VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavební úřad, B.Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ č.j.: spis. znak 44850/2010/OSÚ/PM vyřizuje: Petr Machata tel: Vysoké Mýto, dne Obec Stradouň Stradouň č.p Chroustovice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková část: Odbor stavební úřad Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne podala Obec Stradouň, IČ , Stradouň č.p. 98, Chroustovice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na stavbu: s t a v e b n í p o v o l e n í Kanalizace a ČOV Stradouň (dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 85, 89/1, 90/1, 90/2, 114, 115, 108, parc. č. 132, 608/3, 608/5, 609/1, 609/2, 611, 642/1, 651/9, 652/4, 657/2, 657/3, 657/4, 658/2, 670/1, 671/1, 672/1, 672/2, 672/11, 672/27, 672/29, 672/48, 674, 675, 676/1, 676/2, 676/5, 676/6, 679/1, 679/2, 739/6, 739/8, 739/29, 739/42, 739/43, 747, 672/47, 676/8, 7 v katastrálním území Stradouň. Stavba obsahuje: - stavební objekt SO 02 Elektropřípojky na pozemcích parc. č.: st. p. 85, 89/1, 90/1, 90/2, 114, 115, 108, parc. č. 132, 608/3, 608/5, 609/1, 609/2, 611, 642/1, 651/9, 652/4, 657/2, 657/3, 657/4, 658/2, 670/1, 671/1, 672/1, 672/2, 672/11, 672/27, 672/48, 674, 675, 676/1, 676/2, 676/5, 676/6, 679/1, 679/2, 739/6, 739/29, 739/42, 739/43, 747, 672/47, 676/8, 7 v katastrálním území Stradouň. - stavební objekt SO ČOV - Komunikace a zpevněné plochy na pozemcích parc.: parc. č. 611, 679/1, 679/2 v katastrálním území Stradouň. - stavební objekt SO ČOV - Oplocení na pozemcích parc. č.: parc. č. 611 v katastrálním území Stradouň. - stavební objekt SO ČOV - KTÚ a sadové úpravy na pozemcích parc. č.: parc. č. 611, 679/1 v katastrálním území Stradouň. - stavební objekt SO 04 - Vodovodní přípojka k ČOV na pozemcích parc. č.: parc. č. 611, 671/1, 672/1, 672/29, 679/2, 739/8, 739/29, 739/42, 739/43, 747, 679/1 v katastrálním území Stradouň.

2 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 2 II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala v listopadu 2010 pod zakázkovým číslem 10P 204 firma EVČ s.r.o., IČ , Arnošta z Pardubic 676, Pardubice, odpovědný projektant Milan Michálek autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotně technické ČKAIT a Ing. Helena Bydžovská autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: Provedení založení zpevněných ploch ČOV Provádění výkopů vodovodní přípojky Provádění výkopů elektropřípojek Dokončení stavebních prací (závěrečná kontrolní prohlídka) 4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem a odborné vedení nad prováděním stavby bude vykonávat autorizovaná osoba dodavatele. Dodavatele stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení. 6. Stavba bude prováděna v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 7. Práce na staveništi, při kterých by hluk přesahoval hranici 40 db, nesmí být prováděny v době od 22 do 6 hodin. 8. Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny veškeré zařízení inženýrských sítí a budou zabezpečena proti poškození po celou dobu provádění stavby. V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné provádět stavební práce podle podmínek správců inženýrských sítí. Stavebník uvědomí nejméně 15 dnů předem správce inženýrských sítí o zahájení stavebních prací dotýkajících se těchto zařízení. 9. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, značky 4768/10/134 ze dne : Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče U křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 10. Staveniště bude po celou dobu trvání výstavby zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob na stavbu. 11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. 12. Veškeré okolní pozemky stavbou dotčené budou uvedeny do původního stavu (stav před zahájením realizace stavby). 13. Po dokončení stavby (při závěrečné kontrolní prohlídce) bude předložen stavebnímu úřadu a Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí přehled odpadů, které vznikly stavební činností, jejich množství a způsob využití nebo odstranění (doklady o likvidaci). Odpady mohou být uloženy na řízenou skládku až po vytřídění využitelných a nebezpečných složek. Veškeré odpady vznikající stavební činností je třeba shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a musí být zabezpečeny po celou dobu skladování před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 14. Stavební činností nesmí být znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů. 15. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p. značky PVZ/10/31533/Hz/0 ze dne , a to:

