XII. CELOSTÁTNÍ ÚPRAVNICKÁ KONFERENCE KOŠICE 1977

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XII. CELOSTÁTNÍ ÚPRAVNICKÁ KONFERENCE KOŠICE 1977"

Transkript

1 XII. CELOSTÁTNÍ ÚPRAVNICKÁ KONFERENCE KOŠICE 1977 r i

2 VYSOKA ŠKOLA TECHNICKÁ KOŠÍCE ZP CVTS ÚSTAVU PRO VÝZKUM RUD PRAHA XII. CELOSTÁTNÍ ÚPRAVNICKÁ KONFERENCE KOŠICE září 1977

3 O B S A H strana: V* Scbaiba, L. Schaar : ZKDt&Cr ROZPOJOV/jíl V MODELOVÉM. ODRAZOVÉM DRTlGl T. Spaíek, M. Dočkal, Z. Voläicky t ZHODNOCENÍ NETRADIČNÍCH ZPŮSOBŮ ZDROBROV/jií A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ V CSSR Z* Patrik, J. Popelka, J. Zahradníček : MOŽNOSTI INTENZIFIKACE PROCESU ROZPOJOVANÍ ÖS. RUDNÍCH ÚPRAVEN VI. Hencl, M. Horáček : VTSOKOORADIENTNÍ MAGNETICKÍ MOKRÉ ROZDRUŽOVACS PRO ÚPRAVU SIABEMAQNETICKÍCH SUROVIN 0. Kolář, И. Horáček, J. Cibulka : MAGNETICKÉ ROZDRUŽOVACE S PERMANENTNÍMI МАОЯЬТГ St. Jakabský, J. BakoS: VYUŽITIE MAGNETOHTORODYNÁiUCKÍCH JAVOV PRI ROZDRU/ ŽOVANÍ SIABOMAGNETICKÍCH MATERIA" LOV 1. Plorek г SELEKTÍVNA UAQNETICKA' FLOKULÁCIA A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA F. Speldon, F. Jíichalíková, St. Keel : K PROBLEMATIKE FIOTOVATELNOSTI MAGNEZITU A DOLOIÍTTU D. Salatid, N. Calle, S. Popov : FLOTOVATELNOST MAGNEZITU A DOLOMITU POKOCÍ OLE/TU SODNÉHO A DODECTLBENZOSUĹFONXTU SODNÉHO i K. Skála, Р. Zurek : NOVÉ" PRÍSTUPE v RBSENÍ ÚPRAVY MAGNEZITU I M. Sengerová, K. VeteJBka : PřtfSPĚVEK K FLOTACI KASGITERITU Z Cs. CÍNOVÝCH RUB 1

4 I. Semto* : STAV A FKRSPEKtIYY ROZVOJE ÚPRAYX SUD BAREVNÝCH 151 KOVŮ V BULHABSIOÍ ШХЗТЙ RSPUBLICX J.S. Vlaaov, A.H. OkolovlC, L. n". Sidorenko: CHARAITERISACE VLASTNOSTI атяьзи1ш A BUD PfiX ктлшотш JEJICH FLOTACNÍ ÚFBATX 173 K. Broiek, J. Flégl: INTENSIFIKACS FLOTACE BABTTU S POUŽITÍM PNKOttV KECHAjriCKtCH FLOTÍTORU DAVT-S 2,8 B J. Forsénsk, H. Holečková: MOŽNOSTI TZUZITÍ IONTOVÉ FLOTACE T PRAXI 191 St. Kamt, St. Zaire-: NIEKTORÍ PROBLEM FLOTÍCIE VELMI JEMNÝCH ITINrľRÍLNTCH ZRN 211 J. Jancarek : PROBLÉMY MATEMATICKÉHO IBBElDVivt FLOTAONÍKO PROCESU 231 J. Kašpar, M. Skok : PŘÍPRAVA A DXVKOVXNÍ REAOEHCIÍ 24S J. Flégl, J. Cibulka, M. Brožek, J. Kaspar s VÝZKUM A VÝVOJ CESKOSIOVEHSKEHO FLOTXTCRU PNEUMOKECHANICKJSHO TÍPU 239 J. Cibulka t SFECIALISACE VE VÝVOJI ÚFRAVENSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 275 J. Tomášek, 7. Špaček : LOUŽEKÍ NEBIIANSNÍCH MĚDĚNÝCH RUD КОМРШОТТОгЭГ нт ClNIDlVr 283 F. Nekrsali, J. Formánek : VYUŽITÍ KTSUČNÍKU SIŘIČITÉHO PŘI NEKONVENČNÍ ÚPRAVĚ RUD 293 J. Funcmanová, Z. Yolslckj : ODSIŘOVXNÍ UHLÍ S HR, ZEJMÉNA LOUŽENÍM 315

5 С racova, Z. HocaanovA, J. Kupka, I» Turfiániová : VZTAH? Ю Д КБПШПСЖОа A ТБгШТСХГЛТ АГГГТАС10О MátlBK&lXB J. Bonina, J. Jflako, J. Oil: твяжьхпеже FBOcssT Ffii PRKPJUCOVARÍ mnotojr. - J. Jttako. J. Skočny j ZPŮSOB laívrořxltí KYSELINY SÍHOVÉ SO PROCESU UHlZUll DRANOVfCH RUD U. Bila log, I. Vottgan, K. Торгах*: MOŽNOSTI HODHOCENÍ CÍNOVÝCH RUD PODLE UPRAVITSIV KOSTI A VOLBA NEJVHODNEJŠÍ ТВСШЮШЛБ JEJICH ÚPRAVY U Tartoanie, T. Kortiíová : VYUŽITU FIIíRťCIE NA VTTRIEfiOVANrjS A ZCSUCHfOVANTl! J. latniík, J. Oartnar : РЗЮЩДОАТГСА ÚPRAVY V7SCXOPOPLNATÝCH HNĚDÍCH UHLÍ m\ Biedermann, J. Vala* : raxc«mcinrf OPRAVA HNSDÉ^^ROETICKÉHO UHLÍ B. SNTTA, L. Ponosa: REKONSTRUKCÍ FLOTÍTOHO SKODA-řO H. Barcal, T. Mdak: NOVA* FLOTAONÍ ClNIDLA PHO UHLÍ K. Kat«J*S*k, A. Pollksrpov, B. Pasinka t TŘÍDĚNÍ ČERNÉHO SUKOVÉHO UHLÍ O OBSAHU VODY KOLEM 10 % ZA SUCHA V. Bolák, B. Prudký: SNÍŽENÍ OBSAHU VODY T E FILTRAČNÍM KOLÍCl ODSTRE ĎOVANÍM NA PULZAONÍ ODSTŘEDIVCE В. Soukup, J. Chlopcík: AUTOMATICKÁ' MEZIOPERACRÍ KONTROLA JAKOSTI O. Radtk : POUŽITÍ POCÍIACe Pftl ŘÍZENÍ ÚPRAVEN

