Stanovy spolku Asociace developerů z.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy spolku Asociace developerů z.s."

Transkript

1 Stanovy spolku Asociace developerů z.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Spolek s názvem Asociace developerů z.s. (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2) Spolek je dobrovolným zájmovým spolkem právnických a fyzických osob, které vyvíjejí svou podnikatelskou činnost v oblasti stavebního a investičního developmentu na území České republiky. Článek 2 Název a sídlo Spolku 1) Název Spolku je Asociace developerů z.s. 2) Sídlo Spolku se nachází v Praze. Článek 3 Účel a cíle Spolku Základním účelem Spolku je prosazování společných profesních zájmů developerů, zlepšení mediálního obrazu developerů, podpora vysokého etického standardu v oblasti developerské činnosti a nastavování a prosazování dodržování příslušných protikorupčních standardů mezi developery, nastavování a prosazování odpovědnosti developerů za zlepšování veřejných prostor, jakož i další osvětová a zájmová činnost na podporu developerů a jejich činnosti. Smyslem činnosti Spolku není prosazování individuálních zájmů jednotlivých členů. Článek 4 Předmět činnosti Spolku 1) Hlavní činností Spolku jsou zejména tyto činnosti: Prosazování a ochrana profesních a veřejných zájmů členů Spolku, jež jsou v souladu s příslušnými právním předpisy; Ochrana životního prostředí, zejména přírody a krajiny ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny), v platném znění; Výchovná a vzdělávací činnost v oblasti urbanismu, ekonomie, životního prostředí a krajiny; Zastupování zájmů developerů při jednáních s vládou, orgány státní správy a samosprávy, odbornými asociacemi, s místními zástupci mezinárodních organizací v oblasti developerské činnosti, s laickou a odbornou veřejností a jejich zájmovými a profesními uskupeními; Nastavování a prosazování dodržování příslušných protikorupčních standardů mezi developery Přispívání ke kultivaci developerského prostřední prostřednictvím svého Etického kodexu; Zasazovat se o upevňování etických standardů ve spolupráci s dodavateli služeb a zboží při 1

2 provádění developerské činnosti; Zjištění expertíz a stanovisek v otázkách týkajících se developerské činnosti, včetně sladění s principy Evropské Unie; zajištění výměny názorů a know-how mezi členy Spolku navzájem, jakož i s relevantními vládními a nevládními organizacemi atp. Získávání finančních prostředků pro naplnění účelu Spolku v podobě grantů, projektů apod. 2) Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z vedlejší činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku. Spolek provozuje tuto vedlejší činnost: Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a kulturních a odborných akcí; Vzdělávací a poradenská činnost v oblasti urbanismu, ekonomice rozvoje měst a obcí, životního prostředí a krajiny a socioekonomické dopady v urbánní rozvojové strategii. 3) Činnost Spolku je založena na práci jeho členů. Spolek může zaměstnávat zaměstnance k uskutečňování svých činností. Článek 5 Členství ve Spolku 1) Členství ve Spolku je dobrovolné a má formu členství řádného. Spolek má neomezený počet členů a je otevřený. 2) Zakládajícími členy Spolku jsou: AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: , se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ Atkins a Langford Development s.r.o., IČO: , se sídlem Voršilská 130/10, Nové Město, Praha 1 CENTRAL GROUP a.s., IČO: , se sídlem Praha 4 - Nusle, Na strži 1702/65, PSČ CRESTYL real estate, s.r.o., IČO: , se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, Praha 8 DARAMIS MANAGEMENT s.r.o., IČO: , se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, Praha 7 FINEP HOLDING, SE, IČO: , se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., IČO: , se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, Praha 8 KARIMPOL INTERNATIONAL, spol. s r.o., IČO: , se sídlem Praha 2, Na Bojišti 24/č.p. 1470, PSČ KARLÍN GROUP Management a.s., IČO: , se sídlem Pobřežní 667/78, Karlín, Praha 8 PASSERINVEST GROUP, a.s., IČO: , se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ Skanska Property Czech Republic, s.r.o., IČO: , se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4 STAR PRAGUE s.r.o., IČO: , se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ Ungelt Services a.s., IČO: , se sídlem Klimentská 1246/1, Praha 1 - Nové Město 2