3 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 3 Zahájení stavby požadujeme písemně oznámit na Povodí Labe, státní podnik závod Pardubice (Milan Janovský, DiS. /248) s týdenním předstihem. Po ukončení stavby požadujeme předložit geodetické zaměření přechodů vodoteče (výškové i situační). Požadujeme na obou březích osadit kovové sloupky v ose trasy podchodu pod vodotečí, dotčené pozemky stavbou uvést do původního stavu. 16. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí uvedené v souhlasu s trasou kanalizace a souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu č.j /2008/OŽP/Rich ze dne : Termín zahájení stavby bude v předstihu oznámen vlastníkům, popřípadě nájemcům zemědělských pozemků Práce budou prováděny v době vegetačního klidu nebo po sklizni, jinak budou uplatňovány náhrady škod Případný narušený meliorační systém bude na náklady investora uveden do původního stavu Po ukončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu k zemědělské výrobě Pokud bude dočasný zábor potřebný na dobu delší než 1 rok musí být požádáno o vydání souhlasu ve smyslu 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění Termín zahájení stavby bude oznámen orgánu ochrany ZPF Stavebník viditelně označí v terénu hranici zájmového území a zajistí její nepřekročení Před zahájením prací bude provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy v tl. 0,2 m o celkovém množství cca 122 m 3. Zemina bude využita na zbytku pozemku, který bude nadále zemědělsky obhospodařován. Její rozprostření bude provedeno tak, že nedojde ke změně odtokových poměrů v území. Do doby použití této kulturní vrstvy zeminy, bude zajištěna její ochrana před znehodnocením, odcizením, zaplevelením (řádné ošetřování) Stavebník předloží po dokončení stavby orgánu ochrany zemědělského půdního fondu geometrický plán zaměření stavby. V případě že zastavěná plocha bude větší než plocha na kterou byl vydán souhlas s odnětím pozemku ze ZPF, bude provedeno dovyčlenění pozemku ze ZPF Za trvalé odnětí půdy ze ZPF nebudou podle 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění předepsány odvody protože se jedná o stavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod 17. Stavba dle ust. 122 stavebního zákona může být řádně užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu (k žádosti o vydání kolaudační souhlasu stavebník doloží veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy, včetně závazných stanovisek dotčených orgánů). Účastníci řízení dle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) účastníci na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Stradouň,, IČ , Stradouň č.p. 98, Chroustovice Odůvodnění: Dne podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne pod č.j /2008//OSU/PM. Vzhledem k tomu, že podaná žádost o vydání stavebního povolení neobsahovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, vyzval stavební úřad stavebníka dne pod č.j /2010/OSÚ/PM-3, aby chybějící podklady ve stanoveném termínu doplnil a zároveň řízení přerušil.

