ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/ PLZEŇ

2 Obsah 1 Základní informace Předmět veřejné zakázky Druh a předmět veřejných zakázek, které mají být zadávány v dynamickém nákupním systému Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a doba trvání dynamického nákupního systému Lhůta a místo plnění Technické podmínky Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Dodatečné dodávky Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Požadavky na kvalifikaci Splnění kvalifikace Požadavky na zpracování Dokladů o kvalifikaci Doklady o kvalifikaci Forma Dokladů o kvalifikaci SUMARIZACE- Obsah a členění Dokladů o kvalifikaci Podmínky a požadavky na zpracování a podání předběžné nabídky Předběžná nabídka Forma předběžné nabídky Předložení Dokladů o kvalifikaci a podání předběžné nabídky Otevírání obálek s předběžnými nabídkami Postup Zadavatele při posuzování předběžných nabídek Hodnotící kritéria pro zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému... 11

3 14 Zadávací lhůta Ostatní podmínky zadávacího řízení Změna podmínek Zadávací dokumentace, zrušení zadávacího řízení Náklady na reprodukci Zadávací dokumentace, poskytnutí jistoty, písemná podoba dokumentů, velikost souborů Požadavky na varianty nabídek, výhrada práv Zadavatele, priorita jednotlivých dokumentů Informace o použitém elektronickém vybavení a podmínky elektronické komunikace Nedílnou součásti této zadávací dokumentace jsou přílohy: o o o o o Příloha č. 1 Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. c) f) a g), i) až k) Zákona; Příloha č. 2 Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) Zákona; Příloha č. 3 Čestné prohlášení dodavatele; Příloha č. 4 Čestné prohlášení ve smyslu 68 odst. 3 Zákona. Pověření k podpisu ZD

4 1 Základní informace Tato zadávací dokumentace představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků Zadavatele, které vymezují druh a předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání předběžných nabídek zájemců pro zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS ) na nákup sw pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování (jak bude blíže definováno v bodě 2 této Zadávací dokumentace), a podmínky pro zařazení do DNS (dále jen Zadávací dokumentace ), který je zaváděn v otevřeném řízení postupem pro nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) a jeho prováděcími předpisy, především vyhláškami č. 9/2011 Sb., č. 133/2012 Sb., nařízením vlády ČR č. 447/2011 Sb. a sdělením č. 311/2011 Sb., a dále pravidly Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) dostupných na odkaz strukturální fondy, odkaz OP VK období a pravidly Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále také OP VaVpI ) dostupných na odkaz strukturální fondy, odkaz OP VaVpI období (dále jen Pravidla ). Zadavatel zavádí DNS na nákup sw pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování pro potřeby Západočeské univerzity v Plzni dle ustanovení 93 Zákona. V souladu s ustanovením 86 Zákona Zadavatel odeslal dne Předběžné oznámení pod evidenčním číslem zakázky: k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zakázce bylo uveřejněno v ISVZUS dne a dne v Úředním věstníku Evropské unie pod zn. 2014/S Dne bylo zadávací řízení zrušeno podle 84 odst. 2 písm. e) ZVZ. Nové Oznámení o zakázce bylo uveřejněno v ISVZUS dne pod evidenčním číslem zakázky: Kompletní Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k informacím, které jsou uveřejněny ve formuláři Oznámení o zakázce (dle Zákona se jedná o Oznámení o zahájení zadávacího řízení; dále jen Oznámení ) uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, a je pro zájemce závazná. Zájemce bere na vědomí, že Zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu programů strukturálních fondů stanovené mj. Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Pravidly pro publicitu v rámci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele OP VaVpI), Manuálem vizuální identity a nařízením komise (ES) č. 1828/2006, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v Zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. Zadavatel bude povinen dodržet požadavky na publicitu jiných dotačních titulů, pokud se do nich zapojí. Konkrétní informace budou uvedeny v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v DNS. 1