6 Dipl.log. V. S e h e l b e, Forschungsinstitut für n,., т т e. h -. _ Aufbereitung der Akademie Dipl. Ing. L. S c h e e г d e r w i e e e n 9t h a f t,a der DDR, Г r e l b e r g 2Z0USXY ROZPOJOVANÍ V MODELOVÉM ODRAZOVÉM DRTICI 1 ) ( UnterBuchungen sur Zerkleinerung ln einem Modell- Prallbrecher ) 1. Úvod V průběhu posledních 20 let byl zaznamenán trvalý vzestup zařazování odrazových drtičů, napr. v draselném promyslu, při výrobě pojiv pro stavebnictví, úpravo minerálu a uhli a v hrubé keramice. Tím se obohacuje paleta spracovávaných látek od mäkkých přes středná tvrdé at po tvrdé materiály,, odrazové seřízeni эе uplatsuje při Jemném i hrubém rozpojování a částečně i při mlecích sušících zařízeních. Kromě dobré schopnosti přizpůsobit ae různým požadavkům na rozpojování dalsí předností před Jinými způsoby rozpojování Je poměrné nižší spotřeba energie a velký výkon při malé váze zařízení. U rozpojování tvrdých hornin je dále příznivé zrnitostní složení produktu, zejména při stoupající spotrebe materiálů o zrnitosti 2-12,5 mm.ve stavebnictví. Ze současného tupoum. kuželových drtičů lze docílit použití ekonomických výsledků i přes mírné podhodnocené prodejní ceny, zejména и těžko sedimentujíclch hrubších V souladu s velmi rozdílnými podmínkami frakcí. použití se pochopitelné používá ve sväté velmi rozdílných typů odrazových drtičů s jejich specifickými:, přednostmi i nedostatky. Ukázaly twteké podrobně dřívsjsí zkousky s modelovým odrazovým drtičem v našem ústavu / 1 /. V rámci těchto zkoušek se ukázalo, Se principiálně nelze uvést optimální provedení odrazového drtiče. К dosažení x. Sdělení č. 394 ústavu FIA Freiberg

7 - г - příznivých výsledku rozpojováni, tzn. nízké mírné spotřeby energie e tvorby malého množství Jemne' frakce, je třeba oboji přizpůsobit vlastnostem podáni a nárok&a na konečný produkt. To platí především pro obvodovou rychlost rotoru, počet odrazových Hit, zeřazení mlecí dráhy ve spodní čáati drtise, správné uspořádání odrazových Hit v horní části tíleea drtiče a nastavení stanovených StSrbln mezi odrazovým zařízením a hranou bicí Hity. Cílem předložená práce bylo zjistit a zhodnotit procesy probíhající v drtiči e v menil míře zjistit závislost výsledků rozpojování na různých proměnných. Platí to.zejména pro tyto otázky : - zda podstatný podíl rozpojovací práce připadá na bicí liity rotoru nebo na odrazová zařízení tělesa drtiče, přlp. zda hlavní funkci má odrazová zařízení; - zda má tvar hrany bicích HSt podstatný vliv na výsledek rozpojování; - zda Jsou v praktickém provozu odrazového drtiče nejdčinnsjsí hranové nebo středové nárazy. Všechny tři otázky mají zvláštní význam pro konstrukční řešení a výběr najvhodnejších provozních podmínek.odrazového drtice. Přitom lze očekávat, že v závislosti na vlastnostech drceného, materiálu a požadavcích na konečný- -»produkt nelze vždy získat Jednotný výklad, Použité pokusné zařízení Provozní. zkousky 9 rozpojovacími stroji jsou vždy velmi nákladné, a proto v naäem případe byly prováděny převážně modelové zkoušky. Nevýhodou bylo, že přenásenl výsledku do provozního měřítka bylo spojeno s jistým rizikem, avsek bylo možno provádět skoudky racionálnejším způsobem. Obr. 1 přinásl pohled na používané pokusné zařízení. Tento modelový Irazový drtič»61 tuto technickou charakteristiku :

8 OBR. 1 - Pokusné zařízeni s modelovým drtičem Technická data : průměr bicího kruhu : 300 mm Šířka rotoru : 100 mm obvodová rychlost : 0-50 m/sec, stavitelná stupňovitě příkon t 3 kw výkon t 1 t při horní zrnitosti 30 mm Nad drtičem je uzavřený bunkr, z něhož se materiál přivádí к rozpojování talířovým podavačem. Do drtiče lze namontovat různé odrazové Slánky a rotory a tím lze připravit nejrůznějěí typy drtiče. Ve věech přípedech je možno měnit polohu jednotlivých článků v drtiči. Obr. 2 ukazuje schematicky používané formy drtiče.

