VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavební úřad, B.Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ č.j.: spis. znak 44850/2010/OSÚ/PM vyřizuje: Petr Machata tel: Vysoké Mýto, dne Obec Stradouň Stradouň č.p Chroustovice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková část: Odbor stavební úřad Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne podala Obec Stradouň, IČ , Stradouň č.p. 98, Chroustovice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na stavbu: s t a v e b n í p o v o l e n í Kanalizace a ČOV Stradouň (dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 85, 89/1, 90/1, 90/2, 114, 115, 108, parc. č. 132, 608/3, 608/5, 609/1, 609/2, 611, 642/1, 651/9, 652/4, 657/2, 657/3, 657/4, 658/2, 670/1, 671/1, 672/1, 672/2, 672/11, 672/27, 672/29, 672/48, 674, 675, 676/1, 676/2, 676/5, 676/6, 679/1, 679/2, 739/6, 739/8, 739/29, 739/42, 739/43, 747, 672/47, 676/8, 7 v katastrálním území Stradouň. Stavba obsahuje: - stavební objekt SO 02 Elektropřípojky na pozemcích parc. č.: st. p. 85, 89/1, 90/1, 90/2, 114, 115, 108, parc. č. 132, 608/3, 608/5, 609/1, 609/2, 611, 642/1, 651/9, 652/4, 657/2, 657/3, 657/4, 658/2, 670/1, 671/1, 672/1, 672/2, 672/11, 672/27, 672/48, 674, 675, 676/1, 676/2, 676/5, 676/6, 679/1, 679/2, 739/6, 739/29, 739/42, 739/43, 747, 672/47, 676/8, 7 v katastrálním území Stradouň. - stavební objekt SO ČOV - Komunikace a zpevněné plochy na pozemcích parc.: parc. č. 611, 679/1, 679/2 v katastrálním území Stradouň. - stavební objekt SO ČOV - Oplocení na pozemcích parc. č.: parc. č. 611 v katastrálním území Stradouň. - stavební objekt SO ČOV - KTÚ a sadové úpravy na pozemcích parc. č.: parc. č. 611, 679/1 v katastrálním území Stradouň. - stavební objekt SO 04 - Vodovodní přípojka k ČOV na pozemcích parc. č.: parc. č. 611, 671/1, 672/1, 672/29, 679/2, 739/8, 739/29, 739/42, 739/43, 747, 679/1 v katastrálním území Stradouň.

2 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 2 II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala v listopadu 2010 pod zakázkovým číslem 10P 204 firma EVČ s.r.o., IČ , Arnošta z Pardubic 676, Pardubice, odpovědný projektant Milan Michálek autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotně technické ČKAIT a Ing. Helena Bydžovská autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: Provedení založení zpevněných ploch ČOV Provádění výkopů vodovodní přípojky Provádění výkopů elektropřípojek Dokončení stavebních prací (závěrečná kontrolní prohlídka) 4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem a odborné vedení nad prováděním stavby bude vykonávat autorizovaná osoba dodavatele. Dodavatele stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení. 6. Stavba bude prováděna v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 7. Práce na staveništi, při kterých by hluk přesahoval hranici 40 db, nesmí být prováděny v době od 22 do 6 hodin. 8. Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny veškeré zařízení inženýrských sítí a budou zabezpečena proti poškození po celou dobu provádění stavby. V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné provádět stavební práce podle podmínek správců inženýrských sítí. Stavebník uvědomí nejméně 15 dnů předem správce inženýrských sítí o zahájení stavebních prací dotýkajících se těchto zařízení. 9. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, značky 4768/10/134 ze dne : Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče U křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 10. Staveniště bude po celou dobu trvání výstavby zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob na stavbu. 11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. 12. Veškeré okolní pozemky stavbou dotčené budou uvedeny do původního stavu (stav před zahájením realizace stavby). 13. Po dokončení stavby (při závěrečné kontrolní prohlídce) bude předložen stavebnímu úřadu a Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí přehled odpadů, které vznikly stavební činností, jejich množství a způsob využití nebo odstranění (doklady o likvidaci). Odpady mohou být uloženy na řízenou skládku až po vytřídění využitelných a nebezpečných složek. Veškeré odpady vznikající stavební činností je třeba shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a musí být zabezpečeny po celou dobu skladování před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 14. Stavební činností nesmí být znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů. 15. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p. značky PVZ/10/31533/Hz/0 ze dne , a to:

