MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/ V Jeseníku dne Město Jeseník, IČO , Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, v zastoupení: NELL PROJEKT s.r.o., IČO , Plesníkova 5559, Zlín ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Výroková část: Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účinném do (dále jen zákon o pozemních komunikacích ), a podle 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), ve stavebním řízení přezkoumal podle 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne podal Město Jeseník, IČO , Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, v zastoupení: NELL PROJEKT s.r.o., IČO , Plesníkova 5559, Zlín (dále jen stavebník ), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 115 stavebního zákona na stavbu: s t a v e b n í p o v o l e n í Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník SO 101 chodník ul. Lipovská SO 102 dešťová kanalizace ul. Lipovská SO 103 komunikace do obytné zóny ul. Kalvodova Autobusová zastávka, opěrná zídka (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1930/20, 1930/28, 1934/1, 2342, 2425/1, 2460/1, 2461/2, 2493 v katastrálním území Jeseník. Stavba obsahuje: - Jedná se o výstavbu chodníku podél silnice III/45319, ul. Lipovská v Jeseníku. Chodník je navržen jako místní komunikace IV. třídy, funkční skupiny D. Má sloužit jako přístupová cesta pro pěší k rodinným domům a autobusové zastávce. Součástí stavby chodníku je výstavba dešťové kanalizace, autobusové zastávky a vybudování nové komunikace do obytné zóny ul. Kalvodova z důvodu oddálení

2 Spis.zn. MJ/58997/2015/10/ODSH/MK str. 2 připojení této komunikace od železničního přejezdu. Přechod komunikace pro pěší přes železniční přejezd, veřejné osvětlení, vč. osvětlení přechodu pro chodce a místa pro přecházení, a také vedení NN není součástí tohoto stavebního řízení. - SO 101 chodník ul. Lipovská: Chodník je rozdělen na dvě větve, větev A a větev B. Začátek větve A je u parcely č. 2344, kde začíná napojením na stávající zpevněnou plochu, přechází přes železniční přejezd a končí místem pro přecházení u parcely č. 1994/3. Větev B začíná u zpomalovacího prahu na vjezdu do obytné zóny a končí u vjezdu na parcele č. 2984/4. Celková délka větve A je 90,58 m. Větev A je přerušena železničním přejezdem. Větev B je navržena o celkové délce 566,99 m, je rozdělena na 5 částí, a to místy pro přecházení. Celková šířka chodníku je navržena 2,0 m, povrch ze zámkové dlažby. V místě styku chodníku s vozovkou bude tato opravena na šířku 1,0 m. Na straně vozovky bude chodník lemován betonovými obrubníky BO 15/25 s převýšením 15 cm nad niveletu vozovky, na straně styku se zelení bud chodník lemován betonovými obrubníky BO 10/25 s převýšením min. 6 cm nad niveletu chodníku. Příčný sklon chodníku je navržen do 2% směrem k vozovce, podélný sklon je v rozpětí od 0,30% do max. 8,33%. - SO 102 dešťová kanalizace ul. Lipovská: Odvodnění ploch chodníku a vjezdů k nemovitostem je řešeno příčným a podélným sklonem na silnici III/45319, z ní do nově navržených uličních vpustí, které budou napojeny do dešťové kanalizace. Vjezdy k rodinným domům s příčným sklonem 2,0% směrem od vozovky budou opatřeny odvodňovacím žlabem ACODRAIN. Komunikace do obytné zóny je odvodněna příčným a podélným spádem na stávající silnici III/45319 nebo do příkopy podél komunikace. Příkop je zakončen horskou vpustí, která je napojena na stávající dešťovou kanalizace. Součástí stavy je zatrubnění příkopů. Bude použito potrubí z PVC KG SN 8 DN 600. Nová dešťová kanalizace DN600 bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci. Nově navržená dešťová kanalizace (stoka A) řeší odvedení dešťové vody z povrchu komunikace. Z příkopu podél komunikace je voda svedena do uličních vpustí a odtud do nově navržené dešťové kanalizace. Ta je poté napojena na stávající dešťovou kanalizaci. Trasa nové kanalizace je vedena po celé ploše nově navrhovaného chodníku. Na stoku A jsou napojeny 4 uliční vpusti. Stoka je navržena o celkové délce 213,33 m. Potrubí kanalizace je navrženo Hloubka kanalizace je navržena tak, aby splňovala minimální krytí. - SO 103 komunikace do obytné zóny ul. Kalvodova: Komunikace do obytné zóny je navržena o základní šířce 6 m, poté se šířka mění až do napojení na stávající komunikaci do obytné zóny. Komunikace bude provedena s živičným povrchem, bude opatřena zpomalovacím prahem a lemována betonovým obrubníkem BO 15/25 s převýšením 15 cm nad niveletu komunikace. Podél části komunikace, v místě od zpomalovacího prahu směrem k silnici, bude umístěn chodník (začátek větve B). - Autobusová zastávka, opěrná zídka: V rámci stavby budou vybudovány dvě autobusové zastávky. Jedna se bude nacházet na větvi B, v blízkosti parcely č. 1930/28, druhá na protější straně silnice, kde bude v blízkosti parcely č. 1983/1 vybudováno nástupiště včetně přechodu pro chodce. Zde je také v délce 13 m navrženo vybudování opěrné zídky výšky 1,1 m z monolitického betonu. Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník, datum: 7/2015, zakázkové číslo: -/2015, zodpovědný projektant: Ing. Karel Kuchař, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem. 2. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 3. Při provádění stavby musí být dodrženy Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