9 - 4 - původní drtič provedení le provedení <o e vápeňte vápenec drae. sůl tvrdá hornina Ib provedení 4 vápenec drae. sůl tvrdá hornina ГТ vápenec drae. sůl tvrdá hornina OBR. 2 - Používaná telesa drtiče Vyhodnocování zkouěek se dělo jednáte dosaženými výsledky rozpojování a opotřebovanou energií a Jednak pomoci snímků pořízených časovou lupou, jimiž jsme chtěli vysvětlit procesy probíhající v rozpojovacím prostoru drtiče. Bylo možno jednu stranu drtiče během provozu zcela nebo z čáati otvírat a pomocí časová lupy ZL 16 /výrobek VEB Pentacon, Sreseden/ snímat potřebné záběry. Při frekvenci 2000 obr./aect 1 bylo možno sledovat dráhy letu a rozpojování vybraných částic / nejvýhodnéjäl byly o průměru 5-15 mm / a z, toho zpětně dělat závery pro zlepšení uspořádání drtiče. Získané snímky Jsou určeny Jek pro objektivní vyhodnocení tak pro proměření pohybu částic promítnutím na vyhodnocovací reatr. Pro komplexní vyhodnocení procesu rozpojování je výabamné uvažovat výsledky rozpojování v souvislosti s filmovými záběry. Jako pokusný materiál sloužil převážně vápenec nebo draselná aul a ve výjimečných případech také tvrdá hornina / ěedý čedič /; byly do drtiče podávány buä úzce roztříděné nebo v krátkém sledu Jako Jednotlivé kuay. 3. Výsledky zkouěek Na základě výsledků rozsáhlého výzkumu, přadevsím velkého počtu záběrů časovou lupou, budou postupní zodpovězeny výse uvedené otázky.

10 ta«probíhá v drtiči prednosta* rozpojováni materiálu T Nejdříve ukázaly všechny záběry časovou lupou TSlml zřetelně, Ze při аlinea přetíženi drtiče / v daném přfpadé 2 t/hod./ v důsledku extrémně krátké doby prodleni materiálu v drtiči je v drtícím prostoru koncentrace čáatic tak nepatrná, že téměř nedochází к vzájemným nárasdm částic. To znamená, ie prakticky nenastává rozpojováni následkem srážek částic ve volném letu. Platí to jak pro vysoké tak pro nízké obvodové rychlosti rotoru a také pro různé provedení tělesa drtiče. Kromě toho lze u věech záběrů pozorovat, že u různých typů podání a při různých obvodových rychlostech nejvítsí podíl rozpojovací práce připadá na biči lišty rotoru. Jen zřídka lze vidět na odrazových liätách, že zde probíhá rozpojováni} mají v první ředě od bicích list odhozené kusy přivádět zpět к rotoru. Sále, u větělny odrasových drtičů vzdálenost mezi spodní hranou poslední odrazové desky a bicím okruhem / Štěrbina / určuje horní zrnitost konečného produktu. Tyto poznatky ze záběrů časové lupy ae plně ztotožňují s různými ůdaji v literatuře. Tak např. Andreas /2 / a Snell /3/ Jsou názoru, že rozpojování v odrazovém drtiči probíhá převážně na bicích lištách, protože podle drtícího nárazu, který tem nastává, vykazuje drcený materiál jen nepatrnou energii, jež sotva může být na odrazových stěnách využita pro dalsí rozpojování. Obvodová rychlost rotoru ovlivňuje největsí měrou úspěch rozpojovánít energie předaná drcenému materiálu bicími llětami může být využite к- drcení teprve ned určitou hranici. PřísluSná kritická rychlost c^ je ^nepřímo úměrná kritickému tlakovému napětí drceného materiálu a nepřímo úměrná Jeho pružnosti a hustotě / Nedoaáhnevll se c k, dochásí к pružnému nárazu e potop Již nemůže být к drcení využita energie nahromaděná v urychlených částicích oři normálním pádu i při sesa-

11 - 6 - Saní odrazového tmí in til. Při drtici* nárazu / c fc Ja překročeno / ae Jeět* polovina energie pružného nárazu od tvořícího ae mraku čéetic přeačnl v energii kinetickou. Sejvrtáí část rozpojovací práce probíhá v odrasovéa drtiči v prvnía kvadrantu rotoru / ve eaěru hodinových ručiček / /2/. Zde Jaou podmínky pro opakované zachycení částic lotorem nejpříznivějsi. Ke zjištění, který podíl rozpojovací práce probíhá na bicích a Jaký na odrazových listách, byly na pokusném zařízení provedeny dvě řady zkouěek. V první čáati zkoušek byly odrazové články vyloženy gumou / Jej ich uspořádání nebylo změněno/. Podle naěich předpokladu zde nemůže dojit к drcení a docílený výsledek rozpojování lze připsat J->n pflsoben< na bicích HStách. 7 daläích pokusech byly odrazové články zdela odstraněny a těleso drtiče bylo střídavě vyloženo gumou. Obr. 3 znázorňuje typy těles drtiče, užívané při zkouškácha Jejich gumové vyložení. * b OBS. 3 - Odrazové drtiče s gumovým vyložením Zkouěeným materiálem byl ve věech případech Vápenec. Obvodová rychlost rotoru se mínila od 30 do 50 m/sec. Dosažené výsledky přinásí tabulka I.