3 3) Členem Spolku se může stát každá právnická osoba založená a existující podle Českého práva, nebo fyzická osoba (OSVČ), podnikající v oblasti stavebního a investičního developmentu na území České republiky, která souhlasí s účelem a cíli Spolku a jeho stanovami. Členství ve Spolku je vázáno na povinnost zaplatit ve prospěch Spolku jednorázový členský vklad. Jednorázový členský vklad je splatný ke dni vzniku členství ve Spolku bezhotovostním převodem na účet Spolku. 4) O vzniku členství ve Spolku rozhoduje valná hromada jako nejvyšší orgán Spolku, a to na základě žádosti zájemce o členství ve Spolku. Členství každé takové osoby ve Spolku vzniká dnem, kdy valná hromada rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat obchodní firmu, název nebo jméno a příjemní, adresu sídla nebo místa podnikání, IČO a údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence, telefonické spojení a ovou adresu, výslovný souhlas se stanovami spolku, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho oprávněného zástupce. Každý z členů Spolku je oprávněn se vyjádřit k přijetí nového zájemce o členství za člena Spolku, nejpozději však do konání valné hromady, která o vzniku členství žadatele rozhoduje. Valná hromada rozhoduje o přijetí žadatele na svém nejbližší zasedání po dni podání přihlášky, na níž žadatel prezentuje svou osobu, svou činnost, historii a důvody svého zájmu o členství ve Spolku. 5) Spolek vede seznam svých členů. Seznam obsahuje zejména obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, adresu sídla nebo místa podnikání a IČO. Zápisy do seznamu členů a jeho aktualizaci zabezpečuje představenstvo. Zápis každého nového člena do seznamu členů provede představenstvo do 14 dnů ode dne splnění všech podmínek pro vznik členství. 6) Členství ve Spolku zaniká a) písemným oznámením člena o vystoupení ze Spolku b) vyloučením člena dle odstavce 8) níže c) rozhodnutím soudu d) zánikem nebo úmrtím člena e) zrušením Spolku. 7) Členství člena ve Spolku je možno ukončit písemným oznámením člena o jeho vystoupení dle odst. 6) písm. a) tohoto článku. V takovém případě zaniká členství člena ve Spolku ke konci kalendářního roku, v němž bylo písemné oznámení člena o jeho vystoupení ze Spolku doručeno představenstvu. Oznámení o vystoupení ze Spolku musí být zasláno Spolku písemně buď doporučenou poštou na adresu sídla Spolku, nebo předáno osobně předsedovi představenstva nebo některému z místopředsedů představenstva. 8) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena Spolku, poruší-li člen Spolku své povinnosti člena vyplývající pro něho ze stanov Spolku a/nebo rozhodnutí valné hromady závažným způsobem, nebo opakovaně, zejména pokud je v prodlení s úhradou svého členského vkladu, členského příspěvku, pokud neuhradil ztrátu Spolku podle rozhodnutí valné hromady nebo v případě závažného či opakovaného porušení Etického kodexu na základě rozhodnutí etické komise. Rozhodnutím představenstva o vyloučení člena Spolku zaniká členství tohoto člena ve Spolku dnem, který byl v rozhodnutí stanoven a není-li stanoven pak dnem, ve kterém bylo toto rozhodnutí přijato. V takovém případě nemá vyloučený člen právo na vrácení již zaplaceného členského vkladu nebo členského příspěvku, dojde-li k jeho vyloučení v průběhu kalendářního roku po jejich zaplacení. Na žádost člena Spolku vydá představenstvo písemné potvrzení o zániku jeho členství. Proti rozhodnutí představenstva má člen právo se odvolat k valné hromadě, a to do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení. 9) V případě zániku člena, který je právnickou osobou, zaniká členství dnem právní moci rozhodnutí o výmazu takové osoby z obchodního rejstříku nebo jiné evidence. V případě úmrtí člena, který je 3

4 fyzickou osobou, pak zaniká členství tímto dnem. 10) V případě přeměny člena Spolku za podmínek zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev přechází jeho členství ve Spolku a práva a závazky s ním spojené na právního nástupce tohoto člena jen v případě, vysloví-li s tím souhlas valná hromada nebo představenstvo Spolku. Článek 6 Práva a povinnosti členů 1) Každý člen je povinen aktivně napomáhat podle svých možností činnosti Spolku v souvislosti s naplňováním účelu a cílů v rámci realizace předmětu činnosti Spolku, dodržovat stanovy Spolku a zachovávat dobrou pověst a renomé Spolku. 2) Každý z členů je povinen dodržovat tyto stanovy a Etický kodex Spolku, zejména je povinen splatit svůj členský vklad ve výši určené valnou hromadou a v souladu se stanovami Spolku hradit řádně a včas roční členský příspěvek ve výši určené valnou hromadou, a to ve lhůtách určených těmito stanovami. V případě, že členství osoby ve Spolku vznikne na základě rozhodnutí valné hromady v průběhu kalendářního roku, stanoví představenstvo konkrétní výši členského příspěvku takové osoby v tomto roce tak, že členský příspěvek bude představovat alikvótní část ročního členského příspěvku podle počtu započatých kalendářních měsíců, v němž má trvat členství do konce tohoto kalendářního roku. Členský příspěvek bude hrazen na základě za tím účelem Spolkem vystavených daňových dokladů faktur na účet Spolku. 3) Každý člen Spolku je povinen za účelem podpory chodu Spolku platit roční členský příspěvek ve výši určené valnou hromadou za každý kalendářní rok trvání členství. Členský příspěvek je splatný vždy do kalendářního roku, za který se příspěvek hradí. 4) Každý z členů Spolku je povinen podílet se na úhradě ztrát Spolku vzniklých při hospodaření Spolku podle zásad uvedených v článku 13. těchto stanov. 5) Členové mají právo obdržet od orgánů Spolku úplné a pravdivé informace o činnosti Spolku, zejména o jeho hospodaření a výsledcích činnosti ve formě výroční zprávy Spolku a podávat jednotlivým orgánům Spolku podněty, návrhy a připomínky. 6) Každý člen má právo účastnit se valné hromady Spolku a hlasovat na ní, má právo volit a být volen do orgánů Spolku, a to za podmínek stanovených těmito stanovami a podílet se na řízení Spolku požadováním vysvětlení, podáním návrhů či protinávrhů jednotlivým orgánům Spolku. Každý člen má právo nechat se zastoupit na valné hromadě zmocněncem, který předloží plnou moc. Plná moc platí pouze pro dané zasedání valné hromady a tato skutečnost musí být v plné moci výslovně uvedena. 7) Člen Spolku nemůže vykonávat hlasovací právo na valné hromadě Spolku, jestliže je v prodlení se splacením svého členského vkladu nebo ročního členského příspěvku. 8) Je-li člen Spolku s placením svého členského vkladu nebo ročního členského příspěvku v prodlení, může ho představenstvo Spolku pod pohrůžkou vyloučení vyzvat, aby tuto svoji povinnost splnil v dodatečné lhůtě, která však nesmí být kratší než 1 (jeden) měsíc. Člen Spolku, který nesplní tuto svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, může být valnou hromadou ze Spolku vyloučen. 9) Každý člen má povinnost plnit své závazky vůči Spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou či jednostranným příslibem. 10) Každý z členů je povinen Spolek informovat o podstatných skutečnostech týkajících se jeho osoby, které mohou mít vliv na existenci a trvání jeho členství ve Spolku, zejména o ztrátě nebo omezení 4

