PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze"

Transkript

1 PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze Stanovy AVZO TSČ ČR Preambule Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky je spolek, který má společný zájem provozovat, podporovat, organizovat, řídit zájmovou a sportovně technickou činnost na území České republiky. Článek I. Název, sídlo a působnost 1. Název spolku: Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky(dále jen AVZO TSČ ČR) 2. Zkratka: AVZO TSČ ČR 3. Sídlo: Lorecká 465, Kutná Hora, IČO ( změnu sídla schvaluje sjezd.) 4. AVZO TSČ ČR je právnickou osobou ve smyslu nového občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. Územní působnost AVZO TSČ ČR je na celém území České republiky. 5. Organizační jednotkou AVZO TSČ ČR je pobočný spolek (dále jen PS AVZO). PS AVZO je právnickou osobou, má odvozenou právní subjektivitu a jeho působnost je vymezena těmito stanovami. 6. AVZO TSČ ČR používá jednotnou symboliku. Článek II. Poslání a prostředky k plnění úkolů 1. AVZO TSČ ČR organizuje a řídí sportovně technické soutěže od náborových přes výkonnostní až po vrcholové. Jako vrcholnou mistrovskou soutěž pořádá pravidelně Mistrovství AVZO TSČ ČR. 2. AVZO vydává pro svoji sportovní činnost pravidla a řád a směrnice jí organizovaných sportovně technických soutěží,příslušných odborností. 3. AVZO umožňuje svým členům využívat volný čas k rekreační a soutěžní činnosti v rámci své působnosti. Důraz klade především na sportovní přípravu dětí a mládeže, kde provádí výběr talentů a přípravu budoucích aktivních sportovců. 4. AVZO může nabývat majetek a nakládat s ním na základě rozhodnutí Sjezdu delegátů AVZO, Výkonného výboru AVZO, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 1

2 Článek III. Členství v AVZO 1. Členství v AVZO je individuální a je vázáno na členství v PS AVZO. Členem PS AVZO, a tím i členem AVZO, se může stát pouze fyzická osoba bez rozdílu příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo společenství, pohlaví a vzdělání. Fyzické osoby mladší osmnácti (18) let se mohou stát členy AVZO pouze se písemným souhlasem svého zákonného zástupce. 2. Členství v AVZO je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o toto členství. 3. O přijetí za člena AVZO rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze. 4. Členství v AVZO vzniká dnem přijetí za člena PS AVZO a zaplacením ročního členského příspěvku PS AVZO. 5. PS AVZO, v němž je člen registrován, je jeho kmenovým PS AVZO, a samotný člen je kmenovým členem tohoto PS AVZO. 6. Sjezd delegátů AVZO a Výkonný výbor AVZO může udělit čestné členství na návrh PS AVZO nebo VV. 7. Udělením čestného členství nevzniká žádný právní ani finanční nárok pro tyto osoby. 1. Každý člen AVZO má právo: a) podílet se na činnosti AVZO b) být informován o dění v AVZO, Článek IV. Práva a povinnosti členů c) vyjadřovat se k činnosti AVZO, podávat návrhy a připomínky, d) členové starší osmnácti (18) let mají právo volit a být voleni do funkcí v PS AVZO přímo jeli členém více jak 3 roky, do vyšších orgánů AVZO prostřednictvím zvolených delegátů jeli členém delé jak 5 let. 2. Každý člen AVZO je povinen zejména: a) dodržovat stanovy AVZO a usnesení orgánů AVZO a PS AVZO, b) aktivně se podílet na plnění cílů AVZO, c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech AVZO, do nichž byl zvolen d) řádně hospodařit se svěřenými prostředky, střežit a ochraňovat majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, e) řádně platit členské příspěvky, a to vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, f) dodržovat zásady sportovního chování fer plej. 2

