S t a n o v y družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y družstva"

Transkript

1 S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: Praha 4- Kamýk, Machuldova 4/593 Čl. 2 Právní postavení družstva 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Právní poměry družstva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a těmito stanovami družstva (dále jen stanovy). 2) Družstvo je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 1) Předmětem činnosti družstva je : Čl. 3 Předmět činnosti družstva - pronájem nemovitostí, bytů, nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. - správa a údržba nemovitostí 2) Družstvo je založeno za účelem uspokojování zájmů svých členů. V rámci předmětu činnosti družstvo zejména: a) provádí popř. zajišťuje správu, údržbu, opravy, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva nebo ve spoluvlastnictví členů nebo i nečlenů družstva resp. třetích subjektů na základě příslušných smluv; b) poskytuje nebo zabezpečuje služby a plnění spojená s užíváním bytů, nebytových a společných prostor ve vlastnictví družstva nebo ve spoluvlastnictví členů nebo i nečlenů družstva resp. třetích subjektů na základě příslušných smluv; c) pronajímá byty a nebytové prostory ve vlastnictví družstva členům i nečlenům družstva a uzavírá příslušné smlouvy; Část II. 1

2 ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl. 4 Způsobilost k členství v družstvu 1) Členství v družstvu je dobrovolné. Členem družstva se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která je občanem České republiky nebo Slovenské republiky. Čl. 5 Vznik členství 1) Členství v družstvu vzniká při splnění zákonných podmínek a podle těchto stanov. 2) Členství v družstvu vzniká: a) pro zakládající členy družstva dnem vzniku družstva při jeho založení podle zákona č.513/1991 Sb. b) za trvání družstva přijetím fyzické osoby za člena družstva na základě písemné členské přihlášky c) převodem členských práv a povinností d) děděním e) jiným způsobem stanoveným zákonem. 3) O přihlášce rozhoduje představenstvo družstva. Členství je platné dnem rozhodnutí představenstva. Přihláška musí obsahovat, že přihlašovatel byl seznámen se stanovami družstva a dalšími vnitřními předpisy družstva a přihlašovatel musí prohlásit, že se stanovami a vnitřními předpisy družstva bude řídit. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu případně dalšího členského vkladu. Čl. 6 Zánik členství 1) Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou mezi členem družstva a družstvem b) převodem členských práv a povinností c) vystoupením člena z družstva d) vyloučením člena z družstva e) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností f) vydáním pravomocného exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností g) smrtí člena družstva h) zánikem družstva i) prohlášením konkursu na majetek člena j) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena k) jiným zákonem stanoveným způsobem. 2) Členství se obnovuje v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zast avena exekuce podle zvláštního právního předpisu, anebo zrušen konkurz na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku. 3) Jestliže již družstvo vyplatilo vypořádací podíl členu družstva, jehož členství se obnovuje, musí jej tento člen družstvu nahradit do 2 měsíců od zrušení výkonu rozhodnutí nebo konkurzu či zastavení exekuce. 2

