S T A N O V Y Židovské obce Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y Židovské obce Brno"

Transkript

1 S T A N O V Y Židovské obce Brno Článek 1 Všeobecná ustanovení 1) Židovská obec Brno, podle zákona č. 3/2002 Sb. (zákon o církvích a náboženských společnostech) v platném znění zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod názvem Židovská obec Brno (dále jen ŽOB), IČO , sdružuje občany ČR i cizí státní občany žijící v ČR a hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu, kteří nejsou příslušníky nežidovských náboženských společenství a jsou příslušnými orgány ŽOB přijati za členy ŽOB. Představenstvo ŽOB může rozhodnout o přijetí žadatele nebo žadatelky, kteří nežijí v ČR, pokud mají k ŽOB osobní vztah (např. bývalí českoslovenští občané) a splňují ostatní podmínky přijetí. 2) ŽOB je členem Federace židovských obcí v České republice (dále jen FŽO), která je registrovanou náboženskou společností ve smyslu zákona č. 3/2002. Činnost FŽO upravuje samostatný Statut FŽO (dále jen Statut). V rámci FŽO má ŽOB podle uvedeného zákona samostatnou právní subjektivitu. 3) ŽOB v duchu židovských tradic zajišťuje duchovní a společenský život svých členů, zejména uspokojování náboženských, kulturních, sportovních a dalších potřeb. ŽOB se zabývá sociálními potřebami svých členů, organizuje výchovu a vzdělávání členů ŽOB i jejich rodinných příslušníků, pečuje o kulturní a náboženské památky (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.) v okruhu své územní působnosti, pokud o tyto památky nepečuje FŽO. ŽOB brání židovskou pospolitost a aktivně vystupuje proti všem projevům antisemitismu, fašismu, rasismu, xenofobie a diskriminace a chrání památku židovských obětí. ŽOB může podporovat a účastnit se činnosti i jiných organizací a institucí. 4) ŽOB vyvíjí podnikatelskou činnost, a to přímo nebo prostřednictvím jí ustavených právnických osob. 5) Územní působnost ŽOB je vymezena Radou FŽO podle ustanovení Hlavy I článku 1 bod 1 písm. e) Statutu na území, které tvoří ke dni přijetí těchto Stanov bývalé okresy Blansko, Brno město, Brno venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou. Jakákoliv změna územního uspořádání České republiky v budoucnu nemění bezprostředně uvedenou územní působnost, ledaže Rada FŽO rozhodne nově. 6) Sídlem ŽOB je Tř. Kpt. Jaroše 3, Brno. 7) Činnost ŽOB je financována z těchto zdrojů: a) příspěvků členů, b) dotací, c) darů, dědictví a jiných dobrovolných příspěvků, d) podnikatelské činnosti, e) dalších zdrojů. 8) Orgány ŽOB jsou: a) shromáždění členů ŽOB, b) představenstvo ŽOB, c) předseda ŽOB, e) rabín ŽOB nebo zástupce, pověřený v souladu s pravidly FŽO, f) revizní komise ŽOB. Funkční období volených členů orgánů ŽOB je čtyřleté. 9) ŽOB zaniká rozhodnutím shromáždění členů ŽOB o zániku ŽOB nebo o sloučení s jinou ŽO. Rozhodnutí schvaluje RFŽO. V případě zániku ŽOB jmenuje RFŽO likvidační komisi, která rozhodne o majetkoprávním vypořádání včetně práv a závazků případných nástupnických organizací.

2 Článek 2 Členství v ŽOB Členství v ŽOB vzniká přijetím za člena. 1) Žadatel o členství v ŽOB musí mít alespoň jednoho židovského prarodiče podle halachy. Halachou ve smyslu tohoto ustanovení se rozumí soubor náboženských norem a předpisů v pojetí ortodoxního judaismu. 2) Představenstvo ŽOB uznává přestupy (giury), vykonané Bejt dinem příslušného zaměření, respektovaného FŽO a zakotveného ve Statutu FŽO (viz Hlava I, článek 1, bod 1). Na základě tohoto přestupu vzniká právo žádat o členství v ŽOB. 3) Představenstvo ŽOB přijímá členy na základě jejich žádosti a doporučení rabína ŽOB, popřípadě orgánu pověřeného v souladu s pravidly FŽO, který na základě předložených dokladů, popřípadě hodnověrných svědectví ověří, zda údaje v žádosti o přijetí do ŽOB odpovídají skutečnosti a kritériu členství v ŽOB. 4) Pro přijetí žadatele nebo žadatelky mladších 18 let je nutný souhlas jeho rodičů nebo zákonných zástupců. 5) Po přijetí je nový člen zapsán do jednotné členské evidence ŽOB v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Článek 3 Práva členů ŽOB a jejich omezení 1) Člen ŽOB má právo účastnit se veškeré činnosti ŽOB. 2) Člen ŽOB, který dovršil 18. rok věku, má právo: a) volit do všech volených orgánů ŽOB a FŽO, b) být volen do všech volených orgánů ŽOB a FŽO, c) účastnit se práce v komisích a být volen do jejich vedení, d) obracet se s písemnými žádostmi, připomínkami, návrhy a stížnostmi na všechny orgány ŽOB a FŽO, e) účastnit se všech jednání, která se týkají jeho osoby. 3) Člen ŽOB je ve střetu zájmu, je-li zvolen členem voleného orgánu ŽOB a současně je v pracovním poměru k ŽOB nebo v pracovním poměru k právnické osobě ustanovené ŽOB (viz čl. 1 bod 4) ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (zákoník práce) nebo je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby ustavené ŽOB (viz čl. 1 bod 4) nebo ve kterých má ŽOB majetkový nebo jiný podíl. 4) Střet zájmu: a) je překážkou výkonu funkce člena orgánu ŽOB, b) pomine, pokud zvolený člen ŽOB po dobu výkonu svého mandátu v orgánu ŽOB svůj pracovní poměr nebo výkon funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby uvedené v čl. 3 bod 3 pozastaví nebo ukončí. 5) Ustanovení upravující střet zájmu se nevztahují na výkon funkce předsedy ŽOB. Článek 4 Povinnosti členů ŽOB 1) Člen ŽOB je povinen ctít zásady židovského náboženství. 2) Člen ŽOB je povinen dodržovat Statut FŽO a Stanovy ŽOB, usnesení či rozhodnutí všech orgánů ŽOB a FŽO, účastnit se podle svých možností činnosti ŽOB a jednat tak, aby nepoškozoval zájmy ŽOB a FŽO. 3) Člen ŽOB je povinen platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu.