3 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 3 Zahájení stavby požadujeme písemně oznámit na Povodí Labe, státní podnik závod Pardubice (Milan Janovský, DiS. /248) s týdenním předstihem. Po ukončení stavby požadujeme předložit geodetické zaměření přechodů vodoteče (výškové i situační). Požadujeme na obou březích osadit kovové sloupky v ose trasy podchodu pod vodotečí, dotčené pozemky stavbou uvést do původního stavu. 16. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí uvedené v souhlasu s trasou kanalizace a souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu č.j /2008/OŽP/Rich ze dne : Termín zahájení stavby bude v předstihu oznámen vlastníkům, popřípadě nájemcům zemědělských pozemků Práce budou prováděny v době vegetačního klidu nebo po sklizni, jinak budou uplatňovány náhrady škod Případný narušený meliorační systém bude na náklady investora uveden do původního stavu Po ukončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu k zemědělské výrobě Pokud bude dočasný zábor potřebný na dobu delší než 1 rok musí být požádáno o vydání souhlasu ve smyslu 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění Termín zahájení stavby bude oznámen orgánu ochrany ZPF Stavebník viditelně označí v terénu hranici zájmového území a zajistí její nepřekročení Před zahájením prací bude provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy v tl. 0,2 m o celkovém množství cca 122 m 3. Zemina bude využita na zbytku pozemku, který bude nadále zemědělsky obhospodařován. Její rozprostření bude provedeno tak, že nedojde ke změně odtokových poměrů v území. Do doby použití této kulturní vrstvy zeminy, bude zajištěna její ochrana před znehodnocením, odcizením, zaplevelením (řádné ošetřování) Stavebník předloží po dokončení stavby orgánu ochrany zemědělského půdního fondu geometrický plán zaměření stavby. V případě že zastavěná plocha bude větší než plocha na kterou byl vydán souhlas s odnětím pozemku ze ZPF, bude provedeno dovyčlenění pozemku ze ZPF Za trvalé odnětí půdy ze ZPF nebudou podle 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění předepsány odvody protože se jedná o stavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod 17. Stavba dle ust. 122 stavebního zákona může být řádně užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu (k žádosti o vydání kolaudační souhlasu stavebník doloží veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy, včetně závazných stanovisek dotčených orgánů). Účastníci řízení dle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) účastníci na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Stradouň,, IČ , Stradouň č.p. 98, Chroustovice Odůvodnění: Dne podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne pod č.j /2008//OSU/PM. Vzhledem k tomu, že podaná žádost o vydání stavebního povolení neobsahovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, vyzval stavební úřad stavebníka dne pod č.j /2010/OSÚ/PM-3, aby chybějící podklady ve stanoveném termínu doplnil a zároveň řízení přerušil.