12 - 7 - Tabulka I. - Výsledky zkoušek a pogumovanými odrazovými Slinky tvar tělesa drtiče obvodová rychlost /m/eec./ odrazová články % frakce příkon kw 8 am 8-2 mm - 2 am a 30 ocal guma 0,30 0, b 30 ocal guma 0,32 0, с 50 ocel guma 0,91 0, Z tabulky vysvítá, Se v žádném případě nebyly zaznamenány výraznější rozdíly ve výsledcích mezi ocelovými e gumovými odrazovými články. To potvrzuje, Ze na odrazových deskách dochází jen k nepatrnému rozpojování. Srovnání provedeni a s b tělesa drtiče kromě toho ukazuje, ie zavedením odrazových deaek a to 1 pogumovaných lze dosáhnout podstatného zlepšení výsledku drcení. To znovu potvrzuje význum správného uspořádání odrazových článků pro zpětné přivádění materiálu к rotoru. Kromě toho ae tím také zajisti definovaná Šířka vynášecí Štěrbiny. Další pokus ukázal, Se výsledek drcení ss podstatně zhorsí, jestliže kromě odrazové desky je pogumována také její spodní hrana. Překvapuje, že u všech pokusů, kdy byly odrazové desky, příp. těleso drtiče vyloženy gumou, atouoá příkon. Lze to vysvětlit tak, že pružná guma více pohlcuje kinetickou energii čáatic více než ocelový pláši, a proto kusy přiváděné zpět к rotoru vyžadují více energie Vliv tvaru hrany bicí lišty na výsledek drcení Odrazové drtiče Jaou od výrobce vybaveny obvykle bicími lištami s pravoúhlými bicími hranami. Ke zjištění, zde dochází ke změnám výsledků drcení, jestliže se

13 - - Mel hrany sakulatí, byly provedeny skouiky takovými lištami prl obvodových rychlostech 30 a/aac. Šramání bylo provedeno a llitaal, o nlohl aa v literatuře udává, 2a poskytuji u aa přilii tvrdých materiále dobr*5 výsledky /4/. normální provedení; ""is kulatá i eplcatá; hrana OBR. 4 - Používane bicl Hity Rajdaležitějií výsledky těchto tkouiak ahrnuja tabulka XI. Ja zřejmá. Za rozdíly v smltoatach materiálu, drceného a použitia rôznych toraxů bleich hran Jsou překvapiv* malá, přestože podle filmových záběrů kulatá a SpiSstá hrany vykazuji zcela rozdílná letová dráhy Castle. Zakulaceni hran bleich Hit tedy nevede ke zhoršení výsledků rozpojováni. Spotřeba energie je přitom ve viech případech nižif c*ž *ři užití ipisatých hran, protože u kulatých bran je odrazová drceni energeticky výhodnější a pravděpodobni je i aclnnejlí / nedochází ke stříhání kusu A Tsbalks П pokusný materiál - Vliv tvaru hrany bicí listy na výsledek drcení tvar hrany odrazová Slánky příkon * frskte kv * В an vápenec pravoúhlý kulatý ěpiíatý bas 0,43 0,34 0, draselná etil kulatý 2 gumová deaky 0,27 0,25 ' «Poněkud nlisí příkon při zlepienem arnltostním složení draselná soli při užití Špicatých tu lze přioíat tomu, že tento pomerns měkký a krehký s 41 je při

14 - 9 naraiu na oatrou hranu bicí lišty rozražen, takže Jit pfl prvním nárazu lze docílit pořádávané zrnitosti. Proto není nutné vícenásobné působeni, co i bylo rovné! zřetelné dokázáno na filmových záběrech. Souhrnné lze říci, 2e zakulacení hrany bicí listy opotrebenia nezpůsobuje žádné zřetelné zhoršení výsledku rozpojování. Jsou možné výjimky u materiálů jako nepř. u draselné soli, kde rovněž není nutné vícenásobné působeni к dosažení konečné zrnitosti u*činnost středových s hranových nárazů Sada záběrů časovou lupou ukázale, že v odrazovém drtiči probíhají vedle sebe středové i hranové nárazy. Obr. 5 ukazuje schedbticky oba způsoby nárazů. Přitom je pravděpodobnost jednoho Si druhého způsobu nárazu závislá na tom, zda drcený kus má možnost vniknout svým hmotovým těžištěm do bicího okruhu.{ to platí jen pro pravoúhlé bicí lišty, u lišt se zakulacenými hranami jsou možné rovněž šikmé středové nárazy ). Ic závisí především na velikosti kusů, rychlosti podání a bicí frekvenci. Přitom lze dosáhnout větší střední hloubky vniknutí kusů do bicího okruhu účinkem vyšší rychlosti podďní ( vetší pádová výáka > nebo menši bicí frekvenci ( nižší otáčky, menší počet bicích lišt na rotoru ). odrazov á podání odraz, deska podání středový náraz hranový náraz

15 - 1С - Ačkoliv hrenové nárezy čeato та do u k nedefinovaným drahám latu fiástlc a Ja Jich rotaci, во ho u přaato vy konat poaiirni dobrou roxpo Jorací práci: na bio leh hranách vzniká vyaoká koncentrace energie. Jal u měkkých a krehkých materiálů čeeto Jil při prvních kollaíeh a rozpojovaným materiálem veda k Jeho lomu. Naproti tomu ее při středových nárazech koždé částici uděluje velká pohybová rychlost a usměrněná letová dráha. Při vysokých obvodových rychlostech jo větsí pravděpodobnost, Se při nárazu na těleso drtiče dojde k loaur Ke zjiitění, který druh nárazu Je pro praktický provoz drtiče nejúčinnějěí, Je třeba oba druhy nárazu zkoušet odděleně a za konst. podmínek. To se podaří sice při rozpojování Jednotlivých kusů poměrně snadno, ale u modelového drtiče to představuje značné obtíže. Avšak jen těmito pokusy Je možné zjistit vzájemné ovlivňování částic. Bylo proto zkoušeno pracovat з modelovým drtičem při 30 obr./sec. tak, Ze za konst. podmínek dochází jednou převážná к středovým nárazům a jindy opět převážně к nárazům Hranovým. Přikročili jsme proto к dalším zkouškám, kde byl vždy výrazně převládající podíl jednotlivých druhů nárazů sledován záběry časové lupy, К pokusům bylo používáno výhradně vápence. Převážné středové nárazy: při nízké frekvenci (2 bicí lišty) bylo pracováno s vysokou rychlostí podání ( výáka pádu 2 m). Tím docházelo z cca 70 % к středovým nárazům. Převážně hranové nárazy: snížení výšky podáni a sou- ~ časné zdvojení bicí frekvence (4 lišty ) vedlo ke vzniku cca 50 % hranových nárazů.. Snížením výšky bicích lišt na 4 mm bylo dosaženo při podání 8-15 mm výhradně hra nových nárazu, protože nebyle již možné vnikání částic do bicího okruhu. Při tomto