3 Článek 5 Zánik členství v ŽOB 1) Členství v ŽOB zaniká: a) písemným prohlášením člena o vystoupení z ŽOB, b) zrušením členství v případě, že člen ŽOB nesplňuje podmínky článku 1, bod 1 těchto Stanov, a to v jakémkoliv okamžiku, nebo v případě, že člen záměrně poškodil zájmy ŽOB a FŽO, zejména tím, že porušil své povinnosti dané mu v článku 4, bod 2 těchto Stanov. O zrušení členství rozhoduje shromáždění členů na návrh představenstva ŽOB, c) úmrtím. 1) Nejvyšším orgánem ŽOB je shromáždění členů. Článek 6 Shromáždění členů ŽOB 2) Do výlučné pravomoci shromáždění členů patří: a) schvalování Stanov ŽOB a jejich změn, b) volba a odvolání volených zástupců v orgánech ŽOB a FŽO, c) projednávání zpráv o činnosti orgánů ŽOB a usnášení se o nich, d) rozhodnutí o zániku členství podle článku 5, bod 1, písm. b) těchto Stanov, e) rozhodování o všech záležitostech, které si vyhradí. 3) Shromáždění členů rozhoduje s konečnou platností o všech záležitostech ŽOB, a to včetně těch, které trvale nebo dočasně svěřuje podle Stanov ŽOB nebo svým usnesením jiným orgánům ŽOB. Výjimku tvoří záležitosti, které jsou výlučně vyhrazeny orgánům FŽO a rabínovi ŽOB. 4) Shromáždění členů tvoří všichni členové ŽOB, kteří dosáhli věku 18 let. 5) Řádné shromáždění svolává představenstvo ŽOB na základě svého rozhodnutí, nejméně však jednou za rok. 6) Shromáždění, na jehož programu jsou volby členů orgánů ŽOB nebo členů orgánů FŽO, je volebním shromážděním. 7) Řádné volební shromáždění je představenstvo ŽOB povinno svolat v kalendářním roce, ve kterém uplynou čtyři roky od předchozího řádného volebního shromáždění. Mandát voleného člena orgánu ŽOB vzniká dnem volby a trvá, není-li uvedeno jinak, do příštích voleb (řádných nebo mimořádných). 8) Mimořádné shromáždění musí být svoláno do 30 dnů a mimořádné volební shromáždění musí být svoláno do 70 dnů, a to: a) požádá-li o to písemně nejméně 1/10 všech členů ŽOB, kteří dosáhli věku 18 let, b) rozhodne-li o tom shromáždění členů za účasti nejméně 1/4 všech členů ŽOB, kteří dosáhli věku 18 let, c) odstoupí-li volený orgán jako celek, d) rozhodne-li shromáždění členů o vyslovení nedůvěry volenému orgánu jako celku; v takovém případě je představenstvo ŽOB povinno svolat mimořádné volební shromáždění, e) je-li vyčerpán počet náhradníků a počet kooptovaných členů by převýšil 1/3 členů volených. 9) Členové ŽOB jsou informováni o svolání shromáždění členů individuální pozvánkou, která musí obsahovat přinejmenším program, místo konání, datum a čas zahájení. Program uvedený na pozvánce může být změněn pouze za souhlasu všech členů ŽOB. Pozvánka musí být doručena nejméně 14 dní před konáním shromáždění. 10) Shromáždění členů ŽOB je schopno usnášení, je-li přítomno alespoň 10 % členů ŽOB s právem volit. Shromáždění se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Jednání shromáždění řídí předseda ŽOB nebo jiná osoba, kterou na základě hlasování schválí shromáždění.