5 svého podnikatelského oprávnění, o přeměně na jinou společnost či obchodní korporaci, o změně právní formy, o zahájení insolvenčního řízení vůči jeho osobě nebo o prohlášení konkursu na jeho majetek. 11) Členové mají další práva a povinnosti uvedená ve stanovách a obecně závazných právních předpisech. Článek 7 Orgány Spolku Spolek má tyto orgány: Valná hromada Představenstvo Ředitel Kontrolní komise Etická komise Poradní komise Článek 8 Valná hromada Spolku 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku, který rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou těmito stanovami výslovně svěřeny do rozhodování jiných orgánů. 2) Do působnosti valné hromady náleží: a) schvalování změny stanov; b) volba a odvolání členů představenstva, kontrolní komise, etické komise a ředitele Spolku; c) projednávání a schvalování návrhu rozpočtu Spolku pro další účetní období a ročního plánu činnosti Spolku; d) projednávání výsledku hospodaření Spolku, schvalování účetní závěrky a výroční zprávy kontrolní komise Spolku a rozhodování o převedení zisku do dalšího kalendářního období nebo o uhrazení ztráty podle zásad uvedených v článku 13 těchto stanov; e) rozhodování o vzniku a zániku členství ve Spolku, resp. o vyloučení člena ze Spolku; f) rozhodování o členských vkladech a příspěvcích a jejich výši; g) schvalování Etického kodexu Spolku a jeho změn; h) rozhodování o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 3) Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou ročně (řádná valná hromada), a to do místa uvedeného v pozvánce na valnou hromadu. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo z vlastní iniciativy v případě potřeby, nebo z podnětu minimálně jedné třetiny všech členů Spolku. Podnět musí být podán k rukám předsedy představenstva Spolku a musí obsahovat datum, hodinu a místo konání mimořádné valné hromady tak, že mezi dnem podání podnětu a dnem konání mimořádné valné hromady musí uplynout lhůta alespoň 15 dnů, ne však více než 30 dnů. 4) Termín, místo a program valné hromady se oznámí členům Spolku ve lhůtě nejméně 15 dnů před dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. Za písemné oznámení termínu a programu valné hromady se považuje i rozeslání pozvánky elektronickou poštou. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen, souhlasí-li s tím nadpoloviční většina členů Spolku přítomných na valné hromadě, kteří jsou oprávněni hlasovat na valné hromadě. 5

6 5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: a) název a sídlo Spolku b) místo, datum a hodinu začátku valné hromady c) označení valné hromady jako řádné či mimořádné d) program jednání valné hromady. 6) Valná hromada Spolku zvolí na začátku konání orgány valné hromady, zejména předsedu valné hromady a zapisovatele. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí schůzi předseda představenstva Spolku. 7) O konání a průběhu valné hromady musí být vyhotoven písemný zápis, který podepisují předseda valné hromady a zapisovatel. K zápisu musí být připojeny návrhy a prohlášení předložené valnou hromadou k projednání a prezenční listina. Představenstvo zajistí vypracování zápisu z valné hromady do třiceti (30) dnů po jeho konání. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné, další činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. 8) Valná hromada Spolku je způsobilá platně rozhodovat (usnášet se), byla-li řádně svolána a je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů Spolku. 9) Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu zasláním nové pozvánky stejným způsobem, jakým byla svolána valná hromada, která nebyla usnášeníschopná, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od data, na nějž byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti (6) týdnů od data, na nějž byla svolána původní valná hromada a musí mít stejný program. Takto svolaná náhradní valná hromada bude usnášeníschopná bez ohledu na přítomnou většinu hlasů podle odstavce 8) tohoto článku. 10) Každý člen Spolku má při hlasování jeden hlas. 11) Valná hromada Spolku rozhoduje prostou většinou přítomných členů Spolku, nestanoví-li stanovy jinak, nebo pokud se pro konkrétní projednávaný bod valná hromada neusnese na jiném způsobu hlasování. V případě, že dojde při hlasování k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy představenstva Spolku. 12) Při hlasování o vzniku nebo zániku členství, zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, změně stanov, musí být rozhodnutí přijato alespoň 2/3 většinou přítomných členů Spolku. 13) Hlasování o přijetí rozhodnutí valné hromady Spolku se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada jinak. 14) Členové Spolku mohou přijímat veškerá rozhodnutí i mimo valnou hromadu (hlasování per rollam). V takovém případě představenstvo předloží písemný návrh usnesení Spolku členům Spolku k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen Spolku ve stanovené lhůtě, platí, že se zdržel hlasování. Představenstvo pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům Spolku. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům Spolku. Nedojde-li k přijetí žádného rozhodnutí o předloženém usnesení z důvodu nedodržení minimálního potřebného počtu hlasujících členů, hlasování se opakuje, a to nejpozději do 30 dnů ode dne rozeslání návrhu usnesení všem členům. K přijetí rozhodnutí o návrhu usnesení v takovém případě postačí většina počítaná ze všech členů, kteří o daném návrhu hlasovali. V podrobnostech upraví pravidla hlasování před každým hlasováním per rollam Představenstvo a rozešle je členům Spolku. Článek 9 Představenstvo 6

