3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)"

Transkript

1 3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) Obsah kapitoly: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce Ohlašovací živnosti členění Řemeslné, vázané, (ohlašovací) živnosti, volná živnost Koncesované živnosti Zánik živnostenského oprávnění Obecné povinnosti podnikatele dle Živnostenského zákona Živnostenská kontrola Některé přestupky a pokuty za ně Některé správní delikty a pokuty za ně

2 Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Všeobecné podmínky fyzické osoby Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Zvláštní podmínky fyzické osoby Odborná způsobilost, zejména praxe v oboru Prokazování praxe: Praxe = výkon odborných činností v daném oboru (či příbuzném) Prokazuje se oprávněním k podnik. činnosti, potvrzením z pracovněprávního poměru Občan ČR může praxi doložit též doklady o odborné kvalifikaci osvědčující výkon činnosti v jiném členském státu EU (po dobu 3-6 let dle způsobu vykonávání OSVČ, zaměstnanec,...)

3 Překážky provozování živnosti Živnost nemůže provozovat FO či PO, pokud na její majetek byl prohlášen konkurz Dále FO či PO po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku FO, které byl soudem či správním orgánem nařízen trest zákazu výkonu činnosti

4 Rozdělení živností OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI Při splnění stanovených podmínek (viz dále) mohou být provozovány jen na základě oznámení KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (koncese) Smějí být provozovány pouze na základě koncese (koncesní listiny)

5 Živnostenské oprávnění Oprávnění provozovat živnost vzniká (PO, PO zapsaným do OR a FO): U ohlašovacích živností již dnem ohlášení (popř. pozdějším dnem, pokud takový den uvedou v ohlášce) U koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění: Výpisem ze živnostenského rejstříku Do vydání výpisu i stejnopisem (kopií) ohlášky s prokázaným doručením živn. Úřadu (ohlaš. živnosti) Živnostenské oprávnění je nepřenositelné na jinou osobu

6 Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce Podnikatel (FO či PO) může provozovat podnikatelskou činnost prostřednictvím odpovědného zástpce Odpovědný zástupce = jen FO splňující všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Odp. zástupcem u PO nemůže být člen kontrolního orgánu (např. dozorčí rady) či osoba, u které jsou překážky provozování živnosti Podnikatel FO musí ustanovit odpovědného zástupce, pokud tento podnikatel sám nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti Podnikatel PO musí ustanovit odpovědného zástupce, pokud provozuje činnost vyžadující splnění zvláštních podmínek. Obvykle jím bývá statutární orgán (nebo jiná osoba) Ustanovení odpovědného zástupce (i ukončení jeho činosti) podnikatel oznamuje živnostenskému úřadu

7 Ohlašovací živnosti - členění Ohlašovací živnosti se dále dělí na živnosti: řemeslné živnosti jsou zde stanoveny podmínky odborné způsobilosti vázané živnosti jsou zde stanoveny podmínky odborné způsobilosti volné živnosti (v tuto dobu jen jedna) podmínky odborné způsobilosti nejsou stanoveny

8 Řemeslné živnosti Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje: Ukončeným středním vzděláním s výučním listem v příslušném oboru Ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou v příslušném obodru Ukončeným vyšším odborným vzděláním v příslušném oboru Ukončeným vysokoškolským vzděláním v příslušném oboru (oblasti studijních programů) Uznáním odborné kvalifikace před kvalifikačním orgánem Příklady řemeslných živností (viz též Příloha č. 1 ŽivnZ): Řeznictví a uzenářství, Mlékárenství, Mlynářství, Pekařství, Cukrářství, Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kamene, Zámečnictví, Nástrojářství, Hodinářství, Klenotnictví, Zednictví Výroba a opravy hudebních nástrojů, Vodoinstalatérství, Topenářství, Kamnářství, Kominictví Hostinská činnost, Kosmtické služby, Manikúra, Pedikúra atd.

9 Vázané živnosti Odborná způsobilost pro vázané živnosti se prokazuje: Zvláštními právními předpisy pro každou jednotlivou živnost Obvykle se jedná o speciální zákony či vyhlášky pro danou oblast Tyto podmínky stanovuje Příloha č. 2 ŽivnZ Příklady vázaných živností (viz též Příloha č. 2 ŽivnZ): Provozování autoškoly: profesní osvědčení krajského úřadu a 1 rok praxe Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu: odborná způsobilost k výkonu práce všeobecné sestry nebo zdrav. asistenta či porodní asistentky nebo záchranáře nebo odborná způsobilost k výkonu práce sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách Masérské, rekondiční a regenerační služby: odb. způsobilost k povolání lékaře (rehabilitace, fyzikální medicína) nebo odb. způsobilost k práci fyzioterapeuta nebo maséra nebo VŠ vzdělání ve studijním oboru rehabilitačního či tělovýchovného zaměření nebo osvědčení o rekvalifikaci či jiný obdobný doklad pro danou oblast Činnost účetních poradců, vedení účetnictví: VŠ vzdělání a 3 roky praxe nebo SŠ/VOŠ vzdělání a 5 let praxe nebo osvědčení o rekvalifikaci a 5 let praxe v oboru Psychologické poradenství a diagnostika: VŠ vzdělání v oboru psychologie a 1 3 roky praxe Projektová činnost ve výstavbě, Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Výkon zeměměřičských činnosti atd.