4 Článek 7 Představenstvo ŽOB 1) V době mezi shromážděními členů ŽOB je nejvyšším orgánem ŽOB představenstvo ŽOB, které rozhoduje ve všech zásadních záležitostech ŽOB, které nejsou výlučně vyhrazeny shromáždění členů ŽOB, rabínovi ŽOB, nebo orgánu FŽO. 2) Představenstvu ŽOB přísluší zejména: a) schvalovat roční rozpočty ŽOB, b) spravovat veškerý majetek ŽOB, c) rozhodovat o členství v ŽOB; uznávat přestupy (giury), vykonané Bejt dinem příslušného zaměření, respektovaného FŽO, d) rozhodovat o výši členských příspěvků, e) schvalovat přijetí a propuštění tajemníka ŽOB, f) schvalovat přijetí a propuštění rabínů a duchovních v souladu s pravidly FŽO a vytvářet příslušné rabináty, g) vykládat Stanovy ŽOB a volební a jednací řád ŽOB na základě doporučení revizní komise ŽOB, ve sporných případech požádat o rozhodnutí RFŽO, h) vydávat organizační řád ŽOB a jednací řád představenstva ŽOB, i) nakládat s majetkem movitým i nemovitým ŽOB (např. prodej, zástava, nájem, půjčka apod.). Nakládání s kultovým movitým a nemovitým majetkem je platné pouze se svolením rabína ŽOB, pokud ŽOB nemá rabína, pak se svolením orgánu FŽO. Nakládání s ostatním majetkem je konzultováno v rámci koordinační činnosti RFŽO. j) vyhradit si rozhodnutí ve věci, kterou prohlásí za zásadní vyjma těch, jež náleží výhradně do kompetence shromáždění členů, k) rozhodovat o ustavení a rušení právnických osob ŽOB a o vstupu ŽOB do existujících právnických osob a vystoupení z nich, je-li to účelné pro činnost ŽOB, a zřizovat či rušit vlastní hospodářská zařízení, l) navrhovat shromáždění členů zánik členství podle článku 5, bod 1, písm. b) těchto Stanov, m) určovat počet členů revizní komise ŽOB, n) navrhovat RFŽO kandidáty na členy správních a dozorčích rad organizací, zřízených FŽO, o) schvalovat kandidátní listinu pro volby do orgánů ŽOB, členů a náhradníků RFŽO a členů a náhradníků RKFŽO, navrhovat složení mandátové, volební a návrhové komise pro volby do orgánů ŽOB a FŽO volebnímu shromáždění, vyhotovit volební oznámení pro volby do orgánů ŽOB, RFŽO a RKF- ŽO. 3) Představenstvo ŽOB může usnesením přenést trvale nebo dočasně některé své kompetence na předsedu ŽOB. 4) Představenstvo ŽOB může přiznat výhody členů ŽOB (např.v oblasti sociální) i členům přidružených organizací FŽO v oblasti působnosti ŽOB nebo FŽO. 5) Představenstvo ŽOB může pozastavit nebo navrhnout zrušení mandátu svého člena v RFŽO se souhlasem dvoutřetinové většiny všech členů představenstva ŽOB v těchto případech: a) nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakovaně upozorňován po dobu nejméně 6 měsíců, b) dopustil-li se činu nebo chování, které by bylo v rozporu s jeho další činností v orgánu nebo komisi. O zrušení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší shromáždění členů ŽOB. 6) Představenstvo ŽOB může pozastavit nebo navrhnout zrušení mandátu svého člena v RKFŽO se souhlasem dvoutřetinové většiny všech členů představenstva ŽOB v těchto případech: a) nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakovaně upozorňován po dobu nejméně 6 měsíců, b) dopustil-li se činu nebo chování, které by bylo v rozporu s jeho další činností v orgánu nebo komisi. O zrušení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší shromáždění ŽOB. Konečné rozhodnutí o zrušení mandátu oznámí představenstvo ŽOB písmeně RFŽO. 7) Představenstvo ŽOB je tvořeno členy, které zvolí shromáždění členů podle volebního řádu.

5 8) Počet volených členů představenstva ŽOB se určí tak, že na každých i započatých 50 členů ŽOB se volí 1 člen představenstva ŽOB. Počet volených členů představenstva ŽOB činí nejméně 3 členy; toto ustanovení má přednost před počtem podle volebního klíče. Klesne-li v průběhu volebního období počet členů představenstva ŽOB pod tři, doplní počet členů představenstvo ŽOB kooptací. 9) Funkční období členů představenstva ŽOB je čtyřleté. Funkce voleného člena představenstva ŽOB zaniká volbou nového člena představenstva ŽOB, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. 10) Člen představenstva ŽOB může rezignovat na své členství nebo funkci v představenstvu ŽOB. Svou rezignaci oznámí písemně představenstvu ŽOB, které rezignaci projedná na nejbližším zasedání; termínem projednání končí funkční období rezignujícího člena. 11) Člen představenstva ŽOB pozbývá svého mandátu v představenstvu ŽOB, pokud pozbyl členství ve své ŽOB. Představenstvo ŽOB může pozastavit mandát člena představenstva ŽOB se souhlasem dvoutřetinové většiny všech členů představenstva ŽOB v těchto případech: a) nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakovaně upozorňován po dobu nejméně 3 měsíců, b) dopustil-li se činu nebo chování, které by bylo v rozporu se zájmy ŽOB a FŽO. O pozastavení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší shromáždění členů ŽOB. 12) Představenstvo ŽOB volí ze svého středu předsedu ŽOB, nejvýše dva místopředsedy ŽOB. 13) Představenstvo ŽOB se schází na svých schůzích. Schůzi představenstva ŽOB svolává předseda ŽOB nebo pověřený člen představenstva ŽOB (viz článek 8, bod 3 těchto Stanov) podle potřeby nebo kdykoliv o to požádá nejméně 1/3 členů představenstva ŽOB, nejméně však 4x ročně. 14) Členové představenstva ŽOB jsou informováni o schůzích představenstva ŽOB pozvánkou, která musí obsahovat přinejmenším program, místo konání, datum a čas zahájení. Pozvánka se doručuje osobně, poštou nebo elektronickou poštou tak, aby byla doručena nejméně 14 dní před konáním schůze představenstva ŽOB. Členové představenstva ŽOB se mohou práva na doručení pozvánky vzdát; tato skutečnost se vyznačí v zápise ze schůze. 15) Schůzi představenstva ŽOB řídí předseda ŽOB nebo pověřený člen představenstva ŽOB, který pořizuje o průběhu schůze zápis. V zápise uvede zejména přítomné osoby, program, místo konání, datum a čas zahájení schůze a podstatný obsah jednání, jímž jsou zejména usnesení představenstva ŽOB. 16) Představenstvo ŽOB je schopno usnášení, je-li přítomna nejméně polovina všech členů představenstva ŽOB. Představenstvo ŽOB se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných. 17) Schůzí představenstva ŽOB se zúčastňují všichni členové revizní komise ŽOB s poradním hlasem. 18) Ke splnění některých svých úkolů může představenstvo ŽOB zřídit stálé nebo dočasné komise jako své poradní orgány. Dočasná komise končí svou činnost po splnění zadaného úkolu. Stálá komise končí svou činnost rozhodnutím orgánu, který ji zřídil, nebo skončením jeho činnosti. 19) Mandát člena představenstva ŽOB je vykonáván osobně a nelze jej, ani dočasně, přenést na jinou osobu. 20) Členství v představenstvu ŽOB je neslučitelné s členstvím v revizní komisi ŽOB. Článek 8 Předseda ŽOB 1) Předseda ŽOB je statutárním zástupcem ŽOB, zastupuje ŽOB navenek a jedná jménem ŽOB. Ve své činnosti je vázán usneseními shromáždění členů a představenstva ŽOB. Předseda ŽOB je ze své činnosti odpovědný představenstvu ŽOB. Předseda ŽOB odpovídá za řádné vedení členské evidence.