4 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 4 Stavebník postupně doplňoval podanou žádost o nezbytné podklady, jmenovitě dne pod č.j /2011/OSÚ/PM-4, dne pod č.j /2011/OSÚ/PM-5, poslední doplnění proběhlo dne pod č.j /2011/OSÚ/PM-6. Vzhledem k tomu, že posledním doplnění, které stavebník učinil dne pod č.j /2011/OSÚ/PM-6, byly stavebnímu úřadu poskytnuty veškeré nezbytné podklady pro posouzení výše uvedené stavby, oznámil dne pod č.j /2010/OSÚ/PM-7 stavební úřad zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V oznámení o zahájení stavebního řízení stavební úřad podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení účastníky řízení upozornil, že v termínu od do mají v souladu s ust. 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Této možnosti nikdo nevyužil. Stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení a z těchto důvodů využil možnosti procesních postupů v souladu s ust. 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu doručoval písemnosti jednotlivě, ostatním účastníkům správního řízení veřejnou vyhláškou. Stavební úřad stanovil pro stavební řízení okruh účastníků řízení v souladu s ust. 109 stavebního zákona, podle něhož jsou účastníky stavebního řízení: stavebník Obec Stradouň. Dále vlastník stavby na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, a nejde-li o případ uvedený v 109 písm. g) stavebního zákona, vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem. Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Dále také ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a rovněž společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. Stavební úřad posoudil splnění výše uvedených podmínek, které jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení a na základě tohoto posouzení do okruhu tohoto řízení zahrnul tyto další subjekty: Ludmila Cinková, Josef Mlíka, Ladislav Dlouhý, Emilie Říhová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zdeňka Vopařilová, Vlasta Tomášková, RSDr. František Tomášek, Vlasta Šrůtová, Jiří Fuksa, Květoslava Fuksová, Josef Dubec, Věra Matoušková, František Matoušek, Hana Jirsáková, Miloslav Jirsák, Robert Talácko, Marie Muchová, Radka Kárníková, Jiří Košťál, Zuzana Košťálová, Jaroslav Lukas, Anežka Lukasová, Martin Blažek, Monika Blažková, Vlasta Nováková, Jiří Voříšek, Božena Vořišková, Zdeněk Bačina, Marta Bačinová, Jana Motyčková, Roman Motyčka, František Vokoun, Pavel Vokoun, Petr Vokoun, Vladimír Pudil, Jarmila Pudilová, Šrámek Jan, Stanislava Voláková, Milan Havlíček, Dagmar Havlíčková, Jaroslav Rybyšár, Zdeněk Meixner, Pavel Dudek, Ladislava Pešková, Jiří Bubeníček, Zdeněk Bubeníček, Marie Bubeníčková, Ondřej Nadrchal, Mgr. Kristýna Nadrchalová, PhDr. Martin Svatoš, Helena Weinfurterová, Pavel Pražák, Jiřina Pražáková, Jiřina Pražáková, JUDr. Ludvík Čeliňák, Magdaléna Čeliňáková, Jaromír Vaňous, Jitka Vaňousová,Ladislav Cimburek, Marta Cimburková, Marian Lustig, Božena Lustigová, Tomáš Hanzl, Josef Fulík, Jaromír Jirsák, Marie Jirsáková, Jana Rejfová, Ing. Olga Haškovcová, Bohuslava Šafránková, Ladislav Hušák, Bohuslava Hušáková, Tomáš Hladík, Ing. Jana Hladíková, Vincent Danko, Iveta Danko, Eva Hermannová, Tomáš Brůna, Lada Brůnová, Jana Bartoňová, Miluška Jiroutová, Marcela Zamastilová, Libuše Říhová, Tomáš Tesař, Josef Mádle, Milan Michálek, Marie Michálková, Iveta Jeřábková, Ilona Polívková, Jaroslav Štěpán, Lada Zimmermannová, Ing. Pavel Krčmář, Marie Krčmářová, Růžena Hašková, Irena Burešová, Miroslav Jehlář, Ladislav Radil, Milan Zahradník, Eva Zahradníková, Zdeněk Bačina, Šárka Bačinová, Anna Peterková, František Peterka, Ing. František Říha, František Matoušek, Alena Hyksová, Zdeněk Hyksa, Aleš Zimmermann, Lukáš Zamiška, Alena Podlesná, Ladislav Filipi, Milada Filipiová, Ján Hudák, Marie