3 1. Členství v AVZO zaniká a) úmrtím člena, b) vystoupením člena z AVZO, c) zrušením členství v AVZO Článek V. Zánik členství v AVZO d) zrušením PS AVZO (Čl.V, odst. 4) f) zánikem AVZO. 2. Vystoupení z AVZO je člen povinen oznámit výboru kmenového PS AVZO. Členství zaniká k roku, ve kterém má zaplacené členské příspěvky. 3. Členství v AVZO zaniká, jestliže člen nezaplatil ve stanoveném termínu ani v dodatečně stanovené lhůtě členské příspěvky. Rozhodnutí o zrušení členství v AVZO oznámí výbor kmenového PS AVZO členovi písemně. Toto rozhodnutí je konečné. 4. V případě zrušení PS AVZO zaniká i členství kmenových členů v AVZO. Toto neplatí v případě, že se zaregistrují v jiném PS AVZO, tak, aby měli zaplacené příspěvky pro daný rok. Článek VI Zánik členství v PS AVZO 1. Členství v PS AVZO zaniká a) úmrtím člena, b) přestupem člena do jiného PS AVZO, c) vyloučením z PS AVZO d) zrušením PS AVZO e) na vlastní žádost člena 2. Přestup se řídí vnitřním předpisem AVZO TSČ ČR 3. K vyloučení z PS AVZO, v němž je člen kmenovým členem, může dojít, pokud člen PS AVZO zvláště hrubým způsobem poruší usnesení orgánů PS AVZO, AVZO, nebo jinak poškodí oprávněné zájmy PS AVZO nebo AVZO. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze PS AVZO. Rozhodnutí o vyloučení člena oznámí výbor PS AVZO členovi písemně do 30 dnů a toto rozhodnutí je konečné. Kopii tohoto oznámení zašle PS AVZO na sekretariát AVZO. Člen může požádat o přijetí do jiného PS AVZO, nebo ukončit členství v AVZO. Není- li člen přijat do jiného PS AVZO tak, aby měl v řádném termínu zaplacené příspěvky na příslušný rok, jeho členství v AVZO zaniká. 4. Výbor PS AVZO písemně do 30 dnů oznámí sekretariátu AVZO každý zánik členství v PS AVZO. 3

4 5. Členství v AVZO zaniká, pro porušováni vnitřního řádu a neochoty podřídit se většině, pokud to schválí členská schůze PS AVZO Článek VII. Orgány AVZO a stálé komise 1. Orgány AVZO jsou: a) Sjezd delegátů, (dále jen SD AVZO) b) Předseda AVZO (dále jen předseda AVZO) c) Výkonný výbor d) Kontrolní komise (dále jen KK AVZO) e) zástupci Krajských kolegii 2. Stálými komisemi VV AVZO jsou: a) Sportovně technická komise (dále jen STK AVZO) b) Komise pro děti a mládež (dále jen KMD AVZO) 3. Stálé komise AVZO jsou orgány VV AVZO s delegovanou pravomocí. Způsob ustavení, odpovědnost a působnost stálých komisí jsou upraveny Statuty příslušných komisí AVZO, které schvaluje VV AVZO. 4. Předsedové jednotlivých stálých komisí a v případě jejich nepřítomnosti jimi pověření členové komisí nejsou stálými členy VV AVZO jsou přizvání dle potřeby. 5. Z jednání všech orgánů a komisí AVZO se pořizuje zápis. Článek VIII. Sjezd delegátů 1. Sjezd delegátů AVZO je nejvyšším orgánem AVZO a tvoří jej členové AVZO zvolení na členských schůzích příslušných PS AVZO (dále jen delegáti AVZO) kteří mají zaplacené členské příspěvky na daný rok. 2. O termínu konání Sjezdu delegátů AVZO rozhodne VV AVZO vždy v dostatečném předstihu (minimálně 12 měsíců), aby mohly proběhnout volební schůze PS AVZO. Během této doby určí i místo konání tak, aby bylo známo nejméně 50 dnů před jeho konáním. Sekretariát AVZO sdělí místo a termín konání SD AVZO a termín uzávěrky k nahlášení delegátů zastupujících jednotlivá PS AVZO. 3. VV AVZO svolává SD AVZO nejméně jednou za čtyři roky. VV AVZO je povinen svolat mimořádný SD AVZO, jestliže o to písemně požádá jedna třetina registrovaných PS AVZO nebo prostá většina VV AVZO. 4