5 Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje Softender podle 149 Zákona dostupného na (dále jen elektronický nástroj ). Veškeré úkony mezi Zadavatelem a dodavatelem včetně předložení Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí předběžné nabídky, se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení 148 Zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na Provozovatele elektronického nástroje lze kontaktovat: Telefon: (7 17 hodin) (7 17 hodin) Dodavatelem se v Zadávací dokumentaci v souladu se Zákonem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která dodává zboží, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky nebo zahraniční dodavatel, který je zahraniční osobou podle 3024 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která dodává zboží. Dodavatel je povinen se před podáním předběžné nabídky podrobně seznámit s kompletní Zadávací dokumentací a vyjasnit si ještě před podáním předběžné nabídky případné nejasnosti. K pozdějším námitkám nebude brán zřetel. Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování předběžné nabídky. Zadávací dokumentace je chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a majetková práva k ní vykonává Zadavatel. Zájemcem se rozumí dodavatel, který ve stanovené době podal předběžnou nabídku v otevřeném řízení. Pod pojmem Doklady o kvalifikaci se rozumí soubor dokumentů vyžadovaných Zákonem dle hlavy V části druhé Zákona a zadávacími podmínkami pro tuto veřejnou zakázku, kterými zájemce prokazuje splnění svých kvalifikačních předpokladů pro danou veřejnou zakázku. Název Zadavatele: Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU ) Sídlo: Univerzitní 2732/8, Plzeň Právní forma: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nezapsaná v obchodním rejstříku Zastoupená: Doc. PaedDr. Ilonou MAURITZOVOU, Ph.D., rektorkou IČO: DIČ: CZ ZČU je Zadavatelem podle 2 odst. 2 písm. d) Zákona (shora a dále jen Zadavatel ). Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Martin Šlapák Tel:

6 2 Předmět veřejné zakázky 2.1 Druh a předmět veřejných zakázek, které mají být zadávány v dynamickém nákupním systému Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování. Klasifikace předmětu veřejných zakázek dle CPV kódů: Balík programů pro počítačovou projekci (CAD) Balík programů pro analýzu a vědu Balík programů pro matematiku a prognózy Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu 95 Zákona. 2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a doba trvání dynamického nákupního systému Předpokládaná hodnota veřejných zakázek, které budou zadány v DNS, činí ,- Kč bez DPH (slovy Padesáttřimiliónů korun českých). DNS bude trvat 2 (dva) roky. Zadavatel upozorňuje a Zájemce bere na vědomí, že uvedená hodnota DNS je orientační a Zadavatel není povinen tuto hodnotu vyčerpat v plném rozsahu. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených a nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb Zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS Zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce. 3 Lhůta a místo plnění 3

7 Lhůta a místo plnění budou stanovovány Zadavatelem vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS ve smyslu 95 Zákona, tj. ve výzvě k podání nabídek. 4 Technické podmínky Technické podmínky budou stanovovány Zadavatelem vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS ve smyslu 95 Zákona, tj. ve výzvě k podání nabídek. 5 Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Podrobné obchodní podmínky včetně konkrétních platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, budou stanovovány vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS ve smyslu 95 Zákona. Obchodní a platební podmínky budou stanovovány v standardních kupních smlouvách dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel dává na vědomí a zájemce bere na vědomí, že Zadavatel není podnikatelem v obchodních vztazích v rámci jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS. 6 Dodatečné dodávky V případě, že se v průběhu plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS zadávaných podle 95 Zákona na zakázce vyskytne potřeba dodatečných dodávek nezahrnutých ve sjednaném předmětu plnění veřejné zakázky, bude jejich zadání řešeno v souladu se Zákonem. Podmínky pro sjednání těchto dodatečných dodávek budou případně uvedeny v obchodních podmínkách každé takové veřejné zakázky. 7 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zájemce je oprávněn pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného na požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději ve lhůtě 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání předběžných nabídek. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel odešle zájemci pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného na dodatečné informace, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zájemce. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje na a rovněž na profilu Zadavatele. Zadavatel může v souladu s 49 odst. 4 Zákona na a rovněž na profilu Zadavatele. poskytnout zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. 4

