XII. CELOSTÁTNÍ ÚPRAVNICKÁ KONFERENCE KOŠICE 1977

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XII. CELOSTÁTNÍ ÚPRAVNICKÁ KONFERENCE KOŠICE 1977"

Transkript

1 XII. CELOSTÁTNÍ ÚPRAVNICKÁ KONFERENCE KOŠICE 1977 r i

2 VYSOKA ŠKOLA TECHNICKÁ KOŠÍCE ZP CVTS ÚSTAVU PRO VÝZKUM RUD PRAHA XII. CELOSTÁTNÍ ÚPRAVNICKÁ KONFERENCE KOŠICE září 1977

3 O B S A H strana: V* Scbaiba, L. Schaar : ZKDt&Cr ROZPOJOV/jíl V MODELOVÉM. ODRAZOVÉM DRTlGl T. Spaíek, M. Dočkal, Z. Voläicky t ZHODNOCENÍ NETRADIČNÍCH ZPŮSOBŮ ZDROBROV/jií A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ V CSSR Z* Patrik, J. Popelka, J. Zahradníček : MOŽNOSTI INTENZIFIKACE PROCESU ROZPOJOVANÍ ÖS. RUDNÍCH ÚPRAVEN VI. Hencl, M. Horáček : VTSOKOORADIENTNÍ MAGNETICKÍ MOKRÉ ROZDRUŽOVACS PRO ÚPRAVU SIABEMAQNETICKÍCH SUROVIN 0. Kolář, И. Horáček, J. Cibulka : MAGNETICKÉ ROZDRUŽOVACE S PERMANENTNÍMI МАОЯЬТГ St. Jakabský, J. BakoS: VYUŽITIE MAGNETOHTORODYNÁiUCKÍCH JAVOV PRI ROZDRU/ ŽOVANÍ SIABOMAGNETICKÍCH MATERIA" LOV 1. Plorek г SELEKTÍVNA UAQNETICKA' FLOKULÁCIA A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA F. Speldon, F. Jíichalíková, St. Keel : K PROBLEMATIKE FIOTOVATELNOSTI MAGNEZITU A DOLOIÍTTU D. Salatid, N. Calle, S. Popov : FLOTOVATELNOST MAGNEZITU A DOLOMITU POKOCÍ OLE/TU SODNÉHO A DODECTLBENZOSUĹFONXTU SODNÉHO i K. Skála, Р. Zurek : NOVÉ" PRÍSTUPE v RBSENÍ ÚPRAVY MAGNEZITU I M. Sengerová, K. VeteJBka : PřtfSPĚVEK K FLOTACI KASGITERITU Z Cs. CÍNOVÝCH RUB 1

4 I. Semto* : STAV A FKRSPEKtIYY ROZVOJE ÚPRAYX SUD BAREVNÝCH 151 KOVŮ V BULHABSIOÍ ШХЗТЙ RSPUBLICX J.S. Vlaaov, A.H. OkolovlC, L. n". Sidorenko: CHARAITERISACE VLASTNOSTI атяьзи1ш A BUD PfiX ктлшотш JEJICH FLOTACNÍ ÚFBATX 173 K. Broiek, J. Flégl: INTENSIFIKACS FLOTACE BABTTU S POUŽITÍM PNKOttV KECHAjriCKtCH FLOTÍTORU DAVT-S 2,8 B J. Forsénsk, H. Holečková: MOŽNOSTI TZUZITÍ IONTOVÉ FLOTACE T PRAXI 191 St. Kamt, St. Zaire-: NIEKTORÍ PROBLEM FLOTÍCIE VELMI JEMNÝCH ITINrľRÍLNTCH ZRN 211 J. Jancarek : PROBLÉMY MATEMATICKÉHO IBBElDVivt FLOTAONÍKO PROCESU 231 J. Kašpar, M. Skok : PŘÍPRAVA A DXVKOVXNÍ REAOEHCIÍ 24S J. Flégl, J. Cibulka, M. Brožek, J. Kaspar s VÝZKUM A VÝVOJ CESKOSIOVEHSKEHO FLOTXTCRU PNEUMOKECHANICKJSHO TÍPU 239 J. Cibulka t SFECIALISACE VE VÝVOJI ÚFRAVENSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 275 J. Tomášek, 7. Špaček : LOUŽEKÍ NEBIIANSNÍCH MĚDĚNÝCH RUD КОМРШОТТОгЭГ нт ClNIDlVr 283 F. Nekrsali, J. Formánek : VYUŽITÍ KTSUČNÍKU SIŘIČITÉHO PŘI NEKONVENČNÍ ÚPRAVĚ RUD 293 J. Funcmanová, Z. Yolslckj : ODSIŘOVXNÍ UHLÍ S HR, ZEJMÉNA LOUŽENÍM 315

