Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Prací i domovem s úsměvem Průvodce benefitem hlídání dětí Projekt Most k rovnováze mezi rodinou a kariérou je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 0

2 Vážení rodiče, do rukou se vám dostává průvodce, který vám usnadní a přiblíží využití zaměstnaneckého benefitu ve formě hlídání dětí přímo u vás doma. Na dalších stránkách se seznámíte se všemi kroky, které je zapotřebí udělat, abyste tento benefit mohli bezstarostně čerpat. Přejeme si, aby vám náš benefit co možná nejvíce usnadnil skloubení pracovních a rodinných povinností a abyste je od nynějška zvládali jen s úsměvem. Těšíme se na setkání s vámi. Tým Centra Kašpar Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu. Dave Logan 1

3 Kontakty: Centrum Kašpar, o. s. Kašparova Liberec 25 Věra Duschková Tel.: Jana Benešová Tel.:

4 Obsah 1. Informace pro rodiče Dotazník pro rodiče Dohoda o poskytnutí služby Záznam o předání dítěte Etický kodex chůvy Naše chůvy Evaluační dotazník Objednávkový formulář

5 1. Informace pro rodiče Tento formulář je nedílnou součástí Dohody o poskytnutí služby. Je v něm kompletně popsán postup jednotlivých kroků ke správnému využití služby hlídání dětí. Mami, už ten papír přečti a pojď si hrát! 4

6 Informace pro rodiče Pověřená osoba Věra Duschková telefon: Po dobu nepřítomnosti zastupuje Jana Benešová telefon: Jednotlivé kroky využití služby hlídání dětí v domácnostech 1. Podepsání dohody o poskytnutí služby. 2. Osobní seznámení chův a rodičů. 3. Objednávka služby o Objednání chůvy: minimálně 2 dny před termínem do 15:00 hod. o Způsob objednání: webová registrace na stránkách v sekci Hlídání dětí. o Potvrzení objednávky služby případný návrh změny. o Případné nahlášení změny termínu objednávky: min. 2 hodiny před změnou termínu na telefon Příchod chůvy do domácnosti o Vyplnění Záznamu o předání dítěte chůva formulář přinese vždy na hlídání. o Připravení si kopie kartičky pojištěnce svého dítěte. o Seznámení chůvy se základními charakteristikami domácnosti. o Umožnění pověřené osobě z Centra Kašpar kontrolu chůvy v domácnosti. 5. Odchod chůvy z domácnosti o Vyplnění Záznamu o předání dítěte. 5

7 2. Dotazník pro rodiče Dotazník pro rodiče vyplníte poté, co se seznámíte se službou hlídání dětí a rozhodnete se ji využít. Vyplněním dotazníku učiníte první krok k registraci služby. Z informací uvedených v dotazníku budeme čerpat při sestavování Dohody o poskytnutí služby. Tati, napiš tam mě, brácha nedává pozor! 6

8 Dotazník pro rodiče zapojené do projektu Most k rovnováze a využívající služby hlídání dětí v domácnostech Zaměstnavatel:.. Jméno rodiče: Adresa : bydliště... : Telefon... Jméno dítěte: Datum narození dítěte: V Liberci, dne Podpis uveďte adresu, na které bude probíhat služba uveďte telefon, na kterém budete dostupni po celou dobu služby Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7

9 3. Dohoda o poskytnutí služby Dohodu o poskytnutí služby vám připravíme na základě údajů z Dotazníku pro rodiče. Tuto dohodu si prosím pečlivě prostudujte. Službu hlídání dětí můžete začít užívat ihned po jejím podpisu. Dohoda je pohoda! 8