6 2) Předseda ŽOB ve spolupráci s představenstvem ŽOB a rabinátem řídí činnost ŽOB. Pokud ŽOB nemá tajemníka, předseda ŽOB zároveň zabezpečuje plnění usnesení shromáždění členů a představenstva ŽOB a odpovídá za řádnou činnost správního aparátu ŽOB. 3) Místopředsedové ŽOB a ostatní členové představenstva ŽOB jednají jménem ŽOB jen z pověření předsedy ŽOB a v rozsahu jím určeném. Nemůže-li předseda ŽOB přechodně svou funkci vykonávat, pověří svým zastupováním jednoho z místopředsedů ŽOB s určením rozsahu oprávnění. Nemůže-li předseda ŽOB vykonávat svou funkci trvale nebo delší dobu nebo není-li schopen určit svého zástupce, určí představenstvo ŽOB, který z místopředsedů ŽOB bude vykonávat funkci úřadujícího místopředsedy ŽOB s úplným oprávněním výkonu funkce předsedy ŽOB. Představenstvo ŽOB určí zároveň dobu pověření. 4) Předseda ŽOB přijímá a propouští zaměstnance ŽOB. Článek 9 Tajemník ŽOB 1) Tajemník ŽOB zabezpečuje plnění usnesení shromáždění členů a představenstva ŽOB, řídí a organizuje činnost správního aparátu ŽOB a odpovídá za jeho řádný chod. 2) Tajemník ŽOB je zaměstnancem ŽOB z řad členů ŽOB. Tajemníka přijímá a propouští předseda ŽOB na základě schválení představenstva ŽOB. 3) Představenstvo ŽOB může rozhodnout, že s ohledem na rozsah úkolů nebude ŽOB zřizovat funkci tajemníka. V tom případě plní povinnosti tajemníka ŽOB předseda ŽOB. 1) V čele rabinátu stojí rabín ŽOB. Článek 10 Rabinát ŽOB 2) Rabinát ŽOB projednává a řeší náboženské, kultové a rituální záležitosti v okruhu působnosti ŽOB. Článek 11 Rabín ŽOB 1) Rabín ŽOB je přijímán a propouštěn předsedou ŽOB na základě schválení představenstva ŽOB. 2) Rabín ŽOB musí mít osvědčení o rabínské smicha vydané rabínskou institucí respektovanou FŽO. 3) Rabín ŽOB jmenuje duchovní ŽOB, a to kantory, šochety, rituální dozorce (mašgiachy), šamese, mohely a učitele náboženství, schválené představenstvem ŽOB. 4) Rabín ŽOB vyslovuje písemně svůj souhlas s veškerým nakládáním se hřbitovy, synagogami, sakrálními objekty a kultovými předměty v majetku ŽOB (např. s jejich prodejem, zástavou, pronájmem, se stavebními zásahy zásadního charakteru apod.). 5) Pokud ŽOB žádného rabína neustanoví, FŽO může pro příslušnou ŽOB jmenovat svého zástupce a pověřit ho výkonem některých pravomocí. V případě, že obec nemá vlastního rabína, v souladu s pravidly FŽO se jmenují duchovní ŽOB, a to kantoři, šocheti, rituální dozorci (mašgiachové), šámesové, mohelové a učitelé náboženství, schválení představenstvem ŽOB.