5 С racova, Z. HocaanovA, J. Kupka, I» Turfiániová : VZTAH? Ю Д КБПШПСЖОа A ТБгШТСХГЛТ АГГГТАС10О MátlBK&lXB J. Bonina, J. Jflako, J. Oil: твяжьхпеже FBOcssT Ffii PRKPJUCOVARÍ mnotojr. - J. Jttako. J. Skočny j ZPŮSOB laívrořxltí KYSELINY SÍHOVÉ SO PROCESU UHlZUll DRANOVfCH RUD U. Bila log, I. Vottgan, K. Торгах*: MOŽNOSTI HODHOCENÍ CÍNOVÝCH RUD PODLE UPRAVITSIV KOSTI A VOLBA NEJVHODNEJŠÍ ТВСШЮШЛБ JEJICH ÚPRAVY U Tartoanie, T. Kortiíová : VYUŽITU FIIíRťCIE NA VTTRIEfiOVANrjS A ZCSUCHfOVANTl! J. latniík, J. Oartnar : РЗЮЩДОАТГСА ÚPRAVY V7SCXOPOPLNATÝCH HNĚDÍCH UHLÍ m\ Biedermann, J. Vala* : raxc«mcinrf OPRAVA HNSDÉ^^ROETICKÉHO UHLÍ B. SNTTA, L. Ponosa: REKONSTRUKCÍ FLOTÍTOHO SKODA-řO H. Barcal, T. Mdak: NOVA* FLOTAONÍ ClNIDLA PHO UHLÍ K. Kat«J*S*k, A. Pollksrpov, B. Pasinka t TŘÍDĚNÍ ČERNÉHO SUKOVÉHO UHLÍ O OBSAHU VODY KOLEM 10 % ZA SUCHA V. Bolák, B. Prudký: SNÍŽENÍ OBSAHU VODY T E FILTRAČNÍM KOLÍCl ODSTRE ĎOVANÍM NA PULZAONÍ ODSTŘEDIVCE В. Soukup, J. Chlopcík: AUTOMATICKÁ' MEZIOPERACRÍ KONTROLA JAKOSTI O. Radtk : POUŽITÍ POCÍIACe Pftl ŘÍZENÍ ÚPRAVEN

6 Dipl.log. V. S e h e l b e, Forschungsinstitut für n,., т т e. h -. _ Aufbereitung der Akademie Dipl. Ing. L. S c h e e г d e r w i e e e n 9t h a f t,a der DDR, Г r e l b e r g 2Z0USXY ROZPOJOVANÍ V MODELOVÉM ODRAZOVÉM DRTICI 1 ) ( UnterBuchungen sur Zerkleinerung ln einem Modell- Prallbrecher ) 1. Úvod V průběhu posledních 20 let byl zaznamenán trvalý vzestup zařazování odrazových drtičů, napr. v draselném promyslu, při výrobě pojiv pro stavebnictví, úpravo minerálu a uhli a v hrubé keramice. Tím se obohacuje paleta spracovávaných látek od mäkkých přes středná tvrdé at po tvrdé materiály,, odrazové seřízeni эе uplatsuje při Jemném i hrubém rozpojování a částečně i při mlecích sušících zařízeních. Kromě dobré schopnosti přizpůsobit ae různým požadavkům na rozpojování dalsí předností před Jinými způsoby rozpojování Je poměrné nižší spotřeba energie a velký výkon při malé váze zařízení. U rozpojování tvrdých hornin je dále příznivé zrnitostní složení produktu, zejména při stoupající spotrebe materiálů o zrnitosti 2-12,5 mm.ve stavebnictví. Ze současného tupoum. kuželových drtičů lze docílit použití ekonomických výsledků i přes mírné podhodnocené prodejní ceny, zejména и těžko sedimentujíclch hrubších V souladu s velmi rozdílnými podmínkami frakcí. použití se pochopitelné používá ve sväté velmi rozdílných typů odrazových drtičů s jejich specifickými:, přednostmi i nedostatky. Ukázaly twteké podrobně dřívsjsí zkousky s modelovým odrazovým drtičem v našem ústavu / 1 /. V rámci těchto zkoušek se ukázalo, Se principiálně nelze uvést optimální provedení odrazového drtiče. К dosažení x. Sdělení č. 394 ústavu FIA Freiberg

7 - г - příznivých výsledku rozpojováni, tzn. nízké mírné spotřeby energie e tvorby malého množství Jemne' frakce, je třeba oboji přizpůsobit vlastnostem podáni a nárok&a na konečný produkt. To platí především pro obvodovou rychlost rotoru, počet odrazových Hit, zeřazení mlecí dráhy ve spodní čáati drtise, správné uspořádání odrazových Hit v horní části tíleea drtiče a nastavení stanovených StSrbln mezi odrazovým zařízením a hranou bicí Hity. Cílem předložená práce bylo zjistit a zhodnotit procesy probíhající v drtiči e v menil míře zjistit závislost výsledků rozpojování na různých proměnných. Platí to.zejména pro tyto otázky : - zda podstatný podíl rozpojovací práce připadá na bicí liity rotoru nebo na odrazová zařízení tělesa drtiče, přlp. zda hlavní funkci má odrazová zařízení; - zda má tvar hrany bicích HSt podstatný vliv na výsledek rozpojování; - zda Jsou v praktickém provozu odrazového drtiče nejdčinnsjsí hranové nebo středové nárazy. Všechny tři otázky mají zvláštní význam pro konstrukční řešení a výběr najvhodnejších provozních podmínek.odrazového drtice. Přitom lze očekávat, že v závislosti na vlastnostech drceného, materiálu a požadavcích na konečný- -»produkt nelze vždy získat Jednotný výklad, Použité pokusné zařízení Provozní. zkousky 9 rozpojovacími stroji jsou vždy velmi nákladné, a proto v naäem případe byly prováděny převážně modelové zkoušky. Nevýhodou bylo, že přenásenl výsledku do provozního měřítka bylo spojeno s jistým rizikem, avsek bylo možno provádět skoudky racionálnejším způsobem. Obr. 1 přinásl pohled na používané pokusné zařízení. Tento modelový Irazový drtič»61 tuto technickou charakteristiku :