7 1) Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem Spolku, jehož členy volí valná hromada Spolku. Představenstvo je pětičlenné a ze svého středu si volí předsedu a dva místopředsedy. Členové představenstva jsou odpovědní za výkon své funkce valné hromadě Spolku. 2) Představenstvo řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nespadají do působnosti valné hromady nebo jiného orgánu Spolku. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady a uplatňuje usnesení přijatá valnou hromadou, jsou-li ve shodě s platnými zákony a těmito stanovami. 3) Členem představenstva se může stát pouze zástupce člena Spolku, a to fyzická osoba, plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a je zaměstnancem člena Spolku nebo byla tímto členem pověřena vykonávat funkci člena představenstva Spolku. Osoba, která nesplňuje výše uvedené požadavky, se nestane členem představenstva ani v případě, že valná hromada její volbu schválí. Za každého člena Spolku může být zvolen nejvýše jeden zástupce do představenstva. 4) Jakmile člen představenstva přestane splňovat některou z podmínek výkonu své funkce uvedenou v odstavci 3) tohoto článku či podle zvláštního předpisu, jeho funkce v představenstvu zaniká a tento člen je současně povinen o takové skutečnosti bezodkladně informovat představenstvo. Člen Spolku, o jehož zástupce se jednalo, bez zbytečného odkladu nominuje do představenstva na uvolněné místo náhradníka, který bude tuto funkci zastávat do konání nejbližší valné hromady. 5) Členové představenstva jsou voleni na funkční období dvou (2) let. Opakovaná volba je možná. Funkční období člena představenstva neskončí do doby zvolení nového člena představenstva. Tím není dotčeno právo člena představenstva odstoupit z funkce. Výkon funkce člena představenstva je bezúplatný. 6) Členství v představenstvu není slučitelné s výkonem funkce ředitele, člena kontrolní komise, člena etické komise, člena poradní komise a likvidátora Spolku. 7) Člen představenstva je oprávněn odstoupit ze své funkce. Toto rozhodnutí musí oznámit představenstvu písemně. Odstoupí-li některý z členů představenstva, musí do jednoho (1) měsíce valná hromada zvolit nového člena představenstva, ledaže člen Spolku, o jehož zástupce se jedná, nominuje na uvolněné místo náhradníka, který bude funkci člena představenstva vykonávat do konání nejbližší valné hromady. Tímto dnem zaniká funkce původního člena představenstva. 8) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svá práva s řádnou péčí a zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a skutečností, jejichž vyzrazení třetím stranám by mohlo poškodit Spolek. Členové představenstva nejsou odpovědní za škody způsobené Spolku provedením pokynů valné hromady tehdy, jestliže některý člen představenstva upozornil na jeho nevhodnost a požádal o zaznamenání námitky do zápisu z valné hromady a valná hromada přesto trvala na provedení tohoto nevhodného pokynu. Předchozí věta neplatí v případě, že pokyn je v rozporu s právními předpisy. 9) Představenstvo zajišťuje v souladu se stanovami řízení a kontrolu Spolku, včetně řádného vedení účetnictví. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádné, mimořádné a popř. předběžné účetní závěrky spolu s návrhem na převedení zisku nebo krytí ztrát. 10) Do působnosti představenstva náleží zejména: a) zajištění přípravy, průběhu a organizace valné hromady, včetně podkladů pro její jednání, b) vypracovávání dokumentů a podkladů, předkládaných valné hromadě ke schválení, a to zejména - ročního plánu činnosti Spolku pro další kalendářní období, - zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé kalendářní období, případně též výroční zprávu Spolku, 7

8 - účetní závěrku Spolku, včetně návrhu na převedení zisku nebo úhradu ztráty, - návrhu rozpočtu Spolku pro další kalendářní období, - návrhu Etického kodexu a jeho změn, c) vedení seznamu členů Spolku, d) zabezpečování plnění zákonem stanovených povinností vyplývajících z existence a činnosti Spolku, e) rozhodování o evidenci a nakládání s majetkem Spolku, f) rozhodování o přijímání zaměstnanců a sjednávání smluvního vztahu s ředitelem Spolku, včetně stanovení výše odměny ředitele, g) jmenování a odvolávání členů poradní komise, včetně projednání rezignace člena poradní komise na jeho funkci, h) konzultování aktuálních témat spadajících do zájmové oblasti Spolku s etickou a poradní komisí a jejími jednotlivými člen při plnění předmětu činnosti Spolku a naplňování jeho cílů, i) rozhodování o naložení s výnosem z pokut uložených v rámci řízení před etickou komisí. 11) Představenstvo může pověřit výkonem činností uvedených pod písm. a) až d) ředitele Spolku. Představenstvo dohlíží na výkon funkce ředitele Spolku a na plnění úkolů na ředitele delegovaných. Za tím účelem je oprávněno ukládat řediteli pokyny a povinnost pravidelně podávat zprávy o výkonu své činnosti a plnění povinností, a to za podmínek vzájemně dohodnutých. 12) Pokud představenstvo zjistí, že celková ztráta Spolku podle účetní závěrky dosáhla částky, která by způsobila jeho úpadek, kdyby měla být hrazena dostupnými prostředky, je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu svolat valnou hromadu. Představenstvo navrhne, aby tato valná hromada zrušila Spolek, případně přijala jiná opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného. 13) Představenstvo se schází na svých řádných zasedáních dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Zasedání představenstva svolává předseda Spolku nebo některý z místopředsedů Spolku zpravidla alespoň 7 (sedm) dnů předem. Zasedání představenstva se zpravidla koná v sídle Spolku. Zasedání představenstva řídí předseda Spolku nebo místopředseda Spolku. O průběhu zasedání se pořídí písemný zápis, který podepisuje předseda Spolku, a to do 7 (sedmi) dnů ode dne jeho konání. Zápis se zasílá všem členům Spolku. V zápisu musí být uvedeny výsledky hlasování představenstva, spolu s odlišnými názory jeho členů za předpokladu, že souvisejí se záležitostí projednávanou na zasedání. Představenstvo je usnášeníschopné pouze, jsou-li přítomni všichni jeho členové. Se souhlasem všech svých členů může představenstvo přijímat usnesení per rollam. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo přijímá usnesení na základě prostého většinového rozhodnutí. 14) Dokumenty zpracovávané dle odstavce 10) tohoto článku písm. c), které se týkají nadcházejícího kalendářního období, musí být zpracovány nejpozději do 31. prosince předcházejícího kalendářního období. Ostatní dokumenty, jako zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření Spolku musí být zpracovány do 31. března následujícího ročního kalendářního období. Dokumenty předkládané valné hromadě ke schválení je představenstvo povinno zpracovat a předložit valné hromadě nejpozději do 31. března kalendářního roku. Článek 10 Jednání a podepisování za Spolek 1) Za Spolek jednají vždy dva členové představenstva, a to společně předseda a jeden z místopředsedů představenstva. 8