16 Jlehl bylo docíleno při různém uepořádání, způsobu docházelo k nezanedbatelná změně pohybových drah Sáatle т drtlsi. Tak nap*, narážejí katy přímo na rotor a najaou llitaal vůbec saseiengr. Proto Je toto uspořádaní vhodná Jen pro,pŕlblliná Výsledky, a rovnání. daato bleíai Jeou shrnuty v tabulce III. Je zřejmé, te a klesajícím podílem etředovych nárazů vzrůstá podíl hrubá frakce a klesá výkon drtice. Zvláště při výiky bicích Hit následkem Jejich otěru se rospojování vápence podstatně snílení zhoršuje. Souhrnně lze říci, ie při rozpojování vápence e tvrdiich hornin Jsou prdtl hranovým nárazům středová nárazy úsinnéjií. Platí to zejména tehdy, Jestliže se bere v úvahu vedle výsledku rozpojování a měrné spotřeby energie také specifické opotřebení hran. Tabulka III - Srovnání účinnosti středových a hranových nárazů počet bicích liit výika bicí Hity ( mra) výika pádu podání Cm) podíl středových nárazů příkon kv % frakce >9mm 8-2 fflffl <*2HJP cca 75% 0, ,5 cca 509 0, ,5 0 0, Závěry Provedené zkoušky potvrdily, ze к dosažení optimálního výsledku rozpojování v odrazovém drtiči Je třebe Jeho pbdvedení (typ) a seřízení vidy přizpůsobit daným podmínkám. Platí to i pro zde blíže zkouěenou formu bicích liit; zatímco napři při zpracování vápence a zejména tvrděích hornin, ostré hrany bicích Hit nepři-

17 náiejl žádné prednosti, neznamená také oteren způsobené zakulacení hran Hit žádný citelný nedoetetek. Neplatí to viek JIŽ pro draselné soli s mikkči látky, protože u nich se dociluje požadované zrnitosti při ostrých hranách HSt při prvním nárazu. Přitom js třeba dále uvážit, že u draselných solí je např. Jeko užitková složka třída 0,03-0,4 am, u vápne 0,09 am. Otázku, zde při provozu odrazového drtice Jsou účinnější hranové či středové nárazy, nelze obecni zodpovědět. Fro tvrdsí materiály ( vč. vápence )Jsou výhodnější středové nárazy. U draselných solí plstí opět jiné podmínky, způsobené příznivějšími vlastnostmi drceného materiálu. Také podíl rozpojovací práce, připadající na bicí nebo odrazové liäty, je závislý v určitém rozsahu na podání a na seřízení drtiče. Např. u vápence při obvodové rychlosti - 30 m/sec. probíhá téměř výlučně rozpojovací práce na bicích liátách a spodních hranách odrazového zařízení. Při zvýěení obvodové rychlosti na 50 m/sec. probíhá JeStě určité rozpojování na odrazových deskách, jak ukázaly filmové záběry. Pro výrobce drtičů a mlýnů to znamená,vývojem strojů stavebnicového aystému docílit možnosti nejrozmanitějáího způsobu uplatnění. К řešení určitého úkolu rozpojováni je nejdříve nutná zvolit rychlost rotocu, odpovídající pevnosti horniny a požadavkům na zrnitost produktu. Na těchto podmínkách je převládajícím způsobem závislý směr letu čá3tic v drtiči po opuštění rotoru ( středový nebo hranový náraz podle obvodové rychlosti, vzdálenost bicích HSt a jejich tvar ). To má za následek, že podle požadavku na výsledek rozpojování musí být co nejpřesněji proveden výběr a uspořádání odrazových prvků, aby náraz na ně přicházel pokud možno kolmo a aby současně splňovaly jejich hlavní funkci.

18 Krone tobe muz* и uri ltých podmínek zařazení alte t dráhy do spodní čáati mlýna být velmi účelná, liato opatrenia Je umo iného x* Jistit pomerné přesné ohranííenl horní relikoet! srn konečného produktu, ovtea, při vysokém podílu Jemných srn. L i t e r a t u r a t / 1 / Scheibe, V.; Schaar, L.; funderling : Modell- und Betrlebeunterauchnngen an Schlagprallbreehern, Baustoffindustrie; Berlin, Ausgabe A 20 (1977) /2/ Andreas, M.: Prinzip und Möglichkeiten der Prallzerkleinerung, Zement-Kalk-Qips, Viesbaden, 18(1965), 11, /3/ Snell, S.: Erfahrungen bela Einsatz von Prallaühlen im Hartgestein, Naturstelnlnduatrie, Offenbach (1967, Juli)*, /4/ Beiners, E.: Sie Prallzerkleinerung von spröden Stoffen bei sehr hohen Aufprallgeschvlndigkelten, Chem.-Ing.-Techn., tfeinheim/bergatraeae, 32(1960) 3,

19 13 - Ing Frsntlisk p í к, Hornický ústav CSAY Milan D o č k a l - " - Ing Zdeněk V o l i i c k ý CSc - " - ZHODNOCENÍ NETRADIČNÍCH ZPSSOBB ZDBOBHOVÍXÍ A MOŽNOSTI JEJICH VTu5lTI V CSSB Rozpojování zsujíná v úprsvnictvl význsčnou úlohu. Víc* než 50 * nákladů na úpravu suroviny pripadá právě na drcení a sletí. Celosvětová spotřeba, ener - gie na rozpojování Siní v poalednlcb letech stovky si tisíca miliard kwh/rok. Zefektivněni drceni a mleti by znsnenalo tedy obrovská úspory v celosvětovém ně - řítku. Dneiní tendence výzkumu v táto oblssti se z šněruj e ne uplatněni takového způsobu rozpojováni., kde by množství primární energie na jednotku plochy povrchu rozpojené suroviny bylo minimální. Při zdrobňování klasickými metodami se velké množství primární energie přeměňuje na různé druhy práce, nevyužitelné pro vlastní rozpojování. Je tře - ba znainé energie pro pohon aktivních částí zařízení, které bývejl cesto velmi masivní (čelisíové drtiče, kuželové drtiče a pod.) e vynaložená energie je jen z části využita pro drcení s mletí. U mlýnů s mlecími tělesy se znsčná energie spotřebuje ne zdvihání a pohyb mlecích těles a také využiti této kinetické energie není příliš efektní (na př. kulové mlýny). Jedna z cest, jak snížit náklady na mleti klasickými způ - soby je použití mlecích přísad, které zabraňují zpětnému shlukování rozpojených čáetic. Tato metoda má ' ele své specifické použiti. Vývoj v oblasti klasického drcení a mletí jde tím směrem, že se uplatňuje autogenní mletí s konstrukčně se zlepsují stávající ty-