8 OBR. 1 - Pokusné zařízeni s modelovým drtičem Technická data : průměr bicího kruhu : 300 mm Šířka rotoru : 100 mm obvodová rychlost : 0-50 m/sec, stavitelná stupňovitě příkon t 3 kw výkon t 1 t při horní zrnitosti 30 mm Nad drtičem je uzavřený bunkr, z něhož se materiál přivádí к rozpojování talířovým podavačem. Do drtiče lze namontovat různé odrazové Slánky a rotory a tím lze připravit nejrůznějěí typy drtiče. Ve věech přípedech je možno měnit polohu jednotlivých článků v drtiči. Obr. 2 ukazuje schematicky používané formy drtiče.

9 - 4 - původní drtič provedení le provedení <o e vápeňte vápenec drae. sůl tvrdá hornina Ib provedení 4 vápenec drae. sůl tvrdá hornina ГТ vápenec drae. sůl tvrdá hornina OBR. 2 - Používaná telesa drtiče Vyhodnocování zkouěek se dělo jednáte dosaženými výsledky rozpojování a opotřebovanou energií a Jednak pomoci snímků pořízených časovou lupou, jimiž jsme chtěli vysvětlit procesy probíhající v rozpojovacím prostoru drtiče. Bylo možno jednu stranu drtiče během provozu zcela nebo z čáati otvírat a pomocí časová lupy ZL 16 /výrobek VEB Pentacon, Sreseden/ snímat potřebné záběry. Při frekvenci 2000 obr./aect 1 bylo možno sledovat dráhy letu a rozpojování vybraných částic / nejvýhodnéjäl byly o průměru 5-15 mm / a z, toho zpětně dělat závery pro zlepšení uspořádání drtiče. Získané snímky Jsou určeny Jek pro objektivní vyhodnocení tak pro proměření pohybu částic promítnutím na vyhodnocovací reatr. Pro komplexní vyhodnocení procesu rozpojování je výabamné uvažovat výsledky rozpojování v souvislosti s filmovými záběry. Jako pokusný materiál sloužil převážně vápenec nebo draselná aul a ve výjimečných případech také tvrdá hornina / ěedý čedič /; byly do drtiče podávány buä úzce roztříděné nebo v krátkém sledu Jako Jednotlivé kuay. 3. Výsledky zkouěek Na základě výsledků rozsáhlého výzkumu, přadevsím velkého počtu záběrů časovou lupou, budou postupní zodpovězeny výse uvedené otázky.

10 ta«probíhá v drtiči prednosta* rozpojováni materiálu T Nejdříve ukázaly všechny záběry časovou lupou TSlml zřetelně, Ze při аlinea přetíženi drtiče / v daném přfpadé 2 t/hod./ v důsledku extrémně krátké doby prodleni materiálu v drtiči je v drtícím prostoru koncentrace čáatic tak nepatrná, že téměř nedochází к vzájemným nárasdm částic. To znamená, ie prakticky nenastává rozpojováni následkem srážek částic ve volném letu. Platí to jak pro vysoké tak pro nízké obvodové rychlosti rotoru a také pro různé provedení tělesa drtiče. Kromě toho lze u věech záběrů pozorovat, že u různých typů podání a při různých obvodových rychlostech nejvítsí podíl rozpojovací práce připadá na biči lišty rotoru. Jen zřídka lze vidět na odrazových liätách, že zde probíhá rozpojováni} mají v první ředě od bicích list odhozené kusy přivádět zpět к rotoru. Sále, u větělny odrasových drtičů vzdálenost mezi spodní hranou poslední odrazové desky a bicím okruhem / Štěrbina / určuje horní zrnitost konečného produktu. Tyto poznatky ze záběrů časové lupy ae plně ztotožňují s různými ůdaji v literatuře. Tak např. Andreas /2 / a Snell /3/ Jsou názoru, že rozpojování v odrazovém drtiči probíhá převážně na bicích lištách, protože podle drtícího nárazu, který tem nastává, vykazuje drcený materiál jen nepatrnou energii, jež sotva může být na odrazových stěnách využita pro dalsí rozpojování. Obvodová rychlost rotoru ovlivňuje největsí měrou úspěch rozpojovánít energie předaná drcenému materiálu bicími llětami může být využite к- drcení teprve ned určitou hranici. PřísluSná kritická rychlost c^ je ^nepřímo úměrná kritickému tlakovému napětí drceného materiálu a nepřímo úměrná Jeho pružnosti a hustotě / Nedoaáhnevll se c k, dochásí к pružnému nárazu e potop Již nemůže být к drcení využita energie nahromaděná v urychlených částicích oři normálním pádu i při sesa-