3 Spis.zn. MJ/58997/2015/10/ODSH/MK str Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který je oprávněn k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Bude vybrán na základě výběrového řízení stavebníkem a před zahájením prací bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu. 5. Stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu oznámí termín zahájení stavby, osobu vykonávající technický dozor stavebníka a předloží harmonogram stavby podle něhož budou stavební práce prováděny. Kromě technického dozoru stavebníka tento zajistí také autorský dozor projektanta nad souladem prováděných úprav stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou. Protokol o vytýčení bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 7. Na staveništi bude stavebníkem zajištěno na viditelném místě vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby (dodavatele), který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů na ní uvedených. 8. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby nebo její změny. 9. V dostatečném časovém předstihu budou vlastníci, příp. nájemci stavbou dotčených pozemků informováni o termínu zahájení stavby. 10. Staveniště bude zřízeno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět, nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ohrožování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. Před zahájením stavby bude předáno staveniště se zadokumentováním jeho stavu. 11. Zařízení staveniště a skládky budou nejpozději k datu dokončení stavby odstraněny. 12. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. 13. Stavbou budou přímo dotčeny nebo dojde přiblížení k sítím veřejné technické a dopravní infrastruktury následujících vlastníků (správců), jak je uvedeno v jejich vyjádřeních: a) Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. dne zn. SSOK-ŠU 24009/2015 b) ČEZ Distribuce, a.s. dne zn c) Správa železniční dopravní cesty, s.o. dne zn. 272/2015/OPD d) ČD Telematika a.s. dne zn /2015-O e) VaK vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. dne č.j. VAKJES/1659/2015 f) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne č.j /15 g) RWE Distribuční služby, s.r.o. dne zn h) České dráhy, a.s. dne č.j. RSM OL-1719/2014-UPT a dne č.j. RSM OL 67/2011-UPT Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí v uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách budou při realizaci stavby respektovány. Uvedená vyjádření a grafické přílohy jsou součástí dokladové přílohy ověřené projektové dokumentace. 14. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí technického vybavení a s tímto vytýčením musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky. 15. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.