3 Čl. 7 Dohoda o zániku členství 1) Dohodne-li se člen družstva a družstvo na zániku členství dohodou, skončí členství člena v družstvu sjednaným dnem. 2) Dohodu o zániku členství člena družstva uzavírají člen družstva a družstvo jednající alespoň dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda či místopředseda představenstva. 3) Dohoda o zániku členství musí obsahovat - smluvní strany - den ukončení členství - výčet vzájemných nároků, způsob, formu a termín jejich vypořádání a termín vyklizení a předání užívaných prostor. - důvody ukončení členství, požádá-li o to člen družstva, který dohodu uzavírá Čl. 9 Vystoupení z družstva 1) Vystoupení je jednostranný právní úkon člena družstva. Vystoupení musí být provedeno písemně a nemusí obsahovat důvody vystoupení. Vystoupením zanikne členství uplynutím šestiměsíční lhůty ode dne, kdy bylo písemné oznámení vystoupení člena družstva doručeno představenstvu. ČI. 10 Vyloučení z družstva a jeho platnost 1) Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena družstva z těchto důvodů: a) člen opětovně a přes předchozí výstrahu družstva porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami družstva, b) člen byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jinému členu družstva. 2) O vyloučení člena družstva rozhoduje představenstvo ve lhůtě tří měsíců od okamžiku, kdy se o důvodu k vyloučení člena dozvědělo, avšak nejpozději do jednoho roku od vzniku důvodu k vyloučení. 3) Rozhodnutí o vyloučení musí být zdůvodněno. Rozhodnutí o vyloučení člena družstva se členu družstva doručuje písemně do vlastních rukou. 4) Nesouhlasí-li člen družstva s rozhodnutím o jeho vyloučení z družstva, může podat odvolání k členské schůzi, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, toto právo zaniká. 5) Rozhodnutí členské schůze o vyloučení je přezkoumatelné soudem za podmínek stanovených zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Čl. 11 Zánik družstva 1) Členství člena družstva v družstvu zaniká současně se zánikem družstva výmazem z obchodního rejstříku. 3

4 2) Družstvo může být zrušeno usnesením členské schůze, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, rozhodnutím soudu či jiným zákonem stanoveným způsobem. ČI. 12 Smrt člena družstva 1) Smrtí člena družstva - fyzické osoby - jeho členství v družstvu zaniká. Dědic členských práv a povinností může požádat družstvo o členství. Souhlas představenstva se nevyžaduje. Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. Pokud je na základě usnesení soudu více dědiců, uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu pouze s jedním dědicem určeným dohodou dědiců nebo rozhodnutím soudu. 2) Při úmrtí jednoho z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu a společnými členy družstva, stane se jediným nájemcem bytu a jediným členem družstva pozůstalý manžel, a to dnem úmrtí jeho manžela/ky/. Čl. 13 Převod členství, práv a povinností 1) Člen družstva může na základě dohody o převodu členských práv a povinností převést své členství na jinou osobu, která splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu. 2) Členská práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením písemné smlouvy o převodu členství v družstvu nebo dnem pozdějším uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. 3) Družstvo písemně potvrdí oběma účastníkům dohody její převzetí a vyzve nabyvatele členských práv a povinností k uzavření nájemní smlouvy s družstvem. 4) Nájemní smlouva s nabyvatelem nebude uzavřena, pokud nebudou účastníky dohody s družstvem vyrovnány veškeré pohledávky družstva na předmětu převodu. Čl. 14 Společné členství manželů 1) Vznikne-li jednomu z manželů - členů družstva - za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu. To však neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí / 703 obč. zák./. 2) Právo společného nájmu družstevního bytu manžely i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství v družstvu na jednoho z nich. 3) Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, manželé jako společní členové mají jeden hlas. 4) Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu. 5) V případě rozvodu manželství členství zůstává tomu z rozvedených manželů, který bude určen rozhodnutím soudu, anebo tomu z rozvedených manželů, který zůstane členem družstva podle dohody manželů o vypořádání jejich majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Čl.15 4

5 Kniha členů družstva 1) Představenstvo vede seznam všech svých členů. V seznamu členů družstvo bezodkladně vyznačí všechny nové evidované skutečnosti. Do seznamu členů družstva se zapisuje: - jméno, příjmení, adresa bydliště, - datum vzniku a zániku členství, - výše členského vkladu člena družstva, datum úhrady - další rozhodné skutečnosti. 2) Družstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet v rozsahu týkajícím se jeho členství a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu členů. 3) Způsob vedení evidence osobních údajů a její zpřístupňování se řídí zákonem o ochraně osobních údajů. Členové družstva současně se vstupem do družstva projevují souhlas s vedením evidence osobních údajů ve výše uvedeném smyslu. Část III. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA DRUŽSTVA Čl. 16 Práva člena družstva Člen družstva má právo: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zplnomocněného nebo zákonného zástupce na jednání a rozhodování členské schůze družstva; b) být volen do volených orgánů družstva, má-li způsobilost k právním úkonům a je starší 18 let. c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být vyrozuměn o jejich vyřízení; d) na uzavření smlouvy o užívání bytu na podkladě převodu práv a povinností a na základě dohody o výměně předmětu nájmu a dědění po vypořádání pohledávek družstva; e) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění poskytovaných služeb spojených s užíváním bytu podle zásad schválených členskou schůzí; f) podílet se na zisku družstva a ostatních výhodách, které družstvo poskytuje svým členům g) na vypořádací podíl, v případě zániku družstva na podíl na likvidačním zůstatku Čl. 17 Povinnosti člena družstva 1 ) Člen družstva je povinen: a) užívat družstevní byt k bytovým účelům; udržovat a užívat byt a společné prostory tak aby nebyla ohrožována či ztěžována práva ostatních členů družstva b) dodržovat stanovy družstva a plnit usnesení orgánů družstva, pokud neodporují stanovám; 5