9 2) Podepisování dokumentů jménem Spolku probíhá tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí svůj podpis předseda Spolku a jeden z místopředsedů Spolku. Článek 11 Ředitel 1) Ředitel Spolku zastupuje Spolek navenek a je jeho výkonným orgánem. Hlavním úkolem ředitele je důstojně a vážně reprezentovat Spolek a svou celkovou činností přispívat k budování image a renomé Spolku jako vysoce odborné zájmové asociace. Z právních jednání, která činí ředitel za Spolek vůči třetím osobám, nabývá Spolek práv a zavazuje se pouze, je-li k takovému jednání ředitel řádně zplnomocněn nebo pověřen představenstvem. 2) Ředitel Spolku není členem představenstva; má právo účastnit se na zasedáních představenstva Spolku, a to bez práva na těchto zasedáních hlasovat. 3) Ředitel Spolku je volen a odvoláván valnou hromadou a je odpovědný za výkon své funkce valné hromadě Spolku. 4) Ředitel Spolku je povinen se při výkonu své funkce řídit zásadami, rozhodnutími a pokyny schválenými valnou hromadou a představenstvem Spolku, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami. Dále je povinen se řídit pokyny předsedy představenstva nebo místopředsedů představenstva, které však vždy musí být v souladu s rozhodnutím valné hromady a v souladu s rozhodnutím představenstva Spolku. 5) Do působnosti ředitele Spolku náleží zejména: a) aktivní reprezentace a vystupování za Spolek při prosazování jeho úkolů a záměrů vyplývajících z účelu Spolku, b) zvyšování prestiže a renomé Spolku svým jednáním a vystupováním před třetími osobami a na veřejnosti, c) spolupůsobení s představenstvem Spolku na vytváření a naplňování strategie a politiky Spolku, d) zajištění veškerých provozních a technických záležitostí Spolku a jeho orgánů, včetně přijímání zaměstnanců, e) plnění úkolů, kterými ho při realizaci předmětu činnosti Spolku pověřila valná hromada nebo představenstvo Spolku, f) zabezpečení naplňování stanov a Etického kodexu členy Spolku, g) řízení valné hromady Spolku v případě nepřítomnosti předsedy nebo místopředsedů představenstva, h) konzultování aktuálních témat spadajících do zájmové oblasti Spolku s etickou a poradní komisí a jejími jednotlivými členy při plnění předmětu činnosti Spolku a naplňování jeho cílů a zajištění kontaktu mezi představenstvem a etickou a poradní komisí při jejich řešení. 6) Ředitel Spolku je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Spolku způsobit újmu. 7) Ředitelem Spolku může být pouze fyzická osoba plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Ředitel může na svou funkci rezignovat. Výkon funkce ředitele v takovém případě končí projednáním rezignace představenstvem na jeho nejbližším zasedání. Pokud ředitel během výkonu své funkce zemře, rezignuje na svou funkci nebo je odvolán valnou hromadou, přechází výkon jeho pravomocí na předsedu představenstva, a to do doby, dokud není zvolen nový ředitel Spolku. 9

10 8) Výkon funkce ředitele Spolku je neslučitelný s výkonem funkce člena představenstva, člena etické komise, kontrolní komise či poradní komise a likvidátora Spolku. Článek 12 Kontrolní komise 1) Kontrolní komise je dozorovým orgánem Spolku, jehož členové jsou voleni valnou hromadou Spolku. Kontrolní komise je tříčlenná a ze svého středu si volí předsedu. Členové kontrolní komise jsou odpovědní za výkon své funkce valné hromadě Spolku. 2) Kontrolní komise dohlíží na řádné vedení záležitostí Spolku a vykonávání činnosti Spolku v souladu se stanovami a právními předpisy. 3) Členem kontrolní komise může být pouze zástupce člena Spolku, a to fyzická osoba, plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a je zaměstnancem člena Spolku nebo byla tímto členem pověřena vykonávat funkci člena kontrolní komise Spolku. 4) Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce ředitele, člena představenstva, člena etické komise Spolku, člena poradní komise a likvidátora Spolku. 5) Jakmile člen kontrolní komise přestane splňovat některou z podmínek výkonu své funkce uvedenou v odstavci 3) tohoto článku či podle zvláštního předpisu, jeho funkce v kontrolní komisi zaniká a tento člen je současně povinen o takové skutečnosti bezodkladně komisi informovat. Člen Spolku, o jehož zástupce se jednalo, bez zbytečného odkladu nominuje do kontrolní komise na uvolněné místo náhradníka, který bude tuto funkci zastávat do konání nejbližší valné hromady. 6) Kontrolní komise sestává z předsedy a dvou členů volených na funkční období tří (3) let. Opakovaná volba je možná. Funkční období člena kontrolní komise neskončí do doby zvolení nového člena kontrolní komise. Tím není dotčeno právo člena kontrolní komise odstoupit z funkce. O odměně členů kontrolní komise rozhoduje valná hromada. 7) Člen kontrolní komise je oprávněn odstoupit ze své funkce. Toto rozhodnutí musí oznámit kontrolní komisi písemně. Odstoupí-li některý z členů kontrolní komise, musí do jednoho (1) měsíce valná hromada zvolit nového člena kontrolní komise, ledaže člen Spolku, o jehož zástupce se jedná, nominuje na uvolněné místo náhradníka, který bude funkci člena kontrolní komise vykonávat do konání nejbližší valné hromady. Tímto dnem zaniká funkce původního člena kontrolní komise. 8) Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svá práva a povinnosti s řádnou péčí a zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a skutečností, jejichž vyzrazení třetím stranám by mohlo poškodit Spolek. 9) Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: Dohled nad řádným vedením záležitostí Spolku a výkonem činnosti Spolku v souladu se stanovami a právními předpisy; Dohled nad řádným výkonem vedlejší činnosti Spolku; Kontrola hospodaření Spolku, zejména řádné nakládání s majetkem Spolku, se členskými vklady, členskými příspěvky a výnosy z pokut. 10) V rozsahu své působnosti může kontrolní komise či její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně představenstvo Spolku. 11) Kontrolní komise přednáší na valné hromadě svou výroční zprávu a je oprávněna navrhovat valné 10