5 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 5 Hudáková, Libuše Říhová, Olga Korečková, Zdeněk Pejcha, Věra Pejchová, Helena Havlíčková, Jaroslav Abraham, Petra Abrahamová, Luboš Konárek, AGRO JENIŠOVICE a.s., František Vranický, nar , František Vranický, nar , Miluše Klapalová, Bohumil Ruprecht, Pavla Ruprechtová, Adam Jež, Monika Nudzíková, Marie Paulová, Bohumila Zavřelová, Zemědělská vodohospodářská správa, Povodí Labe, státní podnik, Otakar Moťka, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkový fond České republiky, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Jaroslava Špringrová Stanoviska sdělili: - Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a občanských agend, rozhodnutí ze dne č.j /2011/ODO-2/280.12/111/VV - Městský úřad Vysoké Mýto,, odbor stavební úřad, oddělení památkové péče, stanovisko ze dne č.j /2008/OSÚ-OPP/MT - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic rozhodnutí ze dne č.j. ODSHI-35978/2011-Ky a vyjádření ze dne č.j. ODSHI-32127/2011-Sa - Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí stanovisko ze dne č.j. 5387/10/HOK-UO/2.5 - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje stanovisko dne č.j. HZPA / Obecní úřad Stradouň rozhodnutí ze dne č.j Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí stanovisko ze dne č.j /2008/OŽP/PR/ , vyjádření ze dne ad č.j /2008/OŽP/PR/ , souhlas s umístěním stavby na lesním pozemku a v ochranném pásmu lesa ze dne č.j /2008/OŽP-3, souhlas s trasou kanalizace a s odnětím půdy ze ZPF ze dne č.j /2008/OŽP/Rich Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. K tomuto řízení byla vydána tato vyjádření správců inženýrských sítí: - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne č.j /10 - ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření ze dne č.j /OP/09/ RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření ze dne č.j. 4768/10/134 Požadavky vyplývající z jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí, část II. podmínky č. 8 a 9. K tomuto řízení byla vydána tato vyjádření správců dopravní infrastruktury: - Ředitelství silnic a dálnic ČR vyjádření ze dne č.j /38200/3/Vs/ Správa a údržba silnic Pardubického kraje vyjádření ze dne č.j. SÚSPk/7288/2010- No Požadavky vyplývající z jednotlivých vyjádření správců dopravní infrastruktury byly zapracovány do samostatných rozhodnutí dotčených orgánů (rozhodnutí Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru

6 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 6 dopravních a občanských agend, č.j /2011/ODO-2/280.12/111/VV ze dne a rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy, silničního hospodářství a investic č.j. ODSHI /2011-Ky ze dne ). K tomuto řízení byla vydána tato vyjádření správců vodních toků: - Povodí Labe, státní podnik vyjádření ze dne č.j. PVZ/10/31533/Hz/0 Požadavky vyplývající z vyjádření správce vodního toku byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí, část II. podmínky č. 15. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Za správnost vyhotovení: Petr Machata, oprávněná úřední osoba. Otisk úředního razítka Ing. Luboš Karmín vedoucí odboru stavební úřad

7 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 7 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu plných 15 dnů, tj. den vyvěšení a svěšení se nepočítá, 15. dnem nastávají účinky doručení. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Tato písemnost byla dne Zveřejněna na elektronické úřední desce na adrese... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne Obdrží: účastníci (dodejky) Obec Stradouň, Stradouň č.p. 98, Chroustovice účastníci (veřejnou vyhláškou) Ludmila Cinková, Bělehradská č.p. 312, Polabiny, Pardubice 9 Josef Mlíka, Vraclav č.p. 106, Vraclav Ladislav Dlouhý, Gagarinova č.p. 378, Polabiny, Pardubice 9 Jiří Dlouhý, Stradouň č.p. 67, Chroustovice Emilie Říhová, Stradouň č.p. 93, Chroustovice Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, Praha 4 Zdeňka Vopařilová, Stradouň č.p. 25, Chroustovice Vlasta Tomášková, Stradouň č.p. 46, Chroustovice RSDr. František Tomášek, Stradouň č.p. 46, Chroustovice Vlasta Šrůtová, Vinary č.p. 73, Chroustovice Jiří Fuksa, Stradouň č.p. 42, Chroustovice Květoslava Fuksová, Stradouň č.p. 42, Chroustovice Josef Dubec, Vysokomýtská č.p. 318, Holice v Čechách Věra Matoušková, Stradouň č.p. 17, Chroustovice František Matoušek, Stradouň č.p. 17, Chroustovice Hana Jirsáková, Stradouň č.p. 45, Chroustovice Miloslav Jirsák, Stradouň č.p. 45, Chroustovice Robert Talácko, Jiřího z Poděbrad č.p. 185, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto Marie Muchová, Stradouň č.p. 29, Chroustovice Radka Kárníková, Stradouň č.p. 29, Chroustovice Jiří Košťál, Varšavská č.p. 238, Polabiny, Pardubice 9 Zuzana Košťálová, Varšavská č.p. 238, Polabiny, Pardubice 9 Jaroslav Lukas, Stradouň č.p. 24, Chroustovice Anežka Lukasová, Stradouň č.p. 24, Chroustovice Martin Blažek, Stradouň č.p. 53, Chroustovice Monika Blažková, Stradouň č.p. 53, Chroustovice Vlasta Nováková, Stradouň č.p. 54, Chroustovice Jiří Voříšek, Stradouň č.p. 55, Chroustovice Božena Vořišková, Stradouň č.p. 55, Chroustovice Zdeněk Bačina, Stradouň č.p. 52, Chroustovice Marta Bačinová, Stradouň č.p. 52, Chroustovice Jana Motyčková, Stradouň č.p. 51, Chroustovice