10 Volná živnost Pro získání živnostenského oprávnění pro volnou živnost musí být splněny pouze všeobecné podmínky. V nedávné minulosti existovala celá řada volných živností, v současné době existuje jediná skupinová volná živnost označovaná jako Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona Patří sem například: Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Výroba strojů a zařízení, Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Překladatelská a tlumočnická činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost atd. (celkem 80 různých titulů)

11 Ohlašování živností Fyzická osoba uvede při ohlašování živnosti zejména: - jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, místo narození - obdobně údaje v případě odpovědného zástupce - místo podnikání, předmět podnikání - IČ, bylo-li přiděleno - provozovnu či provozovny (s případným prokázáním užív. práva) - datum zahájení, popř. i datum plánovaného ukončení činnosti Právnická osoba uvede při ohlašování živnosti zejména: - obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikaci osob statut. orgánů - identifikaci odpovědného zástupce - IČ, bylo-li přiděleno - předmět podnikání, provozovnu či provozovny - IČ, bylo-li přiděleno - datum zahájení, popř. I datum plánovaného ukončení činnosti Předmět podnikání: určitě a jednoznačně, u volné živnosti všechny obory, které bude vykonávat

12 Přílohy k ohlášení živnosti Fyzická osoba k ohlášení živnosti dále připojí zejména: Výpis z evidence trestů (ne starší 3 měsíců) Doklad prokazující její odbornou způsobilosti Doklad prokazující právní důvod používání místa podnikání (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka či doklad prokazující vlastnictví např. LV apod.) Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do této funkce Doklad o zaplacení správního poplatku Právnická osoba k ohlášení živnosti dále připojí zejména: Výpis z evidence trestů odpovědného zástupce (ne starší 3 měsíců) Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce Doklad prokazující právní důvod používání místa podnikání Souhlas odpovědného zástupce u stanovením do funkce Doklad o zaplacení správního poplatku

13 Ohlašování živností - CRM Živnostenské úřady mohou zejména pro nové podnikatelské subjekty fungovat jako CRM centrální registrační místo, kde je také možné v souvislosti s ohlášením živnosti: - podat přihlášku k daňové registraci dle ZoSDaP - oznámit vznik či obsazení nového prac. místa - podat přihlášku k důchodovému/nemocenskému pojištění (FO) - podat oznámení týkající se zdravotního pojištění (FO) Ohláška se podává na formuláři vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu Živnostenský úřad předá příslušným institucím (správci daně, správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně) údaje poskytnuté podnikatelem (do 5 prac. dnů po vzniku živn. oprávnění)

14 Splnění podmínek při ohlášení Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené Živnostenským zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášky a vydá podnikateli výpis ze živnostenského rejstříku Nemá-li ohláška všechny předepsané náležitosti, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele, aby závady odstranil ve lhůtě ne kratší 15 dnů, tato lhůta může být na žádost ohlašovatele prodloužena, a to i opakovaně Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě, považuje se ohláška za bezvadnou od okamžiku jejího původního podání Nesplní-li ohlašovatel podmínky tohoto zákona (ani ve stanovené lhůtě), rozhodne živnostenský úřad, že živnostenské oprávnění nevzniklo

15 Koncesovaná živnost za koncesované živnosti se považují živnosti uvedené v Příloze č. 3 Živnostenského zákona patří sem například: - výroba a úprava lihu (kvasného, konzumního) - výzkum, vývoj, výroba a zneškodňování výbušnin - silniční motorová doprava (nákladní, veřejná, taxislužba) - vnitrozemská vodní doprava - provozování cestovní kanceláře - ostraha majetku a osob - služby soukromých detektivů - provozování střelnic a výuka a výcvik střelby se zbraní - provozování trhacích a ohňostrojných prací - provozování pohřební služby - provozování krematoria - apod.