5 4. Sjezd delegátů AVZO: a) bere na vědomí zprávu o činnosti a o hospodaření AVZO za období od předchozího SD AVZO. Zprávu předkládá předseda AVZO b) schvaluje, popřípadě mění rámcový plán činnosti a hospodaření AVZO do konání následujícího SD AVZO, c) schvaluje, doplňuje a mění stanovy AVZO, d) schvaluje, doplňuje a mění statut Kontrolní komise a statut krajských kolegii, e) bere na vědomí zprávy o činnosti všech orgánů AVZO, f) schvaluje způsob využití majetku AVZO, jehož hodnota převyšuje pravomoc Výkonného výboru AVZO dle Čl.IX, odst.6. a stanovuje výši odvodu z členského příspěvku g) volí a odvolává předsedu AVZO a I. a II místopředsedu AVZO, h) volí členy a odvolává VV AVZO včetně dvou náhradníků volí členy Kontrolní komise včetně dvou náhradníků (kandidáty pro volbu členů RK navrhují konference KK AVZO), i) volí a odvolává předsedy stálých komisí AVZO z kandidátů navržených konferencemi PS AVZO a Výkonným výborem AVZO. j) stanovuje klíč pro účast zástupců PS AVZO na jednání následujícího sjezdu, s ohledem na ustanovení 256 zák.č.89/2012 Sb. k) přijímá rozhodnutí o zániku AVZO, určuje právního nástupce a složení likvidační komise. m) Stanovuje výši odvodu z členských příspěvků na účet AVZO. 5. SD AVZO je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádně zvolených delegátů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, koná se o půl hodiny později jednání s původním programem, za účasti jakéhokoliv počtu delegátů, a za rozhodující se považuje, hlasovala-li pro přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných delegátů. 6. Hlasování je zpravidla veřejné. Na návrh kteréhokoliv přítomného delegáta může SD AVZO rozhodnout o tom, že hlasování o určité věci bude tajné. Volby orgánů AVZO jsou vždy tajné. Článek IX. Výkonný výbor, zaměstnanci AVZO 1. VV AVZO rozhoduje o činnosti v období mezi jednotlivými SD AVZO, kterým odpovídá za zabezpečování přijatých usnesení. Schází se podle potřeby, nejméně však 4x ročně a o svých rozhodnutích vydává usnesení. Funkční období VV AVZO a je pětileté. Za svá rozhodnutí se VV AZVO, zodpovídá SD AVZO. Mezi jednotlivými sjezdy schvaluje VV AVZO finanční rozpočet AVZO na kalendářní rok předkládá účetní-hospodař, který je v souladu s rámcovým plánem hospodaření AVZO schváleným SD AVZO 5

6 2. Výkonný výbor je tvořen: a) předsedou AVZO b) místopředsedou pro legislativu c) místopředsedou pro sportovní činnost d) předsedou kontrolní komise komisí kteří mohou být zastoupeni, má hlas poradní e) členy z krajských kolegii, mají hlas poradní 3. VV AVZO je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna většina jejich členů. Usnesení VV AVZO a jsou platná, pokud byla schválena většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 4. K zabezpečení výkonu rozhodnutí VV AVZO a operativního a obousměrného styku mezi VV AVZO, jednotlivými PS AVZO a k nezbytným úkolům daným obecně závaznými právními předpisy zřizuje AVZO placenou funkci sekretáře AVZO, který se zodpovídá ze své činnosti VV AVZO. Sekratáře jmenuje předseda AVZO po schválení VV AVZO. sekretář má výkonnou pravomoc na tomto úseku. Za práci sekretariátu se zodpovídá Výkonnému výboru AVZO. sekretář je stálým přísedícím VV AVZO s hlasem poradním. 9. Systém řízení a vymezení kompetencí jednotlivých funkcí upravuje Organizační řád AVZO, který schvaluje VV AVZO. Článek X. Jednání a podepisování za AVZO Statutárním zástupcem HS AVZO je předseda., pro styk s orgány a institucemi v ČR. jeho zástupcem I.místopředseda. V případě nepřítomnosti předsedy plní funkci statutárního zástupce AVZO I.místopředseda VV AVZO Článek XI. Kontrolní komise 1. Funkční období KK AVZO je čtyřleté. KK AVZO kontroluje činnost a hospodaření orgánů AVZO ve vztahu k plnění usnesení VV AVZO a sjezdu delegátů AVZO. 2. KK AVZO řeší písemné připomínky členů AVZO, které se týkají činnosti dle předchozího odstavce tohoto článku Stanov AVZO. 3. KK AVZO je pětičlenná. Členové KK AVZO jsou voleni SD AVZO včetně 2 náhradníků. V případě odstoupení člena KK AVZO nebo jeho úmrtí doplní RK AVZO náhradníci v pořadí podle počtu hlasů získaných při volbě SD AVZO. KK AVZO volí ze svého středu 6