4 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 4 Stavebník postupně doplňoval podanou žádost o nezbytné podklady, jmenovitě dne pod č.j /2011/OSÚ/PM-4, dne pod č.j /2011/OSÚ/PM-5, poslední doplnění proběhlo dne pod č.j /2011/OSÚ/PM-6. Vzhledem k tomu, že posledním doplnění, které stavebník učinil dne pod č.j /2011/OSÚ/PM-6, byly stavebnímu úřadu poskytnuty veškeré nezbytné podklady pro posouzení výše uvedené stavby, oznámil dne pod č.j /2010/OSÚ/PM-7 stavební úřad zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V oznámení o zahájení stavebního řízení stavební úřad podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení účastníky řízení upozornil, že v termínu od do mají v souladu s ust. 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Této možnosti nikdo nevyužil. Stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení a z těchto důvodů využil možnosti procesních postupů v souladu s ust. 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu doručoval písemnosti jednotlivě, ostatním účastníkům správního řízení veřejnou vyhláškou. Stavební úřad stanovil pro stavební řízení okruh účastníků řízení v souladu s ust. 109 stavebního zákona, podle něhož jsou účastníky stavebního řízení: stavebník Obec Stradouň. Dále vlastník stavby na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, a nejde-li o případ uvedený v 109 písm. g) stavebního zákona, vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem. Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Dále také ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a rovněž společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. Stavební úřad posoudil splnění výše uvedených podmínek, které jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení a na základě tohoto posouzení do okruhu tohoto řízení zahrnul tyto další subjekty: Ludmila Cinková, Josef Mlíka, Ladislav Dlouhý, Emilie Říhová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zdeňka Vopařilová, Vlasta Tomášková, RSDr. František Tomášek, Vlasta Šrůtová, Jiří Fuksa, Květoslava Fuksová, Josef Dubec, Věra Matoušková, František Matoušek, Hana Jirsáková, Miloslav Jirsák, Robert Talácko, Marie Muchová, Radka Kárníková, Jiří Košťál, Zuzana Košťálová, Jaroslav Lukas, Anežka Lukasová, Martin Blažek, Monika Blažková, Vlasta Nováková, Jiří Voříšek, Božena Vořišková, Zdeněk Bačina, Marta Bačinová, Jana Motyčková, Roman Motyčka, František Vokoun, Pavel Vokoun, Petr Vokoun, Vladimír Pudil, Jarmila Pudilová, Šrámek Jan, Stanislava Voláková, Milan Havlíček, Dagmar Havlíčková, Jaroslav Rybyšár, Zdeněk Meixner, Pavel Dudek, Ladislava Pešková, Jiří Bubeníček, Zdeněk Bubeníček, Marie Bubeníčková, Ondřej Nadrchal, Mgr. Kristýna Nadrchalová, PhDr. Martin Svatoš, Helena Weinfurterová, Pavel Pražák, Jiřina Pražáková, Jiřina Pražáková, JUDr. Ludvík Čeliňák, Magdaléna Čeliňáková, Jaromír Vaňous, Jitka Vaňousová,Ladislav Cimburek, Marta Cimburková, Marian Lustig, Božena Lustigová, Tomáš Hanzl, Josef Fulík, Jaromír Jirsák, Marie Jirsáková, Jana Rejfová, Ing. Olga Haškovcová, Bohuslava Šafránková, Ladislav Hušák, Bohuslava Hušáková, Tomáš Hladík, Ing. Jana Hladíková, Vincent Danko, Iveta Danko, Eva Hermannová, Tomáš Brůna, Lada Brůnová, Jana Bartoňová, Miluška Jiroutová, Marcela Zamastilová, Libuše Říhová, Tomáš Tesař, Josef Mádle, Milan Michálek, Marie Michálková, Iveta Jeřábková, Ilona Polívková, Jaroslav Štěpán, Lada Zimmermannová, Ing. Pavel Krčmář, Marie Krčmářová, Růžena Hašková, Irena Burešová, Miroslav Jehlář, Ladislav Radil, Milan Zahradník, Eva Zahradníková, Zdeněk Bačina, Šárka Bačinová, Anna Peterková, František Peterka, Ing. František Říha, František Matoušek, Alena Hyksová, Zdeněk Hyksa, Aleš Zimmermann, Lukáš Zamiška, Alena Podlesná, Ladislav Filipi, Milada Filipiová, Ján Hudák, Marie