4 Spis.zn. MJ/58997/2015/10/ODSH/MK str Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. 17. Stavebník zajistí splnění níže uvedených požadavků, daných v souhlasném závazném stanovisku, které vydal Drážní úřad dne pod zn. MO-SOO0377/14-3/De: a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen projednat s Drážním úřadem. b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. c) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost železničního provozu. Záměr bude projednán s provozovatelem dráhy SŽDC, s.o., Oblastním ředitelstvím Olomouc a realizován za jím stanovených podmínek. d) Toto závazné stanovisko nahrazuje souhlas ke zřízení stavby vydaný Drážním úřadem pod č.j. DUCR-16504/14/De ze dne e) Drážní úřad si vyhrazuje po započetí stavby právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby. 18. Stavebník zajistí splnění níže uvedených požadavků, daných v souhlasném závazném stanovisku, které vydal Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody dne č.j. MJ/10813/2014/02/OŽP: a) Při stavbě bude respektována obecná ochrana dřevin před poškozováním a ničením ve smyslu 7 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. b) Z toho důvodu požadujeme dodržovat ČSN Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, především kapitol 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy a 4.10 Ochrana kořenového porostu při výkopech rýh nebo stavebních jam (za kořenový prostor se považuje plocha půdy pod korunou stromu, tzv. okapová linie, zvětšená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m). 19. Omezení dopravy na dotčených pozemních komunikacích při provádění prací musí být v dostatečném časovém předstihu projednáno s příslušným silničním správním úřadem, kterým je Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, majetkovým správcem komunikace (dotčení silnice III/45319 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., dotčení místních komunikací Městský úřad Jeseník, Oddělení majetku) a orgánem Policie České republiky. 20. Pokud při provádění stavby bude nutné užít přilehlé pozemní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (zařízení staveniště, provádění stavebních prací aj.), je třeba povolení zvláštního užívání vydané příslušným silničním správním úřadem před zahájením prací. 21. Pokud by při provádění stavby mohlo dojít k částečné, příp. úplné uzavírce přilehlých pozemních komunikací, je nutné povolení příslušného silničního správního úřadu k uzavírce této komunikace, a to vydané před zahájením prací. (Pozn.: Uzavírkou se rozumí opatření, při kterém dojde ke snížení počtu jízdních pruhů či omezení vjezdu do jízdních pruhů). 22. U Městského úřadu Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušného správního úřadu, bude požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu při provádění stavebních prací na pozemních komunikacích v dotčeném území v souladu s ust. 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude podána zhotovitelem stavby v dostatečném časovém předstihu před vlastním zahájením prací. Žádost bude předložena s dokumentací dopravního značení a písemným stanoviskem Policie České republiky.

5 Spis.zn. MJ/58997/2015/10/ODSH/MK str Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, která budou v době zahájení stavebních prací neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny. 24. Po dokončení stavby požádejte speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu podle 122 stavebního zákona. Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Město Jeseník, IČO , Masarykovo nám. 167/1, Jeseník Odůvodnění: Stavebník Město Jeseník, IČO , Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, jehož jménem jedná NELL PROJEKT s.r.o., IČO , Plesníkova 5559, Zlín, podal dne žádost o vydání stavebního povolení na stavbu Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník v rozsahu stavebních objektů SO 101 chodník ul. Lipovská, SO 102 dešťová kanalizace ul. Lipovská, SO 103 komunikace do obytné zóny ul. Kalvodova a Autobusová zastávka, opěrná zídka na pozemku parc. č. 1930/20, 1930/28, 1934/1, 2342, 2425/1, 2460/1, 2461/2, 2493 v katastrálním území Jeseník. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Jelikož předložená žádost vykazovala nedostatky, které nebylo možno odstranit při podání, vyzval speciální stavební úřad přípisem ze dne stavebníka, aby předloženou žádost doplnil o podklady nutné k řádnému posouzení a vydání stavebního povolení, současně usnesením rozhodl o přerušení vedeného stavebního řízení. Po doplnění nezbytných podkladů, speciální stavební úřad přípisem ze dne oznámil podle ust. 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníku, dle správního řádu více než 30 účastníků, bylo ve smyslu stavebního zákona oznámení o zahájení stavebního řízení zmocněnci stavebníka doručeno do vlastních rukou a ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. S ohledem na vedení řízení s velkým počtem účastníků byly ve smyslu 112 odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení podle 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Speciální stavební úřad ve smyslu 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Účastníci řízení i dotčené orgány byly současně s oznámením zahájení řízení vyrozuměni o možnosti uplatnit závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy, a to ve lhůtě do 10-ti dnů ode dne doručení oznámení, a také o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. V přípise o oznámení zahájení stavebního řízení byli účastníci také upozorněni, že k námitkám, které byli nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se ve smyslu ust. 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. V rámci stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z hledisek ust. 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky. Předložená dokumentace byla zpracovaná osobou s příslušnou autorizací, která ve smyslu stavebního zákona odpovědná za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace. Prozkoumáním projektové dokumentace bylo zjištěno, že její členění je v souladu s Přílohou č.8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Územní rozhodnutí bylo vydáno Městským úřadem Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic dne pod č.j. MJ/42942/2015/OSMI/Mz, souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby speciálnímu stavebnímu úřadu podle ustanovení 15 odst. 2 stavebního zákona vydal tento obecný stavební úřad dne pod č.j. MJ/50731/2015/OSMI/Mz. Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace je úplná,