11 hromadě usnesení k hlasování. 12) Kontrolní komise se schází na svých zasedáních dle potřeby. Zasedání kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise nebo některý z jejích členů obvykle alespoň 15 (patnáct) dnů předem. Zasedání kontrolní komise se zpravidla koná v sídle Spolku. Zasedání řídí předseda kontrolní komise nebo člen komise, který jej svolal. O průběhu zasedání se pořídí písemný zápis, který podepisuje předseda kontrolní komise, a to do 15 (patnácti) dnů ode dne jeho konání. Zápis se zasílá všem členům Spolku. V zápisu musí být uvedeny výsledky hlasování kontrolní komise, spolu s odlišnými názory jeho členů za předpokladu, že souvisejí se záležitostí projednávanou na zasedání. Kontrolní komise je usnášeníschopná pouze, jsou-li přítomni všichni její členové. Se souhlasem všech svých členů může kontrolní komise přijímat usnesení per rollam. Každý člen kontrolní komise má jeden hlas. Kontrolní komise přijímá usnesení na základě prostého většinového rozhodnutí. 13) Dokumenty předkládané kontrolní komisí valné hromadě je kontrolní komise povinna zpracovat a předložit valné hromadě nejpozději do 31. března kalendářního roku. Článek 13 Etická komise 1) Etická komise je poradním orgánem představenstva a ředitele Spolku a dozoruje dodržování zásad Etického kodexu Spolku. 2) Etická komise projednává stížnosti na porušování Etického kodexu členy Spolku. Stížnost může podat jak člen Spolku, tak i třetí osoba z řad odborné či laické veřejnosti, pokud má za to, že došlo k porušení Etického kodexu některým z členů Spolku. 3) Stížnost musí být písemná a musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu a adresu bydliště, místa podnikání či sídla navrhovatele, včetně IČO (u podnikatelů) a kontaktních údajů (telefon, fax nebo ); identifikace odpůrce jméno a příjemní, název nebo obchodní firmu a adresu místa podnikání či sídla odpůrce, IČO a kontaktní údaje zvolit tak, aby nedošlo k pochybení při určení identity odpůrce; specifikaci předmětu stížnosti; konkrétní odkaz na tu část Etického kodexu, jejíž ustanovení mělo být porušeno; stížnost musí být podána na adresu sídla Spolku. 4) V případě anonymní stížnosti etická komise posoudí, zda je její obsah dostatečně konkrétní na to, aby bylo možné kvalifikovaně posoudit míru možného pochybení odpůrce. Pokud obsah není dostatečně konkrétní, provede se zápis o přijetí stížnosti a uvede se zdůvodnění, proč se etická komise danou stížností nezabývala. Toto zdůvodnění je pak archivováno v sídle Spolku. 5) Etická komise se skládá z tří členů. Etická komise je usnášeníschopná, pokud budou na jednání přítomni nejméně dva její členové. 6) Členem etické komise může být pouze fyzická osoba plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Členy Etické komise navrhuje představenstvo Spolku z řad členů Spolku a volí je valná hromada Spolku na 3 (tři) roky. Znovuzvolení na další funkční období je možné. Před vypršením funkčního období může volené členy etické komise odvolat pouze řádně svolaná mimořádná valná hromada 7) Členství v etické komisi není slučitelné s výkonem funkce člena představenstva, ředitele, člena 11

12 kontrolní komise a poradní komise Spolku. 8) Procedurální záležitosti a organizaci jednání etické komise zajišťuje ředitel Spolku. 9) V případě, že člen etické komise je v dané věci zároveň navrhovatelem nebo odpůrcem, nesmí se v rámci této věci nijak účastnit hodnocení, diskuse nebo konečného doporučení etické komise. Za tím účelem je dotčený člen etické komise povinen předem ohlásit etické komisi svůj střet zájmů v projednávané věci. 10) Členové etické komise posoudí veškeré materiály, které se vztahují k předmětu stížnosti, a rozhodnou podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními Etického kodexu o tom, zda byl odpůrcem porušen Etický kodex a jak závažné toto porušení je. Odpůrce i navrhovatel budou do 14ti pracovních dnů písemně seznámeni s výsledky rozhodnutí etické komise. 11) Etická komise si může v případě potřeby vyžádat odbornou konzultaci u poradní komise Spolku případně u externích odborníků. 12) Etická komise posoudí veškeré materiály, které se vztahují k předmětu stížnosti, a doporučí představenstvu Spolku podle svého nejlepšího vědomí a svědomí řešení v závislosti na tom, zda byl odpůrcem porušen Etický kodex a jak závažné toto porušení je. Představenstvo Spolku pak rozhodne, zda přijme návrh Etické komise nebo rozhodne jiným způsobem. 13) Odpůrce i navrhovatel budou do 14ti pracovních dnů písemně seznámeni s výsledky rozhodnutí představenstva Spolku 14) Etická komise dochází ke svému doporučení jednomyslně. 15) Představenstvo Spolku je oprávněno ukládat členům Spolku za zjištěná porušení Etického kodexu peněžité pokuty, a to až do výše ,- Kč, přičemž přihlédne zejména k výši obratu rušitele a k jeho velikosti na trhu. V případě velmi závažného porušení Etického kodexu může navrhnout i jeho okamžité vyloučení ze Spolku. 16) Pokuta je splatná na bankovní účet Spolku do 30ti dnů poté, co byl odpůrce stížnosti o výsledku rozhodnutí představenstva Spolku písemně vyrozuměn. Výnosy z pokut jsou příjmem Spolku. 17) V případě, že na některého člena Spolku bude třikrát za sebou podána stížnost a tato stížnost bude etickou komisí shledána jako oprávněná, bude členské schůzi Spolku představenstvem navrženo vyloučení takového člena ze Spolku z důvodu opakovaného porušování Etického kodexu, a to v souladu s článkem 5. odst. 8 stanov. 18) Etická komise bude dle aktuálního stavu zveřejňovat zprávu o své činnosti. Ve zprávě nebudou z důvodu ochrany osobních údajů uváděna jména ani jiná související data, která by mohla vést k identifikaci stran v projednávaných případech. 19) Členové Spolku mohou posílat etické komisi své dotazy týkající se výkladu Etického kodexu. Etická komise o své odpovědi informuje všechny členy Spolku. Výklad etické komise tak slouží jako vodítko pro všechny členy Spolku. Článek 14 Poradní komise 1) Poradní komise je poradním orgánem představenstva a ředitele Spolku v otázkách a tématech spadajících do zájmové oblasti Spolku při realizaci jeho předmětu činnosti. 2) Poradní komise se skládá z odborníků z přidružených profesí vůči zájmové oblasti Spolku, tj. zejména z oblasti architektury, urbanismu, práva, sociologie, demografie atp. Poradní komise může mít až 15 12