8 8 Požadavky na kvalifikaci 8.1 Splnění kvalifikace V souladu se Zákonem Zadavatel stanoví v rámci podmínek pro zařazení do DNS požadavky na kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 Zákona; b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 Zákona; c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) Zákona; Zájemci zapsaní v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a násl. Zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce. Tento výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 3 měsíce. Tento výpis prokazuje splnění kvalifikace podle 127 Zákona. Zájemcům, kterým byl vydán certifikát v rámci Systému certifikovaných dodavatelů ( 139 Zákona), mohou prokázat splnění kvalifikace předložením platného certifikátu ( 140 Zákona) a tím prokázat kvalifikaci podle 134 Zákona. Pokud zájemce předloží takový certifikát, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě je zájemce povinen Zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona subdodavatelem a b) smlouvu (originál nebo úředně ověřenou kopii) uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) Zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) Zákona. Podává-li nabídku několik dodavatelů společně ( 51 odst. 5 Zákona), musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. b) Zákona musí dodavatelé podávající nabídku společně prokázat společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 Zákona společně několika dodavateli, jsou Zadavateli povinni současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů předložit originál nebo ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen závazek specifikovaný v 51 odst. 6 Zákona, tj. že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou 5

9 zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zahraniční zájemce prokazuje splnění kvalifikace způsobem popsaným v 51 odst. 7 Zákona, a to v rozsahu, způsobem a v úrovni odpovídající minimálně požadavkům Zákona a požadavkům Zadavatele v zadávacích podmínkách. Zahraniční zájemce může splnit podle 143 Zákona část kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraničním certifikátem pouze v případě, pokud má zahraniční zájemce sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán. Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace. Doklady o kvalifikaci předkládá zahraniční zájemce v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka nebo slovenského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. V případech, kdy zákon či Zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení zájemce, musí takové prohlášení obsahovat Zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat za zájemce. Pokud za zájemce jedná zmocněnec na základě plné moci, Zadavatel požaduje z důvodu právní jistoty, aby zájemce v předběžné nabídce předložil plnou moc nebo prohlášení o oprávnění jednat. 9 Požadavky na zpracování Dokladů o kvalifikaci 9.1 Doklady o kvalifikaci Podle 57 odst. 1 Zákona stanovuje Zadavatel, že doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v prosté kopii. Dle 57 odst. 2 Zákona nesmějí být doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku ke dni odeslání či předání předběžné nabídky starší 90 kalendářních dnů. Podle 149 odst. 4 Zákona prokazuje-li zájemce splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Pravidla pro uznávaný elektronický podpis stanoví zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění zákona č. 440/2004 Sb. Podle 149 odst. 5 Zákona neexistují-li doklady k prokázání kvalifikace v elektronické podobě, předloží zájemce Zadavateli tyto doklady v listinné podobě v době podle 52 Zákona. 9.2 Forma Dokladů o kvalifikaci 6