6 Spis.zn. MJ/58997/2015/10/ODSH/MK str. 6 přehledná a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu. Také bylo zjištěno, že příjezd ke stavbě je zajištěn a vybudování technického vybavení k užívání stavby je navrženo. Dotčené orgány k vydání stavebního povolení vydaly souhlasná závazná stanoviska, tak i vyjádření vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury byly kladné. Speciální stavební úřad tedy zjistil, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provádění a dalšími zvláštními předpisy zejména na úseku ochrany životního prostředí. Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů. Z žádosti o stavební povolení speciální stavební úřad zjistil, že zhotovitel vzejde z výběrového řízení, stavba tedy bude provedena dodavatelským způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů. Stavebník v řízení doložil doklady, kterými prokázal, že má pro potřebu realizace stavby v potřebném rozsahu vlastnické právo a dále právo založené smlouvami provést stavbu k dotčeným pozemkům a stavbám dotčenými navrhovanou stavbou. Před vydáním rozhodnutí si speciální stavební úřad ověřoval skutečnosti rozhodné pro vydání stavebního povolení pomocí dálkového přístupu, nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí. Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu ust. 109 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byli účastníci řízení podle 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení, s ohledem možného dotčení jejich práv, dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší subjektům: Město Jeseník, Oddělení investic a rozvoje, Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Oddělení majetku, Masarykovo nám. č.p. 167/1, Jeseník, Jan Beneš, Na Stráni č.p. 386/27, Bukovice, Jeseník, Jeseník Industrial Park a.s., Lipovská 416/19, Jeseník, Olomoucký kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, Olomouc, České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Jeremenkova 231/9, Olomouc, David Hauerland, Kalvodova č.p. 1363/1a, Jeseník, Helena Hauerlandová, Kalvodova č.p. 1363/1a, Jeseník, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Ludmila Nepustilová, Mánesova č.p. 978/1, Jeseník, Viktor Vrůbel, Nemocniční č.p. 1184, Uničov, Ing. Jaroslav Vokal, Kalvodova č.p. 1365/12a, Jeseník, Ing. Jitka Vokalová, Kalvodova č.p. 1365/12a, Bukovice, Jeseník, RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1, Olomouc, ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha, Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 248/16, Jeseník,

7 Spis.zn. MJ/58997/2015/10/ODSH/MK str. 7 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, a dále vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, můželi být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jedná se o účastníky řízení identifikované podle 109 písm. e) a f) stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru, tedy: st.p. 1855/1, 1930/17, 1936, 1938, 1939, 1940/2, 1942/2, 1946/4, 1946/8, 1946/13, 1946/30, 1946/33, 1948/2, 1948/3, 1948/4, 1983/9, 1985, 1991/2, 1993, 2341/2, 2344, parc.č. 1854/1, 1854/2, 1854/13, 1909/7, 1927/2, 1930/24, 1930/27, 1934/2, 1935, 1937, 1940/1, 1941/1, 1941/2, 1943, 1946/5, 1946/6, 1946/7, 1946/9, 1946/14, 1946/16, 1946/17, 1946/22, 1946/23, 1946/24, 1946/28, 1946/29, 1946/34, 1946/36, 1948/1, 1948/7, 1949/1, 1949/2, 1950/2, 1950/3, 1980/2, 1981/3, 1981/10, 1981/13, 1982/6, 1983/1, 1983/7, 1983/14, 1983/15, 1984, 1990, 1991/1, 1991/3, 1992, 1994/1, 1994/2, 1994/3, 1997, 2037/1, 2341/1, 2492/2, 2498/4, 2714 v k.ú. Jeseník a stavby evidované v katastru nemovitostí k.ú. Jeseník pod č.p. 323, č.p. 336, č.p. 329, č.p. 330, č.p. 611, č.p. 371, č.p. 377, č.p. 630, č.p. 649, č.p. 1179, č.p. 682, č.p. 208, č.p. 686 a č.p Speciální stavební úřad vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání: - Projektová dokumentace - Plná moc uzavřena dne mezi stavebníkem a zmocněncem - Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic dne č.j. MJ/42942/2015/OSMI/Mz: územní rozhodnutí: územní rozhodnutí - Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic dne č.j. MJ/50731/2015/OSMI/Mz: souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby - Plán kontrolních prohlídek stavby - Výpisy z katastru nemovitostí k dotčeným pozemkům - Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1930/28 v k.ú. Jeseník uzavřena dne mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku (Jan Beneš) - Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc.č v k.ú. Jeseník uzavřena dne mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku (JESDREV Jeseník, a.s.) - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2425/1 v k.ú. Jeseník uzavřena dne mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku (České dráhy, a.s.) - Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnostái k pozemku parc.č. 2460/1 a 2461/2 v k.ú. Jeseník uzavřena dne mezi stavebníkem a vlastníkem pozeku (Olomoucký kraj, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, p.o.) - Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. dne zn. SSOK-ŠU 24009/2015: viz. podmínka č ČEZ Distribuce, a.s. dne zn : viz. podmínka č Správa železniční dopravní cesty, s.o. dne zn. 272/2015/OPD: viz. podmínka č ČD Telematika a.s. dne zn /2015-O: viz. podmínka č Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - oddělení majetku dne č.j. MJ/35847/2015/02/OSMI-OMM/ŠimZ: souhlasí - Web4Soft Internet s.r.o. dne č.j. 2015/65/H: nedojde k dotčení - VaK vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. dne č.j. VAKJES/1659/2015: viz. podmínka č Internet Expert s.r.o. dne : nedojde k dotčení - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne č.j /15: viz. podmínka č RWE Distribuční služby, s.r.o. dne zn : viz. podmínka č. 13