7 Článek 12 Revizní komise ŽOB 1) Revizní komise ŽOB: a) kontroluje dodržování Stanov FŽO, Stanov ŽOB, obecně závazných právních předpisů, usnesení, pokynů a směrnic orgánů ŽOB a FŽO, b) kontroluje účelnost hospodaření s prostředky ŽOB, c) projednává předané připomínky a stížnosti a předkládá je s návrhy k řešení představenstvu ŽOB, d) navrhuje představenstvu ŽOB výklad stanov a volebního a jednacího řádu. Zprávy o své činnosti a provedených kontrolách podává představenstvu ŽOB a shromáždění členů ŽOB a předkládá návrhy na opatření. 2) Počet členů revizní komise se určí tak, že na každých i započatých 100 členů ŽOB se volí 1 člen revizní komise. Počet členů revizní komise ŽOB činí nejméně 3 členy; toto ustanovení má přednost před počtem podle volebního klíče. Klesne-li v průběhu volebního období počet členů revizní komise ŽOB pod tři, doplní počet členů revizní komise ŽOB kooptací. 3) Funkční období členů revizní komise ŽOB je čtyřleté. Funkce člena revizní komise ŽOB zaniká volbou nového člena revizní komise ŽOB, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. 4) Člen revizní komise ŽOB může rezignovat na své členství nebo funkci v revizní komisi ŽOB. Svou rezignaci oznámí písemně revizní komisi ŽOB, která rezignaci projedná na nejbližším zasedání; termínem projednání končí funkční období rezignujícího člena. 5) Člen revizní komise ŽOB pozbývá svého mandátu, pokud pozbyl členství ve své ŽOB. Představenstvo ŽOB může pozastavit mandát člena revizní komise ŽOB se souhlasem dvoutřetinové většiny všech členů představenstva ŽOB v těchto případech: a) nevykonává-li řádně svou funkci bez závažných důvodů, ač byl na to opakovaně upozorňován po dobu nejméně 3 měsíců, b) dopustil-li se činu nebo chování, které by bylo v rozporu s jeho další činností v revizní komisi ŽOB. O pozastavení mandátu rozhodne s konečnou platností nejbližší shromáždění členů ŽOB. 6) Revizní komise ŽOB volí ze svého středu předsedu revizní komise ŽOB. Všichni členové revizní komise ŽOB mají právo účastnit se schůzí představenstva ŽOB s poradním hlasem. 7) Revizní komise ŽOB má právo pozastavit rozhodnutí představenstva ŽOB v případě, že rozhodnutí není v souladu s předchozími ustanoveními článku 12 bod 1. Pokud představenstvo ŽOB trvá na svém rozhodnutí, je povinno svolat shromáždění členů ŽOB k rozhodnutí věci, a to do 30 dnů od doručení pozastavovacího rozhodnutí revizní komise ŽOB. 8) Mandát člena revizní komise ŽOB je vykonáván osobně a nelze jej, ani dočasně, přenést na jinou osobu. 9) Členství v revizní komisi ŽOB je neslučitelné s členstvím v představenstvu ŽOB. 10) Revizní komise ŽOB je schopna usnášení, je-li přítomna nejméně polovina všech členů komise. Revizní komise ŽOB se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných. 11) Revizní komise ŽOB se schází na svých schůzích. Schůzi revizní komise ŽOB svolává předseda revizní komise ŽOB nebo pověřený člen revizní komise ŽOB podle potřeby nebo kdykoliv o to požádá nejméně 1/3 členů revizní komise ŽOB, nejméně však 4x ročně. 14) Členové revizní komise ŽOB jsou informováni o schůzích revizní komise ŽOB pozvánkou, která musí obsahovat přinejmenším program, místo konání, datum a čas zahájení. Pozvánka se doručuje osobně, poštou nebo elektronickou poštou tak, aby byla doručena nejméně 14 dní před konáním schůze revizní komise ŽOB. Členové revizní komise ŽOB se mohou práva na doručení pozvánky vzdát; tato skutečnost se vyznačí v zápise ze schůze.

8 15) Schůzi revizní komise ŽOB řídí předseda revizní komise ŽOB nebo pověřený člen revizní komise ŽOB, který pořizuje o průběhu schůze zápis. V zápise uvede zejména přítomné osoby, program, místo konání, datum a čas zahájení schůze a podstatný obsah jednání, jímž jsou zejména usnesení revizní komise ŽOB. Článek 13 Volební a jednací řád 1) Součástí těchto Stanov je volební a jednací řád, který upravuje jednání Shromáždění členů ŽOB, volbu orgánů ŽOB a volbu zástupců a náhradníků zástupců ŽOB v Radě Federace židovských obcí a v Revizní komisi FŽO. Článek 14 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 1) ŽOB nabyla právní subjektivity zápisem v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR dne číslo / ) Složení, volbu a ustanovení orgánů ŽOB upravují Stanovy a volební řád. 3) V případě zániku ŽOB jmenuje RFŽO likvidační komisi, která rozhodne majetkoprávní vypořádání, včetně práv a závazků případných nástupnických organizací. 4) Schválením těchto Stanov se ruší všechny dříve schválené Stanovy ŽOB, jednací a volební řády. 5) Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení shromážděním členů ŽOB. 6) Tyto Stanovy byly schváleny shromážděním členů ŽOB dne V Brně dne Předseda ŽOB Ing. Pavel Fried JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD pro jednání Shromáždění členů ŽOB a volbu orgánů ŽOB a volbu zástupců a náhradníků zástupců ŽOB v Radě Federace židovských obcí a v Revizní komisi FŽO Hlava I Všeobecná a společná ustanovení Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1) Tento jednací a volební řád upravuje jednání Shromáždění členů ŽOB (dále Shromáždění), volbu orgánů ŽOB a volbu zástupců a náhradníků zástupců ŽOB v Radě Federace židovských obcí (dále jen RF- ŽO) a v Revizní komisi FŽO (dále jen RKFŽO). 2) Jednací a volební řád je součástí Stanov ŽOB.