7 předsedu jehož doba členství v AVZO je více jak 5ti létá, který je stálým přísedícím VV AVZO s hlasem poradním. V případě jeho nepřítomnosti jej na těchto jednáních zastupuje jím určený člen KK AVZO. 4. KK AVZO je odpovědná SD AVZO a řídí se schváleným statutem. 5. Členy KK AVZO nemohou být členové VV AVZO a zaměstnanci AVZO. Článek XII. Krajská kolegia Jsou pomocným orgánem VV AVZO s funkčním čtyřletým obdobím, jsou tříčlenná, nemají právní způsobilost. Tyto kolegia ustanovuje VV AVZO, na návrh PS daného regionu. Krajská kolegia zabezpečují koordinační a metodickou činnost vůči Pobočným spolkům AVZO v daném regionu, dle pokynů VV. Pracují dle schváleného statutu Krkol, který schvaluje VV AVZO. Článek XIII. Pobočný spolek AVZO TSČ ČR 1. Organizační jednotkou AVZO je Pobočný spolek AVZO, kterého registruje ve veřejném rejstříku Spolek AVZO od něhož má vystaven Registrační list jako základní zřizovací listinu. PS AVZO má právní subjektivitu danou dle zákona č.89/2012 Sb; a je oprávněn hospodařit s vlastním nebo svěřeným majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. S AVZO ručí za dluhy jednotlivých PS AVZO a to ode dne jejich registrace ve veřejném rejstříku PS AVZO, a to do výše ročního odvodu členského příspěvku. Dle 224 odst.4 NOZ. Povinností PS AVZO je povinen požádat o registraci ve veřejném rejstříku. PS AVZO cestou HS AVZO požádá u příslušného státního úřadu a přidělené IČ oznámit sekretariátu HS AVZO do 30 dnů od doručení oznámení o přidělení IČ. V případě, že tak PS AVZO neučiní, bude registrace PS AVZO zrušena. 2. PS AVZO může na členské schůzi schválit své vlastní organizační organizační řád, jež se schválenými Stanovami HS AVZO nesmí být v rozporu, ale mohou upravovat vnitřní organizaci v PS AVZO. Tento organizační řád zašle PS AVZO k rukám I.místopředsedy do 30 dnů po schválení v PS AVZO. 3. Výbor PS AVZO je povinen vybírat od členů PS AVZO členské příspěvky AVZO vždy tak, aby nejpozději do každého kalendářního roku mohl odvody z členských příspěvků odeslat na účet AVZO. Zároveň je povinen zaslat seznam členů a inventuru. Takovému PS AVZO, který ve stanoveném termínu ani v dodatečně stanovené lhůtě opakovaně neprovede odvod svazových příspěvků na příslušný kalendářní rok a svůj dluh neuhradí ani v roce následujícím, bude automaticky zrušena registrace bez dalšího projednávání v orgánech HS AVZO. 7