8 Spis.zn. MJ/58997/2015/10/ODSH/MK str. 8 - ČEZ ICT Services, a.s. dne zn : nedojde k dotčení - České dráhy, a.s. dne č.j. RSM OL-1719/2014-UPT a dne č.j. RSM OL 67/2011- UPT: viz. podmínka č Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje dne č.j. KHSOC/27990/2015/SU/HOK: souhlasí - Drážní úřad dne zn. MO-SOO0377/14-3/De: viz. podmínka č Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje dne č.j. HSOL /2015: souhlasné závazné stanovisko - Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí dne č.j. MJ/10813/2014/02/OŽP: viz. podmínka č Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad dne č.j. MJ/55689/2014: rozhodnutí o povolení zvláštního užívání (mj. dešťové kanalizace) - Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství dne č.j. MJ/21161/2015: rozhodnutí o povolení výjimky z bezbariérové vyhlášky - Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí dne č.j. MJ/30584/2014/07/OŽP/Tu: rozhodnutí o povolení kácení a uložení náhradní výsadby - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje dne č.j. KRPM-92301/ČJ : souhlas - Ministerstvo obrany ČR dne sz.zn / OÚZ-OL: nedojde k dotčení Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Požadavky a podmínky správců a vlastníků veřejné infrastruktury obsažené v doložených vyjádřeních, které se týkaly provedení stavby v rozsahu povolovaného stavebního objektu a jeho řádného užívání, byly zapracovány do předložené projektové dokumentace k vydání stavebního povolení. Speciální stavební úřad při posouzení žádosti stavebníka zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných a soukromých zájmů účastníků řízení s důrazem na řádný průběh provádění stavby s ohledem na ochranu životního prostředí, ochranu sítí technického vybavení, bezpečnost práce při provádění stavebních prací, přístupu k nemovitostem apod. Požadavky na řešení náhrad případných škod vzniklých stavbou jsou obecně řešeny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V rámci stavebního řízení nebyla uplatněna námitka, popřípadě důkaz účastníků řízení, ani závazná stanoviska dotčených orgánů, které by bránily vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu.

9 Spis.zn. MJ/58997/2015/10/ODSH/MK str. 9 Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. S ohledem na to, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, stavebníkovi se doručuje do vlastních rukou. otisk úředního razítka v.r. Ing. Josef Liberda vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: Obdrží: Účastníci řízení - doručení do vlastních rukou ( 115 odst. 5 stavebního zákona): Město Jeseník, v zastoupení: NELL PROJEKT s.r.o., IDDS: 522n53y