9 Hlava II Jednací řád Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Shromáždění členů ŽOB je nejvyšším orgánem ŽOB, který je svoláván způsobem uvedeným ve Stanovách ŽOB a jehož jednání se řídí tímto jednacím řádem. Článek 2 Zahájení jednání Shromáždění členů ŽOB 1) Jednání Shromáždění řídí předseda ŽOB do doby zvolení orgánů Shromáždění. 2) V čase zahájení jednání Shromáždění uvedeném v pozvánce provede představenstvo ŽOB nebo jím pověřená osoba při příchodu členů do jednací místnosti prezenci přítomných členů Shromáždění, a to ověřením totožnosti účastníka Shromáždění podle jeho osobních dokladů a v případě usnášeníschopnosti Shromáždění předseda ŽOB zahájí jednání Shromáždění. 3) Po zahájení jednání Shromáždění volí orgány Shromáždění, kterými jsou: - předseda Shromáždění, - mandátová komise, - návrhová komise, - volební komise (pouze v případě, že na programu Shromáždění jsou volby - viz Hlava III), - zapisovatel/-ka, - dva ověřovatelé zápisu. 4) Všechny komise jsou voleny jako tříčlenné. Členství ve dvou a více orgánech Shromáždění není možné. V případě volebního Shromáždění (viz Hlava III) není možné členství v orgánech Shromáždění u osob uvedených na kandidátních listinách. Členy orgánů Shromáždění mohou být pouze členové ŽOB. 5) Návrhy kandidátů na předsedu Shromáždění, členy komisí a ověřovatele zápisu předkládá představenstvo ŽOB a doplňuje je o návrhy z pléna. 6) Volba orgánů Shromáždění je veřejná. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Shromáždění. Do doby zvolení orgánů valné hromady nebo v případě jejich nezvolení zajišťuje jejich činnost představenstvo ŽOB a předseda ŽOB. 7) Každá komise po svém zvolení zvolí ze svých členů předsedu komise. Článek 3 Jednání Shromáždění členů ŽOB 1) Po skončení voleb orgánů Shromáždění řídí další jednání Shromáždění zvolený předseda Shromáždění tak, že Shromáždění projedná jednotlivé body programu v pořadí uvedeném na pozvánce. 2) Jednání vede předseda Shromáždění tak, že jednotlivé body programu jsou projednávány vždy samostatně s tím, že nejprve k nim přednese zprávu navrhovatel předmětného bodu programu a následně se k nim v diskusi vyjádří dle svého zájmu orgány ŽOB a jednotliví členové Shromáždění. Předseda Shromáždění má právo omezit časový rozsah jednotlivých příspěvků na 3 minuty. Po skončení diskuse předseda Shromáždění zahájí hlasování k přijetí usnesení k projednanému bodu programu. Toto hlasování je veřejné. 3) O jednotlivých návrzích se hlasuje v pořadí, v němž byly předloženy předsedovi Shromáždění. V případě, že návrh byl přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. V případě nepřijetí návrhu Shromáždění hlasuje bez přerušení jednání o dalším návrhu podle jeho pořadí.

10 4) Pokud kdykoliv v průběhu jednání Shromáždění opustí člen Shromáždění jednací místnost, nahlásí tuto skutečnost mandátové komisi, která oznámí aktuální počet přítomných předsedovi Shromáždění, a to zejména s ohledem na usnášeníschopnost Shromáždění. 5) Podle obsahu jednání o jednotlivých bodech programu připraví návrhová komise návrh usnesení, který v závěru jednání předloží Shromáždění ke schválení. O usnesení se hlasuje veřejným hlasováním. 6) Po projednání všech bodů programu předseda Shromáždění prohlásí program za projednaný a Shromáždění ukončí. Článek 4 Závěrečná ustanovení 1) Po skončení jednání Shromáždění představenstvo ŽOB zabezpečí vyhotovení zápisu, který podepíše zapisovatel/-ka a ověřovatelé zápisu. 2) Zápis musí být vyhotoven a ověřen do 10 dnů ode dne konání Shromáždění a uložen v písemných materiálech ŽOB. Hlava III Volební řád Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Shromáždění členů ŽOB, na jehož programu jsou volby se nazývá volebním Shromážděním. 2) Jednání volebního Shromáždění se řídí tímto volebním řádem a přiměřeně jednacím řádem. 1) Volební právo je všeobecné, rovné, přímé a tajné. Článek 2 Volební právo 2) Právo volit volitelné členy orgánů ŽOB a zástupce a náhradníky zástupců ŽOB v RFŽO a v RKFŽO mají všichni členové ŽOB starší 18 let. 3) Právo kandidovat na místa volitelných členů v orgánech ŽOB a zástupců a náhradníků zástupců ŽOB v RFŽO a v RKFŽO mají všichni členové ŽOB starší 18 let. Článek 3 Příprava voleb 1) Představenstvo ŽOB nejméně 60 dnů před dnem konání volebního Shromáždění: a) odešle všem voličům a RFŽO oznámení o volbách, které musí mimo náležitostí stanovených jednacím řádem, obsahovat: - označení orgánů, do kterých se volby konají, - počet volených členů orgánu, do kterého se volby konají, - datum konání volebního Shromáždění, - obsah a lhůtu pro doručení přihlášek ke kandidatuře ve volbách, - oznámení o možnosti korespondenční volby (pouze pokud byl tento způsob volby umožněn). b) jmenuje volební, mandátovou a návrhovou komisi za těchto podmínek: - členy komisí mohou být pouze členové ŽOB, - komise jsou tříčlenné, - komise pracují jako designované do doby zvolení komisí volebním Shromáždění, - členství ve volební a mandátové komisi je neslučitelné s kandidaturou ve volbách.