13 členů. Jejich prostřednictvím Spolek konzultuje aktuálně řešená či jinak zásadní témata při realizaci své činnosti. Poradní komise slouží též ke zprostředkování kontaktu Spolku s profesními komorami, tematicky spřízněnými a jinými zájmovými spolky. 3) Členy poradní komise z řad odborných fyzických osob jmenuje na dobu jednoho roku představenstvo Spolku. Po tuto dobu nemůže být člen poradní komise ze své funkce odvolán, může však na svou funkci rezignovat zasláním písemného oznámení představenstvu. V takovém případě se postupuje obdobně jako u rezignace členů ostatních orgánů Spolku s tím rozdílem, že rezignace na funkci člena poradní komise nabývá účinnosti okamžikem doručení a uvolněná pozice může zůstat neobsazená. Znovuzvolení na další funkční období je možné. Funkce člena poradní komise je čestná a její výkon je bez nároku na odměnu. 4) Členství v poradní komisi není slučitelné s výkonem funkce člena představenstva, ředitele, člena kontrolní komise a etické komise Spolku. Článek 15 Majetek a hospodaření Spolku 1) Majetek Spolku je tvořen příjmy Spolku, zejména z členských vkladů, členských příspěvků a uložených sankcí členům Spolku, dále z dotací, grantů, příspěvků a darů, které byly poskytnuty Spolku státem nebo jinými právními subjekty v souvislosti s předmětem činnosti Spolku, jakož i výnosy z vlastní činnosti. 2) Zaplacené členské vklady, členské příspěvky, pokuty a poskytnuté granty, dotace, dary, příspěvky či jiné hodnoty mohou být použity výhradně k provozování činnosti Spolku, tak jak je vymezena v těchto stanovách. 3) Spolek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok představenstvem Spolku, ledaže byl touto činností pověřen ředitel Spolku a předkládán valné hromadě ke schválení. 4) Na konci ročního účetního období představenstvo, případně ředitel, byl-li takovou činností představenstvem pověřen, zajistí vypracování účetní závěrky. Vykazuje-li hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok zisk, bude tento zisk převeden do majetku Spolku na následující kalendářní rok. Vykazuje-li hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok ztrátu, podílí se na její úhradě všichni členové Spolku, a to poměrně podle výše jejich splacených vkladů k celkové hodnotě Spolku. 5) Představenstvo předloží roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně pokrytí ztráty Spolku valné hromadě ke schválení. 6) Spolek je povinen vést účetnictví o stavu a pohybu majetku Spolku podle platných právních předpisů upravujících účetnictví. Za hospodaření Spolku odpovídá představenstvo. Článek 16 Zrušení Spolku 1) Spolek se zrušuje a) Rozhodnutím valné hromady nebo sloučením či splynutím (fúzí) s jiným spolkem b) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení. 2) Rozhodne-li valná hromada o zrušení Spolku s likvidací, pověří představenstvo provedením likvidace za podmínek stanovených zákonem. 13

14 Článek 17 Závěrečná ustanovení 1) Právní vztahy Spolku výslovně neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména 214 a následující zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 2) Tyto Stanovy jsou vyhotoveny v české a anglické jazykové verzi. V případě rozporů mezi českou a anglickou verzí stanov Spolku má přednost česká verze. 3) Tyto Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne a nabývají účinnosti dnem zápisu Spolku do veřejného rejstříku. V Praze dne Zakládající členové Spolku: AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: , se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ Atkins a Langford Development s.r.o., IČO: , se sídlem Voršilská 130/10, Nové Město, Praha 1 CENTRAL GROUP a.s., IČO: , se sídlem Praha 4 - Nusle, Na strži 1702/65, PSČ CRESTYL real estate, s.r.o., IČO: , se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, Praha 8 DARAMIS MANAGEMENT s.r.o., IČO: , se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, Praha 7 FINEP HOLDING, SE, IČO: , se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., IČO: , se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, Praha 8 KARIMPOL INTERNATIONAL, spol. s r.o., IČO: , se sídlem Praha 2, Na Bojišti 24/č.p. 1470, PSČ KARLÍN GROUP Management a.s., IČO: , se sídlem Pobřežní 667/78, Praha 8 - Karlín PASSERINVEST GROUP, a.s., IČO: , se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ Skanska Property Czech Republic, s.r.o., IČO: , se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4 STAR PRAGUE s.r.o., IČO: , se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ Ungelt Services a.s., IČO: , se sídlem Klimentská 1246/1, Praha 1 - Nové Město 14

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení STANOVY GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických osob provozujících sportovní, společenskou

Více

Založení, název a sídlo komory

Založení, název a sídlo komory STANOVY BRITSKÉ OBCHODNÍ KOMORY V ČESKÉ REPUBLICE 1. Založení, název a sídlo komory 1.1 Britská obchodní komora v České republice (dále jen komora ) je založena podle ustanovení 49 odst.2 zákona č.42/1980

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem Čl. 1 Název spolku a sídlo 1) Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem 2) Sídlem spolku je: Nádražní 56, 768 61 Bystřice pod

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

Golf Club Mstětice, z.s.