10 Dohoda o poskytnutí služby Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel služby: Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec 25 IČ: V zastoupení: kontaktní osoba Poskytovatele (dále Poskytovatel ) a Příjemce služby: Jméno a příjmení Příjemce Adresa Příjemce (dále Příjemce ). Článek II. Účel dohody o poskytnutí služby Účelem dohody o poskytnutí služby (dále Dohoda ) je úprava vzájemného vztahu mezi Poskytovatelem a Příjemcem služby hlídání dětí v mimořádných situacích v rámci projektu Most k rovnováze mezi rodinou a kariérou, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Článek III. Předmět Dohody 1. Předmětem Dohody je poskytnutí služby hlídání dětí v mimořádných situacích Příjemci v rámci projektu Most k rovnováze mezi rodinou a kariérou (dále Projekt ). 2. Příjemcem služby se rozumí zákonný zástupce dítěte, případně osoba zplnomocněná zákonným zástupcem úředně ověřenou plnou mocí (dále Příjemce ) 3. Mimořádnou situací se pro účely dohody rozumí zejména nemoc dítěte mimo akutní fázi, rekonvalescence dítěte, případně jiná situace, kterou jako mimořádnou shodně posoudí obě smluvní strany (dále Mimořádná situace ). 4. Dítětem se pro účely Dohody rozumí dítě Příjemce ve věku od dvou do deseti let, případně i dítě Příjemce mimo stanovený věkový rozsah, a to dle individuální dohody mezi Příjemcem a Poskytovatelem (dále Dítě ). 5. Poskytování služby je vázáno na dobu výkonu zaměstnání Příjemce, včetně cesty do zaměstnání i cesty ze zaměstnání Příjemce. 6. Poskytování služby je rámcově vázáno na dobu realizace Projektu, jehož předpokládaný průběh je od do Poskytování služby je dále omezeno kapacitními možnostmi Poskytovatele. Článek IV. Rozsah poskytování služeb 1. Rozsah služby závisí na konkrétní zakázce Příjemce a nepřekračuje rámec činností uvedených v odst. 2 tohoto článku Dohody. 2. Poskytování služby může zahrnovat tyto činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Dítěte b) pomoc při osobní hygieně Dítěte 9

11 c) pomoc při podávání stravy Dítěti d) výchovné a aktivizační činnosti e) činnosti směřující k rekonvalescenci Dítěte f) podávání léčebných prostředků dle pokynů Příjemce a v souladu s obecnými zásadami péče o zdraví g) vycházky s Dítětem mimo domácnost Článek V. Místo a čas poskytování služby 1. Činnosti sjednané v čl. IV. Dohody se poskytují na území Libereckého kraje v domácnosti Příjemce, s výjimkou činnosti uvedené v čl. IV. Dohody odst. 2 písm. g). Předání Dítěte Poskytovateli za účelem poskytování služby a předání Dítěte Příjemci po skončení poskytování služby se odehrává v domácnosti Příjemce. 2. Činnosti sjednané v čl. IV. Dohody se poskytují nejvýše v rozsahu 8 hodin denně v pracovních dnech po dobu platnosti Dohody. Ve výjimečných případech po předchozím projednání je možné překročit tento maximální rozsah, a to nejvýše o 2 hodiny denně, vždy s přímou vazbou na výkon zaměstnání Příjemce dle čl. III odst. 3 Dohody. Článek VI. Práva a povinnosti Příjemce 1. Podílet se na specifikaci zakázky: v jakém rozsahu bude službu využívat, jaká bude náplň poskytované služby a kdy a proč využívání služby ukončí. 2. Provést objednávku zaměstnance/kyně Poskytovatele některým z vyjmenovaných způsobů uvedených v Informacích pro rodiče (Příloha č. 1 této Dohody). 3. Pravdivě a včas informovat o aktuálním zdravotním stavu Dítěte, ohlásit pravidelné i mimořádné užívání léků, informovat o známých zdrojích alergických reakcí a o dalších významných skutečnostech, jejichž zamlčení by mohlo způsobit Dítěti újmu na zdraví. 4. Řádně a pravdivě vyplnit všechny údaje v Záznamu o předání dítěte, a to nejpozději při předání Dítěte zaměstnanci/kyni Poskytovatele. 5. Informovat Poskytovatele o důležitých skutečnostech (např. výrazná změna zdravotního stavu dítěte) týkajících se objednané služby některým ze způsobů uvedených v Informacích pro rodiče, a to nejpozději do dvou hodin před původně sjednaným začátkem poskytování služby. V případě opakovaného nedodržení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn Dohodu vypovědět. 6. Jednat s osobami Poskytovatele a s ostatními Příjemci v souladu s dobrými mravy a v zájmu minimalizace škod na straně Poskytovatele i Příjemce. Nevyužívat poskytování služby v případech, které neodpovídají předmětu Dohody dle čl. III. této Dohody. 7. Po celou dobu využívání služby zajistit, aby jeho domácnost odpovídala charakteru služby a věku Dítěte, dbát zásad bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku a předcházet újmě na zdraví na straně Dítěte i zaměstnance/kyně Poskytovatele. 8. Seznámit zaměstnance/kyni Poskytovatele s důležitými charakteristikami fungování domácnosti Příjemce. 9. Umožnit zaměstnanci/kyni Poskytovatele využití své domácnosti v běžném rozsahu. Umožnit pověřené osobě Poskytovatele, uvedené v Informacích pro rodiče, kontrolu zaměstnance/kyně poskytující službu hlídání v domácnosti Příjemce. 10. Sdělit Poskytovateli telefonický kontakt, na němž bude Příjemce dostupný po celou dobu trvání služby. Článek VII. Práva a povinnosti Poskytovatele 1. Poskytovat službu v rozsahu konkrétní zakázky Příjemce, která nepřekračuje rámec činností uvedených v čl. IV odst. 2 Dohody. 2. Respektovat individuální zvyklosti Příjemce (výchovná pravidla rodiny, jídelníček rodiny apod.) a Dítěte, jakož i doporučený režim Dítěte. 3. Zajistit nabízenou službu osvědčenými, zkušenými a trestně bezúhonnými zaměstnanci/kyněmi. 4. Jednat s Příjemcem a jeho dítětem v souladu s dobrými mravy a v zájmu minimalizace škod na straně Poskytovatele i Příjemce. 10