6 c) platit ve stanovených lhůtách úhrady spojené s užíváním bytu či jiné úhrady stanovené těmito stanovami či rozhodnutím oprávněných orgánů družstva, d) uhradit družstvu správní poplatky schválené členskou schůzí a další vynaložené náklady za provedené úkony v souvislosti s členstvím v družstvu; e) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně udržovat jím užívaný byt, jakož i společné prostory a zařízení užívaného objektu; f) oznamovat včas družstvu změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, jež jsou podstatné pro vedení správy domu k účelu rozúčtování nákladů družstva za služby spotřebované uživateli předmětu užívání a k vedení členské evidence. V případě své dlouhodobé nepřítomnosti je povinen sdělit písemně družstvu osobu pověřenou jeho zastupováním zejména za účelem zpřístupnění jeho bytu a zajištění plnění ostatních nezbytných povinností vyplývajících ze stanov; g) oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti družstvu vznikla; h) umožnit zástupcům družstva (po předchozím oznámení) vstup do jím užívaných prostor za účelem zjištění jejich technického stavu, opravy a údržby; i) přispívat a podílet se na úhradě ztrát družstva na základě rozhodnutí členské schůze družstva, a to až do výše základního členského vkladu. Část IV. MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENA DRUŽSTVA, MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ S DRUŽSTVEM A SMLUVNÍ VZTAHY Čl.18 Vklady členů družstva 1) Majetkovou účastí člena družstva v družstvu je: a) základní členský vklad b) další členský vklad c) další majetková účast 2) Základní členský vklad činí 2.100,- Kč a je splatný při založení družstva do 15 dnů od konání ustavující členské schůze, za trvání družstva současně s podáním členské přihlášky. ČI. 19 Základní člensky vklad 1) Základní členský vklad je trvalým vkladem člena družstva. 2) Po dobu trvání členství člena družstva v družstvu nesmí výše jeho základního členského vkladu klesnout pod stanovenou výši 2.100,- Kč. 6