20 - l í py zařízení, eventuelně ее vyvíjejí nové účinněji! копсевсе drtičů e alýnl. Netradiční metody sají většinou přednost v ton, že prinérni energie Je bezprostredné využite e preeovní zeřízeni slouží k tomu, aby zprostředkovávalo její výrobu e přenos. Odpade,'! tedy převážné ztráty meche - niekého charakteru. 1,'etredičnl (neneehenické) způsoby zdrobnování nerostných surovin lze zhruba rozdělit do 5 ketegorii e to na termické metody c.etody a použitím tlakových změn v okolníi mediu cetody s použitie ultrazvuku elektrické metody chemické metody Tersické metody byly realizovány při rozpojováni Jako termodynamický způsob, způsob termální penetrace s postup s využitím proudu plynové plazmy. Proti obvyklému rozpojování v mlýnech mé termodynamický způsob tu výhodu, že sde dochází k nejkratsí a nejvýhodnějsl přeměně teple jako primární energie ns mechanickou enereli rozpojování a že přitom je materiál nsmáhán najvýhodnejším způsobem, totiž ne tah. Termodynamické zdrobnování je příznivé pro pórovité meteriály a menší pevností. Působením tepla ae hornina při způsobu termální penetrace rozepne e vyvolá napětí v těle horniny. Bychloat expanze závisí na několika faktorech včetně hustoty horniny, teploty, převládající kliváže a chemického složení. V podstatě metody termální pene - trace používají pro rozpojování horniny plamen o vy -

21 - it - soke tsploti ( C) ilshejleí se apeciálas zkonstruovaného hořáku ва horninu při rýchloatach v oblaati ie00a/e. Tato metoda ja vhodná pout* pro rospojováhi velkých kusů surotiny. Využitím proudu ply - поте platný Ja možno zlákat taploty at nad C. Tanto proud aa vytváří průchodem dualku o vysoké rychloatl nebo anfiel dualku a vodíkem přee wolframovou elektrodu, umístěnou те speciálně upraveném útkám uatl hořáku. Mezi touto elektrodou e uzemněnou tryakou ho - řáku ее tepali elektrický oblouk, který je ochlazován vodním pláštěm. Jestliže se použije proudu plszmy к rozpojováni horniny, ds.1l se oeekávst dvě oddělené oblasti činností. Kromě tepelného namáháni (mechanického pnuti) při rozpojování suroviny, stejně jsko u tryskejícího pla - mens Je blízko tohoto písmene oblast, v níž se bude hornine zahřívané nad svůj bod tání roztsvovst a vypsřovst. Také tsto metoda Je aplikovatelná na rozpojování masivů nebo velkých kusů suroviny. Pro jemnějěí rozpojování není vhodn_. Nového principu pro zdrobňování využívá tzv. Snyderův způsob. Tato metoda je v podstatě způsob rozpo - jovánl materiálu vzduchem, plynem nebo parou pod vysokým tiskem. Msteriál se poruěí následkem napětí, které vzniká náhlým uvolněním tleku в vymrštěním materiálu potrubím do expanzi komory. Materiál určený к rozpojování (větěinou předurčený) se umístí do tlakové komory, do které se vede stlačitelné medium pod tiskem 5,6-52,5 stp. Rychlým otevřením ventilu - krstěí dobs než 15 milisekund - ss dosáhne toho, že plynné prostředí spolu s materiálem unikají téměř rychlostí zvuku z tiskové komory, při - čemž dva protisměrné proudy materiálu na sebe narszí

22 IB - (proud туchátí eoučeaně ze dvou komor letících proti obi). Při «xpttnzl aedle rinlka.1l různé rázové vity (včetně vln akustických), která 1 způsobuji rozpojováni meterlálu. Sála materiál poatupuja do abirná koaory, z nil aa vypouští. Hlavni přednoetí Snydarova způaobu Ja vznik rá - zových vln, ktará vyvolávají va zdrobňovaná surovina tlaková a tahová napiti. Tahová napiti Jaou přiton příčinou rozpojeni, protože pevnoet horniny je v tahu obvykle 15* al 30x menil nei pevnost v tisku. Veproti toau při koovensnich způsobech nletl se muel překonávat pevnost v tisku. Delil přednosti procesu Snyder je, 2e se pevná částice rozpoj! podél rozhraní krys - tslů e výsledkem je lepil uvolnění minerálů při ze - chováni jejich přirozené zrnitosti e tudíž 1 snížení zbytečného premílání. Mezí efektivnosti mletí ve Snyderové procesu je původní velikost krystalů rozpojo - váného materiálu. Ileal dalil přednosti procesu patři i nižil investiční náklady (zařízeni nevyžaduje no - hutné základy), nižil výrobní náklady, menil požadavky na prostor, sntijné mleti i velmi měkkých materiálů, vyžál bezpečnost e v neposlední míře též lepil tech - nelogické výsledky r.precováiil v porovnáni a konvenčním mletím. Ns přiklad pm pokusech s měděnou rudou bylo dosaženo o 2,2 % až 3,3 % lepi.l výtržnosti při investičních a výrobních n si kladech o 25 * až 40 * nižiich než při obvyklém zplsoťu mletí. Snyderův efekt, který je ve skutečnosti velmi rychlým diskontinuálním procesem, prochází v současné dobé poloprovozními zkouškami a aplikaci pro různá materiály. Během roku 1973 se počítalo se zahájením provozu závodu New York Tref Bock na mletí kemene a pisků ne zařízeni o kapacitě 50t/hcd. Mimo Snyderova způsobu