5 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 5 Hudáková, Libuše Říhová, Olga Korečková, Zdeněk Pejcha, Věra Pejchová, Helena Havlíčková, Jaroslav Abraham, Petra Abrahamová, Luboš Konárek, AGRO JENIŠOVICE a.s., František Vranický, nar , František Vranický, nar , Miluše Klapalová, Bohumil Ruprecht, Pavla Ruprechtová, Adam Jež, Monika Nudzíková, Marie Paulová, Bohumila Zavřelová, Zemědělská vodohospodářská správa, Povodí Labe, státní podnik, Otakar Moťka, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkový fond České republiky, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Jaroslava Špringrová Stanoviska sdělili: - Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a občanských agend, rozhodnutí ze dne č.j /2011/ODO-2/280.12/111/VV - Městský úřad Vysoké Mýto,, odbor stavební úřad, oddělení památkové péče, stanovisko ze dne č.j /2008/OSÚ-OPP/MT - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic rozhodnutí ze dne č.j. ODSHI-35978/2011-Ky a vyjádření ze dne č.j. ODSHI-32127/2011-Sa - Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí stanovisko ze dne č.j. 5387/10/HOK-UO/2.5 - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje stanovisko dne č.j. HZPA / Obecní úřad Stradouň rozhodnutí ze dne č.j Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí stanovisko ze dne č.j /2008/OŽP/PR/ , vyjádření ze dne ad č.j /2008/OŽP/PR/ , souhlas s umístěním stavby na lesním pozemku a v ochranném pásmu lesa ze dne č.j /2008/OŽP-3, souhlas s trasou kanalizace a s odnětím půdy ze ZPF ze dne č.j /2008/OŽP/Rich Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. K tomuto řízení byla vydána tato vyjádření správců inženýrských sítí: - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne č.j /10 - ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření ze dne č.j /OP/09/ RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření ze dne č.j. 4768/10/134 Požadavky vyplývající z jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí, část II. podmínky č. 8 a 9. K tomuto řízení byla vydána tato vyjádření správců dopravní infrastruktury: - Ředitelství silnic a dálnic ČR vyjádření ze dne č.j /38200/3/Vs/ Správa a údržba silnic Pardubického kraje vyjádření ze dne č.j. SÚSPk/7288/2010- No Požadavky vyplývající z jednotlivých vyjádření správců dopravní infrastruktury byly zapracovány do samostatných rozhodnutí dotčených orgánů (rozhodnutí Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru

6 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 6 dopravních a občanských agend, č.j /2011/ODO-2/280.12/111/VV ze dne a rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy, silničního hospodářství a investic č.j. ODSHI /2011-Ky ze dne ). K tomuto řízení byla vydána tato vyjádření správců vodních toků: - Povodí Labe, státní podnik vyjádření ze dne č.j. PVZ/10/31533/Hz/0 Požadavky vyplývající z vyjádření správce vodního toku byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí, část II. podmínky č. 15. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Za správnost vyhotovení: Petr Machata, oprávněná úřední osoba. Otisk úředního razítka Ing. Luboš Karmín vedoucí odboru stavební úřad

7 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 7 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu plných 15 dnů, tj. den vyvěšení a svěšení se nepočítá, 15. dnem nastávají účinky doručení. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Tato písemnost byla dne Zveřejněna na elektronické úřední desce na adrese... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne Obdrží: účastníci (dodejky) Obec Stradouň, Stradouň č.p. 98, Chroustovice účastníci (veřejnou vyhláškou) Ludmila Cinková, Bělehradská č.p. 312, Polabiny, Pardubice 9 Josef Mlíka, Vraclav č.p. 106, Vraclav Ladislav Dlouhý, Gagarinova č.p. 378, Polabiny, Pardubice 9 Jiří Dlouhý, Stradouň č.p. 67, Chroustovice Emilie Říhová, Stradouň č.p. 93, Chroustovice Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, Praha 4 Zdeňka Vopařilová, Stradouň č.p. 25, Chroustovice Vlasta Tomášková, Stradouň č.p. 46, Chroustovice RSDr. František Tomášek, Stradouň č.p. 46, Chroustovice Vlasta Šrůtová, Vinary č.p. 73, Chroustovice Jiří Fuksa, Stradouň č.p. 42, Chroustovice Květoslava Fuksová, Stradouň č.p. 42, Chroustovice Josef Dubec, Vysokomýtská č.p. 318, Holice v Čechách Věra Matoušková, Stradouň č.p. 17, Chroustovice František Matoušek, Stradouň č.p. 17, Chroustovice Hana Jirsáková, Stradouň č.p. 45, Chroustovice Miloslav Jirsák, Stradouň č.p. 45, Chroustovice Robert Talácko, Jiřího z Poděbrad č.p. 185, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto Marie Muchová, Stradouň č.p. 29, Chroustovice Radka Kárníková, Stradouň č.p. 29, Chroustovice Jiří Košťál, Varšavská č.p. 238, Polabiny, Pardubice 9 Zuzana Košťálová, Varšavská č.p. 238, Polabiny, Pardubice 9 Jaroslav Lukas, Stradouň č.p. 24, Chroustovice Anežka Lukasová, Stradouň č.p. 24, Chroustovice Martin Blažek, Stradouň č.p. 53, Chroustovice Monika Blažková, Stradouň č.p. 53, Chroustovice Vlasta Nováková, Stradouň č.p. 54, Chroustovice Jiří Voříšek, Stradouň č.p. 55, Chroustovice Božena Vořišková, Stradouň č.p. 55, Chroustovice Zdeněk Bačina, Stradouň č.p. 52, Chroustovice Marta Bačinová, Stradouň č.p. 52, Chroustovice Jana Motyčková, Stradouň č.p. 51, Chroustovice