11 - 6 - Saní odrazového tmí in til. Při drtici* nárazu / c fc Ja překročeno / ae Jeět* polovina energie pružného nárazu od tvořícího ae mraku čéetic přeačnl v energii kinetickou. Sejvrtáí část rozpojovací práce probíhá v odrasovéa drtiči v prvnía kvadrantu rotoru / ve eaěru hodinových ručiček / /2/. Zde Jaou podmínky pro opakované zachycení částic lotorem nejpříznivějsi. Ke zjištění, který podíl rozpojovací práce probíhá na bicích a Jaký na odrazových listách, byly na pokusném zařízení provedeny dvě řady zkouěek. V první čáati zkoušek byly odrazové články vyloženy gumou / Jej ich uspořádání nebylo změněno/. Podle naěich předpokladu zde nemůže dojit к drcení a docílený výsledek rozpojování lze připsat J->n pflsoben< na bicích HStách. 7 daläích pokusech byly odrazové články zdela odstraněny a těleso drtiče bylo střídavě vyloženo gumou. Obr. 3 znázorňuje typy těles drtiče, užívané při zkouškácha Jejich gumové vyložení. * b OBS. 3 - Odrazové drtiče s gumovým vyložením Zkouěeným materiálem byl ve věech případech Vápenec. Obvodová rychlost rotoru se mínila od 30 do 50 m/sec. Dosažené výsledky přinásí tabulka I.

12 - 7 - Tabulka I. - Výsledky zkoušek a pogumovanými odrazovými Slinky tvar tělesa drtiče obvodová rychlost /m/eec./ odrazová články % frakce příkon kw 8 am 8-2 mm - 2 am a 30 ocal guma 0,30 0, b 30 ocal guma 0,32 0, с 50 ocel guma 0,91 0, Z tabulky vysvítá, Se v žádném případě nebyly zaznamenány výraznější rozdíly ve výsledcích mezi ocelovými e gumovými odrazovými články. To potvrzuje, Ze na odrazových deskách dochází jen k nepatrnému rozpojování. Srovnání provedeni a s b tělesa drtiče kromě toho ukazuje, ie zavedením odrazových deaek a to 1 pogumovaných lze dosáhnout podstatného zlepšení výsledku drcení. To znovu potvrzuje význum správného uspořádání odrazových článků pro zpětné přivádění materiálu к rotoru. Kromě toho ae tím také zajisti definovaná Šířka vynášecí Štěrbiny. Další pokus ukázal, Se výsledek drcení ss podstatně zhorsí, jestliže kromě odrazové desky je pogumována také její spodní hrana. Překvapuje, že u všech pokusů, kdy byly odrazové desky, příp. těleso drtiče vyloženy gumou, atouoá příkon. Lze to vysvětlit tak, že pružná guma více pohlcuje kinetickou energii čáatic více než ocelový pláši, a proto kusy přiváděné zpět к rotoru vyžadují více energie Vliv tvaru hrany bicí lišty na výsledek drcení Odrazové drtiče Jaou od výrobce vybaveny obvykle bicími lištami s pravoúhlými bicími hranami. Ke zjištění, zde dochází ke změnám výsledků drcení, jestliže se

13 - - Mel hrany sakulatí, byly provedeny skouiky takovými lištami prl obvodových rychlostech 30 a/aac. Šramání bylo provedeno a llitaal, o nlohl aa v literatuře udává, 2a poskytuji u aa přilii tvrdých materiále dobr*5 výsledky /4/. normální provedení; ""is kulatá i eplcatá; hrana OBR. 4 - Používane bicl Hity Rajdaležitějií výsledky těchto tkouiak ahrnuja tabulka XI. Ja zřejmá. Za rozdíly v smltoatach materiálu, drceného a použitia rôznych toraxů bleich hran Jsou překvapiv* malá, přestože podle filmových záběrů kulatá a SpiSstá hrany vykazuji zcela rozdílná letová dráhy Castle. Zakulaceni hran bleich Hit tedy nevede ke zhoršení výsledků rozpojováni. Spotřeba energie je přitom ve viech případech nižif c*ž *ři užití ipisatých hran, protože u kulatých bran je odrazová drceni energeticky výhodnější a pravděpodobni je i aclnnejlí / nedochází ke stříhání kusu A Tsbalks П pokusný materiál - Vliv tvaru hrany bicí listy na výsledek drcení tvar hrany odrazová Slánky příkon * frskte kv * В an vápenec pravoúhlý kulatý ěpiíatý bas 0,43 0,34 0, draselná etil kulatý 2 gumová deaky 0,27 0,25 ' «Poněkud nlisí příkon při zlepienem arnltostním složení draselná soli při užití Špicatých tu lze přioíat tomu, že tento pomerns měkký a krehký s 41 je při