8 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 8 Roman Motyčka, Stradouň č.p. 51, Chroustovice František Vokoun, Stradouň č.p. 85, Chroustovice Pavel Vokoun, Martinice č.p. 20, Jenišovice u Chrudimě Petr Vokoun, Košumberk č.p. 109, Luže Vladimír Pudil, Zubrnická č.p. 843/4, Prosek, Praha 9 Jarmila Pudilová, Mansfeldova č.p. 803/8, Černý Most, Praha 98 Šrámek Jan, Rváčovská č.p. 678, Hlinsko v Čechách 1 Stanislava Voláková, Vraclav č.p. 102, Vraclav Milan Havlíček, Stradouň č.p. 57, Chroustovice Dagmar Havlíčková, Stradouň č.p. 57, Chroustovice Jaroslav Rybyšár, Stíčany č.p. 75, Hrochův Týnec Zdeněk Meixner, Stradouň č.p. 58, Chroustovice Pavel Dudek, Stradouň č.p. 59, Chroustovice Ladislava Pešková, Jana Zajíce č.p. 865, Studánka, Pardubice 12 Jiří Bubeníček, Koutníkova č.p. 211/10, Plotiště nad Labem, Hradec Králové 16 Zdeněk Bubeníček, Čajkovského č.p. 918/18, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 9 Marie Bubeníčková, Stradouň č.p. 62, Chroustovice Ondřej Nadrchal, Stradouň č.p. 101, Chroustovice Mgr. Kristýna Nadrchalová, Stradouň č.p. 101, Chroustovice PhDr. Martin Svatoš, Charkovská č.p. 703/27, Vršovice, Praha 101 Helena Weinfurterová, Myslbekova č.p. 128/1, Střešovice, Praha 69 Pavel Pražák, Stradouň č.p. 66, Chroustovice Jiřina Pražáková, Stradouň č.p. 66, Chroustovice Jiřina Pražáková, Stradouň č.p. 66, Chroustovice JUDr. Ludvík Čeliňák, Stradouň č.p. 36, Chroustovice Magdaléna Čeliňáková, Stradouň č.p. 36, Chroustovice Jaromír Vaňous, Stradouň č.p. 14, Chroustovice Jitka Vaňousová, Stradouň č.p. 14, Chroustovice Ladislav Cimburek, Stradouň č.p. 30, Chroustovice Marta Cimburková, Stradouň č.p. 30, Chroustovice Marian Lustig, Stradouň č.p. 28, Chroustovice Božena Lustigová, Stradouň č.p. 28, Chroustovice Tomáš Hanzl, Stradouň č.p. 22, Chroustovice Josef Fulík, Nádražní č.p. 536, Choceň 1 Jaromír Jirsák, Stradouň č.p. 20, Chroustovice Marie Jirsáková, Stradouň č.p. 86, Chroustovice Jana Rejfová, Štěnec č.p. 20, Jenišovice, Luže Ing. Olga Haškovcová, Dušníky č.p. 102, Roudnice nad Labem Bohuslava Šafránková, Stradouň č.p. 16, Chroustovice Ladislav Hušák, Stradouň č.p. 16, Chroustovice Bohuslava Hušáková, Vraclav č.p. 37, Vraclav Tomáš Hladík, Jiřího Potůčka č.p. 255, Trnová, Pardubice 9 Ing. Jana Hladíková, Bělehradská č.p. 312, Polabiny, Pardubice 9 Vincent Danko, Stradouň č.p. 13, Chroustovice Iveta Danko, Na Výšině č.p. 3236, Havlíčkův Brod 1 Eva Hermannová, Stradouň č.p. 80, Chroustovice Tomáš Brůna, Stradouň č.p. 12, Chroustovice Lada Brůnová, Stradouň č.p. 12, Chroustovice Jana Bartoňová, Stradouň č.p. 11, Chroustovice Miluška Jiroutová, Týnišťko č.p. 54, Vysoké Mýto Marcela Zamastilová, Stradouň č.p. 105, Chroustovice Libuše Říhová, Stradouň č.p. 8, Chroustovice Tomáš Tesař, Stradouň č.p. 8, Chroustovice Josef Mádle, Stradouň č.p. 7, Chroustovice Milan Michálek, Stradouň č.p. 3, Chroustovice Marie Michálková, Stradouň č.p. 3, Chroustovice Iveta Jeřábková, Družstevní č.p. 664, Chrudim II, Chrudim 5 Ilona Polívková, Svídnice č.p. 54, Svídnice u Chrudimě