10 Doklady o kvalifikaci musí být zpracovány v elektronické podobě vyjma dokladů, které neexistují v elektronické podobě (tzn. nelze je ani konvertovat do elektronické podoby dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů; zejména pak ve znění 22 a násl. tohoto zákona), jenž budou podle 149 odst. 5 Zákona zájemcem předloženy v listinné podobě v době podle 52 Zákona. Veškeré Doklady o kvalifikaci musí být v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. 9.3 SUMARIZACE- Obsah a členění Dokladů o kvalifikaci Doklady o kvalifikaci zájemce doporučuje Zadavatel členit následujícím způsobem: o Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů: o 1. Výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro všechny členy statutárního orgánu a výpis z evidence Rejstříku trestů pro samotnou právnickou osobu pro splnění 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona; postačí kopie, pokud je vytvořena kopie prostřednictvím autorizované konverze je nutné předložit i stranu s konverzí dat. Výpisy nesmí být starší 90 dnů. Zadavatel upozorňuje, že se dokládá výpis z evidence Rejstříků trestů fyzických i právnických osob. 2. Potvrzení příslušného finančního úřadu pro splnění 53 odst. 1 písm. f) Zákona; postačí kopie, pokud je vytvořena kopie prostřednictvím autorizované konverze je nutné předložit i stranu s konverzí dat. Potvrzení nesmí být starší 90 dnů. 3. Potvrzení příslušného orgánu či instituce pro splnění 53 odst. 1 písm. h) Zákona; postačí kopie, pokud je vytvořena kopie prostřednictvím autorizované konverze je nutné předložit i stranu s konverzí dat. Potvrzení nesmí být starší 90 dnů. 4. Čestné prohlášení pro splnění 53 odst. 1 písm. c) až f) a g), i) až k) Zákona. (elektronicky podepsat statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (doložit plnou moc nebo oprávnění jednat) nebo fyzicky podepsané statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (pak je nutné doložit plnou moc nebo prohlášení o oprávnění jednat). Zájemce je povinen použít vzor čestného prohlášení - Příloha č. 1 této Zadávací dokumentace Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů: 5. Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence; (postačí kopie, pokud je vytvořena kopie prostřednictvím autorizované konverze, je nutné předložit i stranu s konverzí dat. Výpis nesmí být starší 90 dnů. 6. Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky (postačí kopie, pokud je vytvořena kopie prostřednictvím autorizované konverze je nutné předložit i stranu s konverzí dat) 7

11 o Doklad prokazující ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku: Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (elektronicky podepsat statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (doložit plnou moc nebo oprávnění jednat) nebo fyzicky podepsané statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (pak je nutné doložit plnou moc nebo prohlášení o oprávnění jednat). Zájemce je povinen použít vzor čestného prohlášení vzor je Přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace. Předběžná nabídka musí dále obsahovat: 1. V souladu s 68 odst. 2 věty třetí Zákona Čestné prohlášení dodavatele. Vzor čestného prohlášení dodavatele - Příloha č. 3 této Zadávací dokumentace (elektronicky podepsat statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (doložit plnou moc nebo oprávnění jednat) nebo fyzicky podepsané statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (pak je nutné doložit plnou moc nebo prohlášení o oprávnění jednat). 2. Doklady podle 68 odst. 3 Zákona, tj. o a)seznam statutárních orgánu nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u Zadavatele (Příloha č. 4 této Zadávací dokumentace) (elektronicky podepsat statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (doložit plnou moc nebo oprávnění jednat) nebo fyzicky podepsané statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (pak je nutné doložit plnou moc nebo prohlášení o oprávnění jednat). b) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (Příloha č. 4 této Zadávací dokumentace (elektronicky podepsat statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (doložit plnou moc nebo oprávnění jednat) nebo fyzicky podepsané statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (pak je nutné doložit plnou moc nebo prohlášení o oprávnění jednat). c) Prohlášení zájemce o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěži, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (Příloha č. 4 této Zadávací dokumentace). (elektronicky podepsat statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (doložit plnou moc nebo oprávnění jednat) nebo fyzicky podepsané statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou (pak je nutné doložit plnou moc nebo prohlášení o oprávnění jednat). Případně Plnou moc vystavená statutárním zástupcem pro zmocněnou osobu k podpisu všech výše uvedených dokumentů a k jednání v rámci DNS nebo Prohlášení osoby o oprávnění jednat. 8