14 - 9 naraiu na oatrou hranu bicí lišty rozražen, takže Jit pfl prvním nárazu lze docílit pořádávané zrnitosti. Proto není nutné vícenásobné působeni, co i bylo rovné! zřetelné dokázáno na filmových záběrech. Souhrnné lze říci, 2e zakulacení hrany bicí listy opotrebenia nezpůsobuje žádné zřetelné zhoršení výsledku rozpojování. Jsou možné výjimky u materiálů jako nepř. u draselné soli, kde rovněž není nutné vícenásobné působeni к dosažení konečné zrnitosti u*činnost středových s hranových nárazů Sada záběrů časovou lupou ukázale, že v odrazovém drtiči probíhají vedle sebe středové i hranové nárazy. Obr. 5 ukazuje schedbticky oba způsoby nárazů. Přitom je pravděpodobnost jednoho Si druhého způsobu nárazu závislá na tom, zda drcený kus má možnost vniknout svým hmotovým těžištěm do bicího okruhu.{ to platí jen pro pravoúhlé bicí lišty, u lišt se zakulacenými hranami jsou možné rovněž šikmé středové nárazy ). Ic závisí především na velikosti kusů, rychlosti podání a bicí frekvenci. Přitom lze dosáhnout větší střední hloubky vniknutí kusů do bicího okruhu účinkem vyšší rychlosti podďní ( vetší pádová výáka > nebo menši bicí frekvenci ( nižší otáčky, menší počet bicích lišt na rotoru ). odrazov á podání odraz, deska podání středový náraz hranový náraz

15 - 1С - Ačkoliv hrenové nárezy čeato та do u k nedefinovaným drahám latu fiástlc a Ja Jich rotaci, во ho u přaato vy konat poaiirni dobrou roxpo Jorací práci: na bio leh hranách vzniká vyaoká koncentrace energie. Jal u měkkých a krehkých materiálů čeeto Jil při prvních kollaíeh a rozpojovaným materiálem veda k Jeho lomu. Naproti tomu ее při středových nárazech koždé částici uděluje velká pohybová rychlost a usměrněná letová dráha. Při vysokých obvodových rychlostech jo větsí pravděpodobnost, Se při nárazu na těleso drtiče dojde k loaur Ke zjiitění, který druh nárazu Je pro praktický provoz drtiče nejúčinnějěí, Je třeba oba druhy nárazu zkoušet odděleně a za konst. podmínek. To se podaří sice při rozpojování Jednotlivých kusů poměrně snadno, ale u modelového drtiče to představuje značné obtíže. Avšak jen těmito pokusy Je možné zjistit vzájemné ovlivňování částic. Bylo proto zkoušeno pracovat з modelovým drtičem při 30 obr./sec. tak, Ze za konst. podmínek dochází jednou převážná к středovým nárazům a jindy opět převážně к nárazům Hranovým. Přikročili jsme proto к dalším zkouškám, kde byl vždy výrazně převládající podíl jednotlivých druhů nárazů sledován záběry časové lupy, К pokusům bylo používáno výhradně vápence. Převážné středové nárazy: při nízké frekvenci (2 bicí lišty) bylo pracováno s vysokou rychlostí podání ( výáka pádu 2 m). Tím docházelo z cca 70 % к středovým nárazům. Převážně hranové nárazy: snížení výšky podáni a sou- ~ časné zdvojení bicí frekvence (4 lišty ) vedlo ke vzniku cca 50 % hranových nárazů.. Snížením výšky bicích lišt na 4 mm bylo dosaženo při podání 8-15 mm výhradně hra nových nárazu, protože nebyle již možné vnikání částic do bicího okruhu. Při tomto

16 Jlehl bylo docíleno při různém uepořádání, způsobu docházelo k nezanedbatelná změně pohybových drah Sáatle т drtlsi. Tak nap*, narážejí katy přímo na rotor a najaou llitaal vůbec saseiengr. Proto Je toto uspořádaní vhodná Jen pro,pŕlblliná Výsledky, a rovnání. daato bleíai Jeou shrnuty v tabulce III. Je zřejmé, te a klesajícím podílem etředovych nárazů vzrůstá podíl hrubá frakce a klesá výkon drtice. Zvláště při výiky bicích Hit následkem Jejich otěru se rospojování vápence podstatně snílení zhoršuje. Souhrnně lze říci, ie při rozpojování vápence e tvrdiich hornin Jsou prdtl hranovým nárazům středová nárazy úsinnéjií. Platí to zejména tehdy, Jestliže se bere v úvahu vedle výsledku rozpojování a měrné spotřeby energie také specifické opotřebení hran. Tabulka III - Srovnání účinnosti středových a hranových nárazů počet bicích liit výika bicí Hity ( mra) výika pádu podání Cm) podíl středových nárazů příkon kv % frakce >9mm 8-2 fflffl <*2HJP cca 75% 0, ,5 cca 509 0, ,5 0 0, Závěry Provedené zkoušky potvrdily, ze к dosažení optimálního výsledku rozpojování v odrazovém drtiči Je třebe Jeho pbdvedení (typ) a seřízení vidy přizpůsobit daným podmínkám. Platí to i pro zde blíže zkouěenou formu bicích liit; zatímco napři při zpracování vápence a zejména tvrděích hornin, ostré hrany bicích Hit nepři-