7 Čl. 20 Člensky podíl 1) Členský podíl je souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. 2) Členský podíl se neodepisuje. Čl. 21 Vypořádání při zániku členství 1) Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nárok na vypořádací podíl, nejde-li o zánik členství jednoho z manželů při společném členství manželů. 2) Vypořádací podíl se určí poměrem podlahové plochy družstevního bytu, jehož nájemcem je na základě svého členství dosavadní člen družstva vůči souhrnu podlahových ploch všech družstevních bytů v budově č. p. 593 v Praze 4, Machuldova 4, jejímž vlastníkem je družstvo. 3) Pro určení výše vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní uzávěrky za rok v němž členství zaniklo. Pro vypořádání dalších prostředků družstva je rozhodný den vložení návrhu na zápis převodu vlastnictví. 4) Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jež je v nedělitelném fondu i v jiných zajišťovacích fondech družstva, ani k zápisnému. 5) Při výplatě majetkového vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu družstva. Zároveň započte částku odpovídající nesplaceným úvěrům v poměru k převáděné bytové jednotce, nebytovému prostoru resp. pozemku. 6) Zánikem členství člena družstva v důsledku převodu jeho práv a povinností na jinou osobu nevzniká dosavadnímu členovi družstva vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu práv a povinností nebo výměny bytu vypořádají mezi sebou bez účasti družstva. 7) Nárok na vypořádací podíl je splatný nejpozději uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. 8) V případě vyloučení člena z družstva se vyloučenému členovi vyplatí vypořádací podíl v průběhu tří let od okamžiku vyloučení a to tak, že každý rok obdrží třetinu vypořádacího podílu. V tomto případě je výplata vypořádacího podílu vázána na uvolnění bytu nebo nebytového prostoru, jehož byl vyloučený člen nájemcem. Část V. PŘIDĚLENÍ A UŽÍVÁNÍ/NÁJEM/ BYTU NEBO NEBYTOVÉHO PROSTORU Čl. 22 Práva a povinnosti při užívání bytu nebo nebytového prostoru 1) Členové družstva užívají byt na základě nájemní smlouvy. 2) Členové družstva jsou povinni dbát na to, aby při výkonu svých práv v objektu, kde mají právo užívání, nerušili výkon práv ostatních členů družstva a respektovali dodržování zásady dobrých mravů. 3) Družstvo je povinno zajistit v rozsahu svých kompetencí členu družstva plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, plní-li člen družstva své povinnosti vyplývající ze stanov či příslušné smlouvy. 7

8 4) Kromě práva užívat byt má uživatel a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat v souladu se stanovenými pravidly společné prostory a zařízení domu k účelu, ke kterému jsou určeny, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Čl. 23 Vznik nájmu družstevního bytu 1) Nájem bytu vzniká uzavřením nájemní smlouvy o užívání v rozsahu obsahu smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, není-li v ní dohodnuto jinak. Nájemce má právo užívat předmět nájmu a společné prostory a zařízení domu specifikované v nájemní smlouvě. 2) Právo na uzavření nájemní smlouvy vzniká: a) na základě rozhodnutí o přidělení uvolněného bytu novému členu družstva do užívání, b) převodem členských práv a povinností na jinou osobu, Čl.24 Společný nájem bytu manžely 1) Společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manžely. Jde-li o nájem nebytového prostoru, právo společného nájmu nevznikne. 2) Společný nájem vznikne, jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stane nájemcem družstevního bytu. Stane-li se některý z manželů nájemcem družstevního bytu nebo vzniklo-li mu právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství, vznikne společný nájem uzavřením manželství. 3) Běžné záležitosti, týkající se společného nájmu, může vyřizovat každý z manželů. V ostatních případech je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný. Z právních úkonů týkajících se společného nájmu jsou oprávněni i povinni oba manželé společně a nerozdílně. 4) Právo společného nájmu zanikne: a) rozvodem manželství, b) dohodou rozvedených manželů, c) smrtí jednoho z manželů, d) zánikem nájmu družstevního bytu. 5) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva. Čl.25 Opravy a údržba bytové jednotky 1) Členové družstva jsou povinni udržovat byt v řádném technickém stavu a hradit opravy včetně případných výměn zařizovacích předmětů, v souladu s nař. vlády č. 258/1995 Sb. 2) Náklady na opravu, údržbu a vybavení zařízení bytu hradí uživatel bytu ze svých zdrojů, pokud potřeba opravy vznikla jeho zaviněním. Vznikne-li potřeba opravy na vybavení a zařízení družstevního majetku, zaviněním uživatele bytu hradí tyto náklady uživatel. 3) Člen družstva je povinen oznámit družstvu bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo. Člen družstva je povinen umožnit provedení takových oprav, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 4) Nepostará-li se člen družstva o včasné provedení oprav a údržby bytu, má družstvo právo, po předchozím upozornění člena družstva, učinit tak samo na jeho náklad a požadovat od něho náhradu škody. Čl.26 Stavební úpravy 8