12 Předběžná nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě a v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka Doklady o kvalifikaci předkládané pro případ předběžné nabídky podávané společně více zájemci, budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné předběžné nabídky, pak následně pro druhého účastníka společné předběžné nabídky až po posledního účastníka společné předběžné nabídky. 10 Podmínky a požadavky na zpracování a podání předběžné nabídky 10.1 Předběžná nabídka Předběžnou nabídkou se rozumí nabídka předložená v souladu s 93 odst. 8 Zákona výhradně elektronickými prostředky respektující požadavky Zadavatele stanovené touto Zadávací dokumentací. Předběžná nabídka má Zadavateli umožnit posouzení splnění podmínek pro zařazení zájemce do DNS, nikoliv zadat konkrétní veřejnou zakázku v DNS, a proto Zadavatel upozorňuje, že předběžné nabídky nebudou předmětem hodnocení Forma předběžné nabídky Podle 93 odst. 8 Zákona při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS používá Zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky podle 149 Zákona. Předběžná nabídka tedy musí být podána zájemcem elektronicky, v souladu s 149 Zákona, s výjimkou dokladů k prokázání kvalifikace, které neexistují v elektronické podobě (viz. bod 9. 1 této Zadávací dokumentace). Podle 93 odst. 7 písm. e) Zákona ve spojení s 44 odst. 3 písm. i) Zákona stanovuje Zadavatel podání předběžné nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na Předložení Dokladů o kvalifikaci a podání předběžné nabídky Doklady o kvalifikaci a předběžné nabídky je možné předkládat elektronicky dle 149 Zákona a listinné doklady k prokázání kvalifikace je možné doručit v pracovních dnech osobně (v době 06:00 14:00) nebo doporučeně poštou na adresu: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/ Plzeň 9

13 Lhůta pro předložení Dokladů o kvalifikaci a podání předběžných nabídek ve fázi zavádění DNS v souladu s Oznámením skončí dne v Listinné doklady k prokázání kvalifikace (přípustné pouze v případě objektivní nemožnosti zajistit jejich elektronickou podobu; viz body 9. 1 a 9. 2 této Zadávací dokumentace) musí být Zadavateli doručeny též nejpozději v této lhůtě. Zadavatel upozorňuje, že v souladu s 94 odst. 1 Zákona Zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS každému zájemci podat předběžnou nabídku, tzn. i po ukončení lhůty pro podání předběžných nabídek ve fázi zavádění DNS. Dále Zadavatel upozorňuje, že i v případě odmítnutí zařazení zájemce do DNS v souladu s 94 odst. 4 Zákona, zájemce může podat předběžnou nabídku znovu, protože podle 94 odst. 1 Zákona Zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS každému zájemci podat předběžnou nabídku. Úkon sestavení a odeslání nabídky musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem. Tento podpis je možné připojit k dokumentu přímo v nástroji Softender, pokud je tento dokument ve formátu PDF. V případě, že elektronický podpis nepatří osobě oprávněné jednat jménem uchazeče dle obchodního rejstříku, je nutné doložit plnou moc pro osobu zmocněnou nejméně v rozsahu zmocnění k elektronickému podepisování nebo prohlášení oprávnění jednat. Jednotlivé soubory/souhrnný soubor nabídky doporučujeme taktéž elektronicky podepsat. 11 Otevírání obálek s předběžnými nabídkami Vzhledem k tomu, že Zadavatel požaduje pouze předběžné nabídky v elektronické podobě podávané prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu s 72 odst. 4 Zákona ve spojení s 71 odst. 7 Zákona nekoná za přítomnosti zájemců. Otevírání obálek s předběžnými nabídkami ve fázi zavádění DNS proběhne v souladu s Oznámením ihned po uplynutí lhůty pro podání předběžných nabídek. 12 Postup Zadavatele při posuzování předběžných nabídek Předběžné nabídky posoudí hodnotící komise ustanovená k tomuto účelu Zadavatelem. Zadavatel předá hodnotící komisi předběžné nabídky zájemců včetně seznamu podaných předběžných nabídek. Hodnotící komise posoudí předběžné nabídky z hlediska splnění požadavků na prokázání kvalifikace stanovených v Oznámení a této Zadávací dokumentaci, splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci a toho, zda zájemce nepodal nepřijatelnou předběžnou nabídku podle 22 odst. 1 písm. d) Zákona. 10