8 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 8 Roman Motyčka, Stradouň č.p. 51, Chroustovice František Vokoun, Stradouň č.p. 85, Chroustovice Pavel Vokoun, Martinice č.p. 20, Jenišovice u Chrudimě Petr Vokoun, Košumberk č.p. 109, Luže Vladimír Pudil, Zubrnická č.p. 843/4, Prosek, Praha 9 Jarmila Pudilová, Mansfeldova č.p. 803/8, Černý Most, Praha 98 Šrámek Jan, Rváčovská č.p. 678, Hlinsko v Čechách 1 Stanislava Voláková, Vraclav č.p. 102, Vraclav Milan Havlíček, Stradouň č.p. 57, Chroustovice Dagmar Havlíčková, Stradouň č.p. 57, Chroustovice Jaroslav Rybyšár, Stíčany č.p. 75, Hrochův Týnec Zdeněk Meixner, Stradouň č.p. 58, Chroustovice Pavel Dudek, Stradouň č.p. 59, Chroustovice Ladislava Pešková, Jana Zajíce č.p. 865, Studánka, Pardubice 12 Jiří Bubeníček, Koutníkova č.p. 211/10, Plotiště nad Labem, Hradec Králové 16 Zdeněk Bubeníček, Čajkovského č.p. 918/18, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 9 Marie Bubeníčková, Stradouň č.p. 62, Chroustovice Ondřej Nadrchal, Stradouň č.p. 101, Chroustovice Mgr. Kristýna Nadrchalová, Stradouň č.p. 101, Chroustovice PhDr. Martin Svatoš, Charkovská č.p. 703/27, Vršovice, Praha 101 Helena Weinfurterová, Myslbekova č.p. 128/1, Střešovice, Praha 69 Pavel Pražák, Stradouň č.p. 66, Chroustovice Jiřina Pražáková, Stradouň č.p. 66, Chroustovice Jiřina Pražáková, Stradouň č.p. 66, Chroustovice JUDr. Ludvík Čeliňák, Stradouň č.p. 36, Chroustovice Magdaléna Čeliňáková, Stradouň č.p. 36, Chroustovice Jaromír Vaňous, Stradouň č.p. 14, Chroustovice Jitka Vaňousová, Stradouň č.p. 14, Chroustovice Ladislav Cimburek, Stradouň č.p. 30, Chroustovice Marta Cimburková, Stradouň č.p. 30, Chroustovice Marian Lustig, Stradouň č.p. 28, Chroustovice Božena Lustigová, Stradouň č.p. 28, Chroustovice Tomáš Hanzl, Stradouň č.p. 22, Chroustovice Josef Fulík, Nádražní č.p. 536, Choceň 1 Jaromír Jirsák, Stradouň č.p. 20, Chroustovice Marie Jirsáková, Stradouň č.p. 86, Chroustovice Jana Rejfová, Štěnec č.p. 20, Jenišovice, Luže Ing. Olga Haškovcová, Dušníky č.p. 102, Roudnice nad Labem Bohuslava Šafránková, Stradouň č.p. 16, Chroustovice Ladislav Hušák, Stradouň č.p. 16, Chroustovice Bohuslava Hušáková, Vraclav č.p. 37, Vraclav Tomáš Hladík, Jiřího Potůčka č.p. 255, Trnová, Pardubice 9 Ing. Jana Hladíková, Bělehradská č.p. 312, Polabiny, Pardubice 9 Vincent Danko, Stradouň č.p. 13, Chroustovice Iveta Danko, Na Výšině č.p. 3236, Havlíčkův Brod 1 Eva Hermannová, Stradouň č.p. 80, Chroustovice Tomáš Brůna, Stradouň č.p. 12, Chroustovice Lada Brůnová, Stradouň č.p. 12, Chroustovice Jana Bartoňová, Stradouň č.p. 11, Chroustovice Miluška Jiroutová, Týnišťko č.p. 54, Vysoké Mýto Marcela Zamastilová, Stradouň č.p. 105, Chroustovice Libuše Říhová, Stradouň č.p. 8, Chroustovice Tomáš Tesař, Stradouň č.p. 8, Chroustovice Josef Mádle, Stradouň č.p. 7, Chroustovice Milan Michálek, Stradouň č.p. 3, Chroustovice Marie Michálková, Stradouň č.p. 3, Chroustovice Iveta Jeřábková, Družstevní č.p. 664, Chrudim II, Chrudim 5 Ilona Polívková, Svídnice č.p. 54, Svídnice u Chrudimě