10 Spis.zn. MJ/58997/2015/10/ODSH/MK str. 10 Účastníci řízení - doručení veřejnou vyhláškou ( 115 odst. 5 stavebního zákona ve smyslu 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s 144 správního řádu): Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Oddělení majetku, Masarykovo nám. č.p. 167/1, Jeseník, Jan Beneš, Na Stráni č.p. 386/27, Bukovice, Jeseník, Jeseník Industrial Park a.s., Lipovská 416/19, Jeseník, Olomoucký kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, Olomouc, České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Jeremenkova 231/9, Olomouc, David Hauerland, Kalvodova č.p. 1363/1a, Jeseník, Helena Hauerlandová, Kalvodova č.p. 1363/1a, Jeseník, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Ludmila Nepustilová, Mánesova č.p. 978/1, Jeseník, Viktor Vrůbel, Nemocniční č.p. 1184, Uničov, Ing. Jaroslav Vokal, Kalvodova č.p. 1365/12a, Jeseník, Ing. Jitka Vokalová, Kalvodova č.p. 1365/12a, Bukovice, Jeseník, RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1, Olomouc, ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha, Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 248/16, Jeseník, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno. Dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jedná se o účastníky řízení identifikované podle 109 písm. e) a f) stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru, tedy: st.p. 1855/1, 1930/17, 1936, 1938, 1939, 1940/2, 1942/2, 1946/4, 1946/8, 1946/13, 1946/30, 1946/33, 1948/2, 1948/3, 1948/4, 1983/9, 1985, 1991/2, 1993, 2341/2, 2344, parc.č. 1854/1, 1854/2, 1854/13, 1909/7, 1927/2, 1930/24, 1930/27, 1934/2, 1935, 1937, 1940/1, 1941/1, 1941/2, 1943, 1946/5, 1946/6, 1946/7, 1946/9, 1946/14, 1946/16, 1946/17, 1946/22, 1946/23, 1946/24, 1946/28, 1946/29, 1946/34, 1946/36, 1948/1, 1948/7, 1949/1, 1949/2, 1950/2, 1950/3, 1980/2, 1981/3, 1981/10, 1981/13, 1982/6, 1983/1, 1983/7, 1983/14, 1983/15, 1984, 1990, 1991/1, 1991/3, 1992, 1994/1, 1994/2, 1994/3, 1997, 2037/1, 2341/1, 2492/2, 2498/4, 2714 v k.ú. Jeseník a stavby evidované v katastru nemovitostí k.ú. Jeseník pod č.p. 323, č.p. 336, č.p. 329, č.p. 330, č.p. 611, č.p. 371, č.p. 377, č.p. 630, č.p. 649, č.p. 1179, č.p. 682, č.p. 208, č.p. 686 a č.p Dotčené orgány státní správy: Městský úřad Jeseník,Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, Masarykovo nám. č.p. 167/1, Jeseník, Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Karla Čapka č.p. 1147/10, Jeseník, Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, Karla Čapka č.p. 1147/10, Jeseník, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO Jeseník, IDDS: ufiaa6d, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Jeseník, IDDS: 7zyai4b, Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/02778/2016 Sp.zn.: MJ/23495/2015/12/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 18.1.2016 Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 846/2014/OÚPSŘ-280/13/Suš-7 17.3.2014 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: MUVB/2014/2582/331/st Č.J.: MUVB/2014/2582/331/st-5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČJ.: MMCH/69261/2015 SP. ZNAČKA: SZ MMCH/69261/2015/3 Dle rozdělovníku! VYŘIZUJE: BC. Vladislav Rybář TEL.: 474 637 285 E-MAIL: v.rybar@chomutov-mesto.cz DATUM: 25.8.2015

Více

Městský úřad Znejme odbor dopravy

Městský úřad Znejme odbor dopravy Městský úřad Znejme odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36,66922 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Žížková Znojmo 11. dubna 2014 Tel.: 515216442 Fax: 515216441 E-maíl: Ivana.lízkova@muznojmo.cz

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/092383/2015 ST1/Kru MMHK/228469/2015 ST1/Kru Ing. Jana Krušinová 495 707 865 jana.krusinova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI21999/2015-3 tel/fax:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/93579/2014/ Zap 18393/2014 Ing. Dana Zapletalová 572525551 dana.zapletalova@městouh.cz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Pracoviště: Jesenická 31 Odbor: dopravy Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 *MUSPX01MOIWF*

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.06.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/73308/2011/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Č.J.: SPIS.ZN.:: HLUC/41837/2015/OSH/LA 47295/2014/ODaSH/LA *MUKRP003ADCK* NUKRP003ADCK Evfcfeatfti