Golf Club Mstětice, z.s. STANOVY spolku Golf Club Mstětice, z.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1. Název a sídlo spolku 1.1. Spolek má název Golf Club Mstětice, z.s., dále též GCM. 1.2. Spolek má sídlo na adrese Mstětice 35,

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení STANOVY Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení 1. Spolek s názvem Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s. (dále jen SK JUDO ČB, z. s.) je samosprávná, dobrovolná

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. TJ Sokol Staré Hradiště z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1 Vznik společnosti Společnost byla založena ve smyslu 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií. 2 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma:

Více

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku ČLÁNEK I. Název a sídlo 1.1 Česká tábornická unie o.s.( dále jen ČTU ) ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1. Názvem společenství vlastníků jednotek jsou slova Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643

Více

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, z. s. I. Základní ustanovení I.1. Název spolku je: Spolek rodičů a přátel

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,založenou

Více

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU I. Název, sídlo 1. Název spolku je: a) Česká asociace franchisingu, z.s. (v jazyce českém) b) Czech Franchise Association (v jazyce anglickém) c) Tschechische Franchise-Assoziation

Více

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s.

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. Preambule Tělocvičná jednota Sokol Jinonice byla založena v roce 1897 jako Tělocvičná jednota Sokol Tyrš Jinonice. STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. I. Tělocvičná jednota Sokol Jinonice,

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum I. Neuropsychiatrické fórum, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ),

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek )

Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek ) Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní: Spolek Křivonet, 2. Povolená zkratka názvu: Křivonet, 3. Sídlo spolku je: Křivoklát 93, 270 23 Křivoklát.

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona čl. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu TJ Tatran ŠATOV, vzniklá dne 11.12.1991, jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Více

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY Úplné znění stanov ke dni 21.6. 2012 Obsah 1.1 Název Asociace... 3 1.2 Sídlo Asociace... 3 1.4

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

S T A N O V Y. Část I.

S T A N O V Y. Část I. S T A N O V Y obchodní společnosti TAGROS a. s. IČO: 60793066 se sídlem Troubelice č.24,783 83 Troubelice zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd.b,vl.979 Část I. Založení akciové

Více

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Tento Procesní řád FAČR (dále tento řád ) upravuje řízení před orgány Fotbalové asociace České republiky

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s.

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s. S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. (dále jen stanovy sportovního klubu ) 1.1 Zakládajícími

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště STANOVY SPOLKU Spolek Montessori Uherské Hradiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek Montessori Uherské Hradiště (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZEA Rychnovsko a.s. Úplné znění

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZEA Rychnovsko a.s. Úplné znění STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZEA Rychnovsko a.s. Úplné znění I. Založení akciové společnosti Článek 1 Akciová společnost ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici č.p. 354, 517 11 Javornice, okres Rychnov

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro poskytování funkcionářských odměn v SBD Vítkovice. Obsah :

Vnitrodružstevní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro poskytování funkcionářských odměn v SBD Vítkovice. Obsah : Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 3/2014 Pravidla

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah:

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah: Obsah: PRO Štěnkov spolek Název, sídlo a symbolika PRO Štěnkov... 1 Poslání a účel PRO Štěnkov... 1 Hlavní činnost PRO Štěnkov... 2 Vedlejší činnost PRO Štěnkov... 2 Orgány PRO Štěnkov... 3 Jednání za

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení Sportovní airsoftový klub Praha 2. Sídlo sdružení je: Tovární

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ) www.zakony.cz http://www.zakony.cz/zakony/2012/1/zakon-089-2012-sb-zakon-obcansky-zakonik-sb2012089/ 15. 8. 2015 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. 2. 2012 Zákon občanský zákoník Obsah OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ)

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Reg. Ministerstvo vnitra ČR, VS / 1-1 / 58 269 / 04 2 dne 25.8.2004 IČO: 266 72 715 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1 Název a sídlo

Více

Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s.

Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s. Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s. Článek 1 Název: Lékárníci pro život, z.s. Sídlo: Březina 214, 67905 Křtiny Působnost: Česká republika Charakteristika: Spolek Lékárníci pro život, z.s. (dále Spolek

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Společnost SUMER BOHEMIA, spol. s r.o. se dnem, v němž nabude účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřizuje tomuto zákonu jako celku.

Více

Název a sídlo. 2 Cíl a předmět činnosti Unie

Název a sídlo. 2 Cíl a předmět činnosti Unie S T A N O V Y UNIE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ LIHOVIN ČESKÉ REPUBLIKY 1 Název a sídlo 1. Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (dále uváděná jako Unie) vzniká podle 2 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne čtvrtého března roku dva tisíce čtrnáct (4.3.2014) mnou, ------------ JUDr. Ivanem

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

Statut ČMKBK. Statut. Č eskomoravské komoditní burzy Kladno. Článek 1 Základní ustanovení

Statut ČMKBK. Statut. Č eskomoravské komoditní burzy Kladno. Článek 1 Základní ustanovení Statut Č eskomoravské komoditní burzy Kladno Článek 1 Základní ustanovení 1. Českomoravská komoditní burza Kladno (dále jen burza) byla založena Zakladatelskou smlouvou ze dne 6. září 1994 v souladu se

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost )

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) 1. FIRMA SPOLEČNOSTI---------------------------------------------------------------------------- 1.1 Firma Společnosti je: Gotberg, a.s. -------------------------------------------------------------------

Více

I. Právní statut. III. Poslání a cíl činnosti

I. Právní statut. III. Poslání a cíl činnosti Stanovy České fotovoltaické průmyslové asociace, spolku I. Právní statut Česká fotovoltaická průmyslová asociace, spolek (dále jen CZEPHO nebo Asociace ) je dobrovolným, nevládním, neziskovým profesním

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s.

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. I. Vznik, právní forma, název, sídlo a symboly 1. Tyto stanovy jsou dokumentem spolku Český tenisový svaz, z. s., který: a) původně vznikl a působil v právní formě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více