11 2) Přihláška ke kandidatuře ve volbách, kterou členové ŽOB podávají volební komisi, musí být doručena do sídla ŽOB nejméně 30 dnů před dnem konání volebního Shromáždění a musí obsahovat: - označení orgánu, do kterého kandidát kandiduje, - jméno, příjmení, rok narození,adresu trvalého bydliště a podpis kandidáta. Pokud počet kandidátů do příslušného orgánu nedosáhne uvedeného minimálního počtu, může představenstvo ŽOB doplnit kandidátní listinu o další kandidáty. Takto mohou být na kandidátní listinu doplněni pouze kandidáti, kteří písemně vysloví s kandidaturou souhlas. 3) Mandátová komise v době dnů před dnem konání volebního Shromáždění ověří přihlášky kandidátů do voleb, zařadí je na kandidátní listinu/-y pro volbu/-y do orgánů, které mají být voleny. Na jednotlivých kandidátních listinách uvede kandidáty v abecedním pořadí a dále u uvede: - označení orgánu, do kterého se volby konají, - jméno, příjmení a rok narození kandidátů, - pořadová čísla kandidátů, - datum konání voleb, - počet volených členů orgánu, - místo pro vyznačení počtu zaškrtnutých kandidátů, - upozornění na počet volených členů orgánu, k němuž se kandidátní listina vztahuje. 4) Představenstvo ŽOB kandidátní listiny označí razítkem ŽOB. Kandidátní listiny budou takto vyhotoveny v počtu odpovídajícím počtu voličů. 5) Představenstvo vytvoří nejpozději 65 dnů před dnem konání volebního Shromáždění seznam voličů podle členské evidence, jehož správnost ověří mandátová komise. 6) Počet členů orgánů, do kterých se volby konají, je určen Stanovami ŽOB (orgány ŽOB) a Statutem FŽO (orgány FŽO). 7) Představenstvo ŽOB může rozhodnout, že umožní korespondenční volbu těm voličům, kteří se k volbám nedostaví. Podmínky a způsob korespondenční volby jsou uvedeny v čl. 5. Článek 4 Provedení voleb 1) Mandátová komise rozešle voličům kandidátní listinu/-y pro všechny volby, které se podle programu Shromáždění budou konat, nejméně 20 dnů před konáním volebního Shromáždění. 2) Mandátová komise při vstupu voliče do volební místnosti ověří totožnosti voliče, zapíše jej do seznamu přítomných a předseda mandátové komise podepíše kandidátní litiny, které volič obdržel (viz čl. 4 bod 1). V případě, že volič nebude mít kandidátní listiny k dispozici, vydá mu mandátová komise nové kandidátní listiny. Vydání náhradních listin není možné poté, co byly voliči kandidátní listiny podepsány (např. v případě jejich ztráty apod.). 3) Volby jako jeden z bodů programu Shromáždění se zahájí, je-li v dobu jejich zahájení Shromáždění usnášeníschopné. 4) Volby řídí předseda volební komise. Před zahájením hlasování poučí přítomné o ustanoveních volebního řádu a průběhu volebního aktu. Výslovně upozorní na tyto skutečnosti: - kterého orgánu se volba týká, - na počet volených členů orgánu, jehož se volba týká, - na způsob označení kandidátů, které se volič rozhodne volit, - na podmínky platnosti volby. 5) Na kandidátní listině je možno označit maximálně takový počet kandidátů, který se rovná počtu členů voleného orgánu. V případě, že volič označí více kandidátů, než je počet volených členů orgánu nebo neoznačí žádného kandidáta, je taková kandidátní listina neplatná. 6) Po poučení podle čl. 4 bod 4 předseda volební komise zahájí volby.