9 1) Při stavebních úpravách v bytě je nájemce povinen respektovat příslušné právní předpisy. 2) Družstvo jakožto správce domu je oprávněno dodržování těchto předpisů vyžadovat a vymáhat. 3) Nájemce je povinen zajistit odstranění závad nebo poškození domu, které způsobil dodavatel v souvislosti se stavebními úpravami v bytě. 4) Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez předchozího písemného souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. 5) Nájemce je povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v bytové jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot. Čl.27 Údržba společných částí domu 1) Družstvo je povinno v domě zajistit řádnou údržbu jeho společných částí a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. 2) Za součásti společných části domu se v souladu s obecně platnými právními předpisy považují zejména: a) základy, vchody, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, střecha a obvodový plášť, dělící konstrukce, vertikální a horizontální komunikace (např. schodiště, chodby), b) podlahové konstrukce, c) okna, balkónové a vstupní dveře; ke společným částem domu však nepatří vnitřní křídla a skleněné výplně oken a balkónových dveří v bytech, d) rozvody teplé a studené vody až po hlavní uzávěry v bytě, hlavní uzávěry těchto rozvodů v bytě, vodoměry v bytě, pokud jsou instalovány, e) rozvod kanalizace a společné vzduchotechniky po zaústění přípojek pro byt od zařizovacích předmětů, h) společné elektrorozvody až k napojení elektrického jištění v bytě, i) konstrukční prvky balkonů, lodžií a teras, j) rozvody společné televizní antény a domovního telefonu, k) výtahy a jejich zařízení, l) vnitrní prostory instalačních šachet, kanálů a výlezů včetně jejich nosných a ochranných konstrukcí všude v domě, m) rozvody požární ochrany, protipožární a bezpečnostní vybavení. ČI. 28 Podnájem bytu 1) Byt nebo jeho část lze přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Porušení této povinnosti se považuje za závažné porušení povinností nájemce bytu - člena družstva. 2) Družstvo může za trvání podnájmu souhlas s podnájmem zrušit, dojde-li ze strany nájemce nebo podnájemce k vážnému porušení práv a povinností vyplývajících ze stanov. 3) Po skončení podnájmu nemá podnájemce ani nájemce právo na náhradní plnění vůči družstvu. 4) Za škody způsobené podnájemcem na předmětu nájmu a na společném majetku družstva odpovídá plně nájemce bytu. Pokud je neodstraní sám, budou odstraněny družstvem na jeho náklady. ČI. 29 Úhrady za užívání bytu 9

10 1) Nájemce je povinen platit za užívání bytu a společných častí domu včetně zařízení pravidelnou měsíční úhradu splatnou za běžný měsíc, nejpozději do 15-tého dne téhož měsíce. 2) Měsíční úhrady za užívání bytu zahrnují zejména : a) splátku do fondu oprav a údržby, b) úhradu na správu domu a družstva, c) zálohové platby na daň z nemovitosti, pojistné, vytápění, teplá a studená voda, elektrická energie ve spol. částech domu, odvoz odpadků, d) ostatní náklady 3) Vyúčtování bude provedeno vždy po skončení ročního období podle skutečných nákladů a finančně vypořádáno s plátci do konce následujícího roku. Část VI. ORGÁNY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1) Orgány družstva jsou: a) členská schůze družstva, b) představenstvo družstva, c) kontrolní komise ČI. 30 Orgány družstva 2) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší osmnácti let, kteří mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. ČI. 31 Pravomoci, povinnosti a jednání orgánů družstva 1) Orgány družstva mohou jednat jen v záležitostech, které podle těchto stanov a zákona spadají do jejich působnosti. 2) Funkční období členů orgánů družstva je pět let. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně. 3) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do jednoho měsíce. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 4) Orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánů. 5) Orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy nebo zákon neurčují jinak. 6) V orgánech družstva se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na hlasování tajném. 7) Z průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání jednání b) přijatá usnesení 10