8 4. Nejvyšším orgánem PS AVZO je členská schůze PS AVZO, která se musí konát nejméně jednou ročně. Tato členská schůze rozhoduje o všech záležitostech PS AVZO. 5. Členskou schůzi svolává písemně nebo vhodnou formou s nejméně 14 denním předstihem předseda, řídí ji předseda nebo jiný člen výboru. Výbor je povinen svolat mimořádnou ČS do 1 měsíce, jestliže o to písemně požádá jedna třetina členů PS nebo kontrolní komise/kontrolor. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna většina členů PS AVZO starších 18 let. Její usnesení jsou platná, pokud byla odhlasována nadpoloviční většinou přítomných členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se o půl hodiny později jednání za účasti jakéhokoliv počtu členů, s původním programem, a za rozhodující se považuje, hlasovala-li pro přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných členů. 6. Členská schůze zejména: a) Volí a odvolává předsedu, výbor, případně kontrolní komisi nebo kontrolora. b) Bere na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období. c) Bere na vědomí zprávu o hospodaření za uplynulé období, popřípadě zprávu o kontrole. Projednává a schvaluje finanční rozpočet, plán hospodaření a plán činnosti PS AVZO. d) Stanovuje výši členských a případných dalších poplatků. e) Přijímá rozhodnutí o zániku PS AVZO, určuje způsob majetkového vyrovnání, určuje likvidátora,kterého schvaluje VV AVZO, případně určuje právního nástupce PS AVZO. f) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, obsahující zejména projednávaná témata a přijatá rozhodnutí. 7. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost PS AVZO výbor v počtu minimálně 3 členů, zvolených členskou schůzí. Funkční období výboru je pětileté. Výbor je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna většina jeho členů. Rozhodnutí a usnesení výboru jsou platná, pokud byla schválena většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 8. Statutárním zástupcem PS AVZO pro jednání s právnickými a fyzickými osobami je předseda, popřípadě jím pověřený člen výboru. 9. PS AVZO hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na vlastní účet, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Náklady na svoji činnost hradí z příjmů vytvářených z členských příspěvků, darů a ostatních příjmů. 11. O případném zrušení PS AVZO musí na řádně svolané schůzi rozhodnout nejméně dvě třetiny členů daného PS AVZO. Členská schůze musí současně rozhodnout o způsobu majetkového 8

9 vypořádání. Majetkové vyrovnání musí předložit ke schválení VV AVZO po schválení výbor zrušujícího se PS AVZO musí oznámit zrušení PS AVZO a způsob majetkového vypořádání všem svým členům a sekretariátu AVZO do 30 dnů. Článek XIV. Majetek AVZO a zásady hospodaření 1. AVZO je ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění, neziskovou právnickou osobou. 2. AVZO hospodaří v rámci předmětu své činnosti samostatně a na vlastní účet, a to s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména: a) přidělené dotace a granty, b) dary, příspěvky fyzických a právnických osob, c) výnosy z majetku AVZO, d) členské příspěvky, e) příjmy z činností při naplňování cílů AVZO. 3. Za hospodaření AVZO odpovídá statutární zástupce, který každoročně předkládá ke schválení SD AVZO zprávu o hospodaření a účetní závěrku, v termínu nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 4. Hospodaření AVZO vychází a řídí se obecně závaznými právními předpisy účinnými na území České republiky a vnitřními předpisy AVZO. 5. V souladu s ustanovením 229 odst.4 zákč.89/2012 Sb. AVZO zodpovídá za vzniklé dluhy zaregistrovaných pobočných spolků do výše ročních odvodů z členských příapěvků reálného dluhu pobočného spolku. 1. AVZO zaniká Článek XIV. Zánik AVZO TSČ ČR a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. b) Rozhodnutím ministerstva vnitra. 2. Dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným spolkem. AVZO zanikne, rozhodne-li o tom dvoutřetinová většina delegátů na SD AVZO. 9

10 3. Zánik AVZO oznámí likvidační komise písemně příslušnému orgánu státní správy a všem registrovaným PS AVZO a KK AVZO do 15 dnů ode dne rozhodnutí. 4. Určená likvidační komise zabezpečí vyrovnání všech závazků a pohledávek ke dni zániku AVZO a zůstatek veškerého nemovitého a movitého majetku předá právnímu nástupci nebo, není-li určen, pak příslušnému orgánu státní správy. 5. Zaniká-li AVZO z rozhodnutí Ministerstva vnitra majetkové vypořádání provede likvidátor určený ministerstvem. Článek XV. Závěrečná ustanovení 1. K provedení jednotlivých ustanovení těchto Stanov vydává VV AVZO vnitřní předpisy, které příslušná ustanovení blíže specifikují. 2. Tyto stanovy AVZO byly schváleny Sjezdem delegátů AVZO TSČ ČR konaným dne.. a nabývají účinnosti dnem registrace ministerstvem vnitra ČR. Tímto dnem končí platnost Stanov registrovaných MV ČR dne xy. 1 0

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je sdružení občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost na území České republiky

Více

S T A N O V Y. spolku

S T A N O V Y. spolku S T A N O V Y spolku Zaostřeno na Desítku, z. s. Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Zaostřeno na Desítku, z. s. (dále jen spolek ); 2) Sídlem spolku je Praha adresa:

Více

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s.

