemí pro sdružování a setkávání odborníků a příznivců vojenské historie obecně a historie olomoucké pevnosti, 3.tvůrčí rozvíjení spolupráce z řad členů, odborníků a zájemců na bázi odborných seminářů a konferencí, vzdělávacích kurzů a školení v oblasti vojenské historie a historie města Olomouce s přihlédnutím k významným historickým událostem města Olomouce, 4.vybudování platformy příznivců vojenské historie v Olomouci, 5.spolupráce s majiteli fortových objektů v Olomouci a blízkém okolí, 6.popularizace olomoucké fortové pevnosti na všech úrovních, 7.úzká spolupráce s Univerzitou Palackého na odborné i vzdělávací bázi, 8.úzká spolupráce s Magistrátem města Olomouc a Krajským úřadem Olomouckého kraje při popularizaci historie olomoucké pevnosti, 9.podpora badatelské činnosti a vědeckých a výzkumných projektů v oblasti vojenství,

2 10.publikační činnost, 11.pořádání kulturních a společenských akcí se záměrem seznámení široké veřejnosti s vojenskou historií obecně, vojenskou historií a pevnostní architekturou Olomouce, s důrazem na zvyšování kulturního povědomí a podněcování zájmu o danou oblast, 12.pořádání vzdělávacích a zábavných programů pro děti a mládež se zaměřením na poznávání svého města a jeho minulosti. Článek IV. Členství 1.Členem Sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, pokud souhlasí se stanovami a cíli Sdružení. 2.O přijetí za člena Sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada Sdružení. 3.Členství vzniká dnem přijetí za člena. 4.Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané správní radou. 5.Zánik členství: 1.písemným prohlášením člena o vystoupení, 2.úmrtím člena, 3.ztrátou způsobilosti člena k právním úkonům, 4.u právnické osoby jejím zánikem, 5.zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady, 6.zánikem Sdružení. Článek V. Práva a povinnosti členů 1.Člen má právo zejména: 1.podílet se na činnosti Sdružení, 2.účastnit se valné hromady Sdružení a hlasovat na ní, 3.volit do orgánů Sdružení, 4.být volen do orgánů Sdružení, 5.obracet se na orgány Sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 2.Člen má povinnost zejména: 1.dodržovat stanovy Sdružení, 2.aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení, 3.svědomitě vykonávat funkce v orgánech Sdružení. Článek VI. Orgány 1. Obligatorními orgány Sdružení jsou: 1.valná hromada, 2.správní rada,

3 3.dozorčí rada (revizor), 4.předseda správní rady, 5.místopředseda správní rady, 6.čestný výbor. 2. Fakultativními orgány Sdružení jsou: 1.ředitel, 2.tajemník, 3.odborná rada. Článek VII. Valná hromada 1.Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. 2.Valnou hromadu tvoří všichni členové Sdružení. 3.Valnou hromadu svolává předseda správní rady na návrh správní rady dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předseda správní rady svolá valnou hromadu vždy, když se na tom usnese správní rada nebo o to požádá nejméně 50% členů. Předseda správní rady valné hromadě předsedá. V jeho nepřítomnosti toto činí místopředseda nebo jiný pověřený člen správní rady. 4.Valná hromada zejména: 1.schvaluje stanovy a jejich změny, 2.schvaluje úkoly Sdružení pro příslušné období, výroční zprávu Sdružení, rozpočet Sdružení a roční závěrku hospodaření, 3.volí na dobu dvou let a odvolává členy správní rady a dozorčí rady (revizora), 4.volí na dobu dvou let a odvolává ze členů správní rady předsedu a místopředsedu správní rady, 5.jmenuje a odvolává členy čestného výboru, 6.rozhoduje o zrušení členství, 7.rozhoduje o zrušení Sdružení nebo jeho sloučení s jinou právnickou osobou, 8.přijímá další rozhodnutí, která si vyhradí. 5.Valná hromada je usnášení se schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov Sdružení a o zrušení Sdružení rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou všech členů. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 6.V případě, že valná hromada není usnášení se schopná, může být svolána náhradní valná hromada. Náhradní valná hromada musí být svolána, nesešla-li se dvakrát po sobě usnášení se schopná valná hromada. Náhradní valná hromada je usnášení se schopná při jakémkoli počtu přítomných členů. Na náhradní valné hromadě nemůže být jednáno o ničem, co nebylo na programu valné hromady, kterou náhradní valná hromada nahrazuje (dále jen původní valná hromada ). Náhradní valná hromada může být svolána současně s původní valnou hromadou pro případ, že se na první valné hromadě nesejde dostatečný počet členů. Článek VIII. Správní rada 1.Správní rada je výkonným orgánem Sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 2.Správní rada má nejméně tři členy. 3.Správní rada řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