17 náiejl žádné prednosti, neznamená také oteren způsobené zakulacení hran Hit žádný citelný nedoetetek. Neplatí to viek JIŽ pro draselné soli s mikkči látky, protože u nich se dociluje požadované zrnitosti při ostrých hranách HSt při prvním nárazu. Přitom js třeba dále uvážit, že u draselných solí je např. Jeko užitková složka třída 0,03-0,4 am, u vápne 0,09 am. Otázku, zde při provozu odrazového drtice Jsou účinnější hranové či středové nárazy, nelze obecni zodpovědět. Fro tvrdsí materiály ( vč. vápence )Jsou výhodnější středové nárazy. U draselných solí plstí opět jiné podmínky, způsobené příznivějšími vlastnostmi drceného materiálu. Také podíl rozpojovací práce, připadající na bicí nebo odrazové liäty, je závislý v určitém rozsahu na podání a na seřízení drtiče. Např. u vápence při obvodové rychlosti - 30 m/sec. probíhá téměř výlučně rozpojovací práce na bicích liátách a spodních hranách odrazového zařízení. Při zvýěení obvodové rychlosti na 50 m/sec. probíhá JeStě určité rozpojování na odrazových deskách, jak ukázaly filmové záběry. Pro výrobce drtičů a mlýnů to znamená,vývojem strojů stavebnicového aystému docílit možnosti nejrozmanitějáího způsobu uplatnění. К řešení určitého úkolu rozpojováni je nejdříve nutná zvolit rychlost rotocu, odpovídající pevnosti horniny a požadavkům na zrnitost produktu. Na těchto podmínkách je převládajícím způsobem závislý směr letu čá3tic v drtiči po opuštění rotoru ( středový nebo hranový náraz podle obvodové rychlosti, vzdálenost bicích HSt a jejich tvar ). To má za následek, že podle požadavku na výsledek rozpojování musí být co nejpřesněji proveden výběr a uspořádání odrazových prvků, aby náraz na ně přicházel pokud možno kolmo a aby současně splňovaly jejich hlavní funkci.

18 Krone tobe muz* и uri ltých podmínek zařazení alte t dráhy do spodní čáati mlýna být velmi účelná, liato opatrenia Je umo iného x* Jistit pomerné přesné ohranííenl horní relikoet! srn konečného produktu, ovtea, při vysokém podílu Jemných srn. L i t e r a t u r a t / 1 / Scheibe, V.; Schaar, L.; funderling : Modell- und Betrlebeunterauchnngen an Schlagprallbreehern, Baustoffindustrie; Berlin, Ausgabe A 20 (1977) /2/ Andreas, M.: Prinzip und Möglichkeiten der Prallzerkleinerung, Zement-Kalk-Qips, Viesbaden, 18(1965), 11, /3/ Snell, S.: Erfahrungen bela Einsatz von Prallaühlen im Hartgestein, Naturstelnlnduatrie, Offenbach (1967, Juli)*, /4/ Beiners, E.: Sie Prallzerkleinerung von spröden Stoffen bei sehr hohen Aufprallgeschvlndigkelten, Chem.-Ing.-Techn., tfeinheim/bergatraeae, 32(1960) 3,

19 13 - Ing Frsntlisk p í к, Hornický ústav CSAY Milan D o č k a l - " - Ing Zdeněk V o l i i c k ý CSc - " - ZHODNOCENÍ NETRADIČNÍCH ZPSSOBB ZDBOBHOVÍXÍ A MOŽNOSTI JEJICH VTu5lTI V CSSB Rozpojování zsujíná v úprsvnictvl význsčnou úlohu. Víc* než 50 * nákladů na úpravu suroviny pripadá právě na drcení a sletí. Celosvětová spotřeba, ener - gie na rozpojování Siní v poalednlcb letech stovky si tisíca miliard kwh/rok. Zefektivněni drceni a mleti by znsnenalo tedy obrovská úspory v celosvětovém ně - řítku. Dneiní tendence výzkumu v táto oblssti se z šněruj e ne uplatněni takového způsobu rozpojováni., kde by množství primární energie na jednotku plochy povrchu rozpojené suroviny bylo minimální. Při zdrobňování klasickými metodami se velké množství primární energie přeměňuje na různé druhy práce, nevyužitelné pro vlastní rozpojování. Je tře - ba znainé energie pro pohon aktivních částí zařízení, které bývejl cesto velmi masivní (čelisíové drtiče, kuželové drtiče a pod.) e vynaložená energie je jen z části využita pro drcení s mletí. U mlýnů s mlecími tělesy se znsčná energie spotřebuje ne zdvihání a pohyb mlecích těles a také využiti této kinetické energie není příliš efektní (na př. kulové mlýny). Jedna z cest, jak snížit náklady na mleti klasickými způ - soby je použití mlecích přísad, které zabraňují zpětnému shlukování rozpojených čáetic. Tato metoda má ' ele své specifické použiti. Vývoj v oblasti klasického drcení a mletí jde tím směrem, že se uplatňuje autogenní mletí s konstrukčně se zlepsují stávající ty-