12 5. Po celou dobu využívání služby udržovat domácnost ve stavu odpovídajícím charakteru služby a věku Dítěte, dbát zásad bezpečnosti a ochrany zdraví a předcházet újmě na zdraví na straně Příjemce a Dítěte. 6. Informovat včas o všech změnách souvisejících s poskytováním služby. 7. Neprodleně informovat Příjemce v případě zhoršení či změny zdravotního stavu Dítěte během služby. 8. Zachovávat mlčenlivost a respektovat soukromí Příjemce. Článek VIII. Platnost a trvání Dohody 1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. 2. Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do doby vyčerpání kapacitních možností Poskytovatele, nejdéle však do Před uplynutím doby, na kterou byla Dohoda uzavřena, lze tuto Dohodu ukončit na základě písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 4. V případě opakovaného porušování povinností vyplývajících z této Dohody některou ze smluvních stran má poškozená smluvní strana právo jednostranně Dohodu vypovědět. 5. Dohoda pozbývá platnosti dnem ukončení pracovního poměru Příjemce v organizaci, která se zavázala ke spolupráci s Poskytovatelem podpisem Dohody o účasti v Projektu. Článek IX. Všeobecná ustanovení 1. V případě vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 2. Jakékoli změny této Dohody lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemně formulovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 3. Tato Dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné a vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem, že si ji řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s ní a na důkaz toho k ní připojují vlastnoruční podpisy. 5. Příjemce souhlasí s poskytnutím svých výše uvedených osobních údajů Poskytovateli. Tyto údaje budou zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) a budou využívány Poskytovatelem pouze pro potřeby realizace a archivace Projektu a nebudou dále šířeny. 6. Příjemce dává souhlas s použitím svých individuálních zkušeností s čerpáním služby ke zpracování osvětových publikací a jiných osvětových či propagačních materiálů, které mohou být prezentovány na veřejných setkáních pořádaných Poskytovatelem, zveřejněny v tisku, na webových stránkách Poskytovatele nebo v televizním či rozhlasovém vysílání. 7. Nestanoví-li Dohoda jinak, řídí se smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Příjemcem úpravou obsaženou v občanském zákoníku. V Liberci dne. V Liberci dne. Příjemce Poskytovatel 11