4 4.Správní radu svolává předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen správní rady, a to dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. 5.Správní rada zejména: 1.koordinuje činnost Sdružení, 2.navrhuje svolání valné hromady, 3.zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 4.rozhoduje o přijetí za člena Sdružení, 5.rozhoduje o obsazení funkce ředitele a tajemníka 6.rozhoduje o jmenování a odvolání členů odborné rady. 6.Předseda a místopředseda správní rady jednají jménem Sdružení navenek každý samostatně. K platnosti dokumentů zavazujících Sdružení k jakémukoliv plnění je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy, s výjimkou případu uvedeného v článku XI., bod 4. 7.K zajištění činnosti Sdružení může správní rada zřídit pracovní komise. 8.Správní rada je usnášení se schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 9.Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Článek IX. Dozorčí rada (revizor) 1.Dozorčí rada (revizor) je kontrolním orgánem Sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě. 2.Dozorčí rada může mít i jen jednoho člena (revizor), v případě většího počtu členů má dozorčí rada alespoň tři členy. 3.Dozorčí rada (revizor) vykonává dohled nad hospodařením Sdružení a upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně. 4.Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady a jeho zástupce. 5.Předseda dozorčí rady svolává a řídí jednání dozorčí rady. V nepřítomnosti jej zastupuje zvolený zástupce. 6.Dozorčí rada je usnášení se schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 7.Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 8.Pro zasedání valné hromady vypracovává dozorčí rada (revizor) zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti, kterou valné hromadě předkládá předseda dozorčí rady. Článek X. Čestný výbor 1.Je reprezentativním orgánem Sdružení, podporujícím jeho rozvoj a činnost. Je tvořen význačnými osobnostmi veřejného, politického, kulturního a vědeckého života, které svojí autoritou a morálním kreditem zaručují řádný chod Sdružení a garantují soulad jeho činnosti s jeho posláním. 2.Čestný výbor: 1.je každoročně seznamován s výsledky činnosti Sdružení a vyjadřuje se k nim, projednává základní směry zaměření činnosti Sdružení, oblasti nejdůležitější projekty financované Sdružení, Sdružení pozorovatelného výzkumu a 2.dohlíží, zda činnost Sdružení je v souladu s jejím posláním, 3.předkládá správní radě a řediteli podněty a návrhy, 4.vyjadřuje se k hospodaření Sdružení, 5.spolupůsobí při popularizaci a propagaci Sdružení.

5 3.Schůze čestného výboru se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Schůzí jsou oprávněni se zúčastnit členové správní rady a ředitel Sdružení. 4.Schůze čestného výboru svolává a řídí předseda čestného výboru nebo jeho zástupce. První schůzi čestného výboru po registraci Sdružení svolává a do zvolení předsedy čestného výboru řídí předseda správní rady. 5.Čestný výbor volí na návrh správní rady ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. 6.Čestný výbor je usnášení se schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 7.Čestný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Článek XI. Ředitel 1.Ředitel koordinuje práci programové složky a organizačně technické složky. 2.Ředitel samostatně jedná jménem Sdružení navenek, oslovuje potenciální sponzory. 3.Ředitel spolupracuje se členy odborné rady a dalšími odborníky. 4.Ředitel rozhoduje o finančním plnění ze strany Sdružení do výše Kč, nad tuto výši pouze se souhlasem správní rady, jejího předsedy nebo místopředsedy Článek XII. Tajemník 1.Tajemník vykonává úkoly v rozsahu určeném správní radou nebo ředitelem. 2.Tajemník je za výkon své funkce odpovědný správní radě. Článek XIII. Odborná rada 1.Odborná rada spolupracuje se správní radou a ředitelem při přípravě odborně-programových projektů Sdružení, spolugarantuje jejich odbornou úroveň a předkládá podněty pro odborně-programovou činnost Sdružení. 2.Členy odborné rady jsou osobnosti na poli vědy, kultury, podnikání a veřejného života, které souhlasí a podporují cíle Sdružení. Článek XIV. Zásady hospodaření 1.Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 2.Zdroji příjmů jsou zejména: 1.dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 2.výnosy z majetku, 3.příjmy z činností při naplňování cílů Sdružení, a to zejména těch uvedených v článku III., bod 2., písm. j), k), l). 3.Se svým majetkem hospodaří Sdružení prostřednictvím předsedy a místopředsedy správní rady a ředitele, a to v souladu se zásadami uvedenými v článku VIII., bod 6. a v článku XI., bod 4.

6 4.Za hospodaření Sdružení odpovídá správní rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky. 5.Správní rada určuje podmínky odměňování a poskytování náhrad a výdajů těm, kteří vykonávají práci pro Sdružení. 6.Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. Článek XV. Zánik Sdružení 1.Sdružení zaniká: 1.dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady, 2.pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění. 2.Zaniká-li Sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současná valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Článek XVI. Závěrečná ustanovení 1.Kolektivní orgány Sdružení přijímají své jednací a organizační řády. 2.Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku S T A N O V Y HLAVA I Základní ustanovení 1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen Společnost ) je dobrovolné a nezávislé společenství technických

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více