9 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 9 Jaroslav Štěpán, Prokopa Velikého č.p. 1572, Přelouč Lada Zimmermannová, Stradouň č.p. 108, Chroustovice Ing. Pavel Krčmář, Antoníček č.p. 838, Hostinné Marie Krčmářová, Antoníček č.p. 838, Hostinné Růžena Hašková, Stradouň č.p. 39, Chroustovice Irena Burešová, Tolstého č.p. 1063/21, Vršovice, Praha 101 Miroslav Jehlář, Ostravská č.p. 618, Letňany, Praha 99 Ladislav Radil, Dlouhá č.p. 141, Prachovice Milan Zahradník, Gorkého č.p. 2148, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Eva Zahradníková, Gorkého č.p. 2148, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Zdeněk Bačina, Stradouň č.p. 94, Chroustovice Šárka Bačinová, Stradouň č.p. 94, Chroustovice Anna Peterková, Mládežnická č.p. 416, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto František Peterka, Mládežnická č.p. 416, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto Ing. František Říha, Stradouň č.p. 103, Chroustovice František Matoušek, Stradouň č.p. 17, Chroustovice Alena Hyksová, Stradouň č.p. 100, Chroustovice Zdeněk Hyksa, Stradouň č.p. 100, Chroustovice Aleš Zimmermann, Stradouň č.p. 108, Chroustovice Lukáš Zamiška, Stradouň č.p. 109, Chroustovice Alena Podlesná, Smilova č.p. 352, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Ladislav Filipi, Stradouň č.p. 68, Chroustovice Milada Filipiová, Stradouň č.p. 68, Chroustovice Ján Hudák, Stradouň č.p. 64, Chroustovice Marie Hudáková, Stradouň č.p. 64, Chroustovice Libuše Říhová, Stradouň č.p. 103, Chroustovice Olga Korečková, Kozojedy č.p. 73, Lány, Chrudim 1 Zdeněk Pejcha, Stradouň č.p. 23, Chroustovice Věra Pejchová, Leštinka č.p. 48, Skuteč Helena Havlíčková, Stradouň č.p. 47, Chroustovice Jaroslav Abraham, Stradouň č.p. 92, Chroustovice Petra Abrahamová, Stradouň č.p. 92, Chroustovice Luboš Konárek, Radhošť č.p. 54, Holice v Čechách AGRO JENIŠOVICE a.s., Lozice č.p. 16, Luže František Vranický, Stradouň č.p. 43, Chroustovice František Vranický, 17.listopadu č.p. 682, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto Miluše Klapalová, Vraclav č.p. 12, Vraclav Bohumil Ruprecht, Stradouň č.p. 71, Chroustovice Pavla Ruprechtová, Na Drážce č.p. 1542, Bílé Předměstí, Pardubice 3 Adam Jež, Zámrsk č.p. 88, Zámrsk Monika Nudzíková, Stradouň č.p. 70, Chroustovice Marie Paulová, Stradouň č.p. 6, Chroustovice Bohumila Zavřelová, Voděrady č.p. 8, Vysoké Mýto Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 60/144, Pisárky, Brno 3 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951, Hradec Králové 11 Otakar Moťka, Radnické schody č.p. 172/7, Hradčany, Praha 011 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, Praha 28 Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, Praha 4 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 4 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, Pardubice 19 Jaroslava Špringrová, Vraclav č.p. 125, Vraclav dotčené orgány (dodejky) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a občanských agend,, Jiráskova č.p. 179, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto