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č. j.: MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši Jeseník, dne 9. 5. 2016 Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431 Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Povodí Odry, státní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/107091/Ze/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/107091/2015-5 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111 Č. jedn. : 150/39257/2014 280.1 A/10 Vyřizuje: Ing. Emil Veverka 221621513,

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04490/15 00554/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH *$416XTW* 2011/1572/DO-MUZB-10 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH Spisová značka: DO.1572/2011/ICh Ze dne: 16.9.2011 Účastníci správního řízení: Číslo

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 71979/15 - SPIS 13849/2015/St

Více

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/068126/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.7.2015 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: MeUKM/063980,063981/2014/05/153/OZP/Vo V Kroměříži 11.11.2014 Č.j. : MeUKM/072415/2014 Oprávněná

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1080/11/Za Mnichovice : 23.8.2011 Vyřizuje: Ing. Jitka Zákravská telefon: 323 666 322 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1600/11/Vl Mnichovice : 26.10.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/3827/2012/Fia Lysá nad Labem, dne 23.4.2012 Č.j.: SÚ/12995/12/Fia Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f Spisová zn. Výst. 704/2012/Ba Zábřeh, dne 13.7.2012 Č.j. 2012/704/SV-MUZB-10 Oprávněná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 16.11.2010 ROZHODNUTÍ

Více

Č.j. 032321/2012 str. 2

Č.j. 032321/2012 str. 2 Č.j. 032321/2012 str. 2 110 systém SATURN. V případě, že nebude použito opláštěné potrubí PE 100, požadujeme plynovodní přípojky z PE d n 25 v celé délce uložit do flexibilního ochranného potrubí žluté

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 9576/2012/243Vá Č.j.:SÚ4934/13/243 / SÚ 9576/2012/243Vá Kyjov, dne 28.1.2013 Vyřizuje: Vávrová Simona, tel. 518 697 544, e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03548/2012/BN MeUSM/04591/2012 Marek Bartoň 572 416

Více

Místo: Stavba se nachází na p. č. 4453, 3565/46, 3565/17, 4452 v k. ú. Zlín, v celkové délce 72 m a šířce 2,25 m.

Místo: Stavba se nachází na p. č. 4453, 3565/46, 3565/17, 4452 v k. ú. Zlín, v celkové délce 72 m a šířce 2,25 m. Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín tel.: 577 630 199, fax: 577 630 266, e-mail: hanavecerkova@zlin.eu VÁŠ DOPIS

Více

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Příšovice č.p. 60, PSČ 463 46 STAVEBNÍ ÚŘAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz Č.ú. 0984859319/0800 IČO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-79/2012/Ma V

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Pracoviště: Jesenická 31 Odbor: dopravy Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 *MUSPX01EG7W8*

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3138/15/393 Č.J.: MUH/ 34429/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 07.08.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015 *MUJCX00NLSQO* MUJCX00NLSQO Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 4645/14/VYS/Oud 29687/14-3 V Sušici dne: 5.3.2015

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/4258/2012/podm SÚ/3305/2012/Po Podholová Marta telefon: 323 666 317 Mnichovice

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ tel: 317 754 111 fax: 317 754 199 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ

Více

Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad

Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/5174/14-5/Ru Spis. značka: ZN/OD/531/14 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masar yk a 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: VÚP/46671-09/484-2010/hoz Dvůr Králové nad Labem,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ODPOVĚDNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: VŽP/0188/2011/Hd

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y U Cukrovaru 1087 278 88 Kralupy nad Vltavou Č.j.: Vyřizuje: Tel: Fax: E-mail: MUKV 7084/2011/D/Pe MUKV-S 2935/2011/D/Pe M.Pekárková 315 739 956

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Pracoviště Jesenická 31 Odbor/oddělení odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Naše č. j.: MUSP 112285/2014 Naše sp. zn.: 97363/2014

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s tředí n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY Váš dopis zn. Spis.zn. UMCP14/10/45494/OVD/MILD Vyřizuje/linka V Praze dne Ing. Milfaitová/410 8.3.2011 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková

Více

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 555, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram:

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/585/10/HBo Mnichovice : 4.6.2010 Vyřizuje: Ing. Helena Bočková telefon: 323666321 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více