11 c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování 8) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na jednání a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům programu. 9) Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. ČI. 32 Členská schůze 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové družstva své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. 2) Každý člen má jeden hlas. 3) Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy a jednací řád členské schůze b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) projednávat, schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise d) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje a činnosti družstva e) schvalovat zásady hospodaření družstva f) schvalovat výroční zprávu o hospodaření družstva g) schvalovat řádnou účetní závěrku družstva h) rozhodovat o způsobu rozdělení zisku a úhrady ztráty i) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí představenstva družstva j) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně jeho právní formy k) rozhodovat o likvidaci družstva l) schvalovat statuty fondů družstva m) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových disposicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty n) schvalovat předpis zálohových plateb úhrad spojených s užíváním bytu o) stanovit výši poplatků za úkony prováděné družstvem v souvislosti s vyřizováním záležitostí členů družstva p) rozhodovat o dalších záležitostech, pokud tak stanoví zákon, tyto stanovy, anebo si rozhodování o nich vyhradila členská schůze 3) Členskou schůzi družstva svolává představenstvo družstva podle potřeby, nejméně však 1 x ročně. 4) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise družstva. Představenstvo musí v tomto případě svolat členskou schůzi nejpozději do 8 dní od data doručení žádosti. V žádosti o svolání členské schůze musí být uvedeny důvody svolání. 5) O svolání členské schůze a pořadu jednání musí členové být písemně uvědomění nejméně 15 dnů před jejím konáním. Svolává se písemnou pozvánkou vloženou do schránky na dopisy a zveřejňuje se na oznamovací tabuli v domě. Písemné pozvánky dále musí obsahovat datum, hodinu, místo zasedání a program jednání. 6) Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně řádně svolaná členská schůze. Pozvánka musí být odeslána poštou nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze musí mít stejný pořad jednání jako měla mít původní řádně svolaná schůze a usnáší se bez ohledu na počet zúčastnivších se členů družstva. ČI.33 Představenstvo 11

12 1) Představenstvo je výkonný a statutární orgán družstva, který řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svoji činnost se zodpovídá členské schůzi. 2) Představenstvo má šest členů a pro funkční období je určuje volbou členská schůze. 3) Nově zvolené představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. 4) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Představenstvo svolává jeho předseda nebo místopředseda písemnou pozvánkou vloženou do poštovní schránky. V případě potřeby se představenstvo svolá osobně a učiní o tom záznam. 5) Představenstvo musí být svoláno : a) ihned po doručení podnětu kontrolní komise, jestliže tato komise zjistila nedostatky a tyto nebyly k její výzvě odstraněny. V takovém případě se musí představenstvo sejít do 10 dnů ode dne doručení takového podnětu. b) požádají-li o to, alespoň dva členové představenstva c) požádají-li o to, členové družstva disponující alespoň 10% hlasů Ve všech žádostech musí být uveden důvod jejich podání a návrh na program jednání. 6) Představenstvo družstva je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Za představenstvo jako statutární orgán jedná navenek předseda představenstva. Vyžaduje-li však právní úkon písemnou formu, připojí k napsané nebo vytištěné firmě družstva svůj podpis dva členové představenstva a jedním z nich musí být vždy předseda nebo místopředseda. 7) Představenstvo zejména : a) plní usnesení členské schůze b) řídí činnost družstva c) rozhoduje o přijetí za člena družstva, o vyloučení člena družstva, dává souhlas se zpětvzetím prohlášení o vystoupení z družstva, podepisuje dohodu o ukončení členství, vede knihu členů družstva d) rozhoduje o všech dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do pravomoci představenstva e) rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny členské schůzi nebo kontrolní komisi. f) svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání, včetně roční účetní závěrky a návrhu na použití zisku g) zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového a nebytového fondu ve vlastnictví družstva, včetně pozemků. h) projednává potřebu oprav společných částí domu a zařízení, podle technického stavu a provádí výběr dodavatelů prací. 8) Představenstvo nesmí přijímat úvěry a zastavovat nemovitosti ve vlastnictví družstva bez souhlasu členské schůze. V případě vzniku havarijních situací na vlastním majetku družstva si takový souhlas zajistí svoláním mimořádné členské schůze. 9) K platnosti usnesení o volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva je třeba dvoutřetinové většiny hlasů členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Čl. 34 Kontrolní komise družstva 1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. 2) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce družstva, výkazu zisků a ztrát, k návrhu rozdělení zisku a úhradě ztrát. 3) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva družstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečností, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření družstva nebo postavení družstva a jeho členů. Pověření členové kontrolní komise se mohou účastnit všech schůzí představenstva družstva. 12