14 Nabídku zájemce, který neprokázal splnění kvalifikace, nebo jehož předběžná nabídka nesplnila zákonné požadavky či požadavky Zadavatele uvedené v této Zadávací dokumentaci, nebo který podal nepřijatelnou předběžnou nabídku, Zadavatel ze zadávacího řízení bezodkladně odmítne a do DNS tohoto zájemce nezařadí. Odmítnutí, včetně uvedení důvodů, zadavatel odmítnutým zájemcům bezodkladně písemně oznámí. 13 Hodnotící kritéria pro zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému Zadavatel ve smyslu 93 odst. 7 písm. c) Zákona nespecifikuje hodnotící kritéria pro zadávání veřejných zakázek v DNS, neboť to s ohledem na časový odstup mezi zadáváním veřejných zakázek v DNS není vhodné. Hodnotící kritéria proto budou vždy specifikována ve výzvě k podání nabídek u jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS. 14 Zadávací lhůta Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou jsou dodavatelé svými předběžnými nabídkami vázáni do Zadavatel nicméně upozorňuje, že v souladu s ust. 94 odst. 5 Zákona Zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS dodavateli upravit předběžnou nabídku, a to za předpokladu, že zůstane nadále v souladu s podmínkami pro zařazení do DNS. 15 Ostatní podmínky zadávacího řízení 15.1 Změna podmínek Zadávací dokumentace, zrušení zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených Zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění Zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu Zadávací dokumentace Zadavatel oznámí písemně uveřejněním na profilu Zadavatele. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pouze z důvodů stanovených Zákonem Náklady na reprodukci Zadávací dokumentace, poskytnutí jistoty, písemná podoba dokumentů, velikost souborů Zadavatel v souladu s Oznámením nepožaduje od zájemců o veřejnou zakázku úhradu nákladů za reprodukci Zadávací dokumentace. Zadavatel rovněž v souladu s Oznámením nepožaduje poskytnutí jistoty. Zájemce/uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky do DNS. 11

15 Písemná podoba dokumentů je dle platných právních předpisů ČR zachována i v případě elektronické verze obsahu právního úkonu. Zadavatel upozorňuje, že vzhledem ke kapacitě elektronického nástroje je možno vkládat do jedné nabídky soubory v celkovém součtu velikostí do 30.00MiB Požadavky na varianty nabídek, výhrada práv Zadavatele, priorita jednotlivých dokumentů Zadavatel při zadávání jednotlivých veřejných zakázek v rámci DNS bude vždy specifikovat, zda připouští varianty nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje předložené v předběžné nabídce. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v Oznámení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v Oznámení Informace o použitém elektronickém vybavení a podmínky elektronické komunikace DNS bude provozován v certifikovaném elektronickém nástroji Softender, který je dostupný na adrese: Dokument, který byl dodán do elektronického nástroje Softender, je doručen okamžikem odeslání v elektronickém nástroji Softender. Doručení dokumentu elektronickými prostředky má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou. Za řádné a včasné seznámení se s písemností zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Softender, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá vždy dodavatel. V Plzni dne z pov. Mgr. Kateřina Sladká, MBA oddělení veřejných zakázek Západočeská univerzita v Plzni (elektronicky podepsáno) 12

16 Příloha č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. c) f) a g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka: Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování Zájemce:... se sídlem... IČ:... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že: Zájemce v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči majetku zájemce neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, Zájemce není v likvidaci, zájemce nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani 1 Zájemce nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění1, zájemce ani odpovědný zástupce zájemce odpovídající za činnost zájemce nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, Zájemce není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, Zájemci nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V... dne... Podpis zájemce v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za zájemce 1 V případě, že je zájemcem zahraniční zájemce, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce. 13

17 Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka: Dynamický nákupní systém na nákup sw pro analýzu, matematickofyzikální výpočty, simulaci a modelování Zájemce:... se sídlem... IČ:... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že: - jsem (jsme) ekonomicky a finančně způsobilý(í) splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. V dne Podpis zájemce v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za zájemce 14