23 - IS - nabylo doaafeno та využití tlakových směn podatetnějtíeb orovorních výsledků. Jeho nevýhodou Jsou aiao - řádné nároky na konatrukci a aatarlil vantllu. Pro obttlaat J aan* zdrobnoviní byl použit ultrazvuk. Pŕltea aa ukázalo, ia ani a asgnstostrlkčním oacllátoroa ani a křemenným oacllátoraa aa nadoeáblo hoapodámých Týaladkfl. Pfi použiti msgnstoetrlkčních oscilátorů najsou prakticky žádná obtiža a doaažanía velká energia, ale dosažitelné frekvence jsou směrem nahoru ohreniseny. Byla alce poatavena zařízeni, která produkovala pomerne vysoké frekvence, ale využiti energie Je velmi nepatrné s množství dodané energie z těchto oscilátoru Js znatelně nížil než to množství, které jsou s to dáti křemenné oscilátory při vyšších frekvencích. 3 křemennými oscilátory se dosáhne sice poměrně jednoduše požadovaných vysokých frekvenci, sie tek vysokí energetické zatížení, potřebné např. pro hrubé zdrobřovéní, vede к rychlému nerušení oecilainího systému.?od vlivem silných zrychlení se od - luouje kovové obloženi křemenných destiček s přerušuje přívod proudu. Tento způsob zdrobňování je vhodný pro materiály typu slídy, kde strukture Je náchylná к rozpojení pomocí vibrací. Ovšem tento způsob Je poměrně drsný. Většina metod rozpojováni suroviny používá Šatné přenosy hlavně elektrické energie v orocesu rozoojo - vání horniny. Ztráty, které chertkteriztxjí rozdíl mezi vstupem elektrické energie s výstupem užitesné mechanické práce, msjí ze následek melou účinnost srno - hých systémů mechanického rozpojování. Účinnost lzs zvýšit použitím elektrické energie přímo k rozoojování suroviny bud jejím zahříváním v různém elektrickém nebo elektromagnetickém poli vytvářeném v surovině vy-

24 sokofrekvenčním proudem nebo přímým prom Jenia heroiny elektrickým proudem. Dosud známé metody přímého elektrického rozpojování, став* táž elektrotermícké, MJÍ následující důležité výhody t ) tbktrielat energie Je bezprostředně využita b) Ciat zahřátého objemu horniny tvoří dostatečně ú- činné tilaao, které vada k rosruiení horniny c) pracovní zařízení elouží Jan k tonu, aby vadlo horninou elektrickou energii a není vyataveno Zátaéasi mechanickému napiti. Z literatury vyplývá, že vysokofrekvenční kon - taktní způsob rozpojování hornin má určitou perspektivu. Vytvářejí ae zde místně ohraničené objemy me - chsnickáho pnutí v materiálu. Elektrické zahřát! v úzkém ohraničeném objemu vytvoří předpoklad pro nutnou objemovou změnu. Použitelnost vysokofrekvenčního způsobu pro orientované rozpojování a rozpojování menších částic není zatím známo. Také ekonomická stránka tohoto způaobu je zetím nevyřešena. Byly prováděny laboratorní 1 provozní pokusy rozpojování velkých kusů nízkofrekvenčním proudem. Elektrický proud prochází zahřátou částí horniny, přičemž se uvolňuje velké množství Joulova tepla a vzniká termoelestické napětí. Zkušenosti s pokusy s rozpojováním nlzkofrekven - Čním proudem ukazují ne tytс závěry : a) rozpojování hornin nízkofrekvenčním proudem je vý - -hodné pro velké kusy a sic*, když hornina ja Jak dielektrikem, tsk polovodičem a velkou nebo malou iíří zakázané zóny

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání Mlýnice s kotoučovými mlýny KTM se nachází uplatnění v průmyslu cement u a vápna,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami MÍSENÍ ZRNITÝCH LÁTEK Mísení zrnitých látek je zvláštním případem míchání. Zrnité látky mohou být konglomerátem několika chemických látek. Z tohoto důvodu obvykle bývá za složku směsí považován soubor

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Systémy analogových měřicích přístrojů

Systémy analogových měřicích přístrojů Systémy analogových měřicích přístrojů Analogové měřicí přístroje obsahují elektromechanická ústrojí, která využívají magnetických, tepelných či dynamických účinků elektrického proudu nebo účinků elektrostatického

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70)

Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70) ČESKOSLOVENSKA SO CIALISTIC KÁ R E P U B L I K A W V MPT F 04 á 23/42 Přihlášeno 14. XI. 1970 (PV 7Gd3-70) PT 5s b 2 Vyloženo 20. XI. 1972 ÚŠAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY Vydáno 15. IX. 1973 MDT 621.67 Autor

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip: Účel IONTOVÉ ZDROJE vyrobit svazek částic vytvarovat ho a dopravit do urychlovací komory předurychlit ho (10 kev) Požadavky intenzita svazku malá emitance svazku trvanlivost zdroje stabilita zdroje minimální

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu 11. Polovodiče Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejichž elektrická vodivost leží mezi elektrickou vodivostí kovů a izolantů a závisí na teplotě nebo dopadajícím optickém záření. Elektrické

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Záznam a reprodukce zvuku

Záznam a reprodukce zvuku Záznam a reprodukce zvuku 1 Jiří Sehnal Zpracoval: Ing. Záznam a reprodukce zvuku 1. Akustika a základní pojmy z akustiky 2. Elektroakustické měniče - mikrofony - reproduktory 3. Záznam zvuku - mechanický