13 4. Záznam o předání dítěte Tento formulář s sebou přinese chůva na každý den hlídání, do něj společně s rodičem vyplní potřebné informace, které se týkají zdravotního stavu, zvyklostí dítěte, nápadností v chování apod. Záznam o předání dítěte se vyplňuje také vždy při odchodu chůvy z domácnosti. Maminko, napiš, že jsem hodný! 12

14 Záznam o předání dítěte Předávající: Zákonný zástupce (osoba zplnomocněná zákonným zástupcem úředně ověřenou plnou mocí) Telefonní kontakt, na kterém bude předávající k zastižení po dobu hlídání. Jméno dítěte Oslovení dítěte... Datum narození dítěte Zdravotní pojišťovna.. Datum a čas předání:... Předpokládaný návrat zákonného zástupce (osoby zplnomocněné)... Současný zdravotní stav dítěte. Podávání léků.. Možné alergické reakce a projevy.. Výkyvy chování... Další sdělení. Možnost vycházky Přebírající.... Podpis chůva Podpis zákonný zástupce (osoba zplnomocněná) 13

15 Předání dítěte zpět zákonnému zástupci (osobě zplnomocněné) Čas předání. Současný zdravotní stav Další sdělení Podpis chůva. Podpis zákonný zástupce (osoba zplnomocněná) Sdělení pro Centrum Kašpar

16 5. Etický kodex chůvy Etický kodex jsme sestavili na základě znalostí a zkušeností našich chův. Chtěli jsme jím vyjádřit vše, čím se řídíme a co považujeme za důležité s ohledem na rodiče a jeho dítě. S kodexem nám pomáhaly děti. 15

17 Etický kodex chůvy Rodič svěřuje chůvě to nejcennější co má, a to svoje dítě. 1. Na domluvené hlídání se chůva dostavuje vždy včas. 2. Chůva hlídá dítě v době a místě, na kterém se dohodla s rodičem. 3. Chůva vždy zachová mlčenlivost a diskrétnost vůči rodině. 4. Chůva respektuje výchovná pravidla a zvyklosti rodiny. 5. Chůva respektuje individualitu a zvyky každého dítěte s ohledem na bezpečnost a zdravotní stav. 6. Chůva se chová k dítěti vlídně, ale pokud je třeba (případy možného ohrožení zdraví dítěte), přistupuje k němu důrazně. 7. Chůva podporuje citový, tvořivý a duševní vývoj dítěte. 8. Zdraví dítěte je vždy pro chůvu na prvním místě. Chůva nevystavuje dítě zdravotním a jiným rizikům. 9. Chůva dodržuje s dětmi běžné hygienické zásady (př. mytí rukou před jídlem, po použití WC). 10. Chůva nezneužívá své postavení a je si vědoma, že poskytuje profesionální službu. 11. Chůva uklidí po dítěti či s dítětem hračky, aby byla domácnost pro dítě trvale bezpečná. 12. Chůva konzultuje s rodiči výchovu dítěte a veškeré sporné momenty související s chováním dítěte sděluje rodičům. 13. Chůva je odpovědná za správné vedení a předání přehledu hlídání a za řádné vyplnění Záznamu o předání dítěte poskytovateli služby. 14. Chůva dbá na vlastní vzhled, vystupování a kultivovaný projev a nepřenáší do služby své osobní problémy. 15. Chůva včas dodá všechny potřebné náležitosti stanovené poskytovatelem, účastní se určených školení a dále se vzdělává. 16

18 6. Naše chůvy Na dalších stránkách tohoto průvodce vám představíme naše chůvy. Všechny chůvy prošly zkušeností s hlídáním dětí klientek v herně našeho sdružení. Jejich spolehlivost jsme si ověřili v průběhu šestileté existence Centra Kašpar. Všechny naše chůvy práce s dětmi obohacuje a na péči o vaše děti se moc těší. Uhlídáme i pytel plný blech. 17