18 Příloha č. 3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE Veřejná zakázka: Dynamický nákupní systém na nákup sw pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování Zájemce :... se sídlem... IČ:... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že: žádám(e) o zařazení do Dynamického nákupního systému na nákup sw pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování, jsem (jsme) se před podáním předběžné nabídky podrobně seznámil(i) s podmínkami stanovenými v Zadávací dokumentaci, vyjasnil(i) si veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že Zadávací dokumentaci a zadávací podmínky Zadavatele respektuji(eme), jsem (jsme) schopen(ni) dodávat Zboží definované v bodě 2.1 Zadávací dokumentace, jsem (jsme) schopen(ni) jednat se znalostí a pečlivostí, která je s mým(naším) stavem nebo povoláním spojena ve smyslu 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, budu(eme) vázán(i) celým obsahem předběžné nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty v délce 2 (dvou) let (tj. po dobu trvání dynamického nákupního systému). Zadavatel nicméně upozorňuje, že v souladu s ust. 94 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Zadavatel umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního systému zájemci (dodavateli) upravit předběžnou nabídku, a to za předpokladu, že zůstane nadále v souladu s podmínkami pro zařazení do dynamického nákupního systému, zavazuji(eme) se respektovat základní obchodní podmínky specifikované v bodě 5 Zadávací dokumentace a zavazuji(eme) se posoudit každou výzvu k podání nabídek, kterou v rámci výše identifikovaného dynamického nákupního systému obdržím(e), a rozhodnu(eme)-li se podat nabídku, budu(eme) respektovat základní obchodní podmínky specifikované v bodě 5 Zadávací dokumentace. V dne Podpis zájemce v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za zájemce 15

19 Příloha č. 4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ve smyslu 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Veřejná zakázka: Dynamický nákupní systém na nákup sw pro analýzu, matematickofyzikální výpočty, simulaci a modelování - Ve smyslu ust. 68 odst. 3 písm. a) Zákona zájemce předkládá následující seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání předběžných nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u Zadavatele. [doplnit 2 ] - Ve smyslu ust. 68 odst. 3 písm. b) Zákona předkládá zájemce, má li formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání předběžných nabídek. [doplnit 3 ] - Zájemce tímto čestně prohlašuje, že ve smyslu ust. 68 odst. 3 písm. c) Zákona neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. V dne Podpis zájemce v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za zájemce 2 Pokud tomu tak není, zájemce doplní: Žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů nebyl v posledních třech letech v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u Zadavatele. 3 Pokud tomu tak není, zájemce doplní: Žádný z vlastníků akcií nevlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. 16

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK 1.

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530

Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530 Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530 Č. j. VS 88/005/004/2014-50/INF/916 Praze dne 11. 8. 2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL. vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ZELENĚ V ZÁMECKÉM PARKU DĚTSKÉ LÉČEBNY V KŘETÍNĚ. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ZELENĚ V ZÁMECKÉM PARKU DĚTSKÉ LÉČEBNY V KŘETÍNĚ. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 14.3.2014 čj. ZCU 007002/2014 PS Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

HUBRU - Nábytek a kancelářské vybavení do Laboratoře pro studium lidského chování

HUBRU - Nábytek a kancelářské vybavení do Laboratoře pro studium lidského chování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - Nábytek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument)

PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument) PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument) PŘÍLOHA Č. 2 TITULNÍ STRANA [adresa Zadavatele] ORIGINÁL / KOPIE Zajištění sběru, přepravy a odstranění

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Akce: Zřízení školní dílny na ZŠ a MŠ Bedihošť

VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Akce: Zřízení školní dílny na ZŠ a MŠ Bedihošť VÝZVA K PODANÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Akce: Zřízení školní dílny na ZŠ a MŠ Bedihošť Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávky Zadána postupem platným pro podlimitní veřejnou zakázku, zadanou postupem

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávku Vybavení kompostárny v městě Luby zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: KORDIS JMK, a.s. Nové sady č. 946/30, 602 00 Brno IČ: 26298465 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k otevřenému

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů

Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů Sp. zn.: CN/36/CN/15 Č.j.: 3032/15/CN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVANÁ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ s názvem Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Textová část zadávací dokumentace SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VRANOVICE

Textová část zadávací dokumentace SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VRANOVICE Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VRANOVICE Obsah 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Pavilon farmacie II informační systém zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: MĚSTO ROUSÍNOV SUŠILOVO NÁMĚSTÍ 84/56, 683 01 ROUSÍNOV IČ:00292281 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Ke zjednodušenému

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více