20 - l í py zařízení, eventuelně ее vyvíjejí nové účinněji! копсевсе drtičů e alýnl. Netradiční metody sají většinou přednost v ton, že prinérni energie Je bezprostredné využite e preeovní zeřízeni slouží k tomu, aby zprostředkovávalo její výrobu e přenos. Odpade,'! tedy převážné ztráty meche - niekého charakteru. 1,'etredičnl (neneehenické) způsoby zdrobnování nerostných surovin lze zhruba rozdělit do 5 ketegorii e to na termické metody c.etody a použitím tlakových změn v okolníi mediu cetody s použitie ultrazvuku elektrické metody chemické metody Tersické metody byly realizovány při rozpojováni Jako termodynamický způsob, způsob termální penetrace s postup s využitím proudu plynové plazmy. Proti obvyklému rozpojování v mlýnech mé termodynamický způsob tu výhodu, že sde dochází k nejkratsí a nejvýhodnějsl přeměně teple jako primární energie ns mechanickou enereli rozpojování a že přitom je materiál nsmáhán najvýhodnejším způsobem, totiž ne tah. Termodynamické zdrobnování je příznivé pro pórovité meteriály a menší pevností. Působením tepla ae hornina při způsobu termální penetrace rozepne e vyvolá napětí v těle horniny. Bychloat expanze závisí na několika faktorech včetně hustoty horniny, teploty, převládající kliváže a chemického složení. V podstatě metody termální pene - trace používají pro rozpojování horniny plamen o vy -

21 - it - soke tsploti ( C) ilshejleí se apeciálas zkonstruovaného hořáku ва horninu při rýchloatach v oblaati ie00a/e. Tato metoda ja vhodná pout* pro rospojováhi velkých kusů surotiny. Využitím proudu ply - поте platný Ja možno zlákat taploty at nad C. Tanto proud aa vytváří průchodem dualku o vysoké rychloatl nebo anfiel dualku a vodíkem přee wolframovou elektrodu, umístěnou те speciálně upraveném útkám uatl hořáku. Mezi touto elektrodou e uzemněnou tryakou ho - řáku ее tepali elektrický oblouk, který je ochlazován vodním pláštěm. Jestliže se použije proudu plszmy к rozpojováni horniny, ds.1l se oeekávst dvě oddělené oblasti činností. Kromě tepelného namáháni (mechanického pnuti) při rozpojování suroviny, stejně jsko u tryskejícího pla - mens Je blízko tohoto písmene oblast, v níž se bude hornine zahřívané nad svůj bod tání roztsvovst a vypsřovst. Také tsto metoda Je aplikovatelná na rozpojování masivů nebo velkých kusů suroviny. Pro jemnějěí rozpojování není vhodn_. Nového principu pro zdrobňování využívá tzv. Snyderův způsob. Tato metoda je v podstatě způsob rozpo - jovánl materiálu vzduchem, plynem nebo parou pod vysokým tiskem. Msteriál se poruěí následkem napětí, které vzniká náhlým uvolněním tleku в vymrštěním materiálu potrubím do expanzi komory. Materiál určený к rozpojování (větěinou předurčený) se umístí do tlakové komory, do které se vede stlačitelné medium pod tiskem 5,6-52,5 stp. Rychlým otevřením ventilu - krstěí dobs než 15 milisekund - ss dosáhne toho, že plynné prostředí spolu s materiálem unikají téměř rychlostí zvuku z tiskové komory, při - čemž dva protisměrné proudy materiálu na sebe narszí

22 IB - (proud туchátí eoučeaně ze dvou komor letících proti obi). Při «xpttnzl aedle rinlka.1l různé rázové vity (včetně vln akustických), která 1 způsobuji rozpojováni meterlálu. Sála materiál poatupuja do abirná koaory, z nil aa vypouští. Hlavni přednoetí Snydarova způaobu Ja vznik rá - zových vln, ktará vyvolávají va zdrobňovaná surovina tlaková a tahová napiti. Tahová napiti Jaou přiton příčinou rozpojeni, protože pevnoet horniny je v tahu obvykle 15* al 30x menil nei pevnost v tisku. Veproti toau při koovensnich způsobech nletl se muel překonávat pevnost v tisku. Delil přednosti procesu Snyder je, 2e se pevná částice rozpoj! podél rozhraní krys - tslů e výsledkem je lepil uvolnění minerálů při ze - chováni jejich přirozené zrnitosti e tudíž 1 snížení zbytečného premílání. Mezí efektivnosti mletí ve Snyderové procesu je původní velikost krystalů rozpojo - váného materiálu. Ileal dalil přednosti procesu patři i nižil investiční náklady (zařízeni nevyžaduje no - hutné základy), nižil výrobní náklady, menil požadavky na prostor, sntijné mleti i velmi měkkých materiálů, vyžál bezpečnost e v neposlední míře též lepil tech - nelogické výsledky r.precováiil v porovnáni a konvenčním mletím. Ns přiklad pm pokusech s měděnou rudou bylo dosaženo o 2,2 % až 3,3 % lepi.l výtržnosti při investičních a výrobních n si kladech o 25 * až 40 * nižiich než při obvyklém zplsoťu mletí. Snyderův efekt, který je ve skutečnosti velmi rychlým diskontinuálním procesem, prochází v současné dobé poloprovozními zkouškami a aplikaci pro různá materiály. Během roku 1973 se počítalo se zahájením provozu závodu New York Tref Bock na mletí kemene a pisků ne zařízeni o kapacitě 50t/hcd. Mimo Snyderova způsobu