19 Lucie Bajanová Vystudovala střední pedagogickou školu. O letních prázdninách jezdí na dětské tábory v pozici vedoucí. Vedla kroužek angličtiny v Dětském domově se školou v Jiříkově. Mluví anglicky a ovládá základy francouzského a německého jazyka. Prošla zdravotnickým kurzem Červeného kříže a vlastní průkaz zdravotníka zotavovacích akcí. Ráda čte a píše drobné literární útvary či články, zajímá se o dramatickou výchovu. Navštěvuje různé semináře a kroužky osobnostního rozvoje a sociální komunikace. Ráda cestuje. V současné době studuje historii a humanitní vědy na TUL. 18

20 Irena Benešová Vystudovala střední ekonomickou školu, celý život pracovala v oboru. Je matkou dcery a syna, s rodinou často cestovali a zajímali se o vše nové. Má dvě vnoučata, ráda s nimi tráví volný čas. Je kreativní, s dětmi si rozumí a má pro ně pochopení i trpělivost. Má ráda různorodou práci, děti ji obohacují, ráda pro ně vymýšlí zábavu a objevuje jejich vnímání. 19

21 Nela Fischerová Je studentkou Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Pracovala s tělesně i mentálně postiženými dětmi v Jedličkově ústavu v Liberci. O letních prázdninách se účastní dětských táborů jako instruktorka. Má zkušenosti se soukromým hlídáním dětí všech věkových skupin. 20

22 Janka Gotteltová Vystudovala střední průmyslovou filmovou školu. Je matka dvou dcer a babička dvou vnuček. Pracovala v mateřské školce a vedla dětský zájmový kroužek. Ráda chodí na procházky do přírody, čte a sleduje filmy, má ráda ruční práce a tráví volný čas se svými vnučkami. 21

23 Eva Nestrojilová Vystudovala střední ekonomickou školu a několik let hrála na klavír. Je matkou dospělého syna a má jedno vnouče. Je stále aktivní sportovkyní, již 30 let je cvičitelkou dětí v lyžařské škole a 20 let cvičí jógu. Navštěvuje přednášky psychologie na Univerzitě třetího věku a kurzy angličtiny. 22

24 Dagmar Vlková V Centru Kašpar pracuje jako chůva od roku V současné době je ve starobním důchodu. Vystudovala střední pedagogickou školu, získala osvědčení pro práci na lince důvěry. Pracovala 15 let jako učitelka v mateřské škole, kde získala velké znalosti a zkušenosti. Absolvovala několik zdravotnických kurzů první pomoci a účastnila se školení Fondu ohrožených dětí. Má jednoho vlastního a jednoho osvojeného syna, je aktivní babičkou šesti vnoučat. 23

25 7. Evaluační dotazník Ceníme si vašich vlastních zkušeností s využíváním benefitu hlídání dětí. Chceme jej pro vás nadále vylepšovat, tak aby vám i do budoucna přinášel užitek a radost. Proto uvítáme všechny vaše připomínky, komentáře a postřehy k průběhu naší vzájemné spolupráce. Já jsem byla spokojená! 24

26 EVALUAČNÍ DOTAZNÍK Služba hlídání dětí v mimořádných situacích 1. Jak obecně hodnotíte službu hlídání dětí v domácnosti, kterou jste využil/a? Komentáře: 2. Jak hodnotíte: a) Seznámení s podmínkami čerpání služby b) Osobní setkání s chůvami při společné schůzce ve Vašem pracovišti c) Informační materiály týkající se služby d) Přístup a chování chůvy ve vztahu k Vám a Vašemu dítěti Komentáře: 3. Co Vám při poskytování služby chybělo? Co byste nám doporučili při dalším zkvalitňování služby? Vaše náměty, poznámky, připomínky:... 25

27 8. Objednávkový formulář Pokud jste s naším benefitem spokojeni a rádi byste tuto službu využili, vyplňte nám prosím následující Objednávkový formulář. Objednávkový formulář Zaměstnavatel:.. Jméno rodiče: Telefon:. Datum a čas zahájení: Rozsah hlídání ( předpokládané využití služby v hodinách za den):. Datum a čas ukončení:. Doplňující informace:. Děkujeme za spolupráci, Centrum Kašpar. 26