12 7) Voliči hlasují tak, že kandidátní listiny vloží do připravené urny, která byla před volebním aktem zkontrolována a zapečetěna. 8) Předseda volební komise po přiměřené době poskytnuté pro hlasování, prohlásí volbu za skončenou. 9) Po skončení volby může Shromáždění se souhlasem volební komise pokračovat v projednávání programu, které řídí předseda Shromáždění. 10) Volební komise otevře volební urnu, vyřadí neplatné kandidátní listiny a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. 11) Podle počtu obdržených hlasů sestaví volební komise pořadí kandidátů. Při rovnosti hlasů dvou či více kandidátů určí volební komise jejich pořadí losováním. Členem orgánu jsou zvoleni ti kandidáti, kteří se umístí v pořadí do místa odpovídajícího počtu volených členů orgánu. 12) Po určení pořadí kandidátů vyhlásí volební komise výsledek voleb a svolá ustavující schůze představenstva ŽOB a revizní komise ŽOB, a to tak, že se budou konat ihned po skončení Shromáždění. Tyto schůze řídí předseda volební komise do doby zvolení předsedy ŽOB a předsedy revizní komise ŽOB. 13) Pokud počet zvolených členů orgánů ŽOB nebo zástupců a náhradníků zástupců ŽOB v RFŽO a v RKFŽO nedosáhne stanoveného počtu, může představenstvo ŽOB vyhlásit dodatečnou volbou. 14) O průběhu voleb pořídí volební komise zápis do 48 hodin po skončení volebního Shromáždění. Zápis musí obsahovat jména členů volební komise, počátek a konec voleb, všechna usnesení volební komise se stručným zdůvodněním, počet prezentovaných voličů, jména, příjmení a adresy zvolených členů orgánů, které byly voleny, s uvedením počtu obdržených hlasů v pořadí zjištěném volební komisí. Zápis o průběhu voleb podepíší všichni členové volební komise, originál si ponechá předseda volební komise a dvě kopie odevzdá nově zvolenému předsedovi ŽOB, který zajistí zaslání jedné kopie RFŽO. 15) Předseda ŽOB zajistí zveřejnění výsledků voleb a ustavujících schůzí členům ŽOB do 14 dnů po konání volebního Shromáždění tak, že je zašle všem voličům; tento postup může být nahrazen zveřejněním výsledků voleb a ustavujících schůzí ve vydání Kachol Velavan, které bude nejdříve následovat po termínu voleb. Článek 5 Korespondenční volba 1) Korespondenční volba je možná pouze na základě rozhodnutí představenstva ŽOB. 2) V případě korespondenční volby musí být volební oznámení a kandidátní listiny s poučením týkajícím se podmínek korespondenční volby rozeslány voličům nejméně 20 dnů před konáním volebního Shromáždění. 3) Volič, který volí korespondenčně, zašle upravené kandidátní listiny složené tiskem dovnitř a přelepené, v dopise s označením VOLBY na adresu ŽOB tak, aby byl dopis doručen nejméně 3 dny před konáním voleb. Na obálce musí být uvedena jméno, adresa a rok narození odesilatele (dále jen volební dopis). 4) Představenstvem ŽOB pověřený člen ŽOB, kterého představenstvo ŽOB bude Shromáždění navrhovat jako kandidáta na člena volební komise, překontroluje po doručení volebního dopisu, zda se jedná o voliče a neotevřenou obálku převezme. 5) Před zahájením voleb volební komise označí ve volebním seznamu podle došlých volebních dopisů korespondenční voliče. V případě, že korespondenční volič se dostaví k volbám osobně a byla mu vydána kandidátní listina, volební komise jeho volební dopis včetně obsahu vyřadí. 6) Po této kontrole volebních dopisů a účasti členů na Shromáždění volební komise jednotlivé dopisy otevře, označí kandidátní listiny na nepotištěné straně razítkem ŽOB, podpisem předsedy volební komise a vloží je nerozlepené do volební urny. 7) Po vložení kandidátních listin zaslaných ve volebních dopisech následuje volba podle čl. 4.

13 Hlava IV Závěrečná ustanovení Článek 1 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 1) Tento jednací a volební řád byl schválen Shromážděním členů ŽOB jako součást Stanov ŽOB. 2) Schválením tohoto jednacího a volebního řádu se ruší všechny dříve schválené jednací nebo volební řády. 3) Jednací a volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Shromážděním členů ŽOB. V Brně dne Předseda ŽOB Ing. Pavel Fried

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES)

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) ve znění schváleném přípravným výborem na jeho jednání konaného v Praze, Karlovo

Více

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD 1/11 OBSAH: Čl. 1 Rozsah působnosti 3 Díl I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 Čl. 2 Školská rada 3 Čl. 3 Členství ve školské radě 3 Čl. 4 Volební

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s. (dále v textu pouze klub ) 2. Sídlo: Ovčárská 471/1, 108 00 Praha 10 Malešice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn)

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Název: SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, o.s. Sídlo: Pod Dlážděnkou 4, Praha 8, PSČ 182 00 Článek 1 Název a sídlo

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I.

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I. VOLEBNÍ ŘÁD Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento volební řád upravuje postup při volbě členů školské

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú.

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Preambule Ústav lékového průvodce, z.ú. chce být respektovaným zprostředkovatelem informací a rádcem pacientů, lékařů a dalších zdravotníků, plátců, státní

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada Stanovy Svazku obcí Jezero Milada ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Dle ustanovení 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené obce založily dobrovolný svazek obcí pod

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

S t a n o v y. Společenstva českých optiků a optometristů. - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v. Č l á n e k 1

S t a n o v y. Společenstva českých optiků a optometristů. - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v. Č l á n e k 1 S t a n o v y Společenstva českých optiků a optometristů - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v Č l á n e k 1 Název a sídlo spolku /1/ Název spolku zní Společenstvo českých optiků a optometristů.

Více

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz (dále jen Svaz nebo ČRS ) je občanské sdružení, nestátní nezisková organizace sportovního charakteru, podle zákona

Více

NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y

NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y 2012 STANOVY NIZOZEMSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Čl. 1. Název a sídlo 1) Název organizace je: Nizozemsko-česká obchodní komora a byla založena v souladu ustanoveními

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny,

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Č eske asociace discgolfu, z. s.

Č eske asociace discgolfu, z. s. STANOVY Č eske asociace discgolfu, z. s. Název spolku: Česká asociace discgolfu, z. s. Užívaná zkratka: ČADG Užívaný anglický překlad názvu spolku: Czech discgolf association, z. s. Sídlo: Jílovišťská

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Volební řád do školské rady

Volební řád do školské rady Volební řád do školské rady Rakouské gymnázium v Praze o.p.s., se sídlem na adrese Praha 7, U Uranie 14, PSČ: 170 00, Česká republika, IČ: 261 55 281, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více