13 4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo družstva a vyžaduje zjednání nápravy. 5) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požadovat svolání členské schůze. 6) Kontrolní komise má povinnost projednávat stížnosti členů družstva a podat informace o výsledku šetření, a to do 30 dnů od podání stížnosti či podnětu. 7) Kontrolní komise má 3 členy. Ze svého středu volí členové předsedu kontrolní komise a místopředsedu. 8) Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává jí zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je kontrolní komise nezávislá. Část VII. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A FONDY DRUŽSTVA Čl. 35 Základní kapitál družstva 1) Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů ( zahrnuje základní členské vklady i další členské vklady), k jejichž splacení se členové družstva zavázali. 2) Zapisovaný základní kapitál družstva činí Kč. 3) Základní kapitál se zvyšuje nebo snižuje úměrně se vstupem a odchodem členů do a z družstva. Družstvo vytváří kromě základního kapitálu : a) nedělitelný fond b) fond oprav a údržby ČI. 36 Fondy družstva ČI. 37 Nedělitelný fond Družstvo vytváří při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně o 10% ročního čistého zisku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se minimálně polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Nedělitelný fond se používá na úhradu ztráty a nelze jej rozdělit mezi členy za trvání družstva. ČI. 37 Fond oprav a údržby 1) Fond se dlouhodobě vytváří pravidelnými poplatky a mimořádnými úhradami členů družstva. 2) Fond se používá na financování oprav a údržby případně dalších provozních nákladů. 3) Nevyčerpané prostředky fondu v běžném účetním roce se převádí do příštího roku. 4) V případě nedostatku finančních prostředků rozhodne členská schůze o doplnění fondu oprav a údržby. ČI. 38 Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření 13

14 1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. 2) Představenstvo zabezpečuje dále vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva obsahující přehled obchodní činnosti družstva v uplynulém roce a předpoklady jeho další činnosti, jakož i další navrhované změny pro příští období. 3) Materiály uvedené v odst. 1, 2 tohoto článku předkládá představenstvo k projednání výroční členské schůzi. Členové družstva mají právo do těchto materiálů nahlédnout před jejím konáním, jakož i kdykoliv později. ČI. 39 Zrušení, likvidace a zánik družstva 1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2) Družstvo se zrušuje způsoby dle 254 odst. 2 obchodního zákoníku. 3) Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje družstvo zrušením do likvidace. Likvidátora jmenuje členská schůze. 4) Likvidátor je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projedná členská schůze. 5) Podíl člena družstva na likvidačním zůstatku se stanoví dle poměru podlahové plochy družstevního bytu, jehož nájemcem je na základě svého členství člen družstva, vůči souhrnu podlahových ploch všech družstevních bytů v budově č. p. 593 v Praze 4, Machuldova 4, jejímž vlastníkem je družstvo. Část VIII. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ ČI. 40 Společná ustanovení 1) Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo orgánů družstva se oznamují těmto subjektům. 2) Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je splněna, jestliže pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena družstva jako nedoručitelnou. Tato povinnost je též splněna, jestliže písemnost je doručena funkcionářem nebo pracovníkem družstva a člen družstva její převzetí písemně potvrdil. ČI. 41 Závěrečná ustanovení 1) Otázky, které nejsou těmito stanovami upraveny, se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. 2) Tyto stanovy byly přijaty na členské schůzi družstva konané dne. a nabývají účinnosti dnem... 14

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) 1-001-1111 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 2676, 2677, 2678, 2679, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více