9 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 9 Jaroslav Štěpán, Prokopa Velikého č.p. 1572, Přelouč Lada Zimmermannová, Stradouň č.p. 108, Chroustovice Ing. Pavel Krčmář, Antoníček č.p. 838, Hostinné Marie Krčmářová, Antoníček č.p. 838, Hostinné Růžena Hašková, Stradouň č.p. 39, Chroustovice Irena Burešová, Tolstého č.p. 1063/21, Vršovice, Praha 101 Miroslav Jehlář, Ostravská č.p. 618, Letňany, Praha 99 Ladislav Radil, Dlouhá č.p. 141, Prachovice Milan Zahradník, Gorkého č.p. 2148, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Eva Zahradníková, Gorkého č.p. 2148, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Zdeněk Bačina, Stradouň č.p. 94, Chroustovice Šárka Bačinová, Stradouň č.p. 94, Chroustovice Anna Peterková, Mládežnická č.p. 416, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto František Peterka, Mládežnická č.p. 416, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto Ing. František Říha, Stradouň č.p. 103, Chroustovice František Matoušek, Stradouň č.p. 17, Chroustovice Alena Hyksová, Stradouň č.p. 100, Chroustovice Zdeněk Hyksa, Stradouň č.p. 100, Chroustovice Aleš Zimmermann, Stradouň č.p. 108, Chroustovice Lukáš Zamiška, Stradouň č.p. 109, Chroustovice Alena Podlesná, Smilova č.p. 352, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Ladislav Filipi, Stradouň č.p. 68, Chroustovice Milada Filipiová, Stradouň č.p. 68, Chroustovice Ján Hudák, Stradouň č.p. 64, Chroustovice Marie Hudáková, Stradouň č.p. 64, Chroustovice Libuše Říhová, Stradouň č.p. 103, Chroustovice Olga Korečková, Kozojedy č.p. 73, Lány, Chrudim 1 Zdeněk Pejcha, Stradouň č.p. 23, Chroustovice Věra Pejchová, Leštinka č.p. 48, Skuteč Helena Havlíčková, Stradouň č.p. 47, Chroustovice Jaroslav Abraham, Stradouň č.p. 92, Chroustovice Petra Abrahamová, Stradouň č.p. 92, Chroustovice Luboš Konárek, Radhošť č.p. 54, Holice v Čechách AGRO JENIŠOVICE a.s., Lozice č.p. 16, Luže František Vranický, Stradouň č.p. 43, Chroustovice František Vranický, 17.listopadu č.p. 682, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto Miluše Klapalová, Vraclav č.p. 12, Vraclav Bohumil Ruprecht, Stradouň č.p. 71, Chroustovice Pavla Ruprechtová, Na Drážce č.p. 1542, Bílé Předměstí, Pardubice 3 Adam Jež, Zámrsk č.p. 88, Zámrsk Monika Nudzíková, Stradouň č.p. 70, Chroustovice Marie Paulová, Stradouň č.p. 6, Chroustovice Bohumila Zavřelová, Voděrady č.p. 8, Vysoké Mýto Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 60/144, Pisárky, Brno 3 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951, Hradec Králové 11 Otakar Moťka, Radnické schody č.p. 172/7, Hradčany, Praha 011 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, Praha 28 Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, Praha 4 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 4 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, Pardubice 19 Jaroslava Špringrová, Vraclav č.p. 125, Vraclav dotčené orgány (dodejky) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a občanských agend,, Jiráskova č.p. 179, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto

10 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 10 Městský úřad Vysoké Mýto,, odbor stavební úřad, oddělení památkové péče,, B. Smetany č.p. 92, Vysoké Mýto Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, Komenského nám. č.p. 125, Pardubice Obecní úřad Stradouň, Stradouň č.p. 98, Chroustovice Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 1390, Ústí nad Orlicí 1 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Hylváty č.p. 5, Ústí nad Orlicí 3 Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, Město, Vysoké Mýto k vyvěšení na úřední desku (dodejky) Obecní úřad Stradouň, Stradouň č.p. 98, Chroustovice k vyvěšení na úřední desku a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a svěšení tohoto rozhodnutí. Městský úřad Vysoké Mýto, B.Smetany č.p. 92, Vysoké Mýto-Město k vyvěšení na úřední desku a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a svěšení tohoto rozhodnutí.

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 44-4/2010-328/R V Proseči dne 28.7.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 428/14/VYS/Oud 3033/14-3 V Sušici dne:7.4.2014

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění.

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění. -1- Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašice v Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 16. 12. 2013 Vyřizuje :

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 02.05.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 32948/196-F/2011/H Trhové Sviny, dne 17.1.2012 Vyřizuje : Jana Kokejlová 1100/12/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 06620/2015/St P13-34059/2015

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1723/2013-Raj VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 29.05.2013

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 9784/15-NOV 5038/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavební objekty "SO 101.1 - Úprava napojení místních komunikací", "SO 101.

STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavební objekty SO 101.1 - Úprava napojení místních komunikací, SO 101. MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3540/2013/OÚPSŘ-280/13-Li-18 12.08.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.03.2015 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ČJ.: vyřizuje: TEL.: E-MAIL: Výst./796/2012 Zuzana Hauptová 315696140 stavebn iurad vsetaty@ seznam. cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Obecnr úřad Křenek Došlo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ SPIS. ZN.: SU-0667/2014-328/S Č.J.: 1108/2015 VYŘIZUJE: Struharňanská TEL.: 571 447 320 FAX: 571 447 428 E-MAIL: Struharnanska.OU@hornilidec.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3649/2011/Ka Č. J.: 4192/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/1724/2012/boch SÚ/506/2012/HBo Ing. Helena Bočková telefon: 323666321

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-rnail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 0027893NÝST/20

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : 2012 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 23998/2015/VO P13-35420/2015 Ing. Kateřina Vorlová 235 011 292 235 011 438 VorlovaK@p13.mepnet.cz Městská část Praha 13 Úřad městské části

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 59899/12-jak. Kutlíře 7 Kolín Kutlíře. Počet listů: 7 Příloh/listů: 1

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 59899/12-jak. Kutlíře 7 Kolín Kutlíře. Počet listů: 7 Příloh/listů: 1 Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 17.6.2014 Spisová značka: SZ 072347/2014/KUSK REG/Bou Č. j.: 088831/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. arch. Boušková/ 257 280 695

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 17.6.2014 Spisová značka: SZ 072347/2014/KUSK REG/Bou Č. j.: 088831/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. arch. Boušková/ 257 280 695 V Praze dne: 17.6.2014 Spisová značka: SZ 072347/2014/KUSK REG/Bou Č. j.: 088831/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. arch. Boušková/ 257 280 695 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 5 7 4 6 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2424/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 04.07.2012 Naše č.j.: METR 3194/2012-FrPa

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavbu: Novostavba haly - sklad píce Horažďovice, Předměstí č.p. 442

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavbu: Novostavba haly - sklad píce Horažďovice, Předměstí č.p. 442 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_5506/2012/SU-23/330/BR Chotěboř, dne: 23.5.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice. MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice.cz váš DPIS z.. ZE DNE: SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

vbecní úřad Vrábče c dop :

vbecní úřad Vrábče c dop : Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník: vbecní

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více