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. 1 S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. Článek I Základní ustanovení 1. Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole

Více

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Art Movement, o.s. (dále jen Sdružení ) 2) Sídlem sdružení je Osadní 1466/5, 1700

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s.

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. 1. Název spolku: Společnost pro výživu, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. Čl. I. Název, sídlo a působnost Čl. II. Charakter Spolku

Více

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). b) Sídlem spolku je Mateřská škola Brno, Šrámkova 14,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO I. Název organizace, sídlo občanského sdružení 1. Název občanského sdružení : Tandem Brno (dále jen sdružení ) 2. Sídlo sdružení: Chaloupkova 7 612 00 Brno - Královo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Pakultura o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Pakultura o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Pakultura o.s. Článek I. Název, sídlo, působnost a charakter sdružení 1.1 Název sdružení: Pakultura o.s. (dále jen sdružení ) 1.2 Sídlo sdružení: Truhlářská 574, Pacov 395 01

Více

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků S T A N O V Y Českého odborového svazu energetiků I. Základní ustanovení a sídlo odborového svazu Článek 1 - Základní ustanovení 1.1 Český odborový svaz energetiků (dále jen ČOSE) je nezávislé, samostatné,

Více

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82 S T A N O V Y Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou I. Základní ustanovení 1. FK Boršov nad Vltavou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a sport. Je svobodnou organizací s

Více

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ T E C H N I C K Ý C H S P O R T Ů A Č I N N O S T Í ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ T E C H N I C K Ý C H S P O R T Ů A Č I N N O S T Í ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ T E C H N I C K Ý C H S P O R T Ů A Č I N N O S T Í ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V Y Návrh nového znění stanov Článek I. Název, sídlo a působnost 1. Název zapsaného

Více

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec Článek I. Základní ustanovení 1. Zakládá se Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec. 2. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec je dobrovolným a samosprávným

Více

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Preambule Členové Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské

Více

Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato

Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení zní: "Sdružení obcí, měst a dalších i právnických osob Čechy nad zlato (dále jen Sdružení

Více

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku L871/RDZ/MSPH STANOVY SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL, z.s. Čl. 1 Název spolku: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (dále též spolek ) Sídlo spolku: Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120

Více

Stanovy Klubu českých turistů - odbor Jičín

Stanovy Klubu českých turistů - odbor Jičín I. NÁZEV, ZKRATKA, SÍDLO, PŮSOBNOST 1. Klub českých turistů - odbor Jičín je spolupracujícím členem Klubu českých turistů (KČT), jehož historie se datuje k 11. červnu 1888, kdy byl spolek založen na ustavujícím

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Školka Montessori Kladno ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název občanského sdružení: Školka Montessori Kladno (dále jen Sdružení") 1.2. Sídlo sdružení: Na Vyhaslém 3197, 272

Více

Stanovy občanského sdružení RAMUS

Stanovy občanského sdružení RAMUS Stanovy občanského sdružení RAMUS I. Název občanského sdružení Sdružení působí pod názvem RAMUS (dále jen "sdružení"). II. Sídlo a působnost sdružení 1. Sdružení sídlí na adrese: Volyňská 1, Praha 10,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Název: SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení (dále jen sdružení ) Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41. Čl. 1. Název a sídlo Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU I. Základní ustanovení a poslání odborového svazu Článek 1 Název odborového svazu: Vysokoškolský odborový svaz (zkratka VOS) Sídlo Vysokoškolského odborového svazu:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

STANOVY. občanského sdružení Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici"

STANOVY. občanského sdružení Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici STANOVY občanského sdružení Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici" Článek I Základní ustanovení 1. Občanské sdružení Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici" (dále

Více

Stanovy občanského sdružení Sportability

Stanovy občanského sdružení Sportability Stanovy občanského sdružení Sportability Článek 1 - Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení je následující: Sportability 2. Sídlo sdružení je: Dělnická 21/414, 170 00 Praha 7 - Holešovice 3) Sdružení

Více

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU I. NÁZEV SPOLKU 1. Spolek přijal název Asociace animovaného filmu, z. s., který může být vyjádřen i zkratkou ASAF, z. s. (dále jen spolek ). II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA 1. Sídlem spolku je Heřmanova

Více

Stanovy AVZO TSČ ČR z.s. Schváleno ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z.S.