16 Podmínky provozování koncesovaných živností odborná způsobilost pro koncesované živnosti jsou stanoveny též v Příloze č. 3 Živnostenského zákona k odborné způsobilosti patří zejména - vzdělání v příslušném oboru či v oboru příbuzném - obvykle stanovený počet let praxe - další podmínky, např. bezúhonost či získání různých oprávnění osoba, hodlající provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu v žádosti o koncesi uvede osoba (FO či PO) obdobné informace jako u ohlašovacích živnosti

17 Řízení o vydání koncese Fyzická osoba přikládá k žádosti o vydání koncese doklad o splnění své odborné způsobilosti (popř. odbor. způsobilosti odpovědného zástupce) Právnická osoba přikládá k žádosti o vydání koncese doklad o splnění odborné způsobilosti odpovědným zástupcem Nejsou-li náležitosti žádosti splněny, vyzve živnostenský úřad ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti žadatele k odstranění závad; lhůta na jejich odstranění je minimálně 15 dnů a může být na písemný podnět žadatele i opakovaně prodloužena Jsou-li nedostatky odstraněny, zahájí se řízení o vydání koncese, v opačném případě se řízení zastaví Je-li k provozování koncese zapotřebí souhlasu nebo povolení jiného orgánu státní správy, živnostenský úřad mu žádost předloží, tento úřad se musí k žádosti vyjádřit do 30 dnů od doručení Živnostenský úřad pak zjišťuje, zda jsou splněny všechny podmínky Pokud ne, žádost o udělení koncese se zamítne Pokud ano, do 5 dnů od nabytí právní moci o vydání koncese provádí živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku

18 Zánik živnostenského oprávnění Smrtí podnikatele (nepokračují-li v živnosti dědicové) Zánikem právnické osoby Uplynutím doby, na níž bylo živnostenské oprávnění vydáno Zrušením živnostenského oprávnění ze strany živn. úřadu: - nesplňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti - nastaly-li překážky v provozování živnosti - podnikatel o to požádá - zápis do živn. rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem Na návrh jiného orgánu státní správy (při závažném porušení právních předpisů)

19 Obecné povinnosti podnikatele dle Živnostenského zákona Viditelně označit místo podnikání svou obchodní firmou či názvem nebo jménem a identifikačním číslem Prokázat na žádost živnostenského úřadu vlastnické či jiné užívací právo k objektu či prostorám, v němž má na území ČR místo podnikání (liší-li se od bydliště) Prokázat způsob nabytí prodávaného zboží či materiálu pro poskytování služeb Zajistit identifikaci účastníků a předmětu obchodu, jde-li o obchod použitým zbožím, kulturních památek či předmětů kulturní hodnoty Zajistit, aby v provozovně určené k prodeji zboží či poskytování služeb byla přítomna osoba splňující podmínky znalosti českého či slovenského jazyka Oznámit živn. úřadu přerušení provozování živnosti na dobu delší 6 měsíců Vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží či poskytnutí služby

20 Živnostenská kontrola Živnostenskou kontrolu provádějí živnostenské úřady, resp. jejich pracovníci Kontrolou se sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti dané živnostenským zákonem Pracovníci živnostenských úřadů jsou oprávněni pořizovat zvukové a obrazové záznamy Kontrolovaný podnikatel je oprávněn ke kontrole přizvat třetí osobu Živnostenský úřad může svým rozhodnutím uložit podnikateli odstranění kontrolou zjištěných nedostatků K tomu musí živnostenský úřad stanovit přiměřenou lhůtu Proti rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů, odvolání však nemá odkladný účinek

21 Některé přestupky a pokuty za ně Fyzická osoba (nepodnikající) se dopustí přestupku například tím, že Provozuje-li činnost, která je volnou živností, aniž by k tomu měla živnostenské oprávnění (pokuta do Kč ,00) Provozuje činnost, která je řemeslnou či vázanou živností, aniž by k tomu měla živnostenské oprávnění (pokuta do Kč ,00) Provozuje činnost, která je koncesovanou živností, aniž by k tomu měla živnostenské oprávnění (pokuta do Kč ,00)

22 Některé správní delikty a pokuty za ně Podnikající fyzická osoba a právnická osoba se dopustí správního deliktu například Neoznačí-li provozovnu či místo podnikání (pokuta do 100 tis. Kč) Neprokáže užívací/vlastnické právo či souhlas vlastníka nemovitosti nebo oprávněnost umístění mobilní provozovny (pokuta do 100 tis. Kč) Neoznámí zahájení či ukončení provozování činnosti v provozovně (pokuta do 50 tis. Kč) V provozovně pro prodej zboží/poskytování služeb nezajistí pro styk se spotřebiteli osobu se znalostí českého/slovenského jazyka (pokuta do 100 tis. Kč) Přijme do zástavy či ke koupi použité zboží či kulturní památky apod. bez předepsané identifikace (pokuta do 1 mil. Kč) Za správní delikt lze uložit pokutu do 5 tis. Kč v blokovém řízení, je-li porušení povinností spolehlivě zjištěno a osoba je ochotna pokutu zaplatit