23 - IS - nabylo doaafeno та využití tlakových směn podatetnějtíeb orovorních výsledků. Jeho nevýhodou Jsou aiao - řádné nároky na konatrukci a aatarlil vantllu. Pro obttlaat J aan* zdrobnoviní byl použit ultrazvuk. Pŕltea aa ukázalo, ia ani a asgnstostrlkčním oacllátoroa ani a křemenným oacllátoraa aa nadoeáblo hoapodámých Týaladkfl. Pfi použiti msgnstoetrlkčních oscilátorů najsou prakticky žádná obtiža a doaažanía velká energia, ale dosažitelné frekvence jsou směrem nahoru ohreniseny. Byla alce poatavena zařízeni, která produkovala pomerne vysoké frekvence, ale využiti energie Je velmi nepatrné s množství dodané energie z těchto oscilátoru Js znatelně nížil než to množství, které jsou s to dáti křemenné oscilátory při vyšších frekvencích. 3 křemennými oscilátory se dosáhne sice poměrně jednoduše požadovaných vysokých frekvenci, sie tek vysokí energetické zatížení, potřebné např. pro hrubé zdrobřovéní, vede к rychlému nerušení oecilainího systému.?od vlivem silných zrychlení se od - luouje kovové obloženi křemenných destiček s přerušuje přívod proudu. Tento způsob zdrobňování je vhodný pro materiály typu slídy, kde strukture Je náchylná к rozpojení pomocí vibrací. Ovšem tento způsob Je poměrně drsný. Většina metod rozpojováni suroviny používá Šatné přenosy hlavně elektrické energie v orocesu rozoojo - vání horniny. Ztráty, které chertkteriztxjí rozdíl mezi vstupem elektrické energie s výstupem užitesné mechanické práce, msjí ze následek melou účinnost srno - hých systémů mechanického rozpojování. Účinnost lzs zvýšit použitím elektrické energie přímo k rozoojování suroviny bud jejím zahříváním v různém elektrickém nebo elektromagnetickém poli vytvářeném v surovině vy-

24 sokofrekvenčním proudem nebo přímým prom Jenia heroiny elektrickým proudem. Dosud známé metody přímého elektrického rozpojování, став* táž elektrotermícké, MJÍ následující důležité výhody t ) tbktrielat energie Je bezprostředně využita b) Ciat zahřátého objemu horniny tvoří dostatečně ú- činné tilaao, které vada k rosruiení horniny c) pracovní zařízení elouží Jan k tonu, aby vadlo horninou elektrickou energii a není vyataveno Zátaéasi mechanickému napiti. Z literatury vyplývá, že vysokofrekvenční kon - taktní způsob rozpojování hornin má určitou perspektivu. Vytvářejí ae zde místně ohraničené objemy me - chsnickáho pnutí v materiálu. Elektrické zahřát! v úzkém ohraničeném objemu vytvoří předpoklad pro nutnou objemovou změnu. Použitelnost vysokofrekvenčního způsobu pro orientované rozpojování a rozpojování menších částic není zatím známo. Také ekonomická stránka tohoto způaobu je zetím nevyřešena. Byly prováděny laboratorní 1 provozní pokusy rozpojování velkých kusů nízkofrekvenčním proudem. Elektrický proud prochází zahřátou částí horniny, přičemž se uvolňuje velké množství Joulova tepla a vzniká termoelestické napětí. Zkušenosti s pokusy s rozpojováním nlzkofrekven - Čním proudem ukazují ne tytс závěry : a) rozpojování hornin nízkofrekvenčním proudem je vý - -hodné pro velké kusy a sic*, když hornina ja Jak dielektrikem, tsk polovodičem a velkou nebo malou iíří zakázané zóny

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory

TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory 2013 TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory Hans Lundqvist EuroMilling OBSAH Technologie šrotování a mísení Obsah Kladívkový šrotovník A-304D...2 A-304D technický nákres...3 Kladívkový šrotovník

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

bivitec Obtížně tříditelné sypké hmoty s vysokou přesností třídění Úpravárenská technika

bivitec Obtížně tříditelné sypké hmoty s vysokou přesností třídění Úpravárenská technika bivitec Obtížně tříditelné sypké hmoty s vysokou přesností třídění we process the future Úpravárenská technika ÚLOHA 2 V oboru úpravárenské techniky hraje stále větší roli třídění surovin, recyklovan ých

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE technické vybavení www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE Společnost AQUASYS spol. s r.o. těžba a zpracování kamene Společnost Aquasys spol. s r.o. se zabývá těžbou, zpracováním kameniva, drcením a následným

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Product Fact Book Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Pneu ContiEcoContact 5 byla vyvíjena ve spolupráci s našimi OE zákazníky a byly respektovány jejich požadavky na optimalizaci valivého odporu.

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.06 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Magnetické separátory pro recyklaci

Magnetické separátory pro recyklaci Magnetické separátory pro recyklaci Driven by magnetism since 1959 Skupina Goudsmit Magnetics Group v posledních letech významně rozšířila svou produktovou řadu magnetických systémů určených pro recyklační

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více