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

Lamely. Obsah. CZ

Lamely. Obsah.   CZ Lamely Strana Všeobecné pokyny U firmy Ortlinghaus mají lamely tradici 2.03.00 Třecí systém 2.03.00 Unášecí profil 2.04.00 Axiální vůle 2.04.00 Provozní mezera 2.04.00 Sinusové zvlnění ocelových lamel

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Kvarta 2 hodiny týdně

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných

Více

(75)!ng. PETR KUBÍČEK, CSc., a ing. JARMILA KUBÍČKOVA, OSTRAVA

(75)!ng. PETR KUBÍČEK, CSc., a ing. JARMILA KUBÍČKOVA, OSTRAVA ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) (11) (bi) (22) Přihlášeno 30 10 74 (21) (PV 7386-74] (51) Int. Ol.* B 03 B 13/06 (40) Zveřejněno 28 04 78 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (45) Vydáno 15 02

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA

ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA MILAN

Více

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 FY2VCZMZ08DT FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 20 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ 4.2.Uložení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pro otočné uložení hřídelí, hřídelových čepů se používají ložiska. K realizaci posuvného přímočarého

Více

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Kladívkové šrotovníky pro zemědělství

Kladívkové šrotovníky pro zemědělství 2014 TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky pro zemědělství EUROmilling a/s OBSAH Obsah...1 Kladívkový šrotovník A-304D...3 Kladívkový šrotovník EU-1D & EU-1P...5 Kladívkový šrotovník EU-2B...7 Kladívkový

Více

MAFELL. Řezání. Vrtání. Broušení. Hoblování. Frézování. Odsávání. Ostatní. Všechny brusky MAFELL mají silné motory.

MAFELL. Řezání. Vrtání. Broušení. Hoblování. Frézování. Odsávání. Ostatní. Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Broušení MAFELL Řezání Vrtání Broušení Hoblování Frézování nezbytnému nářadí. Odsávání petentní řešení požadavků řemesla vede u brusek MAFELL k Ostatní Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Know how

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek. 90.10-1c

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek. 90.10-1c Inovace ve filtraci Nová generace filtračních vložek 90.10-1c Inovace ve filtraci ARGO-HYTOS zavedením EXAPOR MAX 2 vytváří nové standardy ve filtraci Větší disponibilita strojů, delší intervaly údržby

Více

POPIS VYNALEZU 155088

POPIS VYNALEZU 155088 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNALEZU 155088 K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ MPT G 011 1/18 ( l É Š Přihlášeno 19. XII. 1972 (PV 8749-72] PT 21 g 18/01 Zveřejněno 17. IX. 1973 ÚRAD PRO VYNÁLEZY

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016

Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016 Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016 SKUPINA A 1. Zbraně: Vysvětlete postup sestrojení konstrukčního tlaku při návrhu hlavně palné zbraně.

Více

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

Na rozpojování se používají drtiče a mlýny. Drtiče poskytují výslednou velikost částic nad 1 mm. U mlýnů je výsledná velikost částic menší než 1 mm.

Na rozpojování se používají drtiče a mlýny. Drtiče poskytují výslednou velikost částic nad 1 mm. U mlýnů je výsledná velikost částic menší než 1 mm. 5. ROZPOJOVÁNÍ Tuhé suroviny zpravidla nemají vhodnou zrnitost pro dopravu nebo další zpracování. Základní operací úpravárenských procesů je rozpojování (rozmělňování). Rozpojování zároveň vede ke zvýšení

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ Šrotování (drcení krmiv) je prakticky využíváno relativně krátkou historickou dobu. Největšího rozmachu a technického zdokonalování toto odvětví zažilo až v průběhu

Více

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník: Opakování bude obsahovat následující body: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY Každý žák si vybere jedno téma (okruh) Vysvětlení daného tématu na každou kapitolu procvičování (v podobě doplňování, výpočtů a otázek

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů Kombinovaný senzor pro vnitřní použití 12, 17,5 a 25 kv, 1250 A a 3200 A KEVCD Nejvyšší napětí pro zařízení kv 12.25 Jmenovitý trvalý tepelný proud A 1250.3200 Jmenovitý transformační převod proudu, K

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK Základními vlastnosti pevných látek jsou KRYSTALICKÉ A AMORFNÍ LÁTKY Jak vzniká pevná látka z kapaliny Krystalické látky se vyznačují uspořádáním Dělíme je na 2 základní

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

19. Elektromagnetická indukce

19. Elektromagnetická indukce 19. Elektromagnetická indukce Nestacionární magnetické pole časově proměnné. Existuje kolem nehybných vodičů s proměnným proudem, kolem pohybujících se vodičů s konstantním nebo proměnným proudem nebo

Více

Projektování automatizovaných systémů

Projektování automatizovaných systémů Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Stroje na dopravu kapalin Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité

Více

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod Kapacitní senzory a) b) c) ε r1 Změna kapacity důsledkem změny a) aktivní plochy elektrod d) ε r2 ε r1 e) ε r2 b)vzdálenosti elektrod c)plochy dvou dielektrik s různou permitivitou d) tloušťky dvou dielektrik

Více

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu: 4 Elektrické teplo 4.1 Základní pojmy Při některých elektromagnetických jevech se část energie přeměňuje na teplo. Teplo je druh energie, má tedy stejnou jednotku jako mechanická práce a elektrická energie,

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,

Více

Vyhodnocení provozu filtračních jednotek S 03 fy Altmann v ČEPS, a.s.

Vyhodnocení provozu filtračních jednotek S 03 fy Altmann v ČEPS, a.s. Vyhodnocení provozu filtračních jednotek S 03 fy Altmann v ČEPS, a.s. Technická specifikace Motor : 3 - fázový, klecová kotva výkon: 0.18 kw napětí: 3x400V, 50Hz otáčky: 1350 1/min. třída ochrany : IP65

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více