Stanovy AVZO TSČ ČR z.s. Schváleno ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z.S. ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z.S. S T A N O V Y Schváleno 28. 4. 2018 Článek I. Název, sídlo a působnost 1. Název zapsaného spolku: Asociace

Více

STANOVY. II. Poslání a cíle

STANOVY. II. Poslání a cíle STANOVY CZECH NATIONAL MEDICAL FOOTBALL TEAM je občanské sdružení (dále jen sdružení) založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Registrace sdružení byla Ministerstvem vnitra

Více

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s.

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Stanovy spolku Preambule Rodiče studentů Gymnázia v Ústavní ulici v Praze 8, vědomi si nezastupitelné úlohy podílu rodiny na zvyšování kvality výchovy a vzdělávání

Více

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku ČLÁNEK I. Název a sídlo 1.1 Česká tábornická unie o.s.( dále jen ČTU ) ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Spolek s názvem Kulturní a divadelní spolek Jizeran je dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Reg. Ministerstvo vnitra ČR, VS / 1-1 / 58 269 / 04 2 dne 25.8.2004 IČO: 266 72 715 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1 Název a sídlo

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU I. Název, sídlo 1. Název spolku je: a) Česká asociace franchisingu, z.s. (v jazyce českém) b) Czech Franchise Association (v jazyce anglickém) c) Tschechische Franchise-Assoziation

Více

o.s. Obnova obce Prameny

o.s. Obnova obce Prameny Stanovy občanského sdružení o.s. Obnova obce Prameny čl. I Název, sídlo a působnost 1) O.s. Obnova obce Prameny (dále jen sdružení) má sídlo v obci Prameny 2) Sdružení sídlí na adrese : Prameny 26, 353

Více

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum I. Neuropsychiatrické fórum, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ),

Více

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah:

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah: Obsah: PRO Štěnkov spolek Název, sídlo a symbolika PRO Štěnkov... 1 Poslání a účel PRO Štěnkov... 1 Hlavní činnost PRO Štěnkov... 2 Vedlejší činnost PRO Štěnkov... 2 Orgány PRO Štěnkov... 3 Jednání za

Více

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s.

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s. S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. (dále jen stanovy sportovního klubu ) 1.1 Zakládajícími

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

STANOVY České obce sokolské (úplné znění)

STANOVY České obce sokolské (úplné znění) Stanovy České obce sokolské přijaté 1. sjezdem Československé obce sokolské a schválené dne 21. února 1990 pod čj. OV-154/P-90, ve znění změn a doplňků, vzatých Ministerstvem vnitra České republiky na

Více

STANOVY. Občanského sdružení V Remízku

STANOVY. Občanského sdružení V Remízku 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení V Remízku Názvem sdružení je Občanské sdružení V Remízku (dále jen sdružení ). Sídlo sdružení se nachází na adrese: V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Článek I. Základní ustanovení 1. Jihočeská centrála cestovního ruchu je zájmovým sdružením právnických osob (dále jen sdružení ) podle 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

Více

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění)

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) I. Název a sídlo občanského sdružení 1. Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem: CZEMP (Česká skupina

Více

STANOVY spolku Česko - slovinská společnost, z. s.

STANOVY spolku Česko - slovinská společnost, z. s. STANOVY spolku Česko - slovinská společnost, z. s. Preambule Česko - slovinská společnost, z.s. (dále též Spolek ) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení CZECH MDS GROUP I. Název a sídlo občanského sdružení 1) Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem CZECH MDS GROUP (dále jen sdružení ). Sdružení je dobrovolným

Více

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY Článek 1 Název, sídlo a charakter spolku 1) Název sdružení: Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Klubu Českého Horského Psa

Klubu Českého Horského Psa STANOVY Klubu Českého Horského Psa Klub Českého Horského Psa - KČHP - je samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel Mezinárodní kynologické federace (FCI). KCHP je členem Českomoravské

Více

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu TJ Tatran ŠATOV, vzniklá dne 11.12.1991, jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště STANOVY SPOLKU Spolek Montessori Uherské Hradiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek Montessori Uherské Hradiště (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s.