10 Č.j /2010/OSÚ/PM-8 str. 10 Městský úřad Vysoké Mýto,, odbor stavební úřad, oddělení památkové péče,, B. Smetany č.p. 92, Vysoké Mýto Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, Komenského nám. č.p. 125, Pardubice Obecní úřad Stradouň, Stradouň č.p. 98, Chroustovice Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 1390, Ústí nad Orlicí 1 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Hylváty č.p. 5, Ústí nad Orlicí 3 Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, Město, Vysoké Mýto k vyvěšení na úřední desku (dodejky) Obecní úřad Stradouň, Stradouň č.p. 98, Chroustovice k vyvěšení na úřední desku a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a svěšení tohoto rozhodnutí. Městský úřad Vysoké Mýto, B.Smetany č.p. 92, Vysoké Mýto-Město k vyvěšení na úřední desku a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a svěšení tohoto rozhodnutí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš

Více

+NVIMY113FIYS+ Městský úřad Hlinsko. stavební úřad. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

+NVIMY113FIYS+ Městský úřad Hlinsko. stavební úřad. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Městský úřad Hlinsko, stavební úřad Adresa pracoviště: Adá mkova 554, Hlinsko +NVIMY113FIYS+ Váš dopis ze dne: 4.7.2012 Vaše značka: Č.j.: Hl 16427/2012/SÚ Opráv. úřed. osoba: Mudroch Pavel, Ing. Kozáčková

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04253/2012/ŽPSÚ/Kř Č.j.: MUHO/07575/2012 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 832-3/2013-328/R V Proseči dne 28.3.2014 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246, 468005022 E-mail: stavebni@prosec.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y U Cukrovaru 1087 278 88 Kralupy nad Vltavou Č.j.: Vyřizuje: Tel: Fax: E-mail: MUKV 7084/2011/D/Pe MUKV-S 2935/2011/D/Pe M.Pekárková 315 739 956

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad

Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 149/201-F/2012/Sy Trhové Sviny, dne 28.2.2012 Vyřizuje : Jaroslav Sýkora 4073/12/Syk Telefon : 386 301 425 407312syk

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ PO VO LENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ PO VO LENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor dopravy a silničního hospodářství náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax:376 540 112 Zn: 1193/12/DOP/Pa V Sušici dne: 2.

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 12.10.2011 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 8 Počet listů příloh:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení. Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 14.05.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 7 Počet listů příloh:

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 05.06.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/78856/2013/Prok

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/3827/2012/Fia Lysá nad Labem, dne 23.4.2012 Č.j.: SÚ/12995/12/Fia Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 19354/14-NOV 4037/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420 388 459 087 FAX: +420 388 459 086 E-mail: petr.novy@mesto.vimperk.cz Datum: 22.09.2014 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Více

OBECNI ÚŘAD ROZHODNUTÍ

OBECNI ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUH0I2415012013/DH čj.: MUHO/2611212013 vyřizuje: Ing. Dlouhá datum: 9.1.2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 846/2014/OÚPSŘ-280/13/Suš-7 17.3.2014 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Praha 10.9.

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Praha 10.9. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Čj.výst.: OV/008756/2015/Wer D-2155/12 VYŘIZUJE: J.Werner, tel. 236 044 192 Praha 10.9.2015 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Úřad městské části Praha

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1013/12/Kr/roz Zliv, dne 10.8.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4224/2015/STP PR-OŽP-STP/30737/2015 Petr Štěpanovský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3138/15/393 Č.J.: MUH/ 34429/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 07.08.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb,

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb, Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6564/276-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 22.4.2011 Vyřizuje : František Kříha 12171/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 30.01.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/7060/2012/Prok Prokop Josef Telefon: 487 881 125 Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/3736/2014/we Ing. Zdeněk Werner 777265736 17.3.2015 Č.j.: MěÚ/0882/2015/Wer e-mail: zdenek.werner@rudolfov.cz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Č.J.: SPIS.ZN.:: HLUC/41837/2015/OSH/LA 47295/2014/ODaSH/LA *MUKRP003ADCK* NUKRP003ADCK Evfcfeatfti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 Č.j.:VýstVýst/184/26/10/P Vyřizuje:Prchlík V Kostelci nad Labem 5.3.2010 Ing. Natalia Kadlecová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor. VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/107091/Ze/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/107091/2015-5 POČET LISTŮ

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: VYŘIZUJE: OŽPV/1479/08/Kf Kaufmannová NOVÁ ROLE DNE 9.10.2008

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY Váš dopis zn. Spis.zn. UMCP14/10/45494/OVD/MILD Vyřizuje/linka V Praze dne Ing. Milfaitová/410 8.3.2011 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313 517302, www.murako.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313 517302, www.murako. MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313 517302, www.murako.cz Č.j.: Výst./18021120 IllKy (MURA/25526/2011) Vyřizuje: Kynclová Tel: 313

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 16.11.2010 ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 212/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 15.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/1226/15 Spis. značka: SÚ 393/15-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273, 607 033 454 Fax: 481 629 209 E-mail: suchardova@mu.semily.cz Datum: 28.04.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01912/2012/F MeUSM/03371/2012 František Henčl 572 416

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily ROZHODNUTÍ Č. j.: SÚ/2873/15 Spis. značka: SÚ 2142/15-N Vyřizuje: Neumann Tel.: 481 629 274, 601 325 479 Fax: 481 629 209 E-mail: neumann@mu.semily.cz Datum: 30.09.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI21999/2015-3 tel/fax:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4796/2014/ÚPSÚúPI - 3/PI//STRI/StPo ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 14978/2014 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 330 SK. ZNAK/ LHŮTA: V/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Sp.zn.: 100/7185/2015 Č.j.: 100/12814/2015/Fry Vyřizuje: Ing. Lenka Fryčová Telefon: 325 501 452 Nymburk 16.3.2015

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/28099-2012/ 4645-2012/Sm Dvůr Králové nad Labem, dne 2. října

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ

Více

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015 *MUJCX00NLSQO* MUJCX00NLSQO Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04490/15 00554/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/02778/2016 Sp.zn.: MJ/23495/2015/12/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 18.1.2016 Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 782/11/VYS/Va V Sušici dne: 22.4.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/5174/14-5/Ru Spis. značka: ZN/OD/531/14 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1328/10/VYS/Jen V Sušici

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

*MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

*MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MULNX00KB1FW* *MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/10510/2014/SU/PM Louny 21.11.2014 Číslo jednací: MULNCJ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis.zn.: CR 038206/2010 V Chrudimi dne 11.10.2010 Čís.jedn.: CR 045541/2010 STO/Po

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Pracoviště Jesenická 31 Odbor/oddělení odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Naše č. j.: MUSP 112285/2014 Naše sp. zn.: 97363/2014

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/2872/15 Spis. značka: SÚ 2141/15-N Vyřizuje: Neumann Tel.: 481 629 274, 601 325 479 Fax: 481 629 209 E-mail: neumann@mu.semily.cz Datum: 30.09.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/7231-10/1083-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 28. května 2010

Více

Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, stavební úřad

Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, stavební úřad Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, stavební úřad Náměstí 35, 382 03 Křemže tel. 380 741 205, 380 741 192 IČO 00245950 fax: 380 741 181 www.kremze.cz e-mail:stav.urad@kremze.terms.cz Č.j.: Výst/822/2011-Bü

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.3958/2012-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s tředí n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 17.6.2013 Naše zn.: MěÚ-R/St.1672/2013-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č. j.: MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši Jeseník, dne 9. 5. 2016 Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431 Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Povodí Odry, státní

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 03.09.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 174 Počet stran dokumentu: 9 Počet listů příloh:

Více

Obecní úřad Jescnice Odbor životního prostředí a výstavby. Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, č.ú. 3725 111 / 0100 ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Jescnice Odbor životního prostředí a výstavby. Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, č.ú. 3725 111 / 0100 ROZHODNUTÍ Obecní úřad Jescnice Odbor životního prostředí a výstavby OBeCNf ÚŘAD ZVOLE 252 45 Zvole u Prahy ODSLO 2 O -06-2011 Č. j.: J1~t..@...pnjal: Y:::::.:-:-::: _""''''4 II~(U: 1;;.. Počet pffioh:.::::::...

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 8/2013/MPo Č.J.: LIT 8790/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 9.5.2013 Podsedníková, oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2284/11/Ne 2666/11/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Č.j.: výst. 241/08/F Čelákovice, dne 31.3.2008 Vyřizuje: Fottová, tel. 326/929134 ROZHODNUTÍ

Více