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. I. Vznik, právní forma, název, sídlo a symboly 1. Tyto stanovy jsou dokumentem spolku Český tenisový svaz, z. s., který: a) původně vznikl a působil v právní formě

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení Občanské sdružení OBERIG IČO: 266 36 280 Stanovy občanského sdružení Článek I Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení je Občanské sdružení OBERIG (zkrácený název - o.s. OBERIG), dále jen sdružení. 2.

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu)

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) STANOVY SVAZU CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s. Článek I - Název a sídlo Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek IČO: 60161370 Článek

Více

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek )

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) Sídlo: Krameriova 674/5,26601 Beroun Čl. 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolné

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení ST STANOVY Cechu elektrické požární signalizace České republiky Základní ustanovení Cech elektrické požární signalizace České republiky (dále jen Cech EPS ČR) je dobrovolným zájmovým sdružením založeným

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE Český olympijský výbor je na území České republiky pokračovatelem Českého olympijského výboru, založeného roku 1899 PhDr. Jiřím St. Guthem Jarkovským a Československého

Více

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Článek I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v občanském sdružení

Více

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů Stanovy České federace florbalu vozíčkářů 1. Název a sídlo a. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. (dále jen ČFFV o.s.) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

Stanovy občanského sdružení POVALEČ

Stanovy občanského sdružení POVALEČ Stanovy občanského sdružení POVALEČ Článek I. Název a sídlo 1) Název: Občanské sdružení Povaleč (dále jen sdružení ) 2) Sídlo: Zámecká 20, Valeč, okres Karlovy Vary Článek II. Cíl činnosti sdružení 1)

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Zakladatelé: Eva Fraňková RČ: 825306/1575 trvale bytem: Březí 34, 399 01 Zhoř Veronika Frelichová r.č. 865922/2536

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo Stanovy společenstva STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo OBSAH Název a sídlo (1) Vznik a registrace Společenstva (2)

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

S T A N O V Y Židovské obce Brno

S T A N O V Y Židovské obce Brno S T A N O V Y Židovské obce Brno Článek 1 Všeobecná ustanovení 1) Židovská obec Brno, podle zákona č. 3/2002 Sb. (zákon o církvích a náboženských společnostech) v platném znění zapsaná v Rejstříku církevních

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení Sportovní airsoftový klub Praha 2. Sídlo sdružení je: Tovární

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy politické strany B10.cz

Stanovy politické strany B10.cz Stanovy politické strany B10.cz Stanovy platné dnem 16.8.2013. Článek I. Úvodní ustanovení Základní ustanovení 1. Název politické strany je B10.cz 2. Zkratka je B10.cz 3. Sídlem B10.cz je 5. května 44/47,

Více

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s.

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. Úplné znění ke dni:.. I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. 1. Česká asociace lodní třídy Laser z.s. (dále jen ALT Laser, nebo též Spolek) je dobrovolným

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s.

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Název, forma, sídlo a IČ sdružení... 3 2. Základní cíle SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA O.S.... 3 3. Členství v SRPŠ MOSTY U

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 5. května 1992 Změna: 121/1993 Sb. Změna: 223/1994 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

STANOVY ČESKÉHO STŘELECKÉHO SVAZU sídlo: Praha 7, U Pergamenky 3

STANOVY ČESKÉHO STŘELECKÉHO SVAZU sídlo: Praha 7, U Pergamenky 3 STANOVY ČESKÉHO STŘELECKÉHO SVAZU sídlo: Praha 7, U Pergamenky 3 Článek I - název, sídlo a působnost. 1. Název organizace je Český střelecký svaz (dále jen ČSS ) se sídlem v Praze. Pro mezinárodní styk

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s.

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. Preambule Tělocvičná jednota Sokol Jinonice byla založena v roce 1897 jako Tělocvičná jednota Sokol Tyrš Jinonice. STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. I. Tělocvičná jednota Sokol Jinonice,

Více